KIO 61/20 WYROK dnia 28 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

KIO 61/20 

Sygn. akt: KIO 61/20 

WYROK 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Danuta Dziubińska 

Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę 

Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:  Miasto  Gliwice,  ul.  Zwycięstwa  21, 

44-100 Gliwice, 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  dokonanie  następujących 

modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) 

w § 3 ust. 2 wzoru umowy - wykreślenie punktu 48 w całości, 

b) 

w § 4 ust. 4 wzoru umowy - wykreślenie postanowienia: „Wykonawca dokona na 

rzecz  Zamawiającego  przelewu  uprawnień  przysługujących  mu  na  podstawie 

umowy  podwykonawczej  oraz  przepisów  prawa  z  tytułu  udzielonej  przez 

Podwykonawcę  gwarancji  oraz  rękojmi  związanych  z  realizacją  umowy 

podwykonawczej.  Uprawnienia  nabyte  przez  Zamawiającego  z  tytułu gwarancji  i 

rękojmi  w  stosunku  do  Podwykonawcy  nie  naruszają  jego  praw  w  zakresie 

gwarancji  i  rękojmi  w  stosunku  do  Wykonawcy,  w  szczególności  w  zakresie 

dochodzenia uprawnień bezpośrednio od samego Wykonawcy”, 

c)  w 

§  4  ust.  10  pkt  1  wzoru  umowy  -  wykreślenie  postanowienia:  „oraz  zawierać 

bezwarunkową zgodę Podwykonawcy na przelew uprawnień Wykonawcy z tytułu 


KIO 61/20 

udzielonej  mu  przez 

Podwykonawcę  gwarancji  oraz  rękojmi  związanej                             

z realizacją umowy podwykonawczej oraz zgodę na powiadomienie o dokonaniu 

prze

lewu także przez Zamawiającego”, 

d)  w 

§ 6 ust. 12 pkt 1 wzoru umowy - wykreślenie postanowienia: „oraz zawierający 

oświadczenia  stron  o  dokonaniu  na  rzecz  Zamawiającego  przelewu  uprawnień 

Wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 48) wraz z załącznikami w postaci 

potwierdzon

ych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  dokumentów  gwarancyjnych 

wydanych Wykonawcy przez Podwykonawców", 

e)  w  Dokumencie  Gwarancyjnym  - 

wykreślenie  punktu  17  w  całości  wraz                           

z  następującym  po  nim  zapisem:  „Do  dokumentu  gwarancyjnego  dołączono 

potwierdzone 

za  zgodność  z  oryginałem  kopie  dokumentów  gwarancyjnych 

wydanych przez Podwykonawców wskazanych w pkt. 17”. 

f)  w 

§  7  ust.  17  wzoru  umowy  -  wykreślenie  postanowienia:  „d)  tj.  o  uregulowaniu 

wszystkich należności (wymagalnych) oraz o braku należności niewymagalnych (w 

zakresie  których  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność,  a  w  szczególności 

roszczeń  o  zapłatę  wynagrodzenia),  a  w  przypadku  istnienia  należności 

niewymagalnych  (w  zakresie  których  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność,                 

a  w  szczególności  roszczeń  o  wynagrodzenia)  -  oświadczenie  o  zwolnieniu 

Zamawiającego  z  długu  w  zakresie  należności  niewymagalnych  (w  zakresie 

których  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność,  a  w  szczególności  roszczeń                   

o  wynagrodzenia)  oraz  solidarnej  odpowiedzialności  za  dług  w  tym  zakresie                

(art.  373  k.c.)  wynikających  z  realizacji  umowy  o  podwykonawstwo  oraz 

zwi

ązanych z jej realizacją”, 

g) 

usunięcie  w  całości  załącznika  nr  20  do  SIWZ  (Załącznika  nr  5  d  do  Umowy  - 

Oświadczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy). 

kosztami postępowania obciąża zamawiającego Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 

44-100 Gliwice, i: 

zali

cza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

Budimex  S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204  Warszawa

tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza od zamawiającego Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, na 

rzecz odwołującego Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, kwotę 

00  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy),  tytułem  zwrotu 

kosztów poniesionych z tytułu uiszczonego wpisu od odwołania. 


KIO 61/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący:      ………….………….. 

……………………… 

……………………… 


KIO 61/20 

Sygn. akt KIO 61/20 

                                                             UZASADNIENIE 

Zamawiający - Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego

,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.

  „

Zachodnia 

Brama  Metropolii  Silesia  -  Centrum  Przesiadkowe  w  Gliwicach

”,  numer  referencyjny:  

ZA.271.98.2019. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 

16 października 2019 r., nr 2019/S 200-485061.  

  W dniu 13 stycznia 2020 r. do Prezesa Krajowej Iz

by Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione przez 

wykonawcę Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (dalej: 

„odwołujący”). Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1.  art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 pkt 11) lit. a) 

ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, oraz art. 36a 

ust. 1 i ust. 2 pkt 11 lit. a w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp oraz art. 186 ust. 2 ustawy 

Pzp, 

poprzez  sporządzenie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który  nie 

uwzględnia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie 

wycenę oferty oraz narzucenie wykonawcy obowiązku nadmiernego i nieracjonalnego, 

który  powoduje  niemożliwy  do  oszacowania  wzrost  kosztów  realizacji  zamówienia,  a 

także utrudnia uczciwą konkurencję oraz zatrudnianie podwykonawców, co przejawia 

się we wprowadzeniu w dniu 03.01.2020 r. nowych postanowień do wzoru umowy (w § 

3  ust.  2  pkt  48,  §  4  ust.  4,  §  4  ust.  10  pkt  1  i  §  6  ust.  12  pkt  1)  oraz  Dokumentu 

