KIO 608/20 WYROK dnia 16 lipca 2020 r.

Data: 19 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 608/20 

WYROK 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:   

Konrad Wyrzykowski  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 

2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2020 roku przez wykonawcę EUROVIA 

POLSKA 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Bielanach  Wrocławskich  ul.  Szwedzka  5,  55-040 

Kobierzyce  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Zakład  Usług 

Komunalnych z s

iedzibą w Tczewie, ul. Czatkowska 2E, 83-110 Tczew, 

przy udziale wykonawcy B. D. 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: B&W Usługi 

Ogólnobudowlane  B.  D.  ul.  Sikorskiego  2C,  83-000  Pruszcz  Gdański  zgłaszającej  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny 

ofert oraz wykluczenie wykonawcy B. D. 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: 

B&W  Usługi  Ogólnobudowlane  B.  D.  ul.  Sikorskiego  2C,  83-000  Pruszcz  Gdański  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych

kosztami postępowania obciąża Zamawiającego, i: 

2.1.  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tczewie, ul. 

Czatkowska 2E, 83-110 Tczew na rzecz 

Odwołującego: EUROVIA POLSKA Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce 


kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) tytułem zwrotu 

wpisu uiszczonego przez Odwołującego. 

Stosownie 

do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ………………………….. 


Sygn. akt KIO 608/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zakład  Usług  Komunalnych  z  siedzibą  w  Tczewie  (dalej:  „Zamawiający)  prowadzi 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  dalej:  „ustawa  Pzp”  lub  „Ustawa”  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy ulic dla zadania „Rewitalizacja - poprawa 

bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury 

drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze w Tczewie - ETAP I

numer  referencyjny  MZD.2260-1/20  (dalej: 

”Postępowanie”).  Wartość  zamówienia  nie 

przekracza kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8  ustawy  Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych w dniu 24 stycznia 2020 r. pod numerem 506191-N-2020.  

W  dniu  18  marca 

2020  r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty, 

złożonej  przez  wykonawcę  B.  D.  prowadzącą  działalność 

gospodarczą pod firmą: B&W Usługi Ogólnobudowlane B. D. oraz o odrzuceniu ofert dwóch, 

spośród sześciu złożonych w postępowaniu. Wykonawca EUROVIA POLSKA Spółka Akcyjna 

(dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu  23  marca  2020  r.  złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  od  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności  Zamawiającego 

polegających na: 

1)  badaniu i ocenie ofert, 

2)  zaniechaniu 

wykluczenia wykonawcy B&W Usługi Ogólnobudowlane B. D. (dalej „B&W"), 

3)  wyborze jako najkorzystniejsz

ej oferty złożonej przez wykonawcę B&W  

zarzuc

ając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  B&W  z 

Postępowania, pomimo że w ofercie, składając oświadczenie o doświadczeniu kierownika 

budowy,  pana  W.  N.  (dalej 

również:  ”W.N”),  wykonawca  B&W  w  wyniku  zamierzonego 

działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  a  przynajmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa, 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji o doświadczeniu pana 

W.N. jako kierownika budowy, 


2)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pz

p  przez  nieprawidłową  ocenę  oferty  wykonawcy  B&W,  poprzez 

przyznanie  te

j  ofercie  15  punktów  w  kryterium  „doświadczenie  kierownika  budowy",  co 

skutkowało wybraniem tej oferty przez Zamawiającego jako najkorzystniejszej. 

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o: 

1) uwzględnienie odwołania oraz: 

a) 

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

b) 

nakazanie Zamawiającemu: 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  złożonych  w  Postępowaniu  oraz 

uwzględnienia  przy  tym  dokumentów  i  informacji  dotyczących  doświadczenia 

zawodowego  pana  W.N.,  wskazanego  w  ofercie  wykonawcy  B&W  jako  kierownik 

budowy, podanych w uzasadnieniu odwołania, 

-   wykluczenia  wykonawcy 

B&W  z  Postępowania,  a w  konsekwencji  odrzucenia  oferty 

tego wykonawcy, 

dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodów wskazanych w odwołaniu na okoliczności 

wskazane 

w uzasadnieniu odwołania, 

zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego. 

W  uzasadnieniu 

Odwołujący  wskazał  m.in.,  iż  jednym  z  czterech  kryteriów  oceny  ofert 

złożonych w Postępowaniu, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: 

„SIWZ")  jest  kryterium  doświadczenia  kierownika  budowy,  który  kierował  budową  i/lub 

przebudową i/lub remontem i/lub modernizacją drogi lub ulicy wraz z budową i/lub przebudową 

niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej, sieć 

kanalizacji sanitarnej, oświetlenie drogowe, o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej 

niż 3 000 000,00 zł.  Zgodnie z SIWZ w odniesieniu do tego kryterium Zamawiający przyznawał 

punkty  za  udokumentowane  doświadczenie  w  kierowaniu  budowami:  1  zakończona 

budowa/zadanie  - 

5  punktów,  2  zakończone  budowy/zadania  -  10  punktów,  3  zakończone 

budowy/zadania  - 

15  punktów,  4  zakończone  budowy/zadania  -  20  punktów,  przy  czym 

maksymalna liczba punktów, którą mogła otrzymać oferta oceniana na postawie powyższego 

kryterium,  wynosi

ła  20  punktów.  Zostało  to  potwierdzone  w  wyjaśnieniach  treści  SIWZ 

udzielonych  przez  Zamawiającego  6  lutego  2020  roku,  zamieszczonych  na  stronie 

internetowej Zamawiającego. 

W ofercie B&W jako kierownika budowy wskazano pana W.N.

, który według oferty tego 

wykonawcy 

kierował jako kierownik budowy czterema budowami: 


„Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ornecie" 

(zamawiającym była Gmina Orneta), 

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Homera i ul. Galaktycznej oraz w łączniku ulic od ul. 

Orfeusza  do  ul.  Homera  w  Gdańsku"  (zamawiającym  była  Dyrekcja  Rozbudowy  Miasta 

Gdańska), 

„Budowa  ulicy  Nowozamkowej  wraz  z  budową  parkingu,  ścieżek  rowerowych  i 

spacerowych oraz rowerodromu na Bulw

arze nadwiślańskim w Tczewie" (zamawiającym 

była Gmina Miejska Tczew), 

„Przebudowa  ulic  Chopina,  Wodnej,  Nad  Wisłą  i  skrzyżowania  z  ul.  Czyżykowską  w 

Tczewie" (zamawiającym była Gmina Miejska Tczew). 

Zgodnie  z  o

fertą wykonawcy B&W wszystkie ww. budowy miały  wartość powyżej 3 000 

000,00 złotych brutto oraz obejmowały: sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, 

o

świetlenie drogowe.  Z pisma Zamawiającego znak  MZD.2260-1/20  z  18 marca 2020  roku 

adresowanego  do  Odwołującego  wynika,  że  Zamawiający  zakwestionował  doświadczenie 

pana W.N. 

jako kierownika budowy „Budowa ulicy Nowozamkowej wraz z budową parkingu, 

ścieżek  rowerowych  i  spacerowych  oraz  rowerodromu  na  Bulwarze  nadwiślańskim  w 

Tczewie",  natomiast  uznał  doświadczenie  na  pozostałych  trzech  ww.  budowach  i  przyznał 

ofercie B&W w tym kryterium 

15 punktów.  

W ocenie Odwołującego ocena oferty B&W jest niepoprawna, albowiem: 

1)  pan  W.N. 

nie  pełnił  funkcji  kierownika  budowy  „Budowa  kanalizacji  deszczowej  w  ul. 

Homera i ul. Galaktycznej oraz w łączniku ulic od ul. Orfeusza do ul. Homera w Gdańsku", 

zamówienie publiczne „Przebudowa ulic Chopina, Wodnej, Nad Wisłą i skrzyżowania z ul. 

Czyżykowską  w  Tczewie"  nie  obejmowało  swoim  zakresem  wykonania  sieci  kanalizacji 

sanitarnej, co wynika z pisma Urzędu Miejskiego w Tczewie znak WSKI.7431.2.2020 z 27 

lutego 2020 roku. 

Odnośnie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Homera i ul. Galaktycznej oraz w 

łączniku ulic od ul. Orfeusza do ul. Homera w Gdańsku" Odwołujący podał, że zamawiający 

tego zamówienia publicznego, tj. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w piśmie znak BKS-

I.054.62.2020.EP  z  04  marca  2020  roku  wprost  stwierdził,  że  pan  W.N.  nie  pełnił  funkcji 

kierownika budowy na ww. 

zadaniu. Oznacza to, że oferta B&W nie powinna była otrzymać 

punktów za doświadczenie pana W.N. dotyczące tego zadania. Na dowód tych twierdzeń do 

odwołania  zostało  załączone  pismo  Dyrekcji  Rozbudowy  Miasta  Gdańsk  znak  BKS-

1.054.62.2020.EP z 4 marca 2020 r.  

Następnie Odwołujący podał, że Wykonawcą tego zamówienia publicznego  był  B&W,  co 

wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego ww. pod adresem 


http://www.drmg.gdansk.pl/Lndex.php/inwestycje-2/76-kanalizacja/8Q8-budowa-kanalizacji-

deszczowej-w-ulicy-homera-i-ulicy-galaktycznej-oraz-w-laczniku-ulic-od-ulicy-orfeusza-do-

ulicy-homera-w-gdansku-osowej

, z której wydruk został załączony do odwołania. Wykonawca 

B&W miał zatem wiedzę, że pan W.N. nie pełnił funkcji kierownika budowy na tym zadaniu, a 

zatem  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  a  przynajmniej 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu 

informacji o doświadczeniu pana W.N., co winno skutkować wykluczeniem wykonawcy B&W 

z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 albo 17 ustawy Pzp. 

W  odniesieniu  do  zadania 

„Przebudowa  ulic  Chopina,  Wodnej,  Nad  Wisłą  i 

skrzyżowania z ul. Czyżykowską w Tczewie" Odwołujący podał, że z przytoczonego w piśmie 

Urzędu Miejskiego w Tczewie znak WSKI.7431.2.2020 z 27 lutego 2020 roku, które załączył 

do odwołania, opisu przedmiotu zamówienia wydaje się wynikać, że ww. zamówienie obejmuje 

przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej, ale z przytoczonego w tym samym piśmie 

ww. zamawiającego „ilościowego zakresu robót" nie wynika, aby ww. zamówienie obejmowało 

przebudowę albo  budowę sieci kanalizacji  sanitarnej.  Budowa lub  przebudowa innych sieci 

wymienionych w opisie pr

zedmiotu zamówienia została wymieniona oraz uszczegółowiona w 

ilościowym zakresie robót, natomiast o budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej 

ilościowy  zakres  robót  milczy.  W  piśmie  znak  WSKI.7431.2.2020  -  zamawiający  ww. 

zamówienia w odpowiedzi na pytania Odwołującego: czy zakres ww. zamówienia obejmował: 

budow

ę  lub  przebudowę  kanalizacji  deszczowej,  budowę  lub  przebudowę  oświetlenia 

ulicznego,  budow

ę  i/lub  przebudowę  i/Iub  remont  i/lub modernizację  drogi  lub  ulicy,  udzielił 

kr

ótkiej  i  jednoznacznej  odpowiedzi  twierdzącej.  Natomiast  w  odpowiedzi  na  pytanie 

O

dwołującego,  czy  zakres  ww.  zamówienia  obejmował  budowę  lub  przebudowę  sieci 

kanalizacji sanitarnej, zamawiający ww. zamówienia udzielił obszernej odpowiedzi, na którą 

składały się przytoczenie opisu przedmiotu zamówienia oraz ilościowego zakresu robót, czego 

nie  sposób,  zdaniem  Odwołującego,  uznać  za  odpowiedź  twierdzącą.  Oznacza  to,  że  ww. 

zamówienie  nie  obejmowało  wykonania  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  a  w  konsekwencji,  że 

oferta  wykonawcy 

B&W  nie  powinna  była  otrzymać  punktów  za  doświadczenie  pana  W.N. 

dotyczące tego zadania.  

Odwołujący wskazał, że wykonawcą tego zamówienia był wykonawca B&W, co wynika 

z ogłoszenia o udzieleniu  zamówienia, 

do

stępnym 

na stronie 

internetowej 

zamawiającego 

pod 

adresem 

http://www.tczew.pl/index.php?akcja= 

zamowienia&num=44&typ=2

,  na  dowód  czego  do  odwołania  został  załączony  wydruk 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pobranego z tej strony internetowej. Wykonawca B&W 

miał zatem wiedzę, że zamówienie nie obejmowało budowy ani przebudowy sieci kanalizacji 

sanitarnej,  a  zatem  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  a 


przyn

ajmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawianiu  informacji  o  doświadczeniu  pana  W.N.  jako  kierownika  budowy,  co  winno 

skutkować  wykluczeniem  B&W  z  Postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  albo  17 

ustawy Pzp. 

Odnośnie do zadania „Budowa ulicy Nowozamkowej wraz z budową parkingu, ścieżek 

rowerowych  i  spacerowych  oraz  rowerodromu  na  Bulwarze  nadwiślańskim  w  Tczewie",  a 

zatem  zamówienia  co  do  którego  Zamawiający  -  oceniając  Ofertę  B&W  -  nie  przyznał  jej 

punktów  za  doświadczenie  pana  W.N.  jako  kierownika  budowy,  Odwołujący  wskazał,  że 

zostało ono zrealizowane przez wykonawcę B&W. Na stronie internetowej zamawiającego ww. 

zamówienia  nie  można  już  odnaleźć  ogłoszenia  o  udzieleniu  o  zamówienia  ani  innych 

dokumentów dotyczących ww. zamówienia, a sam zamawiający, tj. Gmina Miejska Tczew, w 

przytoczonym wyżej piśmie znak WSKI.7431.2.2020 z 27 lutego 2020 roku do Odwołującego 

stwierdziła,  że  „część  dokumentów  została  już  zniszczona",  a  odpowiedzi  na  pytania 

odwołującego  udzielono  „w  oparciu  o  posiadane  dokumenty  archiwalne",  jednakże 

Odwołujący  odnalazł  na  stronie  portalu  egospodarka.pl,  który  do  dziś  publikuje  m.in. 

ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówień, ogłoszenie o udzieleniu ww. 

zamówienia,  z  którego  wynika,  że  wykonawcą  tego  zamówienia  był  wykonawca  B&W.  Na 

d

owód  tych  twierdzeń  do  odwołania  został  załączony  wydruk  ogłoszenia  o  udzieleniu 

zamówienia 

ze 

strony 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/57821 

budowa-ulicy-

Nowozamkowej-wraz-z-budowa-parkingu^sciezei^rowerowych-i-spacerowych-oraz-

rowerodrornu-na-  BulwarzerNadwjslanskim-WrTczewie  2005  2.html. 

Powyższe  zdaniem 

Odwołującego  ma  znaczenie  o  tyle,  że  w  odniesieniu  do  tego  zadania  sam  Zamawiający 

ustalił,  że  podane  w  ofercie  B&W  informacje  dotyczące  doświadczenia  pana  W.N.  nie  są 

prawdziwe. Zamawiający wskazał na to w piśmie znak MZD.2260-1/20 z 18 marca 2020 roku 

adresowanym 

do  Odwołującego,  gdzie  uzasadnił  ocenę  oferty  B&W  w  zakresie  kryterium 

doświadczenia kierownika budowy w następujący sposób: Zamawiający przyznał Wykonawcy 

punkty w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budówy" za 3 z 4 wykazanych zadań. Przy 

wykazanej  przez  Wykonawcę  inwestycji  -  Budowa  ulicy  Nowozamkowej  wraz  z  budową 

parkingu, ścieżek rowerowych i spacerowych oraz rowerodromu na Bulwarze nadwiślańskim 

w Tczewie, gdzie inwestorem była Gmina Miejska Tczew, wskazana w ofercie osoba została 

wpisana  w  umowie  jako  Kierownik  Budowy,  jednak  Wykonawca  zmienił  Kierownika  przed 

rozpoczęciem  robót  (w  zgłoszeniu  rozpoczęcia  robót  została  wpisana  inna  osoba  pełniąca 

funkcję  Kierownika  Budowy).  Oznacza  to,  że  pan  W.N.  nie  uzyskał  doświadczenia  w 

kierowaniu tą budową, gdyż faktycznie nie wykonywał zadań związanych z pełnieniem funkcji 

kierownika budowy, a Zamawiający punktuje rzeczywiste doświadczenie.”  


Z

daniem  Odwołującego  zauważalne  jest  podobieństwo  zacytowanego  wyżej 

fragmentu  pisma  Zamawiającego  do  odpowiedzi,  którą  otrzymał  odnośnie  do  zadania 

„Budowa ulicy Nowozamkowej wraz z budową parkingu, ścieżek rowerowych i spacerowych 

oraz 

rowerodromu  na  Bulwarze  Nadwiślańskim  w  Tczewie",  bowiem  w  piśmie  znak 

WSKI.7431.2.2020  z  27  lutego  2020  roku 

zostało  podane:  „Pan  W.  N.  został  wpisany  w 

umowie jako kierownik  budowy,  jednak  wykonawca zmienił kierownika  przed  rozpoczęciem 

r

obót (w zgłoszeniu rozpoczęcia robót została wpisana inna osoba pełniąca funkcję kierownika 

budowy)", 

co  pozwala  przypuszczać,  że  Odwołujący  oraz  Zamawiający  korzystali  z  tego 

samego źródła informacji odnośnie do doświadczenia pana W.N. zdobytego na ww. budowach 

w  Tczewie,  tj.  Gminy  Miejska  Tczew.  Nie  ma

,  w  ocenie  Odwołującego,  znaczenia,  czy 

Zamawiający  ustalił,  że  wykonawcą  zamówienia  „Budowa  ulicy  Nowozamkowej  wraz  z 

budową  parkingu,  ścieżek  rowerowych  i  spacerowych  oraz  rowerodromu  na  Bulwarze 

Nadwiślańskim w Tczewie" był wykonawca B&W. W świetle art. 24 ust. 1 pkt 16 i pkt 17 ustawy 

Pzp 

oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej jasne jest, że wobec ustalenia, że oferta 

B&W zawiera nieprawdziwą informację o doświadczeniu pana W.N. co do tego zadania, więc 

Zamawiający  powinien  był  wykluczyć  B&W  z  Postępowania.  Tymczasem  jedyną 

konsekwencją  ustalenia,  którego  dokonał  Zamawiający,  było  to,  że  za  ww.  zadanie  ofercie 

B&W nie przyznano punktów. 

