KIO 607/20 Sygn. akt: KIO 607/20 WYROK dnia 8 czerwca 2020 roku

Data: 13 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 607/20 

WYROK 

z dnia 8 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicząca:      Renata Tubisz 

                                                          Protokolant:            

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w War

szawie w dniu 4 czerwca  2020r. odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2020 r. przez odwołującego: Firma 

Budowlana  ANNA-BUD  Sp.  z  o.o.    ul.  Rondo  ONZ  1,   

piętro  10,  00-124  Warszawa  w 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Kielce Rynek 1, 25-303 Kielce 

przy  udziale 

przystępującego  po  stronie  zamawiającego:  Konsorcjum:  M.  P.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PER-MIR M. 

P.  (lider  Konsorcjum),  Waldemar  Lesiak  prowa

dzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Budowlane  "AGA-MAR"  W.  L.,  J.  T.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod nazwą Budowlane Prace Izolacyjne oraz działający wspólnie jako wspólnicy 

spółki  cywilnej  p.n.  EXPERT  Spółka  Cywilna  T.  J.,  L.  W.,  na  adres  lidera  Konsorcjum  ul. 

Piekoszowska 359 D; 25-645 Kielce  

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej oferty 

to jest oferty przystępującego po stronie zamawiającego oraz 

naka

zuje zamawiającemu w trybie art. 87 ust.1 ustawy Pzp wezwać przystępującego 

po  stronie  zamawiającego,  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  kalkulacji  ceny  za 

opracowanie projektu wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejącymi 


ścianami murowanymi oraz wykonania pali fundamentowych. W pozostałym zakresie 

zarzuty odwołania oddala. 

kosztami postępowania obciąża Gmina Kielce Rynek 1, 25-303 Kielce: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20.000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Firma 

Budowlana ANNA-

BUD Sp. z o.o.  ul. Rondo ONZ 1  piętro 10, 00-124 Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania 

zasądza od Gmina Kielce Rynek 1, 25-303 Kielce kwotę 23.600 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia trzy tysięcy sześćset złotych zero groszy) na rzecz Firma Budowlana 

ANNA-

BUD Sp. z o.o.  ul. Rondo ONZ 1  piętro 10, 00-124 Warszawa, stanowiącą 

koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  i 

wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okr

ęgowego w Kielcach.  

Przewodniczący:      …………..………………………… 


Uzasadnienie 

Odwołanie  dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  Adaptacja  budynków  Zespołu 

powięziennego przy ul Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś", 

znak: A-Il.271.27.2019 

ODWOŁANIE 

Na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako: „ustawa Pzp") Odwołujący, wnosi 

odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego polegającej na 

wyborze, 

jako najkorzystniejszej, oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia  -  Konsorcjum:  1)  M.  P.  -  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą: 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PER-MIR M. P., ul. Piekoszowska 359D, 25- 645 

Kielce  (Lider),  2) W.  L.  - 

prowadzący  działalność  gospodarczą pod firmą:  Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Budowlane  „Aga-Mar"  W.  L.,  ul.  Wapiennikowa  45/3,  25-105  Kielce;  3)  J.  T.  - 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: T. J.- Budowlane Prace Izolacyjne, Ociesęki 

035 Raków - wspólnicy spółki cywilnej EXPERT, ul. Szczepaniaka 29, 25-645 Kielce, 

(dalej: „Konsorcjum PER-MIR"), 

zarzucając Zamawiającemu: 

1)  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  przez  zaniechanie  jego  zastosowania,  a  w 

konsekwencji  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  PER-

MIR  z  postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

2)  naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  przyznanie 

Konsorcjum PER-

MIR, 40 pkt w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy". 

3) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum 

PER-

MIR, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 

ewentualnie: 

4) naruszenie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania Konsorcjum PER- MIR 

do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

zaniechanie złożenia wyjaśnień. 

5) naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum PER-MIR 

do złożenia wyjaśnień w zakresie wyceny kosztów wykonania projektu wykonawczego. 


i na podstawie powyższych zarzutów, wnoszę o: 

uwzględnienie odwołania w całości, 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty 

Konsorcjum PER-MIR, 

3) nakazanie Zamawia

jącemu wykluczenia Konsorcjum PER-MIR z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Konsorcjum PER-MIR,  

ewentualnie: 

nakazanie  Zamawiającemu  przyznania  Konsorcjum  PER-MIR,  10  punktów  w  kryterium 

„Doświadczenie kierownika budowy", 

nakazanie  Zamawiającemu  wezwania  Konsorcjum  PER-MIR  do  przedstawienia 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub do złożenia 

wyjaśnień. 

Interes we wniesieniu odwołania 

Odwołujący posiada interes we wniesieniu niniejszego odwołania, stosownie do wymogów art. 

179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Oferta  Odwołującego  została  sklasyfikowana  na  drugim  miejscu  z  punktacją  98,26.  W 

przypadku, gdyby Zamawiający nie dopuścił się naruszenia przepisów ustawy Pzp, to oferta 

Odwołującego  zostałaby  wybrana,  jako  najkorzystniejsza.  Naruszenia,  których  dopuścił  się 

Zamawiający  skutkują  tym  samym  możliwością  poniesienia  przez  Odwołującego  szkody, 

wynikającej  z  pozbawienia  Odwołującego  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  w  tym 

zysku. 

Termin i zachowanie wymogów formalnych 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Odwołującemu w dniu 11 

marca 2020 r. Tym samym termin, o którym mowa w art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z 

art. 185 ust. 8 Pzp, został zachowany. 

Odwołujący przekazał kopię niniejszego odwołania Zamawiającemu i uiścił wpis od odwołania 

w wymaganej wysokości. 

Uzasadnienie 

I. 

Względem zarzutu nr 1 


Pismem  z  dnia  18  lutego  2020  r.  Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu  informację,  iż 

Konsorcjum  PER-MI

R  podało  w  swojej  ofercie  nieprawdziwe  informacje  dotyczące 

doświadczenia  p.  D.  C.  [osoba  podana  na  punkty  w  kryterium  „Doświadczenie  kierownika 

budowy"). 

Udostępniona Odwołującemu dokumentacja potwierdza ww. okoliczność. Pismem z dnia 24 

lutego 2020 r., Konsorcjum PER-

MIR poinformowało Zamawiającego, iż w treści oferty podało 

nieprawdziwe informacje dotyczące punktacji w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy" 

oraz że wynikało to z zaniedbania tego wykonawcy. Jest to okoliczność bezsporna i przyznana 

przez Konsorcjum PER-MIR. 

Dowód: 

1) pismo Odwołującego z dnia 18 lutego 2020 r. 

2) pismo Konsorcjum PER-MIR z dnia 24.02.2020 r. 

Konsorcjum  PER-

MIR  podniosło  jednocześnie,  że  wobec  faktu  złożenia  nieprawdziwych 

informacji  dokonuje  tzw.  samooczyszczenia  stwi

erdzając,  że  podanie  nieprawdziwych 

informacji nie miało dużej wagi, gdyż nieprawdziwe informacje dotyczyły  jednej inwestycji z 

pięciu wskazanych w treści oferty, zaś dla uzyskania maksymalnej liczby 40 pkt wystarczyło 

podanie czterech inwestycji. 

W pierws

zej kolejności złożone w piśmie z dnia 24 lutego 2020 r. informacje w żaden sposób 

nie mogą świadczyć o skutecznym dokonaniu self-cleaningu. Wykonawca przekazał bowiem 

jedynie informacje o złożeniu nieprawdziwych informacji, nie przedstawił zaś Zamawiającemu 

żadnych  informacji  lub  dowodów  na  wykazanie  podjęcia  środków  technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które mogłyby zostać uznane za odpowiednie dla zapobiegania 

dalszemu nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy - czego wymaga art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp.  Procedura  self-

cleaningu  nie  ogranicza  się  tylko  do  przekazania  informacji  o 

wprowadzaniu w błąd, lecz wymaga od wykonawcy wykazania zamawiającemu, jakie działania 

naprawcze zostały podjęte w tym celu, by w przyszłości taka sytuacja już się nie powtórzyła. 

W niniejszej sprawie Konsorcjum PER-

MIR nie wskazało żadnych środków naprawczych. Nie 

przeprowadziło więc skutecznej procedury samooczyszczenia. Tego rodzaju okoliczność nie 

wynika też z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [pkt 15). 

Niezależnie  od  twierdzeń  Konsorcjum  PER-MIR  o  przeprowadzeniu  procedury 

samooczyszczenia  Zamawiający  winien  wykluczyć  tego  wykonawcę  za  sam  fakt  złożenia 

nieprawdziwych  informacji  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  podejmowane  w  toku 

postępowania decyzje. Informacje z treści oferty referujące do kryterium oceny ofert zawsze 

są  bowiem  informacjami  mogącymi  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 


zamawiającego, w rozumieniu art 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Jednocześnie w orzecznictwie 

przyjęto ocenę, że bez znaczenia pozostaje to, że pominięcie nieprawdziwych informacji przy 

punktacji  oferty  wystarczy  dla  przyznania  punktów  w  ilości  pozwalającej  na  wybór  danego 

wykonawcy. W wyroku z dnia 08 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1509/17, Izba wskazała, że 

„Nie można premiować składania nieprawdziwych informacji odnośnie elementów ocenianych 

w ramach kryteriów oceny ofert przez przyznanie punktacji z ich pominięciem, czyli przyznając 

liczbę  punktów  odpowiadającą  stanowi  rzeczy  wynikającym  z  prawdziwych  informacji 

zawartych w ofercie. Takie postępowanie również naruszałoby zasady wynikające z art. 7 ust. 

1 Prawa zamówień publicznych". 

Podobnie w  wyroku z  dnia 08  sierpnia  2018  r., sygn.  akt  KIO  1447/18,  Izba  stwierdziła,  że 

„Wprawdzie możliwość samooczyszczenia została przewidziana w odniesieniu do przesłanki 

wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, to celem skorzystania z dobrodziejstwa procedury miałoby być wykazanie przed 

zamawiającym  rzetelności  wykonawcy.  Oceny  tej  rzetelności  należałoby  dokonać  w 

odniesieniu  do  nieprawidłowego  postępowania  wykonawcy  przy  składaniu  oświadczenia 

ocenianego  w  kryterium  pozacenowym.  Ponieważ  oświadczenie  to  miało  szczególne 

znaczenie  dla  oceny  ofert  złożonych  w  postępowaniu  procedura  samooczyszczenia  nie 

miałaby  zastosowania,  gdyż  prowadziłaby  faktycznie  do  umożliwienia  uchylania  się  od 

skutków złożonej oferty, w tym znaczeniu, iż traciłyby na znaczeniu oświadczenia oceniane w 

kryterium oceny ofert. Mechanizm samooczyszcze

nia nie może służyć wykonawcom, do tego 

aby  w  zależności  od  sytuacji  jaka  powstanie  na  etapie  oceny  ich  oferty,  próbować  uniknąć 

odpowiedzialności  za  treść  oferty,  która  została  przygotowana  nierzetelnie.  Procedura 

samooczyszczenia  zasadniczo  związana  jest  z  oceną  podmiotową  wykonawcy  i  nie  może 

ingerować  w  treść  oferty,  która  stanowi  podstawę  dla  jej  oceny  i  porównania  z  ofertami 

konkurencyjnymi. 

Bez znaczenia pozostaje więc twierdzenie Konsorcjum PER-MIR, że oprócz nieprawdziwych 

informacji w treści oferty widnieją jeszcze cztery inne inwestycje. 

W tym stanie rzeczy Zamawiający winien wykluczyć Konsorcjum PER-MIR na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

II. 

Względem zarzutu nr 2 

Odwołujący  stoi  na  stanowisku,  że  Konsorcjum  PER-MIR  winno  zostać  wykluczone  z 

postępowania  z  uwagi  na  złożenie  nieprawdziwych  informacji.  Z  ostrożności  Odwołujący 

stawia jednocześnie zarzut przyznania ofercie tego wykonawcy zbyt dużej ilości punktów w 

kryterium „Doświadczenie kierownika budowy". 


Zgodnie z treścią SIWZ - Rozdział XX pkt 2 lit. b) - Zamawiający przewidział punktowanie za 

pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie „budowy, przebudowy lub remontu budynku 

użyteczności  publicznej  lub  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  bądź  budynku 

zamieszkania zbiorowego". 

Konsorcjum PER-

MIR wskazało w treści oferty: 

Zadanie - 

Termomodernizacia budynku Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie. 

Przedmiotowe  zadanie  było  realizowane  w  ramach  procedury  zamówień  publicznych.  Z 

publicznie  dostępnych  informacji  wynika,  że  w  zakres  prac  przedmiotowego  zamówienia 

wchodziło:- ocieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem tynków cienkowarstwowych, 

wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach, - wymiana parapetów zewnętrznych, - wymiana 

obróbek blacharski wraz z wymianą rur spustowych i rynien, - wymiana daszku nad wejściem 

bocznym, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - 

montaż nawiewników okiennych, - montaż 

budek lęgowych dla ptaków, - wykonanie opaski wokół budynku wraz z wykonaniem ścieków 

betonowych,  - 

wymiana  zwodów  pionowych  instalacji  odgromowej,  -  wymiana  okładziny 

schodów,  -  demontażowych  i  montażowych  osprzętu  elektrycznego  zamontowanego  na 

elewacji. 

Zgodnie  z  art.  3  pkt  6  Prawa  budowlanego,  budowa  oznacza  wykonywanie  obiektu 

budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu 

budowlanego. 

Przebudową  jest  wykonywanie  robót  budowlanych,  w  wyniku  których  następuje  zmiana 

parametrów  użytkowych  lub  technicznych  istniejącego  obiektu  budowlanego,  z  wyjątkiem 

charakterystycznych 

parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 

szerokość  bądź  liczba  kondygnacji;  w  przypadku  dróg  są  dopuszczalne  zmiany 

charakterystycznych  parametrów  w  zakresie  nie  wymagającym  zmiany  granic  pasa 

drogowego (art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego]. Remont z kolei to 

wykonywanie w istniejącym 

obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

niestanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów 

budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego]. 

Kryteria oceny ofert pozostają związane z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest wykonanie skomplikowanych robót budowlano-montażowych, obejmujących 

w  szczególności  przebudowę  istniejących  budynków  zespołu  powięziennego,  wykonanie 

niezbędnych rozbiórek budynków, wzmocnienia gruntu, dostosowania obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zmianie funkcji pomieszczeń (Rozdział II SIWZ). 


Wykonanie  robót  budowlanych  sprowadzających  się  do  wykonania  ocieplenia,  tynków, 

wymiany  parapetów,  obróbek  blacharskich,  wymiany  daszku,  itd.,  nie  stanowi  budowy, 

przebudowy ani remontu. Doświadczenie w pełnieniu kierownika budowy dla tego rodzaju prac 

termomodernizacyjnych nie odpowiada wymaganiom przewidzianym przez Zamawiającego, 

nie jest bowiem doświadczeniem w zakresie budowy, przebudowy lub remontu. 

W tym stanie rzeczy Wykonawca nie powinien otrzymać punktów za ww. zadanie. 

2. Zadanie - 

Termomodernizacja 10 budynków wielorodzinnych w tym trzech budynków o pow. 

23 m. wysokości 11-to kondygnacyjnych na terenie Osiedla Na Stoku w Kielcach. 

Tożsame  okoliczności,  jak  wskazane  w  pkt  1  powyżej,  zachodzę  względem  zadania 

dotyczącego termomodernizacji 10 budynków wielorodzinnych na terenie Osiedla Na Stoku w 

Kielcach.  W  ramach  przedmiot

owego  zadania  wykonawca  wykonywał  jedynie  ocieplenie 

wybranych  ścian  szczytowych,  budynków,  malowanie  elewacji  oraz  wymianę  płytek 

balkonowych  z  ewentualną  obróbką.  Doświadczenie  kierownika  budowy  zdobyte  przy  tego 

rodzaju  inwestycji  nie  jest  doświadczeniem  wymaganym  przez  Zamawiającego,  nie  jest 

bowiem doświadczeniem w zakresie budowy, przebudowy lub remontu. 

W tym stanie rzeczy Wykonawca nie powinien otrzymać punktów za ww. zadanie. 

3.  Zadanie  - 

Rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  Zespołu  Szkół  w  Rudzie  Talubskiej 

k/Garwolina 

Celem  kryterium  „Doświadczenie  kierownika  budowy”  było  premiowanie  wykonawców  za 

doświadczenie  osoby  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy.  W  ramach  tego  kryterium 

należało  wykazać  doświadczenie  danej  osoby  przy  inwestycjach  należycie  wykonanych. 

Jedynie takie doświadczenie ma znaczenie dla Zamawiającego. W ramach ww. kryterium nie 

chodziło  bowiem  o  formalne  pełnienie  funkcji  Kierownika  budowy  i  nie  można  zrównywać 

doświadczenia osoby, która potrafiła jako kierownik budowy zorganizować prace i pokierować 

tymi pracami w sposób prawidłowy, z doświadczeniem osoby, która nie sprawdziła się na danej 

inwestycji i nie potrafiła doprowadzić jej do pozytywnego zakończenia. 

Przyjęcie  innego  stanowiska  wypaczałoby  całkowicie  sens  ww.  kryterium  oceny  ofert  i 

prowadziłoby  do  naruszenia  zasady  równego  traktowania  wykonawców.  Tą  samą  ilość 

punktów miałby bowiem otrzymać wykonawca, który dysponuje osobą, która jako kierownik 

budowy prawidłowo pokierowała pracami przy 4 inwestycjach oraz wykonawca, który w swojej 

ofercie  podałby  osobę,  która  przykładowo  przy  każdej  inwestycji,  co  prawda  zajmowała 

stanowisko kierownika budowy, ale nie była w stanie prawidłowo pokierować pracami. 


Zamawiający  w  ramach  ww.  kryterium  nie  punktował  więc  „za  stanowisko",  ale  za 

doświadczenie,  które  ma  przełożyć  się  na  należytą  realizację  niniejszego  zamówienia. 

Oczywistym jest więc, że w ww. kryterium nie powinny podlegać punktacji zadania, które były 

nienależycie wykonywane. 

Zadanie  - 

Rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  Zespołu  Szkół  w  Rudzie  Talubskiej 

k/Garwolina nie zostało należycie wykonane. Na tym zadaniu p. D. C. pełnił funkcję kierownika 

budowy  z  ramienia  firmy  DORINWEST  Sp.  z  o.o.,  która  jako  Generalny  Wykonawca 

wykonywała  przedmiot  umowy  zawartej  z  Gminą  Garwolin.  Firma  DORINWEST  Sp.  z  o.o. 

przerwała swoje prace i porzuciła teren budowy, co skutkowało rozwiązaniem umowy z winy 

tego wykonawcy. Nie sposób więc twierdzić, iż w ramach tak prowadzonej realizacji p. D. C. 

nabył doświadczenie gwarantujące należytą realizację niniejszego zamówienia. 

Dowód: pismo Odwołującego z dnia 18 lutego 2020 r., wraz ze zdjęciami i pismem Urzędu 

Gminy Garwolin z dnia 22.01.2020 r. - 

w aktach postępowania o udzielenie zamówienia. 

III. 

Względem zarzutu nr 3 i 5 

Konsorcjum PER-

MIR zaoferowało cenę ryczałtową za wykonanie projektu wykonawczego, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy w wysokości 2.000.000,00 zł. 

Cena ta znacznie odbiega od cen pozostałych ofert - 98.400,00 zł; 37.565,43 zł; 51.540,00 zł; 

160.000,00 zł; 50.000,00 zł; 76.000,00 zł; 307.600,00 zł; 150.000,00 zł. 

Zgodnie  z  Rozdziałem  VII  SIWZ,  termin  wykonania  zamówienia  został  ustalony  do  dnia 

15.12.2021  r.,  przy  czym  dla  wykonania  projektu  wykonawczego  wzmocnienia  gruntu  pod 

istniejącymi ścianami murowanymi termin ten wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

W  ocenie  Odwołującego,  Konsorcjum  PER-MIR  zawyżyło  cenę  wykonania  ww.  projektu, 

podając cenę odbiegającą od rzeczywistej wartości tego zakresu prac, po to by na początku 

umowy  otrzymać  wynagrodzenie  przekraczające  znacznie  faktyczną  wartość  tego 

świadczenia. W ten sposób Konsorcjum PER-MIR dokonało manipulacji wyceną ceny oferty i 

zapewniło  sobie  „zaliczkowanie"  wykonania  realizacji  robót  budowlanych.  Zamawiający  nie 

przewidział możliwości udzielania zaliczek. 

Przyjęty  sposób  wyceny  oferty  nie  został  oparty  na  adekwatności  wzajemnych  świadczeń. 

Naraża to Zamawiającego na przepłacenie za wykonany projekt, poza tym rodzi ryzyko, że 

wykonawca  po  wykonaniu  samego  projektu  może  zrezygnować  z  dalszej  realizacji  umowy 

otrzymując  za  samo  wykonanie  tego  projektu  kwotę  aż  2.000.000,00  zł.  Tego  rodzaju 

manipulowanie ceną oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza że chodzi o wydatkowanie środków 


publicznych, 

które powinno być celowe i gospodarne. W orzecznictwie Izby przyjmuje się, że 

manipulowanie sposobem wyceny kosztu oferty może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji 

(przykładowo - wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2016 r., sygn. akt KIO 2786/15). 

W  tym  stanie  r

zeczy  Zamawiający  winien  był  odrzucić  ofertę  Konsorcjum  PER-MIR,  a  co 

najmniej  wezwać  tego  wykonawcę  do  złożenia  szczegółowych  wyjaśnień,  skąd  wynika  tak 

wysoka cena za wykonanie projektu. 

IV. Względem zarzutu nr 4 

Zamawiający  w  sposób  błędny  uznał,  że złożone przez  Konsorcjum  PER-MIR  dokumenty  i 

oświadczenia potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

1. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (rozdział VIII pkt 2.1. SIWZ) 

Zamawiający  wymagał  wykazania  się  wykonaniem  co  najmniej  2  zamówieniami 

odpowiadającymi swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn.: 

1) Wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł 

brutto,  polegającej  na  przebudowie lub  remoncie budynku/budynków  stanowiących zabytek 

nieruchomy wpisany do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie 

z  ustawą  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami)  lub 

budynku/budynków zlokalizowanych na terenie objętym ochrona konserwatorską. 

2) Wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł 

brutto, polegającej na budowie, przebudowie bądź remoncie budynku/budynków użyteczności 

publicznej. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzegł, że z uwagi na specyfikę przedmiotu postępowania jak i 

charakter postawionego warunku, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymaganym 

powyżej doświadczeniem wykaże się w całości co najmniej 1 podmiot występujący wspólnie, 

o  którym  mowa  w  rozdz.  XI  SIWZ,  bądź  w  przypadku  polegania  przez  Wykonawcę  na 

zasobach  podmiotu  trzeciego,  o  którym  mowa  w  rozdz.  X  SIWZ,  wymaganym  wyżej 

doświadczeniem wykaże się w całości Wykonawca lub ten podmiot. 

Z  poczynionego  zastrzeżenia  wynika  więc,  że  Zamawiający  nie  dopuścił  sumowania 

doświadczenia i wymagał, by całością doświadczenia - a więc łącznie z pkt 1 i 2 - wykazał się 

bądź jeden z konsorcjantów bądź podmiot udostępniający zasoby. 

W złożonym Wykazie robót Konsorcjum PER-MIR wskazało 4 inwestycje: 

1.  Przebudowa,  rozbudowa,  nadbudowa istnie

jącego budynku ZOL dla Przewlekle Chorych 

Zgromadzenia Sług Jezusa przy Wesołej 45 w Kielcach. 


Ze złożonych referencji wynika, że wykonawcą tej inwestycji byli członkowie konsorcjum – T. 

J. oraz L. Wa.

, jako wspólnicy EXPERT spółka cywilna. 

Żaden z tych wykonawców nie nabył więc w całości doświadczenia wynikającego z realizacji 

ww. inwestycji. 

2.  Rozbudowa  i  przebudowa  budynku  oświatowego  Zakładu  Doskonalenia  Zawodowego  w 

Końskich  z  przeznaczeniem  na  sale  lekcyjne,  sale  ćwiczeń  i  zaplecze  sanitarne  wraz  z 

n

iezbędną infrastrukturą techniczną. 

Ze złożonych referencji wynika, że wykonawcą tej inwestycji był lider Konsorcjum PER-MIR. 

3.  Nadbudowa  łącznika  między  budynkami  szkoły  informatycznej,  a  budynkiem  internatu  z 

przeznaczeniem  całości  na  potrzeby  Zespołu  Szkół  Informatycznych,  budowa  drogi 

pożarowej, budowa parkingu dla samochodów osobowych na 48 stanowisk postojowych na 

działce nr ewid. 99 w obrębie 0011 w Kielcach przy ul. Warszawskiej 96. 

Ze złożonych referencji wynika, że wykonawcą tej inwestycji był lider Konsorcjum PER-MIR 

oraz PUH G. P. . 

Żaden z tych wykonawców nie nabył więc w całości doświadczenia wynikającego z realizacji 

ww. inwestycji. 

4. Budowa Hali Sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym C.K. Norwida ul. Jagiellońska 4 

w Kielcach. 

Ze  złożonych  referencji  wynika,  że  wykonawcą  tej  inwestycji  była  Firma  Budowlane  Prace 

Izolacyjne T. J. . 

Z powyższego wynika, że żaden z członków Konsorcjum PER-MIR nie wykazał się w całości 

doświadczeniem  wymaganym  przez  Zamawiającego.  Wymaganego  przez  Zamawiającego 

doświadczenie nie posiada też podmiot udostępniający zasób - PUH G. P. . 

2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział VIII pkt 2.2. lita! SIWZ) 

Zamawiający wymagał wykazania się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą 

u

prawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

i która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury [zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. 

Konsorcjum PER-

MIR na Kierownika budowy wskazało p. D. C. . W złożonym Wykazie osób 

wykonawca 

wskazał na doświadczenie tej osoby nabyte w okresach przypadających na lata 


1983  -  1987,  na  stanowisku:  inspektor  /  specjalista  w  Dziale  Przygotowania  i  Realizacji 

Produkcji  PP  Pracownie  Konserwacji  Zabytków  o/Kielce.  Z  informacji  zawartych  w 

przedmiotowym 

Wykazie  wynika  więc,  że  ww.  osoba  nie  brała  udziału  w  robotach 

budowlanych,  a  jedynie  zajmowała  administracyjne  stanowisko  w  przedsiębiorstwie 

państwowym, jakim było PP Pracownie Konserwacji Zabytków. Nie jest to wystarczające dla 

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający wymagał bowiem 18 

miesięcznej  praktyki  na  budowie,  zdobytej  poprzez  fizyczny  udział  w  realizacji  robót 

budowlanych lub nadzorze na budowie, czym ww. osoba się nie legitymuje. 

Tego rodzaju doświadczenie tej osoby nie wynika ze złożonego Wykazu. Ponadto, jak wynika 

ze  złożonego  przez  Konsorcjum  PER-MIR  dokumentu  pt.  Stwierdzenie  przygotowania 

zawodowego, p. D. C. 

nabył uprawnienia budowalne z dniem 07.04.1987 r. Oczywistym jest 

więc, że w poszczególnych okresach lat od 1983 do 07.04.1987 r. nie mógł brać udziału w 

robotach  budowalnych  ani  jako  kierownik  budowy,  ani  kierownik  robót,  ani  jako  inspektor 

nadzoru budowlanego. Zgodnie z art. 17 Prawa budowlanego udział w robotach budowlanych 

oznacza bycie uczestnikiem pro

cesu budowlanego. Uczestnikiem procesu budowlanego może 

być: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik 

robót.  Pan  D.  C.  nie  pełnił  żadnej  z  tego  rodzaju  funkcji  na  zadaniach  wpisanych  w  treści 

Wykazu.  Nie  brał  więc  udziału  w  robotach  budowlanych  prowadzonych  przy  zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

Należy  podkreślić,  że  wymóg  18  miesięcznego  doświadczenia  zdobytego  przez  udział  w 

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury jest wymogiem ustawowym (art. 37c ustawy 

o ochronie 

zabytków i opiece na zabytkami], 

W wyroku z dnia 24 lipca 2018 r., sygn. akt IV SA/Wr 354/17, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

we Wrocławiu wskazał, że „z powołanego przepisu ustawy wynika zatem, że kierownik robót 

budowlanych jak i kierownik nadzoru inwentarskiego pracujący przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych  do  rejestru,  a  takim  jest  Pałac  w  B.,  powinni  posiadać  uprawnienia  budowlane 

określone  w  przepisach  prawa  budowlanego  oraz  co  najmniej  18  miesięczną  praktykę  w 

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru". 

Jednocześnie Sąd stwierdził, że do robót budowlanych, o których mowa w art. 37c ww. ustawy 

nie należą roboty zabezpieczające. 

To,  że  istotą  postawionego  przez  Zamawiającego  wymogu  było  posiadanie  18  miesięcznej 

praktyki na budowie, nie powinno budzić wątpliwości. Na etapie przed podpisaniem umowy 

Zamawi

ający żąda złożenia dokumentów potwierdzających „odbycie przez wskazaną w rozdz. 

VIII  pkt  2.2.  lit.  a  min.  18  miesięcznej  praktyki  zawodowej  na  budowie  przy  zabytkach 


nieruchomych  wpisanych  do  rejestru  lub  inwentarza  muzeum  będącego  instytucją  kultur/'  - 

R

ozdział XXI pkt 4 lit. e SIWZ. 

