KIO 615/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  28  maja  2020  r.  

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  marca  2020r. 

przez 

wykonawcę: Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Stołeczny  Zarząd 

Rozbudowy   

przy udziale: 

1.  wykonawcy  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  z  siedzib

ą  w  Warszawie  zgłaszającego 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

2. wykonawcy 

TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………..… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  -  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Stołeczny  Zarząd  Rozbudowy, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)

,  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego 

przedmiotem  jest 

Dostawa  cyfrowego  aparatu  angiograficznego  do  zastosowania  w 

radiologii  naczyniowej  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Budowa  Szpitala 

Południowego””.  

Wykonawca 

Philips  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zwany  dalej 

„Odwołującym”, 23 marca 2020r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

D

o  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  przystąpienie  zgłosili 

wykonawca 

wykonawcy  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz 

wykonawca TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Następnie  w  dniu  28  maja  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  Odwołujący  przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada przepis  § 5  ust.  1 pkt  3 lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  powołanego  rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13500,0

0  zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…..…… 


wiper-pixel