KIO 617/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpozna

niu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego 25 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej 23 marca 2020 r. 

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Intertrading 

Systems  Technology  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  ITS  Solutions  sp.  z  o.o. 

siedzibą w Warszawie 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  systemu  kamer 

nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji (nr postępowania 321/Cut/19/DG/PMP) 

prowadzonym 

przez  zamawiającego:  Skarb  Państwa  –  Komenda  Główna  Policji 

siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy: 

Enigma  Systemy  Ochrony  Informacji  sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

w Warszawie 

–  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Skarb  Państwa  –  Komenda  Główna  Policji  z  siedzibą  w  Warszawie 

prowadzi  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) {dalej 

również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie dialogu 

konkurencyjnego 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawy 

pn. Dostawa 

systemu 

kamer 

nasobnych 

dla 

jednostek 

organizacyjnych 

Policji 

(nr 

postępowania  321/Cut/19/DG/PMP).  Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  29  grudnia  2019  r. 

zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  nr  2019/S_249  pod  poz. 

617817.  Wa

rtość  przedmiotowego  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

23  marca  2020  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Intertrading Systems 

Technology sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ITS Solutions sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  {dalej:  „Odwołujący”}  wnieśli  w  formie  elektronicznej  odwołanie, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp przez błędną ocenę 

oferty  Odwołującego  i  uznanie,  że  oferta  (jej  przedmiot)  jest  sprzeczna  z treścią 

(wymaganiami) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia odrzucenia oferty Odwołującego oraz powtórzenia testu zaoferowanych przez 

niego urządzeń. 

Ponadto  w uzasadnieniu  sprecyzowano 

powyższy  zarzut  i  żądanie  przez  podanie 

okol

iczności  faktycznych  i  prawnych,  które  według  Odwołującego  uzasadniają  wniesienie 

odwołania. 

22  maja  2020  r. 

wpłynęło  do  Izby  pismo  Odwołującego  zawierające  oświadczenie 

o w

ycofaniu powyższego odwołania. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 


zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z tych  względów  –  działając na  podstawie art.  187  ust.  8 oraz  art.  192 ust.  1 zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ust

awy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972)

, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel