KIO 604/20 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 604/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Małgorzata Matecka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  9  kwietnia  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

20 marca  2020  r.  przez 

wykonawcę:  „Remondis  Szczecin”  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Szczecinie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: Gminę Miasto Świnoujście 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

„Remondis  Szczecin”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Szczecinie  kwoty  15.000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych 

zero groszy)

, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt KIO 604/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Gminę  Miasto 

Świnoujście  pn.  „Całoroczne  oczyszczanie  terenów  stanowiących  własność  Gminy  Miasto 

Świnoujście”  (WOS.271.1.2.2020),  ogłoszonym  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

w dniu  13  marca  2020  r.  pod  numerem:  2020/S  052-123733,  wykonawca 

„Remondis 

Szczecin

”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Szczecinie  w dniu 

20 marca  2020  r. 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  czynność 

dokonania opisu przedmiotu zamówienia, zarzucając zamawiającemu naruszenie przepisów 

art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień  publicznych (Dz. U. 

z 2019  r.  poz.  1843)

,  dalej  jako „ustawa  Pzp”,  art.  353¹  i  5  Kodeksu  cywilnego,  w  związku 

z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Pzp oraz naruszenie 

przepisów art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

W  dniu  2  kwietnia  2020  r. 

do  akt  sprawy  wpłynęło  pismo  zamawiającego  stanowiące 

odpowiedź  na  odwołanie,  zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

odwołania. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  złożonego  przez  zamawiającego  oświadczenia  zachodzi 

podstawa do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. 

W sytuacji, o której mowa w tym przepisie, zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia 

czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  z żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel