KIO 614/20 WYROK dnia 27 maja 2020 r.

Data: 13 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 614/20 

WYROK 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  27  maja  2020  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę  UNIKAT  P.  K.  K.  M.  Sp.  J.  z  siedzibą    w  Poznaniu  61-324  Poznań  ul. 

Dobrepole  38 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Komendę  Wojewódzką  Policji    w 

Poznaniu 60-

844 Poznań ul. Jana Kochanowskiego 2a 

przy  udziale  wykonawcy  A.  K.

,  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Starpol 

Meble A. K. 24-

100 Puławy ul. Kołłątaja 100 zgłaszającego przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego. 

                                                           orzeka 

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  części  1  zamówienia  poz.17  dostawka  D1  i 

nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w 

zakresie tej  części,  dokonanie  poprawy  omyłki  w  trybie  art.  87  ust.2  pkt  3  Pzp  na  mebel  z 

nogami kwadratowymi oraz nakazuje dokonanie ponownej oceny i badania oferty w zakresie 

części I 

Oddala odwołanie w zakresie części II zamówienia 

Zal

icza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 (piętnaście tysięcy)złotych i 

obciąża każdego z wykonawców kosztami postępowania po 50%. 

zasądza  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  kwotę  1  800,00  (jeden  tysiąc 

osiemset)  złotych,  stanowiącą  1/2  kosztów  zamawiającego  poniesione  z  tytułu   

wynagrodzenia pełnomocnika.  

Zasadza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 9 300,00 (dziewięć tysięcy 

trzysta)  złotych  tytułem  zwrotu  połowy  kwoty  uiszczonego  wpisu  oraz  połowy  kosztu 

wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z dnia 27 września 2019 r. poz. 1843  ) na niniejszy wyrok - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Poznaniu. 

Przewodniczący:                          ………………..…..


Sygn. akt KIO 614/20 

UZASADNIENIE 

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Poznaniu,  zwana  dalej  „zamawiającym”  prowadzi 

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o zawarcie umowy ramowej na dostawy 

pn.  

„Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych dla komórek i jednostek Policji 

woj.  wielkopolskiego,  CBŚP,  BSWP  (znak  sprawy  ZZP-2380-101/2019)  w  częściach 

zamówienia nr 1 (dostawa mebli biurowych) i nr 2 (dostawa mebli metalowych).

O

głoszenie 

o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej,  w  dniu 

27.12.2019 r. pod numerem 2019/Ś 249-617822.   

Zamawiający  w  dniu

13  marca  2020  r. 

poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty  do 

zawarcia  umowy  ramowej  na  każdą  z  części,  w  tym  na  część  1  i  2,  informując  także  o 

odrzuceniu  ofert  wykonawców  w  każdej  z  części.  Od  takiej  czynności  zamawiającego 

wykonawca 

„Unikat P. K., K. M. spółka Jawna” z siedzibą w Poznaniu, 61-324 Poznań, ul. ul. 

Dobrepole  38

,  zwany  dalej  „odwołującym”  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  

We wniesionym odwołaniu zarzucił zamawiającemu: 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2) ust

awy Pzp, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie 

polegające na przyjęciu,, iż oferta Odwołującego nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z art. 87 ust. 1 i art. 87 ust. 2 pkt 1) i 3) ustawy, 

poprzez  brak  poprawienia  omyłek  w  ofercie  odwołującego,  które  stały  się  podstawą 

odrzucenia jego oferty; 

art.  7 ust.  1 ustawy  Pzp  w  związku z  art.  5 Kodeksu  cywilnego w  związku  z  art.  14 

ustawy,  po  przez  odrzucenie  oferty  odwołującego,  z  uwagi  na  nadmierny  formalizm 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

merytoryczne  rozpatrzenie  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  niniejszego  odwołania  i 

jego uwzględnienie; 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, zarówno w zakresie części 

1, jak i części 2 prowadzonego postępowania; 

w  zakresie  części  1  oraz  części  2  prowadzonego  postępowania,  unieważnienia 

czynności odrzucenia oferty odwołującego; 

w  zakresie  części  1  oraz  części  2  prowadzonego  postępowania,  niezwłoczne 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego; 


nakazanie  zamawiającemu,  zarówno  w  zakresie  części  1,  jak  i  części  2 

prowadzonego  postępowania,  dokonania  czynności  poprawienia  omyłek  w  ofercie 

odwołującego, względnie przyjęcia złożonych wyjaśnień; 

Uzasadniając  powyższe  zarzuty  i  żądania  odwołujący  na  wstępie  podał,  że  oferta 

o

dwołującego  w  zakresie  części  1  dostawa  mebli  drewnianych,  została  odrzucona  ze 

względu  na  jej  niezgodność  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia, 

polegającej na tym, że zaoferowana w poz. 17 Kalkulacji cenowej dla części 1 zamówienia - 

dostawka  D1

,  zgodnie  z  oceną  Zamawiającego  została  zaoferowana  jako  wyposażona  w 

nogi okrągłe zamiast wymaganych kwadratowych. 

