KIO 616/20 WYROK dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 13 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 616/20 

WYROK 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  3  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 23 marca 2020 r. przez Odwołujących: wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ClickAd Interactive Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, DSK Agencja Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu 

prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  z  siedzibą  

w Warszawie, przy udziale:  

A. 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Mastermind Media 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, White Octopus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postepowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

1.  O

ddala odwołanie. 

Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000,00  zł  (piętnaście  tysięcy 
złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600,00 zł (słownie: trzy 
tysiące  sześćset  złotych  00/100)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  
z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Warszawie. 
 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 616/20 

U z a s a d n i e n i e 

Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  Zamawiający)  prowadzi  

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843,  dalej:  Pzp) 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn. 

„Działania  informacyjno-promocyjne  

o  szerokim  zasięgu  dot.  kształcenia  zawodowego,  ogólnego  oraz  uczenia  się  przez  całe 

życie”,  numer:  DE-WZP.261.18.2019.MJ,  zwane  dalej  Postępowaniem.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  11  grudnia 

2019 r. pod numerem 2019/S 239-586890

. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  23  marca  2020  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia: 

ClickAd Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DSK Agencja Reklamowa Sp. z o.o.  

z  siedzibą  w  Warszawie  (Dalej:  Odwołujący),  wnieśli  odwołanie,  w  którym  zaskarżyli 

niezgodne z przepisami cz

ynności i zaniechania Zamawiającego, zarzucając mu naruszenie: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt  3  Pzp  przez  wykluczenie 

Odwołującego z  postępowania,  mimo  iż  nie spełniły  się przesłanki  do  zastosowania 

ww. sankcji, w szczególności, Odwołujący nie przedstawił Zamawiającemu w wyniku 

lek

komyślności lub niedbalstwa informacji wprowadzających w błąd co do spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej 

(Rozdział  5  pkt  2.3.1  SIWZ),  które  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu; 

ewentualnie:  

2.  art.  26  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt  3  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  określonego  

w Rozdziale 5 pkt 2.3.1 SIWZ; 

3.  art.  24  ust.  4  Pzp 

przez  uznanie  oferty  Odwołującego  za  odrzuconą  na  podstawie  

ww. przepisu, mimo, 

iż Odwołujący nie podlegał wykluczeniu z postępowania; 

4.  art. 7 ust. 1 Pzp przez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz 

równego  traktowania  wykonawców,  a  także  zasady  proporcjonalności  (w  związku  

z naruszeniem wyżej wymienionych przepisów ustawy). 


Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania; 

dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

Odwołującego; 

3.  ewentualnie wezwania 

Odwołującego do uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  

i zawodowej. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

W  rozdziale  5  pkt  2.3.1  SIWZ  Zamawiający  sformułował  warunek  udziału  w  postępowaniu  

w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej,  zgodnie  z  którym  o  udzielenie  zamówienia 

m

ógł  ubiegać  się  wykonawca,  który  wykazał,  że:  "w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał  należycie  co  najmniej  2  (dwie)  usługi  (umowy)  polegające  na  przygotowaniu  

i  przeprowadzeniu  działań  informacyjno-promocyjnych  o  zasięgu  ogólnokrajowym 

realizowanych w mediach (z uwzględnieniem mediów społecznościowych), każda o wartości 

nie  mniejs

zej  niż  1  500  000,00  zł  brutto".  W  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  

w postępowaniu wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani byli złożyć 

wykaz  wykonanych  usług,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  wraz  

z załączonymi dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Odwołujący przedstawił wykaz usług, w którym wskazał dwa zamówienia,  w tym 

zamówienie wykonane na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wykazu zostały dołączone 

dowody potwierdzające jakość wykonanych usług - listy referencyjne. 

W  toku  postępowania  Zamawiający  zakwestionował  usługę  zrealizowaną  na  rzecz 

Ministerstwa  Sprawiedliwości  wskazaną  przez  Odwołującego  w  wykazie.  Zamawiający 

stwierdził, że list referencyjny wystawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie potwierdzał 

należytego  wykonania.  5  marca  2020  r.  Zamawiający  wystosował  do  Odwołującego 

wezwanie na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp 

do udzielenia wyjaśnień czy usługa była wykonana 

należycie oraz czy Ministerstwo Sprawiedliwości nałożyło na wykonawcę kary umowne. 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości, w celu 

udzielenia  informacji  na  temat  ww. 

usługi.  11  marca  2020  r.  Ministerstwo  Sprawiedliwości 

wyjaśniło  że:  „W  związku  z  przedmiotową  umową  wykonawcy  naliczono  karę  umowną 

zgodnie z 

§ 9 ust. 1 umowy, który stanowił, że wykonawcy naliczona zostanie kara umowna 


w  przypadku  niezrealizowania  wskaźniku  dotarcia  do  grupy  odbiorców  na  poziomie 

określonym  w  umowie.  Wykonawca  jeden  ze  wskaźników  dotarcia  do  grupy  odbiorców 

zrealizował  na  poziomie  niższym  niż  określony  w  umowie.  W  związku  z  powyższym 

wykonawcy  została  naliczona  kara  umowna  w  tym  zakresie.  Kara  umowna  w  wysokości 

2,58%  przysługującego  wynagrodzenia  została  naliczona  za  niezrealizowanie  wskaźnika 

dotarcia,  na  poziomie  616

0  GRP,  w  odniesieniu  do  telewizji.  Wykonawca  zrealizował  ten 

wskaźnik  na  poziomie  6001  GRP,  co  stanowi  97,42  %  zakładanego  w  ofercie  wskaźnika. 

