KIO 609/20 POSTANOWIENIE dnia 9 czerwca 2020 roku

Data: 13 lipca 2020

Sygn. akt KIO 609/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Dagmara Gałczewska-Romek 

Protokolant:               Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udz

iałem  stron  w  dniu  9  czerwca  2020  r.                     

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu                      

23  marca  2020  r.  przez 

Hana  Bud  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi. 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz                   

Hana Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi kwoty 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

zero groszy) 

tytułem zwrotu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie           

7 dni 

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący      …………………….. 


Sygn. akt KIO 609/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Zarząd  Lokali  Miejskich  w  Łodzi  -  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót  budowlanych 

w zakresie wymiany stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku handlowo 

–  usługowym  w  nieruchomości  przy  ul.  Kilińskiego  300  w  Łodzi.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 1/20 poz. 513471-N-2020. 

W dniu 23 

marca 2020r. Odwołujący - Hana Bud sp. z o.o. - wniósł do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  odwołanie  na  czynność  polegającą  na  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej przez FHU Alplast. 

Odwołujący zarzucił naruszenie: 

a.   art. 91 ust. 1 Pzp w  zw. z art. 7 ust. 3 Pzp poprzez dokonanie wadliwego wyboru,  jako 

najkorzystniejszej,  oferty  nr  6  Firmy  Handlowo-

Usługowej  „ALPLAST”,  w  konsekwencji 

dopuszczenia jej do etapu oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

SIWZ w sytuacji, gdy oferta ta podlega odrzuceniu; 

b.   

art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  przeprowadzenie  postępowania,  w  tym  dokonanie  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  z  naruszeniem  zasad  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego traktowania Wykonawców; 

c.   art. 90 ust. 1 i 1a oraz ust. 3 Pzp

w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez powtórne wezwanie 

Wykonawcy  -  Firmy  Handlowo-

Usługowej  „ALPLAST”  do  złożenia  wyjaśnień  rażąco 

niskiej  ceny,  w  sytuacji  niedopełnienia  przez  ww.  Wykonawcę  obowiązku,  o  którym 

mowa w art. 90 ust. 2 Pzp (obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny  spoczywa  na  Wykonawcy)  tj;  złożenie  -  w  odpowiedzi  na  pierwsze  wezwanie  - 

wyjaśnień  lakonicznych,  nie  odnoszących  się  do  wskazanego  przez  Zamawiającego 

zakresu żądanych wyjaśnień; 

d.   art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 

oraz  art.  7  ust.  1  Pzp

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  nr  6  Firmy  Handlowo-

Usługowej „ALPLAST", co doprowadziło do jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty Firmy Handlowo-Usługowej „ALPLAST",  

powtórzenia czynności badania i oceny ofert: 

3.  odrzucenia oferty Wykonawcy Firma Handlowo-

Usługowa „ALPLAST”,  


4.  dokonania 

wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  na  podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

D

o  postępowania  odwoławczego,  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  24  marca  2020r.                

nie przystąpił żaden wykonawca. 

W  toku  posiedzenia  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  pełnomocnik  Zamawiającego 

oświadczył jednoznacznie, że uznaje zarzuty opisane w pkt a-d odwołania.  

W

obec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu 

i  braku 

zgłoszenia  przystąpień  po  stronie  Zamawiającego,  postępowanie  odwoławcze  

należało umorzyć na podstawie art. 186 ust. 2 Pzp.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  in  fine 

ustawy  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie                  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.  

Zgodnie  z 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  Izba  zasądza  koszty  od  zamawiającego  na  rzecz 

odwołującego,  jedynie  w  sytuacji  jeżeli  uwzględnienie  zarzutów  nastąpiło  po  otwarciu 

rozprawy. 

Mając  na  uwadze  to,  że  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  odwołania  na  posiedzeniu                           

z  udziałem  stron,  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Odwołującego                 

o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego.  


Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  2018r.,  poz.  972)  z  którego  wynika,  że  jeżeli  zamawiający  uwzględnił                       

w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed  rozpoczęciem  posiedzenia  z  udziałem 

stron lub rozprawy, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił 

w  terminie  żaden  wykonawca,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący      …….…………….. 


wiper-pixel