KIO 600/20 WYROK dnia 8 czerwca 2020 r.

Data: 10 lipca 2020

str. 1 

Sygn. akt: KIO 600/20 

WYROK 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Prze

wodniczący:      Ewa Sikorska 

Cz

łonkowie:     

Magdalena Rams 

Robert Skrzeszewski 

Protokolant:             

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  20  marca  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  1)  AECOM  Polska  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Warszawie  2)  R.  K.  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb 

Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) „Drogowa 

Trasa  Średnicowa”  Spółka  Akcyjna  w  Katowicach,  2)  INKO  CONSULTING  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Pszczynie,  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  1)  AECOM  Polska  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

Warszawie, 2) R. K. i:    


str. 2 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) AECOM Polska Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie 2) R. K., tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  1) 

AECOM 

Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie 2) R. K. 

na rzecz 

Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

w Warszawie 

kwotę

18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 

zero  groszy), 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu 

zwrotu kosztów wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

…………..………………… 


str. 3 

Sygn. akt: KIO 600/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  – Generalny  Dyrektor  Dróg Krajowych i  Autostrad  w 

Warszawie  Oddział  w  Katowicach  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest  pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją 

robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-

Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1943), zwanej dalej ustawą 

P.z.p. 

W  dniu  20  marca  2020  roku  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia:  AECOM  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  R.  K.  (dalej:  odwołujący)  wnieśli 

odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego w przedmiocie: 

badania i oceny oferty odwołującego oraz wykluczenia odwołującego z postępowania, 

a w konsekwencji odrzucenia oferty 

odwołującego; 

zaniechania wykluczenia 

konsorcjum wykonawców Drogowa Trasa Średnicowa S.A. i 

INKO Consulting Sp. z o.o. („Konsorcjum DTŚ / INKO" lub „przystępujący”) z postępowania z 

uwagi  na  niewykazani

e  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  odnoszącego  się  do 

zdolności technicznej lub zawodowej - osób proponowanych do pełnienia funkcji Specjalisty 

ds. rozliczeń, Specjalisty ds. roszczeń, Głównego Geologa i Specjalisty ds. hydrologii; 

zaniechania  wyklu

czenia  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  z  postępowania  z  uwagi  na 

wprowadzenie z

amawiającego w błąd co do dysponowania osobą proponowaną do pełnienia 

funkcji Specjalisty ds. hydrologii oraz co do spełnienia przez Konsorcjum DTŚ / INKO warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób 

proponowanych  do  pełnienia  funkcji  Specjalisty  ds.  rozliczeń,  Specjalisty  ds.  roszczeń, 

Głównego Geologa i Specjalisty ds. hydrologii; 

prowadzeni

a  przez  zamawiającego  postępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz  niezgodnie  z 

zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Opisanym  wy

żej  czynnościom  i  zaniechaniom  zamawiającego  odwołujący  zarzucił 

naruszenie: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy P.z.p. poprzez bezzasadne uznanie, że 

o

dwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informację wprowadzające 


str. 4 

w błąd zamawiającego, mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w p

ostępowaniu, co skutkowało wykluczeniem odwołującego z postępowania, podczas gdy w 

niniejszej sprawie 

nie zaistniały przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy P.z.p.; 

2)  art.  197  ust.  1  w  zw.  z  art.  198a  ust.  1  ustawy  P.z.p. 

poprzez  nieuprawnioną  próbę 

podważenia prawomocnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej („KIO") z dnia 26 września 

2019  roku  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1754/19,  w  którym  KIO  ustaliła,  iż  w  stosunku  do 

odwołującego nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 

24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  P.z.p.,  mimo  że  zamawiający  nie  skorzystał  z  jedynego 

dopuszczalnego w tym celu środka w postaci złożenia skargi na ww. wyrok KIO i wykluczył 

odwołującego z postępowania w oparciu o te same okoliczności, które zostały już ocenione 

przez KIO w ww. wyroku;   

art. 192 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 198a ust. 1 ustawy P.z.p. 

poprzez nieuprawnioną próbę 

podważenia prawomocnego wyroku KIO z dnia 26 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt 

KIO  1754/19,  niezastosowanie  się  do  wskazań  KIO  z  ww.  wyroku  oraz  zakwestionowanie 

ustaleń KIO w ww. wyroku, mimo że zamawiający nie skorzystał z jedynego dopuszczalnego 

w tym celu środka w postaci złożenia skargi na ww. wyrok KIO, podczas gdy KIO w ww. wyroku 

ustaliła, iż brak jest podstaw do wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie art. 

24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.

,  unieważniła  czynność  zamawiającego  polegającą  na 

wykluczeniu 

odwołującego  z  postępowania,  nakazała  zamawiającemu dokonanie ponownej 

oceny oferty w

ykonawcy i wskazała, jakie czynności w tym celu zamawiający powinien podjąć 

oraz jakie okoliczności powinien wyjaśnić; 

art. 92 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez wskazanie w uzasadnieniu 

czynności  zamawiającego  polegającej  na  wykluczeniu  odwołującego  z  postępowania 

informacji  nieprawdziwych  i  niewynikających  z  materiału  dowodowego  zgromadzonego  w 

p

ostępowaniu, co uniemożliwia prawidłową kontrolę tej czynności przez KIO oraz świadczy o 

naruszeniu  przez  z

amawiającego  podstawowych  zasad  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym zwłaszcza zasady przejrzystości oraz uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców; 

art.  26  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  jego  niezastosowanie, 

pominięcie  wezwania  odwołującego  do  złożenia  innych  dokumentów  potwierdzających 

spełnianie  przez  odwołującego  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  nieuwzględnienie 

złożonego przez odwołującego w dniu 2 lipca 2019 roku pisma z dodatkowymi wyjaśnieniami 

i  uzupełnieniami  dotyczącymi  doświadczenia  Pana  M.  P.,  które  potwierdzało,  iż  Pan  M.  P. 

posiada  doświadczenie  zgodne  z  wymogami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 


str. 5 

(s.i.w.z.)

, co skutkowało bezpodstawnym ustaleniem przez zamawiającego, iż w stosunku do 

odwołującego zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania; 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie wykluczenia 

Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  z  postępowania,  mimo  że  wykonawca  ten  nie  wykazał  iż  spełnia 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie 

osób proponowanych do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń, Specjalisty ds. roszczeń, 

Głównego Geologa i Specjalisty ds. hydrologii; 

7)  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie 

wyklu

czenia  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  z  postępowania  mimo,  iż  wykonawca  ten  -  poprzez 

złożenie  oświadczenia  o  dysponowaniu  osobą  Pana  P.  F.  oraz  oświadczenia  o  spełnianiu 

warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w 

zakresie osób  proponowanych do  pełnienia funkcji  Specjalisty  ds. rozliczeń,  Specjalisty  ds. 

ros

zczeń,  Głównego Geologa  i  Specjalisty  ds.  hydrologii,  w  sposób  zamierzony  lub  rażąco 

niedbały  lub  co  najmniej  lekkomyślny  lub  niedbały  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu informacji

, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a informacja taka ma 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu; 

8) art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez prowadzenie p

ostępowania w sposób niezapewniający 

zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz  niezgodnie  z 

zasa

dami proporcjonalności i przejrzystości;  

9) art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. 

poprzez uznanie, iż oferta złożona 

przez  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  jest  ofertą  najkorzystniejszą,  a  w konsekwencji  zaniechanie 

wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

odwołującego,  podczas  gdy  w  wyniku  prawidłowego 

badania  i  oceny  ofert,  z

amawiający  winien  dokonać  wyboru  oferty  odwołującego  jako 

najkorzystniejszej w p

ostępowaniu. 

Mając na uwadze powyższe, odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania złożonego przez odwołującego w całości; 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  dokumentacji  p

ostępowania  oraz 

dokumentów, które odwołujący przedstawi na rozprawie; 

nak

azanie unieważnienia czynności zamawiającego  polegającej  na  wykluczeniu 

odwołującego z postępowania i odrzuceniu jego oferty; 

nak

azanie  unieważnienia  czynności  zamawiającego  polegającej  na  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty Konsorcjum DTŚ / INKO; 


str. 6 

nakazanie Zamawiającemu  wykluczenia  Konsorcjum  DTŚ  / 

INKO 

p

ostępowania; 

nakazanie za

mawiającemu dokonania czynności ponownego badania i oceny ofert z 

uwzględnieniem oferty odwołującego; 

zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania 

od

woławczego, poniesionych przez odwołującego, w tym zasądzenie od zamawiającego na 

rzecz o

dwołującego wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego według norm przepisanych, 

zgodnie z przedłożonym rachunkiem. 

Odwołujący podniósł, że ma interes prawny w uzyskaniu zamówienia, którego dotyczy 

postępowanie, gdyż złożył ofertę w postępowaniu, a po odrzuceniu oferty TPF Sp. z o.o., oferta 

o

dwołującego była najkorzystniejsza pod kątem kryteriów oceny ofert. W wyniku zaskarżonych 

czynności zamawiającego, niezgodnych z prawem, odwołujący został pozbawiony możliwości 

dalszego uczestniczenia w p

ostępowaniu oraz uzyskania oferty. W przypadku uwzględnienia 

odwołania oraz dokonania ponownej czynności badania i oceny ofert, w ramach którego oferta 

o

dwołującego  zostanie  poddana  merytorycznej  ocenie,  odwołujący  miał  realną  szansę  na 

uzyskanie  zamówienia.  Ponadto,  wykluczenie  odwołującego  z  postępowania  w  wyniku 

uznania  przez  z

amawiającego,  że  odwołujący  podał  informacje  wprowadzające 

z

amawiającego  w  błąd,  a  w  konsekwencji  zaniechanie  wyboru  oferty  odwołującego  jako 

najkorzystniejszej, a w zamian za to dokona

nie wyboru oferty Konsorcjum DTŚ / INKO, będzie 

skutk

ować  poniesieniem  szkody  przez  odwołującego  -  brakiem  możliwości  realizacji 

zamówienia i utraty zysków planowanych do osiągnięcia w związku z realizacją zamówienia. 

Dodatkowo, skutkiem wykluczenia w niniejszym p

ostępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

17  ustawy  P.z.p. 

może  być  również  ryzyko  wykluczenia  odwołującego  w  kolejnych 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a także naruszenie dobra osobistego 

o

dwołującego, jakim jest dobre imię firmy. 

Okoliczności  związane  z  podstawami  wskazanymi  przez  zamawiającego  do 

wykluczenia 

odwołującego z postępowania 

Odwołujący wskazał, że jednym z warunków udziału w postępowaniu wskazanym w 

pkt 

7.2.  ppkt  3  lit.  b  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  TOM  I  (IDW),  było  m.  in. 

dysponowanie osobą, proponowaną do pełnienia funkcji Głównego Weryfikatora dokumentacji 

projektowej  specjalności  inżynieryjnej  drogowej.  Zgodnie  z  s.i.w.z.  osoba  ta  powinna 

legitymować się doświadczeniem: 

„Minimum 10 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących opracowanie 

dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub 


str. 7 

przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic 

min 4 km 

na stanowisku/stanowiskach: Głównego Projektanta lub Projektanta Drogowego lub 

Kierownika Zespołu Projektowego 

lub 

doświadczenie  przy  realizacji  1  lub  2  zadań  obejmujących  sprawdzenie  dokumentacji 

projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę 

dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic min 4 km na 

stanowisku/stanowiskach: Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej lub Weryfikatora 

dokumentacji projektowej robót drogowych. 

Jak

o opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia 

Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu". 

Pismem z dnia 19 kwietnia 2019 roku z

amawiający wezwał odwołującego, w trybie art. 

26 ust. 1 ustawy P.z.p.

, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz odpowiednio w s.i.w.z. TOM I (IDW) pkt 7 i 

8,  w  tym  m.  in.  do  złożenia  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

za

mówienia  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności. Zamawiający załączył do tego pisma m. in. wzór 

fo

rmularza wykazu osób. 

W dniu 6 maja 2019 roku 

odwołujący złożył ww. dokumenty i oświadczenia, zgodnie z 

wymogami  zamawiającego.  W  wykazie  osób  na  stanowisko  Głównego  Weryfikatora 

dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej odwołujący wskazał Pana M. P. 

.  W  kolumnie  5  w

ykazu  osób,  zatytułowanej  Opis  doświadczenia  (odpowiednio  zgodnie  z 

wymogami określonymi w pkt 7.2 ppkt 3 lit. b) IDW, wskazano: 

„Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia 

Obwodnica 

miasta Poznania. Trasa główna o długości 20,14 km. 

Doświadczenie na stanowisku Projektanta drogowego obejmowało opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

droga klasy S (dwujezdniowa) 

stanowisko: projektant drogowy 

Czas trwania: 06.2008 - 11.2009". 


str. 8 

Pismem z dnia 7 czerwca 2019 roku z

amawiający wezwał odwołującego, w trybie art. 

26 ust. 4 ustawy P.z.p.

, do wyjaśnienia rozbieżności w zakresie doświadczenia Pana M. P., 

wskazanego  do  pełnienia  funkcji  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej 

specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  na  stanowisku  projektanta  drogowego  obejmującym 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi 

S5  Gniezno- 

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia  Obwodnica  miasta  Poznania".  W 

uzasadnieniu  wezwania  z

amawiający  wskazał,  że  „z  informacji  jakie  uzyskał  z  Oddziału 

GDDKiA  w  Poznaniu  wynika,  że  Pan  M.  P.  na  przedmiotowym  zadaniu  nie  widniał  jako 

projektant drogowy przy opracowywaniu dokumentacji projektowej". 

W odpowiedzi  na  ww.  wezwanie,  pismem  z  dnia  18  czerwca  2019 roku, 

odwołujący 

przekazał  zamawiającemu  stosowne  wyjaśnienia,  wskazując,  iż  Pan  M.  P.  pełnił  funkcję 

projektanta  drogowego  w  ramach  zadania  pn.  „Projekt  Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5 

Gniezno- 

Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia Obwodnica miasta Poznania". Formalnie 

powyższa  funkcja  nie  została  zgłoszona  do  zatwierdzenia  przez  zamawiającego,  niemniej 

jednak Pan M. P. 

brał czynny udział w projektowaniu jako projektant drogowy. 

Dodatkowo,  wobec  informacji  przekazanych  przez  Oddział  GDDKiA  w  Poznaniu,  o 

których  poinformował  zamawiający  pismem  z  dnia  7  czerwca  2019  roku,  odwołujący,  z 

ostrożności, w dniu 2 lipca 2019 roku, przekazał zamawiającemu także dodatkowe wyjaśnienia 

i uzupełnienia dotyczące doświadczenia Pana M. P., które potwierdzały, iż Pan M. P. posiadał 

doświadczenie  zgodne  z  wymogami  s.i.w.z.  -  w  pełnieniu  funkcji  Głównego  Weryfikatora 

dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej w ramach realizacji zamówienia 

pn. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem 

pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica 

województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części", w zakresie 

Części  2  polegającej  na  „Pełnieniu  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  Robót  oraz 

zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła 

„Dworżysko" (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4 km". Pan 

M. P. 

pełni funkcję Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej 

drogowej na ww. projekcie od dnia 27 listopada 2015 roku do dnia dzisiejszego. 

Ponadto,  na  prośbę  Oddziału  GDDKiA  w  Poznaniu,  odwołujący  przekazał  także 

oświadczenie  o  uczestnictwie  Pana  M.  P.  w  pracach  projektowych  dla  zadania  „Projekt 

Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno- 

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia 

Obwodnica  miasta  Poznania".  Oświadczenie  to  zostało  podpisane  przez  ówczesnego 

prokurenta oraz Dyrektora Działu Projektowania w AECOM - p. A. L. – N. oraz przez p. M. P. 


str. 9 

Mimo  powyższego,  w  dniu  29  sierpnia  2019  roku  zamawiający  poinformował 

odwołującego o wykluczeniu go z  postępowania  na  podstawie art.  24  ust.  1 pkt  17  ustawy 

P.z.p. 

(„pierwsze  wykluczenie").  Zgodnie  z  treścią  pisma  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku,  w 

ocenie  z

amawiającego,  odwołujący  w  zakresie  doświadczenia  Pana  M.  P.  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

z

amawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w p

ostępowaniu. 

Odwołujący w dniu 9 września 2019 roku złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie  od  niezgodnej  z  prawem  czynności  zamawiającego  polegającej  na  wykluczeniu 

odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.  poprzez 

uznanie,  że  odwołujący  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu. 

W przedmiotowym odwołaniu odwołujący podniósł zarzuty naruszenia: 

art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  jego  bezzasadne 

zastosowanie i uznanie, że odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

i

nformacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego  w  postępowaniu,  co  skutkowało 

wykluczeniem 

odwołującego z postępowania; 

art.  26  ust.  3  i  4  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  ich  niezastosowanie  i 

zaniechanie  wezwania  o

dwołującego do złożenia, uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych 

wyjaśnień lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Pana M. P. warunków udziału 

w p

ostępowaniu; 

art.  92  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  sporz

ądzenie 

uzasadnienia  czynności  zamawiającego  polegającej  na  wykluczeniu  odwołującego  z 

p

ostępowania w sposób lakoniczny i ogólny nie odnoszący się do poszczególnych przesłanek, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. 

Wyrokiem  z  dnia  26  września  2019  roku  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1754/19,  KIO 

uwzgl

ędniła  odwołanie  złożone  przez  odwołującego  w  zakresie  zarzutu  bezzasadnego 

uznania,  że  odwołujący  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informację 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu, co skutkowało wykluczeniem odwołującego z postępowania. 

KIO stanęła na stanowisku, że w niniejszej sprawie nie zaistniały przesłanki wykluczenia, o 

których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.  KIO  uwzględniła  również  zarzut 

sporz

ądzenia  uzasadnienia  czynności  zamawiającego  w  sposób  lakoniczny  i  ogólny.  W 


str. 10 

konsekwencji,  KIO  nakazała  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wykluczenia 

odwołującego  z  postępowania  podjętej  w  dniu  29  sierpnia  2019  roku  oraz  nakazała 

z

amawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 

dniu 25 października 2019 roku zamawiający działając w trybie art. 26 ust. 4 ustawy 

P.z.p. wezwał odwołującego do złożenia kolejnych wyjaśnień, m.in. w odniesieniu do osoby 

wskazanej  na  stanowisko  Głównego  weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności 

inżynieryjnej drogowej - Pana M. P. w zakresie następujących kwestii: 

1) podania daty uzyskania przez M. P. 

wpisu na listę właściwej Izby samorządu zawodowego, 

potwierdzonego  zaświadczeniem  wydanym  przez  tą  Izbę  oraz  daty,  od  której  Pan  M.  P. 

posiadał ubezpieczenie OC jako projektant; 

wyjaśnienia na jakiej podstawie, uwzględniając treść regulacji art. 12 ust. 1 w związku z art. 

12  ust.  7  ustawy  Prawo  budowlane, 

odwołujący  uznał, że Pan  M. P. w okresie od czerwca 

2008  roku  do  listopada  2009  roku  posiada

ł  uprawnienia  budowlane,  umożliwiające 

sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant drogowy przy 

opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania: „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi 

S5  Gniezno-

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia  obwodnica  miasta  Poznania",  a  w 

konsekwencji mógł wykazać się doświadczeniem na tym stanowisku; 

wyjaśnienia sformułowania „czynny udział w projektowaniu jako projektant drogowy", 

odnoszącego się do doświadczenia M. P. przy opracowaniu w okresie od czerwca 2008 roku 

do  listopada  2009  roku,  dokumentacji  projektowej  dla  zadania:  „Projekt  Budowlany  i 

Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-

Poznań (węzeł  Kleszczewo). Wschodnia obwodnica miasta 

Poznania"; 

wyjaśnienia  na  jakiej  podstawie  faktycznej  i  prawnej  (ze  wskazaniem  konkretnej 

podstawy prawnej) 

odwołujący uważa, że wskazany „czynny udział w projektowaniu" spełnia 

wymogi określone przez zamawiającego w pkt 7.2. ppkt 3 lit. b IDW; 

wskazania, czy i jakie działania zostały podjęte przez odwołującego w celu dokonania 

należytej weryfikacji wskazanego w ofercie doświadczenia Pana M. P.; 

wyjaśnienia  czy  odwołujący  przed  złożeniem  oświadczeń  zawartych  w  ofercie 

dotyczących  doświadczenia  Pana  M.  P.  żądał  od  niego  przedstawienia  dokumentów 

potwierdzających posiadanie doświadczenia przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla 

zadania: „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno-Poznań (węzeł Kleszczewo). 

Wschodnia  obwodnica  miasta  Poznania"  oraz  czy  weryfikował  posiadanie  uprawnień  do 

wykonywania  samodzielnej  funkcji  technicznej  w  budownictwie  Pana  M.  P.  w  okresie  od 

czerwca 2008 roku do listopada 2009 roku. 


str. 11 

Odwołujący pismem z dnia 8 listopada 2019 roku odpowiedział na ww. wezwanie do 

wyjaśnień. W ww. piśmie odwołujący wyjaśnił m.in., że: 

Pan  M.  P.  zosta

ł  wpisany  na  listę  Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów 

Budownictwa w dniu 1 grudnia 2008 roku i od tej daty posiadał wymagane ubezpieczenie OC 

jako projektant; 

wymogi  s.i.w.z. wskazane w pkt 7.2 ppkt 3 lit. b IDW co do osoby proponowanej na 

stanowi

sko  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności  inżynieryjnej 

drogowej  nie  wskazywały,  iż  w  okresie  przedstawianego  doświadczenia  osoba  ta  powinna 

posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; 

odwołujący nie wskazał w wykazie osób, iż Pan M. P. w okresie od czerwca 2008 roku 

do  listopada  2009  roku był  uprawniony  do  sprawowania samodzielnej funkcji  technicznej  w 

budownictwie,  a  jedynie,  iż  posiadał  doświadczenie  w  okresie  od  czerwca  2008  roku  do 

listo

pada  2009  roku  na  stanowisku  projektanta  drogowego,  które  obejmowało  opracowanie 

dokumentacji projektowej; 

dopuszczalne  jest  szerokie  rozumienie  pojęcia  „stanowiska  projektant  drogowy"  -  dla 

odwołującego omawiany warunek oznaczał możliwość wskazania każdej osoby, która posiada 

uprawnienia  budowlane  w  zakresie  projektowania  w  specjalności  drogowej  i  która  przez 

minimum  10  miesięcy  brała  udział  w  realizacji  1  lub  2  zadań  obejmujących  opracowanie 

dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub 

przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic 

min 4 km na stanowisku projektanta drogowego; 

pod  sformułowaniem  „czynny  udział  w  projektowaniu  jako  projektant  drogowy" 

odwołujący rozumie jako udział w pracach projektowych na stanowisku projektanta drogowego 

w większym zespole projektowym, gdyż opracowanie dokumentacji projektowych dla dużych 

inwestycji  drogowych  czy  kolejowych  wymaga  zaangażowania  zespołów  projektowych,  w 

ramach 

których udział bierze nawet po kilku projektantów z danej branży; 

z

amawiający  pominął  fakt,  iż  Pan  M.  P.  posiada  również  wymagane  przez 

z

amawiającego doświadczenie na innym zadaniu pn. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem 

i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na 

odcinku  Nowe  Marzy  - 

Bydgoszcz  ~  granica  województwa  kujawsko  -  pomorskiego  i 

wielkopolskiego  z  podziałem  na  3  części",  w  zakresie  Części  2  polegającej  na  „Pełnieniu 

nadzoru nad projektowaniem  i r

ealizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i 

budowa  drogi  ekspresowej  S-

5  na  odcinku  od  węzła  „Dworzysko"  (bez  węzła)  do  węzła 

„Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4 km"; 


str. 12 

przedmiotowe doświadczenie Pana M. P. było również przedstawiane przez AECOM 

w  ramach  ofert  składanych  w  innych  postępowaniach  przetargowych  prowadzonych  przez 

podmioty publiczne, w tym Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad; w ramach tych 

postępowań  ten  sam  zamawiający  - Generalna Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  badał 

oferty AECOM i doświadczenie Pana M. P. i nie było ono nigdy wcześniej zakwestionowane; 

AECOM  jako  pracodawca  Pana  M.  P.

, posiadał wiedzę o jego doświadczeniu, które 

przedstawił w wykazie osób. 

Mimo po

wyższych obszernych wyjaśnień, zamawiający pismem z dnia 10 marca 2020 

roku poinformował odwołującego o ponownym wykluczeniu go z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. 

i to w oparciu o te same podstawy, które zostały już ocenione 

przez KIO w prawomocnym wyroku z dn

ia 26 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt KIO 

1754/19. W konsekwencji oferta 

odwołującego została odrzucona, a zamawiający uznał jako 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum DTŚ / INKO. 

Z  treści  pisma  zamawiającego  z  dnia  10  marca  2020  wynika,  iż  w  ocenie 

zamawiającego  odwołujący  przedstawił  nieprawdziwe  informacje  dotyczące  doświadczenia 

Pana  M.  P.

,  gdyż,  zdaniem  zamawiającego,  nie  jest  prawdą,  że  Pan  M.  P.  brał  udział  w 

opracowaniu dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na 

zadaniu „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo). 

Wschodnia obwodnica Poznania" na stanowisku projektanta drogowego. Ponadto, w ocenie 

z

amawiającego, przedstawione przez odwołującego informacje mogłyby wpłynąć na decyzję 

zamawiającego.  Dodatkowo,  zamawiający  stwierdził,  iż  odwołujący  w  sposób  niedbały  lub 

lekkomyślny uznał, że doświadczenie Pana M. P. może być kwalifikowane jako doświadczenie 

na 

„stanowisku projektanta drogowego” 

Odwołujący stoi na stanowisku, że wyżej opisana czynność zamawiającego polegająca 

na  wykluczeniu  odwołującego  z  postępowania  została  dokonana  z  naruszeniem  przepisów 

prawa, w tym z

właszcza art. 24 ust. 1 pkt 17 oraz art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy 

P.z.p.  Ponadto  z

amawiający  uzasadnił  ww.  czynność  tymi  samymi  okolicznościami,  które 

zostały już ocenione w prawomocnym wyroku KIO z dnia 26 września 2019 roku w sprawie o 

sygn. akt KIO 1754/19, w którym KIO uznała, iż w odniesieniu do odwołującego nie zachodzi 

żadna z przesłanek do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. Tym 

samym,  należy  uznać,  iż  pismo  zamawiającego  z  dnia  10  marca  2020  roku  stanowi 

nieuprawioną próbę podważenia ustaleń KIO w ww. wyroku. Dodatkowo, samo uzasadnienie 

ww.  czynności  zamawiającego  również  narusza  przepisy  P.z.p.,  gdyż  zamawiający 

przedstawił w nim informacje niezgodne albo niewynikające z dokumentów zgromadzonych w 

p

ostępowaniu lub wyciągnął z nich nieprawidłowe wnioski. 


str. 13 

Ocena oferty Konsorcjum DTŚ / INKO i zaniechanie wyboru oferty odwołującego 

Pismem  z  dnia  10  marca  2020  roku  z

amawiający  poinformował  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO.  W  uzasadnieniu 

z

amawiający wskazał, iż Konsorcjum DTŚ / INKO spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

oferta jest najkorzystniejszą spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu i wybrana 

została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Zamawiający  przyznał  ofercie  złożonej  przez  Konsorcjum  DTŚ / INKO  łączną  liczbę 

punktów 97,5, w tym: 

60 pkt w ramach kryterium cenowego; 

22 pkt w ramach kryterium pozacenowego „Jakość", w tym: 

a) 

10 pkt za Podkryterium 1.1. - 

wykonywanie cyklicznych zdjęć - ortofotoraport w postaci 

ortofotomapy  oraz  DSM  (numeryczny  model  pokrycia  terenu)  wraz  z  przegl

ądarką  www 

udostępnioną on-line; 

b) 

6 pkt za Podkryterium 

kontrola jakości; 

c) 

2 pkt za Podkryterium 

„Help Desk"; 

d) 

2 pkt za Podkryterium 

Niezmienność 

personelu Konsultanta; 

e) 

2 pkt za Podkryterium 

- Szkolenia; 

15,5 pkt w ram

ach kryterium pozacenowego „Doświadczenie personelu Wykonawcy", 

w tym: 

pkt za Podkryterium 2.1. - 

Inżynier Kontraktu (wykonawca w ofercie wskazał 2 zadania, 

które potwierdzają spełnianie wymagań określonych w SIWZ); 

2 pkt za Podkryterium 2.2. - 

Główny Inspektor Nadzoru budowy tuneli (wykonawca w ofercie 

wskazał 1 zadanie, które potwierdza spełnianie wymagań określonych w SIWZ); 

pkt  za  Podkryterium  2.3.  - 

Główny  Inspektor  Nadzoru  specjalności  inżynieryjnej 

drogowej (wykonawca w ofercie wskazał 2 zadania, które potwierdzają spełnianie wymagań 

określonych w SIWZ);   

d) 4,5 pkt za Podkryterium 2.4. - 

Technolog (wykonawca w ofercie wskazał 2 zadania, które 

potwierdzają spełnianie wymagań określonych w SIWZ). 


str. 14 

Odwołujący wskazał, iż gdyby zamawiający nie zaniechał oceny oferty złożonej przez 

odwołującego,  to  oferta  odwołującego  powinna  zostać  wybrana  jako  najkorzystniejsza. 

Odwołujący uzyskałby bowiem łączną liczbę punktów 100, w tym: 

60 pkt w ramach kryterium cenowego; 

22 pkt w ramach kryterium pozace

nowego „Jakość", w tym: 

a) 

10 pkt za Podkryterium 1.1. - 

wykonywanie cyklicznych zdjęć - ortofotoraport w postaci 

ortofotomapy  oraz  DSM  (numeryczny  model  pokrycia  terenu)  wraz  z  przeglądarką  www 

udostępnioną on-line; 

b) 

pkt za  Podkryterium  1.2. 

kontrol

a jakości; 

c) 

pkt za  Podkryterium  1.3. 

„Help Desk"; 

d) 

pkt za  Podkryterium  1.4. 

Niezmienność personelu Konsultanta; 

e) 

pkt za  Podkryterium  1.5. 

Szkolenia; 

18 pkt w ramach kryterium pozacenowego „Doświadczenie personelu Wykonawcy", w 

tym: 

a) 

4,5  pkt  za  Podkryterium  2.1.  - 

Inżynier  Kontraktu  (odwołujący  w  ofercie  wskazał  2 

zadania, które potwierdzają spełnianie wymagań określonych w SIWZ); 

b) 

4,5 pkt za Podkryterium 2.2. - 

Główny Inspektor Nadzoru budowy tuneli (odwołujący w 

ofercie wskazał 3 zadania, które potwierdzają spełnianie wymagań określonych w s.i.w.z.); 

c) 

4,5  pkt  za  Podkryterium  2.3.  - 

Główny  Inspektor  Nadzoru  specjalności  inżynieryjnej 

drogowej (

odwołujący w ofercie wskazał 3 zadania, które potwierdzają spełnianie wymagań 

określonych w s.i.w.z.); 

d) 

4,5  pkt  za  Podkryterium  2.4.  -  Technolog  (

odwołujący  w  ofercie  wskazał  2  zadania, 

które potwierdzają spełnianie wymagań określonych w s.i.w.z.). 

Ponadto,  gdyby  z

amawiający  nie  wykluczył  odwołującego  z  postępowania  a  w 

konsekwencji nie odr

zuciłby oferty odwołującego, to Konsorcjum DTŚ / INKO nie otrzymałoby 

w ramach kryterium cenowego maksymalnej liczby 60 pkt, gdyż to cena brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia zaoferowana przez odwołującego była najniższa. 

Dodatkowo,  odnosząc  się  do  badania  i  oceny  oferty  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO 

odwołujący  wskazał  również,  iż  zgodnie  z  modyfikacją  s.i.w.z.  nr  3  dokonaną  w  dniu  20 

września  2018  r.  i  dotyczącą  pkt  7.2  ppkt  3  lit.  b  IDW,  zamawiający  przewidział  określone 

wymagania  dla  personelu  kluczowego, 

w  tym  dotyczące  okresu  sprawowania  danego 


str. 15 

stanowiska  lub  rodzaju  inwestycji 

w  zależności  od  tego  czy  osoba  wskazywana  przez 

wykonawcę osoba sprawowała swoją funkcję wykonawcy robót budowlanych lub dla nadzoru 

alb

o przy zarządzaniu zadaniem inwestycyjnym, z ramienia Inwestora. 

W przypadku, gdy osoba wskazywana na da

ne stanowisko sprawowała swoją funkcję 

przy  zarządzaniu  zadaniem  inwestycyjnym,  z  ramienia  inwestora,  zamawiający  oczekiwał 

posiadania  przez  tę  osobę  doświadczenia  w  dłuższym  okresie  lub  dla  innego  rodzaju 

inwestycji niż w przypadku pełnienia tożsamego stanowiska przy realizacji robót budowlanych 

lub przy nadzorze. 

Dla osób proponowanych do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń oraz Specjalisty 

ds. roszczeń, w przypadku doświadczenia pozyskanego przez te osoby przy zarządzaniu, z 

ramienia  Inwestora,  re

alizacją  zadań  inwestycyjnych,  zamawiający  wymagał  posiadania 

minimum 60 miesięcy doświadczenia. Dodatkowo, w odniesieniu do specjalisty ds. rozliczeń, 

z

amawiający wymagał, aby posiadał on doświadczenie przy realizacji min. dróg klasy S (dróg 

ekspresowych). 

Specjalista ds. roszczeń 

W przypadku pełnienia funkcji specjalisty ds. roszczeń przy  zarządzaniu, z ramienia 

inwestora realizacją zadań inwestycyjnych, jednym z wymogów zamawiającego określonych 

w pkt 7.2 ppkt 3 

lit. b pkt 6 IDW było posiadanie minimum 60 miesięcy doświadczenia na tym 

stanowisku. 

Jako  osobę  proponowaną do  pełnienia funkcji  Specjalisty  ds. roszczeń,  Konsorcjum 

DTŚ / INKO wskazało Panią J. K., która pełniła funkcje specjalisty ds. roszczeń w okresie od 

11.07.2012 do 5.11.2014 (Zadanie 1) oraz od 12.12.2013 do 21.12.2015 (Zadanie 2). 

Specjalista ds. rozliczeń 

W przypadku  pełnienia funkcji specjalisty  ds.  rozliczeń  przy  zarządzaniu,  z  ramienia 

Inwestora 

realizacją zadań inwestycyjnych, jednym z wymogów zamawiającego określonych 

w  pkt  7.2  ppkt  3  lit.  b  pkt  5 

IDW  było,  aby  doświadczenie  tej  osoby  dotyczyło  2  zadań 

obejmujących  budowę  lub  przebudowę  lub  remont  dróg  lub  ulic  klasy  min.  S  (tj.  dróg 

ekspresowych). 

Odwołujący wskazał, iż – jak wynika z opisu doświadczenia Pana J. N. proponowanego 

do pełnienia tej funkcji przez Konsorcjum DTŚ / INKO – uczestniczył on w realizacji kontraktów 

związanych z budową odcinków Drogowej Trasy Średnicowej jako specjalista ds. rozliczeń, 

jakkolwi

ek  oba  odcinki  Drogowej  Trasy  Średnicowej  są  drogami  o  klasie  GP  -  klasie  dróg 

głównych ruchu przyspieszonego, która jest niższą klasą drogi od drogi ekspresowej. 


str. 16 

Ponadto  o

dwołujący  wskazał,  iż  w  wykazie  osób  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO 

zaproponowało osobę Pana P. F. do pełnienia funkcji Specjalisty ds. hydrologii. 

W  ramach  badania  oferty  Konsorcjum  D

TŚ  /  INKO  w  ww.  zakresie  przez 

z

amawiającego, zamawiający zwrócił się do Państwowego Instytutu Geologii o potwierdzenie 

doświadczenia Pana P. F. . Z odpowiedzi Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że 

Pan P. F. 

nie wyraził zgody na dysponowanie jego osobą przez Konsorcjum DTŚ / INKO w 

przetargu i nie miał też o tym wiedzy. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  pismem  z  dnia  25  października  2019  r.  zamawiający 

zwrócił się do Konsorcjum DTS / INKO o wyjaśnienie w trybie art. 26 ust. 4 ustawy P.z.p., czy 

wskazanie Pana P. F. 

do pełnienia funkcji Specjalisty ds. hydrologii przy realizacji zamówienia 

nastąpiło za jego wiedzą i zgodą oraz potwierdzenie czy wykonawca na etapie realizacji usługi 

będzie dysponował ww. osobą. 

W odpowiedzi na wezwanie z

amawiającego, pismem z dnia 31 października 2019 r. 

Konsorcjum DTŚ / INKO oświadczyło, iż wskazanie Pana P. F. do pełnienia funkcji Specjalisty 

ds.  Hydrologii  nastąpiło  za  jego  zgodą.  Na  dowód  powyższego,  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO 

załączyło do wyjaśnień oświadczenie Pana P. F. potwierdzające dokonanie uzgodnień. 

Odwołujący podniósł, że z załączonego do przedmiotowych wyjaśnień oświadczenia 

Pana  P.  F. 

wynika,  iż  udzielona  przez  niego  zgoda  dotyczy  wyłącznie  wskazania  osoby  i 

doświadczenia  w  postępowaniu  na  warunkach  wynikających  z  s.i.w.z.,  w  celu  uzyskania 

zamówienia. 

Główny Geolog 

Odwołujący stwierdził, że na stanowisko Głównego Geologa, Konsorcjum DTŚ / INKO 

zaproponowało osobę Pana B. C. wskazując trzy zadania, w których uczestniczył jako geolog 

górniczy lub technolog ds. geologii górniczej. 

W  zakresie  Zadania  1  i  3,  realizacje  obejmowały  pracę  przy  drążeniu  wyrobisk 

górniczych w skałach i były związane z pracą w Kopalni Soli w Kłodawie, Zadanie 2 dotyczy 

obecnie realizowanego tunelu w ciągu drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój, na odcinku 

Lubień - Rabka Zdrój. 

Zamawiający  w  SIWZ  oczekiwał  natomiast  minimum  18  miesięcy  doświadczenia  na 

stanowisku geologa górniczego - wymóg ten nie został spełniony, a mimo to zamawiający nie 

zakwestionował oferty Konsorcjum DTŚ / INKO również i w tym zakresie. 

Mając powyższe na uwadze, w ocenie odwołującego, Konsorcjum DTŚ / INKO nie tylko 

nie  wykazało,  iż  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  ale  również  wprowadziło 


str. 17 

z

amawiającego  w  błąd  co  do  spełnienia  warunków.  Ponadto,  wadliwe  badanie  oferty 

Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  przez  zamawiającego  należy  traktować  jako  naruszenie 

podstawowych  zasad  prowadzenia  postępowania  przez  zamawiającego  w  sposób 

nieza

pewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz 

niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Odwołujący  stwierdził,  że  zamawiający  na  str.  4  pisma  z  dnia  10  marca  2020  roku 

wskazał,  że:  „Wykonawca  nie  przedstawił  żadnego  dowodu  na  potwierdzenie  tego,  że 

oświadczenie  złożone  przez  niego  w  Formularzu  Wykaz  osób  jest  prawdziwe  i  p.  M.  P. 

faktycznie  zajmował  stanowisko  projektanta  drogowego  przy  opracowaniu  przedmiotowej 

dokumentacji", co jest nieprawdą, gdyż odwołujący w trakcie postępowania przedstawił szereg 

dokumentów  potwierdzających  powyższe,  np.:  oświadczenie  z  dnia  11  lipca  2019  roku 

podpisane  przez  prokurenta  AECOM  i  Pana  M.  P.

,  z  którego  wynika,  jakie  czynności 

wykonywał Pan M. P. na kwestionowanym zadaniu, zaświadczenie o zatrudnieniu Pana M. P., 

z którego wynika, iż Pan M. P. jest zatrudniony w AECOM od dnia 3 czerwca 2008 roku na 

stanowisku projektant drogowy oraz CV Pana M. P. 

potwierdzające doświadczenie Pana M. 

P.  na  wielu  inwestycjach  drogowych,  w  tym  na  kwestionowanym  zadaniu;  ponadto  na 

rozprawie w KIO w dniu 24 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt KIO 1754/19 odwołujący 

okazał  wyciąg  z  plików  dotyczących  wymiany  gruntów  i  kosztorys  odcinka  2  na 

kwestionowanym zadaniu, wykonany przez Pana M. P.; 

Odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  na  str.  6  pisma  z  dnia  10  marca  2020  roku 

wskazał, że zadanie pn. „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł 

Kleszczewo). Wschodnia Obwodnica miasta Poznania" było jedynym zadaniem wskazanym 

w  odniesieniu  do  Pana  M.  P.,  podczas  gdy 

odwołujący  pismem  z  dnia  2  lipca  2019  roku 

przekazał  zamawiającemu  dodatkowe  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  dotyczące  doświadczenia 

Pana  M.  P.

,  które  potwierdzały,  iż  Pan  M.  P.  posiadał  doświadczenie  zgodne  z  wymogami 

s.i.w.z.  - 

w  pełnieniu  funkcji  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności 

inżynieryjnej  drogowej  w  ramach  realizacji  zamówienia  pn.  „Pełnienie  nadzoru  nad 

projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Projekt i budowa drogi 

ekspresowej  S-5  na  odcinku  Nowe  Marzy  -  Bydgoszcz  - 

granica  województwa  kujawsko  - 

pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części", w zakresie Części 2 polegającej na 

„Pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: 

„Projekt  i  budowa drogi ekspresowej  S-5  na  odcinku  od  węzła „Dworzysko"  (bez  węzła)  do 

węzła „Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4 km" od dnia 27 listopada 2015 roku 

do dnia dzisiejszego, co nie zostało w żaden sposób uwzględnione w piśmie zamawiającego 

z dnia 10 marca 2020 roku. 


str. 18 

Odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  na  str.  9  pisma  z  dnia  10  marca  2020  roku 

wskazał,  że:  „w  składanych  na  dalszym  etapie  postępowania  oświadczeniach  Konsorcjum 

Aecom  nie  wskazywało,  tak  jak  miało  to  miejsce  w  Formularzu  -  Wykaz  osób,  na 

doświadczenie  Pana  M.  P.  na  stanowisku  projektanta,  ale  na  fakt,  iż  ww.  brał  udział  w 

projektowaniu  jako  projektant  drogowy, 

jednocześnie  przyznając,  iż  formalnie  powyższa 

funkcja  nie  została  zgłoszona  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego",  co  zdaniem 

z

amawiającego  może  sugerować,  iż  odwołujący  w  trakcie  postępowania  zmienił  swoje 

oświadczenie  w  porównaniu  z  oświadczeniem  złożonym  w  wykazie  osób,  podczas  gdy 

odwołujący  od  początku  przedstawiał  informacje  zgodne  ze  stanem  faktycznym,  a 

prawidłowość oświadczeń w Wykazie osób, że Pan M. P. pracował na stanowisku projektanta 

drogowego  w  okresie  od  czerwca  2008  roku  do  listopada  2009  roku  była  wyjaśniana  i 

wykazywana przez 

odwołującego w kolejnych pismach składanych w postępowaniu; 

Odwo

łujący  podniósł,  że  zamawiający  na  str.  10  pisma  z  dnia  10  marca  2020  roku 

wskazał, że: „brak należytej weryfikacji zgodności z rzeczywistością informacji podanej przez 

odwołującego  w  innych  postępowaniach  nie  może  nadawać  tej  informacji  prawdziwości  i 

zgo

dności  z  rzeczywistością w  przedmiotowych postępowaniu",  podczas gdy  odwołujący  w 

p

ostępowaniu  stał  na  stanowisku,  że  ww.  okoliczność  potwierdza  brak  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa po stronie 

odwołującego i działanie w zaufaniu do decyzji podejmowanych przez 

z

amawiającego w innych postępowaniach; co więcej, podobnie przyjęła KIO w wyroku z dnia 

26  września  2019  roku  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1754/19  (w  sprawie  odwołania  od 

pierwszego wykluczenia 

odwołującego z postępowania) gdzie wskazała, że: „nie chodzi o to, 

że brak dotychczasowej weryfikacji przez inne oddziały GDDKiA ma nadać spornej informacji 

prawdziwo

ści w aktualnym postępowaniu, ale co było podstawą uznania przez Odwołującego, 

że  nie  wprowadzają  one  w  błąd.  Zamawiający  nie  wykazał  żadnego  zainteresowania 

okolicznościami,  jakie  były  podstawy  przedstawienia  doświadczenia  wskazanej  osoby  na 

danym zadaniu, co czyniło, że Odwołujący był ich pewny, skoro miała ona inne adekwatne 

doświadczenie na innych zadaniach". 