Kwestionując  dokonane  odrzucenie  podał,  że  przedmiotowa  niezgodność  została 

stwierdzona  na  podstawie  omyłkowo  oznaczonego  numeru  katalogowego,  różniącego  się 

tylko  jedną  cyfrą  od  numeru  katalogowego,  który  winien  zostać  zgodnie  z  zamiarem 

o

dwołującego  wpisany  przy  zaoferowanej  dostawce.  Ponadto  zamawiający  podejmując 

decyzję w zakresie odrzucenia oferty nie uwzględnił oświadczenia odwołującego złożonego 

w  odpowiedzi  na  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień,  w  którym  Wykonawca  wskazał  na  fakt 

popełnienia  oczywistej  omyłki  poprzez  wpisanie  w  numerze  katalogowym  w  sposób 

niezamierzony cyfry 1 zamiast prawidłowej cyfry 2. Numer katalogowy wpisany w Kalkulacji 

cenowej  to  WNIA086N11N,  podczas,  gdy  prawidłowo  wpisany  numer  katalogowy  to 

WNIA086N21N. 

Wskazał, że odwołujący w złożonej przez siebie ofercie oświadczając, iż w 

przypadku  wyboru  jego  oferty  zobowiązuje  się  on  do  zawarcia  umowy  na  warunkach 

zawartych  w  SIWZ 

zamówienia,  przyjął  na  siebie  warunki  zawarte  w  SIWZ  co  oznacza, 

zdaniem odwołującego, że w przypadku uznania jego oferty za zgodną z SIWZ i zawarcia z 

nim  umowy  ramowej  zobowiązał  się  do  dostarczania  zamawiającemu  przedmiotu 

zamówienia  zgodnego  z  opisem  zawartym  w  SIWZ.  Granicą  zmiany  dokonanej  w 

następstwie poprawienia  niezgodności  oferty  z  SIWZ ma  charakter  zmiany, która  nie może 

mieć  charakteru  istotnego.  O  istotności  takiej  zmiany  może  zatem  decydować  zmiana 

wielkości  ceny,  gdy  będzie  ona  na  tyle  znacząca,  że  nie  sposób  jej  będzie  uznać  za 

nieistotną,  albo  zmiana  zakresu  oferowanego  asortymentu  w  taki  sposób,  że  będzie  on 

obejmował całkowicie inny przedmiot aniżeli wyspecyfikowany w ofercie.   

W  zakresie  odrzucenia  oferty  na  część  2  zamówienia  dotyczącego  zaoferowania 

szaf,  podał,  że  dla  szafy  metalowej,  zaoferowanej  w  poz.  9 Kalkulacji  cenowej,  odwołujący 

wskazał  niekompletny  numer katalogowy.  Zgodnie jednak  z  wyjaśnieniami  złożonymi  przez 

o

dwołującego powyższe opuszczenie miało charakter niecelowy, a zamawiający winien tego 

rodzaju  opuszczenie  potraktować  jako  oczywistą  omyłkę  i  poprawić  zgodnie  z 

oświadczeniem złożonym przez odwołującego, mając przy tym na uwadze treść formularza 

ofertowego, w którym odwołujący oświadczył, że w przypadku uznania jego oferty za zgodną 


z  SIWZ  i  zawarcia  z  nim  umowy  ramowej  dostarczy  szafy  zgodnie  z  wymaganiem 

zamaw

iającego. 

Natomiast  w  zakresie  szaf  ubraniowych  metalowych,  zaoferowanych  w  poz.  10  i  poz.  11 

Kalkulacji  cenowej, 

zamawiający  odrzucił  ofertę,  gdyż  ze  względu  na  brak  sprecyzowania, 

czy  zaoferowane  szafy  posiadają  w  swym  wyposażeniu  zamek  regulujący  w  3  punktach, 

przy  czym  w  tym  samym  uzasadnieniu  z

amawiający  potwierdza,  że  z  kart  katalogowych 

producenta zaoferowanych szaf wynika, że wskazany przez odwołującego model występuje 

w  dwóch  wersjach  z  których  jedna  posiada  zamek  cylindryczny  zamykany  w  trzech 

punktach

.  Odwołujący  w  tym  zakresie  podkreślił,  że  ze  względu  na  przywoływane  powyżej 

oświadczenie w przypadku wyboru odwołującego jako wykonawcy z którym zostanie zawarta 

umowa ramowa, zobowiązał się on do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, 

co  pozwala 

przyjąć,  że  wbrew  twierdzeniom  zamawiającego,  zaoferowany  przez 

o

dwołującego  produkt  spełnia  wymogi  ustanowione  SIWZ.

Podkreślił,  że  zamiar 

dostarczenia takich właśnie szaf w wyniku złożonych wyjaśnień potwierdził odwołujący, a co 

ważne  nie  zmieniając  jednocześnie  swojego  oświadczenia  objętego  treścią  oferty,  bowiem 

nie wskazał on, że dostarczy inne szafy, oświadczył, że w przypadku zawarcia z nim umowy, 

dostarczy  z

amawiającemu  właśnie  te  szafy,  które  zaoferował.  W  wyjaśnieniach  potwierdził 

swoje  pie

rwotne  oświadczenie,  że  szafy  te  będą  wyposażone  w  zamki  regulujące  w  3 

punktach. 

Odnośnie  trzeciej  niezgodności  treści  oferty  odwołującego  z  wymaganiami  SIWZ  w 

zakresie szaf metalowych SZM4,  SZM6,  SZM8,  zaoferowanych  w poz. 8, poz. 12 i poz. 15 

Kalkulacji 

podniósł zarzut, że niezasadne było przyjęcie przez zamawiającego, iż ze względu 

na brak regulatorów do poziomowania na wyposażeniu zaoferowanych szaf, to dostarczone 

szafy nie będą miały regulatorów. Takie stanowisko zamawiającego, zdaniem odwołującego 

nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem jak wskazał w swym oświadczeniu zaoferowane w 

ww.  pozycjach  Kalkulacji  cenowej 

szafy,  oznaczone  symbolem  MLX  są  dostosowane  do 

zamontowania  regulatorów  do  poziomowania,  a  więc  trudno  uznać,  że  odwołujący 

zaoferował przedmiot zamówienia niezgodny z zamówieniem.

