KIO 606/20 POSTANOWIENIE dnia 30 kwietnia 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 606/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia  30 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Agnieszka Trojanowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  Warszawie  w  dniu  2020r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22  marca  2020r. 

przez 

wykonawcę  ARMA  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie,  Al.  Jana  Pawła  II  80  lok  5  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka  Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum: 

P.W. Karabela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 

14,  Karabela 

–  Serwis  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul. 

Mrozowa  1  i  PU  Sed-

Hut  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Ujastek  1  zgłaszających 

swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 606/20 po stronie zamawiającego 

przy  udziale 

wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Impel  Defender 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, Impel Safety 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul.  Ślężna  118,  Impel 

Provider  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul.  Ślężna  118, 

Impel Facility Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Ślężna  118,  Impel  Technical  Security  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we 

Wrocławiu,  ul.  Ślężna  118  i  ITM  Poland  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  ul. 

Kostrzyńska  3  zgłaszających  swoje  przystąpienie  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  606/20  po  stronie 

zamawiającego 


postanawia: 

Umorzyć postępowanie, 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty  15 

000zł.  00  gr.  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  przez 

wykonawcę  ARMA  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok 5 tytułem zwrotu wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 606/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługi społeczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych wartość 1.000.000,00 euro: 

„Usługa  ochrony  osób  i  mienia  oraz  obsługa  recepcji  wybranych  obiektów  PGNiG  S.A.”, 

znak: ZP/PGNG/20/0004/CS/BD zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 3 lutego 2020r. za numerem 2020/S 023-052128 

W dniu 12 marca 2020r. zamawiający poinformował wykonawcę ARMA spółka z ograniczoną 

odp

owiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie,  Al.  Jana  Pawła  II  80  lok  5  o  odrzuceniu  jego 

oferty  w  części  7  postępowania  z  powodu  nie  podania  ceny  jednostkowej  dla  pozycji 

„Wybrane obiekty Oddziału, dla których zlecono ochronę doraźną” jako niezgodnej z treścią 

siwz, a więc na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

W  dniu  22  marca  2020r. 

wykonawca  ARMA  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  w  Warszawie,  Al.  Jana  Pawła  II  80  lok  5  –  dalej  odwołujący  wniósł  odwołanie  w 

zakresie  części  7  postępowania.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika 

działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  20  marca  2020r.  udzielonego  przez 

wiceprezesa  zarządu  upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji  spółki,  zgodnie  z 

odpisem  z  KRS.  Kopia  odwołania  została  przekazana  zamawiającemu  w  dniu  22  marca 

2020r. Odwołujący zarzucił zamawiającemu:  

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 138r ust. 1 ustawy przez odrzucenie oferty 

odwołującego, przejawiające się w bezzasadnym uznaniu, iż oferta jest niezgodna z treścią 

SIWZ  i  niezgodnym  z  przepisami  prawa  zaniechaniu  zastosowania  art.  87  ust.  2  pkt  3 

ustawy.  

z ostrożności także– naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy  w  zw.  z art. 138r ust. 1 

ustawy  przez  odrzucenie  oferty  odwołującego,  pomimo  że  oferta  nie  zawiera  błędu  w 

obliczeniu ceny.  

Wniósł o:  

uwzględnienie odwołania w całości,  

nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,   

nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny oferty w części 7 

postępowania z uwzględnieniem oferty odwołującego.   

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, gdyż oferta odwołującego 

pozostaje  ofertą  najkorzystniejszą  w  części  7  postępowania.  W  przypadku,  gdyby 

zamawiający  nie  dopuścił  się  naruszenia  przepisów  ustawy,  to  oferta  odwołującego 

zostałaby  wybrana,  jako  najkorzystniejsza.  Naruszenia,  których  dopuścił  się  zamawiający 


skutkują  tym  samym  możliwością  poniesienia  przez  odwołującego  szkody,  wynikającej    z 

pozbawienia odwołującego realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym zysku.   

Odwołujący  w  uzasadnieniu odwołania podniósł,  że jak  wynika z  informacji  zamawiającego 

oferta  odwołującego  została  odrzucona  z  powodu  niewskazania  w  Formularzu  cenowym 

stawki netto za rbh w pozycji dla wybranych obiektów Oddziału.   

W dniu 23 marca 2020r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W  dniu  26  marca  2020r.  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosili  się 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum:  P.W.  Karabela  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 14, Karabela – Serwis spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 1 i PU Sed-Hut Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 1 wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Wskazali, że posiadają 

interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, gdyż utrzymanie skuteczności odrzucenia oferty 

odwołującego  daje  im  szansę  na  uznanie  ich  oferty  za  najkorzystniejszą.  Podnieśli,  że  zakres 

zarzutów odwołującego zawartych w odwołaniu sprowadza się do zarzucenia Zamawiającemu  braku 

zastosowanie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy 

przez  wpisanie  stawki  14,36  zł,  w  treść  oświadczenia  woli 

o

dwołującego,  w  miejscu  w  którym  w  rzeczywistości  odwołujący  nie  dokonał  wyceny  tej  części 

zamówienia.  Zdaniem  przystępującego  Konsorcjum  nieprawdziwe  są  twierdzenia  odwołującego 

dotyczące  naruszenia  przepisów  postępowania  poprzez  zaniechanie  zastosowania  przez 

z

amawiającego art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Intencją ustawodawcy w zakresie przepisu art. 87  ust. 2 

pkt 3 ustawy 

było umożliwienie brania udziału w postępowaniu wykonawców, których oferty dotknięte 

były  nieistotnymi  wadami i błędami. Warunkiem zastosowania przesłanki  z tego  artykułu jest to,  aby 

wprowadzona  zmiana  nie  zniekształcała  w  znacznym  stopniu  oferty  wykonawcy.  Zmieniona  oferta 

wykonawcy  musi  w  dalszym  ciągu  być  zgodna  z  jego  oświadczeniem  woli.  W  przedmiotowym 

postępowaniu  zamawiający  zbudował  formularz  ofertowy  tak,  aby  wykonawcy  dokonali  wyceny 

poszczególnych  elementów  zamówienia,  oraz  tak  aby  umożliwić  zsumowanie  tych  elementów  dla 

uzyskania  łącznej  wartości  zamówienia  możliwej  do  porównania  ofert  złożonych  przez  wszystkich 

występujących w postępowaniu wykonawców. Jednym z elementów tej wyceny była pozycja w tabeli 

opisana  jako  „wybrane  obiekty  Oddziału,  dla  których  zlecono  ochronę  doraźną”,  gdzie  zamawiający 

określił maksymalną liczbę roboczogodzin, które mogą, ale nie muszą wystąpić w trakcie zamówienia, 

oraz  maksymalną  kwotę  możliwą  do  wykorzystania  przy  zlecaniu  tego  zadania  („do  wyczerpania 

kwoty  300  000,00  PLN.”).  Należy  więc  przyjąć,  że  wskazana  część  zamówienia  może  zostać 

zrealizowana  w  różnym,  niemożliwym  do  określenia  na  obecną  chwilę  zakresie,  ale  w  ustalonych  z 

góry  ramach.  Oczywistym  dla  wykonawców  była  też  powinność  dokonania  jej  wyceny.  Odwołujący 

niestety nie wycenił tej części zamówienia co czyni jego ofertę niekompletną, a zaistniałego braku nie 

można uzupełnić przez zastosowanie przez zamawiającego uprawnienia z art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy. 

Zgłoszenie zostało podpisane przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 

14  lutego 2020r.  udzielonego przez  wszystkich członków konsorcjum odpowiednio  za:  PW Karabela 

przez wiceprezesa zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, za Karabela –Serwis przez 

prezesa  zarządu  upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji,  i  za  PU  Sed-Hut  przez  prezesa 

zarządu  upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana 


zamawiającemu i odwołującemu w dniu 25 marca 2020r.  