Gwarancyjnego (pkt 17), na 

mocy których wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

na  rzecz  z

amawiającego  przelewu  uprawnień  przysługujących  mu  na  podstawie 

umowy  podwykonaw

czej  z  tytułu  udzielonej  przez  podwykonawcę  gwarancji  oraz 

rękojmi  związanych  z  realizacją  umowy  podwykonawczej,  przy  jednoczesnym 

pozostawieniu w odniesieniu do robót objętych przelewem uprawnień zamawiającego 

w  zakresie  gwa

rancji  i  rękojmi  w  stosunku  do  wykonawcy,  w  tym  do  dochodzenia 

up

rawnień bezpośrednio od samego wykonawcy, 

2.  art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5, 353

 i 647

§ 1 i 6 KC w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 

ustawy Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a ustawy Pzp i art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

poprzez  wprowadzenie  przez  z

amawiającego  w  dniu  03.01.2020  r.  nowych 

postanowień  do  wzoru  umowy  (§ 7  ust.  17)  oraz  nowego Załącznika  nr 20  do  SIWZ 

(załącznika nr  5d  do  umowy) uzależniających zapłatę wynagrodzenia wykonawcy od  

dołączenia  do  każdej  faktury  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych    

podwyk

onawców o braku należności 

niewymagalnych  (zakresie  których  zamawiający 


KIO 61/20 

ponosi 

odpowiedzialność,  a  w  szczególności  roszczeń  o  zapłatę  wynagrodzenia)  oraz 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o zwolnieniu Zamawiającego z 

d

ługu  w  zakresie  należności  niewymagalnych  (w  zakresie  których  Zamawiający  ponosi 

odpowiedzialność,  a  w  szczególności  roszczeń  o  wynagrodzenia)  oraz  solidarnej 

odpowiedzialności za dług w tym zakresie. 

W szczególności odwołujący stwierdził, co następuje. 

„Ad.  1.Zarzut  dotyczący  obowiązku  Wykonawcy  przelewu  na  Zamawiającego  uprawnień                 

z tytułu udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę gwarancji oraz rękojmi. 

W  nowym  wzorze  umowy  z  03.01.2020  r.  Zamawiający  wprawdzie  wykreślił 

zakwestionowaną  wcześniej  konstrukcję  prawną,  ale  jednocześnie  zamiast  niej  wprowadził 

„na  szybko"  nową  konstrukcję  prawną,  która  ma  zapewnić  mu  dokładnie  ten  sam  efekt,  tj. 

uzyskanie roszczeń bezpośrednio od Podwykonawców, którzy nie są podmiotami wybranymi 

zgodnie  z  przepisami  ustawy  PZP  (art.  7  ust.  1  PZP

).  Już  z  tego  względu,  wprowadzenie 

„zastępczej"  konstrukcji  obowiązkowego  przelewu  na  Zamawiającego  uprawnień  z  tytułu 

gwarancj

i oraz rękojmi udzielonych przez Podwykonawcę, należy uznać za niedopuszczalną 

próbę  obejścia  przepisu  art.  186  ust.  2  ustawy  PZP,  zgodnie  z  którym  w  przypadku 

uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu 

Zamawiający  wykonuje  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie                        

z żądaniem zawartym w odwołaniu. (…)  

Żeby dobrze zrozumieć konsekwencje prawne i finansowe kwestionowanej konstrukcji 

umownej,  należy  wskazać,  że  w  efekcie  żądanej  przez  Zamawiającego  cesji  Wykonawca, 

który  jest  zobowiązany  wobec  Zamawiającego  do  usuwania  wad  w  robotach  zleconych 

Podwykonawcy

, zostanie pozbawiony uprawnień do żądania usunięcia tych wad od swojego 

Podwykonawcy,  który  roboty  te  faktycznie  wykonywał  (bo  Wykonawca  zobowiązany  jest 

przelać  to  uprawnienie  na  Zamawiającego).  W  takim  wypadku,  Wykonawca  będzie  musiał 

ponieść koszt usuwania wad w robotach Podwykonawcy niejako po raz drugi, bo pierwszy raz 

poniósł go płacąc Podwykonawcy wynagrodzenie za jego roboty, które obejmowało również 

udzielenie  Wykonawcy  rękojmi  i  gwarancji  na  te  roboty  przez  Podwykonawcę,  czyli 

zobowiązanie  do  bezpłatnych  napraw  gwarancyjnych.  Należy  podkreślić,  że  Wykonawca 

właśnie  po  to  płaci  Podwykonawcy  za  udzielenie  mu  (a  nie  Zamawiającemu)  gwarancji                           

i  rękojmi,  by Wykonawca  mógł  żądać  od  Podwykonawcy  bezpłatnej  naprawy  gwarancyjnej                  

w przypadku, gdy takiej naprawy gwarancyjnej zażąda od niego Zamawiający. 

Wprowadzone  przez  Zamawiającego  nowe  postanowienia  umowy  powodują,  że 

Zamawiający  będzie  miał  niepotrzebnie  zdublowane  uprawnienia  z  rękojmi  i  gwarancji, 

kosztem  W

ykonawcy,  który  utraci  umowne  narzędzia  do  żądania  usuwania  wad  w  ramach 

rękojmi i gwarancji w stosunku do Podwykonawcy, za które uprawnienia zapłacił Wykonawca 

(a nie Zamawiający). Zważywszy na  wartość uprawnień gwarancyjnych, które standardowo 


KIO 61/20 

wyceniane 

są  na  rynku  budowlanym  na  ok.  3-5%  wartości  robót  (przy  czym  dla 

specj

alistycznych  robót  i  urządzeń  oraz  ponadstandardowej  długości  rękojmi  i  gwarancji 

potrafią  sięgać  nawet  10%),  o  tyle  też  wzrosnąć  musi  koszt  realizacji  Zamówienia  przez 

Wykonawcę  w  zakresie jego robót  powierzanych  Podwykonawcom  (a  zważywszy  na  skalę                 

i stopień skomplikowania przedmiotu niniejszego Zamówienia konieczne będzie powierzenie 

specjalistycznym  Podwykonawcom  zdecydowanej  większości  robót  objętych  tym 

Zamówieniem). (…) 

dla  uzyskania  możliwości  dochodzenia  przez  Zamawiającego  roszczeń  gwarancyjnych 

bezpośrednio  od  Podwykonawców  Wykonawcy  zupełnie  wystarczająca  byłaby  konstrukcja 

upoważnienia  Zamawiającego  przez  Wykonawcę  do  dochodzenia  bezpośrednio  od 

Podwykonawców  roszczeń  gwarancyjnych  w  imieniu Wykonawcy  (taką  konstrukcję  stosuje                

w  swoich  umowach  GDDKiA),  która  nie  pozbawiałaby  Wykonawcy  jego  uprawnień 

gwarancyjnych  do  Podwykonawców  i  nie  podnosiłaby  kosztów  realizacji  zamówienia                           

z pomocą Podwykonawców o kilka milionów złotych. (…) 

Wobec uzależnienia ostatecznych kosztów realizacji zamówienia przez Wykonawcę - 

w  zakresie  świadczeń  (napraw)  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  -  od  przyszłych,  arbitralnych 

decyzji Zamawiającego, nie można uznać by ta część przedmiotu zamówienia została opisana 

w SIWZ w sposób umożliwiający jej prawidłową wycenę przez oferentów w ich ofertach, co 

stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 

i 2 ustawy PZP. Co więcej, kwestionowane postanowienia 

Umowy wprowadz

ają dodatkowe (obok obsługi gwarancyjnej zamówienia przez Wykonawcę), 

znaczące  ekonomicznie  świadczenie  Wykonawcy  w  postaci  przelewu  na  Zamawiającego 

uprawnień gwarancyjnych Wykonawcy do Podwykonawców, wartych - jak wyżej wskazano - 

co najmniej kilka milio

nów złotych, które to świadczenie nie zostało właściwie ujęte w opisie 

przedmiotu zamówienia w SIWZ w sposób umożliwiający jego wycenę (bo ta również będzie 

uzależniona  od  przyszłych,  arbitralnych  decyzji  Zamawiającego).  Tak  istotny  i  potencjalnie 

kosztotw

órczy  dodatkowy  wymóg,  jak  obowiązek  przelewu uprawnień  z  gwarancji  i  rękojmi 

Podwykonawców,  nie  powinien  być  wprowadzany  przez  Zamawiającego  bez  jego 

adekwatnego  doprecyzowania  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  SIWZ,  bo  może  to 

spowodować sytuację, gdy każdy z oferentów zupełnie inaczej oszacuje koszt spełnienia tego 

wymogu, prowadząc do nieporównywalności ofert  w tym zakresie. (…) 

Wobec opisanego powyżej skutku kwestionowanej konstrukcji prawnej, polegającego 

na tym, że zatrudnienie Podwykonawców grozić będzie Wykonawcy zdublowaniem kosztów 

obsługi gwarancyjnej zamówienia w zakresie robót powierzonych Podwykonawcy, nie może 

być  wątpliwości,  iż  wprowadzony  przez  Zamawiającego  wymóg  ograniczy  -    bez  żadnego 

racjonalnego  uzasadnienia  i  wbrew  intencji  ustawodawcy    -   

dostęp  do  udziału  w  realizacji 

niniejszego  zamówienia  publicznego  potencjalnym  podwykonawcom,  w  tym  wielu  małym  i 

średnim,  lokalnym  przedsiębiorcom  budowlanym,  którzy  mogliby  występować  jako 


KIO 61/20 

Podwykonawcy Wykonawcy, ale w tych war

unkach albo nie będą w stanie przyjąć na siebie 

bezpośredniej  odpowiedzialności  gwarancyjnej względem  Zamawiającego albo  w  ogóle nie 

zostaną zatrudnieni przez Wykonawcę, bo z ich zatrudnieniem będzie związany dodatkowy 

koszt obsługi gwarancyjnej przez Wykonawcę. (…) 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności Odwołujący wnosi o wykreślenie 

następujących zapisów wprowadzonych przez Zamawiającego w SIWZ w dniu 03.01.2020 r: 

W § 3 ust. 2 wzoru umowy - wykreślenie punktu 48 w całości; 

W  §  4  ust.  4  wzoru  umowy  -  wykreślenie  zapisu:  „Wykonawca  dokona  na  rzecz 

Zamawiającego  przelewu  uprawnień  przysługujących  mu  na  podstawie  umowy 

podwykonawczej  oraz  przepisów  prawa  z  tytułu  udzielonej  przez  Podwykonawcą 

gwarancji  oraz  rękojmi  związanych  z  realizacją  umowy  podwykonawczej.  Uprawnienia 

nabyte przez Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do Podwykonawcy 

nie  naruszają  jego  praw  w  zakresie  gwarancji  i  rękojmi  w  stosunku  do  Wykonawcy,                        

w  szczególności  w  zakresie  dochodzenia  uprawnień  bezpośrednio  od  samego 

Wykonawcy, 

W § 4 ust. 10 pkt 1 wzoru umowy - wykreślenie zapisu: „oraz zawierać bezwarunkową 

zgodę  Podwykonawcy  na  przelew  uprawnień  Wykonawcy  z  tytułu  udzielonej  mu  przez 

Podwykonawcę  gwarancji  oraz  rękojmi  związanej  z  realizacją  umowy  podwykonawczej 

oraz zgodę na powiadomienie o dokonaniu przelewu także przez Zamawiającego”. 