W ocenie odwołującego, z powyższego wynika, iż zamawiający nie tylko nieprawidłowo 

uznał, iż w stosunku do odwołującego zachodzą przesłanki do wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p.

, ale również przedstawił w piśmie z dnia 10 marca 2020 

roku  informacje  niezgodne  i  niewy

nikające  ze  zgromadzonego  w  sprawie  materiału 

dowodowego, co stanowi naruszenie jednej z podstawowych zasad postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego - zasady przejrzystości. 

Odwołujący odniósł się do każdej z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. 

wykazując brak ich zaistnienia. 


str. 19 

Informacje  przekazane  przez 

odwołującego  nie  miałyby  wpływu  na  decyzję 

z

amawiającego 

W pierwszej kolejności odwołujący wskazał, iż w niniejszej sprawie z całą pewnością 

nie  zachodzi  prz

esłanka  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.,  zgodnie  z  którą,  informacje 

wprowadzające  zamawiającego  w  błąd  mogłyby  mieć  istotny  wpływ  na  decyzję 

z

amawiającego. 

Odwołujący stwierdził, że zamawiający całkowicie pominął, zarówno w piśmie z dnia 

10 marca 2020 

roku oraz we wcześniejszych swoich pismach, jak i na etapie podejmowania 

decyzji o wykluczeniu 

odwołującego z postępowania, iż odwołujący pismem z dnia 2 lipca 2019 

roku  przekazał  zamawiającemu  dodatkowe  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  dotyczące 

doświadczenia Pana M. P., które potwierdzały, iż Pan M. P. posiadał doświadczenie zgodne 

z  wymogami  s.i.w.z.  - 

w  pełnieniu funkcji  Głównego Weryfikatora  dokumentacji  projektowej 

specjalności  inżynieryjnej  drogowej  w  ramach  realizacji  zamówienia  pn.  „Pełnienie  nadzoru 

nad  projektowaniem  i  realizacją  Robót  oraz  zarządzanie  Kontraktem  pn.  „Projekt  i  budowa 

drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - 

granica województwa kujawsko 

pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części", w zakresie Części 2 polegającej na 

„Pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: 

„Projekt  i  budowa drogi ekspresowej  S-5  na  odcinku  od  węzła „Dworzysko"  (bez  węzła)  do 

węzła „Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4 km" od dnia 27 listopada 2015 roku 

do dnia dzisiejszego. 

Co więcej, jak wynika z dokumentacji stanowiącej załączniki do protokołu 

z  postępowania,  zamawiający  w  dniu  10  lipca  2019  roku  skierował  pismo  nr  O.KA.I- 

4.4143/4.4.2019.1859.S1WG  do  Oddziału  GDDKiA  w  Bydgoszczy  z  prośbą  o  udzielenie 

informacji,  czy  Pan  M.  P. 

pełni  funkcję  Głównego  Weryfikatora  specjalności  inżynieryjnej 

drogowej na ww. zadaniu oraz o wskazanie, czy Pan M. P. 

pełnił tę funkcję od dnia 27 listopada 

2015 roku do chwili obecnej, jak również, czy przedmiotowa funkcja obejmowała sprawdzenie 

dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub 

przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic 

min. 4 km. 

Oddział  GDDKiA  w  Bydgoszczy,  pismem  z  dnia  16  lipca  2019  roku  nr  O.BY.I- 

4.4170.R.65.2019.02.sł,  potwierdził,  iż  Pan  M.  P.  od  dnia  27  listopada  2015  roku  do  chwili 

obecnej  pełni  funkcję  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności 

inżynieryjnej  drogowej  w  ramach  realizacji  ww.  zadania.  Ponadto,  Oddział  GDDKiA  w 

Bydgoszczy,  w  ww.  piśmie,  wskazał,  iż  zakres  obowiązków  i  zadań  realizowanych  na 

wskazanym stanowisku wpisuje się w wypełnienie wymaganego doświadczenia wskazanego 

w  piśmie  Oddziału  GDDKiA  w  Katowicach  z  dnia  10  lipca  2019  roku,  tj.  sprawdzenie 


str. 20 

dokumentacji 

projektowej składającej się co najmniej z Projektu Budowlanego na budowę lub 

przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic 

min. 4 km. 

Mimo  powyższego,  z  nieznanych  odwołującemu  przyczyn,  zamawiający  w 

p

ostępowaniu  nie  uwzględnił  przedstawionego  przez  odwołującego  innego  doświadczenia 

Pana  M.  P. 

spełniającego  wymogi  wskazane  w  pkt  7.2  ppkt  3  lit.  b  IDW.  Co  więcej, 

z

amawiający nie tylko nie odniósł się do tego doświadczenia w treści pisma z dnia 10 marca 

2020 roku, ale wręcz przedstawił nieprawdziwe informacje, że odwołujący wskazał tylko jedno 

zadanie w odniesieniu do doświadczenia Pana M. P. . Zamawiający w piśmie z dnia 10 marca 

2020 roku wskazał, iż: „nie ulega wątpliwości, że informacje wymagane dla oceny spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu są informacjami mającymi istotny wpływ na podstawowe 

decyzje podejmowane przez z

amawiającego w postępowaniu bowiem stanowią podstawę do 

wyboru oferty najkorzystniejszej". 

Odwołujący podkreślił, że zgodnie z pkt 7.2. ppkt 3 lit. b IDW, wykonawca powinien 

przedstawić  dla  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  co  najmniej  1 

zadanie  obejmujące  opracowanie  dokumentacji  projektowej  składającej  się  co  najmniej  z 

projektu budowlanego na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej 

o  łącznej  długości  tych  dróg  lub  ulic  min  4  km  na  stanowisku/stanowiskach:  Głównego 

Projektanta  lub  Projektanta  Drogowego  lub  Kierownika  Zespołu  Projektowego.  Z 

niebudzących  wątpliwości  dokumentów,  złożonych  przez  odwołującego  w  trakcie 

p

ostępowania, w tym z pisma z dnia 2 lipca 2019 roku, jak i z informacji potwierdzonych przez 

Oddział  GDDKiA  w  Bydgoszczy  wynika,  iż  Pan  M.  P.  posiada  doświadczenie  zgodne  z 

wymogami pkt 7.2. ppkt 3 lit, IDW. 

Tym samym, 

w ocenie odwołującego, nawet gdyby uznać stanowisko zamawiającego 

odnośnie oceny doświadczenia Pana M. P. na zadaniu pn. „Projekt Budowlany i Wykonawczy 

drogi S5 Gniezno - 

Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia Obwodnica miasta Poznania", to 

informacje  dotyczące  tego  doświadczenia  nie  powinny  mieć  wpływu  na  decyzję 

zamawiającego, gdyż zamawiający posiadał informacje o innym doświadczeniu odwołującego 

spełniającego  wymogi  s.i.w.z.  Zamawiający  powinien  dokonać  badania  i  oceny  oferty 

odwołującego z uwzględnieniem tego drugiego doświadczenia, co również doprowadziłoby do 

wniosku, że odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w konsekwencji, że oferta 

odwołującego jest najkorzystniejsza. 

Tymczasem  z

amawiający,  w  sposób  nieuprawniony  podjął  decyzję  o  wykluczeniu 

odwołującego  z  postępowania  i  odrzuceniu  jego  oferty,  twierdząc,  iż  informacje  wskazane 


str. 21 

przez 

odwołującego w wykazie osób załączonym do pisma odwołującego z dnia 6 maja 2019 

roku 

mogłyby mieć wpływ na decyzję zamawiającego. 

Odwołujący wskazał, iż już z uwagi na brak pierwszej przesłanki, wynikającej z art. 24 

ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p. 

dotyczącej  przedstawienia  nieprawdziwych  informacji,  które 

mogłyby wpłynąć na decyzję zamawiającego, brak jest podstaw do wykluczenia odwołującego 

z p

ostępowania. 

Odwołujący nie działał w sposób lekkomyślny lub niedbały 

Odwołujący podniósł, że zamawiający w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku wskazał, iż: 

„w ocenie Zamawiającego treść złożonych przez Konsorcjum Aecom oświadczeń dotyczących 

doświadczenia p. M. P. wskazuje na to, że możliwe jest przypisanie Wykonawcy co najmniej 

niedbalstwa  przy  przedstawianiu  Zamawiającemu  przedmiotowych  informacji.”  Co  istotne, 

z

amawiający  uzasadniając  tę  przesłankę  oparł  się  na  „niedbałym"  zrozumieniu  warunku 

udziału  w  postępowaniu  przez  odwołującego  -  zajmowania  stanowiska  „projektanta 

drogowego", a nie na ewentualnym niedbałym przedstawieniu informacji przez odwołującego 

tj. dołożeniu należytej staranności przy weryfikacji oświadczeń składanych w postępowaniu. 

Odwołujący  stwierdził,  że  zamawiający  wskazał  iż:  „posłużenie  się  przez 

profesjonalnego 

odwołującego  sformułowaniem  „na  stanowisku  Projektanta  drogowego" 

wskazuje, iż osoba, na której doświadczenie powołuje się on w składanych w postępowaniu 

dokumentach, 

faktycznie pełniła funkcję Projektanta drogowego na przedmiotowym zadaniu", 

natomiast  „zakres  odpowiedzialności  projektanta  jako  autora  opracowywanej  dokumentacji 

projektowej oraz zakres związanych z nią obowiązków np. wynikających z prawa budowlanego 

i  dotyczących  świadczenia  nadzoru  autorskiego  w  zasadniczy  sposób  odróżnia  od  siebie 

zakres  odpowiedzialności  szeregowego  członka  wieloosobowego  zespołu  projektowego  od 

osoby zajmującej stanowisko projektanta". 

Odwołujący podniósł, że zamawiający w dalszej części pisma z dnia 10 marca 2020 

roku  wskazał  także,  iż:  „Konsorcjum  Aecom  od  początku  udziału  w  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  postępowaniu  zdawało  sobie  sprawę  z  tego,  że  Pan  M.  P.  nie  był 

Projektantem  drogowym  w  związku z realizacją zadania „Projekt  Budowlany  i Wykonawczy 

drogi S5 Gniezno- 

Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia Obwodnica miasta Poznania". 

W  ocenie  odwołującego,  z  powyższego  jednoznacznie  wynika,  iż  zamawiający 

przypisuje 

odwołującemu  jedynie  ewentualne  niedbałe  zrozumienie  warunku  udziału  w 

postępowaniu. Jak natomiast wynika z wyroku KIO z dnia 9 sierpnia 2018 roku, sygn. akt KIO 

1468/18: odmienne rozumienie postanowień s.i.w.z. wobec braku nadania im znaczenia przez 

zamawiającego  w  dokumentacji  postępowania  nie  może  prowadzić  do  stwierdzenia,  iż 


str. 22 

wykonawca w wyniku lekkomyślności czy niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje zamawiającego podejmowane 

w  toku  postępowania.  Wszelkie  wątpliwości,  niejasności  czy  też  błędy  wynikające  z  treści 

dokumentacji  postępowania  nie  mogą  być  odczytywane  na  niekorzyść  wykonawcy 

ubiegającego  się  o  dane  zamówienie  publiczne,  w  tym  wpływać  na  jego  status  w 

postępowaniu. 

Odwołujący podniósł, że zamawiający na str. 8 pisma z dnia 10 marca 2020 roku sam 

przyznał, że: „prawidłowość sposobu rozumienia zapisu pkt 7.2 ppkt 3 lit. b) IDW i jednocześnie 

nieprawidłowe jego  rozumienie przez  Konsorcjum  Aecom  zostało ostatecznie potwierdzone 

przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  w  wyroku  z  dnia  26  września  2019  roku,  sygn.  akt  KIO 

1754/19".  Jedn

akże,  mimo  powyższego,  zamawiający  pominął  fakt,  iż  z  ugruntowanej  linii 

orzecznictwa wprost wynika, iż zamawiający nie jest uprawniony do zarzucania wykonawcy 

wp

rowadzenia  w  błąd,  w  sytuacji,  gdy  wykonawca  w  odmienny  sposób  zrozumiał  warunki 

wskazane w s.i.w.z. (np. 

w wyroku z dnia 26 września 2019 roku, sygn. akt KIO 1773/19). 

Odwołujący  podkreślił  również,  iż  doświadczenie  Pana  M.  P.  wskazane  w  wykazie 

osób, Pan M. P. nabył pracując w AECOM. AECOM w ramach realizacji zawartych umów i 

projektów, posiada wiedzę co do swoich pracowników i innych osób biorących udział  w ich 

wykonywaniu oraz jakie czynności wchodzą w zakres ich obowiązków. Kwestionowane przez 

z

amawiającego doświadczenie było związane z realizacją umowy zawartej pomiędzy AECOM 

(uprzednio: Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt" Sp. z o.o.) i DHV Polska 

Sp. z o.o. na opracowanie materiałów do decyzji o lokalizacji drogi, Projektu Budowlanego i 

Wykonawczego oraz Materiałów Przetargowych dla Wschodniej Obwodnicy miasta Poznania 

w ciągu drogi krajowej nr S5, a więc umowy podwykonawczej w ramach realizacji zadania pn. 

„Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno-Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia 

obwodnica  miasta  Poznania".  Umo

wa  została  zawarta  w  2005  roku.  Pan  M.  P.  został 

pracownikiem AECOM w czerwcu 2008 roku na stanowisku projektant drogowy. Od początku 

zatrudnienia  Pan  M.  P. 

brał  udział  w  realizacji  ww.  zadania  na  stanowisku  projektanta 

drogoweg

o. Jednak z uwagi na fakt, że w okresie od czerwca do grudnia 2008 roku nie był 

wpisany  na  listę Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  oraz  w  związku  z 

tym,  że  umowa  była  już  realizowana  od  3  lat,  nie  został  formalnie  zgłoszony  do 

z

amawiającego. 