Jednocześnie  wykonawca  zrealizował  zakładane  wskaźniki  dotyczące  sposobu  i  terminu 

oraz licz

by emisji spotów telewizyjnych”. 

12  marca  2020  r.  Zamawiający  wykluczył  Odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  

art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp.  W  uzasadnieniu  Zamawiający  wskazał,  że  został  wprowadzony  

w  błąd  przez  Odwołującego,  gdyż  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do  udzielenia  wyjaśnień 

Odwołujący  potwierdził,  że  usługa  została  wykonana  należycie,  oraz  że  nie  zostały  

na  wykonawcę  nałożone  kary  umowne,  w  sytuacji  gdy  Ministerstwo  Sprawiedliwości 

poinformowało, że naliczona została kara umowna. Po otrzymaniu informacji o wykluczeniu  

z  postępowania  Odwołujący  przedstawił  Zamawiającemu  dodatkowe  potwierdzenie  

od  Ministerstwa  Sprawiedliwości,  w  którym  odbiorca  usług  wskazał,  że  umowa  została 

wykonana  należycie,  a  naliczenie  kar  umownych  w  kontekście  zakresu  wykonanego 

zamówienia nie zmieniło tej oceny. 

W

ykluczenie Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp było bezzasadne. Usługa 

na  rzecz  Ministerstwa  Sprawiedliwości  została  wykonana  przez  Odwołującego  należycie,  

a  naliczona  kara  umowna  nie  zmienia

ła  ww.  oceny.  Zgodnie  z  dokumentem  referencji  

z  10  maja  2019  r.  Ministerstwo  Sprawiedliwości  potwierdziło  wykonanie  przez  ClickAd 

Interactive  sp.  z  o.o. 

prac  polegających  na  przygotowaniu  i  wdrożeniu  ogólnopolskiej 

kampanii dotyczącej praw osób pokrzywdzonych. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło 

w  treści  dokumentu  jakie  prace  wykonała  w  ramach  umowy  agencja  reklamowa,  oraz  

że „Kampania informacyjno - promocyjna przyczyniła się do wzrostu świadomości na temat 

Funduszu  Sprawiedliwości  oraz  upowszechnienia  wiedzy  na  temat  zadań  i  konkursów 

realizowanych  w  ramach  Funduszu  Sprawiedliwości,  wśród  organizacji  pozarządowych 

zajmujących  się  działalnością  na  rzecz  osób  pokrzywdzonych”.  Odbiorca  usług  potwierdził 

ponadto, że kwota zrealizowanych przez ClickAd Interactive sp. z o.o. działań to 14 760 000 

zł brutto. 

G

dyby  Ministerstwo  Sprawiedliwości  nie  oceniało  pozytywnie  prac  wykonanych  przez 

ClickAd  Interactive  sp.  z  o.o.,  to  z  pewnością  nie  wystawiłoby  dokumentu  w  postaci  „listu 

referencyjnego”. Ministerstwo Sprawiedliwości nie poinformowało, że na wykonawcę zostały 

nałożone  kary  umowne,  gdyż  w  sposób  zadowalający  oceniło jakość  usług  zrealizowanych  


w  ramach  umowy.  Odwołujący  natomiast  kierując  się  listem  referencyjnym  sformułował 

odpowiedź na wezwanie w trybie art. 26 ust. 4 Pzp. 

List  re

ferencyjny  mimo,  iż  nie  zawierał  w  swojej  treści  wprost  wyrażenia  „należyte 

wykonanie”,  to  nie  ulegało  wątpliwości,  iż  ze  względu  na  ww.  okoliczności  mógł  stanowić 

dowód w rozumieniu § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

zam

awiający  może  żądać  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (dalej: 

rozporządzenie).  

Z  działań  podejmowanych  przez  Zamawiającego  wynikało,  że  oczekiwał  on,  aby  dowód 

mający  potwierdzać  prawidłowe  wykonanie  zamówienia  zawierał  wprost  sformułowanie  

o „należytym wykonaniu”. Takie wymagania nie znajdują jednak oparcia w przepisach prawa, 

w  szczególności  w  §  2  ust.  4  pkt  2  rozporządzenia.  Dowód  potwierdzający  należyte 

wykonanie  prac  w  postaci  listu  referencyjnego  nie  pochodzi  od  wykonawcy  i  nie  jest 

wystawiany na potrzeby przedłożenia w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Brak  informacji  o  jakichkolwiek  wadach 

usług  wykonanych  przez  ClickAd  Interactive  

sp. z o.o. przy jednoczesnym zawarciu informacji o pozytywnym efekcie realizacji umo

wy był 

wystarczającym potwierdzeniem należytego wykonania usługi. 

Po  wykluczeniu  z  postępowania  Odwołujący  złożył  Zamawiającemu  dodatkowe 

poświadczenie  należytego  wykonania  umowy  z  17  marca  2020  r.,  w  którym  Ministerstwo 

Sprawiedliwości jednoznacznie wskazało, że "biorąc pod uwagę zakres wykonanego zadania 

Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza, że umowa została wykonana należycie". 

Fakt nałożenia przez odbiorcę usług kary umownej za zrealizowanie jednego ze wskaźników 

na  poziomie  97

,42%  zakładanego  w  ofercie  nie  przekreślał  możliwości  uznania  wykonania 

umowy w sposób należyty. Uchybienie w kontekście całości wykonanego zamówienia miało 

charakter  znikomy. 

Ministerstwo  Sprawiedliwości  nie  poniosło  w  związku  z  tym  żadnej 

szkody (kara umowna m

iała charakter wyłącznie gwarancyjny).  W związku z tym brak było 

podstaw  do  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17 

Pzp.  Zgodnie  z  ww.  przepisem  prawa  z  postępowania  wyklucza  się  wykonawcę,  który  

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Fakt, że doszło do nieznacznych uchybień nie ma 

wpływu  na  zadowalającą  ocenę  wykonanych  przez  ClickAd  Interacvite  sp.  z  o.o.  usług. 

Intencją  Odwołującego  nigdy  nie  było  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  przy 

przekazywaniu  informacji,  a  odpowiedź  Odwołującego  oparta  była  o  treść  wystawionego 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości listu referencyjnego.  

Odwołujący  z  ostrożności  wskazał  ponadto,  że  w  przypadku  uznania,  że  Odwołujący  nie 

wykazał  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  niezbędne  było  zastosowanie  przez 


Zamawiającego  art.  26  ust.  3  Pzp  i  wezwanie  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunku  określonego  w  Rozdziale  5  pkt  2.3.1  SIWZ. 

Zamawiający  nie  zastosował  wobec  Odwołującego  ww.  trybu,  a  wezwanie  z  dnia  5  marca 

2020  r.  dotyczyło  wyłącznie  wyjaśnień  (art.  26  ust.  4  Pzp).  Tym  samym,  w  przypadku 

uznania,  że  informacje  przekazane  przez  Odwołującego  (poświadczenie  Ministerstwa 

Sprawiedliwości,  dodatkowa  usługa  uwzględniona  w  wykazie  wykonana  na  rzecz  Mennicy 

Polskiej  S.A.)  powinny  zostać  przedstawione  w  odpowiedzi  na  formalne  wezwanie 

Zamawiającego,  Odwołujący  wskazał  na  konieczność  wyczerpania  przez  Zamawiającego 

trybu art. 26 ust. 3 Pzp. 

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania 

wskazał ponadto: 

W  złożonym  przez  Odwołującego  wykazie  usług  przedstawiono  2  pozycje,  z  czego  

w  przypadku  poz.  1  dotyczącej  usługi  na  ogólnopolską  kampanię  dotyczącą  praw  osób 

pokrzywdzonych 

dla  Ministerstwa  Sprawiedliwości  w  okresie  grudzień  2018  r.  –  kwiecień 

2019  r. 

na  kwotę  14  760  000,00  zł  brutto.  Złożony  do  tej  pozycji  list  referencyjny  nr  DFS-

III.0607.1.2019  z  10  maja 

2019  r.  nie  potwierdzał,  że  usługa  została  wykonana  należycie.  

W  ww.  liście  referencyjnym  wskazano  m.in.,  że  „Agencja  ClickAd  Interactive  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie przygotowała oraz wdrożyła ogólnopolską kampanię (…)” wskazaną 

w  poz.  1  wykazu  usług  oraz,  że  „kampania  informacyjno-promocyjna  przyczyniła  

się  do  wzrostu  świadomości  na  temat  Funduszu  Sprawiedliwości  oraz  upowszechniania 

wiedzy  (…)”.  Treść  złożonego  przez  Odwołującego  dokumentu  wzbudziła  wątpliwości 

Zamawiającego,  ponieważ  żadne  sformułowanie  dokumentu  nie  wskazywało  na  należyte 

wykonanie  usługi,  lecz  odnosiło  się  do  efektów  samej  kampanii.  Fakt,  że  „kampania 

informacyjno-

promocyjna  przyczyniła  się  do  wzrostu  świadomości  na  temat  Funduszu 

Spra

wiedliwości  oraz  upowszechniania  wiedzy  (…)”  nie  oznaczał,  że  Odwołujący  

nie  naruszył  swoich  zobowiązań  w  trakcie  realizacji  umowy  i  że  wykonał  ją  należycie. 

S

formułowanie to nie odnosiło się bowiem do realizacji umowy lecz do efektu kampanii. 