Jeżeli nawet zamawiający na 

etapie  oceny  ofert  powziął  wątpliwość,  czy  aby  na  pewno  w  wyniku  przyjęcia  oferty 

o

dwołującego,  na  etapie  realizacji  umowy  otrzyma  szafy  wyposażone  w  regulatory  do 

poziomowania,  to  po 

uzyskaniu  stosownych  wyjaśnień  odwołującego  jego  wątpliwości 

powinny  zostać  rozwiane,  ponieważ  w  wyniku  złożonych  wyjaśnień  odwołujący  nie 

zmieniając  treści  swojej  oferty,  nie  oświadczył,  że  dostarczy  inne  aniżeli  wskazane  w 

Kalkulacji  cenowej,  lecz  potwie

rdził,  że dostarczy  szafy  określone w  ofercie wyposażone  w 

regulatory do poziomowania. 


Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w 

całości  jako  bezzasadnego.  Uzasadniając  powyższe  stanowisko  w  zakresie  niezgodności 

ofert

y  odwołującego  z  treścią  SIWZ  dla  części  1  zamówienia,  podał,  że  zamawiający  w 

opisie  przedmiotu  zamówienia  dla  części  nr  1,  w  pozycji  nr  17  -  dostawka  prostokątna  - 

wymagał  zaoferowania  przez  Wykonawców  mebla  z  nogami  kwadratowymi.  Zgodnie  z 

treścią  kalkulacji  cenowej,  stanowiącej  załącznik  do  formularza  ofertowego  Wykonawcy 

zobligowani  byli  do  wpisania  nazwy  produktu,  producenta  oraz  wskazania  modelu  mebla, 

który  oferują.  Nadto  zamawiający  w  pkt  IV.  12  SIWZ  jednoznacznie  wskazał,  iż  formularz 

ofertowy,  ka

lkulacja  cenowa  oraz  karty  katalogowe  lub  inne  dokumenty  muszą  zawierać 

istotne  elementy  będące  przedmiotem  przyszłej  umowy  tj.  ceny  oraz  nazwy  bądź  inne 

wyczerpujące  dane  techniczne  wymagane  i  wskazane  przez  Zamawiającego  w 

odpowiednich  miejscach  formularza  ofertowego,  kalkulacji  cenowej  - 

umożliwiające 

z

amawiającemu  identyfikację  konkretnego  oferowanego  przedmiotu.  W  odpowiedzi  na 

wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  odwołujący  wskazał,  iż  się  pomylił,  że  popełnił  oczywistą 

omyłkę pisarską i zmienił pierwotny numer katalogowy, który wskazywał na nogi okrągłe na 

inny numer katalogowy, który już odpowiadał nogom kwadratowym. 

Odnosząc  się  do  wyjaśnień  odwołującego  i  żądania  poprawienia  tej  rzekomej  omyłki,  jako 

oczywistej  omyłki  pisarskiej  podał,  że  „oczywistość"  omyłki  pisarskiej  polega  na  tym,  iż 

zamaw

iający  poprawia  ją  samodzielnie  i  do  tego  nie  jest  potrzebna  zgoda  odwołującego. 

Podał,  że  przyjęcie  oferty  odwołującego  z  zastrzeżeniem  zmiany  jej  treści  narusza  art.  87 

ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać 

od wykonawców  wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między  zamawiającym  a  Wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz 

dokonywanie  jakiejkolwiek  zmiany  w  jej  treści.  Złożenie  oferty  przez  odwołującego,  z 

zastrzeżeniem zmiany jej treści nie tylko narusza ww. normę prawną, ale sam zamawiający, 

poprzez  wybór  oferty  odwołującego  dopuściłby  do  systematycznego  naruszenia  tego 

przepisu. W tym przypadku zostałby również naruszony przepis art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, 

zgodnie  z 

którym zakres świadczenia wykonawcy  wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem  zawartym  w  ofercie.  Nadto  w  ocenie  zamawiającego  nie można  oczekiwać 

naprawienia oferty zarówno w trybie art. 87 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp, jak również w trybie art. 

87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli przyczyny błędu nie można wywieść z treści złożonej oferty. 

Z

amawiający,  poprawiając  ofertę,  może  wykorzystywać  jedynie  informacje  w  niej 

zamieszczone  i  to  takie,  które  nie  budzą  wątpliwości  co  do  tego,  że  stanowią  treść 

oświadczenia  woli  wykonawcy.  Podkreślił,  że  dokonanie  poprawy  w  formie  zmiany  numeru 

katalogowego,  powoduje  zmian

ę  przedmiotu  świadczenia,  którą  poczynił  odwołujących  w 

złożonych wyjaśnieniach co prowadzi do istotnej zmiany oferty.

W ocenie z

amawiającego, w 


wyniku  złożenia  wyjaśnień  przez  odwołującego  doszło  do  istotnej  zmiany  treści  oferty, 

polegającej  na  zmianie pierwotnie  oferowanego  asortymentu,  niezgodnego  z  wymaganiami 

z

amawiającego na ten który zamawiający opisał. 