Odwołujący wskazał również, iż zamawiający w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku nie 

ustalił jaką formę winy można ewentualnie przypisać wykonawcy, a nawet nie ustalił, w którym 

m

omencie  doszło  do  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd.  Jak  wynika  z  treści  pisma 

z

amawiającego  z  dnia  10  marca  2020  roku:  „Konsorcjum  Aecom  albo  od  początku 


str. 23 

postępowania zdawało sobie sprawę z tego, że złożone Zamawiającemu w treści Formularza 

Wykaz  osób  oświadczenie  dotyczące  Pana  M.  P.  złożone  zostało  niezgodnie  z 

rzeczywistością  albo  zdało  sobie  sprawę  z  tego  faktu  dopiero  w  jego  toku  (...).  Jeżeli 

Konsorcjum Aecom od początku udziału w postępowaniu było świadome tego, że podawane 

przez  niego  informacje  dotyczące  doświadczenia  Pana  M.  P.  mogą  być  informacjami 

niezgodnymi z rzeczywistością, działanie Wykonawcy winno zostać ocenione jako działanie 

lekkomyślne. Jeżeli natomiast Wykonawca dopiero w toku postępowania zdał sobie sprawę z 

tego, że informacje, które podał Zamawiającemu w Formularzu - Wykaz osób są informacjami 

niezgodnymi  z  rzeczywistością,  to  oznaczałoby  to  wystąpienie  po  stronie  Wykonawcy 

niedbalstwa polegającego na braku należytego zweryfikowania zgodności z rzeczywistością 

podawanych Zamawiającemu informacji"., 

Odwołujący wskazał, że – jak wynika z wyroku KIO z dnia 26 września 2019 roku w 

sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1754/19  (w  sprawie  odwołania  od  pierwszego  wykluczenia 

odwołującego z postępowania) – zamawiający powinien wskazać, czy mamy do czynienia z 

lekkomyślnością, czy niedbalstwem. Powyższe potwierdzają również inne orzeczenia KIO, np. 

wyrok z dnia 17 grudnia 2019 roku, sygn. akt KIO 2483/19, zgodnie z którym: zarzut podania 

nieprawdziwych  informacji  wprowadzających  zamawiającego  w  błąd  należy  odnosić  do 

konkretnej sytuacji w po

stępowaniu, a nie tylko do przyjęcia założenia, że informacje, które nie 

znalazły potwierdzenia w wyniku badania i oceny oferty stanowią już nieprawdziwe informacje. 

Odwołujący  stwierdził,  że  z  powyższego  wynika,  iż  jeżeli  zamawiający  uznał,  że 

odwołujący  wprowadził  go  w  błąd,  to  powinien  również  jednoznacznie  ustalić,  w  którym 

momencie  i  która  z  czynności  odwołującego  stanowiła  przedstawienie  nieprawdziwych 

informacji,  jak  i  czy  wprowadzenie  w  błąd  miało  formę  niedbalstwa  czy  lekkomyślności. 

Moment wprowa

dzenia w błąd jest zwłaszcza istotny, przy uwzględnieniu treści wyroku Sądu 

Okręgowego w Warszawie z dnia 19 lipca 2012 roku, w sprawie o sygn. akt IV Ca 683/12, 

zgodnie z którym: jeżeli ze stanu faktycznego wynika, że wykonawca w dniu składania ofert 

dzia

łał w dobrej wierze, to nie sposób uznać, iż jego celem było wprowadzenie zamawiającego 

w błąd. 

Odwołujący stwierdził, że zamawiający jednak zaniechał powyższego, nie uwzględnił 

zaleceń  KIO  z  wyroku  z  dnia  26  września  2019  roku  i  przyjął  hipotetycznie  dwie  tezy,  że 

odwołujący  wprowadził  go  w  błąd  w  sposób  lekkomyślny  lub  niedbały,  na  początku 

p

ostępowania  lub  w  jego  trakcie,  co  nie  stanowi  wystarczającego  wykazania  kolejnej 

przesłanki,  o której  mowa w  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p. -  działania  odwołującego  w 

sposób  niedbały  lub  lekkomyślny.  Tym  samym  również  z  tego  względu  czynność 


str. 24 

z

amawiającego  polegającą  na  wykluczeniu  odwołującego  z  postępowania  należy  uznać  za 

podjętą z naruszeniem przepisów prawa. 

Odwołujący nie wprowadził zamawiającego w błąd – informacje przedstawione przez 

odwołującego były zgodne z rzeczywistością 

Odwołujący podniósł, że zamawiający w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku słusznie 

wskazał,  iż  przesłanka  polegająca  na  przedstawieniu  przez  odwołującego  informacji 

w

prowadzających  zamawiającego  w  błąd  zachodzi,  gdy  przedstawione  informacje  są 

nieprawdziwe, czyli me mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. 

Odwołujący  stwierdził,  iż  w  zakresie  informacji  o  doświadczeniu  Pana  M.  P.  przy 

zadaniu dotyczącym sporządzania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego drogi S5 

Gniezno  - 

Poznań  (węzeł  Kleszczewo)  Wschodnia  Obwodnica  miasta  Poznania,  wskazał 

prawdziwe informacje, iż Pan M. P. pracował na stanowisku projektanta drogowego w okresie 

od  czerwca  2008  r

oku  do  listopada  2009  roku,  co  obejmowało  opracowanie  projektu 

budowlanego i wykonawczego. Natomiast z

amawiający w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku 

uznał, iż: „nie jest prawdą, że Pan M. P. brał udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 

s

kładającej  się  co  najmniej  z  projektu  budowlanego  na  zadaniu  „Projekt  Budowlany  i 

Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno  - 

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia  obwodnica 

Poznania" na stanowisku projektanta drogowego". Powyższe Zamawiający ustalił w oparciu o 

dokument

y i informacje przekazane przez Oddział GDDKiA w Poznaniu, w których widnieją 

nazwiska zespołów projektowych i sprawdzających, lecz wśród projektantów wchodzących w 

skład zespołów projektowych brak jest osoby Pana M. P. . 

W tym miejscu od

wołujący wskazał, iż do realizacji umów na projektowanie przy dużych 

inwestycjach  zatrud

nia  całe  zespoły  osób,  w  ramach  których  udział  bierze  nawet  po  kilku 

projektantów  z  danej  branży.  Oznacza  to,  wbrew  twierdzeniom  zamawiającego,  że  przy 

realizacji umowy 

dotyczącej projektowania dróg biorą udział nie tylko projektanci wskazani w 

dokumentacji  projektowej,  wskazani  w  ofercie  czy  formalnie  zgłoszeni  zamawiającemu  do 

zatwierdzenia,  lecz  szereg  innych  osób,  których  nazwisko  nie  musi  być  przedstawione  w 

dokumentacji  projektowej  -  tak  jak  w  przypadku  Pana  M.  P. 

.  Brak  formalnego  zgłoszenia 

projektanta  zamawiającemu  nie  oznacza  jednak,  iż  projektant  taki  nie  bierze  udziału  w 

opracowywaniu dokumentacji projektowej ani tym bardziej, iż projektant nie może legitymować 

się  doświadczeniem  zdobytym  podczas  realizacji  takiego  projektu.  Powyższe  potwierdzają 

również umowy zawarte pomiędzy AECOM a Oddziałem GDDKiA w Poznaniu w 2018 roku, 

gdzie  wskazywano  jedynie  osobę  zajmująca  stanowisko  Głównego  Projektanta,  a  nie  cały 

zespół projektowy. 


str. 25 

Odnosząc  się  do  kwestionowanego  przez  zamawiającego  zadania,  odwołujący 

wskazał, iż w dokumentacji projektowej opracowanej przez AECOM (uprzednio Scott Wilson 

Sp. z o.o.) pn.: „Projekt budowlany odcinek II od km 14+475 do km 34+615" w zestawieniu 

zespołu  projektowego  branży  roboty  drogowe  wskazano  jedynie  dwóch  projektantów 

specjalizacji drogowej. Natomiast na projekcie wykonawczym odcinka II od km 14+475 do km 

34+615  widnieją  jedynie  nazwiska  Głównego  Projektanta,  Projektanta  i  Sprawdzającego. 

Powyższe informacje nie odzwierciedlają jednak  całości  zespołu projektowego pracującego 

nad tą dokumentacją. 

Odwołujący  poinformował,  że  w  trakcie  postępowania  wielokrotnie  podkreślał  i 

wskazywał,  iż  Pan  M.  P.  brał  czynny  udział  w  projektowaniu  jako  projektant  drogowy  ww. 

dokumentacji.  W  okresie  od  czerwca  2008  roku  do  listopada  2009  roku  Pan  M.  P. 

był 

członkiem większego zespołu projektowego i pracował pod nadzorem głównego projektanta. 

Jak  wynika  z  oświadczenia  z  dnia  11  lipca  2019  roku,  Pan  M.  P.  wykonywał  czynności  w 

zakresie:  geometrii  poziomej  i  pionowej  drogi  ekspresowej,  węzłów  i  MOP,  połączenia 

projektowanych 

dróg  z  istniejącym  układem  komunikacyjnym,  zapewnienia  dostępności  do 

działek  osób  trzecich,  konstrukcji  nawierzchni  dróg  i  parkingów  oraz  przekroi  normalnych 

szczegółów konstrukcyjnych. 

Odwołujący  podkreślił,  iż  informacje  przedstawione  przez  odwołującego  w  wykazie 

osób były zgodne ze stanem faktycznym i nie miały na celu wprowadzenia zamawiającego w 

błąd. Zamawiający nie ustalił w sposób niebudzący wątpliwości, iż Pan M. P. w ogóle nie brał 

udziału  w  przygotowywaniu  dokumentacji  projektowej  na  kwestionowanym  zadaniu.  Wręcz 

przeciwnie, z

amawiający na str. 9 pisma z dnia 10 marca 2020 roku wskazał, iż: „sam Pan M. 

P. 

nie przypisywał sobie na spornym zadaniu zajmowania stanowiska Projektanta drogowego, 

potwierdzając wyłącznie, że uczestniczył on w pracach projektowych zespołu drogowego". 

Odwołujący  podkreślił,  że  w  jego  ocenie  warunek  spełniała  osoba,  która  była 

projektantem drogowym, posiadała uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa i brała 

udział  w  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  wraz  z  innymi  osobami.  Ewentualnie 

nieprawidłowe zrozumienie tego warunku przez odwołującego nie może stanowić podstawy 

do jego wykluczenia z p

ostępowania. 

Ponadto,  w  ocenie  odwołującego,  zawężenie  przez  zamawiającego  pojęcia 

„stanowisko projektanta drogowego" i związanego z tym nabytego doświadczenia, jedynie do 

osób, które nabyły to doświadczenie sprawując samodzielne funkcje techniczne i które były 

oficjalnie  zgłoszone  do  wykonywania  zamówienia,  stanowi  naruszenie  zasady 

proporcjonalności, o której mowa w art. 22 ust. 1a ustawy P.z.p. 


str. 26 

Ponadto,  takie  rozumienie  tego 

warunku  skutkowałoby  tym,  że  tylko  bardzo 

ograniczona grupa specjalistów na rynku mogłaby legitymować się takim doświadczeniem. Co 

więcej, osoby, które faktycznie brały udział w realizacji zamówienia, a formalnie nie zostały 

zgłoszone,  nie  miałyby  nigdy  możliwości  wykazania  takiego  doświadczenia  w  jakimkolwiek 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Odwołujący  wskazał  również,  iż  zamawiający  prowadząc  własne  rekrutacje  na 

stanowisko  kierownika  projektu,  uznaje  wymóg  dotyczący  uprawnień  projektowych  lub 

wykonawczych za wymóg dodatkowy, a więc nie traktuje go jako niezbędny dla zapewnienia 

prawidłowego  wykonywania  obowiązków  wynikających  z  tego  stanowiska.  Tym  samym, 

należy  uznać,  iż  dokonana  przez  zamawiającego  interpretacja  wymogów  stawianych  w 

przedmiotowym  p

ostępowaniu  w  odniesieniu  do  osoby  proponowanej  na  stanowisko 

Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej narusza 

zasadę proporcjonalności. Przedstawione w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku oczekiwania 

za

mawiającego  nie  były  konieczne  dla  umożliwienia  oceny  zdolności  wykonawcy  do 

należytego wykonania zamówienia i realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

Odwołujący wskazał również, iż zamawiający nie jest konsekwentny co do interpretacji 

waru

nków,  jakie  musi  spełniać  osoba  proponowana  na  stanowisko  Głównego Weryfikatora 

dokumentacji  projektowej  specjalności  inżynieryjnej  drogowej.  Wskazane  bowiem  w 

wymogach s.i.w.z. 

inne doświadczenie - na stanowisku „kierownika zespołu projektowego" jest 

okre

śleniem potocznym, nieunormowanym w przepisach powszechnie obowiązujących i nie 

stanowi jednej z samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wyszczególnionych w 

art. 12 Prawa budowlanego. Tymczasem, zgodnie z pismem z

amawiającego z dnia 10 marca 

2020 roku, z

amawiający oczekiwał, aby projektant drogowy spełniał wymogi określone w art. 

12  ust.  1  i  art.  12  ust.  7  Prawa  budowlanego,  podczas  gdy  c

o  do  kierownika  zespołu 

projektowego takich wymogów w Prawie budowlanym nie ma i nie jest tym samym możliwe 

ic

h spełnienie. 

Odn

osząc się natomiast do zarzutu zamawiającego, iż Pan M. P. w okresie od czerwca 

2008  roku  do  listopada  2008  roku  w  ogóle  nie  był  członkiem  właściwej  Izby  samorządu 

zaw

odowego, odwołujący podkreślił, iż zgodnie z pkt 7.2 ppkt 3 lit. b IDW należało wskazać 

doświadczenie  w  zakresie  projektowania  w  okresie  minimum  10  miesięcy.  Odwołujący  w 

w

ykazie osób wskazał, iż Pan M. P. posiadał doświadczenie na kwestionowanym zadaniu w 

okresie  od  czerwca  2008  roku  do  listopada  2009  ro

ku.  Przyjmując  nawet  wykładnię 

z

amawiającego, że osoba posiadająca doświadczenie na stanowisku projektanta drogowego 

powinna  mieć  uprawnienia  do  wykonywania  samodzielnej  funkcji  technicznej  projektanta  - 

uprawnienia projektowe potwierdzone wpisem w drodze decyzji do centralnego rejestru oraz 


str. 27 

wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem 

wydanym  przez  tę  izbę,  to  Pan  M.  P.takie  doświadczenie  na  wskazanym  w  wykazie  osób 

zadaniu posiada

ł przez więcej niż 10 miesięcy. Pan M. P. ma uprawnienia budowlane od 5 

czer

wca  2008  roku,  zdał  egzamin  ze  znajomości  procesu  budowlanego  oraz  umiejętności 

praktycznego zastosowania wiedzy technicznej i oczekując na wpis na listę Izby Inżynierów 

uczestn

iczył jako projektant drogowy w pracach projektowych na kwestionowanym zadaniu. 

Pan M. P. 

został wpisany na listę Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 

dniu 1 grudnia 2008 roku - 

a więc od tego dnia do listopada 2009 roku (12 miesięcy) posiadał 

oczekiwane  przez  z

amawiającego  uprawnienia  do  wykonywania  samodzielnej  funkcji 

technicznej projektanta. 

Odwołujący nie zgodził się z twierdzeniami zamawiającego, iż nie przedstawił żadnego 

dowodu  na  potwierdzenie  faktu,  że  Pan  M.  P.  faktycznie  zajmował  stanowisko  projektanta 

drogowego  przy  opracowaniu  spornej  dokumentacji. 