Ze  złożonego Wykazu nie wynika,  by  p.  D.  C.,  zajmujący  stanowisko inspektora/specjalisty 

posiadał  18  miesięczną  praktykę  zawodową  na  budowie.  W  dodatku  część  wskazanego 

doświadczenia  dotyczy  robót  „zabezpieczających",  które  nie  kwalifikują  się  do  robót 

budowlanych, o których stanowi art. 37c ww. ustawy. 

W  tym  stanie  rzeczy  Zamawiający  winien  był  wezwać  Konsorcjum  PER-MIR  do  złożenia 

nowego wykazu, w którym podana zostałaby osoba posiadająca wymagane doświadczenie 

lub do złożenia wyjaśnień dotyczących doświadczenia p. D. C. . 

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział VIII pkt 2.2. lit cl SIWZ) 

Zamawiający wymagał wykazania się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia  do  kierowania  ro

botami  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót 

w tym zakresie. 

Ze złożonego przez Konsorcjum PER-MIR dokumentu dla p. J. M. wynika, że osoba ta posiada 

uprawnienia  w  zakresie  instalacji  elektrycznych.  Nie  posiada  więc  uprawnień  w  zakresie 

instalacji  i  urządzeń  elektroenergetycznych.  Jak  przyjmuje  orzecznictwo  KIO,  zakres 

uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu 

o przepisy będące podstawą ich nadania (wyrok KIO z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 

Podobnie  w  wyroku  z  dnia  13  listopada  2012  r.  sygn.  akt  KIO  2382/12,  Izba  wskazała,  że 

„Oceniając  zakres  uprawnień  wydanych  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych  w  budownictwie  (Dz.U.  Nr  8,  poz.  46  ze  zm.)  należy  mieć  na  uwadze 

postanowienie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 

156,  poz.  1118  z  pózn.  zm.],  zgodnie  z  którym  osoby,  które  przed  dniem  wejścia  w  życie 

ustawy  uzyskały  uprawnienia  budowlane  lub  stwierdzenie  posiadania  przygotowania 

zawodowego  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  zachowują 

uprawnienia  do  pełnienia  tych  funkcji  w  dotychczasowym  zakresie.  Ustawodawca  z 

zachowaniem  zasady  praw  nabytych,  wykluczył  rozszerzającą  interpretację  co  do  zakresu 

uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie ustawy. Z treści tego przepisu nie można 

również wyprowadzić wniosku o uzyskaniu z mocy prawa uprawnień w szerszym niż wskazany 

w decyzji o uprawnieniach zakresie". 


W  tym  stanie  rzeczy  Zamawiający  błędnie  uznał,  że  Konsorcjum  PER-MIR  potwierdziło 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  konsekwencji  Zamawiający  dopuścił  się 

naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  wniesienie  niniejszego  odwołania  stało  się  konieczne  i 

uzasadnione, wnoszę zatem jak na wstępie. 

Odpowiedź na odwołanie  

Na podstawie 

art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), cyt. dalej jako Pzp, dzia

łając w imieniu Zamawiającego Gminy 

Kielce, wniesiono odpowiedź na odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

przez Wykonawcę: Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-

124 Warszawa, od czynności oraz zaniechania czynności Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

Adaptację  budynków  Zespołu powięziennego przy  ul.  Zamkowej I  w  Kielcach  pod  potrzeby 

Teatru Lalki i Aktora „ Kubuś”  

Wnoszę o oddalenie odwołania w całości. 

Odwołujący w dniu 23 marca 2020 r. (zgodnie z pismem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 

kwietnia 

2020 r. znak: UZP/BO/MS/4566/6048/20) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej.  W  tym  samym  dniu  Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu  w  formie 

elektronicznej kopię odwołania, liczącą 12 stron. Odwołujący wniósł odwołanie od niezgodnej 

z  przepisa

mi  ustawy  Pzp  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze,  jako 

najkorzystniejszej, oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia — 

Konsorcjum Firm (zwanego dalej Konsorcjum), w składzie: 

1)  M.  P. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Remontowo-

Budowlane „PER-MIR” M. P., ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce — jako Lider Konsorcjum, 

2)  W.  L. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Usługowo-

Budowlane „Aga-Mar” W. L., ul. Wapiennikowa 45/3, 25-105 Kielce, 

3) J. T. 

— prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: T. J. - Budowlane Prace Izolacyjne, 

Ociesęki 87, 26-035 Raków,  

wspólnicy spółki cywilnej EXPERT, ul. Szczepaniaka 29, 25-118 Kielce — jako Członkowie 

Konsorcjum. 


Zdaniem  Odwołującego,  wskutek  wskazanej  powyżej  czynności,  doszło  do  naruszenia 

przepisów: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP poprzez zaniechanie jego zastosowania, a w konsekwencji przez 

zaniechanie wykluczenia Konsorcjum z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2)  ar

t.  91  ust.  1  Pzp w  związku z  art.  7  ust.  1 PZP  przez  przyznanie Konsorcjum  40  pkt  w 

kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, 

3) art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, której złożenie 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, ewentualnie: 

4) art. 26 ust. 3 i 4 PZP przez zaniechanie wezwania Konsorcjum do złożenia dokumentów 

potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zaniechanie  złożenia 

wyjaśnień, 

5)  art.  87  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  Konsorc

jum  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie wyceny kosztów wykonania projektu wykonawczego. 

Z uwagi na powyższe, Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie 

Zamawiającemu dokonania następujących czynności: 

1)  unieważnienia  czynności  wyboru,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  Konsorcjum,  2) 

wykluczenia Konsorcjum z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 3) odrzucenia 

oferty Konsorcjum, ewentualnie: 

przyznania Konsorcjum 10 pkt w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, 

5)  wezw

ania  Konsorcjum  do  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie 

warunków udziału w postepowaniu lub do złożenia wyjaśnień. 

Zamawiający  podtrzymuje  w  całości  swoje  stanowisko  zawarte  w  rozstrzygnięciu 

postępowania, a postawione przez Odwołującego zarzuty uznaje za bezzasadne. 

Na poparcie swojego stanowiska Zamawiający przedstawia, co następuje: 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez: 

nieuwzględnienie w toku postępowania informacji złożonych przez Odwołującego zawartych 

w  piśmie  z  dnia  18  lutego  2020  r.,  w  którym  Odwołujący  zawiadamia  Zamawiającego,  iż 

wskazany  w  ofercie  Konsorcjum  kierownik  budowy  nie  posiada  zadeklarowanego  przez 

Konsorcjum doświadczenia, 

błąd  w  ustaleniach  faktycznych  polegający  na  uznaniu,  iż  Konsorcjum  wykazując 

nieprawdziwe informacje w zakresie doświadczenia kierownika budowy nie działało w sposób 


lekkomyślny  i  niedbały,  albo  uznaniu,  iż  nieprawdziwe  informacje  nie  wprowadzały  w  błąd 

Zamawiającego  i  nie  mogły  mieć  istotnego  wpływu  na  decyzje  Zamawiającego  dotyczące 

wyboru oferty Konsorcjum w przedmiotowym postępowaniu. 

Tak postawione zarzuty nie zasługują na uwzględnienie z niżej podanych przyczyn: 

Zamawiający  nie  kwestionuje  faktu,  iż  Konsorcjum  przekazało  w  ofercie  nieprawdziwą 

informację  dotyczącą  doświadczenia  kierownika  budowy  —  Pana  D.  C.,  które  to 

doświadczenie  stanowiło  jedno  z  kryteriów  oceny  ofert.  Fakt  przedstawienia  informacji 

nieprawdziwej został odnotowany przez Komisję przetargową Zamawiającego i uwzględniony 

w załączonym do protokołu postępowania dokumencie „OCENA OFERT — z dnia 10.03.2020 

r.", gdzie w wierszu 7 tabeli w kolumnie zatytułowanej „Doświadczenia kierownika budowy”. 

wpisano: 4 budowy 40 pkt, opatrując ten wpis stosownym komentarzem w dalszej części tego 

dokumentu. Zatem Zamawiający, wobec dostrzeżenia, iż informacja w zakresie doświadczenia 

kierownika budowy Konsorcjum jest w części nieprawdziwa, uwzględnił ten fakt przy ocenie 

ofert konstatując przy tym, co wynika także z ww. dokumentu, iż nie wpłynął on na punktację, 

a tym samym nie wpłynął na pozycję Wykonawców w rankingu. 

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w rozdz. XX 

zatytułowanym „Kryteria i sposób oceny ofert", w punkcie 2 lit. b zamieścił zapis: 

Zamawiający  oczekuje  kierowania  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy 

posiadającego  uprawnienia  budowlane  i  praktykę  wskazane  w  rozdz.  VIII  pkt  2.2  lit..  a 

niniejszej  SIWZ. 

Przyznając  punkty  według  kryterium.  „doświadczenie  kierownika  budowy” 

Zamawiający będzie kierował się poniżej przedstawionymi zasadami: 

brak  doświadczenia  kierownika  budowy  w  zakresie  budowy,  przebudowy  lub  remontu 

budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego bądź budynku 

zamieszkania zbiorowego - 0 pkt, 

2) pe

łnienie funkcji kierownika budowy na jednej budowie w zakresie budowy, przebudowy lub 

remontu budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego bądź 

budynku zamieszkania zbiorowego - 10 pkt, 

pełnienie funkcji kierownika budowy na dwóch budowach w zakresie budowy przebudowy 

lub  remontu  budynku  użyteczności  publicznej  lub  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego 

bądź budynku zamieszkania zbiorowego - 20 pkt, 

pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku 

użyteczności  publicznej  lub  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  bądź  budynku 

zamieszkania zbiorowego - 30 pkt, 


pełnienie funkcji  kierownika  budowy  na  czterech  i  więcej  budowach  w  zakresie  budowy, 

przebudowy  lub  remontu  budynku  użyteczności  publicznej  lub  budynku  mieszkalnego 

wielorodzinnego  bądź  budynku  zamieszkania  zbiorowego  -  40  pkt.  Maksymalnie  w  tym 

kryterium można otrzymać 40 punktów. 

Jak  z  powyższego  zestawienia,  40  punktów  wykonawca  mógł  otrzymać  za  doświadczenie 

kierownika budowy w pełnieniu tej funkcji i to zarówno wtedy, gdy wykazał doświadczenie na 

czterech  budowach,  jak  i  gdy  liczba  budów  była  od  czterech  większa.  Zatem,  co  wymaga 

podkreślenia, doświadczenie kierownika budowy dotyczące ilości budów większej niż cztery 

było  irrelewantne  dla  przyznanej  punktacji.  Wobec  wykazania  przez  Konsorcjum 

doświadczenia  w  zakresie  czterech  budów,  co  jest  okolicznością  niesporną,  należało 

stwierdzić,  iż  kierownik  budowy  wskazany  przez  Konsorcjum  dysponuje  doświadczeniem, 

które  pozwala  na  przyznanie  temu  Konsorcjum  40  punktów  w  tym  kryterium.  Z  tego  też 

względu,  informacja  w  zakresie  doświadczenia  kierownika,  pozwalająca  na  przyznanie  40 

punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, przedstawiona przez Konsorcjum 

w ofercie, 

nie była informacją wprowadzającą w błąd. 

Wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  wymaga 

wykazania  przez  Zamawiającego  zaistnienia  trzech,  przewidzianych  w  tym  przepisie 

przesłanek: 

przedstawienia przez wykonawcę informacji wprowadzających w błąd zamawiającego 

działaniu wykonawcy można przypisać winę nieumyślną w postaci lekkomyślności lub 

niedbalstwa, 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego mogą mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zdaniem Zamawiającego żadna z tych przesłanek nie zaistniała, gdyż: 

Ad.  1)  Konsorcjum  w  formularzu  ofertowym  zawarło  informacje  wskazujące,  iż 

doświadczenie kierownika budowy, Pana D. C., jest wystarczające do przyznania mu w 

kryterium  „Doświadczenie  kierownika  budowy”  maksymalnej  ilości  punktów,  to  jest  40. 

Krajowa Izba  Odwoławcza w  wyroku z  dnia 10  lipca  2019  r.,  sygn.  akt KIO  1183/19,  w 

podobnym  stanie  faktycznym,  stwierdziła:  Aby  móc  wykluczyć  z  postępowania 

Odwołującego na  podstawie art.  24  ust.  1 pkt  17 Ustawy  Zamawiający  musiałby  zatem 

wykazać, iż nieprawdziwa była informacja, która całościowo prezentowała doświadczenie 

wskazanego inspektora, jako wystarczające dla oceny oferty w tym kryterium. ( . . . ) Aby 


móc  uznać,  iż  informacja  była  nieprawdziwa,  wymagało  wykazania,  iż  doświadczenie 

wskazanej osoby faktycznie nie pozw

alało przyznać maksymalnej ilości punktów. 

Ad,  2)  Działaniu  Konsorcjum  trudno  przypisać  lekkomyślność  czy  też  niedbalstwo.  Jak 

wynika ze złożonych w toku postępowania przez tegoż Wykonawcę wyjaśnień z dnia 24 

lutego  2020  r.,  podanie  w  ofercie  informacji  nieprawdziwej  w  zakresie  doświadczenia 

kierownika  budowy  na  jednej  z  budów  wynikało  z  treści  oświadczeń  zawartych  w 

posiadanym  przez  Konsorcjum  „Poświadczeniu”,  wystawionym  przez  firmę  Cameleon 

Termomodernizacja K. W. 

— pracodawcę Pana D. C., z którego jednoznacznie wynika, iż 

Pan C. 

pełnił obowiązki kierownika budowy przy realizacji robót w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym  na  os.  „Słoneczny  Stok”  w  Kielcach  przy  ul.  Piłsudskiego  41.  Zdaniem 

Zamawiającego,  dokonanie  przez  Konsorcjum  weryfikacji  prawdziwości  informacji  o 

pełnionej na budowie funkcji przez Pana D. C. w oparciu o podpisany przez pracodawcę 

dokument, w którym ów pracodawca informację tę potwierdzał, było aktem, który w danych 

okolicznościach należy traktować jako dochowanie należytej staranności. W tym świetle 

nie  można  postawić  Konsorcjum  zarzutu  działania  niedbałego  czy  też  lekkomyślnego, 

jeżeli Konsorcjum to, przedstawiając Zamawiającemu informację, uprzednio ją weryfikuje 

w oparciu o dokumenty wskazujące na jej prawdziwość. Wykonawcy takiemu nie sposób 

w tych warunkach przypisać winy, także nieumyślnej, a tylko przypisanie winy nieumyślnej 

wiązałoby się z wypełnieniem jednej z przesłanek zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Z  ostrożności  wyjaśniam,  że  zarzut  działania  w  sposób  lekkomyślny  mógłby  być 

postawiony,  gdyby  Konsorcjum  weryfikowało  doświadczenie  Pana  D.  C.  w  kierowaniu 

budową  wyłącznie  na  podstawie  posiadanej  kopii  umowy  o  pracę  Pana  C.  z  ww. 

p

racodawcą, z której to jednoznacznie wynika jedynie zajmowane stanowisko (kierownik 

budowy), forma zatrudnienia oraz zakres obowiązków. Umowa ta nie mogłaby stanowić 

bezspornego  dowodu  na  potwierdzenie  wykonywania  samodzielnej  funkcji  technicznej 

przez okr

eślony czas na konkretnej budowie. 

Ad. 3) Informacja nieprawdziwa przedstawiona przez Konsorcjum w ofercie, niezależnie 

od  tego  czy  była  informacją  wprowadzającą  w  błąd  czy  też  cechy  takiej  nie  posiadała 

(zdaniem  Zamawiającego  nie  posiadała),  z  całą  pewnością  nie  mogła  mieć  istotnego 

wpływu na  decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. W 

ocenie  Zamawiającego  informacja  owa  nie  miała  żadnego  wpływu  —  choćby 

hipotetycznego, a tym bardziej wpływu istotnego. Decyzja Zamawiającego o przyznaniu 

Konsorcjum maksymalnej ilości punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, 

zależała  bowiem,  na  co  uprzednio  wskazywano,  od  faktu  wykazania  przez  Konsorcjum 

doświadczenia  w  takim  zakresie,  jaki  do  tego  uprawniał  —  to  jest  co  najmniej  cztery 

budowy. Wykazanie przez Konsorcjum większej ilości budów pozostawało bez znaczenia 


dla decyzji Zamawiającego o przyznaniu 40 punktów, stąd też, informacja co do tej ilości 

nie miała żadnego wpływu, a tym bardziej nie miała wpływu istotnego. 

Z  ostrożności  procesowej,  pomimo  iż  Odwołujący  bezpośrednio  nie  zarzuca 

Zamawiającemu  błędnej  kwalifikacji  pisma  Konsorcjum  z  dnia  24  lutego  2020  r. 

zatytułowanego  „Wyjaśnienia  Wykonawców  w  tzw.  trybie  procedury  samooczyszczenia 

(art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)”, konieczne staje się wyjaśnienie toku 

rozumowania  Zamawiającego  przy  dokonaniu  wykładni  zawartego  w  ww.  piśmie 

oświadczenia, jego kwalifikacji oraz dokonania subsumpcji ustalonego stanu faktycznego 

względem właściwego przepisu prawa. 

Instytucja samooczyszczenia regulowana w dyspozycji przepisu art. 24 ust. 8 PZP stanowi 

środek  obrony  wykonawcy  przed  negatywnymi  skutkami  w  postaci  wykluczenia  z 

postępowania. Należy  więc uznać, że z dobrodziejstwa przewidzianego w art. 24 ust. 8 

Pzp może skorzystać wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 

oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp 

— a więc taki, wobec którego ziściły się przesłanki wykluczenia 

przewidziane  w  ww.  przepisach.  Konsorcjum  w  ocenie  Zamawiającego  nie  podlegało 

wykluczeniu  z  postępowania,  z  tego  też  powodu  Zamawiający  nie  analizował  treści 

złożonych  przez  Konsorcjum  wyjaśnień  w  świetle  brzmienia  art.  24  ust.  9  Pzp.  Inaczej 

rzecz  ujmując,  dla  Zamawiającego  nie  miało  znaczenia,  czy  wskazane  w  treści  pisma 

twierdzenia,  fakty  i  dowody  b

yłyby  wystarczające  dla  uznania,  iż  Konsorcjum  naprawiło 

ewentualnie  wyrządzoną  szkodę,  lub  doznaną  krzywdę,  lub  podjęło  skuteczne  środki 

techniczne, organizacyjne i kadrowe, w ce

lu zapobieżenia nieprawidłowemu postępowaniu 

Konsorcjum.  Z  tych  też  przyczyn  Zamawiający  nie  musiał  analizować  powyższego 

oświadczenia  pod  kątem  wypełnienia  przesłanek  niezbędnych  dla  uznania 

samooczyszczenia  za  skuteczne.  Z  uwagi  na  to,  że  złożone  oświadczenie  należy 

analizować  ze  względu  na  jego treść,  a  nie tytuł,  w  celu  ustalenia  rzeczywistego  stanu 

faktycznego w sprawie, Zamawiający dokonał analizy przedmiotowego pisma, kwalifikując 

je jako wyjaśnienia Konsorcjum dotyczące przyczyny złożenia nieprawdziwych informacji 

w zakresie doświadczenia kierownika budowy, mimo iż wyjaśnienia te zostały złożone bez 

wezwania Zamawiającego. Nie można więc uznać, że Zamawiający pominął jakiekolwiek 

fakty i dowody wskazane przez Konsorcjum lub dokonał błędnych ich wykładni. 

W  świetle  powyższego  nie  ma  znaczenia  dla  rozpoznania  sprawy  pominięcie  przez 

Konsorcjum,  w  treści  omawianego  pisma,  wskazania  środków  naprawczych,  gdyż  przy 

opisanej  wyżej  kwalifikacji  przez  Zamawiającego  tegoż  pisma,  pozostawało  to  bez 

znaczenia, 


Z  ostrożności  procesowej,  nawet  gdyby  przychylić  się  do  poglądów  Odwołującego,  że 

przedmiotowe pismo mogłoby stanowić akt samooczyszczenia, nie sposób nie zauważyć, 

że  ustawodawca  poprzedził  zawarty  w  art.  24  ust.  8  Pzp  zwrot  „podjęcie  konkretnych 

środków  technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla 

zapobiegani

a”  sformułowaniem  „w  szczególności”,  co  wobec  regulacji  zawartej  w 

rozporządzeniu  z  dnia  20  czerwca  2002  r.  w  sprawie  „Zasad  techniki  prawodawczej”, 

oznacza, iż wyliczenie zawarte po tym sformułowaniu ma jedynie charakter przykładowy, 

Zatem brak wskazania 

środków naprawczych przez Konsorcjum nie oznacza, jak twierdzi 

Odwołujący,  automatycznej  nieskuteczności  złożonych  wyjaśnień  w  ramach  procedury 

samooczyszczenia,  skoro  ustawodawca  w  sposób  kategoryczny  nie  uwzględnił  takiego 

działania jako element konstytutywny samooczyszczenia. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 Pzp w związku z 

art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  przyznanie  ofercie  Konsorcjum  zawyżonej  liczby  punktów  w 

kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, gdyż zdaniem Odwołującego: 

wymienione w treści oferty inwestycje kierowane przez Pana D. C., a polegające na 

termomodernizacji  budynków  (budynek  Szkoły  Podstawowej  Nr  61  w  Krakowie oraz  10 

budynków  wielorodzinnych  na  terenie  os.  Na  Stoku  w  Kielcach)  nie  wypełniały  definicji 

budowy, 

doświadczenie kierownika budowy nabyte na budowie prowadzonej nienależycie nie 

powinno być uwzględniane w ramach kryterium oceny ofert. 

Tak postawione zarzuty nic zasługują na uwzględnienie z niżej podanych przyczyn: 

Ad.  1)  Zamawiający  nie  podziela stanowiska Odwołującego,  według którego wykonanie 

ocieplenia, tynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany parapetów, obróbek 

blacharskich, nie stanowi budowy, przebudowy ani remontu, W szczególności przepis art. 

29  ust.  2  pkt  4  Prawa  budow

lanego  stanowi,  iż  pozwolenia  na  budowę  nie  wymaga 

wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości do 

25  m.  Zatem,  nie  powinno  budzić  wątpliwości,  iż  prace  polegające  na  dociepleniu 

budynków (które to prace wchodziły w zakres obu kwestionowanych zadań), są robotami 

budowlanymi, skoro do takiej kategorii zaliczył je ustawodawca. Przez roboty budowlane 

należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, budowę, 

a  także  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu 

budowlanego.  Zdaniem  doktryny  prace  polegające  na  ociepleniu  obiektu  budowlanego 

zalicza  się  do  przebudowy,  tak  też  zakwalifikował  je  Andrzej  Gliniecki  (red.),  Prawo 

budowlane.  Komentarz,  wyd.  III,  2016:  Za  remont  w 

rozumieniu ustawowym  nie można 

uznać  wykonania  ocieplenia  zarówno  domu,  jak  i  werandy,  ponieważ  nie  są  to  roboty 


budowlane 

polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego (wyrok NSA w Warszawie z dnia 

19 listopada 2001 r., IV SA 390/01, LEX nr 794692; wyrok NSA z dnia 12 lutego 2013 r., II 

OSK 1906/11, LEX nr 1358455). Przeprowadzenie tych robót budowlanych zawiera się w 

ustawowym pojęciu przebudowy, ponieważ prowadzi do zmiany parametrów użytkowych 

lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. 

Mając  na  uwadze  wykładnię  powołanych  wyżej  przepisów,  potwierdzoną  w  poglądach 

sądów  oraz  wskazanym  piśmiennictwie,  nie  powinno  budzić  wątpliwości,  iż  roboty 

termomodernizacyjne obiektów zaliczyć należy do robót budowlanych, a osobę kierującą 

ich realizacją uznać za kierownika budowy. 

Ad. 2) Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający nie wymagał w ramach kryterium 

„Doświadczenie kierownika budowy” wykazania owego doświadczenia przy inwestycjach 

jedynie  należycie  wykonanych.  Konieczność  wykazania  należytego  wykonania 

zamówienia  dotyczy  potwierdzania  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  nie  zaś kryterium  oceny  ofert,  przewidzianym  w  art.  91  ust.  2  pkt  5  Pzp 

dotyczącym organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do 

reali

zacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. 

Co  oczywiste,  odpowiedzialność  za  należyte  wykonanie  zamówienia  spoczywa,  co  do 

zasady,  na  wykonawcy,  nie  zaś  na  jego  personelu.  Zatem,  stanowisko  Odwołującego, 

zgodnie  z  którym  doświadczenie  Pana  D.  C.,  zdobyte  na  budowie,  którą,  według 

Odwołującego, wykonawca realizował nienależycie i przez to doświadczenie to nie może 

zostać  uwzględnione  przez  Zamawiającego,  jest  bezzasadne.  Okolicznością  bezsporną 

jest  to,  iż  Pan  D.  C.  pełnił  na  zadaniu  „Rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  Zespołu 

Szkół  w  Rudzie  Talubskiej  k/Garwolina”  funkcję  kierownika  budowy  i  z  tej  przyczyny 

Konsorcjum  otrzymało  stosowną  punktację,  zgodnie  z  opisem  w  przedmiotowym 

kryterium. Bez znaczenia w tym świetle pozostaje ustalenie, czy wykonawca, ponoszący 

całkowitą odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, realizował ją w sposób należyty, 

czy też nie. Okoliczność rzekomego nienależytego wykonania umowy nie znajduje oparcia 

w  dokumentacji  prowadzonego  postępowania  o  udzielenia  zamówienia,  a  wynika  ona 

jedynie  z  niczym  nie  udowodnionych  twierdzeń  Odwołującego.  Wbrew  stanowisku 

Odwołującego,  na  podstawie  pojedynczych  zdjęć  przedstawiających  składowane  w 

nieładzie materiały budowlane lub odpady budowlane na fragmentach terenu, nie można 

wnioskować o niewłaściwej realizacji inwestycji, mając na względzie, iż przedmiotem takiej 

inwestycji  jest  wy

konanie  robót  budowlanych,  a  nie  sposób  składowania  materiałów. 

Dodatkowo  należy  rozróżniać  sferę  wykonywania  działalności  gospodarczej  przez 

wykonawcę  od  sposobu  pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  przez  kierownika 

budowy.  Nie 

można  wywodzić  adekwatnego  związku  przyczynowego  pomiędzy 


działaniem przedsiębiorcy skutkującym rozwiązaniem zawartej umowy, lub odstąpieniem 

od  niej, 

a  sposobem  pełnienia  obowiązków  inżynierskich  przez  kierownika  budowy.  Z 

doświadczenia  życiowego wynika,  że w  przypadku, gdy  kierownik  budowy  nie  wypełnia 

swych  zadań  należycie  to  zostaje  on  przez  wykonawcę  z  placu  budowy  usunięty  i 

zastąpiony inną osobą bez wpływu na zakończenie prowadzonej inwestycji. W przypadku 

zaś, gdy wykonawca prowadzi swą działalność gospodarczą nienależycie, to nawet przy 

najlepszych staraniach kierownika budowy, umowa może być przedwcześnie rozwiązana. 

W  stanie  faktycznym,  wynika

jącym  z  dokumentacji  prowadzonego  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia,  nie  można  pominąć,  iż  sam  Odwołujący  w  toku  postępowania 

przedstawił dokument, z którego jednoznacznie wynika, że Pan D. C. rozwiązał umowę o 

pracę z własnej inicjatywy, a nie został zwolniony z przyczyny niewłaściwego wykonywania 

funkcji kierownika 

budowy (vide: pismo Urzędu Gminy Garwolin z dnia 22 stycznia 2020 

r.), Nie można też pominąć faktu, że obowiązki Pana C. przejęła inna osoba, a odstąpienie 

od  realizacj

i  robót  budowlanych  nastąpiło  podczas  kierowania  budową  przez  następcę 

Pana C.

, na co nie miał on wpływu. 

Reasumując, rzekomy fakt niewłaściwej realizacji robót, nawet gdyby miał miejsce, to i tak 

w  świetle  kryteriów  oceny  ofert  nie  miałby  znaczenia,  a  dodatkowo  na  podstawie 

dokumentów  zgromadzonych  w  trakcie prowadzonego postępowania,  trudno  jest  nawet 

domniemywać, iż fakt niewłaściwego sprawowania samodzielnej funkcji technicznej przez 

Pana D. C. 

mógł mieć miejsce. 

Z powyższych przyczyn zarzuty stawiane przez Odwołującego nie mogą być uznane za 

zasadne. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 89 ust, 1 pkt 3 Pzp poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, której złożenie, zdaniem Odwołującego, miało 

stanowi

ć czyn nieuczciwej konkurencji. 

Dla obalenia trafności zarzutu Odwołującego, należy na wstępie dokonać wykładni pojęcia 

czynu nieuczciwej konkurencji. 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

czynem  nieuczciw

ej  konkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi 

obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta. 

Przykładowymi  działaniami  o  takich  znamionach,  wymienionymi  w  ustawie,  są  w 

szczególności: nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, utrudnianie dostępu 

do rynku. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, jest więc jedną z klauzul generalnych, 

które pozwalają wyłącznie na wskazanie odpowiedniego kierunku interpretacji zaistniałego 

stanu faktycznego. 


Czynem  nieu

czciwej  konkurencji  będzie  więc  każde  zachowanie  przedsiębiorcy,  które 

narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, przez co zagraża interesowi przedsiębiorcy 

lub klienta  bądź go  narusza (wyrok  Sądu  Apelacyjnego  z  dnia  20  lutego 2008  n,  (Vide: 

Sieradzka  Małgorzata  (red.),  Zdyb  Marian  (red.),  Ustawa  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji. Komentarz, wyd. II). 