Podał, że jego zdaniem zamieszczane w ofertach oświadczenia o zgodności oferty z SIWZ 

nie może stanowić podstawy do uznania, iż popełnione przez Wykonawcę błędy nadają się 

do  poprawy  na  podstawie  art.  87  Ustawy  Pzp.  Błąd  nie  staje  się  oczywisty,  nieistotny  czy 

nadający  się  do  poprawy  ze  względu  na  inne  okoliczności,  tylko  przez  to,  że  Wykonawca 

chce złożyć ważną ofertę czy oświadcza ogólnie o jej zgodności z SIWZ.

Natomiast co do odrzucenia oferty odwołującego złożoną na część 2 zamówienia w 

zakresie 

stwierdzonej  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  a  dotyczącej  szafy  metalowej,  poz. nr 9 

opisu  przedmiotu  zamówienia  zamawiający  podał,  iż  wymagał  zaoferowania  szafy  o 

wysokości 150 cm. Nadto, zgodnie z punktem IV. 1 SIWZ wymagał, aby formularz ofertowy i 

kalkula

cja  cenowa  (w  której  zawarte  są  powyższe  opisy  wykonawcy)  zawierał  nazwy  bądź 

inne  wyczerpujące  dane  techniczne  umożliwiające  identyfikację  konkretnego  oferowanego 

przedmiotu,  w  celu  weryfikacji  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  opisie 

przedmiotu  z

amówienia  oraz  oceny  oferty  w  zakresie  kryteriów  oceny  ofert.

Odwołujący  w 

swojej ofercie zaoferował szafę o symbolu MS1M/A, co oznacza, że opisał przedmiot oferty 

niezgodnie  z  wymaganiami  z

amawiającego,  w  sposób  uniemożliwiający  weryfikację  jego 

zgodności z wymaganiami SIWZ. W swoich wyjaśnieniach oświadczył, że popełnił oczywistą 

omyłkę  pisarską  i  wniósł  o  jej  poprawienie,  podając  jednocześnie  nowy  numer  katalogowy 

MS1MA/150.  Zgodnie  z  dostępnym  aktualnym  cennikiem  i  jednocześnie  katalogiem 

technicznym  pr

oduktów  firmy  Konsmetal,  producent  ten  nie  produkuje  szafy  o  numerze 

katalogowym MS1MA, a  jedynie szafy o numerach MS1M/A150 i  MS1M/A

190, które różnią 

się między innymi wysokością. Z powyższego zamawiający wywiódł wniosek, że odwołujący 

w  swojej  ofercie  za

oferował  szafę  o  symbolu  MS1M/A,  co  oznacza,  że  opisał  przedmiot 

oferty  niezgodnie  z  wymaganiami  z

amawiającego,  w  sposób  uniemożliwiający  weryfikację 

jego  zgodności  z  wymaganiami  SIWZ.  W  swoich  wyjaśnieniach  oświadczył,  że  popełnił 

oczywistą  omyłkę  pisarską  i  wniósł  o  jej  poprawienie,  podając  jednocześnie  nowy  numer 

katalogowy  MS1MA/150.  Zgodnie  z  dostępnym  aktualnym  cennikiem  i  jednocześnie 

katalogiem  technicznym  produktów  firmy  Konsmetal,  producent  ten  nie  produkuje  szafy  o 

numerze  katalogowym  MS1MA,  a  jedynie  szafy  o  numerach  MS1M/A  150  i  MS1M/A  190, 

które  różnią  się  między  innymi  wysokością.  W  tej  sytuacji  zamawiający  nie  mógł  poprawić 

oferty,  gdyż  z  żadnego  dokumentu  oferty  nie  wynikało  którą  szafę  zamierzał  odwołujący 

zaoferować  zamawiającemu.  Stwierdził,  że  nieodzownym  warunkiem  umożliwiającym 

poprawę  takiej  omyłki  byłoby  przedstawienie  wraz  z  ofertą  innych  dokumentów,  które 

potwierdzałyby  fakt  zaoferowania  szafy  o  wymaganej  wysokości.  Ponieważ  jednak  takich 


okoliczności  brak,  nie  można  twierdzić,  że  wykonawca  zaoferował  szafę  o  wymaganej 

wysokości. Poprawienie omyłek w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie może 

prowadzić do dostosowania treści oferty do wymagań zamawiającego, wyartykułowanych w 

treści SIWZ. 

W  zakresie  niezgodności  z  wymaganiami  zaoferowanych  szaf  ubraniowych 

metalowych,  poz.  10  i  11  opisu  przedmiotu  zamówienia  podał,  że  zamawiający  w  opisie 

przedmiotu  zamówienia  dla wskazanych powyżej  pozycjach  wymagał,  aby  szafy  posiadały: 

zamek  w  systemie  master  key  z  dwoma  kluczykami,  ryglujący  w  3  pkt.".  Odwołujący  w 

swoich  wyjaśnieniach  stwierdził,  że  nie  istnieje  numer  katalogowy  wersji  szaf  z  trzema 

ryglami 

i  jest  to  wyposażenie  dodatkowe.  Tymczasem  z  katalogu  producenta  tych  szaf 

jedn

oznacznie wynika, że oferuje szafy o podanym numerze katalogowym w dwóch różnych 

wersjach,  zależnie  od  ilości  zamków  i  obie  wersje  tam  wyszczególnia.  Zaniechanie  przez 