W podsumowaniu tego zarzutu Odwołujący podał, iż już w oparciu o swoje ustalenia 

dotyczące doświadczenia pana W.N. Zamawiający powinien był wykluczyć wykonawcę B&W 

z  Postępowania.  Przedstawione  w  odwołaniu  dane  dotyczące  zadań  „Budowa  kanalizacji 

deszczowej w ul. Homera i ul. Galaktycznej oraz w łączniku ulic od ul. Orfeusza do ul. Homera 

w  Gdańsku"  oraz  „Przebudowa  ulic  Chopina,  Wodnej,  Nad  Wisłą  i  skrzyżowania  z  ul. 

Czyżykowską w Tczewie" jedynie dodatkowo potwierdzają, że wykluczenie wykonawcy B&W 

z  Postępowania  jest  zasadne.  W  ocenie  Odwołującego  wykonawca  B&W  przedstawił  w 

Postępowaniu nieprawdziwe informacje dotyczące doświadczenia pana W.N, jako kierownika 

budowy. Na potwierdze

nie prezentowanego stanowiska Odwołujący przywołał wyroki Krajowej 

Izby Odwoławczej:

z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie KIO 859/17, KIO 867/17, KIO 894/17, 

z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie KIO 734/17, 

Pismem z dnia 25 marca 2020 r. B. D. prow

adząca działalność gospodarczą pod firmą: 

B&W Usługi Ogólnobudowlane B. D. zgłosiła przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. 

Pismem  z  dnia  6  maja  2020  r.

,  które  zostało  złożone  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 8 maja 2020 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której 

oświadczył, że uwzględnia odwołanie w części dotyczącej zarzutu nieprawidłowej oceny oferty 


i  uznania  przez  Zamawi

ającego  w  kryterium:  „doświadczenie  kierownika  budowy” 

doświadczenia p. W.N. w pełnieniu obowiązków kierownika budowy na inwestycji pn. Budowa 

kanalizacji deszczowej w ul. Homera i ul. Galaktycznej oraz w łączniku ulic od ul. Orfeusza do 

ul.  Homera  w  Gdańsku",  gdzie  zamawiającym  była  Dyrekcja  Rozbudowy  Miasta  Gdańska, 

stwierdzając,  że  uznał  to  doświadczenie  na  podstawie  oświadczenia  wykonawcy,  bez 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Po otrzymaniu odwołania, do którego zostało 

załączone pismo Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 4 marca 2020 r., z 

którego wynika, ze p, W.N. nie pełnił funkcji Kierownika budowy na ww. zadaniu, Zamawiający 

potwierdził ten fakt uzyskując w dniu 27 marca 2020 r. odpowiedź DRMG na swoje zapytanie 

z dnia  25.03.2020 r.. 

W związku z tym Zamawiający stwierdził, że unieważnił czynność wyboru 

najkorzystniejszej oferty, 

załączając dowód w postaci pisma z dnia 21 kwietnia 2020 r. znak: 

MZD.2260-1/20 

skierowanego 

do 

wszystkich 

zainteresowanych 

ze 

wskazaniem 

zamieszczenia na stronie internetowej.  

Jednocześni Zamawiający podał, że w pozostałym zakresie nie uwzględnił odwołania. 

W  uzasadnieniu  swojego  stanowiska  w  tym  zakresie  wskazał  m.in.,  że  dla  zrozumienia 

pojęcia: doświadczenie w kierowaniu budową, należy wziąć pod uwagę przepis art. 22 ustawy 

Prawo  budowlane,  który  określa  podstawowe  obowiązki  kierownika  budowy  i  stwierdził,  że  

wynika  z  niego

,  iż kierownik  budowy  jest koordynatorem  prowadzonych robót  budowlanych 

oraz innych zadań niezbędnych do wykonania w toku procesu inwestycyjnego. Zgodnie z art. 

42 ustawy Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi dla których jest wymagane 

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik 

budowy,  Inwestor  jest  obowi

ązany  ustanowić  kierownika  robót  w  danej  specjalności.  W 

związku  z  powyższym  poza  kierownikiem  budowy  robotami  budowlanymi  poszczególnych 

branż  kierują  kierownicy  robót  danej  branży:  drogowej,  sanitarnej,  elektrycznej  czy 

teletechnicznej.  Zadaniem  kierownika  budowy  jest 

koordynacja  wszystkich  robót  i  taka 

organizacja pracy aby proces inwestycyjny przebiegał sprawnie, bez zakłóceń i kolizji między 

poszczególnymi brygadami/podwykonawcami na placu budowy. Dlatego Zamawiający uznał 

doświadczenie  pana W.N.  w  kierowaniu  budową  w  ramach  zadania  pn.  „Przebudowa  ulicy 

Chopina,  Wodnej,  Nad  Wisłą  i  skrzyżowania  z  ul.  Czyżykowską  w  Tczewie”.  W  trakcie 

realizacji  tej  inwestycji  przez 

wykonawcę  B&W  na  tym  samym  placu  budowy  była  bowiem 

prowadzona inwestycja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie w 

postaci budowy kolektora sanitarnego A2. Informacja ta zamieszczona była w SIWZ na stronie 

33 na wniosek ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, tj.: „Zamawiający informuje, że w trakcie 

realizacji przedmi

otu zamówienia na tym samym placu budowy będzie prowadzona również 

inwestycja ZWiK Tczew w postaci budowy kolektora sanitarnego A2. W obowiązku wykonawcy 

będzie umożliwienie prowadzenia procesu inwestycyjnego wykonawcy kolektora sanitarnego. 


W zakresie rob

ót ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie będzie położenie kolektora na odcinku od K.4 do 

K.6 na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem komór, na odcinku od K.6 do K.6.2 kolektor 

wykonywany  będzie  przewiertem  sterowanym,  na  odcinku  od  K.6.2  do  K.istn.  wykonanie 

kolektora 

wraz  z  wykopaniem  i  zasypaniem.  Pozostały  zakres  robót  będzie  dotyczył 

Wykonawcy  modernizacji  dróg  tj.:  obsypanie  kolektora  sanitarnego,  zasypanie  wraz  z 

zagęszczeniem na odcinku od K.4 do K.6 (o długości 260,6m) oraz odtworzenie nawierzchni 

na  całej  długości  kolektora.  Wykonywanie  obsypek  i  zasypywanie  kolektora  odbywać  się 

będzie pod nadzorem ze strony Wykonawcy robót ZWiK Tczew oraz Inspektora Nadzoru ZWiK 

Tczew.(ZWiK zrezygnował z budowy ścianki szczelnej). Następnie Zamawiający przedstawił 

planowany h

armonogram robót przy wykonywaniu kolektora sanitarnego przedstawiony przez 

ZWIK w Tczewie

, załączając na dowód pismo ZWiK Sp. z o.o. z dnia 26.04.2006 r. i SIWZ, 

oraz  stwierdził,  że  przedmiotowe  roboty  zostały  wykonane,  o  czym  świadczą  wpisy  w 

Dzienniku budowy, 

którego obowiązek prowadzenia obciąża Kierownika budowy, załączając 

Dziennik budowy - strony 1-2, 4, 14, 16 i 18. 

Następnie  Zamawiający  zauważył,  że  jakkolwiek  kanalizacja  sanitarna  realizowana 

była w dużej części przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, 

to 

zadanie to realizowane było na placu budowy przejętym przez wykonawcę B&W. Ponadto 

część robót związanych z budową kolektora sanitarnego, tj. obsypanie kolektora, zasypanie 

wraz  z  zagęszczeniem  i  odtworzenie  nawierzchni  wykonywane  były  przez  B&W,  a 

Kierownikiem budowy był pan W. N.. ZWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie prowadziło roboty 

związane z ułożeniem kolektora sanitarnego pod kierownictwem własnego kierownika robót. 

Jednakże Kierownikiem budowy obejmującej cały plac budowy był pan W.N., a część robót 

ziemnych  związanych  z  budową  tegoż  kolektora  była  wykonywana  przez  Generalnego 

wykonawcę  -  B&W.  Wykonanie  robót  branży  sanitarnej  w  zakresie  kanalizacji  sanitarnej, 

obejmującej  budowę  kolektora  sanitarnego  przez  spółkę  miejską  jest  tożsame  z 

wykonywaniem 

robót w danym zakresie czy całościowo w danej branży przez podwykonawcę 

generalnego  wykonawcy.  Odpowiedzialność  Kierownika  budowy  jest  w  obu  przypadkach 

identyczna.  Funkcja  Kierownika  budowy  nie  polega  na  faktycznym  kierowaniu  wszystkimi 

robotami wykonywanymi w zakresie danej inwestycji. Obowiązki te wypełniają kierownicy robót 

poszczególnych branż bądź zakresów. Przedmiotowa inwestycja, rozumiana jako całość robót 

wykonywanych  w  określonym  czasie  na  określonym  placu  budowy,  zawierała  w  sobie 

wszystkie  elementy  infrastruktury  technicznej  wymagane  w  postawionym  kryterium 

„doświadczenie kierownika budowy”. Kierownik budowy zgodnie z obowiązkami nałożonymi 

na niego ustawą Prawo budowlane koordynował cały zakres realizowanych na placu budowy 

robót, również związanych z budową kolektora sanitarnego. 


Mając zatem na uwadze treść kryterium oceny ofert uznano doświadczenie pana W.N. 

w  kierowaniu  budową  na  zadaniu  pn.  „Przebudowa  ulicy  Chopina,  Wodnej,  Nad  Wisłą  i 

skrzyżowania  z  ul.  Czyżykowską  w  Tczewie”.  Kryterium  dotyczyło  udokumentowanego 

doświadczenia  w  kierowaniu  budowami.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  przedmiotowa  inwestycja  była 

inwestycją Gminy Miejskiej Tczew, której Zamawiający jest jednostką organizacyjną, posiadał 

dostęp  do  załączonych  do  pisma  dokumentów,  a  zatem  mógł  zweryfikować  doświadczenie 

pana W.N. 

w kierowaniu budową na tej inwestycji. 

Odnosząc się do zarzutu braku wykluczenia wykonawcy B&W na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 16 i 17 Pzp Zamawiający podniósł m.in., że mając na uwadze wyjaśnienia poczynione 

odnośnie  inwestycji  Gminy  Miejskiej  Tczew  pn.  „Przebudowa  ulicy  Chopina,  Wodnej,  Nad 

Wisłą i skrzyżowania z ul. Czyżykowską w Tczewie”, zarzut braku wykluczenia Wykonawcy 

B&W Usługi Ogólnobudowlane B. D. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim dotyczyć może jedynie 

złożenia  oświadczenia  w  zakresie  doświadczenia  pana  W.N.  jako  kierownika  budowy  na 

inwestycji  Dyrekcji  Rozbudowy  Miasta  Gdańska  pn.  „Budowa  kanalizacji  deszczowej  w  ul. 

Homera i ul. Galaktycznej oraz w łączniku ulic od ul. Orfeusza do ul. Homera w Gdańsku”. 

Jakkolwiek  przepis  art.  24  Pzp  stanowi  jednoznacznie,  iż  „z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawcę”, co samo w sobie nie daje zamawiającym możliwości 

innego  działania,  to  już  interpretacja  poszczególnych  przesłanek  wykluczenia  nie  daje  tak 

oczywistej  odpowiedzi.  Przede  wszystkim  ujęcie  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  w 

dwóch  różnych  przepisach  jest  kontrowersyjne,  gdyż  przesłanka  pkt  16  (wina  umyślna  - 

posługując się nomenklaturą karnistyczną) zawarta jest w przesłance pkt 17 (wina nieumyślna) 

zgodnie z zasadą a minori ad maius. Bez względu jednakże na ten fakt obie przesłanki mają 

charakter  ocenn

y,  nakazujący  zamawiającym  dokonanie  analizy  i  podjęcie  decyzji  na 

podstawie  często  niepełnych  (z  racji  chociażby  upływu  czasu  lub  utylizacji  dokumentów) 

danych. Jednakże przepisy Pzp nie wyposażyły zamawiających zarówno w żadne instrumenty 

weryfikacyjne  jak  i  przesłanki  oceny  winy  umyślnej  lub  nieumyślnej  wykonawców.  Stąd  też 

uznać  należy,  że  -  szczególnie  w  przypadku  przesłanki  określonej  w  pkt  17  czyli  winy 

nieumyślnej - zamawiający dokonują oceny ewentualnych działań wykonawców i podejmują 

decyzję  co  do  zasady  swobodnie.  Nasuwa  się  tutaj  podobieństwo  do  procesu  karnego,  w 

którym  do  „skazania”  konieczne  jest  wykazanie  i  udowodnienie  winy  „oskarżonego” 

wykonawcy. 

Z  takiego  też  założenia  wyszedł  w  niniejszej  sprawie  Zamawiający  po 

rozpatrzeniu  całokształtu  posiadanych  dokumentów  i  informacji,  stwierdzając,  że  nie  ma 

żadnych podstaw aby uznać przesłankę wykluczenia określoną w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, 

gdyż  nie  dotyczy  ona  sytuacji  z  którą  mamy  do  czynienia  w  niniejszym  postępowaniu. 

Wszystkie zarzuty dotyczą kryterium oceny oferty, a nie warunku udziału w postępowaniu lub 

kryterium selekcji. Przepis ten nie ma zatem zastosowania do przedstawiania informacji lub 


dokumentów  dotyczących  kryteriów  oceny  ofert.  Odnosząc  się  natomiast  do  zarzutu  braku 

wykluczenia w

ykonawcy B&W na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, Zamawiający 

stwierdził, że należy mieć na uwadze, iż wykluczenie wykonawcy z postępowania jest sankcją 

najdalej idącą, którą należy stosować z daleko idącą rozwagą. Wątpliwe w swych podstawach 

wykluczenie  stanowiłoby  bowiem  rażące  pokrzywdzenie  wykonawcy  nie  tylko  na  gruncie 

ekonomiczn

ym  (brak  uzyskania zamówienia publicznego),  ale też  na gruncie zawodowym  i 

społecznym  (negatywna  ocena  zachowania  wykonawcy).  Dlatego  też  Zamawiający  w 

niniejszej  sprawie,  mimo  przedstawionych  i  zweryfikowanych  informacji  dotyczących 

kierownictwa  budowy  na 

inwestycji  Dyrekcji  Rozbudowy  Miasta  Gdańska,  nie  uznał  za 

wystarczająco  uzasadnione  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  braku  wykluczenia  wykonawcy 

B&W. 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania złożonej przez Zamawiającego na 

płycie CD oraz dowody załączone do pism Odwołującego i Zamawiającego.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie,                                             

uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

stanowiska Stron, a także zgromadzone dowody, ustaliła i zważyła co następuje: 

Odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych.  Wpis  w  prawidłowej  wysokości  został 

wniesiony w ustawowym terminie.  N

ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

jego 

odrzuceniem, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Uzasadniając swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący 

wskazał, iż jak wynika z pisma Zamawiającego znak MZD.2260-1/20 z 18 marca 2020 roku 

adresowanego  do  Odwołującego,  oferta  Odwołującego  złożona  w  Postępowaniu  otrzymała 

łącznie 94,85 punktów, zaś oferta wykonawcy B&W otrzymała 95,00 punktów; wobec tego, że 

pozostałe  oferty  złożone  w  Postępowaniu  otrzymały  niższą  liczbę  punktów,  niż  oferta 

Odwołującego,  w  razie  poprawnej  oceny  oferty  wykonawcy  B&W,  to  oferta  Odwołującego 

zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza, co wskazuje, że ma interes w złożeniu odwołania. 

W ocenie Izby Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do skorzystania w przedmiotowym 

postępowaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  Została  wypełniona  materialnoprawna 

przesłanka,  o  której  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  jest  zainteresowany 

pozyskaniem zamówienia i w tym celu złożył ofertę. W przypadku potwierdzenia się zarzutów 

odwołania, Odwołujący mógłby liczyć na udzielenie zamówienia, natomiast. 

Wykonawca  B&W 

zgłaszający  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego wypełnił wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, w związku 

z czym sta

ł się uczestnikiem postępowania. 


Następnie Izba ustaliła:  

Jak wynika z przytoczonych pow

yżej: odwołania i w odpowiedzi na odwołanie, gdzie został 

prawidłowo  przedstawiony  stan  faktyczny  i  treść  odnośnych  postanowień  SIWZ,  w  tym 

dotyczących  oceny  w  kryterium  oceny  ofert,  wykonawca  B&W  dla  uzyskania  punktów  w 

kryterium doświadczenie kierownika budowy pana W.N. wskazał 4 zadania, tj. 

„Kompleksowe  przygotowanie  terenów  inwestycyjnych  przy  ulicy  Przemysłowej  w 

Ornecie", gdzie 

zamawiającym była Gmina Orneta, 

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Homera i ul. Galaktycznej oraz w łączniku ulic od ul. 

O

rfeusza  do  ul.  Homera  w  Gdańsku",  gdzie  zamawiającym  była  Dyrekcja  Rozbudowy 

Miasta Gdańska, 

„Budowa  ulicy  Nowozamkowej  wraz  z  budową  parkingu,  ścieżek  rowerowych  i 

spacerowych  oraz  rowerodromu  na  Bulwarze  nadwiślańskim  w  Tczewie",  gdzie 

zamawiającym była Gmina Miejska Tczew, 

„Przebudowa  ulic  Chopina,  Wodnej,  Nad  Wisłą  i  skrzyżowania  z  ul.  Czyżykowską  w 

Tczewie", gdzie 

zamawiającym była Gmina Miejska Tczew. 

z  których  trzy  (wymienione    w  ww.  pkt  2  ÷  4)  zostały  uznane  przez  Zamawiającego  za 

spełniające wymogi do przyznania punktów w tym kryterium, w efekcie czego wykonawca ten 

uzyskał 15 pkt (po 5 za każde z trzech zadań) w tym kryterium, co skutkowało uznaniem jego 

oferty 

za najkorzystniejszą, zapewniając niewielką przewagę punktową nad drugą w kolejności 

ofertą. 

Izba zważyła, co następuje:  

Odwołanie  podlega  uwzględnieniu.  Potwierdziły  się  bowiem  zarzuty  naruszenia  przez 

Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy 

B&W z p

ostępowania, pomimo że składając oświadczenie w ofercie dotyczące doświadczeniu 

kierownika  budowy 

w  odniesieniu  do  dwóch  zadań,  wykonawca  ten  w  wyniku  co  najmniej 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu 

informacj

i o doświadczeniu ww. pana W. N. jako kierownika budowy, oraz przepisu art. 91 ust. 

1  ustawy 

Pzp  przez  nieprawidłową  ocenę  oferty  wykonawcy  B&W,  poprzez  przyznanie  tej 

ofercie  15  punktów  w  kryterium  „doświadczenie  kierownika  budowy",  co  skutkowało 

wybranie

m  tej  oferty  przez  Zamawiającego  jako  najkorzystniejszej,  podczas,  gdy  jest  to 

zawyżona  o  5  pkt  ocena,  która  w  świetle  postanowień  SIWZ,  nie  przysługiwała  temu 

wykonawcy. 

