KIO 610/20 POSTANOWIENIE dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 13 lipca 2020

KIO 610/20 

Sygn. akt: KIO 610/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia  3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  3  czerwca  2020  r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez 

wykonawcę Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika                  

w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Ry

dygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 

13-15, 85-067 Bydgoszcz, 

przy  udziale  wykonawcy  Warbud  S.A.,  ul.  Domaniewska  32,  02-672  Warszawa, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Budimex  S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204  Warszawa,  kwoty  20  000

,00  zł  (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), tytułem uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bygoszczy. 

Przewodniczący: 

……..…....………………………


KIO 610/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  Collegium  Medicum                 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz, prowadzi 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

pn. „Budowa budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla 

śmigłowców  LPR  realizowanych  w  ramach  inwestycji  pn.  Wieloletni  program  medyczny  – 

rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”, 

numer referencyjny: AKDR-

01.2110.1.2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 marca 2020 r., nr 2020/S 050-117703. 

W tym samym dniu została opublikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz 

z załącznikami. 

W dniu 23 marca 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione przez wykonawcę Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (dalej: 

„odwołujący”). Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie łącznie: 

art. 139 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy Pzp,  a także 

2)  art. 5, art. 353

, art. 647, art. 483 §1  i  art. 484 §2 kodeksu cywilnego. 

O

dwołujący  zarzucił  zamawiającemu  niezasadne  zastrzeżenie  bezusterkowego  odbioru 

robót, niezasadne zdefiniowanie maksymalnej wysokości kar umownych na poziomie całego 

wynagrodzenia, niezasadne wymaganie skalkulowania kosztów wykonania ekspertyz i analiz 

niewynikających  z  przepisów  obowiązującego  prawa oraz  niezasadne niezawarcie  epidemii 

w  d

efinicji  siły  wyższej.  W  związku  z  powyższym  odwołujący  wniósł  o  nakazanie 

zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  wskazanych  w  odwołaniu  postanowień  projektu 

umowy we wskazany w odwołaniu sposób.  

Pismami  z  dnia  26  marca  2020  r.  następujący  wykonawcy  zgłosili  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego: 

1)  Warbud  S.A.,  ul.  Domaniewska  32,  02-672  Warszawa 

–  Izba  uznała,  że  przystąpienie 

zostało dokonane skutecznie, 

2)  Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-

800 Pruszków – Izba uznała, że przystąpienie 

zostało  dokonane  nieskutecznie,  ponieważ  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  wymogu,                  

o k

tórym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, tj. przekazania kopii przystąpienia stronom.  

Żaden wykonawca nie przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 


KIO 610/20 

Pismem  z  dnia  21  kwietnia  2020  r. 

zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,                    

w  której  oświadczył,  że  uwzględnia  je  w  zakresie  zarzutu  nr  1,  tj.  zastrzeżenia 

bezusterkowego  odbioru  robót.  W  zakresie  pozostałych  zarzutów  zamawiający  wniósł                    

o oddalenie odwołania.  

Pismem  z  dnia  3  czerwca  2020 

r.  odwołujący  oświadczył,  że  cofa  odwołanie                          

w zakresie 

zarzutów nr 2 – 4 nieuwzględnionych przez zamawiającego.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3a  ustawy  Pzp  w 

przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych 

zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca  albo  wykonawca,  który 

przystąpił  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części 

zarzutów.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności                             

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu                      

w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp,  koszty  postępowania  odwoławczego

w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie. 

W związku z tym postanowiono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  w  oparciu  o  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp 

oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.    

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów                

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 792). 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel