KIO 611/20 WYROK dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 13 lipca 2020

Sygn. akt KIO 611/20 

WYROK 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  19  marca  2020  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  INTERCOR  Sp.  z  o.o.  w  Zawierciu  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu   

przy  udziale  wykonawcy  Skanska  S.A.  w Warszawie 

zgłaszającego  swoje przystąpienie  do 

udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1. oddala 

odwołanie; 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych 

INTERCOR Sp. z o.o. w Zawierciu i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Przedsiębiorstwo 

Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. w Zawierciu tytułem wpisu od odwołania; 

2.2. zasądza od wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. w 

Zawierciu na rzecz Wielkopolskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu kwotę 3.600 zł 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zam

ówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………………… 


Sygn. akt KIO 611/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Wielkopolski  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Poznaniu  –  prowadzi  w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.),  dalej  jako:  „ustawa”  lub  „Pzp”, 

postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest budowa mostu przez rzekę 

Wartę  wraz  z  dojazdami  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  431  w  m.  Rogalinek.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu  opublikowane  zostało  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  23  lipca 

2019  r.  pod  numerem  2019/S  140-

343602.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota 

wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Zamawiający przesłał informację o wyniku postępowania, w związku z czym 19 marca 

2020  r.  wykonawca  - 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  INTERCOR  Sp.  z  o.o.  w 

Zawierciu  - 

wniósł  odwołanie.  Zachowany  został termin ustawowy  i  obowiązek  przekazania 

zamawiającemu kopii odwołania.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1.  art.  24  ust.  1  pkt  16  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  zaniechanie  wykluczenia 

SKANSKA S.A

. z postępowania, pomimo tego, że w wyniku zamierzonego działania, 

a co najmniej  rażącego niedbalstwa SKANSKA  wprowadziła  zamawiającego w  błąd 

w zakresie informacji dotyczących podstaw uzyskania dodatkowej punktacji w ramach 

kryterium „Doświadczenie Kierownika Robót mostowych” (pkt 17.1 SIWZ); 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy    przez  zaniechanie  wykluczenia 

SKANSKA   

z  postępowania,  pomimo  tego,  że  SKANSKA  w  wyniku  co  najmniej 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  przedstawiło  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego,  które  to  informacje  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  w  zakresie  informacji 

dotyczących  podstaw  uzyskania  dodatkowej  punktacji  w  ramach  kryterium 

„Doświadczenie Kierownika Robót mostowych” (pkt 17.1 SIWZ); 

3.  art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez przyznanie SKANSKA 

20 punktów w 

kryterium  określonym  w  pkt  17.1  SIWZ  -  Doświadczenie  Kierownika  Robót 

mostowych  podczas,  gdy  osoba  wskazana  na  to  stanowisko 

–  W.  M.,  nie  posiada 

wymaganego  do  uzyskania  20  pkt  doświadczenia  polegającego  na  pełnieniu funkcji 

kierownika  robót  mostowych  na  3  inwestycjach  określonych  w  pkt  17.1  SIWZ 

(legitymuje się jedynie doświadczeniem na 1 takiej inwestycji), a zatem zamawiający 

winien w ty

m kryterium przyznać 0 pkt. 


Wskazując  na  powołane  zarzuty  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i 

nakazanie zamawiającemu: 

1.  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  SKANSKA,  jako  oferty 

najkorzystniejszej; 

2.  wykluczenie SKANSKA z post

ępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp i  

odrzucenie oferty SKANSKA na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt Pzp; 

3.  przyznanie  SKANSKA  w  kryterium  wskazanym  w  pkt  17.1  SIWZ  - 

Doświadczenie 

Kierownika Robót mostowych 0 punktów, a łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert 

80 punktów; 

4.  dokonanie ponownego badania i oceny ofert. 