Dla uznania danego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji, konieczne jest łączne 

spełnienie trzech przesłanek, według których działanie takie musi:  

być dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

naruszać przepisy powszechnie obowiązujące lub dobre obyczaje, 

stanowić zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta, 

Dokonując  analizy  ceny,  którą  Konsorcjum  zaoferowało  za  wykonanie  projektu 

wykonawczego,  nie  ulega  wątpliwości,  że  cena  ta  znacznie  przewyższa  przyjęty  przez 

Zamawiającego szacunek. 

Oferowanie przez przedsiębiorcę wygórowanych cen, samo przez się nie będzie zawsze 

stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Tak też stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 

4  października  2017  r.  o  sygn.  akt.  III  SK  49/16.  Zgodnie  z  poglądami  tego  Sądu,  dla 

uznania  za  praktykę  ograniczającą  uczciwą  konkurencję  polegającą  na  bezpośrednim 

narzucaniu wygórowanych cen, konieczne staje się nie tylko wykazanie, że cena taka nie 

jest jedynie wygórowana, lecz wygórowana w sposób rażący i dodatkowo koniecznym jest 

ustalenie,  że  taki  przedsiębiorca  ma  pozycję  dominującą.  Przechodząc  na  grunt 

przedmiotowej  sprawy  nie  sposób  nie  dostrzec,  że  żaden  z  Wykonawców,  a  w 

szczególności  Konsorcjum,  pozycji  dominującej  nie  miał,  choćby  na  rynku  lokalnym. W 

takim stanie rzeczy Konsorcjum nie mogło takich cen narzucać, lecz jedynie oferować, a 

to samo w sobie wyklucza uznanie takiego działania za czyn nieuczciwej konkurencji. 

Także Sąd Okręgowy w Warszawie — Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku 

z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt XVII AmA 17/14, stwierdził, że dla zaistnienia praktyki 

narzucania nieuczciwych cen, a przez to dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji, 

wymagane  jest  łączne  spełnienie  trzech  ustawowych  przesłanek,  a  mianowicie:  1  ) 

posiadania  przez  przedsiębiorcę  pozycji  dominującej;  2)  narzucenia  ceny  z  racji 

posiadanej siły rynkowej; 3) nieuczciwego charakteru narzuconej ceny. 

W opisanym  stanie faktycznym  niewątpliwie dwie  pierwsze przesłanki  nie są spełnione. 

Konsorcjum, nawet na rynku lokalnym nie posiada pozycji dominującej, o czym najlepiej 

świadczy  liczna  konkurencja  wśród  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 


zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Konsorcjum w żaden sposób nie jest też w 

stanie narzucić Zamawiającemu swej ceny, gdyż nie posiada jakiejkolwiek siły rynkowej 

odmiennej od pozostałych Wykonawców. 

Z ostrożności nie można też mówić o nieuczciwym charakterze oferowanej ceny — co do 

całości oferty, gdyż jest ona najniższa z zaoferowanych w przetargu. 

Dokonując  analizy  części  składowej  oferty  za  sporządzenie  dokumentacji  projektowej 

wzmocnienia istniejących fundamentów w modernizowanych obiektach, nie może jednak 

ujść uwadze, że ceny oferowane przez pozostałych Wykonawców za tę część zamówienia 

także znacznie przewyższają szacunek wykonany przez Zamawiającego. Z uwagi na to, 

że projekt budowlany stanowi indywidualną działalność twórczą, a koszt jego wytworzenia 

to  głównie  nakład  pracy  intelektualnej,  cena  za  wykonanie  tego  projektu  nie  może  być 

precyzyjnie  zweryfikowana.  Nie  istnieje  też  obowiązujący  wykonawców  cennik  prac 

projektowych skutkujący względnym ujednoliceniem cen za takie usługi. Zamawiający nie 

mia

ł więc żadnych możliwości, prawnych ani technicznych, do podważenia złożonej przez 

Konsorcjum oferty

. Jedyną prawną możliwością weryfikacji zaoferowanej ceny byłoby jej 

rażące  zaniżenie  prowadzące  do  uznania,  iż  nosi  ona  znamiona  naruszenia  zasad 

uczciwej 

konkurencji. W przypadku oferty Konsorcjum, wysoka cena za realizację projektu 

w żaden sposób nie narusza uczciwej konkurencji, a jedynym skutkiem takiego działania 

było ryzyko Konsorcjum w uzyskaniu mniejszej ilości punktów w kryterium „Cena”. 

Zamawiający,  nie  znajdując  faktycznej  podstawy  do  żądania  od  Konsorcjum  wyjaśnień 

dotyczących  kalkulacji  ceny  za  projekt  wykonawczy,  dokonał  analizy,  czy  zaoferowana 

cena  za  wykonanie  ww.  projektu,  przy  założeniu,  że  wynagrodzenie  za  tę  część 

zamówienia będzie fakturowane i płacone jako pierwsze, choćby potencjalnie nie naraża 

Zamawiającego na szkodę. 

W  przypadku,  gdy  Konsorcjum,  po  zrealizowaniu  prac  projektowych  i  otrzymaniu  za  to 

wynagrodzenia,  odstąpiłoby  od  zawartej  umowy,  Zamawiający  zobowiązany  byłby  do 

nalicze

nia  kary  umownej  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  za  realizację  całego 

przedmiotu umowy, tj. w kwocie 3 289 000,00 zł, zaś cena za wykonanie prac projektowych 

wynosi  2  000  000,00  zł.  Przy  takim  odstąpieniu  od  umowy  jedynym  poszkodowanym 

byłoby Konsorcjum. Taki stan rzeczy nie narusza zasad wolnej konkurencji i nie szkodzi 

Zamawiającemu.  Dodatkowo  należy  mieć  na  względzie,  że  Zamawiający  przewidział 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wysokości 3% całkowitej ceny podanej w 

ofercie, co stanowi kwotę 986 700,00 zł. 

Należy  dodać,  że  drugi  składnik  ceny  —  cena  za  wykonanie  robót  budowlanych,  nie 

odbiega  istotnie  od  dokonanego  przez  Zamawiającego  szacunku  i  nie  wzbudza  jego 


wątpliwości  co  do  rażąco  niskiej  ceny,  gdyż  jest  ona  niższa  od  średniej  arytmetycznej 

w

szystkich złożonych ofert jedynie 0 14%. Tak zaoferowana cena również nie może zostać 

uznana za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na próbie wyeliminowania z udziału w 

postepowaniu  innych  Wykonawców  poprzez  zaoferowanie  ceny  niższej  niż  koszty 

wytworz

enia z uwzględnieniem godziwego zysku. 

Zamawiający zwraca także uwagę, iż w rozdz. XVIII SIWZ zatytułowanym „Opis sposobu 

obliczenia  ceny”  wskazał  jednoznacznie,  że  wynagrodzenie  należne  wykonawcy  za 

realizację przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena oferty miała 

stanowić zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego 

rezultatu  w  postaci  zmodernizowanego  obiektu  budowlanego.  Jednocześnie  wyraźnie 

zastrzeżono, iż do porównania cen złożonych ofert, brana będzie pod uwagę tylko cena za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający, zgodnie z deklaracją zawartą w SIWZ, w formularzu ofertowym oczekiwał 

podania  przez  wykonawcę,  oprócz  ceny  za  wykonanie  całości  przedmiotu  zamówienia, 

służącej do porównania ofert, także cen za wykonanie poszczególnych części składowych 

zamówienia, to jest: 

1) ceny ryczałtowej za wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją 

budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej I w Kielcach do potrzeb Teatru Lalki 

i Akt

ora „Kubuś” — określonych w 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik 

nr 5 do słwz, 

2)  ceny  ryczałtowej  za  opracowanie  projektu  wykonawczego  wykonania  wzmocnienia 

gruntu  pod  istniejącymi  ścianami  murowanymi  oraz  wykonania  pali  fundamentowych,  o 

którym mowa w 2 ust. 1 pkt 2 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Jak już wskazano wyżej, ceny te nie służyły do porównywania ofert, a zatem, ich wysokość 

nie wpływała na  ilość punktów  otrzymanych przez  wykonawcę  w  kryterium  oceny  ofert. 

Wal

or ten posiadała jedynie cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający mógłby powziąć wątpliwości co do ewentualnego działania niezgodnego z 

prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  gdyby  Konsorcjum  celowo  i  świadomie  zaniżyło  cenę 

jednej  części  składowej  oferty  rekompensując  to  zawyżeniem  pozostałej  części. 

Dodatkowo  takie  działanie  musiałoby  chociaż  potencjalnie  działać  na  szkodę  innych 

Wykonawców  lub  Zamawiającego,  albo  stanowić  źródło  nieuzasadnionego  zysku  dla 

Konsorcjum skutkującego naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Skoro więc żadna z 

części  składowych  oferty  nie  została  zaniżona  to  trudno  mówić  o  manipulowaniu,  i 

celowym, niezgodnym ze stanem 

rzeczywistym, przedstawianiu faktów, a w szczególności 


o  celowym  przenoszeniu  kosztów  z  jednej  części  zamówienia  na  pozostałe.  Zdaniem 

Zamawiającego  nie  można  uznać  za  manipulowanie  ceną  działania  polegającego 

wyłącznie na zawyżeniu jednej części składowej oferty. Prawo zamówień publicznych nie 

zna bowiem pojęcia „rażąco wysokiej ceny”, w odróżnieniu od rażąco niskiej ceny, której 

istnienie jest regulowane przez Pzp. Kalkulacja ceny ofertowej zależy bowiem jedynie od 

swobodnego uznania wykonawcy działającego w warunkach gospodarki rynkowej, i o ile 

kalkulacja ta nie budzi wątpliwości zamawiającego w zakresie wysokości rażąco niskiej, to 

nie powinna ona być kwestionowana przez Zamawiającego. 

W tak opisanym stanie faktycznym Konsorcjum nie dokonało jakiejkolwiek manipulacji w 

treści złożonej oferty ani też nie zaoferowało rażąco niskiej ceny w odniesieniu do całości 

oferty lub którejkolwiek z jej części składowej. Takie działanie Konsorcjum nie może zostać 

uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i przez to za nieuczciwe, chociażby poprawiało 

jego sytuację w stosunku do innych Wykonawców. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  rzekomego  zaliczkowania  robót  budowlanych  należy  zwrócić 

uwagę,  że  zarzut  ten  jest  całkowicie  bezzasadny.  Jak  już  wyżej  omówiono,  z 

zaliczkowaniem  mielibyśmy  do  czynienia  w  przypadku  manipulowania  cenami  za 

poszczególne  części  składowe  oferty  poprzez  zawyżenie  ceny  za  wykonanie  prac 

projektowych,  realizowanych  na  początku  trwania  umowy,  z  jednoczesnym  zaniżeniem 

wartości  robót  budowlanych  wykonywanych  w  dalszej  kolejności.  A  takie  działanie  w 

opisanym stanie faktycznym nie miało miejsca. 

Odwołujący,  zarzucając  Konsorcjum  zawyżenie  ceny  za  sporządzenie  projektu 

wykonawczego, nie przedstawia żadnych dowodów na to, jak ten fakt (o ile miał miejsce) 

wpłynął  na  cenę  całkowitą  oferty,  tak  by  można  było  twierdzić,  iż  cena  ta  jest 

zmanipulowana.  Samo  bowiem  zaw

yżenie  jednej  z  cen  składowych  bez  wykazania 

jednoczesnego  zaniżenia  innej  ceny  składowej  nie  może  świadczyć  o  niedozwolonym 

działaniu Konsorcjum, co omówiono powyżej. 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 19 września 2014 r., sygn. akt KIO 1863/14, 

stwi

erdziła: nie można odrzucić oferty wykonawcy w oparciu o domniemanie popełnienia 

czynu  nieuczciwej  konkurencji,  i  co  więcej,  gdy  –  tak  jak  w  niniejszej  sprawie  -  takie 

domniemanie  dotyczy  czynu  popełnionego  nie  przez  wykonawcę,  Izba  podkreśla,  że 

zastosowanie  art.  89  ust.  1 

pkt  3  ustawy  P.z.p.  jest  możliwe  tylko  wtedy,  gdy  zostanie 

udowodnione, że złożenie oferty przez wykonawcę stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 

w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji. Podobnie w wyroku z dnia 23 września 

2019 r

., sygn. akt KIO 1713/19, Izba stwierdziła, że (...) zagrożenie lub naruszenie interesu 

przedsiębiorcy czy klienta musi mieć charakter obiektywny, tym samym dostrzegalny dla 


wszystkich podmiotów w tym Zamawiającego, czyli nie może być kwalifikowane jako takie 

zagrożenie jedynie subiektywne odczucie wykonawcy. Jednocześnie zagrożenie to musi 

być realne. Należy wskazać, że podstawą odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 

3 ustawy 

są działania wykonawcy które prowadzą do utrudnienia dostępu do rynku innym 

przedsiębiorcom. 

Z powyższych przyczyn, zarzuty stawiane przez Odwołującego, nie mogą być uznane za 

zasadne. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 26 ust. 3 i 4 Pzp poprzez 

zaniechanie wezwania Konsorcjum do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz zaniechanie złożenia wyjaśnień poprzez błędne 

uznanie, że złożone przez Konsorcjum dokumenty i oświadczenia potwierdziły spełnienie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej, 

określonego w: 

rozdz.  VIII  pkt  2.1  SIWZ  (doświadczenie  wykonawcy  przy  realizacji  wskazanych 

obiektów budowlanych), 

rozdz. VIII pkt 2.2 lit. a SIWZ (doświadczenie kierownika budowy dotyczące wymaganej 

miesięcznej praktyki przy zabytkach nieruchomych), 

3)  rozdz. VIII pkt 2.2 lit. c SIWZ (uprawnienia zawodowe osoby wskazanej do kierowania 

robotami elektrycznymi). 

Tak postawione zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. 

Ad 1) Zamawiający nie zgadza się z wnioskami Odwołującego w zakresie tego zarzutu. 

Wbrew twierdzeniu Odwołującego Konsorcjum spełniło warunek udziału w postępowaniu, 

opisany w rozdz. VIII pkt 2.1 SIWZ, zgodnie z którym wykonawca winien wykazać, że: 

1) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł 

(brutto),  polegającą  na  przebudowie  lub  remoncie  budynku/budynków  stanowiących 

zabytek  nieruchomy  wpisany  do  rejestru  lub  inwentarza  muzeum  będącego  instytucją 

kultury  (zgodnie  z  ustawą  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad 

zabytkami - 

tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) lub budynku/budynków zlokalizowanych 

na terenie objętym ochroną konserwatorską, oraz 


2) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł 

(brutto),  polegającą  na  budowie,  przebudowie  bądź  remoncie  budynku/budynków 

użyteczności publicznej. 

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokonał z uwzględnieniem poczynionego w 

SIWZ zastrzeżenia, zgodnie z którym warunek miał zostać spełniony, jeżeli wymaganym 

doświadczeniem wykaże się w całości co najmniej jeden podmiot występujący wspólnie, o 

którym  mowa  w  rozdz.  XI  SIWZ,  bądź,  w  przypadku  polegania  przez  Wykonawcę  na 

zasobach  podmiotu  trzeciego,  o  którym  mowa  w  rozdz.  X  SIWZ,  wymaganym  wyżej 

doświadczeniem wykaże się w całości Wykonawca lub ten podmiot. 

W dniu 24 lutego 2020 r. 

Konsorcjum, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, złożyło 

„Wykaz  robót  budowlanych”,  w  którym  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  zamieszczono  opisy  czterech  budów,  po  dwie  budowy  na  potwierdzenie 

spełnienia każdej części warunku wskazanego powyżej. 

Analiza  załączonych  do  Wykazu  referencji  wskazuje,  iż  dwie  budowy  z  czterech 

wykazanych przez Konsorcjum (po jednej w zakresie obu części warunku) zrealizował w 

całości ten sam podmiot — członek Konsorcjum, to jest Pan J. T., prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą: T. J. - Budowlane Prace Izolacyjne. Bez znaczenia dla spełnienia 

warunku, również w świetle postawionego przez Zamawiającego zastrzeżenia odnośnie 

zakazu  sumow

ania  doświadczenia  jest  fakt,  iż  jedną  z  ww.  budów  (Przebudowa, 

rozbudowa,  nadbudowa  istniejącego  budynku  Zakładu  Opiekuńczo-Leczniczego  dla 

Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług  Jezusa  przy Wesołej  45  w  Kielcach)  Pan  J. T. 

zrealizował w ramach spółki cywilnej EXPERT z innym członkiem Konsorcjum, tj. Panem 

W. L. 

. Doświadczenie nabyte w ramach spółki cywilnej przynależy bowiem w całości do 

każdego  ze  wspólników  tej  spółki,  zatem  członek  Konsorcjum  —  Pan  J.  T.,  mogący 

wykazać się całością doświadczenia  w  realizacji  dwóch  budów  wskazanych  w Wykazie 

robót  budowlanych,  spełnia  warunek  postawiony  przez  Zamawiającego,  także 

uwzględniwszy  poczynione  przez  Zamawiającego  zastrzeżenie  o  zakazie  sumowania 

potencj

ału. 

Stanowisko  Odwołującego,  wyrażone  w  treści  zarzutu  w  odniesieniu  do  zawartej  w 

Wykazie  robót  budowlanych  inwestycji  —  Przebudowa,  rozbudowa,  nadbudowa 

istniejącego  budynku  ZOL  dla  Przewlekle  Chorych  Zgromadzenia  Sług  Jezusa  przy 

Wesołej 45 w Kielcach, zgodnie z którym doświadczenie Wykonawców zdobyte w ramach 

spółki cywilnej nie przynależy w całości każdemu ze wspólników, idzie wbrew orzecznictwu 

KIO. W wyroku z dnia 21 maja 2018 r., sygn. akt KIO 910/18, Krajowa Izba Odwoławcza 

stwierdza:  Jednocześnie  trzeba  odróżnić  postrzeganie  spółki  cywilnej  pod  względem 


formalnym,  z  punktu  widzenia  procedury  udzielania  zamówień  publicznych,  od  oceny 

zasobów,  jakimi  wspólnicy  w  ramach  tej  spółki  dysponują.  O  ile  należy  zgodzić  się  z 

Odwołującym, że przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki 

cywilnej na gruncie ustawy Pzp należy traktować jako wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, to podkreślenia wymaga aspekt, w jakim podejście takie jest 

w orzecznictwie prezentowane. Związane jest to z faktem, że oświadczenie woli, jakim jest 

złożenie  oferty,  jest  składane  nie  przez  spółkę  cywilną,  a  przez  jej  wspólników,  to  oni 

bowiem,  a  nie  spółka,  mogą  zaciągać  zobowiązania.  Z  tych  samych  powodów  w 

odniesieniu do każdego ze wspólników, nie zaś spółki, oceniane jest istnienie podstaw do 

wykluczenia, z czego wynika podkreślana przez Odwołującego okoliczność, że wspólnicy 

odrębnie  składają  wymagane  oświadczenia  oraz  dokumenty  JEDZ.  Czym  innym  są 

natomiast kwestie związane z realizacją kontraktów w ramach umowy spółki, tj. z realizacją 

zobowiązań  odrębnych  od  zobowiązań  osobistych  wspólników  (por.  wyrok  Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z  7 stycznia 2015  r.,  sygn. akt  I  ACa 1021/14,  wyrok  Sądu 

Apelacyjnego w Szczecinie z 21 kwietnia 2016 r., sygn akt I ACa 1045/15)  i nabywanie 

związanego z tym doświadczenia W związku z powyższym Izba nie podzieliła stanowiska 

Odwołującego, jakoby dla powołania się na doświadczenie nabyte w spółce cywilnej, każdy 

ze  wspólników  zobowiązany  był  "wyodrębnić  swoje  własne  doświadczenie”  i  dopiero 

doświadczenie jednego wspólnika byłoby potwierdzeniem spełniania warunku udziału w 

postępowaniu. Jak już wyżej wskazano, doświadczenie to jest doświadczeniem wszystkich 

wspólników łącznie, a wyodrębnienie go co do wartości i zakresu w odniesieniu do każdego 

ze  wspólników,  byłoby  sztuczne,  a  wręcz  niemożliwe.  Nie  do  przyjęcia  jest  natomiast 

sytuacja (która byłaby konsekwencją zaakceptowania stanowiska Odwołującego), że na 

cale doświadczenie zdobyte w ramach umowy spółki nie może powołać się ani spółka (tj. 

o

baj  wspólnicy  łącznie),  ani  poszczególni  wspólnicy  z  osobna.  Prowadziłoby  to  do 

stawiania  wobec  takich  podmiotów  niezasadnie  wygórowanych  wymagań,  nie  służąc 

jednocześnie  realizacji  celów,  jakim  służą  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Wobec 

ustalenia,  że  doświadczenie  nabyte  przez  wspólników  spółki  cywilnej  działających  w 

ramach  umowy  spółki  może  być  uznane  za  samodzielne  doświadczenie  jednego  z 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  bezprzedmiotowe 

pozostaje  rozstrzyganie,  czy  każdy  ze  wspólników  odrębnie  zrealizował  zadanie  o 

wymaganej  wartości  i  uwzględniając  wymagane  przez  Zamawiającego  elementy, 

Stanowisko KIO, wyrażone w cytowanym wyżej wyroku, podziela Zamawiający. 

Podsumowując  te  część  uzasadnienia  należy  podkreślić,  że  wymagane  w  SIWZ 

doświadczenie przy realizacji obiektów zabytkowych, jeden z Wykonawców występujący 

wspólnie w niniejszym postępowaniu, Pan J. T., zdobył realizując w ramach spółki cywilnej 


roboty  budowlane  budynku  przy  ul. 

Wesołej  45  w  Kielcach.  Mając  na  uwadze  poglądy 

zawarte w ww. orzeczeniu KIO, niewątpliwie nabył On doświadczenie przy realizacji tych 

robót, a fakt działania w ramach spółki cywilnej nie powoduje zmniejszenia zakresu tego 

doświadczenia, Zgodnie z istotą spółki cywilnej, wspólnicy zobowiązują się działać w celu 

osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Niezależnie od podziału późniejszych zysków 

i strat, charakter działania wspólników odpowiada zasadzie „niepodzielnej ręki”, więc nie 

jest możliwe szacowanie w jakiej proporcji poszczególni wspólnicy takiej spółki uzyskują 

doświadczenie. 

Z  kolei  doświadczenie  co  do  drugiego  wymaganego  obiektu  budowlanego  (budynku 

użyteczności publicznej — Hali Sportowej przy III Licem Ogólnokształcących w Kielcach) 

Pan J. T. 

zdobył samodzielnie, 

W  takim  stanie 

faktycznym  nie  może  budzić  wątpliwości,  że  J.  T.  składający  ofertę  w 

ramach Konsorcjum, sam wykazał się w całości doświadczeniem w realizacji dwóch zadań, 

przewidzianych w opisie warunku udziału w postępowaniu. Bez znaczenia pozostaje przy 

tym fakt, 

iż jedno z tych zadań realizował w ramach spółki cywilnej z drugim Wykonawcą. 

Ad. 2) Zamawiający nie zgadza się z przedstawionym przez Odwołującego zarzutem. W 

przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  postawił  warunek  dotyczący  zdolności 

technicznej i zawodo

wej osób, które wykonawca skieruje do realizacji zamówienia. W pkt 

2.2 lit. a rozdz. VIII SIWZ Zamawiający deklarował, iż warunek uzna za spełniony, jeżeli 

wykonawca  wykaże,  iż  dysponuje  m.in.  jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  do 

kierowania  robotami  w  sp

ecjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń  i  która 

przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach  nieruchomych  wpisanych  do  rejestru  lub  inwentarza  muzeum  będącego 

instytucją kultury (zgodnie z art, 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami - 

t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), która będzie pełnić funkcję 

Kierownika  budowy.  Konsekwencją  wprowadzenia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

brzmieniu  wyżej  cytowanym,  było  skierowanie  do  Konsorcjum,  którego  oferta  została 

najwyżej  oceniona,  wezwania  zawierającego  żądanie  złożenia  przez  tegoż Wykonawcę 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  owego  warunku,  w  szczególności 

przedstawienia  wykazu  osób  —  wzór  owego  Wykazu  został  sporządzony  przez 

Zamawiającego i udostępniony Konsorcjum wraz z wezwaniem. W sporządzonym przez 

Zamawiającego  formularzu  Wykazu,  w  kolumnie  5  tabeli  zatytułowanej  „Opis 

doświadczenia  zawodowego  w  robotach  budowlanych  prowadzonych  przy  zabytkach 

nieruchomy

ch  (...)”  i  przeznaczonej  do  zaprezentowania  doświadczenia  zawodowego 

kierownika  budowy  w  aspekcie  wymogów  przedmiotowego  warunku,  został  wskazany 


zakres  informacji,  jakich  Zamawiający  oczekuje  od  Wykonawcy,  w  tym  m.in.:  pełniona 

funkcja, nazwa zadania, za

kres robót. Ze sposobu 

wypełnienia przez Konsorcjum kolumny 5 Wykazu niezbicie wynika, iż Pan D. C., będąc 

zatrudnionym  na  stanowisku  inspektor/specjalista  w  Dziale  Przygotowania  i  Realizacji 

Produkcji w PP Pracownie Konserwacji Zabytków o/Kielce w sześciu opisanych robotach 

budowlanych  przy  zabytkach  nieruchomych  zajmował  się  przygotowaniem  i 

nadzorowaniem  tych  robót,  a  zatem  brał  udział  w  robotach  budowlanych,  czego 

Zamawiający  wymagał  jako  warunek  udziału  w  postępowaniu.  Z  niezrozumiałych  dla 

Zamawiającego względów, analiza tych zapisów prowadzi Odwołującego do odmiennych 

wniosków.  Zdaniem  Odwołującego  nazwa  zajmowanego  przez  Pana  D.  C.  stanowiska 

przesądza  o  jego  charakterze  pracy,  wskazując  jednoznacznie  na  jej  jedynie 

admin

istracyjny  charakter,  co ma  tym  samym  wykluczać możliwość udziału tej  osoby  w 

robotach budowlanych. Natomiast zdaniem Zamawiającego wnioskowanie Odwołującego 

jest wysoce nieuprawnione, bowiem w żadnym razie nazwa zajmowanego stanowiska czy 

też  określenie  pełnionej  funkcji  nie  przesądza  o  rzeczywistych  obowiązkach 

wykonywanych  w  ramach  konkretnego  zadania.  Podobnie  nieuprawnione  jest,  zdaniem 

Zamawiającego,  wywodzenie  z  treści  art.  17  Prawa  budowlanego  w  związku  z  art.  37c 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o oc

hronie zabytków i opiece nad zabytkami normy prawnej, 

zgodnie  z  którą  wymaganą  praktykę  budowlaną  uprawniającą  do  pracy  przy  zabytkach 

nieruchomych  w  charakterze  kierownika  budowy  można  zdobyć  tylko  jako  uczestnik 

procesu budowlanego, czyli  właśnie jako kierownik budowy, a także inwestor, inspektor 

nadzoru  inwestorskiego,  projektant  lub  kierownik  robót.  Gdyby  faktycznie  zamiarem 

racjonalnego ustawodawcy było powołanie do życia takiej regulacji, art. 37c ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami odwoływałby się do terminu 

„uczestnik procesu budowlanego”, a nie do zwrotu „udział w robotach budowlanych”, jak 

to  ma  miejsce  de  lege  lata.  Ponadto  stanowisko  Odwołującego,  gdyby  przyjąć  je  za 

właściwe,  oznaczałoby,  iż  18-miesięczną  praktykę  wymaganą  przez  ustawę  o  ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami mógłby zdobyć także inwestor, jako uczestnik procesu 

budowlanego, którego zadania w tym procesie sprowadzają się głównie do czynności o 

charakterze organizacyjnym (por. art. 18 Prawa budowlanego). 

Ponadto,  Odwołujący  zdaje  się  nie  dostrzegać  regulacji  przewidzianej  w  art.  37g  ww. 

ustawy, a dotyczącej sposobu potwierdzania odbycia wymaganej przez art. 37c praktyki 

budowlanej. Zgodnie z tym przepisem udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach  wpisanych  do  rejestru  potwierdzają  świadectwa,  w  tym  dotyczące  odbytych 


praktyk  zawodowych,  oraz  inne  dokumenty  zaświadczające  udział  w  tych  pracach, 

badaniach  lub  robotach  lub  zatrudnienie  przy  tych  pracach  wydane  przez  kierownika 

jedn

ostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, 

albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na 

stanowiskach  pracy  w  muzeum  będącym  instytucją  kultury  lub  zaświadczenia  wydane 

przez woj

ewódzkich konserwatorów zabytków. Jak wynika z powyższego, to nie udział w 

procesie  budowlanym  w  charakterze  jego  uczestnika  przesądza  o  wymaganym 

doświadczeniu,  a  odbycie  praktyki  budowlanej  potwierdzone  otrzymaniem  przez 

zainteresowanego stosownych świadectw, o których mowa w tym przepisie. 

Odwołujący, powołując się na wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2018 r., stwierdza, 

iż  część  wykazanego  przez  Konsorcjum  doświadczenia  Pana  D.  C.  dotyczy  robót 

zabezpieczających,  te  zaś,  zdaniem  Odwołującego,  nie  powinny  być  brane pod uwagę. 

Nie  wdając  się  w  polemikę  z  Odwołującym  w  zakresie  tego  argumentu,  Zamawiający 

pragnie podkreślić, iż pozostała część doświadczenia kierownika budowy, której wymiar 

czasowy znacznie przekracza wymagane przez Zama

wiającego 1 8 miesięcy, nie dotyczy 

kwestionowanych przez Odwołującego robót zabezpieczających. 