W  związku  z  powyższym,  Zamawiający  skorzystał  z  uprawnienia  przewidzianego  

w § 2 ust. 6 rozporządzenia i 18 lutego 2020 r. zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości  

z  prośbą  o  przekazanie  informacji,  czy  umowa  wskazana  w  liście  referencyjnym  została 

zrealizowana  przez  Clickad  In

teractive  Sp.  z  o.o.  należycie.  Odpowiedź  Ministerstwa 

Sprawiedliwości  z  2  marca  2020  r.  w  ocenie  Zamawiającego  również  nie  potwierdzała,  

że  ww.  umowa  została  wykonana  należycie,  bowiem  odnosiła  się  do  osiągniętych  efektów 

kampanii  (w  tym  dotarcia  do  grupy  docelowej),  a  nie  do  wykonania  umowy  przez 


wykonawcę.  W  tym  samym  dniu,  tj.  2  marca  2020  r.  Zamawiający  ponownie  wystąpił  

do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy umowa 

z ClickAd Interactive Sp. z 

o.o. została wykonana przez wykonawcę należycie. Ministerstwo 

Sprawiedliwości  nie  udzieliło  jednak  żadnej  odpowiedzi  na  pytanie  Zamawiającego.  

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  5  marca  2020  r.  na  podstawie  art.  26  ust.  4  Pzp 

wezwał  Odwołującego  do  udzielenia  wyjaśnień  dotyczących  realizacji  usługi  wskazanej  

w poz. 1 wykazu usług. Zamawiający zadał Odwołującemu szczegółowe pytania:  

czy  w  związku  z  realizacją  umowy  wymienionej  w  poz.  1  wykazu  usług  zostały 

naliczone kary umowne, jeśli tak, to jakie były przyczyny naliczenia kar? 

jaka  była  wysokość  naliczonych  kar  umownych  oraz  czy  w  związku  

z  realizacją  umowy  wymienionej  w  poz.  1  wykazu  usług  były  niewykonane  

lub nienależycie wykonane jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy, jeżeli tak to jakie  

i z jakich po

wodów?  

Odwołujący  9  marca  2020  r.  odpowiedział,  że  „(…)  Usługa  została  wykonana  należycie  

pod względem jakości, poprawności i terminowości. Wyjaśniamy, że:  

w związku z realizacją umowy nie były naliczone kary umowne,  

w  związku  z  realizacją  umowy  nie  były  niewykonane  lub  nienależycie  wykonane 

jakiekolwiek  zobowiązania.  Cała  kampania  była  zrealizowana  na  czas  z  należytą 

starannością 

zgodnie 

wymaganiami 

Zamawiającego 

tj. 

Ministerstwa 

Sprawiedliwości”. 

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Odwołującego oraz wątpliwości wynikające z faktu, że żadne 

sformułowanie  w  dokumentach  wystawionych  przez  Ministerstwo  Sprawiedliwości  nie 

potwierdzało  należytego  wykonania  usługi  przez  wykonawcę,  a  także  brak  odpowiedzi 

Ministerstwa 

Sprawiedliwości  na  pismo  Zamawiającego  z  2  marca  2020  r.,  Zamawiający  

9 marca 

2020 r. w trybie § 2 ust. 6 rozporządzenia, wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości 

i  zadał  Ministerstwu  szczegółowe  pytania  dotyczące  usługi  wskazanej  w  poz.  1  wykazu 

złożonego przez Odwołującego:  

czy w związku z realizacją umowy były naliczone wykonawcy kary umowne, jeśli tak, 

to  jakie  były  przyczyny  naliczenia  kar  i  jaka  była  wysokość  naliczonych  kar 

umownych? 

czy  w  związku  z  realizacją  umowy  były  niewykonane  lub  nienależycie  wykonane 

jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy, jeżeli tak, to jakie i z jakich powodów?  

W  odpowiedzi,  11  marca 

2020  r.  Ministerstwo  Sprawiedliwości  wyjaśniło  m.in.  

że:  „W  związku  z  przedmiotową  umową  wykonawcy  naliczono  karę  umowną  zgodnie  

z  §  9  ust.  1  umowy,  który  stanowił,  że  wykonawcy  naliczona  zostanie  kara  umowna  

w  przypadku  niezrealizowania  wskaźniku  dotarcia  do  grupy  odbiorców  na  poziomie 


określonym  w  umowie.  Wykonawca  jeden  ze  wskaźników  dotarcia  do  grupy  odbiorców 

zrealizował  na  poziomie  niższym  niż  określony  w  umowie.  W  związku  z  powyższym 

wykonawcy  została  naliczona  kara  umowna  w  tym  zakresie.  Kara  umowna  w  wysokości 

2,58%  przysługującego  wynagrodzenia  została  naliczona  za  niezrealizowanie  wskaźnika 

dotarcia,  na  poziomie  6160  GRP,  w  odniesieniu  do  telewizji.  Wykonawca  zrealizował  ten 

wsk

aźnik  na  poziomie  6001  GRP,  co  stanowi  97,42  %  zakładanego  w  ofercie  wskaźnika. 

Jednocześnie  wykonawca  zrealizował  zakładane  wskaźniki  dotyczące  sposobu  i  terminu 

oraz  liczby  emisji 

spotów  telewizyjnych”.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  Zamawiający 

działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp 12 marca 2020 r. wykluczył Odwołującego  

z postępowania.  