W § 6 ust. 12 pkt 1 wzoru umowy - wykreślenie zapisu: „oraz zawierający oświadczenia 

stron o dokonaniu na rzecz Zamawiającego przelewu uprawnień Wykonawcy, o których 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 48) wraz z załącznikami w postaci potwierdzonych za zgodność                 

z  oryginałem  kopii  dokumentów  gwarancyjnych  wydanych  Wykonawcy  przez 

Podwykonawców", 

W Dokumencie Gwarancyjnym - 

wykreślenie punktu 17 w całości wraz z następującym po 

nim  zapisem:  „Do  dokumentu  gwarancyjnego  dołączono  potwierdzone  za  zgodność                     

z  oryginałem  kopie  dokumentów  gwarancyjnych  wydanych  przez  Podwykonawców 

wskazanych w pkt. 17”. 

Ad.  2) 

Zarzut  dotyczący  uwarunkowania  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  brakiem 

niewymagalnych należności Podwykonawców oraz złożeniem przez Wykonawcę oświadczeń 

Podwykonawców o zwolnieniu Zamawiającego z długu oraz solidarnej odpowiedzialności w 

zakresie  niewymagalnych  należności  Podwykonawców,  za  które  Zamawiający  ponosi 

odpowiedzialność w świetle obowiązujących przepisów. 

(…) 2. 

Na wstępie należy zauważyć, że kwestionowane zapisy, wprowadzone przez 

Zamawiającego  w  dniu  03.01.2020  r.  do  SIWZ  warunkują  zapłatę  przez  Zamawiającego 


KIO 61/20 

wynagrodzeni

a  Wykonawcy  brakiem  niewymagalnych  należności  Podwykonawców                              

i Dalszych Podwykonawców, czyli  w praktyce wcześniejszą zapłatą przez Wykonawcę tych 

niewymagalnych należności (tj. należności, których Wykonawca nie ma obowiązku prawnego 

płacić, bo termin ich zapłaty jeszcze nie minął). Jest to wprost niezgodne z art. 143a ust. 1 pkt 

1  PZP,  który  mówi  wyraźnie  o  „wymagalnym  wynagrodzeniu  podwykonawców  i  dalszych 

podwykonawców".  Z  istoty  „niewymagalności"  należności  Podwykonawców  i  Dalszych 

Podwykonawców wynika, że Wykonawca nie ma obowiązku prawnego ich zapłaty dopóki nie 

upłynie termin zapłaty, a Zamawiający nie może zmuszać Wykonawcy do takiej zapłaty pod 

rygorem odmowy zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

Należy  przypomnieć,  że  zapłata  umówionego  wynagrodzenia  Wykonawcy  jest 

podstawowym  obowiązkiem  Zamawiającego,  jako  inwestora  umowy  o  roboty  budowlane    

(art.  647  KC)  i  w  związku  z  tym  nie  może  być  ona  warunkowana  przez  Zamawiającego 

spełnieniem  świadczeń,  które  nie  są  objęte  umową  Wykonawcy  z  Zamawiającym,  a  takim 

świadczeniem  jest  zapłata  niewymagalnych  należności  Podwykonawców  i  Dalszych 

Podwykonawców. 

Niezależnie  od  niedopuszczalności  prawnej  takiego  rozwiązania,  wymaganie 

Zamawiającego,  by  Wykonawca    płacił    niewymagalne    należności  Podwykonawców,  jest 

nieracjonalne 

ekonomicznie, bo prowadzi do konieczności prefinansowania Podwykonawców 

przez  Wykonawcę  (tzn.  Wykonawca  musi  zapłacić  niewymagalne  wynagrodzenie 

Podwykonawcy zanim sam otrzyma wynagrodzenie od Zamawi

ającego). (…) 

Oprócz  wymogu  zapłaty  przez  Wykonawcę  niewymagalnych  należności 

Podwykonawców, Zamawiający w kwestionowanych postanowieniach SIWZ uzależnił zapłatę 

wynagrodzenia  Wykonawcy  od  złożenia  przez  Wykonawcę  oświadczeń  Podwykonawców  / 

Dalszych  P

odwykonawców  o  zwolnieniu  Zamawiającego  z  długu  oraz  solidarnej 

odpowiedzialności  w  zakresie  niewymagalnych  należności  Podwykonawców,  za  które 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność w świetle obowiązujących przepisów. Abstrahując od 

oczywistej wewnętrznej sprzeczności pojęcia: „niewymagalnych należności Podwykonawców, 

za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w świetle obowiązujących przepisów" (żadne 

przepisy  nie  nakładają  odpowiedzialności  za  zapłatę  niewymagalnych  należności),  należy 

podkreślić,  że  sprzeczny  z  prawem  jest  założony  przez  Zamawiającego  cel  tych  regulacji, 

jakim  jest  uchylenie  się  przez  Zamawiającego,  na  szkodę  Podwykonawców  i  Dalszych 

Podwykonawców,  od  ponoszenia  solidarnej  odpowiedzialności  za  zapłatę  wynagrodzenia 

Podwykonawców  i  Dalszych  Podwykonawców.  Ta    odpowiedzialność    solidarna  

Zamawiającego    wynika      z    bezwzględnie    obowiązujących  przepisów  prawa,  które 

przewidując  taką  odpowiedzialność  gwarancyjną  Zamawiającego,  jako  inwestora,  stanowią 

jedno

znacznie, że wszelkie zapisy o umownym wyłączeniu tej odpowiedzialności solidarnej są 

nieważne - vide art. 647

§ 6 KC. (…) 


KIO 61/20 

Kwestionowane zapisy Umowy są również ewidentnie sprzeczne z celem powołanego 

wyżej przepisu art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a) PZP, którym jest ochrona interesów podwykonawców 

w  zamówieniach  publicznych,  w  szczególności  przez  zabezpieczenie  zapłaty  ich 

wyna

grodzenia przez zamawiających.  Wprowadzony do SIWZ w dniu 03.01.2020 r. wymóg 

zwolnienia  z  góry  Zamawiającego  przez  Podwykonawców  i  Dalszych  Podwykonawców  z 

przyszłej  odpowiedzialności  solidarnej  Zamawiającego  za  zapłatę  wynagrodzenia 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców z pewnością nie służy realizacji wskazanego 

celu powołanego przepisu art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a) PZP. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  nie  może  być  wątpliwości,  iż  wprowadzony  przez 

Zamawiającego  wymóg  zwolnienia  Zamawiającego  z  długu  przez  Podwykonawców                            

i  Dalszych  Podwykonawców,  wraz  z  koniecznością  zapłaty  przez  Podwykonawców 

niewymagalnych  należności  Dalszych  Podwykonawców,  ograniczy  -  znów  wbrew  intencji 

ustawodawcy  - 

dostęp  do  udziału  w  realizacji  niniejszego  zamówienia  publicznego  wielu 

małym i średnim, lokalnym przedsiębiorcom budowlanym, którzy mogliby zrealizować część 

robót  w  ramach  tego  zamówienia,  ale  zwyczajnie  nie  będzie  ich  stać  na  zapłatę  przed 

terminem  należności  swoich podwykonawców,  zwłaszcza gdy  sami  będą  musieli  wcześniej 

zwolnić  inwestora  publicznego  z  solidarnej  odpowiedzialności  za  zapłatę  ich  własnego 

wynagrodzenia. 

10.  Biorąc  pod  uwagę  wszystkie  powyższe  okoliczności.  Odwołujący  wnosi                                    

o wykreślenie następujących zapisów wprowadzonych przez Zamawiającego w SIWZ w dniu 

03.01.2020 r: 

W  §  7  ust.  17  wzoru  umowy  -  wykreślenie  zapisu:  ,,d)  tj.  o  uregulowaniu  wszystkich 

należności (wymagalnych) oraz o braku należności niewymagalnych (w zakresie których 

Zamawiaj

ący  ponosi  odpowiedzialność,  a  w  szczególności  roszczeń  o  zapłatę 

wynagrodzenia), a w przypadku istnienia należności niewymagalnych (w zakresie których 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność, a w szczególności roszczeń o wynagrodzenia) - 

oświadczenie  o  zwolnieniu  Zamawiającego  z  długu  w  zakresie  należności 

niewymagalnych  (w  zakresie  których  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność,                                 

a w szczególności roszczeń o wynagrodzenia) oraz solidarnej odpowiedzialności za dług 

w tym zakresie (art. 373 k.c.) wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo oraz 

związanych z jej realizacją, 

Wykreślenie (usunięcie) w całości załącznika nr 20 do SIWZ (Załącznika nr 5 d do Umowy 

Oświadczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy). 

Pismem  z  dnia  26  stycznia  2020 

r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,                    

w której wniósł o jego oddalenie. 


KIO 61/20 

Żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Krajowa Izba Odw

oławcza ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  pn.  „Zachodnia  Brama  Metropolii  Silesia  - 

Ce

ntrum Przesiadkowe w Gliwicach” obejmujące m.in. budowę dworca autobusowego oraz  

rozbudowę i przebudowę ulic i tuneli.  

Po  dokonaniu  modyfikacji  siwz  z  dnia  3  stycznia  2020  r.,  kwestionowane  przez 

odwołującego w zakresie zarzutu nr 1 postanowienia zyskały następujące brzmienie: 

§ 3 ust. 2 pkt 48 wzoru umowy: 

„2. Wykonawca: (...) 

48)  dokona  przelewu  na  Zamawiającego  swoich  roszczeń  (wymagalnych  / 

niewymag

alnych)  z  tytułu  udzielonej  mu  przez  Podwykonawcę  gwarancji  oraz  rękojmi 

związanych z realizacją umowy podwykonawczej oraz powiadomi o dokonaniu przelewu 

Podwykonawcę, 

§ 4 ust. 4 wzoru umowy: 

„4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego 

przelewu  uprawnień  przysługujących  mu  na  podstawie  umowy  podwykonawczej  oraz 

przepisów  prawa  z  tytułu  udzielonej  przez  Podwykonawcą  gwarancji  oraz  rękojmi 

związanych  z  realizacją  umowy  podwykonawczej.  Uprawnienia  nabyte  przez 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszają 

jego praw  w  zakresie gwarancji  i  rękojmi  w  stosunku do Wykonawcy,  w  szczególności                

w zakresie d

ochodzenia uprawnień bezpośrednio od samego Wykonawcy." 

