KIO 601/20 POSTANOWIENIE dnia 10 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 601/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 10 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  20  marca  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: TM Development OÜ z siedzibą w Tallinnie przy 

Pärnu  mnt  139c  (11317  Tallinn  –  Republika  Estonii)  oraz  TMD  Exhibitions  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Łodzi  przy  ul.  Pomorskiej  40  (91-408  Łódź)  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

zamawiającego: Wojewódzki Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7 

959 Rzeszów)

postanawia: 

1. Umarza 

postępowanie odwoławcze; 

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urz

ędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000,00 zł 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: TM Development OÜ z siedzibą w Tallinnie oraz 

TMD Exhibitions Sp. z o.o. 

z siedzibą w Łodzi, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący: ……………………….. 


Sygn. akt KIO 601/20 

Uzasadnienie 

Wojewódzki  Dom  Kultury  z  siedzibą  w  Rzeszowie  zwany  dalej:  „zamawiającym”, 

prowadzi  w  trybie  dialogu  konkurencyjnego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  -  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843

),  zwanej  dalej:  „Pzp”  pn.  Utworzenie 

interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki (nr referencyjny: PCN-

270-12/2019), zwane dalej

: „postępowaniem”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 18 grudnia 2019 r., pod numerem 2019/S 244-600632.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  wyższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: TM Development OÜ 

z  siedzibą  w  Tallinnie  oraz  TMD  Exhibitions  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi  zwani  dalej: 

„odwołującym”  w  dniu  20  marca  2020  r.  wniósł  odwołanie  od  czynności  zamawiającego 

polegających na zaniechaniu wyjaśnienia wątpliwości podjętych przez wykonawcę względem 

wezwania  do  uzupełnienia  z  dnia  3  marca  2020  r.,  zaniechaniu  wezwania  wykonawcy  w 

trybie  art.  22a  ust.  6  Pzp  do  zastąpienia  podmiotu  trzeciego  innym  podmiotem,  a  w 

konsekwencji wykluczeniu odwołującego bez przekazania uzasadnienia. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu: 

brak  odpowiedzi  na  prośbę  o  wyjaśnienia  z  dnia  6  marca  2020  r.  dotyczące  zarzutu 

względem podpisu elektronicznego p. N. S.; 

2)  Wskazanie 

zbyt krótkiego terminu na wyjaśnienie sprawy podpisu elektronicznego p. N. 

S.

, co uniemożliwiło mu weryfikację zarzutów i przedsięwzięcie środków zaradczych;  

brak zgody na przedłużenie ww. terminu; 

4)  zaniechanie  wezwania  w  trybie  art.  22a  ust.  6 

Pzp  do  zastąpienia  podmiotu  trzeciego 

innym podmiotem lub złożenia oświadczenia osobistego wykonania części zamówienia; 

brak szczegółowego uzasadnienia wykluczenia odwołującego; 

wadliwie dokonaną czynność wykluczenia odwołującego. 

W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i: 

unieważnienie  czynności  wykluczenia  go  z  postępowania,  ponowne  wezwanie,  do 

uzupełnienia dokumentacji dla podmiotu trzeciego KCA London, a w przypadku utrzymania 

podstaw do wykluczenia podmiotu KCA London wezwanie go w trybie art. 22a ust. 6 Pzp do 

zastąpienia  podmiotu  trzeciego  innym  podmiotem  lub  złożenia  oświadczenia  osobistego 

wykonania  części  zamówienia  i  tym  samym  ocenę  dokumentacji  wykonawcy  bez 


uwzględnienia  podmiotu  trzeciego  KĆA  London  i  powtórzenie  czynności  dopuszczenia  do 

udziału w postępowaniu; 

w przypadku zaś uznania częściowego zarzutów, tj. tylko tych dotyczących niewątpliwego 

zaniechania  wezwania  w  trybie  art.  22a  ust.  6  Pzp  odwołujący  wniósł  o  wnoszę  o 

unieważnienie czynności wykluczenia go z przedmiotowego postępowania oraz wezwanie go 

w trybie art. 22a ust. 6 Pzp do zastąpienia podmiotu trzeciego innym podmiotem lub złożenia 

oświadczenia  osobistego  wykonania  części  zamówienia  i  tym  samym  ocenę  dokumentacji 

wykonawcy  bez  uwzgl

ędnienia  podmiotu  trzeciego  KCA  London  i  powtórzenie  czynności 

dopuszczenia do udziału w postępowaniu. 

Zamawiający przesłał kopie odwołania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 

20 marca 2020 r. za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

postępowaniu nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. 

W  dniu  9  kwietnia  2020  r. 

do  sekretariatu  Izby  wpłynął  oryginał  pisma  zamawiającego,  w 

którym  oświadczył  on,  że  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  2  Pzp  uwzględnia  w  całości  zarzuty 

postawione 

w odwołaniu z dnia 20 marca 2020 r. 

Zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp - 

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. 

W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie zaistniał stan faktyczny wskazany w powyższej 

normie prawnej, tj. zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości, a do postępowania 

po stronie 

zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca. W związku z tym Izba umorzyła 

postępowanie  odwoławcze.  Natomiast  dalsze  czynności,  które  zamawiający  podjął  lub 

podejmie 

w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom  odwołania,  pozostają  w  postępowaniu  poza 

oceną  Izby  w  związku  z  ustaleniem  zaistnienia  przesłanki  umorzenia  postępowania 

odwoławczego. 

Stosownie do art. 192 ust. 1 Pzp o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba 

orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby 

w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało  charakteru  merytorycznego,  zatem 

przybrało postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 zd. 1 i art. 192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, postanowiła jak w pkt 1 sentencji przedmiotowego orzeczenia. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6 

pkt 1) Pzp 

uznając, że znoszą się one wzajemnie. Jednocześnie mając na względzie fakt, iż 


uwzględnienie  przez  zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  całości 

nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz  odwołującego 

zwrotu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: ……………………… 


wiper-pixel