wykonawcę  wskazania  określonej  wersji  oznacza,  że  nie  wiadomo,  którą  z  nich  ujął  i 

skalk

ulował  w  swojej  ofercie.  W  ofercie  nie  ma  chociażby  do  jednej  z  tych  pozycji  innych 

dokumentów  ani  próbek,  które  pozwoliłyby  ustalić/wskazywałyby  na  to,  jaki  produkt 

zamierzał  zaoferować  wykonawca.  Wyjaśnienia  odwołującego  w  praktyce  zmierzają  do 

niedozwol

onej  zmiany  treści  oferty,  tak  aby  doprowadzić  ją  do  zgodności  z  wymaganiami 

punktu  IV.  1  SIWZ  w  zakresie  wskazania  nazwy  bądź  innych  wyczerpujących  danych 

technicznych  umożliwiających  zamawiającemu  identyfikację  konkretnego  oferowanego 

przedmiotu,  w  celu 

weryfikacji  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  przez 

z

amawiającego  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  oraz  oceny  oferty  w  zakresie  kryteriów 

oceny  ofert.

Odwołujący  oferując  dodatkowe  wyposażenie  szafy  (jak  sam  wskazał  w 

wyjaśnieniach, iż jest to wyposażenie dodatkowe), aby pozostać w zgodzie z SIWZ, powinien 

je wskazać w ofercie, jak poczynił to w innym miejscu kalkulacji cenowej. 

W zakresie trzeciej niezgodności w części 2 zamówienia, dotyczącej szaf metalowych 

SZM4,  SZM6,  SZM8,  poz.  odpowiednio  8,  12  i 

15  opisu  przedmiotu  zamówienia,  gdzie 

z

amawiający wymagał aby szafy wyposażone były w regulatory do poziomowania. 

Z  wyjaśnień  odwołującego  wynika,  że  podane  przez  niego  numery  seryjne  odnoszą  się  do 

produktów, które nie są wyposażone w regulatory poziomu, a jedynie posiadają otwory, które 

umożliwiają  ich  zamontowanie.  Ponieważ  zamawiający  wymagał  dostawy  mebli 

wyposażonych  w  te regulatory,  a nie przystosowanych do  ich późniejszego zamontowania, 

wyjaśnienie  wykonawcy  jednoznacznie  potwierdza,  że  zaoferowane  meble  są  niezgodne  z 

wymaganiami  z

amawiającego.  Podkreślił,  że  od  Wykonawcy  jako  profesjonalisty  w 

postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oczekuje się wysokiego stopnia 

staranności. Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, 

dokumenty  i  oświadczenia  we  własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  w  nich 


stan  rzeczy  odpowiada  rzeczywistości.  Podkreślił,  że  dla  zamawiającego  stwierdzenie,  że: 

„szafy  oznaczone  symbolem  MLX  są  dostosowane  (przygotowane)  do  zamontowania 

regulatorów  do  poziomowania"  jest  zgoła  odmienne  od  tego  co  zostało  wyartykułowane  w 

opisie  przedmiotu  zamówienia,  z  którego  jednoznacznie  wynika,  iż  szafy  te  winny  być 

wyposażone  w  regulatory  do  poziomowania.  W  ocenie  zamawiającego  są  to  dwa  różne 

oświadczenia  i  nie  można  uznać  zaoferowanych  przez  odwołującego  w  ofercie  mebli  jako 

tych spełniających wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 

Przystępujący do postępowania odwoławczego wykonawca Starpol Meble – A. K. 24-

100  Puławy  ul.  Kołłątaja  100,  którego  oferta  została  wskazana  jako  wykonawcę  z  którym 

zostanie  zawarta  umowa  ramowa,  w  swoim  stanowisku  pisemnym 

–  bardzo  podobnym  w 

treści  do  stanowiska  zamawiającego,  podał,  że  popiera  stanowisko  zamawiającego  co  do 

za

istnienia podstaw do odrzucenia oferty odwołującego i wniósł o oddalenie odwołania. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  odwołanie  na  rozprawie  i  uwzględniając 

dokumentację  z  tego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  oraz 

stanowiska  stron  i  pr

zystępującego  złożone  na  piśmie  i  przedstawione  na  rozprawie 

uznała,  że  odwołanie  w  zakresie  części  1  jest  zasadne  i  zostaje  w  tej  części 

uwzględnione.   

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych  sk

utkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy 

Pzp.  Odwołujący  wnosząc  przedmiotowe  odwołanie  wykazał  spełnianie  przesłanek 

posiadania interesu o których mowa w art. 179 ust.1 Pzp. Również Przystępujący zdaniem 

Izby wypełnił przesłanki interesu występowania w sprawie po stronie zamawiającego. 

Na  wstępie  Izba  uznaje  za  zasadne  przypomnienie,  że  postępowanie  odwoławcze 

służy  do  zbadania  poprawności  czynności  i  zaniechań  zamawiającego  w  zakresie 

wyznaczonym podniesionymi zarzutami, o

cenianymi przez pryzmat wymagań stawianych w 

postępowaniu o zamówienie publiczne i z uwzględnieniem instrumentów, jakie zamawiający 

przewidział w nim dla zbadania ofert.   

Izba uznała przedstawiony do oceny, stan faktyczny sprawy, jako pełny i niesporny pomiędzy 

stronami.  Żaden  z  uczestników  tego  postępowania  nie  wniósł  o  uzupełnienie  stanu 

faktycznego sprawy, jaki wynikał z treści złożonego odwołania i dokumentacji postępowania. 