§ 4 ust. 10 pkt 1 wzoru umowy: 

„10.  Wymagania  dotyczące  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty 

budowlane,  których  niespełnienie  spowoduje  zgłoszenie  przez  Zamawiającego 

odpowiednio zast

rzeżeń lub sprzeciwu: 

1)  umow

a  musi  spełniać  wymagania  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  w  tym  umowa  musi  zawierać  uregulowania  dotyczące  odpowiedzialności 

podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do 

uregulowań  zawartych  w umowie  z  wykonawcą,  w  szczególności  odpowiedzialności                   

z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi  oraz  kar  umownych  oraz  zawierać  bezwarunkową  zgodę 

Podwykonawcy  na  przelew  uprawnień  Wykonawcy  z  tytułu  udzielonej  mu  przez 

Podwykonawcę gwarancji  oraz rękojmi  związanej  z  realizacją umowy  podwykonawczej 

oraz zgodę na powiadomienie o dokonaniu przelewu także przez Zamawiającego”. 


KIO 61/20 

§ 6 ust. 12 pkt 1 wzoru umowy: 

„12.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  w  dniu  zakończenia 

odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1)  podpisany  przez  Wykonawcę  dokument  gwarancyjny  w  formie  zgodnej  ze  wzorem 

określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu którego zawarto 

niniejszą  umową  oraz  zawierający  oświadczenia  stron  o  dokonaniu  na  rzecz 

Zamawiającego przelewu uprawnień Wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 48) 

wraz  z  załącznikami  w  postaci  potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii 

dokumentów gwarancyjnych wydanych Wykonawcy przez Podwykonawców”. 

5)  dodany pkt 17 Dokumentu Gwarancyjnego: 

„17.  Wykonawca  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  swoje  roszczenia  (wymagalne  i 

niewymagalne) z tytułu udzielonej mu przez następujących Podwykonawców: 

a) 

…………………………….…(wskazanie podwykonawców i umów podwykonawczych)  

gwarancji oraz r

ękojmi związanych z realizacją umów podwykonawczych oraz powiadomi 

o  dokonaniu  przelewu  Podwykonawcę  w  terminie  7  dni  od  dnia  podpisania  protokołu 

odbioru, 

Do dokumentu gwarancyjnego dołączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów gwarancyjnych wydanych przez Podwykonawców wskazanych w pkt 17." 

Po  dokonaniu  modyfikacji  siwz  z  dnia  3  stycznia  2020  r.,  kwestionowane  przez 

odwo

łującego w zakresie zarzutu nr 2 postanowienia zyskały następujące brzmienie: 

§ 7 ust. 17 wzoru umowy: 

„Warunkiem  dokonania  zapłaty  jest  dołączenie  do  faktury  (częściowej  i  końcowej) 

oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o treści załącznika nr 5 lit. 

b), c), d) tj. o uregulowaniu wszystkich należności (wymagalnych) oraz o braku należności 

niewymagalnych 

(w  zakresie  których  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność,  a  w 

szczególności  roszczeń  o  zapłatę  wynagrodzenia),  a  w  przypadku  istnienia  należności 

niewymagalnych  (w  zakresie  których  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność,  a  w 

szczególności roszczeń o wynagrodzenia) - oświadczenie o zwolnieniu Zamawiającego z 

długu w  zakresie należności  niewymagalnych (w  zakresie których Zamawiający  ponosi 

odpowiedzialność,  a  w  szczególności  roszczeń  o  wynagrodzenia)  oraz    solidarnej  

odpowiedzialności  za dług w tym zakresie  (art. 373 k.c.)  wynikających z realizacji umowy 

o podwykonawstwo oraz związanych z jej realizacją, zawierające dodatkowo: (...)” 

dodany  nowy  załącznik  nr  20  do  SIWZ  (Załącznik  nr  5  d  do  Umowy)  -  Oświadczenie 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy: 

„(...)  Podwykonawca/Dalszy  Podwykonawca  zwalnia  Zamawiającego  z  długu  oraz 


KIO 61/20 

odpowiedzialności solidarnej w zakresie należności niewymagalnych, w zakresie których 

w  świetle  obowiązujących  przepisów  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu 

wykona

nia robót budowlanych będących przedmiotem odbioru jak wyżej, realizowanych 

w ramach umowy (...)". 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie                                             

i  uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego oraz stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy, 

zważyła, co następuje.  

Izba  stwierdziła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  ustawowych  skutkujących 

odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp.  Ponadto  Izba  ustaliła 

wystąpienie  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  istnienie  po  stronie  odwołującego  interesu               

w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  przez  niego  szkody  z  uwagi  na 

kwest

ionowane czynności zamawiającego. W szczególności Izba nie podzieliła argumentacji 

zamawiającego o braku po stronie odwołującego interesu prawnego we wniesieniu odwołania. 

Po pierwsze, stwierdzić należy, że w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp nie jest wymagane posiadanie 

przez  odwołującego  interesu  prawnego.  Po  drugie,  biorąc  pod  uwagę,  że  postępowanie  o 

udzielenie zamówienia znajduje się na etapie zapoznawania się wykonawców z ogłoszeniem 

o  zamówieniu  i  siwz,  zatem  przed  terminem  składania  ofert,  należy  uznać,  że  sam  zamiar 

ubiegani

a się o zamówienie jest wystarczający do stwierdzenia posiadania przez wykonawcę 

in

teresu  we  wniesieniu  odwołania  i  możliwości  poniesienia  przez  niego  szkody  z  powodu 

określonych postanowień siwz. Dlatego też, Izba uznała, że spełnione  zostały przesłanki, o 

których mowa w art. 179 ust. 1 Pzp.  