Odwołujący  wniósł  również  o  zasądzenie  od  zamawiającego  na  swoją  rzecz  kosztów 

postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

W uzasadnien

iu wskazał, że z art. 42 ust. 4 ustawy Prawo budowlane wynika, że o ile 

Kierownik  budowy  posiada  wymagane  przepisami  prawa  uprawnienia  do  kierowania 

robotami danej branży, to nie ustanawia się dodatkowych kierowników robót, a tym bardziej 

nie  ustanawia  się  podwójnej  funkcji  dla  Kierownika  budowy.  Kierownicy  robót  są  bowiem 

ustanawiani  albo  w  przypadku,  gdy  kierownik  budowy  nie  posiada  wystarczających 

uprawnień do kierowania robotami w odpowiednich branżach, albo gdy z uwagi na rozległy 

zakres inwestycji, do 

kierowania robotami potrzebna jest większa liczba osób - wówczas jest 

uzasadnienie  do  ustanowienia  dodatkowych  kierowników  robót. Wobec  tego W.  M.  pełniąc 

funkcję Kierownika Budowy na budowie mostu na rzece Pilicy w Maluszynie, nie mógł pełnić 

funkcji  Kierownika  R

obót  Mostowych,  nawet  jeżeli  dla  wewnętrznych  potrzeb  taką  funkcję 

SKANSKA  mu  przypisywała.  Stąd  też  w  dziennikach  budowy,  Pan  M.  podpisywał  się  jako 

kierownik budowy, a nie kierownik robót mostowych. Kierownikiem robót mostowych - funkcji 

odrębnej od funkcji kierownika budowy - był P. D. .  Pan M. nie został zgłoszony do WINB na 

stanowisko Kierownika 

Robót Mostowych, ale wyłącznie na funkcję Kierownika Budowy. Nie 

dokonał  także  wpisu  do  dziennika  budowy  o  przejęciu  obowiązków  kierownika  robót 

mostowych. W przypadku natomiast budowy w Wyszkowie 

funkcja nie była  sprawowana od 

początku robót, co potwierdzają wpisy w dzienniku budowy. 

Wykonawca  SKANSKA  S.A. 

przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego,  zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek  przekazania  kopii 

przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania. 

Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas 

której  odwołujący  i  przystępujący  podtrzymali  dotychczasowe  stanowiska.  Zamawiający  za 

pisemną odpowiedzią na odwołanie wnosił o oddalenie odwołania. 


Izba ustaliła, co następuje: 

W  pkt  6.2.3  lit.  b  ppkt  2  SIWZ 

zamawiający  wymagał,  aby  wykonawca  wykazał  się 

dysponowaniem jedną osobą na stanowisko kierownika robót mostowych z doświadczeniem 

w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  mostowych  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem 

składania ofert w niniejszym postępowaniu: 

na co najmniej jednym kontrakcie dotyczącym inwestycji drogowo - mostowej lub mostowej 

na drodze klasy minimum G o wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto; 

na co najmniej 1 zadaniu od początku realizacji robót do ich zakończenia; 

na co najmniej 1 zadaniu, na którym kierował robotami mostowymi przy budowie  nowego 

obiektu mostowego nad śródlądową drogą wodną łub morskimi wodami wewnętrznymi; 

na co najmniej 1 zadaniu, na którym kierował robotami mostowymi przy budowie nowego 

obiektu  mostowego  o  rozpiętości  teoretycznej  najdłuższego  przęsła  min.  30m  lub  długości 

obiektu min. 100 m. 

W  pkt 

17.1  SIWZ  zamawiający  ustalił  doświadczenie  kierownika  robót  mostowych 

jako  jedno  z  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert.  Wskazał,  że  kryterium  to  będzie 

rozpatrywane  na  podstawie  oświadczenia  złożonego  przez  wykonawcę  na  druku  oferty,  a 

dotyczącego ilości inwestycji drogowo-mostowych lub mostowych, na których dana osoba w 

ciągu ostatnich 10 lat pełniła funkcję kierownika robót branży mostowej od początku realizacji 

robót  do  jej  zakończenia.  Jeśli  wykonawca  wskazał  Kierownika  Robót  Mostowych,  który 

nadzorował  minimum  jedną  taką  robotą  otrzyma  0  pkt,  za  wykazanie  Kierownika  Robót 

Mostowych,  który  nadzorował  2  roboty  -10  pkt,  a  za  wykazanie  Kierownika  Robót 

Mostowych, który nadzorował 3 roboty i więcej - 20 pkt. 