Podkreślić  należy  także,  że  zamawiający  podzielił  zamówienie  na  części  z  których 

każda  stanowiła  osobny  przedmiot  ofertowania.  Tym  samym  wykonawcy  mogli  składać 

oferty na jedną lub więcej części zamówienia. 


Osią sporu pomiędzy stronami była kwestia, czy stwierdzone przez zamawiającego w ofercie 

odwołującego  nieprawidłowości  są  wynikiem  błędu  –  omyłki,  czy  też  były  celowym 

działaniem  odwołującego.  Nadto  kwestią  sporną  była  ocena  stron,  czy  dokonanie  poprawy 

błędów w ofercie spowodowałoby istotną zmianę treści oferty, a ponadto czy zamawiający w 

oparciu  o  posiadaną  treść  wyjaśnień  odwołującego  oraz  dane  zawarte  w  jego  ofercie 

posiadał wiedzę, która umożliwiałaby dokonanie poprawy niezgodności oferty z SIWZ.  

Izba  uznała,  że  w  zakresie  wskazanych  nieścisłości  danych  ofertowych  w  ofercie 

odwołującego  nie  zachodzi  możliwość  uznania  ich  za  oczywistą  omyłkę  pisarską,  lecz 

kwestie te mogą być tylko oceniane pod kątem możliwości poprawy niezgodności jako innej 

omyłki o której mowa w przepisie art 87 ust.2 pkt 3 Pzp.  

Art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp  nakłada  na  zamawiającego  obowiązek  poprawienia  w  ofercie 

wykonawcy  omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty  z  treścią  SIWZ,  nie  będących 

oczywistymi omyłkami pisarskimi lub oczywistymi omyłkami rachunkowymi, jeśli poprawa nie 

spowoduje  istotnych  zmian  treści  oferty.  Przede  wszystkim  niezgodność  treści  oferty  z 

treścią SIWZ musi być następstwem omyłki, a nie świadomego działania wykonawcy. Dane 

umożliwiające  poprawienie  powinny  być  w  posiadaniu  zamawiającego  i  wynikać  z  treści 

oferty  oraz  powinien  istnieć  jeden  sposób  poprawienia  omyłki  (  por.  wyrok  KIO  z  dnia  24 

stycznia 2013 r. sygn. KIO 49/13). 

Istotą poprawy jest kwestia, że każdorazowo zamawiający 

zanim  dokona  odrzucenia  oferty  jako  nieodpowiadającej  treści  SIWZ  (art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy)

,  winien  dokonać  rozważenia  instrumentów  sanacyjnych  przewidzianych  w  ustawie. 

Ustawa  przewiduje  szereg  regulacji,  które  nakładają  na  zamawiającego  obowiązek 

naprawienia  oferty 

–  poczynając  od  obowiązku  wezwania  do  uzupełnienia  i  wyjaśnienia 

dokumentów  mających  potwierdzać  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

spełnienie przez oferowany przedmiot wymagań zamawiającego (art. 26 ust. 3 i 4 ustawy), 

poprzez  nakaz  jej  wyjaśnienia  (art.  87  ust.  1  ustawy),  wreszcie  poprzez  obowiązek 

poprawienia niezgodności oferty z treścią SIWZ, jeśli nie spowoduje to istotnej zmiany treści 

oferty (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy). 

Podkreślić  należy  jednakże,  iż  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

cechuje  pewien  formalizm,  niezbędny  dla  zachowania  transparentności  procedury  oraz 

równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji.  Tym  samym  nie  może  być 

pomijany przy ocenie możliwości poprawy omyłki fakt, że poprawienie treści oferty mimo, że 

jest  obligatoryjnym  działaniem  zamawiającego,  to  jednak  stanowi  wyjątek  od  reguły 

nakazującej  złożenie  oferty  zgodnej  z  SIWZ  i  może  być  dokonywane  jedynie  w  ścisłych 

granicach  wyznaczonych  przez  przepisy  Pzp. 

Również  orzecznictwo  Trybunału 

Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  dopuszcza  możliwość,  by  w drodze  wyjątku  dane  oferty 

mogły  zostać  skorygowane  lub  uzupełnione  w  pojedynczych  aspektach  w szczególności  w 


związku  z  tym,  że  wymagają  zwykłego  wyjaśnienia,  lub  by  usunąć  oczywiste  błędy 

rzeczowe,  pod  warunkiem,  że  owe  zmiany  nie  doprowadzą  do  przedstawienia  w 

rzeczywistości nowej oferty (wyrok TSUE z 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 SAG ELV 

Slovensko  z  a.s.). 

Z  powyższego  jednoznacznie  wynika,  że  treść  oferty,  precyzująca 

oferowane  produkty  i 

rozwiązania,  musi  być  ustalona  w  terminie  składania  ofert  i  nie może 

podlegać dookreśleniu po upływie tego terminu. 

Zauważyć  należy,  że  odwołujący  dążył  do  uznania  przez  zamawiającego,  że 

popełnione  w  ofercie  błędy,  są  omyłkami  i  w  rzeczywistości  chciał  zaoferować 

zamawiającemu  przedmiot  zamówienia  opisany  w  SIWZ.  Takie  stanowisko  odwołujący 

wywodził  z  faktu,  iż  do  ofert  na  część  1  i  2  załączył  oświadczenie,  że  zobowiązuje  się  do 

wykonania  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ  oraz  załączonym  wzorem  umowy. 