Zgodnie z art. 353

 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), zwanego 

dalej: „kc”,

s

trony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, 

byleby  jego  treść  lub  cel  nie  sprzeciwiały  się  właściwości  (naturze)  stosunku,  ustawie  ani 

zasadom  współżycia  społecznego.  Z  przepisu  wynika,  że  strony  dysponują  co  do  zasady  

swobodą    kształtowania    treści    umowy,    niemniej    jednak    swoboda    ta    nie    jest 

nieograniczona.  Zar

ówno  treść,  jak  i  cel  umowy  nie  mogą  być  bowiem  sprzeczne                            

z właściwością stosunku zobowiązaniowego, przepisami prawa oraz z zasadami współżycia 

społecznego. Postanowienia umowy, bez względu zatem na wyrażoną wyżej swobodę umów, 

n

ie  mogą  naruszać  istoty  i  charakteru  danego  zobowiązania,  przepisów  bezwzględnie 

obowiązujących  oraz  ogólnych  zasad  słuszności,  dobrych  obyczajów,  uczciwości,  czy 

rzetelności, które mieszczą się w pojęciu zasad współżycia społecznego. Należy dodać, że 

zgodnie z art. 58 

§ 1 i 2 kc czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście 


KIO 61/20 

ustawy  co  do  zasady 

jest  nieważna,  jak  też  nieważna  jest  czynność  prawna  sprzeczna  z 

zasadami współżycia społecznego. 

Niezależnie  od  powyższego  należy  zauważyć,  że  zgodnie  z  art.  647

§  1  i  6  kc, 

i

nwestor  odpowiada  solidarnie  z  wykonawcą  (generalnym  wykonawcą)  za  zapłatę 

wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  z  tytułu  wykonanych  przez  niego  robót 

budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę 

lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót (…), zaś postanowienia 

umowne  sprzeczne  z  treścią  §  1-5  są  nieważne.  Kwestie  związane  z  podwykonawstwem 

zostały też uregulowane w art. 143a – 143d ustawy Pzp. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  pierwszego  dotyczącego  zobowiązania  wykonawcy  do 

dokonania  na rzecz  zamawiającego  przelewu uprawnień  przysługujących mu  na  podstawie 

umowy podwykonawczej z tytułu udzielonej przez podwykonawcę gwarancji oraz rękojmi przy 

jednoczesnym  pozostawieniu 

zamawiającemu  uprawnień  w  zakresie  gwarancji  i  rękojmi  w 

stosunku  do  wykonawcy

,  należy  zgodzić  się  z  odwołującym,  że  wprowadzone  przez 

zamawiającego  postanowienia  projektu  umowy  i  dokumentu  gwarancyjnego  prowadzą  do 

sytuacji,  w  k

tórej  zamawiający  będzie miał  wybór,  do kogo skieruje roszczenie o usunięcie 

wad (do wykonawcy, czy podwykonawcy), ale jeśli skieruje je do wykonawcy, to ten będzie 

musiał  usunąć  wadę  i  nie  będzie  mógł  żądać  jej  usunięcia  od  podwykonawcy,  gdyż  jego 

(wykona

wcy) uprawnienie w tym zakresie zostanie przelane na rzecz zamawiającego. Tym 

samym 

wykonawca  z  jednej  strony  poniesie koszty  zapłaty  podwykonawcy  za  uprawnienia 

wynikające z gwarancji i rękojmi, ale mimo to z drugiej strony, może być pozbawiony prawa 

doch

odzenia  swoich  roszczeń  w  tym  zakresie  od  podwykonawcy.  Przyjęte  przez 

zamawiającego  postanowienia  umowne  powodują  zatem,  że  koszty,  jakie  ostatecznie 

poniesie wykonawca w zakresie usuwania wad, zależą od tego, do kogo zwracać się będzie 

zamawiający z żądaniem usunięcia tych wad po zakończeniu realizacji umowy, co powoduje, 

że na etapie sporządzania oferty są one trudne do oszacowania.  Przede wszystkim jednak 

wskazać należy, że przyjęte przez zamawiającego postanowienia projektu umowy powodują, 

że  wykonawca  może  być  pozbawiony  prawa  korzystania  z  uprawnień  z  tytułu  gwarancji                      

i rękojmi w stosunku do podwykonawcy, co jest rozwiązaniem oczywiście niekorzystnym dla 

wykonawcy i skutkującym nierównością stron stosunku zobowiązaniowego.  

Izb

a  rozumie  przy  tym  intencje  zamawiającego  wynikające  z  chęci  zabezpieczenia 

jego interesów na wypadek upadłości, czy restrukturyzacji wykonawcy, niemniej jednak ryzyko 

związane  z  ww.  okolicznościami  jest  powszechnym  ryzykiem  kontraktowym,  którego  chęć 

unik

nięcia  nie  może  prowadzić  do  nadania  postanowieniom  umowy  treści  obiektywnie 


KIO 61/20 

niekorzystnej  dla  jednej  ze  stron,  w  tym  wypadku 

–  wykonawcy.  Takie  postępowanie 

zamawiającego  nie  jest  zgodne  z  zasadami  współżycia  społecznego  i  nie  może  być 

usprawiedliwione  an

i  interesem  publicznym  ani  zasadą  swobody  umów.  Jak  wskazano  już 

wyżej,  możliwość  korzystania  z  zasady  swobody  umów  doznaje  ograniczenia  m.in.                              