W dniu 26 marca 2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosili 

się  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  Impel  Defender  spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul.  Ślężna  118,  Impel  Safety 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul.  Ślężna  118,  Impel 

Provider spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 

Impel  Facility  Services  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we Wrocławiu, 

ul. Ślężna 118, Impel Technical Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

we Wrocławiu, ul. Ślężna 118 i ITM Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. 

Kostrzyńska 3 wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Wskazali, że posiadają interes w 

rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, gdyż ubiegają się o przedmiotowe zamówienie w 

części  7,  złożyli  ważną  ofertę  i  mają  szansę  na  uznanie  ich  oferty  za  najkorzystniejszą. 

Zgłoszenie  zostało  podpisane  przez  pełnomocnika  działającego  na  podstawie 

pełnomocnictwa  z  dnia  19  lutego  2020r.  udzielonego  przez  pełnomocnika  wykonawców 

ubiegających  się  o  zamówienie  tj.  Impel  Defender  sp.  z  o.o.  i  podpisanego  przez  prezesa 

zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Pełnomocnik wykonawców działał w 

oparciu  o  pełnomocnictwo  z  dnia  19  lutego  2020r.  udzielone  przez  pozostałych 

wykonawców,  zgodnie  z  ich  zasadami  reprezentacji,  za  wyjątkiem  ITM  Poland  SA,  dla 

którego pełnomocnictwo podpisała J. F., która nie została ujawniona w dołączonym odpisem 

z  KRS,  ani  nie  możliwe  było  ustalenie  uprawnienia  do  reprezentacji  na  podstawie 

dostępnego  online  wydruku  pełnego  z  KRS.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana 

zamawiającemu i odwołującemu w dniu 26 marca 2020r.  

W dniu 20 kwietnia 2020r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, 

że uwzględnia w całości zarzuty odwołania.  

W dniu 21  kwietnia 2020r.  Izba  wezwała obu  przystępujących do  złożenia oświadczenia  w 

przedmiocie sprzeciwu wobec uwzględnienia zarzutów odwołania.  

Przystępujący Karabela oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu. 

Przystępujący Impel oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu.  

 
Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienia spełniają wymogi formalne określone w art. 185 

ust. 2 ustawy.  


Izba  nie  dopatrzyła  się  zaistnienia  przesłanek  określonych  w  art.  189  ust.  2  ustawy,  które 

mogłyby skutkować odrzuceniem odwołania.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia szkody w związku z czynnościami podjętymi przez zamawiającego, co wypełnia 

przesłankę materialnoprawną z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Izba dopuściła zgłaszającego się przystępujących w charakterze uczestników postępowania.  

Z  ustalonego  przez  Izbę  stanu  faktycznego  wynika,  że  zamawiający  uwzględnił  zarzuty 

odwołania  w  całości,  a  przystępujący  po  stronie  zamawiającego  wykonawcy  nie  wnieśli 

sprzeciwu. Taki stan faktycz

ny nadaje się do subsumpcji pod normę prawną art. 186 ust. 3 

ustawy,  która  stanowi,  że jeżeli  uczestnik  postępowania odwoławczego,  który  przystąpił  do 

postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego,  Izba  umarza 

postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Konsekwencją  zastosowania  tej  normy  prawnej  jest  obowiązek  umorzenia  postępowania 

przez  Izbę,  co  znalazło  odzwierciedlenie  w  sentencji  rozstrzygnięcia. 

Z

amawiający  jest 

zobowiązany do wykonania czynności zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu. 

Stosownie do art. 186 ust. 6 pkt. 1 koszty postępowania Izba wzajemnie zniosła. Natomiast 

zgodnie  z  §  5  ust.  2  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 ze 

zm.  z  2016r.  pod.  47)  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Przewodniczący: ………………………… 


wiper-pixel