Ad.  3)  Zamawiający,  odmiennie  niż  Odwołujący,  ustalił,  iż  Pan  J.  M.  —  osoba,  którą 

Konsorcjum skieruje do realizacji zamówienia i która będzie pełnić funkcję kierownika robót 

w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 

elektroenergetycznych,  posiada  wymagane  przez  Zamawiającego  uprawnienia. 

Twierdzenie Zamawiającego jest oparte na treści oświadczenia Konsorcjum, zawartego w 

z

łożonym w odpowiedzi  na wezwanie Zamawiającego Wykazie osób, gdzie w kolumnie 

zatytułowanej  „Kwalifikacje  zawodowe  (uprawnienia,  specjalność,  zakres)”,  w  miejscu 

przeznaczonym  na  opis  kwalifikacji  zawodowych  Pana  J.  M. 

został  umieszczony  zapis: 

„Uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

elektrycznych  i  elektroenergetycznych  bez  ograniczeń  180/65”,  Zatem,  jak  wskazuje 

deklaracja  Konsorcjum,  Pan  J.  M. 

posiada  wymagane  przez  Zamawiającego  w  opisie 

warunku  ud

ziału w postępowaniu uprawnienia. Odwołujący w treści odwołania powołuje 

się wyłącznie na wyrok KIO z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt KIO 2382/12. Lektura 

treści  tego  orzeczenia,  poza  stwierdzeniem,  iż  rozstrzygnięcie  nie  zawiera  cytowanych 

przez  Odwo

łującego  zapisów,  prowadzi  do  wniosku,  iż  za  prawidłowe,  zdaniem  składu 

orzekającego,  należy  uznać  takie  działanie  zamawiającego,  które,  w  zakresie 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opiera się jedynie o analizę 

dokumentów, zawierających się w katalogu dokumentów do tej oceny służących, opisanym 

w  treści  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2009  r.  w  sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 


te dokumenty mogą być składane (w obecnym stanie prawnym — rozporządzenia Ministra 

Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia).  Na  mocy 

przepisów ww. rozporządzenia Zamawiający wezwał Konsorcjum do złożenia dokumentu, 

wskazanego w 

§ 2 ust. 4 pkt 10, to jest do złożenia wykazu osób, Wykaz taki Konsorcjum 

złożyło w zakreślonym przez Zamawiającego terminie, a jego treść wyczerpuje instrukcje 

Zamawiającego co do treści i sposobu wypełnienia. Załączenie do owego Wykazu kopii 

uprawnień nie było przez Zamawiającego wymagane i z tej racji, mając także na uwadze 

powołane  wyżej  rozstrzygniecie,  jego  treść  nie  była  przez  Zamawiającego  brana  pod 

uwagę. 

Z ostrożności jednak Zamawiający podnosi, iż uprawnienia budowlane jakie posiada Pan 

J. M.

, co wynika z załączonej z własnej inicjatywy przez Konsorcjum kopii „Stwierdzenia 

przygotowania  zawodowego”,  zostały  mu  przyznane  w  1985  r.,  w  oparciu  o  przepisy 

rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Terenowej  i  Ochrony  Środowiska  z  dnia  20  lutego 

1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które to przepisy 

nie  wymieniały  specjalności  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  elektroenergetycznych, 

wymieniały natomiast w 13 ust. 1 pkt 4 lit. d specjalność w zakresie instalacji elektrycznych. 

Pod pojęciem „instalacje elektryczne” mieściły się wówczas także instalacje i urządzenia 

elektroenergetyczne,  jako  stanowiące  jeden  z  elementów  instalacji  elektrycznych. 

Przyjęcie poglądu przeciwnego prowadziłoby do wniosku, iż w tamtym stanie prawnym nie 

istniała podstawa prawna do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy kierowaniu 

robotami  w  zakresie  instalacji  elektroenergetycznych.  Stanowisko  Zamawiającego 

podzieliła także Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., sygn. akt 

KIO/2327/11. W tym świetle sposób oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie 

ma  charakteru  interpretacji  rozszerzającej,  jak  twierdzi  Odwołujący,  skoro  zakres 

uprawnień posiadanych przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia jest tożsamy z 

zakresem  wskazanym  w  opisie  warunku,  różnica  zaś  zawiera  się  jedynie  w  różnym 

nazewnictwie tej samej specjalności. Zmiana tego nazewnictwa dokonywała się w ramach 

kolejnych  nowelizacji  rozporządzenia.  Identyczne  stanowisko  wobec  tego  zagadnienia 

wyraziła  Polska  Izba  Inżynierów  Budownictwa,  w  opinii  z  dnia  1  czerwca  2012  r., 

opublikowanej na stronach internetowych Izby. W treści tej opinii Izba powołuje się także 

na zbieżne, z przedstawionym powyżej, stanowiskiem Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 6 czerwca 1989 r., zawartym w piśmie znak: UMN-2/BB/2/12/89, w 

którym  wskazano:  „Nie  zachodzi  potrzeba  rozszerzania  w  drodze  decyzji  zakresu 

stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych  w  budownictwie,  nadanych  na  podstawie  dotychczasowych  przepisów  w 


specjalnościach  „  sieci  sanitarne”,  „  instalacje  sanitarne'  „  instalacje  elektryczne    o  ile 

stwierdzenia  te  obejmują  pełen  zakres  danej  specjalności.  W  tych  przypadkach 

rozszerzenie zakresu w ramach tak określonej specjalności następuje z mocy prawa”. 

Ponadto,  podkreślenia  wymaga  fakt,  iż  Zamawiający  zawarł  w  SIWZ,  w  rozdz.  VIII 

zatytułowanym „Warunki udziału w postępowaniu”, klauzulę o następującej treści: 

Uwaga: 

Przez  ww.  uprawnienia  budowlane  Zamawiający  rozumie  uprawnienia.  budowlane,  o 

których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2019 r, poz. 

1186  ze zm.)  oraz rozporządzeniu  Ministra Inwestycji  i  Rozwoju z  dnia 29.042019  r.,  w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w  budownictwie  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz. 

831)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia 

budowlane  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  prawa,  lub 

odpowie

dnich  przepisów  obowiązujących  na  terenie  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 

dnia  22  grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U, z 2018 r. poz. 2272) lub posiadać 

prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2019 

r, poz. 1117). 

Zatem, Zamawiający dostrzegając kwestię zmian nazewnictwa specjalności techniczno -

budowlanych  dokonywanych  w  ramach  kolejnych  nowelizacji  przepisów  dopuszczał,  by 

wykonawca,  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  osób  skierowanych  do  realizacji 

zamówienia  przedstawił  uprawnienia  budowlane,  których  literalne  brzmienie  odbiegać 

będzie  od  brzmienia  wydawanych  na  mocy  aktualnej  regulacji,  jeśli  tylko  uprawnienia 

wydawane  na  mocy  poprzednio 

obowiązujących  przepisów,  odpowiadać  będą 

uprawnieniom  nadawanym  obecnie,  co  jak  wykazano  wyżej,  ma  miejsce  w  przypadku 

uprawnień Pana J. M. . 

Z powyższych przyczyn zarzuty stawiane przez Odwołującego nie mogą być uznane za 

zasadne. 

Odwołujący  zarzuca  Zamawiającemu  naruszenie  przepisu  art.  87  ust.  1  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  wyceny  kosztów 

wykonania projektu wykonawczego. 

Tak postawione zarzuty nic zasługują na uwzględnienie z niżej podanych przyczyn: 


Dla  obalenia  tak  postawionego  zarzutu  istotnym  jest  dokonanie  wykładni  pojęcia 

„wyjaśnienie”, Już samo użyte przez ustawodawcę sformułowanie „wyjaśnienia” wskazuje, 

że  procedura  uregulowana  w  art.  87  ust.  1  p.z.p,  nie  polega  na  uzupełnieniu  bądź 

negocjacj

i  treści  oferty  ani  tym  bardziej  jej  zmiany,  ale  służy  do  usunięcia  wątpliwości 

wynikających z jej treści i uczynienia jej bardziej zrozumiałą dla zamawiającego: „Żądanie 

od  wykonawcy  wyjaśnień  dotyczących  treści  oferty,  co  wprost  wynika  z  brzmienia  ww. 

ar

tykułu,  jest  uprawnieniem  zamawiającego,  czego  odwołujący  nie  kwestionował.  Nie 

można jednak utożsamiać żądania złożenia wyjaśnień z żądaniem złożenia dokumentów. 

Odwołując  się  do  znaczenia  słów  «wyjaśnienie»  (t.j.  uwagi  wyjaśniające  rzecz 

niezrozumiałą; usprawiedliwienie, umotywowanie czegoś) oraz «wyjaśnić» (tj. uczynić coś 

zrozumiałym; podać powody, motywy) w języku polskim nie może budzić wątpliwości, że 

przepis  art.  87  ust.  1 ustawy  Pzp stanowi  narzędzie  zamawiającego do doprowadzenia 

niezrozumiałej  treści  oferty  wykonawcy  w  konkretnym  zakresie  zrozumiałą,  poprzez 

złożenie  przez  wykonawcę  «uwag»,  które  nie  sposób  rozumieć  inaczej  niż  jako 

oświadczenie własne wzywanego do wyjaśnień wykonawcy (vide: Skubiszak-Kalinowska 

Irena,  Wiktorowska  Ewa,  Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz  aktualizowany, 

Opublikowano: LEX/el. 2019). 

Przechodząc na grunt przedmiotowej sprawy, w złożonej przez Konsorcjum ofercie trudno 

znaleźć bardziej jednoznaczne oświadczenie niż określenie części składowej ceny oferty 

za  wykonanie 

projektu  wykonawczego,  wyrażonej  w  postaci  liczbowej,  ze  wskazaniem 

waluty i potwierdzonej zapisem słownym, zgodnym z przywołaną wartością liczbową. Przy 

braku  sprzeczności  tych  dwóch  elementów  oświadczenia,  Zamawiający  nie  mógł  mieć 

jakichkolwiek  wątpliwości  co  do  kwoty  jakiej  żąda  Konsorcjum  za  wykonanie  tej 

dokumentacji,  a  zatem  nie  miał  podstaw  do  żądania  wyjaśnień  w  tym  zakresie. 

Kwestionowane oświadczenie Konsorcjum było bowiem dostatecznie jednoznaczne i nie 

dawało  możliwości  przyjęcia  różnych  wykładni,  zgodnie  z  zasadą  clara  non  sunt 

interpretanda. 

Mając również na uwadze uzasadnienie wcześniej już omówionego zarzutu dotyczącego 

ewentualnego  naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji,  można  jedynie  podkreślić,  że 

zaoferowana  w  przedmiotowej  ofercie  cena  za  wykonanie  prac  projektowych,  nawet, 

gdyby  uznać  ją  za  rażąco  wygórowaną,  nie  mogłaby  stanowić  czynu  nieuczciwej 

konkurencji. Skoro 

zaś Zamawiający nie dopatrzył się jakichkolwiek manipulacji częściami 

składowymi ceny oferty, to nie miał podstaw do żądania wyjaśnień w tym zakresie. 

Uwzględniając  opisany  stan  faktyczny  oraz  uzasadnienie  prawne,  a  także  utrwalone  w 

cytowanym orzecznictwie poglądy, odwołanie należy uznać za bezzasadne. 


Wobec powyższego zamawiający wnosi o oddalenie odwołania w całości. 

Stan

owisko Przystępującego  

Pismem  z  dnia  26  marca  2020r.  do  postępowania  odwoławczego  przystąpił  po  stronie 

zamawiającego  wykonawca  wybrany/PER-MIR/Konsorcjum,  który  wniósł  o  oddalenie 

odwołania jako bezzasadnego. 

Jako przystępujący wskazał na interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego. 

Zgodnie z wymogami określonymi przez ustawodawcę w art. 185 ust. 2 Pzp, Konsorcjum 

posiada  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  Zamawiającego  (jako  strony 

postępowania  odwoławczego,  do  której  Konsorcjum  przystępuje).  Należy  bowiem 

podkreślić,  że  oferta  Konsorcjum  została  sklasyfikowana  na  pierwszym  miejscu  z 

punktacją  100,  a  więc  została  wybrana  przez  Zamawiającego  jako  najkorzystniejsza. 

Tymczasem  Odwołujący  w  treści  odwołania  z  dnia  23.03.2020  r.    podnosząc  szereg 

zarzutów, zaskarża właśnie czynność Zamawiającego w postaci dokonania wyboru oferty 

Konsorcjum  jako  najkorzystniejszej,  wnosząc  m.  in.  o  „2)  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej, oferty Konsorcjum PER-MIR”, 3) 

nakazanie  Zamawiającemu  wykluczenia  Konsorcjum  PER-MIR  z  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego”,  aż  wreszcie  4)  nakazanie  Zamawiającemu 

odrzucenia  oferty  Konsorcjum  PER-

MIR”. W związku z  tym  przystępujący  wskazuje,  że 

uwzględnienie rzeczonego odwołania, niezależnie od tego który z wniosków Odwołującego 

zostanie  podzielony  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą,  doprowadzi  do  skutku  w  postaci 

utraty  przez  Konsorcjum  rzeczonego  Zamówienia,  a  tym  samym  szkody  po  stronie 

Konsorcjum,  do  czego  bez  wątpienia  doprowadzi  zarówno  wykluczenie  Konsorcjum  z 

postępowania o udzielenie Zamówienia (po uprzednim unieważnieniu czynności wyboru, 

jako  najkorzystniejszej,  oferty  Konsorcjum),  jak  i  powtórzenie  czynności  badania  ofert  i 

przyznanie Konsorcjum tylko 10 punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy". 

Przedstawiając  interes  w  rozstrzygnięciu  na  korzyść  zamawiającego,  przystępujący 

przedstawił następujące wnioski.  

Mając na względzie przedstawiony powyżej charakter interesu Konsorcjum w uzyskaniu 

rozstrzygni

ęcia na korzyść Zamawiającego (jako strony postępowania odwoławczego, do 

której  Konsorcjum  przystępuje),  w  imieniu  Konsorcjum  wniesiono  o  wydanie  wyroku  o 

oddaleniu odwołania z dnia 23.03.2020 r. wniesionego przez Odwołującego w całości jako 


bezpodstawnego

,  oraz  utrzymanie  w  mocy  czynności  podjętej  przez  Zamawiającego 

polegającej na wyborze i uznaniu za najkorzystniejszą oferty Konsorcjum. 

Przystępujący wskazał na dotrzymanie terminu do wniesienia odwołania. 

Informację o wniesieniu przez Odwołującego odwołania z dnia 23.03.2020 r., Konsorcjum 

otrzymało od Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r. W związku z tym, termin uregulowany 

w art. 185 ust. 2 Pzp, upływa z dniem 27.03.2020 r. — zatem został zachowany. 

Co do zachowania warunków formalnych przystąpienia. 

Konso

rcjum przekazało kopię niniejszego zgłoszenia przystąpienia Konsorcjum po stronie 

Zamawiającego do postępowania odwoławczego wszczętego w wyniku wniesienia przez 

Odwołującego  odwołania  z  dnia  23.03.2020  r.,  zarówno  Zamawiającemu  (na  adres 

mailowy: [email protected] oraz j..b.

@um.kielce.pl), jak i Odwołującemu (na 

adres mailowy: [email protected]). 

Odpowiadając na zarzuty odwołania, przystępujący przedstawił stanowisko jak poniżej. 

W  odpowiedzi  na  okoliczności,  twierdzenia,  zarzuty  i  żądania  zgłoszone  przez 

Odwołującego - w odwołaniu z dnia 23.03.2020 r., uczestnicy Konsorcjum z nimi całkowicie 

się  nie  zgadzają  i  im  zaprzeczają  co  do  ich  zaistnienia,  prawdziwości  oraz  zasadności 

chyba, 

że w treści pism złożonych w toku postępowania o udzielenie Zamówienia albo w 

treści niniejszego pisma, je w sposób wyraźny i bezpośredni przyznają. 

Ad. 1. uzasadnienia 

Odwołania z dnia 23.03.2020 r., względem zarzutu nr 1  

Odnosząc się do  twierdzeń  i  argumentacji  przedstawionej  przez  Odwołującego w  treści 

uzasadnienia zarzutu nr 1, niniejszym wskazano

, co następuje. 

Bezspornym jest twierdzenie Odwołującego, zgodnie z którym — Pismem z dnia 24 lutego 

2020 r. 

przystępujący poinformował Zamawiającego, że w treści oferty podał nieprawdziwe 

informacje dotyczące punktacji w kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy” oraz że 

wynikało to z zaniedbania tego wykonawcy.  

Bezspornym jest twierdzenie Odwołującego, zgodnie z którym  —„Konsorcjum PER-MIR 

podniosło jednocześnie, że wobec faktu złożenia nieprawdziwych informacji dokonuje tzw. 

samooczyszczenia  stwierdzając,  że  podanie  nieprawdziwych  informacji  nie  miało  dużej 

wagi,  gdyż  nieprawdziwe  informacje  dotyczyły  jednej  inwestycji  z  pięciu  wskazanych  w 

treści oferty, zaś dla uzyskania maksymalnej liczby 40 pkt wystarczyło podanie czterech 

inwestycji. 


W odniesieniu do  przedstawionego stanu prawno faktycznego,  Odwołujący  w  pierwszej 

kolejności podniósł, że — złożone w piśmie z dnia 24 lutego 2020 r. informacje w żaden 

sposób  nie  mogą  świadczyć  o  skutecznym  dokonaniu  self-cleaningu.  Wykonawca 

przekazał bowiem jedynie informację o złożeniu nieprawdziwych informacji, nie przedstawił 

zaś  Zamawiającemu  żadnych  informacji  lub  dowodów  na  wykazanie  podjęcia  środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które mogłyby zostać uznane za odpowiednie 

dla  zapobiegania  dalszemu 

nieprawidłowemu  postępowaniu  wykonawcy  —  czego 

wymaga art. 24 ust. 8 Pzp. Procedura self-

cleaningu nie ogranicza się tylko do przekazania 

informacji  o  wprowadzaniu  w  błąd,  lecz  wymaga  od  wykonawcy  wykazania 

zamawi

ającemu, jakie działania naprawcze zostały podjęte w tym celu, by w przyszłości 

taka  sytuacja  już  się  nie  powtórzyła.  W  niniejszej  sprawie  Konsorcjum  PER-MIR  nie 

wskazało żadnych środków naprawczych. Nie przeprowadziło więc skutecznej procedury 

samooczyszc

zenia. Tego rodzaju okoliczność nie wynika też z protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

Ustosunkowując  się  do  zarzutu  sformułowanego  przez  Odwołującego,  Konsorcjum 

wskazuje, że zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp (regulującym zasady obowiązywania instytucji 

tzw.  „samooczyszczenia”  —  z  angielskiego  „self—  cleaning')  —  „Wykonawca,  który 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5 Pzp, 

może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności, udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz 

współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych, 

organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym 

przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu 

Wykonawcy.  Przepisu  zdania  pierwszego 

nie  stosuje  się  jeżeli  wobec  Wykonawcy 

będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz 

ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  nie  upłynął  określony  w  tym  wyroku  okres 

obowiązywania tego zakazu. Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 9 Pzp — „Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu, 

jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8”. W 

oparciu  o  treść  przytoczonych  przepisów,  w  kontekście  zarzutu  Odwołującego, 

Konsorcjum wskazuje, że zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w przytoczonym art. 24 

ust. 8 Pzp, wykonawca, który podlega wykluczeniu w oparciu o oznaczone przyczyny — 

„może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do 

wykazania jego rzetelności”, w dalszej kolejności wymieniając „w szczególności” przykłady 


działań,  które  mogą  zostać  podjęte  przez  wykonawcę,  aby  tę  rzetelność 

wykazać/udowodnić,  w  zależności  od  charakteru  czynu  wykonawcy,  stanowiącego 

podst

awę do jego wykluczenia z postępowania. W tym miejscu Konsorcjum wskazuje, że 

redakcja  przywołanego  przepisu  nie  przemawia  za  przedstawianą  przez  Odwołującego 

wykładnią,  jakoby  niezależnie  od  treści  i  charakteru  zaistniałej  wobec  konkretnego 

wykonawcy prze

słanki do wykluczenia go z postępowania, celem dokonania prawidłowego 

i  skutecznego  samooczyszczenia,  wykonawca  winien  dokonać  wszystkich  czynności, 

których  katalog  ustawodawca  sformułował  w  art.  24  ust.  8  Pzp.  Nie  sposób  podzielić 

takiego stanowiska, choc

iażby ze względu na nieadekwatność części oczekiwanych przez 

ustawodawcę  działań  do  zdecydowanej  większości  przypadków  zaistnienia  podstaw  do 

wykluczenia wykonawcy, jak chociażby „udowodnienie naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym”, czy też „zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody". Nie każdy przypadek ziszczenia się podstaw 

do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie 

polegał  na  wyrządzeniu  szkody,  czy  też  krzywdy,  która  będzie  wymagała 

naprawienia/zadośćuczynienia, a z pewnością nie każdy przypadek będzie przestępstwem 

lub przestępstwem skarbowym. W związku z tym, Konsorcjum wskazuje, że zakres działań 

i  środków  oczekiwanych  w  danym  przypadku  i  w  efekcie  podejmowanych  przez 

wykonawcę celem wykazania jego rzetelności pomimo zaistnienia przyznanych podstaw 

do  wykluczenia  z  postępowania,  winien  być  odniesiony  do  dyrektyw  nałożonych  na 

zamawiającego  w  aft.  24  ust.  9  Pzp,  a  więc  z  „uwzględnieniem  wagi  i  szczególnych 

okoliczności czynu wykonawcy". W związku z tym, odnosząc się do zarzutu Odwołującego, 

Konsorcjum  wskazuje,  że  całość  wyczerpujących  i  kompleksowych  wyjaśnień 

przedstawionych przez Konsorcjum w treści pisma z dnia 24.02.2020 r. (złożonego w trybie 

samo

oczyszczenia) z jego wyłącznej inicjatywy, co do okoliczności zaistnienia podstawy 

do  jego  wykluczenia  z  postępowania,  jak  i  zakres  dowodów  przedstawionych  dla  ich 

poparcia,  przy  uwzględnieniu  „wagi  i  szczególnych  okoliczności  czynu  wykonawcy”,  w 

zupełności  wyczerpują  przesłanki  ustawowe  dokonania  samooczyszczenia  (self  — 

cleaning) uregulowane w przywołanych art. 24 ust. 8 i 9 PZP — całkowicie uprawniając 

Zamawiającego do podjęcia decyzji o niewykluczeniu Konsorcjum z postępowania. 

Idąc  dalej  Odwołujący  podnosi,  że  „Niezależnie  od  twierdzeń  Konsorcjum  PER-MIR  o 

przeprowadzeniu  procedury  samooczyszczenia  Zamawiający  winien  wykluczyć  tego 

wykonawcę za sam fakt złożenia nieprawdziwych informacji mogących mieć istotny wpływ 

na podejmowane w toku postępowania decyzje. Informacje z treści oferty referujące do 

kryterium oceny ofert zawsze są bowiem informacjami mogącymi mieć istotny wpływ na 


decyzje podejmowane przez zamawiającego, w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

PZP. 

Nie sposób podzielić przytoczonego stanowiska Odwołującego. 

Konsorcjum 

wskazuje, że wobec skutecznego dokonania pismem z dnia 24.02.2020 r. tzw. 

samooczyszczenia (self 

— cleaning), które zostało uwzględnione przez Zamawiającego, 

brak  jest  podstaw  do  formułowania  stanowiska  o  istnieniu  przesłanek  do  wykluczenia 

Konsorcjum  z  postępowania  o  udzielenie  Zamówienia  —  „Niezależnie  od  twierdzeń 

Konsorcjum PER-

MIR o przeprowadzeniu procedury samooczyszczenia". Najeży bowiem 

podkreślić,  że  zaistnienie  okoliczności  stanowiących  podstawę  do  wykluczenia 

Kon

sorcjum,  zgodnie  z  dyspozycją  art.  24  ust.  8  Pzp,  było  bezpośrednią  przyczyną 

podjęcia  działań  mających  na  celu  samooczyszczenie  Konsorcjum.  W  związku  z 

uwzględnieniem  przez  Zamawiającego  samooczyszczenia  dokonanego  przez 

Konsorcjum,  brak  jest  podstaw  do  f

ormułowania  stanowiska  o  istnieniu  przesłanek  do 

wykluczenia Konsorcjum  z  postępowania o udzielenie Zamówienia,  także na  podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp. 

Mając  na  względzie  całość  przedstawionych  okoliczności,  w  tym  w  szczególności 

charakter  i 

społeczno  gospodarcze  znaczenie  uchybienia  stanowiącego  podstawę 

czynionych zarzutów, niezwłoczność i zakres wyjaśnień i dowodów przedstawionych przez 

Konsorcjum,  jak  i  jego  wyłączną  inicjatywę  w  tym  zakresie,  Konsorcjum  wskazuje  na 

całkowitą prawidłowość oceny dokonanej przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 

—  9  Pzp,  która  znalazła  obraz  w  treści  czynności  polegającej  na  wyborze  oferty 

Konsorcjum jako najkorzystniejszej, z automatycznym pominięciem dokonania czynności 

polegających  na  wykluczeniu  Konsorcjum  z  postępowania  o  udzielenie  Zamówienia  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Ad. Il. Uzasadnienia Odwołania z dnia 23.03.2020 r. -- „ Względem zarzutu nr 2”  

Odnosząc się do  twierdzeń  i  argumentacji  przedstawionej  przez  Odwołującego w  treści 

uzasadnienia zarzutu nr 2 niniejszym wskazuje

, co następuje. 

Bezspornym jest twierdzenie Odwołującego, zgodnie z którym — „Zgodnie z treścią SIWZ 

— Rozdział XX pkt 2 lit. b) — Zamawiający przewidział punktowanie za pełnienie funkcji 

„kierownika budowy w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności 

publicznej  lub  budynku    mieszkalnego  wielorodzinnego 

bądź  budynku  zamieszkania 

zbiorowego". 

Odwołując się do treści przytoczonego kryterium oceny ofert „doświadczenie kierownika 

budowy”,  Odwołujący  zakwestionował  doświadczenie  kierownika  budowy  wskazanego 


przez Konsorcjum w treści oferty złożonej w toku ubiegania się o udzielenie Zamówienia 

w zakresie dwóch zadań: 

„ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie”, oraz 

„ Termomodernizacja 10 budynków wielorodzinnych (w tym trzech budynków pow. 25m 

wysokości,  11-to  kondygnacyjnych)  na  terenie  Osiedla  Na  Stoku  w  Kielcach'    w  obu 

przypadkach  podnosząc  argument  zgodnie  z  którym  —  „Doświadczenie  w  pełnieniu 

kierownika  budowy  dla  tego  rodzaju  prac  termomodernizacyjnych  nie  odpowiada 

wymaganiom przewidzianym przez Zamawiającego, nie jest bowiem doświadczaniem w 

zakresie budowy, przebudowy lub 

remontu”. 

Konsorcjum  podkreśla,  że  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  prace  polegające  na 

„termomodernizacji”,  które  były  wykonywane  na  obu  wymienionych  powyżej  inwestycjach 

mają charakter „przebudowy”, o której mowa w Rozdziale XX pkt 2 lit. b) SIWZ a także w art. 

3 pkt 7a) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 

i 136 z późn, zm.). Należy bowiem wskazać ze zgodnie z 3 pkt 7a) ustawy z dnia 07 lipca 

1994 r. 

— Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) — „Ilekroć 

w  ustawie  jest  mowa  o:  przebudowie 

należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  robót 

budowlanych, w wyniku 

których  następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 

istniejącego  obiektu  budowlanego,  z  wyjątkiem  charakterystycznych  parametrów,  jak: 

kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; 

w  przypadku  dróg  są  dopuszczalne  zmiany  charakterystycznych  parametrów  w  zakresie 

niewymagającym zmiany granic pasa drogowego,  Analizując zakres prac wykonywanych 

na  obu  zadaniach,  należy  wskazać,  że  na  każdej  z  nich  wystąpiły  prace  polegające  na 

dociepleniu  istniejącego  budynku.  W  przypadku  zadania  „Termomodernizacja  budynku 

Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie” były wykonywane chociażby prace polegające na — 

„Docieplenie ścian zewnętrznych i ościeży metodą lekką mokrą --- 1963 m 

 2.Docieplenie 

ścian  piwnic  z  wykonaniem  izolacji  przeciwwilgociowej—  185  rn

.  3.  Ocieplenie  stropu 

budynku głównego granulatem — 1200 rn

. 4. Docieplenie dachu Sali gimnastycznej i szatni 

Docieplenie  i  remont  kominów  pod  dachem  wymienionych  zadaniach  mają 

charakter „remontu", o którym mowa w Rozdziale XX pkt 2 lit. b) SIWZ, a także w art. 3 pkt 

8) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 

— Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 

z późn. zm.). Należy bowiem wskazać, ze zgodnie z art. 3 pkt 8) ustawy z dnia 07 lipca 1994 

r. 

— Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.)  — „Ilekroć w 

ustawie jest mowa o: (. ..) remoncie - 

należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 

obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 


a  niestanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów 

budowlanych innych ni

ż użyto w stanie pierwotnym;”. 

(dowód: uwierzytelniona kserokopia pisma „Poświadczenie” sporządzonego przez Miejskie 

Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia a. 03.2018 r. — w dokumentacji postępowania 

o udzielenie Zamówienia) 

12. Docieplenie i remont kominów pod dachem”.  

Z kolei, w przypadku zadania 

–„ Termomodernizacja 10 budynków wielorodzinnych (w tym 

Trzech 

budynków pow. 25m wysokości, 11-to kondygnacyjnych) na terenie Osiedla Na Stoku 

w.  Kielcach"  były  wykonywane  chociażby  prace  polegające  na  —  docieplenie  ścian 

zewnętrznych  w  technologii  systemu  Ceresit  Popular  firmy  Henke/  wraz  z  wykonaniem 

t

ynków  silikatowo  —  silikonowych  w  ilości  5584,48  m

”.  W  związku  z  tym,  Konsorcjum 

podkreśla,  że  docieplenie  budynku  czyli  termomodernizacja,  to  proces  polegający    na 

zastosowaniu materiałów i rozwiązań w celu zmniejszenia zapotrzebowania i zużycia energii 

cieplnej  w  obiekcie  budowlanym.  Docieplenie  budynku  prowadzi  do  zmiany  parametrów 

technicznych obiektu, takich jak 

ogniotrwałość czy przepuszczalność. Prace dociepleniowe 

stanowią więc przebudowę budynku, w rozumieniu art. 3 pkt 7a) ustawy z dnia 07 lipca 1994 

r. 

— Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. Li. z 2019 r., poz. 186 z późn. zm.). Pozostałe prace 

wykonywane  na 

wymienionych  zadaniach  mają  charakter  remontu  o  którym  mowa  w 

Rozdziale XX pkt 2 lit. b) SIWZ, a także w art. 3 pkt 8) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — 

Prawo  budowlane  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1186  z  późn.  zm.).  Należy  bowiem 

wskazać, że zgodnie z art. 3 pkt 8) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) — „Ilekroć w ustawie jest mowa o: (. ..)remoncie 

należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto 

w stanie pierwotnym;”. 

(dowód: uwierzytelniona kserokopia pisma „Poświadczenie” sporządzonego przez Miejskie 

Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 14.03.2018r. – w dokumentacji postępowania 

o udzielenie Zamówienia   

(dowód:  uwierzytelniona  kserokopia  pisma  „Poświadczenie”  sporządzonego  przez  K.  W. 

Camel

eon  Termomodernizacja  z  dnia  02.04.2018  r.  w  dokumentacji  postępowania  o 

udzielenie Zamówienia) 


(dowód:  uwierzytelniona  kserokopia  pisma  „List  Referencyjny”  sporządzonego  przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Stoku” w Kielcach z dnia 08.09.2017 r. — w dokumentacji 

postępowania o udzielenie Zamówienia) 

(dowód:  uwierzytelniona  kserokopia  pisma  „Poświadczenie”  sporządzonego  przez  K.  W.  

Cameleon  Termomodernizacja  z  dnia  02.02.2019  r. 

—  w  dokumentacji  postępowania  o 

udzielenie Zamówienia) 

W związku z powyższym, pierwsza część zarzutu nr 2 nie zasługuje na uwzględnienie. 

W  dalszej  kolejności,  odnosząc  się  do  wskazanego  przez  Konsorcjum  —  „Zadania  — 

Rozbudowa, nadbudowa, 

przebudowa Zespołu Szkół w Rudzie Talubskiej k/ Garwolina”, a 

przede  wszystkim  uzyskanych  informacji,  że  rzeczone  zadanie  —  „nie  zostało  należycie 

wykonane”,  a  —  ,,  Firma  DORINWEST  Sp.  z  o.o.  (na  zlecenie  której  funkcję  kierownika 

budowy  pełnił  D.  C.)  przerwała  swoje  prace  i  porzuciła  teren  budowy,  co  skutkowało 

rozwiązaniem umowy z winy tego wykonawcy”, Odwołujący stawia zarzut, zgodnie z którym 

—  „Nie  sposób  więc  twierdzić,  iż  w  ramach  tak  prowadzonej  realizacji  Pan  D.  C.  nabył 

do

świadczenie  gwarantujące  należytą  realizację  niniejszego  zamówienia”.  Argumentując 

przedstawiony  zarzut

,  Odwołujący  wskazuje,  że  „Celem  kryterium  „Doświadczenie 

kierownika  budowy”  było  premiowanie  wykonawców  za  doświadczenie  osoby  w  pełnieniu 

funkcji kiero

wnika budowy. W ramach tego kryterium należało wykazać doświadczenie danej 

osoby przy inwestycjach należycie wykonanych. Jedynie takie doświadczenie ma znaczenie 

dla  Zamawiającego.  W  ramach  ww.  kryteriom  nie  chodziło  bowiem  o  formalne  pełnienie 

funkcji Kie

rownika budowy i nie można zrównywać doświadczenia osoby, która potrafiła jako 

kierownik budowy zorganizować prace i pokierować tymi pracami w sposób prawidłowy, z 

doświadczeniem  osoby,  która  nie  sprawdziła  się  na  danej  inwestycji  i  nie  potrafiła 

doprowadz

ić  jej  do  pozytywnego  zakończenia.  Przyjęcie  innego  stanowiska  wypaczałoby 

całkowicie sens  ww.  kryterium  oceny  ofert  i  prowadziłoby  do  naruszenia zasady  równego 

traktowania wykonawców.  

Według  przystępującego  nie  sposób  zgodzić  się  z  przytoczonym  stanowiskiem 

Odwołującego. 

Odpowiadając na przedstawiony zarzut, w pierwszej kolejności Konsorcjum potwierdza, że 

D.  C. 

nie  pełnił  funkcji  kierownika  budowy  przez  pełny  okres  realizacji  inwestycji  — 

„Rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  Zespołu  Szkół  w  Rudzie  Talubskiej  k/Garwolina”  i 

złożył rezygnację z pełnionej funkcji przed zakończeniem prac mających na celu realizację 

rzeczonej inwestycji. Nie mniej, Konsorcjum ponadto podnosi, że zgodnie z opisem kryterium 

oceny ofert „Doświadczenie kierownika Budowy”  sformułowanym przez Zamawiającego w 

Rozdziale  XX  pkt  2  lit.  b)  SIWZ,  Zamawiający  nie  postawił  wymogu  „pełnienia  funkcji 


kierownika  budowy  na  (odpowiednio  „jednej”,  „dwóch”,  „trzech”  oraz  „czterech  i  więcej') 

budowach  w  zakresie  budowy,  przebudowy  lub  remon

tu  budynku  użyteczności  publicznej 

lub  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  bądź  budynku  zamieszkania  zbiorowego” 

począwszy  od  rozpoczęcia  procesu  budowlanego  do  jego  skutecznego  zakończenia.  W 

związku z tym, Konsorcjum podnosi, że pełnienie przez D. C. funkcji kierownika budowy na 

inwestycji 

—  „Rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  Zespołu  Szkół  w  Rudzie  Talubskiej 

k/Garwolina

”  w  okresie  od  dnia  25.06.2014  r.  do  dnia  25.02.2015  r.,  spełnia  przesłanki 

określone w Rozdziale XX pkt 2 lit. b) SIWZ. 

Idąc  dalej,  Konsorcjum  wskazuje  na  zasadniczy  błąd  Odwołującego  leżący  u  podstaw 

postawionego zarzutu. Należy bowiem wskazać, że już w treści pisma z dnia 18.02.2020 r., 

Odwołujący wyraźnie wskazał, że — „Pan D. C. pełnił funkcję kierownika budowy w okresie 

od  25.06.2014  r.    do  dnia  25.

02.2015  r.  z  ramienia  DORINWEST  Sp.  z  o.o.,  która  jako 

Generalny  Wykonawca 

wykonywała  przedmiot  urnowy  zawartej  z  Gminą  Garwolin.  Jak 

poinformował nas w piśmie z dnia 22.01.2020 r. (załącznik nr 2) Zamawiający tj. Urząd Gminy 

Garwolin, firma DOR/NWEST Sp. z o.o. przer

wała swoje prace i porzuciła teren budowy, co 

skutkowało rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy, tj. firmy DORINWEST Sp. z o.o.”. Nie 

mniej,  formułując  kolejne  twierdzenia  o  nienależytym  wykonaniu  przez  Pana  D.  C.  pracy 

kierownika budowy na inwestycji  „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Zespołu Szkół w 

Rudzie Talubskiej k/Gawolina

” Odwołujący zdaje się nie zauważać, że D. C. „pełnił funkcję 

kierownika budowy w okresie od 25.06.20

14 r. do dnia 25.02.2015 r.” (co Odwołujący wprost 

sam przyznaje w zacytowanym fragmencie pisma z dnia 18.02.2020 r.), a umowa łącząca 

wykonawcę - DORINWEST sp. z o.o. i inwestora - Gminę Garwolin, została rozwiązana w 

dniu 22.12.2015 r. (co wprost wynika 

z przedstawionego przez Odwołującego pisma Gminy 

Garwolin z dnia 22.012020 r.) a wiec 10  miesięcy później. W związku z tym, Konsorcjum 

podnosi,  że  Odwołujący  nie  przedstawił  jakiegokolwiek  dowodu,  ani  nie  przywołał 

jakiejkolwiek  okoliczności,  która  mogłaby  uzasadnić  postawioną  tezę,  jakoby  okoliczności 

przywołane  przez  Odwołującego  w  treści  pisma  z  dnia  18.02.2020  r.  miały  w  jakikolwiek 

sposób obciążać D. C.; czy też stanowić dowody na rzekome nienależyte wykonywanie przez 

D.  C. 

obowiązków  kierownika  budowy.  Nie  sposób  obciążać  osoby  pełniącej  funkcję 

kierownika budowy na 10 miesięcy przed rozwiązaniem umowy z wykonawcą, na zlecenie 

którego  działał,  niesatysfakcjonującym  zakresem  wykonanych  robót,  zniszczeniem  części 

materiałów budowlanych, czy też nieuprzątnięciem terenu robót. 

(dowód: kserokopia pisma Odwołującego z dnia 18.02.2020 r. wraz z załącznikami, w tym w 

szczególności pismem Gminy Garwolin z dnia 22.01.2020r. — w dokumentacji postępowania 

o udzielenie Zamówienia) 


Ko

nsorcjum  ponadto  wskazuje,  że  przedstawiona  przez  Odwołującego  dokumentacja  w 

postaci pisma Gminy Garwolin z dnia 22.01.2020 r. wraz ze zdjęciami mającymi rzekomo 

przedstawiać stan, jaki miał zaistnieć na inwestycji — „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa 

Zesp

ołu  Szkół  w  Rudzie  Talubskiej  k/Garwolina”,  w  żaden  sposób  nie  uprawnia 

Odwołującego  do  stawiania  zarzutu  nienależytego  wykonywania  przez  D.  C.  obowiązków 

kierownika budowy. 

Należy bowiem wskazać, że z istoty funkcji kierownika budowy, którego 

zakres uprawnień i obowiązków został uregulowany przez ustawodawcę w ustawie z dnia 07 

lipca 1994 r. 

— Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), nie 

sposób  obciążać  kierownika  budowy  zaistnieniem  nieuzasadnionych  przerw  w  realizacji 

przez wykonawcę robót stanowiących przedmiot umowy zawartej z inwestorem, aż wreszcie 

ostateczne „porzucenie” realizowanej budowy (tym bardziej, jeżeli nastąpiło to w okresie, w 

którym D. C. nie pełnił już funkcji kierownika budowy). Niewątpliwie przedmiotowe kwestie 

winny  obciążać  wykonawcę  —  DORINWEST  sp.  z  o.o.,  jako  podmiot  odpowiedzialny  za 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy zawartej z inwestorem. 

Ponadto,  uzupełniająco  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  oświadczeniem  Gminy  Garwolin 

z

awartym w piśmie z dnia 22.01.2020 r. — „W dniu 25.02.2015 r. Pan D. C. złożył rezygnację 

z funkcji kierownika budowy, od dnia 26.02.2015 r. funkcję tę przejął Pan N. Ł. . W związku 

z tym, biorąc pod uwagę, że umowa łącząca wykonawcę - DORINWEST sp. z o.o. i inwestora 

Gminę Garwolin została podpisana w dniu 25.06.2014 r., przyjmując nawet hipotetyczne 

założenie Odwołującego, że Pan D. C. pełnił funkcję kierownika budowy od dnia następnego 

po dniu podpisania umowy (w rzeczy

wistości rzadko spotykane), i tak pełnił tę funkcję przez 

okres krótszy niż Pan N. Ł. . 

Mając  na  względzie  całość  przedstawionych  okoliczności,  Konsorcjum  podnosi,  że 

zgłoszony przez Odwołującego zarzut nr 2 nie zasługuje na uwzględnienie. 

Ad. III

. uzasadnienia Odwołania z dnia 23.03.2020 r.— Względem zarzutu nr 3 i 5” 

Odnosząc  się  do  twierdzeń  i  argumentacji  przedstawionej  przez  Odwołującego  -  Firmy 

Budowlanej ANNA 

— BUD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w treści uzasadnienia zarzutu 

nr 3 i 5 niniejszym 

przystępujący wskazał jak następuje. 

Bezspornym  jest  twierdzenie  Odwołującego,  zgodnie  z  którym  —  „Konsorcjum  PER-MIR 

zaoferowało cenę ryczałtową za wykonanie projektu wykonawczego, o którym mowa w 2 ust. 

1 pkt 2 wzoru umowy w wysokości 2.000.000,00 zł.”. Bezspornym jest także, że — „Cena ta 

znacznie  odbiega  od  cen 

pozostałych  ofert  -  98.400,00  zł;  37.565,43  zł;  51.540,00  zł; 

160.000,00 zł: 50.000,00 zł., 76.000, 00 zł; 307.600,00 zł; 150.000,00 zł. ” 


Odwołujący podnosi, że — „Konsorcjum PER-MIR zawyżyło cenę wykonania ww. projektu, 

podając cenę odbiegającą od rzeczywistej wartości tego zakresu prac, po to by na początku 

umowy 

otrzymać  wynagrodzenie  przekraczające  znacznie  faktyczną  wartość  tego 

świadczenia.  W  ten  sposób  Konsorcjum  PER-MIR  dokonało  manipulacji  wyceną  oferty  i 

zapewniło  sobie  „zaliczkowanie”  wykonania  realizacji  robót  budowlanych.”-  Odwołujący 

wskazuje  także,  że  —  „Przyjęty  sposób  wyceny  oferty  nie  został  oparty  na  adekwatności 

wzajemnych  świadczeń.  Naraża  to  Zamawiającego  na  przepłacenie  za  wykonany  projekt 

(...).". Aż wreszcie, Odwołujący zarzuca, że  — „ Tego rodzaju manipulowanie ceną  oferty 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji". 

Odnosząc się do  przedstawionych  zarzutów  Odwołującego,  Konsorcjum  wskazuje,  że nie 

znajdują one żadnych podstaw w zaistniałym stanie prawno — faktycznym. Należy bowiem 

wskazać,  że  wskazana  przez  Konsorcjum  w  złożonej  ofercie  ryczałtowa  cena  brutto  za 

wykonanie  projektu  wykonawczego,  o  k

tórym  mowa  w  §  2 ust.  1  pkt  2 Wzoru  Umowy,  w 

wysokości 2.000.000,00 zł. została sporządzona w oparciu o własną kalkulację Konsorcjum, 

z  uwzględnieniem  ryzyka  związanego  z  określeniem  wysokości  wynagrodzenia 

ryczałtowego,  przy  uwzględnieniu,  że  wysokość  rzeczonej  kwoty  wpływa  wyłącznie 

pośrednio  na  atrakcyjność  złożonej  oferty,  jako element  współkształtujący  cenę  oferty. W 

związku  z  tym,  Konsorcjum  zaprzecza  twierdzeniom  Odwołującego,  jakoby  miało  celowo 

zawyżyć wysokość wynagrodzenia za wykonanie projektu wykonawczego, o którym mowa 

§ 2 ust. 1 pkt 2 Wzoru Umowy. 

Podtrzymując  w  całości  przedstawione  powyżej  stanowisko,  z  daleko  idącej  ostrożności, 

Konsorcjum  wskazuje,  że  orzecznictwie  Izby  przyjmuje  się,  że  manipulowanie  sposobem  

wyceny kosztu oferty może  stanowić czyn nieuczciwej konkurencji (przykładowo  — wyrok 

KIO z dnia Il stycznia. 2016 r., sygn. akt KIO 2786/15)”, tym nie mniej należy podkreślić, że 

wyłącznie  w  przypadku,  gdy  jest  powodem  przewagi  lub  korzyści  po  stronie  wykonawcy 

polegającej  na  uzyskaniu  dodatkowych  punktów  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  albo 

gwarantuje  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  (jak  w  przypadku  zaistniałym  w 

przywołanym przez Odwołującego wyroku KIO, sygn. akt 2786/15). Taka sytuacja nie miała 

miejsca w przypadku zai

stniałym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Nawet przyjęcie 

hipotetycznego  założenia  o  zasadności  zarzutów  Odwołującego  w  zakresie  celowego 

zawyżenia  przez  Konsorcjum  wysokości  ceny  brutto  za  projekt  wykonawczy,  należy 

wskazać,  że  Konsorcjum  nie  uzyskało  żadnych  korzyści  w  ramach  postępowania  o 

udzielenie Zamówienia, 


Mając  na  względzie  całość  przedstawionych  okoliczności,  Konsorcjum  podnosi,  że 

zgłoszone przez Odwołującego zarzuty nr 3 i 5 nie zasługują na uwzględnienie. 

Ad. IV. uzasadnienia Odwołania z dnia 23.03.2020 r.- „Względem zarzutu nr 4” 

Odnosząc  się  do  twierdzeń  i  argumentacji  przedstawionej  przez  Odwołującego  -  Firmy 

Budowlanej ANNA 

— BUD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w treści uzasadnienia zarzutu 

nr  4,  odnoszącej  się  do  wykazania  przez  Konsorcjum  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu  o  udzielenie  Zamówienia,  odnosząc  się  za  Odwołującym  do  kolejnych 

kategorii warunków udziału w postępowaniu, wskazano co następuje. 

Ad IV pkt 1 

. „Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział VIII pkt 2. 

1 SIWZ 

Bezspornym 

jest twierdzenie Odwołującego, zgodnie z którym zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 

2.1 . SIWZ Zamawiający wymagał wykazania się wykonaniem co najmniej 2 zamówieniami 

odpowiadającymi  swoim  rodzajem  robotom  stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  tzn.  1) 

Wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł 

brutto, polegającej na przebudowie lub remoncie budynku/budynków stanowiących zabytek 

nieruchomy  wpisany  do  rejestru  lub  inwentarza  muzeum  będącego  instytucją  kultury 

(zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) lub 

budynku/budynków  zlokalizowanych  na  terenie  objętym  ochroną  konserwatorską.  2) 

Wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 5.000.000, 00 zł 

brutto,  polegającej  na  budowie,  przebudowie  bądź  remoncie  budynku/budynków 

użyteczności publicznej. ” 

Bezspornym  jest 

także  twierdzenie  Odwołującego,  zgodnie  z  którym  —  „Jednocześnie 

Zamawiający  zastrzegł, że z uwagi na specyfikę przedmiotu postępowania jak  i charakter 

postawionego warunku, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymaganym powyżej 

doświadczeniem wykaże się w całości co najmniej 1 podmiot występujący wspólnie, o którym 

mowa  w  rozdz.  XI  SI

WZ,  bądź  w  przypadku  polegania  przez  Wykonawcę  na  zasobach 

podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. X SIWZ, wymaganym wyżej doświadczeniem 

wykaże się w całości Wykonawca lub ten podmiot.  

W  związku  z  powyższym,  przeprowadzając  analizę  przytoczonego  powyżej  warunku, 

Odwołujący stawia tezę, zgodnie z którą — „Z poczynionego zastrzeżenia wynika więc, że 

Zamawiający nie dopuścił sumowania doświadczenia i wymagał, by całością doświadczenia 

—  a  więc  łącznie  z  pkt  1  i  2  —  wykazał  się  bądź  jeden  z  konsorcjantów  bądź  podmiot 

udostępniający  zasób.  W  oparciu  o  przedmiotową  tezę,  po  przeprowadzeniu  analizy 

przedstawionego  przez  Konsorcjum  „Wykazu  robót”,  w  którym  przywołano  4  (cztery) 


inwestycje, Odwołujący stawia zarzut, zgodnie z którym — „Z powyższego wynika, że żaden 

z członków Konsorcjum PER-MIR nie wykazał się w całości doświadczeniem wymaganym 

przez Zamawiającego. Wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia nie posiada też 

podmiot udostępniający zasób — PUH G. P. .  

Nie sposób zgodzić się z przytoczonym stanowiskiem Odwołującego. 

Konsorcjum wskazuje, że zgodnie z przytoczonym powyżej zastrzeżeniem Zamawiającego 

— „(..) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego, o którym 

mowa  w  rozdz.  K  SIWZ,  wymaganym  wyżej  doświadczeniem  wykaże  się  w  całości 

Wykonawca lub ten podmiot.  

W związku z tym, Konsorcjum wskazuje, że posłużenie się w SIWZ wyrazem „lub”, wskazuje 

na  zastosowanie alternatywy  łącznej  (nierozłącznej),  a więc jego zastosowanie umożliwia 

wykazanie  się  doświadczeniem  uzyskanym  przez  jednego  z  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  Zamówienia  z  powołaniem  się  na  doświadczenie  podmiotu 

udostępniającego  zasoby.  Taka  sytuacja  ma  miejsce  w  niniejszym  postępowaniu,  w 

przypadku  Konsorcjanta  - 

MIROSŁAWA  PERLAKA  prowadzącego  jednoosobową 

działalność  gospodarczą  pod  firmą:  PRZEDSIĘBIORSTVVO  REMONOTOWO  - 

BUDOWLANE PER - MIR M. P.

, który: 

działając  samodzielnie  nabył  doświadczenie  w  ramach  realizacji  inwestycji  pod  nazwą: 

„Rozbudowa  i  przebudowa  budynku  oświatowego  Zakładu  Doskonalenia  Zawodowego  w 

Końskich  z  przeznaczeniem  na  sale  lekcyjne,  sale  ćwiczeń  i  zaplecze  sanitarne  wraz  z 

niezbędną  infrastrukturą  techniczną.  ”  w  zakresie  wykazania  warunku  —  „wykonania  co 

najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto, polegającej 

na  przebudowie 

lub  remoncie  budynku/budynków  stanowiących  zabytek  nieruchomy 

wpisany do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z ustawą 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) lub budynku/budynków 

zlokalizowanych na terenie objętym ochrona konserwatorską. ”    działając w konsorcjum z 

podmiotem  trzecim  udostępniającym  zasoby  —  G.  P.  prowadzącym  jednoosobową 

działalność gospodarczą pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE G. 

P.

,  nabył  doświadczenie  w  ramach  realizacji  inwestycji  pod  nazwą:  „Nadbudowa  łącznika 

między budynkami szkoły informatycznej, a budynkiem internatu z przeznaczeniem całości 

na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, budowa drogi pożarowej, budowa parkingu dla 

samochodów  osobowych  na  48  stanowisk  postojowych  na  działce  nr  ewid  99,  w  obrębie 

0017 w Kielcach przy ul. Warszawskiej 96" w zakresie wykazania warunku „wykonania co 

najmniej  1  roboty  budowlanej,  o  wartości  nie  mniejszej  niż  5  000  000,00  zł  (brutto), 


polegającej  na  budowie,  przebudowie  bądź  remoncie  budynku/budynków  użyteczności 

publicznej”. 

(dowód:  uwierzytelniona  kserokopia  pisma  „Poświadczenie”  sporządzonego  przez  Zespół 

Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke — Bosaka w Kielcach z dnia 23.10.2019 r.) 

(dowód:  uwierzytelniona  kserokopia  pisma  „Referencje”  sporządzonego  przez  Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 05.06.2018 r.) 

W związku z powyższym, przytoczony zarzut Odwołującego jest całkowicie bezzasadny, 

Ad. IV. ppkt 2. 

„Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowe/ (Rozdział VIII pkt 

22. lit.a) SIW

Z” 

Bezspornym jest twierdzenie Odwołującego, zgodnie z którym zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 

2.2  lit  a)  SIWZ 

Zamawiający  wymagał  wykazania  się  dysponowaniem  co  najmniej  jedną 

osobą  posiadającą  uprawnienia  do  kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń i która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 

budowlanych  prowadzonych  przy  zabytkach  nieruchomych  wpisanych  do  rejestru  lub 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która będzie pełnić funkcję Kierownika 

budowy

”.  

Bezspornym jest także twierdzenie Odwołującego, zgodnie z którym — „Konsorcjum PER-

MIR  na  Kierownika  budowy  wskazało  P.  D.  C.  .  W  złożonym  Wykazie  osób  wykonawca 

wskazał  na  doświadczenie  tej  osoby  nabyte  w  okresach  przypadających  na  lata  1983  — 

1987, na stanowisku: inspektor/specjalista w Dziale Przygotowania i Realizacji Produkcji PP 

Pracownie Konserwacji 

Zabytków o/Kielce.  

W  związku  z  powyższym,  przeprowadzając  analizę  wykazanego  doświadczenia  D.    C., 

Odwołujący  stawia  tezę,  zgodnie  z  którą  —  „Z  informacji  zawartych  w  przedmiotowym 

W

ykazie wynika więc, że ww. osoba nie brała udziału w robotach budowlanych, a jedynie 

zajmowała  administracyjne  stanowisko  w  przedsiębiorstwie  państwowym,  jakim  było  PP 

Pracownie Konserwacji 

Zabytków. "3 jednocześnie formułując zarzut, zgodnie z którym — 

„Nie jest  to  wystarczające  dla potwierdzenia spełniania  warunku udziału  w  postępowaniu. 

Zamawiający wymagał bowiem 18 miesięcznej praktyki na budowie, zdobytej przez fizyczny 

udział  w  realizacji  robót  budowlanych  lub  nadzorze  na  budowie,  czym  ww.  osoba  się  nie 

legitymuje. ” 

N

ie sposób zgodzić się z przytoczonym zarzutem Odwołującego. 


Należy bowiem wskazać, że w rzeczonym „Wykazie osób” Konsorcjum w sposób wyraźny 

wskazało  na  charakter  funkcji  i  zakres  czynności  wykonywanych  przez  D.  C.  w  ramach 

poszczególnych  inwestycji  („przygotowanie  i  nadzór  nad  robotami”  albo  „nadzór  na 

robotami'),  informując  wyłącznie,  że  D.  C.wykonywał  rzeczone  czynności  w  ramach 

wykonywania  obowiązków  wynikających  ze  stosunku  zatrudnienia  na  stanowisku  — 

„inspektor/specjalista  w  Dziale  Przygotowania  i  Realizacji  Produkcji  w  PP  Pracownie 

Konserwacji Zabytków o/ Kielce Pl. Zamkowy 1”. W związku z tym, zarzut Odwołującego, 

jakoby D. C. 

nie brał udziału w robotach budowlanych, a jedynie zajmował administracyjne 

stanowisko  w  przedsiębiorstwie  państwowym  (PP  Pracownie  Konserwacji  Zabytków),  nie 

znajduje 

żadnego  potwierdzenia  zarówno  w  treści  oświadczenia  złożonego  w  „Wykazie 

osób”, jak i w rzeczywiście zaistniałych okolicznościach faktycznych. 

Idąc dalej, Odwołujący wskazuje, że — „jak wynika ze złożonego przez Konsorcjum PER-

MIR dokumentu pt. Stwierdzenie przygotowania zawodowego,  P. D. C. 

nabył uprawnienia 

budowlane z dniem 07.04.1987 r. Oczywistym jest więc, że w poszczególnych okresach lat 

od 1983 do 07.04.1987 r. nie mógł brać udziału w robotach budowlanych ani jako kierownik 

budowy,  ani  jako  kierownik  robót,  ani  jako  inspektor  nadzoru  budowlanego”.  Zdaniem 

Odwołującego  —  „Ze  złożonego  Wykazu  nie  wynika,  by  P.  D.  C.,  zajmujący  stanowisko 

inspektora/specjalisty posiadał 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie. W dodatku 

część wskazanego doświadczenia dotyczy robót „zabezpieczających”, które nie kwalifikują 

się do robót budowlanych, o których stanowi art. 37c ww. ustawy”. 

Przys

tępujący nie zgadza  się z przytoczonym zarzutem Odwołującego. 

Konsorcjum  nie  zgadza  się  z  przytoczonym  stanowiskiem  Odwołującego,  podnosząc,  że 

doświadczenie  określone  jako  —  „udział  w  robotach  budowlanych”  nie  wymagało  ani 

posiadania  uprawnień  zawodowych,  ani  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy,  kierownika 

robót, czy też inspektora nadzoru inwestorskiego, a więc posiadania przymiotu uczestnika 

procesu  budowlanego  w  rozumieniu  art.  17  ustawy  z  dnia  07  lipca  1994  r. 

—  Prawo 

budowlane  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019  r.    poz.

1186  z  późn.  zm.).  Możliwość  okazania  się 

rzeczonym  doświadczeniem  wymagała  rzeczywistego  udziału  wskazanego  podmiotu  w 

robotach budowlanych weryfikowanego przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia 

zawartego w „Wykazie osób”.  

Ponadto,  zapr

zeczając  zasadności  zarzutów  przedstawionych  przez  Odwołującego, 

Konsorcjum  wskazuje,  że  w  treści  „Wykazu  osób”  wskazało  na  doświadczenie  D.  C.  w 

zakresie  wykonywania  robót  „konstrukcyjno  —  zabezpieczających”,  które  z  pewnością 

należą do kategorii  robót budowlanych”, a nie wyłącznie na „prace zabezpieczające” — jak 

podnosi Odwołujący. 