Izba  powyższe  oświadczenie  generalne  wykonawcy  nie  uznaje  za  wystarczające  dla 

przyjęcia prezentowanego stanowiska, gdyż konkretyzacja świadczenia winna być w sposób 

pełny i szczegółowy zawarta w formularzu ofertowym. Z oferty musi jednoznacznie wynikać, 

jakie  produkty  i 

rozwiązania  wykonawca  oferuje,  tak  aby  zamawiający  mógł  zweryfikować 

poprawność  oferty  pod kątem  wszystkich wymagań  określonych w  SIWZ.  Niedopuszczalne 

jest  doprecyzowywanie  treści  oferty  (rozumianej  jako  zobowiązanie  wykonawcy  tak  co  do 

zakresu,  jak  i  sposobu  wykonania  zamówienia,  z  uwzględnieniem  wszystkich  wymagań 

opisanych  przez  zamawiającego)  po  upływie  terminu  na  jej  złożenie.  Przyzwolenie,  aby 

wykonawca  określał  swoje  zobowiązanie  ofertowe  w  sposób  niekonkretyzujący  wszystkich 

istotnych z punktu widzenia zamawiającego aspektów, a dopiero po otwarciu ofert, na etapie 

ich  badania,  precyzował  oferowane  rozwiązania,  stałoby  w  sprzeczności  z  podstawowymi 

zasadami  udzielania  zamówień  publicznych,  dopuszczając  możliwość  manipulacji  treścią 

oferty,  a  po  stronie  zamawiającego  powodowałoby  niepewność  co  do  rzeczywistych  cech 

oferowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  utrudnienie  w  ustaleniu  jego  zgodności 

z wymaganiami opisanymi w SIWZ (zob. wyrok KIO z dnia 

20 października 2017  sygn. KIO 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia  i  rozważania  Izba  wskazuje,  że  to  co  do 

zasady, to porównanie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ przesądza o tym, czy treść złożonej oferty odpowiada treści 

SIWZ,  innymi  słowy,  czy  jest  z  nią  zgodna.  W  zakresie  objętym  zarzutami  odwołania 

niewątpliwym jest, że oferta w wskazanych przypadkach jest niezgodna z SIWZ. Oceniając 

niezgodność oferty z SIWZ w zakresie części 1 oraz możliwość jej poprawy Izba uznała, że 

w  tym  zakresie  istniał  po  stronie  zamawiającego  obowiązek  poprawy  stwierdzonej  omyłki. 

Niespornym  jest,  że  zakres  niezgodności  treści  oferty  z  SIWZ  (odwołujący  zaoferował 

kompletna  dostawkę  D1),  dotyczyła  tylko  waloru  wizualnego,  a  nie  funkcjonalnego,  gdyż 


odwołujący  podał  nr  katalogowy  dostawki  z  nogami  okrągłymi  zamiast  wymaganych 

kwadratowych.  Nadto  sytuacja  ta 

wynikła,  z  błędnego  wpisania  jednej  cyfry  numeru 

katalogowego  -  numer  katalogowy  wpisany  w  Kalkulacji  cenowej  to  WNIA086N11N, 

podczas, gdy prawidłowo wpisany numer katalogowy to WNIA086N21N. Biorąc pod uwagę 

powyższą  niebudzącą  wg.  uznania  Izby  omyłkę  we  wpisaniu  numeru  katalogowego,  Izba 

uw

zględniła podnoszony zarzut i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru 

ofert z którymi zostanie zawarta umowa ramowa i dokonanie ponownej oceny tej oferty wraz 

z dokonaniem 

poprawą ww. omyłki w trybie art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp.  

Podkreślenia wymaga także fakt, że zamawiający dokonując poprawy omyłki w trybie art. 87 

ust.2  pkt  3  Pzp  informuje  o  tym 

wykonawcę celem uzyskania jego akceptacji na dokonanie 

poprawy    (art.  89  ust.  1  pkt  7  ustawy)

.  Oznacza  to  tyle,  że  ewentualne  obawy,  jakie 

artykułował  na  rozprawie  zamawiający,  iż  wykonawca  w  sposób  świadomy  chce  przemycić 

do  umowy  niedopuszczon

ą  w  postępowaniu  dostawkę  nie  mają  racji  bytu,  skoro  na  tę 

poprawę  wykonawca  musi  wyrazić  zgodę.  Taka  zgoda  jest  pełnowartościowym 

oświadczeniem woli wykonawcy równoznacznym z treścią zawartą w ofercie, a tym samym 

eliminującym ryzyko nieporozumień i sporu na etapie wykonywania umowy.    

Natomiast  w  zakresie  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu  do  części  2  zmówienia 

Izba  uznała  ich  niezasadność.  Przedmiotowe  niezgodności  w  zakresie  wszystkich  trzech 

wskazanych  przez  zamawiającego  przypadków  mają  wspólny  mianownik  -  dotyczą 

zaoferowania  niekompletnych  elementów  zamówienia,  a  nadto  z  żadnej  treści  oferty 

odwołującego  nie  wynika  możliwość  wywiedzenia,  jaką  szafę  faktycznie  wykonawca 

zamierzał w ramach oferty zaoferować. Poddając analizie wskazane niezgodności zauważyć 

należy, że w zakresie pierwszej rozbieżności treści oferty z SIWZ, odwołujący wskazał tylko 

część  numeru  katalogowego  szafy,  którą  zamierzał  zaoferować,  bez  wskazania  o  jaką 

wysokość  szafy  chodzi.  Niespornym  w  sprawie  jest  fakt,  że  wskazana  część  numeru 

katalogowego jest taka sama dla sza

f o wysokość 150 i 190 cm.  