W  toku  postępowania  zamawiający  wyjaśniał  przywołane  postanowienia  SIWZ 

pismami  z  26  i  28  sierpnia  2019  r.  W  odpowiedzi  na  pytanie  1  dotyczące  zdolności 

technicznej lub zawodowej opisanej w części 6.3.2.b) ppkt.2 wyjaśnił, że nie zaakceptuje na 

stanowisku Kierownika 

Robót Mostowych osoby, która pełniła funkcję Kierownika Budowy na 

zadaniu  obejmującym  budowę  nowego  obiektu  mostowego,  na  którym  zamawiający  nie 

wymagał  od  wykonawcy  wykazania  osoby  do  sprawowania  odrębnej  funkcji,  tj.  Kierownika 

Robót  Mostowych,  a  obowiązki,  jakie  na  ogół  przypisywane  są  Kierownikowi  Robót 

Mostowych, na t

ym zadaniu wykonywał Kierownik Budowy. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  pytanie  220  dotyczące  kryterium  doświadczenia 

Kie

rownika  Robót  Mostowych  oraz  pkt  6.2.3  b)  SIWZ  odmówił  uznania  doświadczenie  w 

pe

łnieniu  funkcji  Kierownika  Budowy  jako  nadrzędnej  w  stosunku  do  kierownika  robót 

mostowych. 


Zadano  również  pytanie  216,  czy  zamawiający  uzna  doświadczenie  w  pełnieniu 

funkcji  Kierownika  R

obót  Mostowych  „od  początku  realizacji  robót  do  jej  zakończenia”  w 

sytuacji, 

gdy  jedna  osoba  pełniła  początkowo  funkcję  Kierownika  Robót  Mostowych,  a 

później  Kierownika  Budowy  na  danym  zadaniu  robót  branży  mostowej?  W  odpowiedzi 

zamawiający  poinformował,  że  jeżeli  wskazana  osoba  przestała  pełnić  funkcję  Kierownika 

Robót  Mostowych  i  przekazała  obowiązki  innej  osobie,  to  tym  samym  przestała  pełnić 

funkcję  na  kontrakcie  i  nie  może  wykazywać,  iż  była  Kierownikiem  Robót  Mostowych  do 

zakończenia  zadania.  Jeżeli  natomiast  od  pewnego  momentu  pełniła  jednocześnie  dwie 

funkcje:  Kierow

nika  Budowy  i  Kierownika  Robót  Mostowych,  kierując  robotami  branży 

mostowej, 

to Zamawiający uzna takie doświadczenie jako zgodne z wymaganiami.  

W  odpowiedzi  wykonawca 

SKANSKA  S.A.  wskazał  do  pełnienia  funkcji  Kierownika 

Robót Mostowych W. M., posiadającego doświadczenie uzyskane na inwestycjach: 

„Budowa mostu na rzece Pilicy wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 785 relacji 

Ciężkowice  -  Żytno  -  Maluszyn  -  Włoszczowa  w  Maluszynie  w  ramach  zadania: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 na odcinku Silniczka - Maluszyn." - Kierownik 

Budowy i Kierownik Robót Mostowych (dalej: "Inwestycja 1"); 

„Rozbudowa DK 62 na fragmencie przejścia przez m. Wyszków od granicy miasta do 

DK 8 (km 244+190- 246+290). Odcinek II budowa wiaduktu wraz z dojazdami od km 

245+120  do  245+650"  - 

Kierownik  Budowy  i  Kierownik  Robót  Mostowych  (dalej: 

"Inwestycja 2"); 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów od 

km 21+801,00 do km 30+293,71" - 

Kierownik robót mostowych (dalej: "Inwestycja 3"). 

Pismem z dnia 5 marca 2020 r. z

amawiający wezwał SKANSKA do udzielenia wyjaśnień. 

W  odpowiedzi  pismem  z  10  marca 

2020  r.  SKANSKA  udzielił  stosownych  wyjaśnień 

wskazując, że Pan M. sprawował jednocześnie funkcję Kierownika budowy oraz Kierownika 

Robót Mostowych na Inwestycji 1. 