Przedmiotem  sporu  w  zakresie 

wykluczenia  wykonawcy  B&W  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp, wobec podania nieprawdziwych informacji 

wprowadzających  Zamawiającego  w  błąd,  są  oświadczenia  wykonawcy  B&W,  złożone  dla 


potrzeb  uzyskania  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  „doświadczenie  kierownika  budowy”  w 

odniesie

niu  do  zadań  wymienionych  w  ww.  pkt  2  ustaleń  Izby,  tj.  „Budowa  kanalizacji 

deszczowej w ul. Homera i ul. Galaktycznej oraz w łączniku ulic od ul. Orfeusza do ul. Homera 

w  Gdańsku",  pkt  3  tj.  „Budowa  ulicy  Nowozamkowej  wraz  z  budową  parkingu,  ścieżek 

rower

owych i spacerowych oraz rowerodromu na Bulwarze nadwiślańskim w Tczewie", gdzie 

zamawiającym była Gmina Miejska Tczew, oraz w pkt 4 tj. „Przebudowa ulic Chopina, Wodnej, 

Nad  Wisłą  i  skrzyżowania  z  ul.  Czyżykowską  w  Tczewie".  Natomiast  w  zakresie  punktacji, 

wobec uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania w zakresie zadania wskazanego w ww. 

pkt 2 

oraz nieprzyznania punktów w zakresie zadania wymienionego w pkt 3, przedmiot sporu 

dotyczy zadania wymienionego w ww. pkt 4. 

Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp 

z postępowania wyklucza się wykonawcę, 

który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W  przypadku  wypełnienia  się  tych  przesłanek, 

zamawiający jest zobowiązany wykluczyć wykonawcę z postępowania, na co wskazuje zwrot 

„wyklucza się”. 

W  ocenie  Izby  z

ostało  wykazane,  że  Wykonawca  B&W  podając  w  ofercie,  że  p.  W.N. 

zdobył  doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy  na  dwóch  spośród  czterech 

zadań wskazanych w ofercie tj. na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Homera i ul. 

Galaktycznej oraz w łączniku ulic od ul. Orfeusza do ul. Homera w Gdańsku" (ww. pkt 2), oraz 

„Budowa ulicy Nowozamkowej wraz z budową parkingu, ścieżek rowerowych i spacerowych 

oraz  rowerodromu  na  Bulwarze  nadwiślańskim  w  Tczewie"  (ww.  pkt  3),  podał  nieprawdę, 

bowiem ww. p. W.N. 

nie pełnił funkcji kierownika budowy na tych zadaniach, a zatem nie mógł 

zdobyć doświadczenia w jej pełnieniu. Potwierdzają to ww. pisma zamawiającego – Dyrekcji 

Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 4 marca 2020 r. oraz z dnia  27 marca 2020 r., złożone 

przez  Odwołującego  i  Zamawiającego  dotyczące  zadania  wymienionego  w  ww.  pkt  2,  z 

których wynika, że pan W.N. wskazany przez wykonawcę B&W do pełnienia funkcji kierownika 

budowy nie zdobył doświadczenia na tym zadaniu, bowiem nie pełnił na nim funkcji kierownika 

budowy, oraz stanowisko Zamawiającego w odniesieniu do zadania wymienionego w ww. pkt 

zawarte w piśmie z dnia 18 marca 2020 r., odmawiające przyznania punktów w kryterium 

doświadczenie  kierownika  budowy,  z  uwagi  na  ustalenie,  że  pan  W.N.  nie  pełnił  funkcji 

kierownika budowy, a jedynie był pierwotnie wpisany w tej roli w umowie.  

Zostało  wykazane  przez  Odwołującego,  czemu  Zamawiający  nie  zaprzeczył,  że 

wykonawc

ą  robót  na  tych  zadaniach  był  wykonawca  B&W.  Zgodzić  się  zatem  należy  z 

Odwołującym, że wykonawca B&W nie mógł nie wiedzieć o braku pełnienia funkcji kierownika 

budowy  na  tych  inwestycjach  przez  pana  W.N.  O

koliczność  podnoszona  przez 


Zamawi

ającego  odnośnie  zadania  w  Tczewie,  że  ww.  p.  W.N.  był  pierwotnie  wpisany  do 

umowy  jako  kierownik  robót,  lecz  przed  rozpoczęciem  robot  został  zastąpiony  przez  inną 

os

obę  i  to  ta  inna  osoba  od  początku  pełniła  funkcję  kierownika  budowy,  nie  stanowi 

okoliczności, która wyłączałaby winę wykonawcy za podanie nieprawdziwych informacji.  

Izba nie podziela przedstawionej powyżej argumentacji Zamawiającego odnoszącej się do 

porównań z procesem karnym. Zauważenia bowiem wymaga, że do oceny podejmowanych 

przez wykonawcę czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 14 

ust. 1 ustawy Pzp stosuje się przepis art. 355 § 1 i 2 k.c. Zgodnie z § 1 tego artykułu dłużnik 

obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta 

staranność).  Przypisanie  określonej  osobie  niedbalstwa  jest  uzasadnione  tylko  wtedy,  gdy 

osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego 

dla  niej  miernika  należytej  staranności  (por.  uzasadnienie  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  10 

marca 2004 r., sygn. akt IV CK 51/03). Przy czym wzorzec należytej staranności ma charakter 

obiektywny  i  abstrakcyjny,  jest  usta

lany  niezależnie  od  osobistych  przymiotów  i  cech 

konkretnej  osoby,  a  jednocześnie na  poziomie  obowiązków  dających się wyegzekwować w 

świetle ogólnego doświadczenia życiowego oraz konkretnych okoliczności (por. uzasadnienie 

wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2003 r., sygn. akt V CK 311/02). W stosunku do 

profesjonalistów miernik ten ulega podwyższeniu, stosownie do  art. 355 § 2 k.c., zgodnie z 

którym  należytą  staranność  dłużnika  w  zakresie  prowadzonej  przez  niego  działalności 

gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Co do 

zasady  za  takiego  profesjonalistę  należy  uznać  wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie 

zamówienia publicznego. Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który 

składa  ofertę,  dokumenty  i  oświadczenia  we  własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy 

deklarowany  w  nich  stan  rzeczy  odpowiada  rzeczywistości  (por.  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z dnia 20 marca 2017 r., sygn. akt KIO 382/17).  