W  zakresie  drugiej 

niezgodności  objętej  zarzutem,  odwołujący  zaoferował  szafę  bez 

wskazania  ro

dzaju  zamka  w  jaki  będzie  wyposażona.  Podkreślić  należy,  że  zamawiający 

oczekiwał  zaoferowania  szaf  wyposażonych  w  zamek  w  systemie  master  key  z  dwoma 

kluczykami,  ryglujący  w  3  pkt..  Izba  uznała  stanowisko  odwołującego,  iż  nie  istnieje  numer 

katalogowy wer

sji szaf z trzema zamkami i jest to wyposażenie dodatkowe za niezasadne i 

przyjęła  w  oparciu  o dokumentację  postepowania, jako własne  stanowisko  zamawiającego, 

że  istnieje  numer  katalogowy  wersji  szaf  z  trzema  zamkami  i  nie  jest  to  wyposażenie 

dodatkowe.  Producent 

oferuje  szafy  o  podanym  numerze  katalogowym  w  dwóch  różnych 

wersjach, zależnie od ilości zamków i obie wersje posiadają numer katalogowy. Tym samym 

brak  wskazania  konkretnego  modelu  szafy 

oznacza,  że  nie  wiadomo,  którą  z  nich 


odwołujący ujął i skalkulował w swojej ofercie.  Podkreślić należy, że również w zakresie tej 

niezgodności brak było w ofercie jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego jej treść, z której 

zamawiający  mógłby  wywieść  model  oferowanej  szafy  (z  jakim  zamkiem)  i  tym  samym 

dokonać samodzielnej poprawy tej niezgodności uznając ją za inną omyłkę. 

Z podobną do ww. niezgodności mamy do czynienia w przypadku szafy oznaczonej w 

pkt.  3  odwołania,  tutaj  odwołujący  zaoferował  szafy  metalowe  o nr  SZM4,  SZM6,  SZM8,  w 

których  zamawiający  wymagał  aby  szafy  wyposażone  były  w  regulatory  do  poziomowania. 

Odwołujący  w  wyjaśnieniach  podał,  że  oferowane  szafy  nie  są  wyposażone  w  regulatory 

poziomu, a jedynie posiadają otwory, które umożliwiają ich zamontowanie. Niewątpliwym jest 

także,  co  zostało  ustalone  na  rozprawie,  że  w  ofercie  odwołującego  nie  została  np. 

wykazana  osobna  pozycji  ofertowa  zawierająca  same  regulatory,  które  można  by  było 

zamontować w oferowanych szafach. 

Tym samym Izba uznała, że zarzut odwołującego nie zasługiwał na uwzględnienie. 

 W z

akresie zarzutów podniesionych do części 2 zamówienia Izba uznała, że złożona 

oferta  nie  zawierała  informacji  w  oparciu  o  które  zamawiający  mógłby  dokonać  poprawy 

zaistniałych  omyłek.  Zgodzić  należy  się  z  zamawiającym,  że  w  zakresie  tych  zarzutów,  ich 

popr

awa wymagałaby uzyskania od wykonawcy informacji, który model danej szafy oferuje. 

Niewątpliwym  jest,  że  dane  umożliwiające  poprawienie  omyłki  powinny  być  w  posiadaniu 

zamawiającego  i  wynikać  z  treści  oferty  oraz  powinien  istnieć  jeden  sposób  poprawienia 

o

myłki.  W  tym  przypadku  wyjaśnienia  wykonawcy  musiałyby  wskazać  konkretny  model 

szafy, a więc byłyby doprecyzowaniem oferty, a nie jej wyjaśnieniem.  

zakresie orzeczenia co do kosztów postępowania Izba uznała, biorąc pod uwagę 

rozstrzygnięcie  oraz  fakt,  że  podniesiono  zarzuty  odwołania  wobec  dwóch  części 

postępowania, co do których każda że stron uzyskała korzystne dla siebie rozstrzygnięcie w  

zakresie 

jednej  części,  obciążyć  strony  kosztami  po  połowie.  W  zakresie  zarzutu 

odnoszącego  się  do  części  pierwszej  odwołujący  uzyskał  korzystne  rozstrzygniecie, 

n

atomiast  w  zakresie  drugiej  części  rozstrzygniecie  było  korzystne  dla  zamawiającego. 

Wskazać  należy,  że  odwołujący  poniósł  dotychczas  koszty  postepowania  w  wysokości 

600,00  złotych,  a  zamawiający  w  wysokości  3 600,00  złotych,  co  daje  łącznie  koszty 

postępowania w wysokości 22 200,00 złotych.  

Izba stwierdziła naruszenie przepisów ustawy Pzp wskazanych przez odwołującego w 

zakresie części 1 postępowania w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik postępowania  o 

którym mowa w przepisie art. 192 ust.2 Pzp. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  orzekła  jak  w  sentencji  wyroku  orzekając  na 

podstawie przepisów art. 190 ust. 1 i 7, 191 ust.2 i 192 ust. 2 ustawy Pzp,.   


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt.1a)  i  2a  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).   

Przewodniczący           ……………….. 


wiper-pixel