Z  li

cznych  dowodów  złożonych  do  akt  sprawy  przez  strony  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego wynikają następujące okoliczności faktyczne: 

W odniesieniu do Inwestycji 1: 

W  pkt  6.2.2.  SIWZ  tego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  wymagał 

wskazania 

jednej  osoby  na  stanowisko  Kierownika  budowy/robót  o  uprawnieniach  i 

doświadczeniu  w  specjalności  drogowej  oraz  jednej  osoby  na  stanowisko  Kierownika 

budowy/robót o uprawnieniach i doświadczeniu w specjalności mostowej. 

Na  stanowisko  kierownika  budowy  SKA

NSKA  wskazał  Pana  M.  posiadającego 

uprawnienia  do  kierowania  robotami  mostowymi  (dowody:  zawiadomienie  o  rozpoczęciu 

robót  budowlanych  z  30  września  2008  r.,  dziennik  budowy,  uprawnienia  budowlane  Pana 


M.).  Pan  M. 

pełnił  funkcję kierownika  budowy  w  całym  okresie realizacji  inwestycji  kierując 

jednocześnie  robotami  mostowymi  (dowody:  korespondencja  odwołującego  z  Zarządem 

Dróg  Wojewódzkich  w  Łodzi  –  odpowiedzi  z  8  i  26  listopada  2019  r.,  korespondencja 

przystępującego z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi - odpowiedzi z 9 marca 2020 r. i 

28  maja  2020  r.,  protokół  odbioru  ostatecznego  i  przekazania  do  eksploatacji  z  14 

października 2009 r., oświadczenie Pana W. M. z 23 kwietnia 2020 r.)  W dzienniku budowy 

widnieje wpis, że stanowisko kierownika robót mostowych  w dniu 2 grudnia 2008 r. obejmuje 

Pan P. D.

, który dokonał w dzienniku budowy 4 wpisów w okresie 3 dni, od 4 lutego 2009 r. 

do  6  lutego  2009  r.  P

ozostałe  wpisy  dotyczące  robót  mostowych  były  dokonywane  przez 

pana W. M. . W dzienniku budowy nie ma 

wpisu o przekazaniu obowiązków Panu D. przez 

Pana  M. 

.  Inwestor  zaakceptował  Pana  D.  jako  dodatkowego  kierownika  robót  (dowody: 

korespondencja przystępującego z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi – odpowiedź z 28 

maja 2020 r.) 

W odniesieniu do Inwestycji 2: 

W okresie od 27 listopada 2015 r. do 16 marca 2016 r. funkcję kierownika budowy 

pełnił pan P. D., następnie w okresie od 16 marca 2016 r. do 19 grudnia 2016 r. funkcję tę 

pełnił pan W. M., roboty mostowe zostały rozpoczęte zanim pan W. M. rozpoczął pełnienie 

tej  funkcji.  (dowody:  informacja  GDDKiA  do  WINB  Warszawa  z  8  marca  2016  r.,  protokół 

przekazania placu budowy).  

Pierwotnie  z

amawiający  nie  uznał  doświadczenia  Pana  M.  w  tej  inwestycji  jako 

spełniającego kryterium z pkt 17.1 SIWZ, ponieważ przed objęciem funkcji przez pana M. na 

inwestycji  były  prowadzone roboty  palowe,  zatem  nie pełnił funkcji kierownika robót  branży 

mostowej od początku realizacji robót mostowych. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z  28 

stycznia 2020 r. KIO 2647/19, gdzie Izba zdecydowała, iż do spełnienia kryterium z pkt 17.1 

SIWZ  nie  jest  wymagane  aby  okres  pełnienia  funkcji  kierownika  robót  obejmował  okres 

wykonywania robót palowych. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołujący  jest  uprawniony  do  wniesienia odwołania zgodnie z  art.  179 ust.  1  Pzp. 

Jest  wykonawcą,  który  złożył  ofertę  i  ma  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia. 