W związku z powyższym, przytoczony zarzut Odwołującego jest całkowicie bezzasadny  

Ad. IV. ppkt 3. „Warunek dotyczący zdolności technicznej/ lub zawodowej/ (Rozdział VIII pkt 

2.2. lit. c) SI

WZ)” 

Bezspornym jest twierdzenie Odwołującego, zgodnie z którym zgodnie z Rozdziałem VIII  pkt 

2.2. lit. c) SIWZ - 

Zamawiający wymagał wykazania się dysponowaniem co najmniej jedną 

osobą  posiadającą  uprawnienia  do  kierowania  robotami  w  specjalności  instalacyjnej  w 

zakresie  instalacji 

i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych,  która  będzie  pełnić 

funkcję kierownika robót w tym zakresie.  

Bezspornym jest także twierdzenie Odwołującego, zgodnie z którym — „Ze złożonego przez 

Konsorcjum PER-MIR dokumentu dla p. J. M. 

wynika, że osoba ta posiada uprawnienia w  

zakresie instalacji elektrycznych. ”  

W związku z powyższym, przeprowadzając analizę wykazanego doświadczenia Pana D. C., 

Odwołujący stawia tezę, zgodnie z którą P. J. M. — „Nie posiada więc uprawnień w zakresie 

12 instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. ". Jednocześnie powołując się na wyrok KIO 

z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt KIO 2382/12, oraz sformułowane tam zasady oceny —  

zakre

s uprawnień wydanych na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i 

Ochrony  Środowiska  z  dnia  20  lutego  1975  roku  w  sprawie  samodzielnych  funkcji 

technicznych w budownictwie 

(Dz.U. Nr 8, poz. 46 ze zm.)” z uwzględnieniem dyspozycji art. 

104 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 

— Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1186  z  późn.  zm.):  Odwołujący  stawia  zarzut,  zgodnie  z  którym  —  „Ustawodawca  z 

zachowaniem zasady praw nabytych, wykluczył rozszerzającą interpretację co do zakresu 

uprawnie

ń nabytych przed dniem wejścia w życie ustawy. Z treści tego przepisu nie można 

również  wyprowadzić  wniosku  o  uzyskaniu  z  mocy  prawa  uprawnień  w  szerszym  niż 

wskazany w decyzji o uprawnieniach zakresie. ", tym samym pośrednio wskazując, że fakt 

posiadania przez p. J. M. 

uprawnień „w zakresie instalacji elektrycznych”, nie oznacza, że 

posiada  także  wymagane  przez  Zamawiającego  uprawnienia  „w  zakresie  instalacji  i 

urządzeń elektroenergetycznych'  

Nie sposób zgodzić się z przytoczonym zarzutem Odwołującego. 

Odpowiadając  na  przedstawione  twierdzenia,  w  pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  że 

zgodnie  z  treścią  przedstawionego  przez  Konsorcjum  dokumentu  —  „Stwierdzenie 

przygotowania  zawodowego  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 

budownictwie” z dnia 11.09.1985 r. wydanego przez Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział 

Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego, o numerze 

ewidencyjnym  160/85,  z  tym  dniem  J.  M. 

nabył  uprawnienia  („został  upoważniony')  do: 


„wykonywania  samodzielnej  funkcji  projektanta  oraz  kierownika  budowy  i  robót  w 

specjalności  instalacyjno  —  inżynieryjnej  w  zakresie  instalacji  elektrycznych”.  Istotnie, 

zgodnie z dyspozycją art. 104 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. 

Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy 

uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 

do  pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie,  zachowują uprawnienia 

do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, tym nie mniej, jak wskazała Krajowa 

Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 17 lutego 2017 r.. Sygn. akt KIO/KD 7/17 - „Uprawnienia 

budowlane wydawane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów  odpowiadające 

współczesnym uprawnieniom w danej specjalności bez ograniczeń, to uprawnienia, które nie 

mają  zakresowo-rzeczowych  ograniczeń  definiowanych  przez  obowiązujące  aktualnie 

przepisy  (jako  wyłączonych  przez  takie  sformułowanie  warunku)  oraz  są  uprawnieniami 

um

ożliwiającymi wykonanie zamawianego zakresu robót, w związku z którym warunki były 

stawiane.".  Konsorcjum  podnosi, 

że  w  analizowanym    przypadku  J.  M.,  należy  utożsamić 

zaświadczone uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót 

specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych z wymaganymi 

przez zamawiającego uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji 

i urządzeń elektrycznych i- elektroenergetycznych  Przemawia za tym fakt, 

że analizowane uprawnienia zostały udzielone J. M. „na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, § 

4 ust. 2, 

§ 7, § 5 ust. 1 pkt 1, § 7, §13 ust. 1 pkt 4 lit. d, § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie z dnia 20 lutego 1975 roku". Zgodnie z brzmieniem 

§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. d. 

rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Terenowej  i  Ochrony  Środowiska  w  sprawie 

samodzielnych  funkcji technicznych  w  budownictwie  z  dnia  20  lutego  1975  roku  1.  Organ 

administracji  państwowej  stopnia  powiatowego  stwierdza  posiadanie  przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta, kierownika budowy i robót oraz 

funkcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4, w specjalnościach techniczno — budowlanych: 

(...) 4) instalacyjno 

— inżynieryjnej w zakresie: ( ... ) d) instalacji elektrycznych, (...).”. Z kolei, 

zgodnie  z  treścią  §  1  rozporządzenia  z  dnia  20  grudnia  1988  roku  Ministra  Gospodarki 

Przestrz

ennej  i  Budownictwa  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie

— „1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Terenowej 

j  Ochrony  Środowiska  z  dnia  20  lutego  1975  roku  w  sprawie  samodzielnych  funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46, i z 1986 r. Nr 26, poz. 127) w 13 w ust. 

1  w  pkt  4  lit.  a),  b)  i  d)  otrzymują  brzmienie:  (  ...  )  d)  sieci  i  instalacji  elektrycznych  — 

obejmującej  instalacje  elektryczne,  napowietrzne  i  kablowe  linie  energetyczne,  stacje  i 

urządzenia elektroenergetyczne. ". W związku z tym, Konsorcjum wskazuje: że rozszerzenie 

zakresu  w  ramach  specjalności  „elektrycznej”  nastąpiło  z  mocy  prawa,  przy  czym  na 


szczególną uwagę zasługuje fakt, że zostało nadane nowe brzmienie przepisu (§ 13 ust. 1 

pkt 4 lit. d) rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie 

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  z  dnia  20  lutego  1975  roku),  a  nie 

nastąpiło  dodanie  kolejnej  jednostki  redakcyjnej  wprowadzającej  nową  specjalność 

uprawnień  budowlanych.  Ponadto,  wcześniejsze  brzmienie  rzeczonego  rozporządzenia  w 

ogóle 

nie 

przewidywało 

specjalności 

„w 

zakresie 

instalacji 

urządzeń 

elektroenergetycznych".  Intencje  prawodawcy  w  tym  przypadku  należy  odczytać  jako 

konieczność pełniejszego określenia specjalności już wymienionej w rozporządzeniu* a nie 

dodanie nowej specjalności uprawnień. Co więcej, jak wskazała Krajowa izba Odwoławcza 

w  wyroku  z  dnia  8  lipca  2011  r.,  sygn.  akt  KIO  1332/11  - 

„Niecelowe  jest  hipotetyczne  i 

teoretycz

ne  porównywanie  nadawanych  niegdyś  i  obecnie  uprawnień.  Przy  wszystkich 

różnicach terminologicznych i historycznych dotyczących ich regulacji wymaganie równości 

i absolutnej odpowiedniości uprawnień prowadziłoby jedynie do ograniczenia konkurencji w 

opisac

h  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  w  trakcie  prowadzenia  postępowań  przez 

dyskryminację  wykonawców  dysponujących  osobami  zdolnymi  do  wykonania  danego 

przedmiotu  zamówienia,  a  posiadającymi  uprawnienia  wydane  na  podstawie  uchylonych 

przepisów. Jedynym zaś sensownym sposobem interpretacji spełniania warunków udziału w 

postępowaniu  dotyczącego  osób  sprawujących  samodzielne  funkcje  techniczne  w 

budownictwie i wymaganej w warunkach odpowiedniości uprawnień wydawanych niegdyś i 

obecnie,  jest stwierdzenie  czy  upr

awnienia te umożliwiają wykonywanie danych robót”. W 

związku  z  tym,  przedstawione  powyżej  stanowisko,  zgodnie  z  którym,  w  analizowanym 

przypadku  J.  M.

,  należy  utożsamić  zaświadczone  uprawnienia  do  wykonywania 

samodzielnej funkcji kierownika budowy i 

robót w specjalności instalacyjno  inżynieryjnej w 

zakresie  instalacji  elektrycznych  z  wymaganymi  przez  zamawiającego  uprawnieniami  do 

kierowania  robotami  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń 

elektrycznych  i  elektroenergetycznych, 

znajduje  pełne  uzasadnienie  w  obowiązujących 

przepisach prawa. 

(dowód: uwierzytelniona kserokopia dokumentu Stwierdzenie przygotowania zawodowego 

do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie”  z  dnia  11.09.1985  r. 

wydanego  przez  Urząd  Wojewódzki  w  Kielcach  Wydział  Planowania  Przestrzennego, 

Urbanistyki,  Architektury  Nadzoru  Budowlanego,  o  numerze  ewidencyjnym  160/85 

—  w 

dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia) 

Podkreślenia wymaga, że przedstawiona powyżej interpretacja analizowanych przepisów w 

kontekście  uprawnień  J.  M.  przedstawionych  przez  Konsorcjum,  została  jednoznacznie 

potwierdzona  w  treści  pisma  z  dnia  07.08.2007  r.  wystosowanego  przez  Świętokrzyską 

Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (podpisanego przez Przewodniczącego Okręgowej 


Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. S. S.) (znak: L. 

dz. RP-025-0085(1)/07). 

(dowód:  uwierzytelniona  kserokopia  pisma  z  dnia  07.08.2007  r.  wystosowanego  przez 

Świętokrzyską 

Okręgową 

Izbę 

Inżynierów 

Budownictwa 

(podpisanego 

przez 

Przewodniczącego  Okręgowej  Komisji  Kwalifikacyjnej  Świętokrzyskiej  Izby  Inżynierów 

Budownictwa  dr 

inż. S. S.) (znak: L. dz. RP-025-0085(1)/07) — załączone do niniejszego 

pisma) 

Mając  na  względzie  całość  przedstawionych  okoliczności,  Konsorcjum  podnosi,  że 

zgłoszony przez Odwołującego zarzut nr 4 nie zasługuje na uwzględnienie. 

Mając  na  względzie  wszystkie  przedstawione  powyżej  okoliczności,  odwołanie  z  dnia 

23.03.2020r. wniesione przez Odwołującego - Firmę Budowlaną ANNA — BUD sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie — nie zasługuje na uwzględnienie. 

Kielce 07.08.2007 

Pan J. M. 

ul. Żeromskiego 38/22; 25-370 Kielce 

Odpowiadając  na  Pana prośbę  odnośnie  interpretacji  uprawnień  budowlanych  o  numerze 

ewide

ncyjnym  160/85.  wydanych  przez  Urząd  Wojewódzki  w  Kielcach  dn.  11.09.1985r., 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, iż Pana uprawnienia wydane są na 

podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 

lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1975r. 

Nr 8, poz. 46 ) w jego pierwotnym brzmieniu. 

Z

akres uprawnień budowlanych należy oceniać indywidualnie, zgodnie z treścią decyzji o ich 

nadaniu, przy uwzględnieniu przepisów będących podstawą ich nadania. Prawo Budowlane 

(Dz.U. 

Nr  89  Poz.  414  ze  zm.)  w  art.  104  wyraża  zasadę  poszanowania  praw  nabytych. 

„Osoby,  które  przed  dniem  wejścia  w  życie  ustawy,  uzyskały  uprawnienia  budowlane  lub 

stwierdzenie  posiadania  przygotowania  za

wodowego  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji 

technicznych  w  budownictwie,  zachowują  uprawnienia  do  pełnienia  tych  funkcji  w 

dotychczasowym zakresie

”. 

Dokonując  interpretacji  przedmiotowych  uprawnień  budowlanych  należy  brać  pod  uwagę 

wszystkie zmiany prawne 

do w/w rozporządzenia m.in. dokonane rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  20  grudnia  1988r.  zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1988, 

Nr 42, poz. 334). 


Zmiana  doko

nana  w  1988r.  odnosiła  się  m.in.  do  przepisu  §13  ust.  1  pkt.  4  lit.  d 

rozporządzenia  (leżącego  u  podstaw  nadania  przedmiotowych  uprawnień  )  i  polegała  na 

doprecyzowaniu  zakresu  instalacji  elektrycznych.  Zmiana  ta  dotyczyła  uprawnień 

budowlanych  nadanych  po 

dniu  13.01.1989r.,  jednak  przyjmuje  się,  że  uprawnienia 

budowlane wydane przed tą datą mają taki sam zakres jak te, które były wydawane po jej 

wprowadzeniu. W wyniku omawianej nowelizacji 

§13 ust. 1 pkt 4 lit. d otrzymał brzmienie: 

„sieci i instalacji elektrycznych — obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne, kablowe 

linie energetyczne

, stacje i urządzenia elektroenergetyczne”.  

Konkludując należy stwierdzić, iż posiadane przez Pana uprawnienia budowlane stanowią 

podstawę  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  w  budownictwie  zgodnie  z  ich 

treścią,  z  uwzględnieniem  omówionych  wyżej  zmian,  czyli  w  zakresie  sieci  i  instalacji 

elektrycznych.  Zakres  pojęcia  „instalacje  elektryczne”  użytego  w  rozporządzeniu  z  1975r. 

odpowiada zakresowi pojęcia „sieci i instalacje elektryczne” wprowadzonego przepisami z 

1988r.  PRZE

WODNICZĄCY  Okręgowej  Komisji  Kwalifikacyjnej  Świętokrzyskiej    Izby 

Inżynierów Budownictwa  dr inż. S. S. . 

Izba ustaliła i zważyła co następuje 

Odwołujący w dniu 23 marca 2020 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego polegającej na wyborze, 

jako  najkorzystniejszej,  oferty  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia — Konsorcjum Firm, w składzie: 

1)  M.  P. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Remontowo-

Budowlane „PER-MIR” M. P., ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce — jako Lider Konsorcjum, 

oraz 

2)  W.  L. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Usługowo-

Budowlane „Aga-Mar” W. L., ul. Wapiennikowa 45/3, 25-105 Kielce, 

3) J. T. 

— prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: T. J. - Budowlane Prace Izolacyjne, 

Ociesęki 87, 26-035 Raków,  

wspólnicy spółki cywilnej EXPERT, ul. Szczepaniaka 29, 25-118 Kielce — jako Członkowie 

Konsorcjum. 

Zdaniem  Odwołującego,  wskutek  wskazanej  powyżej  czynności,  doszło  do  naruszenia 

przepisów: 


1) art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP poprzez zaniechanie jego zastosowania, a w konsekwencji przez 

zaniechanie wykluczenia Konsorcjum z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2)  art.  91  ust.  1  Pzp w  związku z  art.  7  ust.  1 PZP  przez  przyznanie Konsorcjum  40  pkt  w 

kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, 

3) art. 89 ust. 1 

pkt 3 PZP przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, której złożenie 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,  

ewentualnie: 

4) art. 26 ust. 3 i 4 PZP przez zaniechanie wezwania Konsorcjum do złożenia dokumentów 

potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zaniechanie  złożenia 

wyjaśnień, 

5)  art.  87  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie wyceny kosztów wykonania projektu wykonawczego. 

Z uwagi na powyższe, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie 

Zamawiającemu dokonania następujących czynności: 

1) unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum,  

2) wykluczenia Konsorcjum z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

3) odrzucenia oferty Konsorcjum,  

ewentualnie: 

4) przyznania Konsorcjum 10 pkt w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, 

5)  wezwania  Konsorcjum  do  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie 

warunków udziału w postepowaniu lub do złożenia wyjaśnień. 

Zamawiający podtrzymał w całości swoje stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu postępowania, 

a postawione przez Odwołującego zarzuty uznał za bezzasadne. Do postępowania przystąpił 

po stronie zamawiającego wykonawca wybrany.  

Izba rozstrzygnęła postawione zarzuty jak poniżej.  

Co do zarzutu naruszenia art.24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp. 

Pismem  z  dnia  18  lutego  2020  r.  Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu  informację,  iż 

Konsorcjum  PER-

MIR  podało  w  swojej  ofercie  nieprawdziwe  informacje  dotyczące 


doświadczenia  P.  D.  C.  [osoba  podana  na  punkty  w  kryterium  „Doświadczenie  kierownika 

budowy"). 

Udostępniona Odwołującemu dokumentacja potwierdza ww. okoliczność. Pismem z dnia 24 

lutego 2020 r., Konsorcjum PER-

MIR poinformowało Zamawiającego, iż w treści oferty podało 

nie

prawdziwe informacje dotyczące punktacji w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy" 

oraz że wynikało to z zaniedbania tego wykonawcy. Jest to okoliczność bezsporna i przyznana 

przez Konsorcjum PER-MIR. 

Jako dowody przedstawiono: 

1) pismo Odwołującego z dnia 18 lutego 2020 r. 

2) pismo Konsorcjum PER-MIR z dnia 24.02.2020 r. 

Konsorcjum  PER-

MIR  podniosło  jednocześnie,  że  wobec  faktu  złożenia  nieprawdziwych 

informacji  dokonuje  tzw.  samooczyszczenia  stwierdzając,  że  podanie  nieprawdziwych 

informacji nie miało dużej wagi, gdyż nieprawdziwe informacje dotyczyły  jednej inwestycji z 

pięciu wskazanych w treści oferty, zaś dla uzyskania maksymalnej liczby 40 pkt wystarczyło 

podanie czterech inwestycji. 

Izba  podziela  stanowisko  Zamawiającego,  który  w  odpowiedzi  na  odwołanie  przedstawił 

argumentację jak poniżej.  

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez: 

1) nieuwzględnienie w toku postępowania informacji złożonych przez Odwołującego zawartych 

w  piśmie  z  dnia  18  lutego  2020  r.,  w  którym  Odwołujący  zawiadamia  Zamawiającego,  iż 

wskazany  w  ofercie  Konsorcjum  kierownik  budowy  nie  posiada  zadeklarowanego  przez 

Konsorcjum doświadczenia, 

2)  błąd  w  ustaleniach  faktycznych  polegający  na  uznaniu,  iż  Konsorcjum  wykazując 

nieprawdziwe info

rmacje w zakresie doświadczenia kierownika budowy nie działało w sposób 

lekkomyślny  i  niedbały,  albo  uznaniu,  iż  nieprawdziwe  informacje  nie  wprowadzały  w  błąd 

Zamawiającego  i  nie  mogły  mieć  istotnego  wpływu  na  decyzje  Zamawiającego  dotyczące 

wyboru oferty 

Konsorcjum w przedmiotowym postępowaniu. 

Tak postawione zarzuty nie zasługują na uwzględnienie z niżej podanych przyczyn: 

Zamawiający  nie  kwestionuje  faktu,  iż  Konsorcjum  przekazało  w  ofercie  nieprawdziwą 

informację  dotyczącą  doświadczenia  kierownika  budowy  —  Pana  D.  C.,  które  to 

doświadczenie  stanowiło  jedno  z  kryteriów  oceny  ofert.  Fakt  przedstawienia  informacji 

nieprawdziwej został odnotowany przez Komisję przetargową Zamawiającego i uwzględniony 


w załączonym do protokołu postępowania dokumencie „OCENA OFERT — z dnia 10.03.2020 

r.", gdzie w  wierszu 7 tabeli  w  kolumnie zatytułowanej  „Doświadczenia kierownika budowy”  

wpisano: 4 budowy 40 pkt, opatrując ten wpis stosownym komentarzem w dalszej części tego 

dokumentu. Zatem Zamawiający, wobec dostrzeżenia, iż informacja w zakresie doświadczenia 

kierownika budowy Konsorcjum jest w części nieprawdziwa, uwzględnił ten fakt przy ocenie 

ofert konstatując przy tym, co wynika także z ww. dokumentu, iż nie wpłynął on na punktację, 

a tym samym nie wpłynął na pozycję Wykonawców w rankingu. 

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w rozdz. XX 

zatytułowanym „Kryteria i sposób oceny ofert", w punkcie 2 lit. b zamieścił zapis: 

Zamawiający  oczekuje  kierowania  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy 

posiadającego  uprawnienia  budowlane  i  praktykę  wskazane  w  rozdz.  VIII  pkt  2.2  lit..  a 

niniejszej  SIWZ.  Przyznając  punkty  według  kryterium.  „doświadczenie  kierownika  budowy” 

Zamawiający będzie kierował się poniżej przedstawionymi zasadami: 

1)  brak  doświadczenia  kierownika  budowy  w  zakresie  budowy,  przebudowy  lub  remontu 

budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego bądź budynku 

zamieszkania zbiorowego - 0 pkt, 

2) pełnienie funkcji kierownika budowy na jednej budowie w zakresie budowy, przebudowy lub 

remontu budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego bądź 

budynku zamieszkania zbiorowego - 10 pkt, 

3) pełnienie funkcji kierownika budowy na dwóch budowach w zakresie budowy przebudowy 

lub  remontu  budynku  użyteczności  publicznej  lub  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego 

bądź budynku zamieszkania zbiorowego - 20 pkt, 

4) pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku 

użyteczności  publicznej  lub  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  bądź  budynku 

zamieszkania zbiorowego - 30 pkt, 

5)  pełnienie funkcji  kierownika  budowy  na  czterech  i  więcej  budowach  w  zakresie  budowy, 

przebudowy  lub  remontu  budynku  użyteczności  publicznej  lub  budynku  mieszkalnego 

wie

lorodzinnego bądź budynku zamieszkania zbiorowego - 40 pkt.  

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 40 punktów. 

Jak  z  powyższego  zestawienia,  40  punktów  wykonawca  mógł  otrzymać  za  doświadczenie 

kierownika budowy w pełnieniu tej funkcji i to zarówno wtedy, gdy wykazał doświadczenie na 

czterech  budowach,  jak  i  gdy  liczba  budów  była  od  czterech  większa.  Zatem,  co  wymaga 

podkreślenia, doświadczenie kierownika budowy dotyczące ilości budów większej niż cztery 


było  irrelewantne  dla  przyznanej  punktacji.  Wobec  wykazania  przez  Konsorcjum 

doświadczenia  w  zakresie  czterech  budów,  co  jest  okolicznością  niesporną,  należało 

stwierdzić,  iż  kierownik  budowy  wskazany  przez  Konsorcjum  dysponuje  doświadczeniem, 

które  pozwala  na  przyznanie  temu  Konsorcjum  40  punktów  w  tym  kryterium.  Z  tego  też 

względu,  informacja  w  zakresie  doświadczenia  kierownika,  pozwalająca  na  przyznanie  40 

punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, przedstawiona przez Konsorcjum 

w ofercie, nie była informacją wprowadzającą w błąd. 

Wykluczen

ie  wykonawcy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  wymaga 

wykazania  przez  Zamawiającego  zaistnienia  trzech,  przewidzianych  w  tym  przepisie 

przesłanek: 

przedstawienia przez wykonawcę informacji wprowadzających w błąd zamawiającego 

działaniu wykonawcy można przypisać winę nieumyślną w postaci lekkomyślności lub 

niedbalstwa, 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego mogą mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zdaniem Zamawiającego żadna z tych przesłanek nie zaistniała, gdyż: 

Ad.  1)  Konsorcjum  w  formularzu  ofertowym  zawarło  informacje  wskazujące,  iż 

doświadczenie kierownika budowy, Pana D. C., jest wystarczające do przyznania mu w 

kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” maksymalnej ilości punktów, to jest 40.  

Ad. 

2)  Działaniu  Konsorcjum  trudno  przypisać  lekkomyślność  czy  też  niedbalstwo.  Jak 

wynika ze złożonych w toku postępowania przez tegoż Wykonawcę wyjaśnień z dnia 24 

lutego  2020  r.,  podanie  w  ofercie  info

rmacji  nieprawdziwej  w  zakresie  doświadczenia 

kierownika  budowy  na  jednej  z  budów  wynikało  z  treści  oświadczeń  zawartych  w 

posiadanym  przez  Konsorcjum  „Poświadczeniu”,  wystawionym  przez  firmę  Cameleon 

Termomodernizacja K. W. 

— pracodawcę Pana D. C., z którego jednoznacznie wynika, iż 

Pan C. 

pełnił obowiązki kierownika budowy przy realizacji robót w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym  na  os.  „Słoneczny  Stok”  w  Kielcach  przy  ul.  Piłsudskiego  41.  Zdaniem 

Zamawiającego,  dokonanie  przez  Konsorcjum  weryfikacji  prawdziwości  informacji  o 

pełnionej na budowie funkcji przez Pana D. C. w oparciu o podpisany przez pracodawcę 

dokument, w którym ów pracodawca informację tę potwierdzał, było aktem, który w danych 

okolicznościach należy traktować jako dochowanie należytej staranności. W tym świetle 

nie  można  postawić  Konsorcjum  zarzutu  działania  niedbałego  czy  też  lekkomyślnego, 

jeżeli Konsorcjum to, przedstawiając Zamawiającemu informację, uprzednio ją weryfikuje 

w oparciu o 

dokumenty wskazujące na jej prawdziwość. Wykonawcy takiemu nie sposób 

w tych warunkach przypisać winy, także nieumyślnej, a tylko przypisanie winy nieumyślnej 


wiązałoby się z wypełnieniem jednej z przesłanek zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Z  ostrożności  wyjaśniam,  że  zarzut  działania  w  sposób  lekkomyślny  mógłby  być 

postawiony,  gdyby  Konsorcjum  weryfikowało  doświadczenie  Pana  D.  C.  w  kierowaniu 

budową  wyłącznie  na  podstawie  posiadanej  kopii  umowy  o  pracę  Pana  C.  z  ww. 

pracod

awcą, z której to jednoznacznie wynika jedynie zajmowane stanowisko (kierownik 

budowy), forma zatrudnienia oraz zakres obowiązków. Umowa ta nie mogłaby stanowić 

bezspornego  dowodu  na  potwierdzenie  wykonywania  samodzielnej  funkcji  technicznej 

przez określony czas na konkretnej budowie. 

Ad. 3) Informacja nieprawdziwa przedstawiona przez Konsorcjum w ofercie, niezależnie 

od  tego  czy  była  informacją  wprowadzającą  w  błąd  czy  też  cechy  takiej  nie  posiadała 

(zdaniem  Zamawiającego  nie  posiadała),  z  całą  pewnością  nie  mogła  mieć  istotnego 

wpływu na  decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. W 

ocenie  Zamawiającego  informacja  owa  nie  miała  żadnego  wpływu  —  choćby 

hipotetycznego, a tym bardziej wpływu istotnego. Decyzja Zamawiającego o przyznaniu 

Konsorcjum maksymalnej ilości punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, 

zależała  bowiem,  na  co  uprzednio  wskazywano,  od  faktu  wykazania  przez  Konsorcjum 

doświadczenia  w  takim  zakresie,  jaki  do  tego  uprawniał  —  to  jest  co  najmniej  cztery 

budo

wy. Wykazanie przez Konsorcjum większej ilości budów pozostawało bez znaczenia 

dla decyzji Zamawiającego o przyznaniu 40 punktów, stąd też, informacja co do tej ilości 

nie miała żadnego wpływu, a tym bardziej nie miała wpływu istotnego. 

Powyższego zarzutu Izba nie uznaje za udowodniony. 

2. Co do zarzutu naruszenia art.91 ust.1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  stoi  na  stanowisku,  że  Konsorcjum  PER-MIR  winno  zostać  wykluczone  z 

postępowania z uwagi na złożenie nieprawdziwych informacji. Z ostrożności Odwołujący 

stawia 

jednocześnie zarzut przyznania ofercie tego wykonawcy zbyt dużej ilości punktów 

w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy". 

Zgodnie z treścią SIWZ - Rozdział XX pkt 2 lit. b) - Zamawiający przewidział punktowanie 

za  pełnienie  funkcji  kierownika  budowy  w  zakresie  „budowy,  przebudowy  lub  remontu 

budynku  użyteczności  publicznej  lub  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  bądź 

budynku zamieszkania zbiorowego". 

Konsorcjum PER-

MIR wskazało w treści oferty: 

1.  Zadanie - 

Termomodernizacia budynku Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie. 


Przedmiotowe zadanie było realizowane w ramach procedury zamówień publicznych. 

Z  publicznie  dostępnych  informacji  wynika,  że  w  zakres  prac  przedmiotowego 

zamówienia wchodziło:- ocieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem tynków 

cienk

owarstwowych, wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach, - wymiana parapetów 

zewnętrznych, - wymiana obróbek blacharski wraz z wymianą rur spustowych i rynien, 

wymiana daszku nad wejściem bocznym, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - 

montaż nawiewników okiennych, - montaż budek lęgowych dla ptaków, - wykonanie 

opaski wokół budynku wraz z wykonaniem ścieków betonowych, - wymiana zwodów 

pionowych instalacji odgromowej, - 

wymiana okładziny schodów, - demontażowych i 

montażowych osprzętu elektrycznego zamontowanego na elewacji. 

Zgodnie  z  art.  3  pkt  6  Prawa  budowlanego,  budowa  oznacza  wykonywanie  obiektu 

budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę 

obiektu budowlanego. 