w  obowiązku  przestrzegania  zasad  współżycia  społecznego,  które  w  tym  wypadku  zostały 

naruszone  poprzez  zamiar  narzucenia  wykonawcom,  przy  wykorzystaniu  silniejszej  pozycji 

zamawiającego,  niekorzystnych  dla  nich  rozwiązań.  Ponadto  rozwiązania  te  niekoniecznie 

muszą  w  pełni  chronić  interes  publiczny,  który  jest  pojęciem  szerszym  niż  tylko  interes 

zamawiającego.  Kwestionowane  w  odwołaniu  postanowienia  mogą  bowiem  zniechęcać 

potencjalnych wykonawców do składania ofert oraz powodować wzrost cen składanych ofert, 

co 

przekłada  się  nie  tylko  na  koszty  zamawiającego,  ale  też  na  sytuację  wykonawców 

zmuszanych do wyboru pomiędzy rezygnacją ze złożenia oferty albo – w razie jej złożenia i 

wybrania 

– do realizacji kontraktu na niekorzystnych dla siebie warunkach. Nadto brak wiedzy 

wykonawcy, 

do kogo zamawiający skieruje ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji 

(do wykonawcy czy do podwykonawcy) rodzi negatywne skutki 

dla możliwości wyceny ryzyka 

związanego z kosztami ewentualnych napraw.  Interes publiczny, obejmujący – jak wskazano 

wyżej  –  nie  tylko  interes  zamawiającego,  ale także  działających  na  rynku  przedsiębiorców, 

doznaje  w  tym  wypadku  uszczerbku

,  co  także  wskazuje  na  niezgodność  kwestionowanych 

postanowień z zasadami współżycia społecznego.  

Wobec powyższych ustaleń, Izba stwierdziła, że zamawiający nie był uprawniony do 

wprowadzenia  kw

estionowanych  w  odwołaniu  postanowień  projektu  umowy  i  dokumentu 

gwarancyjnego  i  nakazała  dokonanie  modyfikacji  ww.  dokumentów  zgodnie  z  żądaniami 

odwołującego.  

Niezależnie  od  powyższego  należy  dodać,  że  nie  potwierdził  się  zarzut  naruszenia 

przez  zamawi

ającego art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż  postanowienie siwz kwestionowane        

w  poprzednim  postępowaniu  odwoławczym  (KIO  2178/19)  i  uwzględnione  przez 

zamawiającego miało inną treść i jego wykreślenie było zgodne z  żądaniem odwołującego. 

Obecnie  kwestionowane 

są  nowe  postanowienia,  na  których  wprowadzenie  przysługuje 

odwołującemu nowe odwołanie.   

Odnosząc  się  do  zarzutu  drugiego  dotyczącego

postanowień  projektu  umowy  i

załącznika nr 20 do siwz uzależniających zapłatę wynagrodzenia wykonawcy od dołączenia 

do  każdej  faktury  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  o  braku 

należności  niewymagalnych  oraz  zwalniających  zamawiającego  z  odpowiedzialności 

solidarnej 

za dług w tym zakresie, należy zauważyć, że w art. 647

 kc wprost przewidziana 

z

ostała odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. Ponadto w 


KIO 61/20 

art.  143a  ust.  1  pkt  1  i  2  ustawy  Pzp 

mowa  jest  o  uzależnieniu  wypłaty  wykonawcy 

w

ynagrodzenia  lub  zaliczek  jedynie  od  przedstawienia  dowodów  zapłaty  podwykonawcom 

wymagalnego 

wynagrodzenia. 

Tym  samym  wprowadzone  przez  zamawiającego 

postanowienia  projektu umowy  i  załącznika  nr  20  do  siwz  są  niezgodne  z  ww.  przepisami. 

Dodatkowo  zauważyć  należy,  że  postanowienia  uzależniające  wypłatę  wynagrodzenia 

wykonawcy  od 

oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  o  braku 

należności  niewymagalnych  zmuszają  wykonawcę  do  prefinansowania  podwykonawców 

przed  uzyskaniem  wynagrodzenia od  zamawiającego.  Są to więc rozwiązania niekorzystne 

dla  wykonawcy,  niezgodne  z  zasadami  współżycia  społecznego,  w  tym  z  regułą  wypłaty 

wynagrodzenia  podwykonawcom  po  otrzymaniu  wynagrodzenia  od  zamawiającego. 

Natomiast  zwolnienie  zamawiającego  z  odpowiedzialności  solidarnej  za  należności 

podwykonawców  nie  jest  też  korzystne  dla  tych  podwykonawców,  gdyż  ogranicza  liczbę 

podmiotów,  od  których  mogą  się  domagać

swoich  należności.  Izba  podtrzymuje  także 

wskazaną  wyżej  argumentację  dotyczącą  powoływanego  przez  zamawiającego  interesu 

publicznego,  niemożności  utożsamiania  go  wyłącznie  z  interesem  zamawiającego  oraz 

niedopuszczalności nadawania postanowieniom umowy treści obiektywnie niekorzystnej dla 

jednej ze stron,

sposób zdecydowanie odbiegający od reguł wynikających z przepisów kc.  

Wobec powyższych ustaleń, Izba stwierdziła, że zamawiający nie był uprawniony do 

wprowadzenia  kwestionowanych  w  odwołaniu  postanowień  projektu  umowy  i  załącznika                  

nr  20  do  siwz 

i  nakazała  dokonanie  modyfikacji  /  usunięcia  ww.  dokumentów  zgodnie                            

z żądaniami odwołującego. 

Reasumując, Izba stwierdziła, że potwierdziły się zarzuty dotyczące postanowień siwz 

kwestionowanych 

w odwołaniu. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, 

orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy 

§  5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów                                     

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i  sposobu ich  rozliczania (t.j.  Dz.  U.  z  2018r.                

poz. 972). 

Przewodniczący      ……………………. 

……………………. 

……………………. 


wiper-pixel