Zarzucane  zamawiającemu  naruszenia  przepisów  powodują,  że  odwołujący  może  ponieść 

szkodę w postaci utraty możliwości uznania jego oferty za najkorzystniejszą. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 


Pełnienie funkcji kierownika budowy na obu inwestycjach przez Pana W. M. nie jest 

sporne.  Przedmiotem 

sporu jest  możliwość powołania się przez  niego na  doświadczenie  w 

kierowaniu robotami mostowymi na tych inwestycjach ocena w kontekście przepisów ustawy 

Prawo budowlane oraz wymagań SIWZ. W pierwszej kolejności stwierdzić zatem należy, że 

postanowienia  SIW

Z  oraz  wyjaśnień  treści  SIWZ  nie  mogą  pozostawać  w  sprzeczności  z 

bezwzględnie  obowiązującymi  przepisami  ustawy.  Te  zaś  pozwalają  w  określonych 

okolicznościach  faktycznych  na  wykonywanie  obowiązków  kierownika  robót  mostowych 

przez osobę pełniącą funkcję kierownika budowy. 

Art.  42  ust.  4  ustawy  Prawo  budowlane 

stanowi,  że  przy  prowadzeniu  robót 

budowlanych,  do  kierowania  którymi  jest  wymagane  przygotowanie  zawodowe  w 

specjalności  techniczno-  budowlanej  innej  niż  posiada  kierownik  budowy,  inwestor  jest 

obowiązany  zapewnić  ustanowienie  kierownika  robót  w  danej  specjalności.  Oznacza  to,  że 

jeżeli kierownik budowy posiada wymagane przygotowanie zawodowe w danej specjalności, 

inwestor nie ma obowiązku ustanawiać kierownika robót dla tej branży. Wówczas obowiązki 

z

wiązane  z  kierowaniem  robotami  w  danej  branży  może  wykonywać  kierownik  robót.  W 

takiej  sytuacji  osoba  pełniąca  funkcje  kierownika  budowy,  obok  zadań  przypisanych  tej 

funkcji, wykonuje obowiązki, które wykonywałaby osoba sprawująca funkcję kierownika robót 

w danej branży. Kierowanie robotami w danej branży może zatem nastąpić w ramach funkcji 

kierownika  budowy,  który  w  tej  sytuacji  jednocześnie  wykonuje  obowiązki  przypisane 

kierownikowi  robót  danej  branży  albo  przez  kierownika  robót  tej  branży,  który  obowiązki 

swoje wykonuje w ramach odrębnej funkcji.  

Ten  tok  rozumowania  znajduje  potwierdzenie  w  piśmie  Podkarpackiego  Wojewódzkiego 

Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  z  15  listopada  2019  r.  oraz  odpowiedzi  Departamentu 

Prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 19 listopada 2019 r. 

W  SIWZ  badanego  postępowania  zamawiający  doświadczenie  Kierownika  Robót 

Mostowych badał w dwóch aspektach, jako warunek udziału w postępowaniu, opisany w pkt 

6.2.3  lit.  b  ppkt  2  SIWZ  oraz  jako  kryterium  oceny  ofert,  opisane  w  pkt  17.1  SIWZ.  W 

odniesieniu do pierwszego z nich zamawiający w sposób wyraźny wymagał, aby wykonawca 

dysponował  osobą  sprawującą funkcję kierownika  robót  w  danej  branży  – kierownika robót 

mostowych, gdyż w odpowiedzi na pytanie nr 1 odmówił uznania doświadczenia uzyskanego 

w  warunkach  określonych  w  art.  42  Prawa  budowlanego,  czyli  przy  wykonywaniu 

obowiązków  kierownika  robót  mostowych  przez  osobę  sprawującą  funkcję  kierownika 

budowy.  Odmienne  podejście  natomiast  zamawiający  zaprezentował  w  odniesieniu  do 

doświadczenia punktowanego w ramach kryteriów oceny ofert. W odpowiedzi na pytanie 216 

zamawiający  dopuścił  możliwość  powołania  się  na  doświadczenie  wynikające  z 

wykonywania  obowiązków  kierownika  robót  mostowych  w  ramach  sprawowania  funkcji 


kierownika budowy, w syt

uacji nie przekazania mu obowiązków kierownika robót mostowych 

przez  kierownika  budowy.  Zamawiający  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  badał  zatem 

doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  mostowymi  w  znaczeniu  materialnym  –  jako 

wykonywanie obowiązków kierownika tych robót, co mogło nastąpić w związku z pełnieniem 