Przebudową jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 

parametrów  użytkowych  lub  technicznych  istniejącego  obiektu  budowlanego,  z 

wyjątkiem  charakterystycznych  parametrów,  jak:  kubatura,  powierzchnia  zabudowy, 

wysokość,  długość,  szerokość  bądź  liczba  kondygnacji;  w  przypadku  dróg  są 

do

puszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 

zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego]. Remont z kolei to 

wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu  stanu 

pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej konserwacji,  przy  czym 

dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  budowlanych  innych  niż  użyto  w  stanie 

pierwotnym (art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego]. 

Kryteria  oceny  ofert  pozostają  związane  z  przedmiotem  zamówienia.  Przedmiotem 

niniejszego  zamówienia  jest  wykonanie  skomplikowanych  robót  budowlano-

montażowych,  obejmujących  w  szczególności  przebudowę  istniejących  budynków 

zespołu  powięziennego,  wykonanie  niezbędnych  rozbiórek  budynków,  wzmocnienia 

gruntu,  dostosowania  obiektu  do 

potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  zmianie  funkcji 

pomieszczeń (Rozdział II SIWZ). 

Wykonanie robót budowlanych sprowadzających się do wykonania ocieplenia, tynków, 

wymiany parapetów, obróbek blacharskich, wymiany daszku, itd., nie stanowi budowy, 

przebudowy 

ani  remontu.  Doświadczenie  w  pełnieniu  kierownika  budowy  dla  tego 

rodzaju  prac  termomodernizacyjnych  nie  odpowiada  wymaganiom  przewidzianym 


przez  Zamawiającego,  nie  jest  bowiem  doświadczeniem  w  zakresie  budowy, 

przebudowy lub remontu. 

W tym stanie rzeczy 

Wykonawca nie powinien otrzymać punktów za ww. zadanie. 

2.  Zadanie - 

Termomodernizacja 10 budynków wielorodzinnych w tym trzech budynków 

o  pow.  23  m.  wysokości  11-to  kondygnacyjnych  na  terenie  Osiedla  Na  Stoku  w 

Kielcach. 

Tożsame okoliczności, jak wskazane w pkt 1 powyżej, zachodzę względem zadania 

dotyczącego termomodernizacji 10 budynków wielorodzinnych na terenie Osiedla Na 

Stoku w Kielcach. W ramach przedmiotowego zadania wykonawca wykonywał jedynie 

ocieplenie  wybranych  ścian  szczytowych,  budynków,  malowanie  elewacji  oraz 

wymianę  płytek  balkonowych  z  ewentualną  obróbką.  Doświadczenie  kierownika 

budowy  zdobyte  przy  tego  rodzaju  inwestycji  nie  jest  doświadczeniem  wymaganym 

przez  Zamawiającego,  nie  jest  bowiem  doświadczeniem  w  zakresie  budowy, 

przebudowy lub remontu. 

W tym stanie rzeczy Wykonawca nie powinien otrzymać punktów za ww. zadanie. 

3.  Zadanie - 

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Zespołu Szkół w Rudzie Talubskiej 

k/Garwolina 

Celem kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” było premiowanie wykonawców 

z

a  doświadczenie  osoby  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy.  W  ramach  tego 

kryterium należało wykazać doświadczenie danej osoby przy inwestycjach należycie 

wykonanych.  Jedynie  takie  doświadczenie  ma  znaczenie  dla  Zamawiającego.  W 

ramach  ww.  kryterium  nie  c

hodziło  bowiem  o  formalne  pełnienie  funkcji  Kierownika 

budowy i nie można zrównywać doświadczenia osoby, która potrafiła jako kierownik 

budowy  zorganizować  prace  i  pokierować  tymi  pracami  w  sposób  prawidłowy,  z 

doświadczeniem  osoby,  która  nie  sprawdziła  się  na  danej  inwestycji  i  nie  potrafiła 

doprowadzić jej do pozytywnego zakończenia. 

Przyjęcie innego stanowiska wypaczałoby całkowicie sens ww. kryterium oceny ofert i 

prowadziłoby do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców. Tą samą ilość 

punktów  miałby  bowiem  otrzymać  wykonawca,  który  dysponuje  osobą,  która  jako 

kierownik  budowy  prawidłowo  pokierowała  pracami  przy  4  inwestycjach  oraz 

wykonawca,  który  w  swojej  ofercie  podałby  osobę,  która  przykładowo  przy  każdej 


inwestycji, co prawda zajmowała stanowisko kierownika budowy, ale nie była w stanie 

prawidłowo pokierować pracami. 

Zamawiający  w  ramach  ww.  kryterium  nie  punktował  więc  „za  stanowisko",  ale  za 

doświadczenie, które ma przełożyć się na należytą realizację niniejszego zamówienia. 

Oczywistym  jes

t  więc,  że  w  ww.  kryterium  nie  powinny  podlegać  punktacji  zadania, 

które były nienależycie wykonywane. 

Zadanie - 

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Zespołu Szkół w Rudzie Talubskiej 

k/Garwolina nie zostało należycie wykonane. Na tym zadaniu p. D. C. pełnił funkcję 

kierownika  budowy  z  ramienia  firmy  DORINWEST  Sp.  z  o.o.,  która  jako  Generalny 

Wykonawca  wykonywała  przedmiot  umowy  zawartej  z  Gminą  Garwolin.  Firma 

DORINWEST Sp. z o.o. przerwała swoje prace i porzuciła teren budowy, co skutkowało 

rozwi

ązaniem umowy z winy tego wykonawcy. Nie sposób więc twierdzić, iż w ramach 

tak  prowadzonej  realizacji  p.  D.  C. 

nabył  doświadczenie  gwarantujące  należytą 

realizację niniejszego zamówienia. 

Dowód:  pismo  Odwołującego  z  dnia  18  lutego  2020  r.,  wraz  ze  zdjęciami  i  pismem 

Urzędu Gminy  Garwolin  z  dnia 22.01.2020 r.  - w  aktach  postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Zamawiający w tym zakresie przedstawił następujące stanowisko. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 Pzp w związku z 

art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  przyznanie  ofercie  Konsorcjum  zawyżonej  liczby  punktów  w 

kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, gdyż zdaniem Odwołującego: 

wymienione w treści oferty inwestycje kierowane przez Pana D. C., a polegające na 

termomodernizacji  budynków  (budynek  Szkoły  Podstawowej  Nr  61  w  Krakowie oraz  10 

budynków  wielorodzinnych  na  terenie  os.  Na  Stoku  w  Kielcach)  nie  wypełniały  definicji 

budowy, 

doświadczenie kierownika budowy nabyte na budowie prowadzonej nienależycie nie 

powinno być uwzględniane w ramach kryterium oceny ofert. 

Tak postawione zarzuty nic zasługują na uwzględnienie z niżej podanych przyczyn: 


Ad.  1)  Zamawiający  nie  podziela stanowiska Odwołującego,  według którego wykonanie 

ocieplenia, tynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany parapetów, obróbek 

blacharskich, nie stanowi budowy, przebudowy ani remontu.  

Przez roboty budowlane należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7 Prawa 

budowlanego, budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. Zdaniem doktryny prace polegające na ociepleniu obiektu 

budowlanego zalicza się do przebudowy, tak też zakwalifikował je Andrzej Gliniecki (red.), 

Prawo  budowlane.  Komentarz,  wyd.  III,  2016:  Za  remont  w  rozumieniu  ustawowym  nie 

można  uznać  wykonania  ocieplenia  zarówno  domu,  jak  i  werandy,  ponieważ  nie  są  to 

roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego (wyrok NSA w Warszawie 

z dnia 19 listopada 2001 r., IV SA 390/01, LEX nr 794692; wyrok NSA z dnia 12 lutego 

2013  r.,  II  OSK  1906/11,  LEX  nr  1358455).  Przeprowadzenie  tych  robót  budowlanych 

zawiera się w ustawowym pojęciu przebudowy, ponieważ prowadzi do zmiany parametrów 

użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. 

Mając  na  uwadze  wykładnię  powołanych  wyżej  przepisów,  potwierdzoną  w  poglądach 

sądów  oraz  wskazanym  piśmiennictwie,  nie  powinno  budzić  wątpliwości,  iż  roboty 

termomodernizacyjne obiektów zaliczyć należy do robót budowlanych, a osobę kierującą 

ich realiz

acją uznać za kierownika budowy. 

Ad. 2) Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający nie wymagał w ramach kryterium 

„Doświadczenie kierownika budowy” wykazania owego doświadczenia przy inwestycjach 

jedynie  należycie  wykonanych.  Konieczność  wykazania  należytego  wykonania 

zamówienia  dotyczy  potwierdzania  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  nie  zaś kryterium  oceny  ofert,  przewidzianym  w  art.  91  ust.  2  pkt  5  Pzp 

dotyczącym organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. 

Co  oczywiste,  odpowiedzialność  za  należyte  wykonanie  zamówienia  spoczywa,  co  do 

zasady,  na  wykonawcy,  nie  zaś  na  jego  personelu.  Zatem,  stanowisko  Odwołującego, 

zgodnie  z  którym  doświadczenie  Pana  D.  C.,  zdobyte  na  budowie,  którą,  według 

Odwołującego, wykonawca realizował nienależycie i przez to doświadczenie to nie może 

zostać  uwzględnione  przez  Zamawiającego,  jest  bezzasadne.  Okolicznością  bezsporną 

jest  to,  iż  Pan  D.  C.  pełnił  na  zadaniu  „Rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  Zespołu 

Szkół  w  Rudzie  Talubskiej  k/Garwolina”  funkcję  kierownika  budowy  i  z  tej  przyczyny 

Konsorcjum  otrzymało  stosowną  punktację,  zgodnie  z  opisem  w  przedmiotowym 

kryterium. Bez znaczenia w tym świetle pozostaje ustalenie, czy wykonawca, ponoszący 

całkowitą odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, realizował ją w sposób należyty, 


czy też nie. Okoliczność rzekomego nienależytego wykonania umowy nie znajduje oparcia 

w  dokumentacji  prowadzonego  postępowania  o  udzielenia  zamówienia,  a  wynika  ona 

jedynie  z  niczym  nie  udowodnionych  twierdzeń  Odwołującego.  Wbrew  stanowisku 

Odwołującego,  na  podstawie  pojedynczych  zdjęć  przedstawiających  składowane  w 

nieładzie materiały budowlane lub odpady budowlane na fragmentach terenu, nie można 

wnioskować o niewłaściwej realizacji inwestycji, mając na względzie, iż przedmiotem takiej 

inwestycji  jest  wykonanie  robót  budowlanych,  a  nie  sposób  składowania  materiałów. 

Dodatkowo  należy  rozróżniać  sferę  wykonywania  działalności  gospodarczej  przez 

wykonawcę  od  sposobu  pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  przez  kierownika 

budowy.  Nie  można  wywodzić  adekwatnego  związku  przyczynowego  pomiędzy 

działaniem przedsiębiorcy skutkującym rozwiązaniem zawartej umowy, lub odstąpieniem 

od  niej,  a  sposobem  pełnienia  obowiązków  inżynierskich  przez  kierownika  budowy.  Z 

doświadczenia  życiowego wynika,  że w  przypadku, gdy  kierownik  budowy  nie  wypełnia 

swych  zadań  należycie  to  zostaje  on  przez  wykonawcę  z  placu  budowy  usunięty  i 

zastąpiony inną osobą bez wpływu na zakończenie prowadzonej inwestycji. W przypadku 

zaś, gdy wykonawca prowadzi swą działalność gospodarczą nienależycie, to nawet przy 

najlepszych staraniach kierownika budowy, umowa może być przedwcześnie rozwiązana. 

W  stanie  faktycznym,  wynikającym  z  dokumentacji  prowadzonego  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia,  nie  można  pominąć,  iż  sam  Odwołujący  w  toku  postępowania 

przedstawił dokument, z którego jednoznacznie wynika, że Pan D. C. rozwiązał umowę o 

pracę z własnej inicjatywy, a nie został zwolniony z przyczyny niewłaściwego wykonywania 

funkcji kierownika budowy (vide: pismo Urzędu Gminy Garwolin z dnia 22 stycznia 2020 

r.), Nie można też pominąć faktu, że obowiązki Pana C. przejęła inna osoba, a odstąpienie 

od  realizacji  robót  budowlanych  nastąpiło  podczas  kierowania  budową  przez  następcę 

Pana C.

, na co nie miał on wpływu. 

Reasumując, rzekomy fakt niewłaściwej realizacji robót, nawet gdyby miał miejsce, to i tak 

w  świetle  kryteriów  oceny  ofert  nie  miałby  znaczenia,  a  dodatkowo  na  podstawie 

dokumentów  zgromadzonych  w  trakcie prowadzonego postępowania,  trudno  jest  nawet 

domniemywać, iż fakt niewłaściwego sprawowania samodzielnej funkcji technicznej przez 

Pana D. C. 

mógł mieć miejsce. 

Izba nie uznaje zarzutu za udowodniony. 

Co do zarzutu naruszenia art.89 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp. 

Konsorcjum PER-

MIR zaoferowało cenę ryczałtową za wykonanie projektu wykonawczego, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy w wysokości 2.000.000,00 zł. 


Cena ta znacznie odbiega od cen pozostałych ofert - 98.400,00 zł; 37.565,43 zł; 51.540,00 zł; 

160.000,00 zł;  50.000,00 zł;  76.000,00 zł;  307.600,00 zł;  150.000,00 zł. 

Zgodnie  z  Rozdziałem  VII  SIWZ,  termin  wykonania  zamówienia  został  ustalony  do  dnia 

15.12.2021  r.,  przy  czym  dla  wykonania  projektu  wykonawczego  wzmocnienia  gruntu  pod 

istniejącymi ścianami murowanymi termin ten wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

W  ocenie  Odwołującego,  Konsorcjum  PER-MIR  zawyżyło  cenę  wykonania  ww.  projektu, 

podając cenę odbiegającą od rzeczywistej wartości tego zakresu prac, po to by na początku 

umowy  otrzymać  wynagrodzenie  przekraczające  znacznie  faktyczną  wartość  tego 

świadczenia. W ten sposób Konsorcjum PER-MIR dokonało manipulacji wyceną ceny oferty i 

zapewniło  sobie  „zaliczkowanie"  wykonania  realizacji  robót  budowlanych.  Zamawiający  nie 

przewidział możliwości udzielania zaliczek. 

Przyjęty  sposób  wyceny  oferty  nie  został  oparty  na  adekwatności  wzajemnych  świadczeń. 

Naraża to Zamawiającego na przepłacenie za wykonany projekt, poza tym rodzi ryzyko, że 

wykonawca  po  wykonaniu  samego  projektu  może  zrezygnować  z  dalszej  realizacji  umowy 

otrzymując  za  samo  wykonanie  tego  projektu  kwotę  aż  2.000.000,00  zł.  Tego  rodzaju 

manipulowanie ceną oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza że chodzi o wydatkowanie środków 

publicznych, które powinno być celowe i gospodarne. W orzecznictwie Izby przyjmuje się, że 

manipulowa

nie sposobem wyceny kosztu oferty może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji 

W  tym  stanie  rzeczy  Zamawiający  winien  był  odrzucić  ofertę  Konsorcjum  PER-MIR,  a  co 

najmniej  wezwać  tego  wykonawcę  do  złożenia  szczegółowych  wyjaśnień,  skąd  wynika  tak 

wysoka cena za wykonanie projektu. 

Zamawiający odpierając zarzut przedstawił następującą argumentację. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 89 ust, 1 pkt 3 Pzp przez 

zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, której złożenie, zdaniem Odwołującego, miało 

stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. 

Dla obalenia trafności zarzutu Odwołującego, należy na wstępie dokonać wykładni pojęcia 

czynu nieuczciwej konkurencji. 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi 

obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta. 


Przykładowymi  działaniami  o  takich  znamionach,  wymienionymi  w  ustawie,  są  w 

szczególności: nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, utrudnianie dostępu 

do rynku. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, jest więc jedną z klauzul generalnych, 

które pozwalają wyłącznie na wskazanie odpowiedniego kierunku interpretacji zaistniałego 

stanu faktycznego. 

Czynem  nieuczciwej  konkurencji  będzie  więc  każde  zachowanie  przedsiębiorcy,  które 

narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, przez co zagraża interesowi przedsiębiorcy 

lub klienta  bądź go  narusza (wyrok  Sądu  Apelacyjnego  z  dnia  20  lutego 2008  n, (Vide: 

Sieradzka  Małgorzata  (red.),  Zdyb  Marian  (red.),  Ustawa  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji. Komentarz, wyd. II). 

Dla uznania danego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji, konieczne jest łączne 

spełnienie trzech przesłanek, według których działanie takie musi:  

1) być dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

2) naruszać przepisy powszechnie obowiązujące lub dobre obyczaje, 

3) stanowić zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta, 

Dokonując  analizy  ceny,  którą  Konsorcjum  zaoferowało  za  wykonanie  projektu 

wykonawczego,  nie  ulega  wątpliwości,  że  cena  ta  znacznie  przewyższa  przyjęty  przez 

Zamawiającego szacunek. 

W opisanym  stanie faktycznym  niewątpliwie dwie  pierwsze przesłanki  nie są spełnione. 

Konsorcjum, nawet 

na rynku lokalnym nie posiada pozycji dominującej, o czym najlepiej 

świadczy  liczna  konkurencja  wśród  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Konsorcjum w żaden sposób nie jest też w 

stanie narzucić Zamawiającemu swej ceny, gdyż nie posiada jakiejkolwiek siły rynkowej 

odmiennej od pozostałych Wykonawców. 

Dokonując  analizy  części  składowej  oferty  za  sporządzenie  dokumentacji  projektowej 

wzmocnienia istniejących fundamentów w modernizowanych obiektach, nie może jednak 

ujść uwadze, że ceny oferowane przez pozostałych Wykonawców za tę część zamówienia 

także znacznie przewyższają szacunek wykonany przez Zamawiającego. Z uwagi na to, 

że projekt budowlany stanowi indywidualną działalność twórczą, a koszt jego wytworzenia 

to 

głównie  nakład  pracy  intelektualnej,  cena  za  wykonanie  tego  projektu  nie  może  być 

precyzyjnie  zweryfikowana.  Nie  istnieje  też  obowiązujący  wykonawców  cennik  prac 

projektowych skutkujący względnym ujednoliceniem cen za takie usługi. Zamawiający nie 

miał więc żadnych możliwości, prawnych ani technicznych, do podważenia złożonej przez 


Konsorcjum oferty. Jedyną prawną możliwością weryfikacji zaoferowanej ceny byłoby jej 

rażące  zaniżenie  prowadzące  do  uznania,  iż  nosi  ona  znamiona  naruszenia  zasad 

uczciwej konk

urencji. W przypadku oferty Konsorcjum, wysoka cena za realizację projektu 

w żaden sposób nie narusza uczciwej konkurencji, a jedynym skutkiem takiego działania 

było ryzyko Konsorcjum w uzyskaniu mniejszej ilości punktów w kryterium „Cena”. 

Zamawiający,  nie  znajdując  faktycznej  podstawy  do  żądania  od  Konsorcjum  wyjaśnień 

dotyczących  kalkulacji  ceny  za  projekt  wykonawczy,  dokonał  analizy,  czy  zaoferowana 

cena  za  wykonanie  ww.  projektu,  przy  założeniu,  że  wynagrodzenie  za  tę  część 

zamówienia będzie fakturowane i płacone jako pierwsze, choćby potencjalnie nie naraża 

Zamawiającego na szkodę. 

W  przypadku,  gdy  Konsorcjum,  po  zrealizowaniu  prac  projektowych  i  otrzymaniu  za  to 

wynagrodzenia,  odstąpiłoby  od  zawartej  umowy,  Zamawiający  zobowiązany  byłby  do 

naliczenia 

kary  umownej  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  za  realizację  całego 

przedmiotu umowy, tj. w kwocie 3 289 000,00 zł, zaś cena za wykonanie prac projektowych 

wynosi  2  000  000,00  zł.  Przy  takim  odstąpieniu  od  umowy  jedynym  poszkodowanym 

byłoby Konsorcjum. Taki stan rzeczy nie narusza zasad wolnej konkurencji i nie szkodzi 

Zamawiającemu.  Dodatkowo  należy  mieć  na  względzie,  że  Zamawiający  przewidział 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wysokości 3% całkowitej ceny podanej w 

ofercie, co stanowi kwotę 986 700,00 zł. 

Zamawiający, zgodnie z deklaracją zawartą w SIWZ, w formularzu ofertowym oczekiwał 

podania  przez  wykonawcę,  oprócz  ceny  za  wykonanie  całości  przedmiotu  zamówienia, 

służącej do porównania ofert, także cen za wykonanie poszczególnych części składowych 

zamówienia, to jest: 

1) ceny ryczałtowej za wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją 

budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej I w Kielcach do potrzeb Teatru Lalki 

i Aktora „Kubuś” — określonych w 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik 

nr 5 do słwz, 

2)  ceny  ryczałtowej  za  opracowanie  projektu  wykonawczego  wykonania  wzmocnienia 

gruntu  pod  istniejącymi  ścianami  murowanymi  oraz  wykonania  pali  fundamentowych,  o 

którym mowa w 2 ust. 1 pkt 2 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Zamawiający mógłby powziąć wątpliwości co do ewentualnego działania niezgodnego z 

prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  gdyby  Konsorcjum  celowo  i  świadomie  zaniżyło  cenę 

jednej  części  składowej  oferty  rekompensując  to  zawyżeniem  pozostałej  części. 

Dodatkowo  takie  działanie  musiałoby  chociaż  potencjalnie  działać  na  szkodę  innych 


Wykonawców  lub  Zamawiającego,  albo  stanowić  źródło  nieuzasadnionego  zysku  dla 

Konsorcjum skutkującego naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Skoro więc żadna z 

części  składowych  oferty  nie  została  zaniżona  to  trudno  mówić  o  manipulowaniu,  i 

celowym, niezgodnym ze stanem rzeczywistym, przedstawianiu faktów, a w szczególności 

o  celowym  przenoszeniu  kosztów  z  jednej  części  zamówienia  na  pozostałe.  Zdaniem 

Zamawiającego  nie  można  uznać  za  manipulowanie  ceną  działania  polegającego 

wyłącznie na zawyżeniu jednej części składowej oferty. Prawo zamówień publicznych nie 

zna bowiem pojęcia „rażąco wysokiej ceny”, w odróżnieniu od rażąco niskiej ceny, której 

istnienie jest regulowan

e przez Pzp. Kalkulacja ceny ofertowej zależy bowiem jedynie od 

swobodnego uznania wykonawcy działającego w warunkach gospodarki rynkowej, i o ile 

kalkulacja ta nie budzi wątpliwości zamawiającego w zakresie wysokości rażąco niskiej, to 

nie powinna ona być kwestionowana przez Zamawiającego. 

W tak opisanym stanie faktycznym Konsorcjum nie dokonało jakiejkolwiek manipulacji w 

treści złożonej oferty ani też nie zaoferowało rażąco niskiej ceny w odniesieniu do całości 

oferty lub którejkolwiek z jej części składowej. Takie działanie Konsorcjum nie może zostać 

uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i przez to za nieuczciwe, chociażby poprawiało 

jego sytuację w stosunku do innych Wykonawców. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  rzekomego  zaliczkowania  robót  budowlanych  należy  zwrócić 

uwagę,  że  zarzut  ten  jest  całkowicie  bezzasadny.  Jak  już  wyżej  omówiono,  z 

zaliczkowaniem  mielibyśmy  do  czynienia  w  przypadku  manipulowania  cenami  za 

poszczególne  części  składowe  oferty  poprzez  zawyżenie  ceny  za  wykonanie  prac 

projektowych,  realiz

owanych  na  początku  trwania  umowy,  z  jednoczesnym  zaniżeniem 

wartości  robót  budowlanych  wykonywanych  w  dalszej  kolejności.  A  takie  działanie  w 

opisanym stanie faktycznym nie miało miejsca. 

Odwołujący,  zarzucając  Konsorcjum  zawyżenie  ceny  za  sporządzenie  projektu 

wykonawczego, nie przedstawia żadnych dowodów na to, jak ten fakt (o ile miał miejsce) 

wpłynął  na  cenę  całkowitą  oferty,  tak  by  można  było  twierdzić,  iż  cena  ta  jest 

zmanipulowana.  Samo  bowiem  zawyżenie  jednej  z  cen  składowych  bez  wykazania 

jednocze

snego  zaniżenia  innej  ceny  składowej  nie  może  świadczyć  o  niedozwolonym 

działaniu Konsorcjum, co omówiono powyżej. 

Izba uznaje zarzut za wykazany. Nakazuje w trybie art.87 ust.1 ustawy Pzp do złożenia 

wyjaśnień. 


Co do zarzutu naruszenia art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp. 

Zdaniem Odwołującego  

Zamawiający  w  sposób  błędny  uznał,  że złożone przez  Konsorcjum  PER-MIR  dokumenty  i 

oświadczenia potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

1. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (rozdział VIII pkt 2.1. SIWZ) 

Zamawiający  wymagał  wykazania  się  wykonaniem  co  najmniej  2  zamówieniami 

odpowiadającymi swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn.: 

1) Wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł 

brutto,  polegającej  na  przebudowie lub  remoncie budynku/budynków  stanowiących zabytek 

nieruchomy wpisany do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie 

z  ustawą  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami)  lub 

budynku/budynków zlokalizowanych na terenie objętym ochrona konserwatorską. 

2) Wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł 

brutto, polegającej na budowie, przebudowie bądź remoncie budynku/budynków użyteczności 

publicznej. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzegł, że z uwagi na specyfikę przedmiotu postępowania jak i 

charakter postawionego warunku, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymaganym 

powyżej doświadczeniem wykaże się w całości co najmniej 1 podmiot występujący wspólnie, 

o  którym  mowa  w  rozdz.  XI  SIWZ,  bądź  w  przypadku  polegania  przez  Wykonawcę  na 

zasobach  podmiotu  trzeciego,  o  którym  mowa  w  rozdz.  X  SIWZ,  wymaganym  wyżej 

doświadczeniem wykaże się w całości Wykonawca lub ten podmiot. 

Z  poczynion

ego  zastrzeżenia  wynika  więc,  że  Zamawiający  nie  dopuścił  sumowania 

doświadczenia i wymagał, by całością doświadczenia - a więc łącznie z pkt 1 i 2 - wykazał się 

bądź jeden z konsorcjantów bądź podmiot udostępniający zasoby. 

W złożonym Wykazie robót Konsorcjum PER-MIR wskazało 4 inwestycje: 

1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku ZOL dla Przewlekle Chorych 

Zgromadzenia Sług Jezusa przy Wesołej 45 w Kielcach. 

Ze złożonych referencji wynika, że wykonawcą tej inwestycji byli członkowie konsorcjum – T. 

J. oraz L. W.

, jako wspólnicy EXPERT spółka cywilna. 


Żaden z tych wykonawców nie nabył więc w całości doświadczenia wynikającego z realizacji 

ww. inwestycji. 

2.  Rozbudowa  i  przebudowa  budynku  oświatowego  Zakładu  Doskonalenia  Zawodowego  w 

Końskich  z  przeznaczeniem  na  sale  lekcyjne,  sale  ćwiczeń  i  zaplecze  sanitarne  wraz  z 

niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Ze złożonych referencji wynika, że wykonawcą tej inwestycji był lider Konsorcjum PER-MIR. 

3.  Nadbudowa  łącznika  między  budynkami  szkoły  informatycznej,  a  budynkiem  internatu  z 

przeznaczeniem  całości  na  potrzeby  Zespołu  Szkół  Informatycznych,  budowa  drogi 

pożarowej, budowa parkingu dla samochodów osobowych na 48 stanowisk postojowych na 

działce nr ewid. 99 w obrębie 0011 w Kielcach przy ul. Warszawskiej 96. 

Ze złożonych referencji wynika, że wykonawcą tej inwestycji był lider Konsorcjum PER-MIR 

oraz PUH G. P. . 

Żaden z tych wykonawców nie nabył więc w całości doświadczenia wynikającego z realizacji 

ww. inwestycji. 

4. Budowa 

Hali Sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym C.K. Norwida ul. Jagiellońska 4 

w Kielcach. 

Ze  złożonych  referencji  wynika,  że  wykonawcą  tej  inwestycji  była  Firma  Budowlane  Prace 

Izolacyjne T. J. . 

Z powyższego wynika, że żaden z członków Konsorcjum PER-MIR nie wykazał się w całości 

doświadczeniem  wymaganym  przez  Zamawiającego.  Wymaganego  przez  Zamawiającego 

doświadczenie nie posiada też podmiot udostępniający zasób - PUH G. P. . 

2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział VIII pkt 2.2. lita! SIWZ) 

Zamawiający wymagał wykazania się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

i która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury [zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. 

Konsorcjum PER-

MIR na Kierownika budowy wskazało p. D. C. . W złożonym Wykazie osób 

wykonawca wskazał na doświadczenie tej osoby nabyte w okresach przypadających na lata 

1983  -  1987,  na  stanowisku:  inspektor  /  specjalista  w  Dziale  Przygotowania  i  Realizacji 

Produkcji  PP  Pracownie  Konserwacji  Zabytków  o/Kielce.  Z  informacji  zawartych  w 


przedmiotowym  Wykazie  wynika  więc,  że  ww.  osoba  nie  brała  udziału  w  robotach 

budowlanych,  a  jedynie  zajmowała  administracyjne  stanowisko  w  przedsiębiorstwie 

państwowym, jakim było PP Pracownie Konserwacji Zabytków. Nie jest to wystarczające dla 

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający wymagał bowiem 18 

miesięcznej  praktyki  na  budowie,  zdobytej  poprzez  fizyczny  udział  w  realizacji  robót 

budowlanych lub nadzorze na budowie, czym ww. osoba się nie legitymuje. 