Odwołujący  przedstawił  bowiem  m.in.: 

oświadczenie z dnia 11 lipca 2019 roku podpisane przez prokurenta AECOM i Pana M. P., z 

którego  wynika,  jakie  czynności  wykonywał  Pan  M.  P.  na  kwestionowanym  zadaniu, 

zaświadczenie o zatrudnieniu Pana M. P., z którego wynika, iż Pan M. P. jest zatrudniony w 

AECOM od dnia 3 czerwca 2008 roku na stanowisku projektant drogowy oraz CV Pana M. P. 

potw

ierdzające  doświadczenie  Pana  M.  P.  na  wielu  inwestycjach  drogowych,  w  tym  na 

kwestionowanym  przez  z

amawiającego  zadaniu.  Ponadto  na  rozprawie  w  KIO  w  dniu  24 

września 2019 roku w sprawie o sygn. akt KIO 1754/19 odwołujący okazał wyciąg z plików 

dotyczących wymiany gruntów i kosztorys odcinka 2 na tym zadaniu wykonany przez Pana M. 

P. . 

Na marginesie odwołujący wskazał również, iż zamawiający nie zastosował wezwania 

w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p. 

i  nie  zażądał  od  odwołującego  złożenia  dodatkowych 

dowodów  potwierdzających,  że  Pan  M.  P.  faktycznie  zajmował  stanowisko  projektanta 

drogowego przy opracowaniu dokumentacji na zadaniu pn.:„Projekt Budowlany i Wykonawczy 

drogi  S5  Gniezno  - 

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia  obwodnica  Poznania".  Tym 

samym całkowicie niezrozumiały jest zarzut zamawiającego, że odwołujący tych dowodów nie 

przedstawił. 

Podsumowując, odwołujący wskazał, iż przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

17 ustawy P.z.p. - wprowadzenie z

amawiającego w błąd i podania nieprawdziwych informacji 

przez 

odwołującego również nie zaistniała w niniejszej sprawie. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 197 ust. 1 w zw. z art. 198a ust. 1 ustawy 

P.z.p., odwołujący wskazał, że KIO już raz rozpoznawała, w sprawie o sygn. akt KIO 1754/19, 

odwołanie  odwołującego  od  czynności  zamawiającego  polegającej  na  wykluczeniu 


str. 28 

odwołującego z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p., które zostało 

dokonane pismem z dnia 29 sierpnia 2019 roku. Wyrokiem z dnia 26 września 2019 roku w 

ww. sprawie, KIO ustaliła, iż zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia odwołującego z 

p

ostępowania,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.  Wyrok  ten  nie  został 

zaskarżony  przez  zamawiającego,  nie  został  też  skutecznie  zaskarżony  przez  Konsorcjum 

DTŚ / INKO. 

Odwołujący podkreślił, że zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy P.z.p., orzeczenia KIO mają 

taką moc prawną jak wyrok sądu. Jak wskazała KIO w wyroku z dnia 12 czerwca 2019 roku, 

sygn.  akt  KIO  978/19:  jeżeli  minął  już  termin  na  wniesienie  skargi  na  orzeczenie  KIO; 

rozstrzygnięcie  to  zyskuje  przymiot  ostatecznego,  a  treść  orzeczenia  wiąże  wszystkie  inne 

podmioty.  Natomiast  w  innym  wyroku  z  dnia  8  lipca  2014  roku,  sygn.  akt  KIO  1318/14:  do 

chwili uchylenia wyroku Izby przez sąd, zachowuje on swoją moc i Izba oraz zamawiający jest 

jego 

sentencją - w brzmieniu wynikającym z otrzymanego odpisu - związany. 

Odwołujący  stwierdził,  że  z  uwagi  na  powyższe,  zamawiający  prowadzący  niniejsze 

p

ostępowanie  jest  związany  ustaleniami  KIO  w  ww.  wyroku.  Jak  wynika  wprost  z  pkt  1 

sentencji  ww.  wyroku,  w  niniejszej  sprawie  nie  zaistniały  przesłanki  wykluczenia,  o  których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 192 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 198a ust. 1 ustawy 

P.z.p., odwołujący podniósł, że KIO w wyroku z dnia 26 września 2019 roku w sprawie o sygn. 

akt  KIO  1

754/19,  ustaliła  nie  tylko,  że  zamawiający  nie  miał  podstaw  do  wykluczenia 

odwołującego  z  postępowania,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.,  ale 

również nakazała zamawiającemu powtórzenie czynności badania oferty odwołującego oraz 

wskazała,  jakie  czynności  i  okoliczności  powinien  uwzględnić  zamawiający  dokonując  tej 

oceny

.  W  związku  z  tym,  po  stronie  zamawiającego  powstał  obowiązek  respektowania  i 

zastosowania  rozstrzygnięcia  KIO  -  nie  tylko  co  do  braku  podstaw  do  wykluczenia 

odwołującego z postępowania, ale również co do obowiązku powtórzenia czynności badania 

oferty 

odwołującego, z uwzględnieniem wskazań KIO. Jak wynika bowiem z art. 192 ust. 3 pkt 

1  ustawy  P.z.p.

,  uwzględniając  odwołanie,  Izba  może  nakazać  wykonanie  lub  powtórzenie 

czynności  zamawiającego  lub  nakazać  unieważnienie  czynności  zamawiającego,  a 

zamawiający takimi nakazami jest związany. Powyższe potwierdziła KIO w wyroku z dnia 2 

sierpnia 2012 roku, sygn. akt KIO 1547/12, gdzie wskazano, że:  niewątpliwie  zamawiający 

jest 

zobowiązany  do  wykonania  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  W  podobnym  tonie 

wypowiedziała się KIO w wyroku z dnia 4 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 160/11, twierdząc, 

że gdy dana czynność została dokonana odmienne (tj. niezgodnie z wyrokiem Izby), to podlega 

ona zaskarżeniu odwołaniem bez żadnych ograniczeń. 


str. 29 

Mając  na  uwadze  powyższe,  odwołujący  podkreślił,  iż  zamawiający  w  niniejszej 

sprawie, w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku, nie uwzględnił nakazań KIO z ww. wyroku i 

dokonał  czynności  wykluczenia  odwołującego  z  Postępowania  wbrew  ustaleniom  z  tego 

wyroku. 

Odwołujący stwierdził, że KIO w ww. wyroku wskazała, że odwołujący mógł działać w 

przeświadczeniu,  iż  doświadczenie  zgłoszone  już  wielokrotnie  w  innych  przetargach 

prowadzonych przez  GDDKiA  zostało zweryfikowane, a co  może wykluczać  lekkomyślność 

lub niedbalstwo z jego strony. Tymczasem z

amawiający w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku 

wskazał,  że:  „nie  zasługuje  na  uwzględnienie  podnoszony  przez  Wykonawcę  argument, 

zgodnie  z  którym  doświadczenie  Pana  M.  P.  było  również  przedstawiane  w  ramach  ofert 

składanych  w  innych  postępowaniach  przetargowych  prowadzonych  przez  inne  podmioty 

publiczne,  w  tym  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  i  nigdy  nie  było 

kwestionowane". 

Odwołujący  podniósł,  iż  zamawiający  zaprzeczył  ustaleniom  prawomocnego  wyroku 

KIO. Jeżeli zamawiający uznał, że odwołujący działał w sposób lekkomyślny lub niedbały, to 

powinien przedstawić ewentualnie inne okoliczności, które doprowadziły do takiego wniosku, 

a nie okoliczności ocenione już przez KIO w ww. prawomocnym wyroku. 

Ponadto KIO w 

ww. wyroku wskazała zamawiającemu, co ma uwzględnić dokonując 

ponownie  oceny  oferty 

odwołującego.  KIO  podkreśliła  m.in.,  iż  zamawiający  powinien 

uzasadnić,  dlaczego  nie  uwzględnił  doświadczenia  Pana  M.  P.  przedstawionego  pismem  z 

dnia 2 lipca 2019 roku. Tymczasem z

amawiający w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku nie tylko 

nie przedstawił stosownego uzasadnienia, lecz również, niezgodnie z prawdą, stwierdził, że 

odwołujący wskazał tylko jedno zadanie w odniesieniu do doświadczenia Pana M. P. . 

Odwołujący  stwierdził,  że  KIO  w  ww.  wyroku  wskazała  także,  iż  w  przypadku 

anali

zowania podstaw do wykluczenia odwołującego z postępowania, zamawiający powinien 

jednoznacznie  ustalić,  czy  działaniu  odwołującego  można  przypisać  lekkomyślność,  czy 

niedbalstwo. Tymczasem z

amawiający w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku wskazał, że „Jeżeli 

Konsorcjum Aecom od początku udziału w postępowaniu było świadome tego, że podawane 

przez  niego  informacje  dotyczące  doświadczenia  Pana  M.  P.  mogą  być  informacjami 

niezgodnymi z rzeczywistością, działanie Wykonawcy winno zostać ocenione jako działanie 

lekkomyślne. Jeżeli natomiast Wykonawca dopiero w toku postępowania zdał sobie sprawę z 

tego, że informacje, które podał Zamawiającemu w Formularzu - Wykaz osób są informacjami 

niezgodnymi  z  rzeczywistością,  to  oznaczałoby  to  wystąpienie  po  stronie  Wykonawcy 

niedbalstwa polegającego na braku należytego zweryfikowania zgodności z rzeczywistością 

podawanych Zamawiającemu informacji". 


str. 30 

W ocenie odwo

łującego, powyższe potwierdza, iż zamawiający nie zastosował się do 

wskazań KIO z ww. wyroku, nie uzasadnił, dlaczego nie uwzględnił doświadczenia Pana M. 

P. 

przedstawionego pismem z dnia 2 lipca 2019 roku oraz nie ustalił w sposób jednoznaczny, 

jaką formę ewentualnej winy można przypisać odwołującemu. 

Ponadto,  z

amawiający  w  piśmie  z  dnia  20  marca  2020  roku  powielił  wcześniejszą 

argumentację,  zgodnie  z  którą:  „przeświadczenie  Wykonawcy,  że  dotychczas  wykazywane 

takie  samo  doświadczenie  w  innych  postępowaniach  było  uznawane,  nie  oznacza,  że  ma 

nadać spornej informacji prawdziwości w aktualnym postępowaniu". Argumentacja ta również 

podlegała ocenie KIO w ww. wyroku i została zakwestionowana przez KIO. Jak wynika z treści 

uzasadnienia  tego  wy

roku:  „nie  chodzi  o  to,  że brak  dotychczasowej  weryfikacji  przez  inne 

oddziały GDDKiA ma nadać spornej informacji prawdziwości w aktualnym postępowaniu, ale 

co było podstawą uznania przez Odwołującego, że nie wprowadzają one w błąd". 

Odwołujący podniósł, że zamawiający w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku naruszył 

prawomocny wyrok KIO z dnia 26 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt KIO 1754/19, 

który ma charakter res iudicata

Odwołujący podkreślił, iż zgodnie z art. 198a ust. 1 ustawy P.z.p., na orzeczenie Izby 

stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Jeżeli 

z

amawiający  nie  zgadzał  się  ze  stanowiskiem  KIO,  ze  wskazaniami  KIO  co  do  dalszych 

czynności, jakie zamawiający powinien podjąć lub też, jeżeli w ocenie zamawiającego wyrok 

KIO  naruszał  przepisy  ustawy  P.z.p.,  to  powinien  skorzystać  ze  swojego  uprawnienia  do 

złożenia skargi na ten wyrok. Zamawiający jednakże wyroku KIO z dnia 26 września 2019 roku 

w sprawie o sygn. akt KIO 1754/19 nie zas

karżył, mimo że z treści pisma zamawiającego z 

dnia 

10 marca 2020 roku, wynika, iż zamawiający nie tylko nie zastosował się do nakazów KIO 

wskazanych  w  tym  wyroku,  ale  również,  że  de  facto  nie  zgadza  się  z  jego  treścią  oraz 

ustaleniami KIO. Natomiast, jak wyżej wskazano, jedyną dopuszczalną formą kwestionowania 

wyroku KIO jest złożenie skargi do sądu. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy 

P.z.p.,  odwołujący  podniósł,  że  zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  2  ustawy  P.z.p.,  zamawiający 

przekazu

je informacje o wykonawcach wykluczonych z postępowania. Natomiast zgodnie z 

art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  z

amawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

W ocenie odwołującego, pismo zamawiającego z dnia 10 marca 2020 r. skierowane do 

odwołującego,  w  którym  zamawiający  poinformował  go  o  wykluczeniu  z  postępowania  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.

,  wymogów  tych  nie  spełnia.  Zamawiający  w 


str. 31 

piśmie  tym  przedstawił  informacje  niezgodne  albo  niewynikające  z  dokumentów 

zgromadzonych w p

ostępowaniu lub wyciągnął z nich nieprawidłowe wnioski, co bezpośrednio 

wskazuje  na  brak  bezstr

onności  w  ocenie  zgromadzonego  materiału  przez  zamawiającego 

oraz  naruszenie  jednej  z  podstawowych  zasad  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  - 

zasady  przejrzystości,  a  także  potwierdza  nienależyte  zbadanie  oferty 

odwołującego.  Jest  to  o  tyle  istotne,  że  to  właśnie  treść  tego  pisma  i  jego  podstawy,  mają 

bezpośrednie znaczenie dla umożliwienia wykonawcy realizacji jego praw w postępowaniu, a 

także  warunkują  zakres  składanych  środków  ochrony  prawnej  i  ich  uzasadnienie  oraz 

możliwość prawidłowej oceny tej czynności zamawiającego przez KIO. 

Odwołujący wskazał zwłaszcza, że zamawiający w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku: 

wskazał nieprawdziwe informacje, iż (i) odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu 

na potwierdzenie doświadczenia Pana M. P. na zadaniu pn. „Projekt Budowlany i Wykonawczy 

drogi  S5  Gniezno  - 

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia  Obwodnica  miasta  Poznania" 

oraz  że  (ii)  ww.  zadanie  było  jedynym  zadaniem  wskazanym  przez  odwołującego  w 

odniesieniu do osoby Pana M. P.; 

sugeruje,  że  odwołujący  w  trakcie  postępowania  zmieniał  swoje  oświadczenie  w 

zakresie doświadczenia Pana M. P. na zadaniu pn. „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi 

S5 Gniezno - 

Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia Obwodnica miasta Poznania", podczas 

nie wynika to z dokume

ntów znajdujących się w aktach postępowania; 

nie wyjaśnił, dlaczego nie wziął pod uwagę doświadczenia Pana M. P. na zadaniu pn.: 

Pełnienie nadzoru  nad projektowaniem  i  realizacją Robót  oraz  zarządzanie Kontraktem  pn. 