funkcji  kierownika  budowy,  natomiast  dla  celów  oceny  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  brał  pod  uwagę  zarówno  aspekt  materialny  -  wykonywanie  obowiązków 

kierownika robót mostowych, jak i aspekt formalny – czyli kierowanie robotami mostowymi w 

ramach funkcji kierownika robót mostowych. Potwierdza to odpowiedź na pytanie 220, gdzie 

zamawiający  –  zarówno  w  odniesieniu  do  warunku  udziału  w  postępowaniu,  jak  i  w 

odniesieniu  do  kryterium  oceny  ofert,  odmówił  powołania  się  na  doświadczenie  kierownika 

budowy, jako funkcji nadrzędnej w stosunku do kierownika robót mostowych. 

Zamawiający  zezwolił  zatem  na  wykazanie  doświadczenia  w  wykonywaniu 

obowiązków kierownika robót mostowych przez osobę pełniącą funkcję kierownika budowy w 

odniesieniu  wyłącznie  do  kryteriów  oceny  ofert  w  warunkach  opisanych  w  art.  42  ust.  4 

Prawa budowlanego. 

Sytuacja  taka  zaistniała  w  przypadku  Inwestycji  1.  Pan  W.  M.  posiadający 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

branży mostowej kierował tymi robotami 

będąc  jednocześnie  kierownikiem  budowy.  Możliwość  taka  była  dopuszczona  przez 

zamawiającego  w  SIWZ  postępowania  dotyczącego  Inwestycji  1,  w  której  zamawiający 

przewidział  wykonywanie  obowiązków  kierownika  robót  drogowych  albo  kierownika  robót 

mostowych  przez  osobę  pełniącą  funkcję  kierownika  budowy.  Innymi  słowy  wykonawcy 

mogli  w  tym  postępowaniu  wskazać  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  osobę 

posiadającą  uprawnienia  do  kierowania  robotami  mostowymi  i  w  takiej  sytuacji  wskazać 

drugą  osobę  sprawującą  funkcję  kierownika  robót  drogowych,  albo  wskazać  do  pełnienia 

funkcji  kierownika  budowy  osobę  posiadającą  uprawnienia  do  kierowania  robotami 

drogowymi  i  w  takiej  sytuacji  wskazać  drugą  osobę  sprawującą  funkcję  kierownika  robót 

mostowych. 

Izba  zważyła,  że  Pan  W.  M.  będąc  osobą  powołaną  na  stanowisko  kierownika 

budowy  odpowiada

ł  za  cały  proces  budowlany  oraz  jednocześnie  kierował  robotami  i 

podejm

ował  wszelkie czynności wchodzące w skład obowiązków kierownika robót w branży 

mostowej.  Oceny  tej  nie  dyskwalifikuje  fakt  wskazania  Pana  D.  w  dzienniku  budowy  jako 

kierownika  robót  mostowych  oraz  dokonanie  przez  niego  czterech  wpisów  do  dziennika 

budowy.  Izba  zważyła  w  tej  mierze,  że  aby  dana  osoba  została  ustanowiona  kierownikiem 

robót w danej branży wymagany jest nie tylko wpis do dziennika budowy, o czym stanowi art. 

45  ust.  2  Prawa  budowlanego,  ale  również  –  w  przypadku  zmiany  kierownika  robót  – 


stosowne oświadczenie danej osoby o przejęciu obowiązków kierownika robót, co wynika z 

art. 44 Prawa budowlanego.  

Nawiązując  do  wskazanej  na  wstępie  tezy,  że  zamawiający  badając  doświadczenie 

kierownika robót mostowych do celów oceny ofert uznał, że kwestia doświadczenia powinna 

być oceniana przede wszystkim materialnie, Izba zważyła, że wpisy Pana W. M. do dwóch 

dzienników  budowy  przez  okres  przeszło  2  lat  potwierdzają  pełnienie  samodzielnej  funkcji 

technicznej  kierownika  budowy  i 

obowiązków  kierownika  robót  mostowych.  Pan  M. 

dokon

ywał  odbioru  robót  mostowych  i  potwierdzał  prawidłowość  ich  wykonania,  zgodnie  z 

ich  przeznaczeniem  i  zgodnie  z  projektem  budowlanym. 

