KIO 602/20 POSTANOWIENIE dnia 15 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

KIO 602/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:  

Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego    w  dniu  15  kwietnia  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu  20 marca 2020 r. przez 

wykonawcę  Larkbud  Sp.  z  o.o.,  ul.  Piotrkowska  173  lok.  500,  90-447  Łódź                                    

postępowaniu  prowadzonym  przez  Miasto  Łódź  –  Zarząd  Inwestycji  Miejskich,                   

ul. Piotrkowska 175, 90-

447 Łódź  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz                  

wykonawcy  Larkbud  Sp.  z  o.o.,  ul.  Piotrkowska  173  lok.  500,  90-

447 Łódź kwoty                 

00  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony wpis od odwołania. 


KIO 602/20 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:  ………………………………………. 


KIO 602/20 

U z a s a d n i e n i e 

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

„Przebudowę  ulicy  Mierzejowej  na  odcinku                        

od  ul.  Pabianickiej  do  ul.  Konnej  wraz  z  przebudową  ul.  Poziomej  od  ul.  Konnej  do  ul. 

Albańskiej w Łodzi” przez Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-

447 Łódź (dalej „zamawiający”) wykonawca Larkbud Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 

447 Łódź (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie wobec: 

1.  nie

jasnego,  niejednoznacznego  i  nienadającego  się  do  wyceny  opisu  przedmiotu 

zamówienia,  

ustalenia  niezgodnych  z  prawem  lub  nadmiernie  faworyzujących  stronę  zamawiającą 

postanowień wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy                            

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) [dalej 

„ustawa Pzp”]: 

art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust.1 oraz art. 353

 kc,                     

art.  471  kc  w  związku  z  art.  14  i  art.  139  §  1  ustawy  Pzp,  poprzez  nieprawidłowe 

określenie  treści  przedmiotu  zamówienia  w  sekcji  II  Ogłoszenia  o  zamówieniu,  pkt  3 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w związku z § 1 ust. 3 punkt 

r), § 15 ust. 2 i § 8 ust. 17 wzoru umowy w ten sposób, że zobowiązuje on oferentów do 

uwzględnienia    w  ich  ofertach  niemożliwych  do  wyceny  na  etapie  postępowania  i 

nieprzewidywalnych  również  na  etapie  realizacji  inwestycji  kosztów  związanych  z 

ewentualną koniecznością (na skutek polecenia zamawiającego wydanego na podstawie 

§  15  ust.  2  umowy)  wykonania  w  nieznanym  zakresie  i  rozmiarze  projektów  rozwiązań 

zamiennych  w  stosunku  do  STWIORB  i  dokumentacji  projek

towej  co  spowodowało 

zaniechanie  przygotowania 

i  prowadzenia  postępowania  z  należytą  starannością,  w 

sposób  umożliwiający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  wypełnienie  obowiązków 

inwestora  związanych  z  przygotowaniem  robót,  w  szczególności  wobec  zaniechania 

jednoznacznego i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia, 

art. 7 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 16 i art. 353

kc w związku z art. 14 i art. 139                      

ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  błędne  przyjęcie,  że  zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do 

zawarcia  we  wzorze  umowy  wszystkich  jej  istotnych  postanowień,  których  dodatkowo 

treść lub cel nie sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku, obowiązującym przepisom 

ani  zasadom  współżycia  społecznego,  a  co  za  tym  idzie  jest  uprawniony  do 

sformułowania wzoru umowy z wadą polegającą na braku informacji, jaka dokumentacja 

zostanie przekazana wykonawcy przez zamawiającego i kiedy, a także braku informacji, 


KIO 602/20 

w  przypadku  wystąpienia  wewnętrznych  sprzeczności  w  tej  dokumentacji,  albowiem 

hierarchia  przedstawiona  we  wzorze  umowy  nie  zawiera  w  sobie  samej  dokumentacji 

projektowej, której treść często bywa sprzeczna z innymi dokumentami, 

3.  art. 353

kc w związku z art. 484 § 1 kc, art. 5 kc w związku z art. 7 ust. 1, art. 14 oraz                      

art.  139  ustawy  Pzp,  poprzez  wykorzystanie  pozycji  dominującej  zamawiającego                                       

i  uprzywilejowanie  pozycji  zamawiającego  wobec  wykonawcy,  polegające  na  przyznaniu 

tylko  zamawiającemu  prawa  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 

przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych 

kodeksu cywilnego (§ 11 ust. 4 wzoru umowy), 

4.  art. 353

kc, art. 5 kc w związku z art. 7 ust. 1, art. 14 oraz art. 139 ustawy Pzp, poprzez 

wykorzystanie  pozycji  dominującej  zamawiającego  i  uprzywilejowanie  pozycji 

zamawiającego wobec wykonawcy,  polegające na  przyjęciu,  że  za przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (§ 15 ust. 5 

wzoru umowy) i dotyczy to wszystkich przypadków, także i tych, w których to zamawiający 

ponosi odpowiedzialność za przedłużenie terminu realizacji zamówienia.   

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  modyfikację  treści 

Ogłoszenia i SIWZ wraz z załącznikami w tym modyfikację wzoru umowy, poprzez:  

wykreślenie ze wzoru umowy postanowienia § 15 ust. 2,  

usunięcie  z  §  8  ust.  17  wzoru  umowy  zapisu  dotyczącego  projektów,  to  jest  słów 

projektów  oraz”,  względnie  doprecyzowanie,  że  chodzi  o  „projekty  tymczasowej 

organizacji ruchu

”,  

doprecyzowanie  postanowienia  §  5  ust.  1  wzoru  umowy  poprzez  wskazanie,  kiedy 

zamawiający  przekaże  wykonawcy  dokumentację  projektową,  a  to  przez  uzupełnienie 

pierwszego zdania ww. zapisu o następującą treść: „Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokolarnie  teren  budowy 

wraz  z  kompletem  całej  dokumentacji  projektowej  i 

posiadanymi  decyzjami  administracyjnymi  lub  ich 

równoważnikami  warunkującymi 

możliwość wykonania przedmiotu umowy, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.”, 

uzupełnienie postanowień § 4 ust. 2 wzoru umowy, poprzez określenie hierarchii ważności 

dokumentów  składających  się  na  dokumentację  projektową,  w  przypadku  wystąpienia 

wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji, obecny bowiem zapis zawiera hierarchię 

dokumentów z pominięciem jednak samej dokumentacji projektowej, 

zmianę postanowienia § 11 ust. 4 wzoru umowy, poprzez nadanie mu następującej treści: 

każda  ze  stron  jest  uprawniona  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 

przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych 

kodeksu cywilnego

”, 

zmianę postanowienia § 15 ust. 5 wzoru umowy, poprzez nadanie mu następującej treści: 


KIO 602/20 

wynagrodzenie, chyba, że do przedłużenia doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający”.   

Odwołujący  wniósł  nadto  o  zasądzenie  od  zamawiającego  na  jego  rzecz  kosztów 

postępowania odwoławczego w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.  

Pismem  z dnia  14 kwietnia 2020 r.  zamaw

iający oświadczył, że uwzględnił w całości 

zarzuty przedstawione w o

dwołaniu oraz wniósł o umorzenie postepowania odwoławczego. 

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Wobec powyższego Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 2 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  186  ust.  1 

ustawy  Pzp,  postanowiła  postępowanie  odwoławcze 

umorzyć. 

Stosownie  do  wskazanego  przepisu  ustawy  Pzp  Izba  może  –  w  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, jeżeli 

w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca 

–  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz 

uczestników postępowania.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  działając  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie 

ustawy Pzp i art. 186 ust. 2 w zw. z art. 186 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 


KIO 602/20 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2)  lit.  b  ustawy  Pzp, 

orzekając jednocześnie o konieczności zwrotu odwołującemu kwoty wpisu uiszczonego przez 

odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący:  ………………………………………. 


wiper-pixel