KIO 612/20 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  w  dniu  9  kwietnia  2020  r.  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego,  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2020 r. przez wykonawcę Integrale IT 

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Instytut  Chemii  Bioorganicznej  Polskiej  Akademii 

Nauk  

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Integrale IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kwoty 15000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  –  Instytut  Chemii  Bioorganicznej  Polskiej  Akademii  Nauk    Poznańskie 

Centrum  Superkomputerowo-Sieciowe  w  Poznaniu 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  „Klaster  obliczeniowy  i  danych_II”,  nr  postępowania  PN 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym  unii 

Europejskiej w dniu 

10 października 2019r., pod numerem 2019/S 196-475564. 

W dniu 23 marca 2020 r. wykonawca - 

Integrale IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie przepisów art. 8 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 11 ust. 2 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wezwanie  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym,  jak  wynika  z  pisma 

Zamawiającego z dnia 2 kwietnia 2020r., miało miejsce w dniu 24 marca 2020 r.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  -  w  terminie  przewidzianym  w  ustawie  -  żaden 

wykonawca.  

Pismem  z  dnia  2  kwietnia  2020 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w 

k

tórej oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając powyższe zważyła, co następuje.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp,  w 

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

W  związku  z  faktem,  że  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca,  a  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu, 

postępowanie odwoławcze - stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp  - należało 

umorzyć.  

O k

osztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 


odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018r. poz. 972) jednocześnie orzekając w 

tym  zakresie  o  konieczności  dokonania  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego 

Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący: ……………………………….  


wiper-pixel