Odwołujący  składając  wyjaśnienia  z  9  marca  2020  r.  dotyczące  realizacji  umowy 

wymienionej  w  poz.  1  wykazu  usług  przedstawił  informacje  nieprawdziwe,  wprowadzające 

Zamawiającego  w  błąd.  Odwołujący  niezgodnie  z  prawdą  oświadczył,  że  w  związku  

z  realizacją  umowy  wskazanej  w  poz.  1 Wykazu  usług  nie  zostały  naliczone  kary  umowne 

oraz,  że  nie  doszło  do  nienależytego  wykonania  jakichkolwiek  zobowiązań.  Wyjaśnienia 

zosta

ły podpisane przez prokurenta samoistnego Clickad Interactive Sp. z o.o. czyli osobę, 

która powinna posiadać wiedzę na temat działań spółki, a w przypadku braku takiej wiedzy 

powinna bez problemu uzyskać taką informację i złożyć Zamawiającemu informacje zgodne 

z  prawdą.  Wyjaśnienia  Odwołującego  z  9  marca  2020  r.  mogły  mieć  istotny  wpływ  

na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia, 

dotyczyły  one  bowiem  kwestii  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Gdyby 

Zamawiający  poprzestał  na  oświadczeniu  Odwołującego,  nie  miałby  wiedzy  

o  naruszeniu  zobowiązań  umownych  przez  Clickad  Interactive  Sp.  z  o.o.  przy  realizacji 

umowy  wykazanej  w  poz.  1  wykazu  usług  i  nie  miałby  możliwości  dokonania  oceny  

czy  naliczenie  kar 

umownych  umożliwia  uznanie  umowy,  jako  należycie  wykonanej.   

Ze względu na wykluczenie Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, nie doszło 

do  oceny  spełniania  przez  Odwołującego  warunków  udziału  w  postępowaniu  –  jego  oferta 

nie  podlegała  dalszej  ocenie.  Po  czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania,  

17  marca  2020  r., 

Odwołujący  złożył  pismo,  w  którym  m.in.  nie  negował  faktu  naliczenia  

mu  kar  umownych. 

Do  pisma  Odwołujący  załączył  również  m.in.  dodatkowe  referencje  

dot.  wskazanej  w  poz

.  1  wykazu  usługi,  wystawione  17  marca  2020  r.  Przedmiotowe 

referencje  jako 

złożone  już  po  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  nie  mogły  być 

wzięte pod uwagę. Ponadto potwierdzały, że Odwołujący wprowadził Zamawiającego w błąd 

w  zakresie  kwestii  naliczenia  kar  umownych  przy  realizacji  umowy  wskazanej  w  punkcie  1 

wykazu  usług.  Odwołujący  nie  został  wykluczony  z  powodu  niewykazania  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  lecz  z  powodu  podania  nieprawdziwych  informacji 


dotyczących  naliczenia  kar  umownych  przy  realizacji  usługi  wskazanej  w  poz.  1  wykazu 

usług,  tym  samym  późniejsze  samodzielne  uzupełnienie  przez  Odwołującego  referencji 

wystawionych  już  po  dacie  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  nie  mogło  mieć 

wpływu na dokonaną przez Zamawiającego czynność wykluczenia. 

Z

łożenie  przez  Odwołującego  nieprawdziwych  informacji  wyłączyło  możliwość  uzupełnienia 

dokumentów  wymaganych na  potwierdzenie spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu. 

Ratio  legis  uregulowania  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp 

była  eliminacja  z  postępowań 

w

ykonawców, którzy  wprowadzili  zamawiającego w  błąd  na  skutek  swojego  lekkomyślnego 

lub  niedbałego  zachowania.  Umożliwienie  zastąpienia  informacji  nieprawdziwych 

informacjami prawdziwymi należało zatem uznać za niedopuszczalne.  

Zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  4  Pzp  i  art.  7  ust.  1  Pzp 

również  nie  zasługiwał  

na  uwzględnienie.  Zastosowanie  art.  24  ust.  4  Pzp    było  konsekwencją  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp.  Nie  doszło  również  

do  naruszenia  art.  7  ust.  1  Pzp  - 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  zostało 

przeprowadzone 

w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Pisemną  odpowiedź  na  odwołanie  złożył  również  Przystępujący.  Przystępujący  poparł 

stanowisko Zamawiającego i wniósł o oddalenie odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  

jak  r

ównież  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone  podczas 

rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 
Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  
że nie zasługuje ono na uwzględnienie. 


W  Rozdziale  5 

„Warunki  udziału  w  postępowaniu”  Zamawiający  wskazał,  że:  „o  udzielenie 

zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: (...) 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  –  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż: 

2.3.1.  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 

2  (dwie)  usługi  (umowy)  polegające  na  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  działań 

informacyjno-

promocyjnych  o  zasięgu  ogólnokrajowym  realizowanych  w  mediach  

(z  uwzględnieniem  mediów  społecznościowych),  każda  o  wartości  nie  mniejszej  

niż 1 500 000,00 zł brutto”. 

Zgodnie  z 

Rozdziałem  6  ust.  13  SIWZ  „Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona 

najwyżej  na  wezwanie  Zamawiającego  na  podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  składa  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualne na dzień złożenia oświadczenia 

lub dokumenty potwierdzające: 

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) 

wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym 

okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  

i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  wraz  z  załączonymi 

dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, 

Uwaga: 

dowodami  o  których  mowa  w  pkt  1  lit.  a,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty 

wystawione  pr

zez  podmioty,  na  rzecz których usługi były  wykonane (a  w  przypadku 

świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  –  są  wykonywane),  a  jeżeli  z  uzasadnionej 

przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; (...) 

jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  Wykonawcę  dokumenty  budzą 

wątpliwości  Zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego 

podmiotu,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonane,  a  w  przypadku  świadczeń 

okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  o  dodatkowe  informacje  lub  dokumenty  

w tym zakresie

”. 

7  lutego  2020  r.  Zamawiający  na  podst.  art.  26  ust.  1  Pzp  oraz  przytoczonego  wyżej 

Rozdziału  6  ust.  13  SIWZ  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  odpowiednich  dokumentów 

potwierdzających spełniania warunków  udziału w  postępowaniu. W odpowiedzi  Odwołujący 


złożył m. in. referencje wystawione przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Referencje dotyczyły 

realizacji  kampanii 

dotyczącą  praw  osób  pokrzywdzonych,  realizowaną  ze  środków 

Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  i  Pomocy  Postpenitencjarnej  zwanego  dalej 

„Funduszem  Sprawiedliwości”.  Zgodnie  z  twierdzeniem  Zamawiającego  wyrażonym  

w odpowiedzi na odwołanie w dokumencie wystawionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

brak  jest  jednoznacznego  potwierdzenia, 

że  przedmiotowa  usługa  została  wykonana  

w sposób należyty i odpowiadający treści zawartej umowy. W tej sytuacji Zamawiający podjął 

opisane  w  odpowiedzi  na  odwołanie  działania  zmierzające  do  uzyskania  jednoznacznej 

informacji, co do sposobu realizacji ww. us

ługi przez Odwołującego: 

18  lutego  2020  r.  Zamawiający  zwrócił  się  do  Ministerstwa  Sprawiedliwości  

z pytaniem: „(...) czy umowa z Agencją ClickAd Interactive Sp. z o.o. na ogólnopolską 

kampanię dotyczącą praw osób pokrzywdzonych, realizowaną ze środków Funduszu 

Pomocy  Pokrzywdzonym  i  Pomocy  Postpenitencjarnej  zwanego  dalej  „Funduszem 

Sprawiedliwości”  realizowana  w  okresie  grudzień  2018  –  kwiecień  2019  na  kwotę  

14 760 000,00 zł brutto została zrealizowana przez wykonawcę należycie?” 

2.  2  marca  2020  r.  Ministe

rstwo  Sprawiedliwości  wyjaśniło:  „w  odpowiedzi  na  pismo  

z  dnia  18  lutego  2020  r.  informujemy,  że  umowa  na  ogólnopolską  kampanię 

dotyczącą  praw  osób  pokrzywdzonych,  realizowaną  ze  środków  Funduszu  Pomocy 

Pokrzywdzonym  i  Pomocy  Postpenitencjarnej  przypadającą na  okres grudzień  2018 

–  kwiecień  2019  na  kwotę  14  760  000,00  zł  brutto  zakończyła  się  znaczącym 

sukcesem.  Kampania,  której  celem  było  podniesienie  świadomości  na  temat 

działalności  Funduszy  Sprawiedliwości,  była  realizowana  z  udziałem  głównych 

mediów.  Głównym  walorem  przeprowadzonej  przez  Agencję  ClickAd  Interactive  

Sp. z o.o. kampanii była ponadprzeciętna efektywność w dotarciu do grupy celowej”. 

2 marca 2020 r. Zamawiający ponownie zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości: 

„W nawiązaniu do prośby Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2020 r. 

oraz  udzielonej  przez  Państwa  w  dniu  dzisiejszym,  tj.  2  marca  2020  r.  odpowiedzi, 

ponownie  zwracam  się  z  prośbą  o  jednoznaczną  odpowiedź  czy  umowa  z  Agencją 

ClickAd  Interactive  Sp.  z  o.o.  której  przedmiotem  było  przeprowadzenie 

ogólnopolskiej  kampanii  dotyczącej  praw  osób  pokrzywdzonych,  realizowanej  

ze  środków  Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  i  Pomocy  Postpenitencjarnej 

zwanego  dalej  „Funduszem  Sprawiedliwości”  została  wykonana  przez  wykonawcę 

należycie”.  Według  twierdzenia  Zamawiającego  Ministerstwo  Sprawiedliwości  nie 

odpowiedziało na to pismo. 

5 marca 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp wezwał Odwołującego 

do  udzielenia  wyjaśnień  dotyczących  wykazu  usług  oraz  referencji  wystawionych 


p

rzez  Ministerstwa  Sprawiedliwości:  „(...)  Żadne  sformułowanie  w  złożonym  przez 

wykonawcę liście referencyjnym nie wskazywało na należyte wykonanie usługi przez 

Wykonawcę.  Dokument  ten  w  swej  treści  nie  zawiera  również  informacji,  że  usługa 

wskazana  w  poz. 

1  wykazu  usług  została  zrealizowana  należycie  pod  względem 

jakości,  poprawności,  terminowości.  Wobec  powyższego,  Zamawiający  prosi  

o wyjaśnienie: 

czy  w  związku  z  realizacją  umowy  wymienionej  w  poz.  1  wykazu  usług  były 

naliczone kary umowne, jeśli tak, to jakie były przyczyny naliczenia kar i jaka 

była wysokość naliczonych kar umownych? 

czy  w  związku  z  realizacją  umowy  wymienionej  w  poz.  1  wykazu  usług  były 

niewykonane  lub  nienależycie  wykonane  jakiekolwiek  zobowiązania 

Wykonawcy, jeżeli tak to jakie i z jakich powodów?” 

9  marca  2020  r.  Odwołujący  odpowiedział:  „(...)  niniejszym  oświadczamy,  

iż  wykonaliśmy  ogólnopolską  kampanię  dotyczącą  praw  osób  pokrzywdzonych, 

realizowaną  ze  środków  Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  i  Pomocy 

Postpenitencjarnej  zwanego  dalej 

„Funduszem  Sprawiedliwości”  realizowanej  

dla Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie grudzień 2018 – kwiecień 2019 na kwotę 

14  760  000,00  zł  brutto  z  należytą  starannością  i  terminowością.  Usługa  została 

wykonana należycie pod względem jakości, poprawności i terminowości. Wyjaśniamy 

również iż: 

w związku z realizacją umowy nie były naliczone kary umowne 

w  związku  z  realizacją  umowy  nie  były  niewykonane  lub  nienależycie 

wykonane jakiekolwiek zobowiązania 

Cała  kampania  była  zrealizowana  na  czas  z  należytą  starannością  zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego tj. Ministerstwa Sprawiedliwości”. 

9  marca  2020  r.  Zamawiający  ponownie  wystąpił  do  Ministerstwa  Sprawiedliwości  

z  prośbą  o  udzielenie  informacji  dot.  przedmiotowych  referencji:  „(...)  Ministerstwo 

Edukacji N

arodowej prosi o wyjaśnienie: 

czy  w  związku  z  realizacją  ww.  umowy  były  naliczone  Wykonawcy  kary 

umowne, jeśli tak, to jakie były przyczyny naliczenia kar i jaka była wysokość 

naliczonych kar umownych? 

czy  w  związku  z  realizacją  ww.  umowy  były  niewykonane  lub  nienależycie 

wykonane jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy, jeżeli tak, to jakie i z jakich 

powodów? 

11 marca 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło Zamawiającemu odpowiedzi  

i  wyjaśniło  m.  in.:  „Wykonawca  zrealizował  przedmiot  zamówienia  i  dostarczył 


Zamawiającemu  raport  z  jego  realizacji.  Wykonawca  przygotował  i  przeprowadził 

kampanię  promocyjnoinformacyjną  wykorzystując  wskazane  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia  kanały  komunikacji  takie  jak:  telewizja,  radio,  Internet,  kampania 

outdoorowa. W związku z przedmiotową umową wykonawcy naliczono karę umowną 

zgodnie  z  §  9  ust.  1  umowy,  który  stanowił,  że wykonawcy  naliczona  zostanie kara 

umowna  w  przypadku  niezrealizowania  wskaźniku  dotarcia  do  grupy  odbiorców  

na  poziomie  określonym  w  umowie.  Wykonawca  jeden  ze  wskaźników  dotarcia  

do  grupy  odbiorców  zrealizował  na  poziomie  niższym  niż  określony  w  umowie.  

W związku z powyższym wykonawcy została naliczona kara umowna w tym zakresie. 

Kara umowna w wysokości 2,58% przysługującego wynagrodzenia została naliczona 

za  niezrealizowanie  wskaźnika  dotarcia,  na  poziomie  6160  GRP,  w  odniesieniu  

do telewizji. Wykonawca zrealizował ten wskaźnik na poziomie 6001 GRP, co stanowi 

97,42  %  zakładanego  w  ofercie  wskaźnika.  Jednocześnie  wykonawca  zrealizował 

zakładane  wskaźniki  dotyczące  sposobu  i  terminu  oraz  liczby  emisji  spotów 

telewizyjnych.  Wykonawca  zrealizował  wskaźniki  w  odniesieniu  do  innych  kanałów 

komunikacji,  wskazanych  w  przedmiocie  zamówienia.  Wykonawca  przygotował  

i  przeprowadził  kampanię  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  wytycznymi 

ustalonymi z 

zamawiającym w trybie roboczym”. 

Tym  samym  potwierdziła  się  chronologia  wydarzeń  prowadząca  do  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania  opisana  przez  Zamawiającego  w  odpowiedzi  na  odwołanie. 

12  marca  2020  r.  Zama

wiający poinformował o wykluczeniu Odwołującego z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Biorąc  pod  uwagę  ustalony  stan  faktyczny  Izba  uznała,  że  ww.  czynność  Zamawiającego 

była  zasadna  i  prawidłowa.  Wbrew  stanowisku  Odwołującego  Zamawiający  nie  uznał,  

że  Odwołujący  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający 

doszedł  do  słusznego  przekonania,  że  Odwołujący  w  odpowiedzi  z  9  marca  2020  r. 

przekazał Zamawiającemu informacje nieprawdziwe i wprowadzające w błąd. 

Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  z 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  

się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawia

jącego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W  ocenie 

Izby nie budzi wątpliwości, że informacje zawarte w piśmie Odwołującego z 9 marca 2020 r. 

zawierały  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego.  Gdyby  Zamawiający  nie 

zdecydował  się  na  skierowanie  dodatkowego  zapytania  do  Ministerstwa  Sprawiedliwości  

(z  9  marca  2020  r.)  to 

nie  miałby  praktycznie  żadnej  możliwości  zweryfikowania  informacji  

o braku 

kar umownych podczas realizacji usługi, której dotyczyły referencje.  


W

ystąpienie kar umownych w toku realizacji umowy nie daje podstawy do automatycznego 

uznania,  że  umowa  nie  została  zrealizowana  należycie.  Referencje  pochodzące  

od  Ministerstwa  Sprawiedliwości  nie  zawierały  jednak  jednoznacznego  potwierdzenia,  

że  usługa  zrealizowana  przez  Agencję  ClickAd  Interactive  Sp.  z  o.o.  została  zrealizowana 

prawidłowo. W tej sytuacji wątpliwości Zamawiającego są zrozumiałe. Nazwanie dokumentu 

jako 

„referencje”  lub  „list  referencyjny”  nie  może  stanowić  wystarczającego  potwierdzenia 

należytej  realizacji  umowy.  Ocenie  podlega  przede  wszystkim  treść  takiego  dokumentu  

i  to  z  niej  powinno  wynikać  ewentualne  potwierdzenie  właściwego  wykonania  zadania. 

Dlatego  Izba  uznała,  że  stanowisko  Odwołującego  wskazujące,  że  sam  fakt  wystawienia 

referencji potwierdzał należytą realizację umowy na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości jest 

nietrafne. 

Odpowiadając  na  wezwanie  do  wyjaśnień  z  5  marca  2020  r.  Odwołujący  miał 

obowiązek  poinformować  Zamawiającego  o  fakcie  wystąpienia  kar  umownych  w  toku 

realizacji  przedmiotowej  usługi  oraz  wyjaśnić  przyczyny  i  okoliczności  ich  wystąpienia. 

Informacje  takie  pozwoliłyby  Zamawiającemu  na  realizację  jego  uprawnienia,  tj.  dokonanie 

odpowiedniej oceny złożonych przez Odwołującego referencji. Odwołujący przekazał jednak 

informacje nieprawdziwe. 11 mar

ca 2020 r. Zamawiający w oparciu o informacje przekazane 

przez  Ministerstwo  Sprawiedliwości  dowiedział  się,  że  został  wprowadzony  przez 

Odwołującego  w  błąd.  Tym  samym,  zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  obowiązkiem 

Zamawiającego było wykluczenie Odwołującego z postępowania, bez prowadzenia dalszych 

czynności  zmierzających  do  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez 

Odwołującego.  

Odwołujący podniósł, że nie została spełniona przesłanka  istotnego wpływu przedstawienia 

nieprawdziwej  informacji 

na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. W ocenie Izby stanowisko to jest nietrafne. Istotny wpływ nie musi 

być  wpływem  decydującym.  Przedstawienie  nieprawdziwej,  wprowadzającej  w  błąd 

informacji  tym  samym  wcale  n

ie  musi  prowadzić  do  podjęcia  przez  zamawiającego  decyzji 

bądź  działań  odmiennych  niż  w  przypadku  przekazania  mu  informacji  prawdziwej. 

Odwołujący  zapewnił  Zamawiającego,  że  w  toku  realizacji  usługi  na  rzecz  Ministerstwa 

Sprawiedliwości  nie  wystąpiły  kary  umowne,  więc  Zamawiający  mógł  wynikowo  uznać,  

że  referencje  potwierdzają  należytą  realizację  umowy,  a  tym  samym  Odwołujący  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Gdyby nie weryfikacja tych informacji w oparciu o kontakt  

z Ministerstwem Sprawiedliwości Zamawiający zostałby pozbawiony prawa do samodzielnej 

oceny, 

na  ile  wystąpienie  kar  umownych  rzutowało  na  realizację  umowy  przez 

Odwołującego.  W  konsekwencji  potencjalnie  zaburzyłoby  to  ocenę  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu przez Odwołującego. Z tego względu w ocenie Izby ponad wszelką 

wątpliwość  spełniona  została  również  przesłanka  istotnego  wpływu  przedstawienia 


nieprawdziwej  informacji 

na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia.  Izba  uznała  zatem,  że  zarzut  nr  1  odwołania  nie  potwierdził  się,  

wykluczenie Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp było zasadne.  

Nie  potwierdził  się  również  zarzut  nr  2  odwołania.  Zamawiający  nie  miał  podstaw  

do 

wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej określonego  

w  Rozdziale  5  pkt  2.3.1  SIWZ. 

Obowiązkiem  Zamawiającego  po  uzyskaniu  informacji,  

że  został  Odwołujący  przekazał  mu  informacje  wprowadzające  w  błąd  miał  obowiązek 

zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Odrzucenie  oferty  Odwołującego  na  podstawie  art.  24  ust.  4  Pzp  było  konsekwencją 

wykluczenia Odwołującego z postepowania, zatem zarzut nr 3 odwołania nie potwierdził się. 

Wykluczenie  Odwołującego  z  postępowania  oraz  odrzucenie  jego  oferty  było  zgodne  

z  przepisami  Pzp  i  uzasadnione  okolicznościami,  zatem  w  ocenie  Izby  nie  doszło  również  

do naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp. 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 


wiper-pixel