Wykonawca  B&W  przedstawił  w  złożonych  przez  siebie  oświadczeniach  informacje 

pozostające w sprzeczności z rzeczywistością, które odnosząc się do punktacji w kryterium 

oceny  ofert,  należy  uznać  za  istotne  dla  decyzji  podejmowanych  przez  zamawiającego  w 

postępowaniu.  Ten  sam  podmiot  był  wykonawcą  wskazanych  przez  niego  ww.  zadań  w 

Gdańsku i Tczewie, w związku z czym musiał wiedzieć, że podana przez niego osoba nie była 

na nich kierownikiem budowy i w związku z tym nie zdobyła punktowanego doświadczenia na 

tych inwestycjach

, a przynajmniej mógł bez trudu te okoliczności sprawdzić i upewnić się co 

do tego, czy podawane przez niego informacje 

są rzetelne. Upływ czasu podnoszony przez 

Zamawiającego tej oceny nie zmienia, bowiem jest to okoliczność, która jest możliwa i łatwa 

do zweryfikowania przez samego wykon

awcę, bez względu na odległość inwestycji w czasie. 

Nie  zmienia  tej  oceny  również  podnoszona  okoliczność  wpisania  pierwotnie  tej  osoby  do 


umowy, w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem wykonywania zadania osoba kierownika budowy 

została zmienienia. Kryterium oceny ofert w SIWZ nie odnosi się bowiem do formalnego ujęcia 

danej  osoby  w  pierwotnie  zawartej  umowie  jako  kierownika  budowy,  lecz  do  zdobytego 

doświadczenia danej osoby w pełnieniu tej funkcji na budowie. 

Powy

ższe wskazuje, że wypełniły się wszystkie przesłanki wykluczenia z postępowania za 

podanie nie

zgodnych z rzeczywistością informacji odnośnie ww. zadań wskazanych w pkt 2 i 

, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Wykonawca B&W przedstawił 

w  ofercie  nieprawdziwe  informacje,  n

astąpiło  to  na  skutek  co  najmniej  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa, informacje te 

mogły, a jedna z nich, dotycząca pierwszego z ww. zadań, miała 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  bowiem  za  jej  sprawą  wykonawca 

B&W 

otrzymał  nienależne  mu  punkty  w  kryterium  oceny  ofert,  co  zdecydowało  o  wyborze 

złożonej  przez  niego  oferty  jako  najkorzystniejszej.  Nieprawdziwe  informacje  dotyczące 

drugiego  z  ww.  zadań  mogły  wprowadzić  Zamawiającego  w  błąd,  jednak  tak  się  nie  stało, 

bowiem na skutek poczynionych przez siebie 

ustaleń Zamawiający w trakcie badania i oceny 

ofert pozyskał wiedzę, że pan W.N. nie był kierownikiem budowy na tym zadaniu i nie przyznał 

punktów za to zadanie.  

P

odstawa  wykluczenia  z  postępowania  określona  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp, 

dotyczy  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  przez  wykonawcę  przy  przedstawianiu 

informacji  odnoszących  się  do  niepodlegania  wykluczeniu,  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,  natomiast  zarzuty  odwołania  dotyczą  informacji 

przedstawionych 

przez wykonawcę B&W dla potrzeb uzyskania punktów w kryterium oceny 

oferty

. W związku z tym zarzut zaniechania wykluczenia wykonawcy na tej podstawie należy 

uznać za chybiony. 

Jeśli chodzi o 4 z zadań, tj. „Przebudowa ulic Chopina, Wodnej, Nad Wisłą i skrzyżowania 

z ul. Czyżykowską w Tczewie", gdzie zamawiającym była Gmina Miejska Tczew, wskazania 

wymaga,  że  nie  jest  sporne,  że  pan  W..N.  był  kierownikiem  budowy  na  tym  zadaniu,  co 

znajduje  potwierdzenie  także  w  załączonym  przez  Zamawiającego  do  odpowiedzi  na 

odwołanie Dzienniku budowy.  

Przedmiot  sporu  dotyczy  natomiast  tego,  czy  zadanie  to 

obejmowało  sieć  kanalizacji 

sanitarnej  i  w  związku  z  tym,  czy  Zamawiający  zasadnie  uznał,  że  przedstawione  przez 

wykonawcę B&W informacje są prawdziwe i uzasadniają przyznanie punktów za to zadanie w 

kryterium doświadczenie kierownika budowy. 

Jak wynika ze stanowiska  Zamawiającego ma  on dostęp  do  dokumentów  tego  zadnia  i 

wykazał,  że  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  dla  tego  zadania  zawierała  m.in. 

inf

ormację,  że  wykonanie  części  robót  z  zakresu  budowy  sieci  sanitarnych,  należy  do 


wykonawcy tego zadania. W pkt 3 

Przedmiot zamówienia tiret drugi załączonej do odpowiedzi 

na odwołanie Instrukcji dla Wykonawcy, wymieniony jest zakres: „przebudowa i budowa sieci: 

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, wodociągowej oraz z przyłączami do 

posesji”. 

 W 

związku z tym należy uznać, iż oświadczenie wykonawcy B&W nie było niezgodne z 

rzeczywistością, a zatem, nie wypełniła się co do niego pierwsza z okoliczności wymieniona w 

przepisie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp

,  który  wymaga  łącznego wystąpienia wszystkich 

opisanych  w  nim 

elementów.  W  związku  z  tym  w  odniesieniu  do  tej  inwestycji  zarzuty 

odwołania nie potwierdziły się. Zamawiający zasadnie przyznał ofercie wykonawcy B&W za to 

zadanie 5 pkt. 

Brak pełnienia funkcji kierownika budowy na zadaniu nr 2 oznacza, że ofercie wykonawcy 

B&W zostało nienależnie przyznanych 5 pkt w kryterium oceny ofert doświadczenie kierownika 

budowy,  które  skutkowały  uzyskaniem  przez  tę  ofertę  najwyższej  liczby  punktów  w  wyniku 

oceny  ofert. 

Tym  samym  potwierdził  się  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp,  który 

stanowi, że zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Uwzględniając  odwołanie  Izba  nie  nakazała  unieważnienia  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  z  uwagi  na  to,  że  w  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający 

oświadczył  i  przedstawił  dowód  na  to,  że  dokonał  tej  czynności,  czemu  Odwołujący  nie 

zaprzeczył. 

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Pzp oraz 

w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972)

zasądzając od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 10 000 zł 00 gr tytułem zwrotu 

uiszczonego przez niego wpisu.  

Przewodniczący:  …………………………………. 


wiper-pixel