Mając  na  uwadze  wymagania 

wynikające  z  art.  44  Prawa  budowlanego,  brak  przejęcia  obowiązków  wynikających  z 

kierowania  robotami  mostowymi  przez  Pana  D. 

wskazuje  na  spełnienie  przez  Pana  M. 

wymagań  stawianych  w  pkt  17.  1  SIWZ.,  gdyż  pomimo  wpisania  Pana  D.  jako  kierownika 

robót mostowych, obowiązki związane z kierowaniem tymi robotami wykonywał Pan M.. Brak 

jest  zatem  podstaw 

do  uznania,  że  Pan  M.  nie  uzyskał  na  tej  inwestycji  doświadczenia  w 

pełnieniu funkcji kierownika robót mostowych.  

Cztery  wpisy  Pana  D. 

dokonane  w  okresie  trzech  dni  nie  dyskwalifikują  możliwości 

uznania,  że  Pan  M.  pełnił  funkcję  przez  cały  okres  trwania  robót.  Pogląd  przeciwny 

sprzeczny  byłby  z  zasadami  logiki  i  doświadczenia  życiowego,  gdyż  prowadziłby  do  braku 

możliwości wykorzystania uprawnień wynikających z prawa pracy, przykładowo urlopowych, 

oraz  powodowałby,  że  nawet  krótka  nieobecność  na  budowie  podyktowana  względami 

losowymi  uniemożliwiałaby  nabycie  wymaganego  doświadczenie,  nawet  w  sytuacji 

odpowiedzialności za całość robót w danej branży. 

Odwołujący  swoje  stanowisko  opierał  przede  wszystkim  na  odpowiedzi  udzielonej 

przez zamawiającego na pytanie Nr 1. przypomnieć trzeba, że wyjaśnienia te nie dotyczyły 

oceny  doświadczenia  kierownika  robót  mostowych  w  celu  uzyskania  punktów  w  kryterium 

pozacenowym,  ale wyłącznie spełniania  warunku udziału  w  postępowaniu opisanego w  pkt 

6.2.3 lit. b S

IWZ. Do kryteriów oceny ofert odnosiła się natomiast  odpowiedź na pytanie 216, 

w której zamawiający – jak Izba oceniła powyżej - dopuścił możliwość powołania się na do 

doświadczenie  uzyskane  przez  łączne  sprawowanie  funkcji  kierownika  budowy  oraz 

kierowni

ka robót mostowych. 

Zaprezentowane  wywody  wskazują  również  na  uznanie  doświadczenia  Pana  M. 

uzyskanego w ramach Inwestycji 2, podczas której pełnił samodzielną funkcję techniczną od 

rozpoczęcia  robót  mostowych  jako  kierownik  budowy,  a  posiadając  stosowne  kwalifikacje  i 

doświadczenie  zawodowe  określone  przez  SIWZ,  równocześnie  wykonywał  obowiązki 

kierownika 

robót  mostowych.  Kwestia  pełnienia funkcji  w  całym  okresie realizacji  inwestycji 


została  zbadana  i  rozstrzygnięta  orzeczeniem  Izby  w  sprawie  KIO  2647/19.  Ponowne  jej 

badanie w tym postępowaniu jest niedopuszczalne w świetle art. 189 ust. 2 pkt 5 Pzp. 

Mając  na  uwadze  zaprezentowane  poglądy  prawne  oraz  oceny  Izba  zważyła,  że 

zamawiający  prawidłowo  ocenił  ofertę  przystępującego  pod  względem  kryterium 

do

świadczenia kierownika robót mostowych i nie dopuścił się naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp. 

Nie  doszło  również  do  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp.  Informacje 

przedstawione  zamawiającemu  przez  SKANSKA  nie  były  niezgodne  z  rzeczywistością, 

zatem nie d

oszło do wprowadzenia zamawiającego w błąd.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzekła,  jak  w  pkt  1 

sentencji.  

O  kosztach  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp,  uwzględniając  koszt 

wynagrodzenia  pełnomocnika  zamawiającego  w  kwocie  3.600  zł,  zgodnie  z  §  3  pkt  2  lit.  b 

oraz  §  5  ust.  2  pkt  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w 

sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 


wiper-pixel