Tego rodzaju doświadczenie tej osoby nie wynika ze złożonego Wykazu. Ponadto, jak wynika 

ze  złożonego  przez  Konsorcjum  PER-MIR  dokumentu  pt.  Stwierdzenie  przygotowania 

zawodowego, p. D. C. 

nabył uprawnienia budowalne z dniem 07.04.1987 r. Oczywistym jest 

więc, że w poszczególnych okresach lat od 1983 do 07.04.1987 r. nie mógł brać udziału w 

robotach  budowalnych  ani  jako  kierownik  budowy,  ani  kierownik  ro

bót,  ani  jako  inspektor 

nadzoru budowlanego. Zgodnie z art. 17 Prawa budowlanego udział w robotach budowlanych 

oznacza bycie uczestnikiem procesu budowlanego. Uczestnikiem procesu budowlanego może 

być: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik 

robót.  Pan  D.  C.  nie  pełnił  żadnej  z  tego  rodzaju  funkcji  na  zadaniach  wpisanych  w  treści 

Wykazu.  Nie  brał  więc  udziału  w  robotach  budowlanych  prowadzonych  przy  zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru lub i

nwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

Należy  podkreślić,  że  wymóg  18  miesięcznego  doświadczenia  zdobytego  przez  udział  w 

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury jest wymogiem ustawowym (art. 37c ustawy 

o ochronie zabytków i opiece na zabytkami], 

W wyroku z dnia 24 lipca 2018 r., sygn. akt IV SA/Wr 354/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny 

we Wrocławiu wskazał, że „z powołanego przepisu ustawy wynika zatem, że kierownik robót 

budowlanych jak i kierownik nadzoru inwentarskiego pracujący przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych  do  rejestru,  a  takim  jest  Pałac  w  B.,  powinni  posiadać  uprawnienia  budowlane 

określone  w  przepisach  prawa  budowlanego  oraz  co  najmniej  18  miesięczną  praktykę  w 

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru". 

Jednocześnie Sąd stwierdził, że do robót budowlanych, o których mowa w art. 37c ww. ustawy 

nie należą roboty zabezpieczające. 

To,  że  istotą  postawionego  przez  Zamawiającego  wymogu  było  posiadanie  18  miesięcznej 

praktyki na budowie, nie powinno budzić wątpliwości. Na etapie przed podpisaniem umowy 

Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających „odbycie przez wskazaną w rozdz. 

VIII  pkt  2.2.  lit.  a  m

in.  18  miesięcznej  praktyki  zawodowej  na  budowie  przy  zabytkach 

nieruchomych  wpisanych  do  rejestru  lub  inwentarza  muzeum  będącego  instytucją  kultur/'  - 

Rozdział XXI pkt 4 lit. e SIWZ. 


Ze  złożonego Wykazu nie wynika,  by  p.  D.  C.,  zajmujący  stanowisko inspektora/specjalisty 

posiadał  18  miesięczną  praktykę  zawodową  na  budowie.  W  dodatku  część  wskazanego 

doświadczenia  dotyczy  robót  „zabezpieczających",  które  nie  kwalifikują  się  do  robót 

budowlanych, o których stanowi art. 37c ww. ustawy. 

W  tym  stani

e  rzeczy  Zamawiający  winien  był  wezwać  Konsorcjum  PER-MIR  do  złożenia 

nowego wykazu, w którym podana zostałaby osoba posiadająca wymagane doświadczenie 

lub do złożenia wyjaśnień dotyczących doświadczenia p. D. C. . 

3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział VIII pkt 2.2. lit cl SIWZ) 

Zamawiający wymagał wykazania się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia  do  kierowania  robotami  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót 

w tym zakresie. 

Ze złożonego przez Konsorcjum PER-MIR dokumentu dla p. J. M. wynika, że osoba ta posiada 

uprawnienia  w  zakresie  instalacji  elektrycznych.  Nie  posiada  więc  uprawnień  w  zakresie 

instalacji  i  urządzeń  elektroenergetycznych.  Jak  przyjmuje  orzecznictwo  KIO,  zakres 

uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu 

o przepisy będące podstawą ich nadania . 

Oceniając  zakres  uprawnień  wydanych  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych  w  budownictwie  (Dz.U.  Nr  8,  poz.  46  ze  zm.)  należy  mieć  na  uwadze 

postanowienie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 

156,  poz.  1118  z  pózn.  zm.],  zgodnie  z  którym  osoby,  które  przed  dniem  wejścia  w  życie 

ustawy  uzyskały  uprawnienia  budowlane  lub  stwierdzenie  posiadania  przygotowania 

zawodowego  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  zachowują 

uprawnienia  do  pełnienia  tych  funkcji  w  dotychczasowym  zakresie.  Ustawodawca  z 

zachowaniem  zasady  praw  nabytych,  wykluczył  rozszerzającą  interpretację  co  do  zakresu 

uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie ustawy. Z treści tego przepisu nie można 

również wyprowadzić wniosku o uzyskaniu z mocy prawa uprawnień w szerszym niż wskazany 

w decyzji o uprawnieniach zakresie". 

Zamawiający przedstawił następującą argumentację. 

Odwołujący  zarzuca  Zamawiającemu  naruszenie  przepisu  art.  26  ust.  3  i  4  Pzp  przez 

zaniechanie wezwania Konsorcjum do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie 


warunków udziału w postępowaniu oraz zaniechanie złożenia wyjaśnień poprzez błędne 

uznanie, że złożone przez Konsorcjum dokumenty i oświadczenia potwierdziły spełnienie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej, 

określonego w: 

rozdz.  VIII  pkt  2.1  SIWZ  (doświadczenie  wykonawcy  przy  realizacji  wskazanych 

obiektów budowlanych), 

rozdz. VIII pkt 2.2 lit. a SIWZ (doświadczenie kierownika budowy dotyczące wymaganej 

miesięcznej praktyki przy zabytkach nieruchomych), 

3)  rozdz. VIII pkt 2.2 lit. c SIWZ (uprawnienia zawodowe osoby wskazanej do kierowania 

robotami elektrycznymi). 

T

ak postawione zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. 

Ad 1) Zamawiający nie zgadza się z wnioskami Odwołującego w zakresie tego zarzutu. 

Wbrew twierdzeniu Odwołującego Konsorcjum spełniło warunek udziału w postępowaniu, 

opisany w rozdz. VIII pkt 2.1 SIWZ, 

zgodnie z którym wykonawca winien wykazać, że: 

1) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł 

(brutto),  polegającą  na  przebudowie  lub  remoncie  budynku/budynków  stanowiących 

zabytek  nieruchomy  wpisany  do  rejestru  lub 

inwentarza  muzeum  będącego  instytucją 

kultury  (zgodnie  z  ustawą  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad 

zabytkami - 

tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) lub budynku/budynków zlokalizowanych 

na terenie objętym ochroną konserwatorską, oraz 

2) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł 

(brutto),  polegającą  na  budowie,  przebudowie  bądź  remoncie  budynku/budynków 

użyteczności publicznej. 

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokonał z uwzględnieniem poczynionego w 

SIWZ zastrzeżenia, zgodnie z którym warunek miał zostać spełniony, jeżeli wymaganym 

doświadczeniem wykaże się w całości co najmniej jeden podmiot występujący wspólnie, o 

którym  mowa  w  rozdz.  XI  SIWZ,  bądź,  w  przypadku  polegania  przez  Wykonawcę  na 

zasobach  podmiotu  trzeciego,  o  którym  mowa  w  rozdz.  X  SIWZ,  wymaganym  wyżej 

doświadczeniem wykaże się w całości Wykonawca lub ten podmiot. 

W dniu 24 lutego 2020 r. Konsorcjum, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, złożyło 

„Wykaz  robót  budowlanych”,  w  którym  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  zamieszczono  opisy  czterech  budów,  po  dwie  budowy  na  potwierdzenie 

spełnienia każdej części warunku wskazanego powyżej. 


Analiza  załączonych  do  Wykazu  referencji  wskazuje,  iż  dwie  budowy  z  czterech 

wykazanych przez Konsorcjum (po jednej w zakresie obu części warunku) zrealizował w 

całości ten sam podmiot — członek Konsorcjum, to jest Pan J. T., prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą: T. J. - Budowlane Prace Izolacyjne. Bez znaczenia dla spełnienia 

warunku, również w świetle postawionego przez Zamawiającego zastrzeżenia odnośnie 

zakazu  sumowania  doświadczenia  jest  fakt,  iż  jedną  z  ww.  budów  (Przebudowa, 

rozbudowa,  nadbudowa  istniejącego  budynku  Zakładu  Opiekuńczo-Leczniczego  dla 

Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług  Jezusa  przy Wesołej  45  w  Kielcach)  Pan  J. T. 

zrealizował w ramach spółki cywilnej EXPERT z innym członkiem Konsorcjum, tj. Panem 

W. L. 

. Doświadczenie nabyte w ramach spółki cywilnej przynależy bowiem w całości do 

każdego  ze  wspólników  tej  spółki,  zatem  członek  Konsorcjum  —  Pan  J.  T.,  mogący 

wykazać się całością doświadczenia  w  realizacji  dwóch  budów  wskazanych  w Wykazie 

robót  budowlanych,  spełnia  warunek  postawiony  przez  Zamawiającego,  także 

uwzględniwszy  poczynione  przez  Zamawiającego  zastrzeżenie  o  zakazie  sumowania 

potencjału. 

Stanowisko  Odwołującego,  wyrażone  w  treści  zarzutu  w  odniesieniu  do  zawartej  w 

Wykazie  robót  budowlanych  inwestycji  —  Przebudowa,  rozbudowa,  nadbudowa 

istniejącego  budynku  ZOL  dla  Przewlekle  Chorych  Zgromadzenia  Sług  Jezusa  przy 

Wesołej 45 w Kielcach, zgodnie z którym doświadczenie Wykonawców zdobyte w ramach 

spółki cywilnej nie przynależy w całości każdemu ze wspólników, idzie wbrew orzecznictwu 

KIO. W wyroku z dnia 

21 maja 2018 r., sygn. akt KIO 910/18, Krajowa Izba Odwoławcza 

stwierdza:  Jednocześnie  trzeba  odróżnić  postrzeganie  spółki  cywilnej  pod  względem 

formalnym,  z  punktu  widzenia  procedury  udzielania  zamówień  publicznych,  od  oceny 

zasobów,  jakimi  wspólnicy  w  ramach  tej  spółki  dysponują.  O  ile  należy  zgodzić  się  z 

Odwołującym, że przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki 

cywilnej na gruncie ustawy Pzp należy traktować jako wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, to podkreślenia wymaga aspekt, w jakim podejście takie jest 

w orzecznictwie prezentowane. Związane jest to z faktem, że oświadczenie woli, jakim jest 

złożenie  oferty,  jest  składane  nie  przez  spółkę  cywilną,  a  przez  jej  wspólników,  to  oni 

bowiem,  a  nie  spółka,  mogą  zaciągać  zobowiązania.  Z  tych  samych  powodów  w 

odniesieniu do każdego ze wspólników, nie zaś spółki, oceniane jest istnienie podstaw do 

wykluczenia, z czego wynika podkreślana przez Odwołującego okoliczność, że wspólnicy 

odrębnie  składają  wymagane  oświadczenia  oraz  dokumenty  JEDZ.  Czym  innym  są 

natomiast kwestie związane z realizacją kontraktów w ramach umowy spółki, tj. z realizacją 

zobowiązań  odrębnych  od  zobowiązań  osobistych  wspólników  (por.  wyrok  Sądu 

Apelacyjnego  w Warszawie  z  7  stycznia  2015  r

.,  sygn. akt  I  ACa 1021/14,  wyrok  Sądu 


Apelacyjnego w Szczecinie z 21 kwietnia 2016 r., sygn akt I ACa 1045/15)  i nabywanie 

związanego z tym doświadczenia W związku z powyższym Izba nie podzieliła stanowiska 

Odwołującego, jakoby dla powołania się na doświadczenie nabyte w spółce cywilnej, każdy 

ze  wspólników  zobowiązany  był  "wyodrębnić  swoje  własne  doświadczenie”  i  dopiero 

doświadczenie jednego wspólnika byłoby potwierdzeniem spełniania warunku udziału w 

postępowaniu. Jak już wyżej wskazano, doświadczenie to jest doświadczeniem wszystkich 

wspólników łącznie, a wyodrębnienie go co do wartości i zakresu w odniesieniu do każdego 

ze  wspólników,  byłoby  sztuczne,  a  wręcz  niemożliwe.  Nie  do  przyjęcia  jest  natomiast 

sytuacja (która byłaby konsekwencją zaakceptowania stanowiska Odwołującego), że na 

cale doświadczenie zdobyte w ramach umowy spółki nie może powołać się ani spółka (tj. 

obaj  wspólnicy  łącznie),  ani  poszczególni  wspólnicy  z  osobna.  Prowadziłoby  to  do 

stawiania  wobec  takich  podmiotów  niezasadnie  wygórowanych  wymagań,  nie  służąc 

jednocześnie  realizacji  celów,  jakim  służą  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Wobec 

ustalenia,  że  doświadczenie  nabyte  przez  wspólników  spółki  cywilnej  działających  w 

ramach  umowy  spółki  może  być  uznane  za  samodzielne  doświadczenie  jednego  z 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  bezprzedmiotowe 

pozostaje  rozstrzyganie,  czy  każdy  ze  wspólników  odrębnie  zrealizował  zadanie  o 

wymaganej  wartości  i  uwzględniając  wymagane  przez  Zamawiającego  elementy, 

Stanowisko KIO, wyr

ażone w cytowanym wyżej wyroku, podziela Zamawiający. 

Podsumowując  te  część  uzasadnienia  należy  podkreślić,  że  wymagane  w  SIWZ 

doświadczenie przy realizacji obiektów zabytkowych, jeden z Wykonawców występujący 

wspólnie w niniejszym postępowaniu, Pan J. T., zdobył realizując w ramach spółki cywilnej 

roboty  budowlane  budynku  przy  ul. 

Wesołej  45  w  Kielcach.  Mając  na  uwadze  poglądy 

zawarte w ww. orzeczeniu KIO, niewątpliwie nabył On doświadczenie przy realizacji tych 

robót, a fakt działania w ramach spółki cywilnej nie powoduje zmniejszenia zakresu tego 

doświadczenia, Zgodnie z istotą spółki cywilnej, wspólnicy zobowiązują się działać w celu 

osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Niezależnie od podziału późniejszych zysków 

i strat, charakter działania wspólników odpowiada zasadzie „niepodzielnej ręki”, więc nie 

jest możliwe szacowanie w jakiej proporcji poszczególni wspólnicy takiej spółki uzyskują 

doświadczenie. 

Z  kolei  doświadczenie  co  do  drugiego  wymaganego  obiektu  budowlanego  (budynku 

użyteczności publicznej — Hali Sportowej przy III Licem Ogólnokształcących w Kielcach) 

Pan J. T. 

zdobył samodzielnie, 

W  takim  stanie  faktycznym  nie  może  budzić  wątpliwości,  że  J.  T.  składający  ofertę  w 

ramach Konsorcjum, sam wykazał się w całości doświadczeniem w realizacji dwóch zadań, 


przewidzianych w opisie warunku udziału w postępowaniu. Bez znaczenia pozostaje przy 

tym fakt, iż jedno z tych zadań realizował w ramach spółki cywilnej z drugim Wykonawcą. 

Ad. 2) Zamawiający nie zgadza się z przedstawionym przez Odwołującego zarzutem. W 

przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  postawił  warunek  dotyczący  zdolności 

technicznej i zawodowej osób, które wykonawca skieruje do realizacji zamówienia. W pkt 

2.2 lit. a rozdz. VIII SIWZ Zamawiający deklarował, iż warunek uzna za spełniony, jeżeli 

wykonawca  wykaże,  iż  dysponuje  m.in.  jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  do 

kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń  i  która 

przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach  nieruchomych  wpisanych  do  rejestru  lub  inwentarza  muzeum  będącego 

instytucją kultury (zgodnie z art, 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami - 

t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), która będzie pełnić funkcję 

Kierownika  budowy.  Konsekwencją  wprowadzenia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

brzmieniu  wyżej  cytowanym,  było  skierowanie  do  Konsorcjum,  którego  oferta  została 

najwyżej  oceniona,  wezwania  zawierającego  żądanie  złożenia  przez  tegoż Wykonawcę 

doku

mentów  potwierdzających  spełnienie  owego  warunku,  w  szczególności 

przedstawienia  wykazu  osób  —  wzór  owego  Wykazu  został  sporządzony  przez 

Zamawiającego i udostępniony Konsorcjum wraz z wezwaniem. W sporządzonym przez 

Zamawiającego  formularzu  Wykazu,  w  kolumnie  5  tabeli  zatytułowanej  „Opis 

doświadczenia  zawodowego  w  robotach  budowlanych  prowadzonych  przy  zabytkach 

nieruchomych  (...)”  i  przeznaczonej  do  zaprezentowania  doświadczenia  zawodowego 

kierownika  budowy  w  aspekcie  wymogów  przedmiotowego  warunku,  został  wskazany 

zakres  informacji,  jakich  Zamawiający  oczekuje  od  Wykonawcy,  w  tym  m.in.:  pełniona 

funkcja, nazwa zadania, zakres robót. Ze sposobu wypełnienia przez Konsorcjum kolumny 

5  Wykazu  niezbicie  wynika,  iż  Pan  D.  C.,  będąc  zatrudnionym  na  stanowisku 

inspektor/specjalista  w  Dziale  Przygotowania  i  Realizacji  Produkcji  w  PP  Pracownie 

Konserwacji  Zabytków  o/Kielce  w  sześciu  opisanych  robotach  budowlanych  przy 

zabytkach  nieruchomych  zajmował  się  przygotowaniem  i  nadzorowaniem  tych  robót,  a 

zatem 

brał udział  w robotach budowlanych, czego Zamawiający  wymagał jako warunek 

udziału w  postępowaniu.  Z niezrozumiałych dla Zamawiającego  względów,  analiza tych 

zapisów  prowadzi  Odwołującego  do  odmiennych  wniosków.  Zdaniem  Odwołującego 

nazwa zajmowanego przez Pana D. C. 

stanowiska przesądza o jego charakterze pracy, 

wskazując  jednoznacznie  na  jej  jedynie  administracyjny  charakter,  co  ma  tym  samym 

wykluczać  możliwość  udziału  tej  osoby  w  robotach  budowlanych.  Natomiast  zdaniem 

Zamawiającego  wnioskowanie  Odwołującego  jest  wysoce  nieuprawnione,  bowiem  w 

żadnym  razie  nazwa  zajmowanego  stanowiska  czy  też  określenie  pełnionej  funkcji  nie 


przesądza o rzeczywistych obowiązkach wykonywanych w ramach konkretnego zadania. 

Podobnie nieuprawnione jest, zdanie

m Zamawiającego, wywodzenie z treści art. 17 Prawa 

budowlanego w związku z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece  nad  zabytkami  normy  prawnej,  zgodnie  z  którą  wymaganą  praktykę  budowlaną 

uprawniającą do pracy przy  zabytkach nieruchomych w charakterze kierownika budowy 

można  zdobyć  tylko  jako  uczestnik  procesu  budowlanego,  czyli  właśnie  jako  kierownik 

budowy,  a  także  inwestor,  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  projektant  lub  kierownik 

robót.  Gdyby  faktycznie  zamiarem  racjonalnego  ustawodawcy  było  powołanie  do  życia 

takiej regulacji, art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami odwoływałby się do terminu „uczestnik procesu budowlanego”, a nie do zwrotu 

„udział  w  robotach  budowlanych”,  jak  to  ma  miejsce  de  lege  lata.  Ponadto  stanowisko 

Odwołującego,  gdyby  przyjąć  je  za  właściwe,  oznaczałoby,  iż  18-miesięczną  praktykę 

wymaganą  przez  ustawę  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  mógłby  zdobyć 

także  inwestor,  jako  uczestnik  procesu  budowlanego,  którego  zadania  w  tym  procesie 

sprowadzają się głównie do czynności o charakterze organizacyjnym (por. art. 18 Prawa 

budowlanego). 

Ponadto,  Odwołujący  zdaje  się  nie  dostrzegać  regulacji  przewidzianej  w  art.  37g  ww. 

ustawy, a dotyczącej sposobu potwierdzania odbycia wymaganej przez art. 37c praktyki 

budowlanej. Zgodnie z tym przepisem udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach  wpisanych  do  rejestru  potwierdzają  świadectwa,  w  tym  dotyczące  odbytych 

praktyk  zawodowych,  oraz  inne  dokumenty  zaświadczające  udział  w  tych  pracach, 

badaniach  lub  robotach  lub  zatrudnienie  przy  tych  pracach  wydane  przez  kierownika 

jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, 

albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na 

stanowiskach  pracy  w  muzeum  będącym  instytucją  kultury  lub  zaświadczenia  wydane 

przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Jak wynika z powyższego, to nie udział w 

procesie  budowlanym  w  charakterze  jego  uczestnika  przesądza  o  wymaganym 

doświadczeniu,  a  odbycie  praktyki  budowlanej  potwierdzone  otrzymaniem  przez 

zainteresowanego stosownych świadectw, o których mowa w tym przepisie. 

Odwołujący, powołując się na wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2018 r., stwierdza, 

iż  część  wykazanego  przez  Konsorcjum  doświadczenia  Pana  D.  C.  dotyczy  robót 

zabezpieczających,  te  zaś,  zdaniem  Odwołującego,  nie  powinny  być  brane pod uwagę. 

Nie  wdając  się  w  polemikę  z  Odwołującym  w  zakresie  tego  argumentu,  Zamawiający 

pragnie podkre

ślić, iż pozostała część doświadczenia kierownika budowy, której wymiar 

czasowy znacznie przekracza wymagane przez Zamawiającego 1 8 miesięcy, nie dotyczy 

kwestionowanych przez Odwołującego robót zabezpieczających. 


Ad.  3)  Zamawiający,  odmiennie  niż  Odwołujący,  ustalił,  iż  Pan  J.  M.  —  osoba,  którą 

Konsorcjum skieruje do realizacji zamówienia i która będzie pełnić funkcję kierownika robót 

w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 

elektroenergetycznych,  posiada  wymagane 

przez  Zamawiającego  uprawnienia. 

Twierdzenie Zamawiającego jest oparte na treści oświadczenia Konsorcjum, zawartego w 

złożonym w odpowiedzi  na wezwanie Zamawiającego Wykazie osób, gdzie w kolumnie 

zatytułowanej  „Kwalifikacje  zawodowe  (uprawnienia,  specjalność,  zakres)”,  w  miejscu 

przeznaczonym 

na  opis  kwalifikacji  zawodowych  Pana  J.  M. 

został  umieszczony  zapis:  „Uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych  bez  ograniczeń  180/65”,  Zatem,  jak  wskazuje  deklaracja 

Konsorcjum, Pan J. M. 

posiada wymagane przez Zamawiającego w opisie warunku udziału 

w postępowaniu uprawnienia. Odwołujący w treści odwołania powołuje się wyłącznie na 

wyrok  KIO  z  dnia  13  listopada  2012  r.,  sygn.  ak

t  KIO  2382/12.  Lektura  treści  tego 

orzeczenia,  poza  stwierdzeniem,  iż  rozstrzygnięcie  nie  zawiera  cytowanych  przez 

Odwołującego  zapisów,  prowadzi  do  wniosku,  iż  za  prawidłowe,  zdaniem  składu 

orzekającego,  należy  uznać  takie  działanie  zamawiającego,  które,  w  zakresie 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opiera się jedynie o analizę 

dokumentów, zawierających się w katalogu dokumentów do tej oceny służących, opisanym 

w  treści  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2009  r.  w  sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane (w obecnym stanie prawnym — rozporządzenia Ministra 

Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia).  Na  mocy 

przepisów ww. rozporządzenia Zamawiający wezwał Konsorcjum do złożenia dokumentu, 

wskazanego w § 2 ust. 4 pkt 10, to jest do złożenia wykazu osób, Wykaz taki Konsorcjum 

złożyło w zakreślonym przez Zamawiającego terminie, a jego treść wyczerpuje instrukcje 

Zamawiającego co do treści i sposobu wypełnienia. Załączenie do owego Wykazu kopii 

uprawnień nie było przez Zamawiającego wymagane i z tej racji, mając także na uwadze 

powołane  wyżej  rozstrzygniecie,  jego  treść  nie  była  przez  Zamawiającego  brana  pod 

uwagę. 

Z ostrożności jednak Zamawiający podnosi, iż uprawnienia budowlane jakie posiada Pan 

J. M.

, co wynika z załączonej z własnej inicjatywy przez Konsorcjum kopii „Stwierdzenia 

pr

zygotowania  zawodowego”,  zostały  mu  przyznane  w  1985  r.,  w  oparciu  o  przepisy 

rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Terenowej  i  Ochrony  Środowiska  z  dnia  20  lutego 

1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które to przepisy 


nie  wymi

eniały  specjalności  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  elektroenergetycznych, 

wymieniały natomiast w 13 ust. 1 pkt 4 lit. d specjalność w zakresie instalacji elektrycznych. 

Pod pojęciem „instalacje elektryczne” mieściły się wówczas także instalacje i urządzenia 

elektroenergetyczne,  jako  stanowiące  jeden  z  elementów  instalacji  elektrycznych. 

Przyjęcie poglądu przeciwnego prowadziłoby do wniosku, iż w tamtym stanie prawnym nie 

istniała podstawa prawna do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy kierowaniu 

robotami  w  zakresie  instalacji  elektroenergetycznych.  W  tym  świetle  sposób  oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie ma charakteru interpretacji rozszerzającej, 

jak twierdzi Odwołujący, skoro zakres uprawnień posiadanych przez osobę wskazaną do 

realizacji zamówienia jest tożsamy z zakresem wskazanym w opisie warunku, różnica zaś 

zawiera  się  jedynie  w  różnym  nazewnictwie  tej  samej  specjalności.  Zmiana  tego 

nazewnictwa dokonywała się w ramach kolejnych nowelizacji rozporządzenia. Identyczne 

stan

owisko  wobec  tego  zagadnienia  wyraziła  Polska  Izba  Inżynierów  Budownictwa,  w 

opinii z dnia 1 czerwca 2012 r., opublikowanej na stronach internetowych Izby. W treści tej 

opinii  Izba  powołuje  się  także  na  zbieżne,  z  przedstawionym  powyżej,  stanowiskiem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 czerwca 1989 r., zawartym w 

piśmie  znak:  UMN-2/BB/2/12/89,  w  którym  wskazano:  „Nie  zachodzi  potrzeba 

rozszerzania  w  drodze  decyzji  zakresu  stwierdzenia  posiadania  przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadanych 

na podstawie dotychczasowych przepisów w specjalnościach „ sieci sanitarne”, „ instalacje 

sanitarne'  „  instalacje  elektryczne    o  ile  stwierdzenia  te  obejmują  pełen  zakres  danej 

specjalności.  W  tych  przypadkach  rozszerzenie  zakresu  w  ramach  tak  określonej 

specjalności następuje z mocy prawa”. 

Ponadto,  podkreślenia  wymaga  fakt,  iż  Zamawiający  zawarł  w  SIWZ,  w  rozdz.  VIII 

zatytułowanym „Warunki udziału w postępowaniu”, klauzulę o następującej treści: 

Uwaga: 

Przez  ww.  uprawnienia  budowlane  Zamawiający  rozumie  uprawnienia.  budowlane,  o 

których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2019 r, poz. 

1186  ze zm.)  oraz rozporządzeniu  Ministra Inwestycji  i  Rozwoju z  dnia 29.042019  r.,  w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w  budownictwie  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz  831)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia 

budowlane  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  prawa,  lub 

odpowiednich  pr

zepisów  obowiązujących  na  terenie  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 

dnia  22  grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w 


państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U, z 2018 r. poz. 2272) lub posiadać 

prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2019 

r, poz. 1117). 

Zatem, Z

amawiający dostrzegając kwestię zmian nazewnictwa specjalności techniczno -

budowlanych  dokonywanych  w  ramach  kolejnych  nowelizacji  przepisów  dopuszczał,  by 

wykonawca,  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  osób  skierowanych  do  realizacji 

zamówienia  przedstawił  uprawnienia  budowlane,  których  literalne  brzmienie  odbiegać 

będzie  od  brzmienia  wydawanych  na  mocy  aktualnej  regulacji,  jeśli  tylko  uprawnienia 

wydawane  na  mocy  poprzednio  obowiązujących  przepisów,  odpowiadać  będą 

uprawnieniom  nadawanym  obecnie,  co  jak  wykazano  wyżej,  ma  miejsce  w  przypadku 

uprawnień Pana J. M. . 

Z powyższych przyczyn zarzuty stawiane przez Odwołującego nie mogą być uznane za 

zasadne. 

Izba 

uznała zarzut za nieudowodniony. 

W  tym  stanie  rzeczy  na  podstawie  art.192  ust.2  ustawy  Pzp  Izba  orzekła  jak  w  sentencji 

wyroku, ponieważ naruszenie art.89 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp może mieć istotny wpływ na wynik 

postępowania, nakazując procedurę z art.87 ust.1 ustawy Pzp. 

kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp stosownie 

do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. 

Dz. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 20.000,00 zł. w 

koszty postępowania odwoławczego i zasądzając od zamawiającego  na rzecz odwołującego 

kwotę  23.600,00zł  zł  00  gr  na  rzecz  odwołującego  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia  pełnomocnika 

odwołującego . 

Przewodniczący:      …………..………………………… 


wiper-pixel