„Projekt  i  budowa  drogi  ekspresowej  S-5  na  odcinku  Nowe  Marzy  -  Bydgoszcz  -  granica 

województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części", w zakresie 

Części  2  polegającej  na  „Pełnieniu  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  Robót  oraz 

zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła 

„Dworzysko" (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4 km", które 

to  doświadczenie  zostało  w  sposób  jednoznaczny  potwierdzone  przez  Oddział  GDDKiA  w 

Bydgoszczy i które spełniało wymogi określone w pkt 7.2. ppkt 3 lit. b) IDW; 

nie  ustalił  w  sposób  jednoznaczny,  czy  odwołujący  można  ewentualnie  przypisać 

działanie w sposób lekkomyślności, czy niedbały oraz w którym momencie i w odniesieniu, do 

którego oświadczenia, odwołujący rzekomo wprowadził zamawiającego w błąd; 

pominął  ustalenia  KIO  z  prawomocnego  wyroku  z  dnia  26  września  2019  roku  w 

sprawie o sygn. akt KIO 1754/19. 


str. 32 

W  ocenie  odwołującego,  z  powyższego  wynika,  iż  uzasadnienie  decyzji 

z

amawiającego  o  wykluczeniu  odwołującego  z  postępowania  zawiera  szereg  nieścisłości  i 

stwierdzeń  rozmijających  się  z  prawdą.  Tym  samym  należy  uznać,  iż  uzasadnienie  to  jest 

niezgodne z art. 92 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p., narusza prawo 

odwołującego 

do  uzyskania 

jednoznacznej  i  wyczerpującej  informacji  o  faktycznych  podstawach  decyzji 

zamawiającego o wykluczeniu go z postępowania oraz uniemożliwia KIO dokonania oceny tej 

czynności. Takie działanie zamawiającego jest również niezgodne z jedną z podstawowych 

zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zasadą przejrzystości. 

Odwołujący wskazał na wyrok KIO z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie o sygn. akt KIO 

781/18,  zgodnie  z  którym:  zamawiający  musi  dochować  należytej  staranności  m.in.  przy 

ocenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  nie  może  od  tej  oceny  odstąpić  lub 

dokonywać jej wybiórczo z pominięciem dokumentów, którymi dysponuje. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p., 

odwołujący  wskazał,  że  zgodnie z  art.  26  ust.  3 ustawy  P.z.p.,  jeżeli  wykonawca nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do 

przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają 

błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich 

złożenia,  uzupełnienia lub poprawienia lub do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie przez  siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania. 

Odwołujący  podniósł,  że z  powyższego przepisu wynika,  iż  przed  podjęciem  decyzji 

dotyczącej  oceny  ofert  złożonych  w  postępowaniu  zamawiający  powinien  mieć  całkowitą 

pewność  co  do  złożonych  dokumentów  przez  wykonawców,  które  potwierdzają  spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 

przez  zamawiającego  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia.  Wskazał,  że  zgodnie  ze 

stanowiskiem  przyjętym  w  doktrynie  oraz  orzecznictwie,  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.  daje 

z

amawiającemu  środki  nakierowane  zwłaszcza  na  zapobieganie  odrzucaniu  ofert,  które 

dotknięte zostały usuwalnymi błędami lub niejasnościami (np. w wyroku z dnia 28 października 

2019 roku, sygn. akt KIO 2044/19)  

Odwołujący wskazał, że jeżeli zamawiający prowadzący przedmiotowe postępowanie 

uz

nał,  iż  przedłożony  przez  odwołującego  wykaz  osób  nie  spełnia  warunków  udziału  w 

p

ostępowaniu,  zgodnie  z  oczekiwaniami  zamawiającego  (tj.  posiadania  doświadczenia  na 

stanowisku  projektanta  drogowego,  zgłoszonego  oficjalnie  w  dokumentacji  projektowej  i 


str. 33 

spra

wowania samodzielnej funkcji technicznej we wskazanym okresie), to powinien skorzystać 

z  trybu  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.

,  wezwać  odwołującego do  uzupełnienia wykazu osób o 

doświadczenie oczekiwane przez zamawiającego i wyjaśnić w jaki sposób należy rozumieć 

warunki postanowione przez z

amawiającego w s.i.w.z. w stosunku do osoby proponowanej na 

stanowisko  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności  inżynieryjnej 

drogowej. Co istotne, wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. nie jest jedynie 

uprawnieniem zamawiającego, tylko jego obowiązkiem, którego nie może pominąć. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  niniejszej  sprawie,  o  ile  informacje  przekazane  przez 

GDDKiA  Od

dział  w  Poznaniu  spowodowały  u  zamawiającego  wątpliwości,  co  do 

doświadczenia  Pana  M.  P.  na  zadaniu  pn.:  „Projekt  Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5 

Gniezno  - 

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia  Obwodnica  miasta  Poznania",  to 

z

amawiający winien był skorzystać z art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. i wezwać odwołującego do 

uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  oświadczenia  o 

doświadczeniu Pana M. P., czego zaniechał i naruszył tym samym ww. przepis. 

Odwołujący zwrócił uwagę, iż samodzielnie uzupełnił informacje o doświadczeniu Pana 

M.  P. 

pismem  z  dnia  2  lipca  2019  roku,  które  potwierdzało,  że  Pan  M.  P.  spełnia  warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2 ppkt 3 lit. b IDW. Podkreślił, iż uprawnienie 

do samodzielnego złożenia takiego uzupełnienia, jeszcze przed formalnym wezwaniem przez 

zamawiającego zostało potwierdzone w orzecznictwie. Przykładowo, zgodnie z wyrokiem KIO 

z  dnia  2  października  2019  roku,  sygn.  akt  KIO  1829/19:  w  wypadku  samouzupełnienia 

dokumentów  przez  wykonawcę  zamawiający  winien  dokonać  oceny  samouzupełnionych 

dokumentów i jeśli są nieprawidłowe - wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia w trybie art. 26 

ust.  3  ustawy  P.z.p. 

a  jeśli  są  prawidłowe  -  odstąpić  od  wzywania  do  ich  uzupełnienia  na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

Odwołujący  wskazał,  że  złożenie  pismem  z  dnia  2  lipca  2019  roku  uzupełnionego 

w

ykazu osób, bez uprzedniego wezwania przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

P.z.p.

,  potwierdzającego  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

dysponowania osobą zdolną do realizacji zamówienia na stanowisku Głównego Weryfikatora 

dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej, nie było sprzeczne z przepisami 

ustawy  P.z.p

.  Co  więcej,  było  w  pełni  uzasadnione,  w  kontekście  powstałych  po  stronie 

z

amawiającego wątpliwości oraz przy uwzględnieniu ekonomiki postępowania i usprawnienia 

jego  przebiegu.  Natomiast  p

ominięcie  tego  dokumentu  przez  zamawiającego  było 

bezpodstawne. 

Odwołujący wskazał, iż w niniejszej sprawie zamawiający w ogóle nie zastosował art. 

26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

w celu wyjaśnienia wątpliwości co do doświadczenia Pana P. oraz nie 


str. 34 

uwzględnił  doświadczenia  Pana  M.  P.  uzupełnionego  samodzielnie  przez  odwołującego 

pismem  z  dnia  2  lipca  2019  ro

ku,  a  co  skutkowało  bezpodstawnym  wykluczeniem 

odwołującego z postępowania. Tym samym zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 

1 ustawy P.z.p. 

również jest uzasadniony. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p., odwołujący 

wskazał,  że  zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  P.z.p.,  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu. 

Odwołujący  podniósł,  że  DTŚ  /  INKO  nie  wykazało,  iż  spełnia  warunki  udziału  w 

p

ostępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i określone w pkt 7.2 ppkt 3 lit. 

b w za

kresie osób proponowanych do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń, Specjalisty 

ds. roszczeń, Głównego Geologa oraz Specjalisty ds. hydrologii. 

Odwołujący  wskazał,  że  Osoby  proponowane  przez  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  na 

stanowiska  Specjalisty  ds.  rozliczeń,  Specjalisty  ds.  roszczeń  oraz  Głównego  Geologa  nie 

posiadają  bowiem  wymacanego  przez  Zamawiającego  doświadczenia.  Dodatkowo, 

Konsorcjum 

DTS / INKO wprowadziło zamawiającego w błąd, iż spełnia warunek udziału w 

p

ostępowaniu w postaci posiadania przez te osoby wymaganego s.i.w.z. doświadczenia. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  modyfikacją  s.i.w.z.  nr  3  dokonaną  w  dniu  20 

września 2018 roku i dotyczącą pkt 7.2 ppkt 3 lit. b IDW, zamawiający przewidział określone 

wymagania  dla  Personelu  kluczowego,  w  tym  dotyczące  okresu  sprawowania  danego 

stanowiska  lub  rodzaju  inwestycji  w  zależności  od  tego,  czy  osoba  wskazywana  przez 

wykonawcę sprawowała swoją funkcję dla wykonawcy robót budowlanych lub dla nadzoru albo 

przy zarządzaniu zadaniem inwestycyjnym, z ramienia Inwestora. 

W przypadku, gdy osoba wskazywana na dane stanowisko sprawowała swoją funkcję 

przy  zarządzaniu  zadaniem  inwestycyjnym,  z  ramienia  Inwestora,  zamawiający  oczekiwał 

posiadania przez tą osobę doświadczenia w dłuższym okresie lub innego rodzaju inwestycji 

niż w przypadku pełnienia tożsamego stanowiska przy realizacji robót budowlanych lub przy 

nadzorze. 

Dla osób proponowanych do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń oraz Specjalisty 

ds. roszczeń, w przypadku doświadczenia pozyskanego przez te osoby przy zarządzaniu, z 

ramienia  Inwestora,  re

alizacją  zadań  inwestycyjnych,  zamawiający  wymagał  posiadania 

minimum 60 miesięcy doświadczenia. Dodatkowo, w odniesieniu do specjalisty ds. rozliczeń, 

z

amawiający wymagał, aby posiadał on doświadczenie przy realizacji min. dróg klasy S (dróg 

ekspresowych). 


str. 35 

Zamawiający wskazał, iż jak wynika z wykazu osób złożonego przez Konsorcjum DTŚ 

/ INKO

, doświadczenie pozyskane przez osoby proponowane do pełnienia funkcji Specjalisty 

ds. rozliczeń oraz Specjalisty ds. roszczeń wynika z pracy / współpracy tych osób z Drogową 

Trasą  Średnicową  S.A.  będącej  inwestorem  zastępczym  inwestycji  związanych  z  budową 

Drogowej Trasy Średnicowej. 

Powyższe  potwierdza  wykaz  usług  przedłożony  przez  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  z

amawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  jak  również 

protokoły odbioru załączone przez Konsorcjum DTŚ / INKO do pisma z dnia 31 października 

019  roku  złożonego  na  wezwanie  zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy  P.z.p. W 

w

ykazie  usług,  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  potwierdziło  wykonywanie  usługi  inwestora 

zastępczego na przedsięwzięciu inwestycyjnym Kontrakt nr G1 wchodzący w skład projektu 

Kontynuacja  budowy  Drogowej  Trasy  Średnicowej  Zachód  odcinek  Zabrze  -  Gliwice  - 

Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach. 

Ponadto z protokołów odbioru wynika jednoznacznie, iż Drogowa Trasa Średnicowa 

S.A. była zamawiającym zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy 

Średnicowej. Część Zachód od km 5+320,00 do km 8+119,85, Odcinek G1 w Gliwicach. 

W ocenie odwołującego, powyższe ma istotne znaczenie dla oceny spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu. Jak wskazano powyżej, w przypadku doświadczenia pozyskanego 

przez osoby proponowane do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń oraz specjalisty ds. 

roszczeń  przy  zarządzaniu,  z  ramienia  Inwestora,  realizacją  zadań  inwestycyjnych, 

Zamawiający  wymagał posiadania minimum 60 miesięcy doświadczenia lub innego rodzaju 

inwestycji drogowej. 

Osoby zaproponowane przez Konsorcjum DTŚ / INKO na stanowiska Specjalisty ds. 

rozliczeń  i  Specjalisty  ds.  roszczeń  uzyskały  doświadczenie  przy  zarządzaniu,  z  ramienia 

Inwestora, określonymi zadaniami inwestycyjnymi. Doświadczenie to zostało bowiem zdobyte 

podczas  pracy  dla  Drogowej  Trasy  Średnicowej  S.A.  będącej  inwestorem  zastępczym 

inwestycji  związanych  z  budową  odcinków  Drogowej  Trasy  Średnicowej  i  zarządzającej 

kon

traktami  związanymi  z  budową  poszczególnych  odcinków  Drogowej  Trasy  Średnicowej. 

Konsorcjant  - 

Drogowa  Trasa  Średnicowa  S.A.  był  ponadto  zamawiającym  inwestycji 

związanych z budową Drogowej Trasy Średnicowej. 

W  takiej  sytuacji  -  uczestniczenia  w  zespole, 

który  zarządzał  z  ramienia  Inwestora 

zadaniem lub zadaniami inwestycyjnymi, z

amawiający oczekiwał dłuższego - co najmniej 60 

miesięcznego  -  okresu  doświadczenia  (dla  Specjalisty  ds.  roszczeń)  lub  innego  rodzaju 

inwestycji  (podwyższonej  kategorii  drogi  dla  Specjalisty  ds.  rozliczeń).  Wymagania  te  były 

podwyższone  w  stosunku  do  wykonawców,  którzy  wykazywali  doświadczenie  osób 


str. 36 

proponowanych  do  pełnienia  określonych  funkcji  zdobyte  podczas  realizacji  zadań 

inwestycyjnych  w  porównaniu  z  wykonawcami,  którzy  zdobyli  doświadczenie  w  zespole 

wykonawcy robót budowlanych lub stricte w nadzorze będącym odrębnym od zamawiającego 

uczestnikiem procesu inwestycyjnego. 

Odwołujący podniósł, że w przypadku pełnienia funkcji specjalisty ds. roszczeń przy 

zarządzaniu,  z  ramienia  Inwestora  realizacją  zadań  inwestycyjnych,  jednym  z  wymogów 

z

amawiającego określonych w pkt 7.2 ppkt 3) lit. b) pkt 6) IDW było posiadanie minimum 60 

miesięcy  doświadczenia  na  stanowisku  specjalisty,  w  zakresie  obowiązków  którego  było 

rozpatrywanie roszc

zeń. 

Jako  osobę  proponowaną do  pełnienia funkcji  Specjalisty  ds. roszczeń,  Konsorcjum 

DTŚ / INKO wskazało Panią J. K., która pełniła funkcje specjalisty ds. roszczeń w okresie od 

11 lipca 2012 roku do 5 listopada 2014 roku (Zadanie 1) oraz od 12 grudnia 2013 roku do 21 

grudnia 2015 roku (Zadanie 2). 

Odwołujący stwierdził, że J. K. nie posiada zatem wymaganych przez zamawiającego 

minimum  60  miesięcy  doświadczenia  zdobytego  jako  specjalista  ds.  roszczeń  przy 

zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją 1 lub 2 lub 3 zadań inwestycyjnych. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  przypadku  pełnienia  funkcji  specjalisty  ds.  rozliczeń  przy 

zarządzaniu,  z  ramienia  Inwestora  realizacją  zadań  inwestycyjnych,  jednym  z  wymogów 

z

amawiającego określonych w pkt 7.2 ppkt 3) lit. b) pkt 5) IDW było, aby doświadczenie tej 

osoby dotyczyło 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy 

min. S (tj. dróg ekspresowych). 

Jak wynika z opisu doświadczenia pana J. N. proponowanego do pełnienia tej funkcji 

przez Konsorcjum DTŚ / INKO, uczestniczył on w realizacji kontraktów związanych z budową 

odcinków Drogowej Trasy Średnicowej jako specjalista ds. rozliczeń, jakkolwiek oba odcinki 

Drogowej  Trasy  Średnicowej  są  drogami  o  klasie  GP  -  klasie  dróg  głównych  ruchu 

przyspieszonego, która jest niższą klasą drogi od drogi ekspresowej. 

Odwołujący zauważył, że J. N. nie posiada zatem wymaganego przez zamawiającego 

doświadczenia związanego z pełnieniem funkcji specjalisty ds. rozliczeń przy zarządzaniu, z 

ramienia Inwestora, realizacją dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących dróg min. klasy S, tj. 

dróg ekspresowych. 

W  odniesieniu  do  stanowiska  Głównego  Geologa,  odwołujący  stwierdził,  że 

Konsorcjum DTŚ / INKO zaproponowało osobę Pana B. C. wskazując trzy zadania, w których 

uczestniczył jako geolog górniczy lub technolog ds. geologii górniczej. 


str. 37 

Zadania 1 i 3 obejmowały pracę przy drążeniu wyrobisk górniczych w skałach i były 

związane z pracą w Kopalni Soli w Kłodawie, Zadanie 2 dotyczy obecnie realizowanego tunelu 

w ciągu drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój, na odcinku Lubień - Rabka Zdrój. 

Odwołujący  zauważył,  że  zgodnie  z  s.i.w.z.,  zamawiający  wymagał  minimum  18 

miesięcy doświadczenia na stanowisku geologa górniczego. Podniósł, że w ramach Zadania 

1, Pan B. C. 

pełnił funkcję geologa górniczego, jakkolwiek w okresie krótszym niż 18 miesięcy. 

Z kolei w ramach Zadania 2, sprawował funkcję technologa ds. geologii górniczej - a zatem 

nie odpowiadającą wymogom s.i.w.z. Zadanie 2 obejmuje natomiast obecnie realizowany tunel 

w  ciągu  drogi  ekspresowej  S7  Kraków  -  Rabka  Zdrój,  na  odcinku  Lubień  -  Rabka  Zdrój. 

Wykon

awca wskazał przy tym, iż Pan B. C. sprawuje swoją funkcje na tym zadaniu od dnia 1 

lipca  2017  roku.  Z  pisma  z

amawiającego  Oddziału  w  Krakowie  wynika,  że  funkcją  ta  jest 

pełniona od dnia 1 września 2017 roku. 

Odwołujący zauważył, że zgodnie z s.i.w.z., zamawiający wskazał, iż jako wykonanie 

zadania  należy  rozumieć  wystawienie  Świadectwa  Przejęcia  wg  Subklauzuli  10.1  WK  lub 

dokumentu  równoważnego.  Nie  może  być  zatem  uwzględnione  doświadczenie  Pana  B.  C. 

dotyczące  aktualnie  realizowanego  zadania  inwestycyjnego,  dla  którego  nie  zostało 

wystawione Świadectwo Przejęcia lub równoważny dokument. 

W  ocenie 

odwołującego,  z  powyższych  względów,  nie  można  uznać,  iż  Pan  B.  C. 

spełnia  wymogi  s.i.w.z.  dotyczące  Głównego  Geologa  z  uwagi  na  brak  wymaganego 

minimalnego okresu doświadczenia przy pełnieniu funkcji geologa górniczego. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  wykazem  osób,  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO 

zaproponowało osobę Pana P. F. do pełnienia funkcji Specjalisty ds. hydrologii. 

Odwołujący  zauważył,  że  w  ramach  badania  oferty  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  przez 

zamawiającego, zamawiający zwrócił się do Państwowego Instytutu Geologii o potwierdzenie 

doświadczenia Pana P. F. . Z odpowiedzi Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że 

Pan P. F. 

nie wyraził zgody na dysponowanie jego osobą przez Konsorcjum DTŚ / INKO w 

przetargu i nie mia

ł też o tym wiedzy. 

Mając powyższe na uwadze, pismem z dnia 25 października 2019 roku Zamawiający 

zwrócił się do Konsorcjum DTŚ / INKO o wyjaśnienie w trybie art. 26 ust. 4 ustawy P.z.p., czy 

wskazanie Pana P. F. 

do pełnienia funkcji Specjalisty ds. hydrologii przy realizacji zamówienia 

nastąpiło za jego wiedzą i zgodą oraz potwierdzenie czy wykonawca na etapie realizacji usługi 

będzie dysponował ww. osobą.   

W odpowiedzi na wezwanie z

amawiającego, pismem z dnia 31 października 2019 roku 

Konsor

cjum DTŚ / INKO oświadczyło, iż wskazanie Pana P. F. do pełnienia funkcji Specjalisty 


str. 38 

ds.  Hydrologii  nastąpiło  za  jego  zgodą.  Na  dowód  powyższego,  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO 

załączyło  do  wyjaśnień  oświadczenie  Pana  P.  F.  potwierdzające  dokonanie  rzekomych 

uzgodnień. 

Odwołujący  stwierdził,  że  jakkolwiek  z  załączonego  do  przedmiotowych  wyjaśnień 

oświadczenia Pana P. F. wynika, iż udzielona przez niego zgoda dotyczy wyłącznie wskazania 

osoby  i  doświadczenia  w  postępowaniu  na  warunkach  wynikających  z  s.i.w.z.,  w  celu 

uzyskania zamówienia, to z przedmiotowego oświadczenia nie wynika, aby zgoda Pana P. F. 

uwzględniała etap realizacji zamówienia, co stanowiłoby podstawę do uznania, iż Konsorcjum 

DTS / I

NKO bezpośrednio dysponuje osobą Pana P. F. na potrzeby wykonania zamówienia. 

Złożone przez Konsorcjum DTS / INKO oświadczenie o bezpośrednim dysponowaniu osoba 

Pana P. F. jest zatem nieprawdziwe. 

Odwołujący zauważył, że zgodnie z § 13 ust. 4 i 5 projektu  Umowy stanowiącego II 

część  s.i.w.z.,  zamawiający  wymaga,  aby  Specjalista  ds.  hydrologii  został  zatrudniony  na 

podstawie umowy o pracę przez Konsultanta. 

Jak wynika z doświadczenia Pana P. F. zawartego w wykazie osób od 1996 roku jest 

pracownik

iem  Państwowego  Instytutu  Geologii.  W  ocenie  odwołującego  mało  jest  zatem 

prawdopodobne, aby zrezygnował z tej pracy wyłącznie na potrzeby kilkuletniego kontraktu, 

którego dotyczy postępowanie. W ocenie odwołującego, oświadczenie złożone przez Pana P. 

F. 

w  zakresie  wyrażenia  zgody  na  dysponowanie  jego  osobą  wyłącznie  w  celu  uzyskania 

zamówienia  potwierdza  powyższe.  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  nie  tylko  nie  spełniło  zatem 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  odniesieniu  do  osoby  proponowanej  na  stanowisko 

Specjalisty ds. hydrolo

gii, ale co więcej wprowadziło zamawiającego co do spełnienia warunku 

w tym zakresie i dysponowaniu osobą Pana P. F. na potrzeby realizacji zamówienia. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 lub pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 

1  ustawy  P.z.p.,  odwołujący  wskazał  ponadto,  iż  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  wprowadziło 

zamawiającego  w  błąd  w  zakresie  dysponowania  osobą  Pana  P.  F.  w  postępowaniu  oraz 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub 

zawodow

ej  określonego  w  pkt  7.2  ppkt  3  lit.  b  IDW  w  zakresie  osób  proponowanych  do 

pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń, Specjalisty ds. roszczeń, Głównego Geologa oraz 

Specjalisty ds. hydrologii.   

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy P.z.p.

, z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów.  Ponadto,  wykluczeniu  podlega  również  wykonawca,  który  w  wyniku 


str. 39 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p.). 

W  ocenie  odwołującego,  informacje  wprowadzające  w  błąd  dotyczyły  spełnienia 

warunku 

udziału  w  postępowaniu,  a  zatem  jednej  z  kluczowych  kwestii,  która  wpływała  na 

decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  i  ostateczny  wynik 

p

ostępowania. 

Odwołujący  stwierdził,  że  działania  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  mające  na  celu 

wprowadzenie  w  błąd  zamawiającego  należy  kwalifikować  jako  celowe  i  zamierzone,  a  co 

najmniej jako lekkomyślne i niedbałe. 

W  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  Postępowaniu  dotyczących  Specjalisty  ds. 

rozliczeń i Specjalisty ds. roszczeń, Konsorcjum DTŚ / INKO posiadało bowiem wiedzę co do 

doświadczenia  osób  proponowanych  do  pełnienia  tych  funkcji.  Doświadczenie  to  wynikało 

bowiem z pracy osób zaproponowanych na te stanowiska przy projekcie realizowanym przez 

jednego  z  konsorcjantów  -  Drogową  Trasę  Średnicową  S.A.  będącym  inwestorem 

zastępczym.  W  odniesieniu  do  osób  proponowanych  do  pełnienia  funkcji  Specjalisty  ds. 

rozliczeń i Specjalisty ds. roszczeń, które z ramienia Inwestora, uczestniczyły w zarządzaniu 

zadaniem  inwestycyjnym,  z

amawiający  sformułował  ostrzejsze  warunki  udziału  w 

p

ostępowaniu  niż  gdyby  osoby  te  sprawowały  swoje  funkcje  dla  wykonawcy  robót 

budowlanych  lub  nadzoru.  Mimo  przedstawienia  dla  ww.  osób  doświadczenia 

niespełniającego wymogów s.i.w.z., Konsorcjum DTŚ / INKO oświadczyło, iż spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, czym wprowadziło zamawiającego w błąd. 

W  ocenie  odwołującego,  nie  są  również  prawdziwe  informacje  złożone  przez 

Konsorcjum DTŚ / INKO w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez osobę 

proponowaną do pełnienia funkcji Głównego Geologa - jak wynika wykazu osób, Pan B. C. nie 

posiada  wymaganego  minimalnego  okresu  doświadczenia  (18  miesięcy),  ponadto  podany 

przez Konsorcjum DTŚ / INKO okres sprawowania przez Pana B. C. funkcji na Zadaniu 2 jest 

nieprawdziwy. Co więcej, zarówno funkcja sprawowana na Zadaniu 2 przez Pana B. C., jak i 

fakt braku wydania Świadectwa Przejęcia na ww. zadaniu nie odpowiadają wymogom SIWZ. 

W odniesieniu do Specjalisty ds. hydrologii, pismo z Państwowego Instytutu Geologii 

oraz oświadczenie Pana P. F. zaprzeczają, iż Konsorcjum DTŚ / INKO dysponuje osobą Pana 

P. F. 

w celu realizacji zamówienia i zaprzeczają zapewnieniom złożonym w tym zakresie przez 

Konsorcjum DTŚ / INKO. Oświadczenie złożone przez Pana P. F. wyraźnie potwierdza, iż jego 

ewentualna  zgoda  na  wskazanie  jego  osoby  w  p

ostępowaniu  obejmuje  wyłącznie 

postępowania  przetargowego  i  została  wyrażona  w  celu  uzyskania  zamówienia  przez 


str. 40 

Konsorc

jum  DTŚ  /  INKO.  Nie  są  zatem  prawdziwe  twierdzenia  Konsorcjum  DTS  /  INKO 

zawarte w treści pisma z dnia 31 października 2019 roku, iż Konsorcjum DTŚ / INKO ustaliło 

z  Panem  P.  F. 

warunki  jego  udziału  w  realizacji  zamówienia  oraz  twierdzenia,  iż  z 

oświadczenia  Pana  P.  F.  wynika,  że  zostało  z  nim  uzgodnione  wskazanie  go  w  ofercie 

Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  jako  osoby  przewidzianej  do  pełnienia  funkcji  Specjalisty  ds. 

hydrologii  na  warunkach  wskazanych  w  s.i.w.z

.  Złożone  przez  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO 

oświadczenie  o  bezpośrednim  dysponowaniu  osobą  Pana  P.  F.  jest  zatem  nieprawdziwe, 

dodatkowo nakierowane na celowe wprowadzenie z

amawiającego w błąd. 

W ocenie odwołującego, z powyższych względów, Konsorcjum DTŚ / INKO powinno 

zostać wykluczone z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy P.z.p. 

Odnosząc  się  do  naruszenie  przez  zamawiającego  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p., 

odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  zamawiający  przygotowuje  i 

przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób  zapewniający 

zachowanie uczciwej konku

rencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. 

Odwołujący podniósł, że zasada równego traktowania wykonawców, jak wyjaśnił Sąd 

Okręgowy  w  Bydgoszczy,  oznacza  jednakowe  traktowanie  wykonawców  na  każdym  etanie 

postępowania,  bez  stosowania  ulg  i  przywilejów,  ale  także  środków  dyskryminujących 

wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej przestrzeganie polega na stosowaniu jednej 

miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś 

na  jednakowej  ocenie  wykonawców  lub  złożonych  przez  nich  ofert  (postanowienie  Sądu 

Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2008 roku, VIII Ga 22/08). 

Odwołujący  przywołał  również  orzecznictwo  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii 

Europejskiej („TSUE"), w tym  wyroki TSUE z dnia 7 kwietnia 2016 roku, Partner A. Dariusz v. 

Zarządowi  Oczyszczania  Miasta,  C-324/14,  z  dnia  24  maja  2016  roku,  MT  Hpjgaard  A/S  i 

Zublin  A/S  v.  Banedanmark,  C-396/14,  Legalis  oraz  16  grudnia  2008  roku,  Michaniki,  C-

213/07, Legalis 

i przytoczone tam orzecznictwo) oraz Krajowej Izby Odwoławczej, w tym wyrok 

z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie o sygn. akt KIO 916/19. 

W ocenie o

dwołującego, powyższe zasady nie są stosowane przez zamawiającego w 

toku  p

ostępowania.  Zamawiający  podejmuje  działania  i  zaniechania,  które  mają  na  celu 

dyskryminację odwołującego w postępowaniu i wykluczenie go z postępowania i dokonanie 

wyboru  oferty  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  mimo  podstaw  do  wykluczenia  tego  wykonawcy  z 

p

ostępowania  oraz  w  związku  z  niespełnianiem  przez  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  warunków 

udziału w postępowaniu. 


str. 41 

Stanowisko zamawiającego 

W  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  1  czerwca  2020  roku  zamawiający  wniósł  o 

oddalenie odwołania. 

Odpowiadając na zarzut nr 1 odwołania dotyczący naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 w 

zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p., zamawiający wskazał, że uzasadnione oraz konieczne było 

wykluczenie o

dwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. 

Odwołujący w wyniku niedbalstwa (ewentualnie lekkomyślności) przedstawił zamawiającemu 

i

nformacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  z

amawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Wbrew 

twierdzeniom  odwołania  zamawiający  uzasadniając  czynność  wykluczenia  odwołującego  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. w dostateczny sposób wykazał, 

że zostały spełnione wszystkie trzy przesłanki wynikające z tego przepisu: 

przedstawione przez wykonawcę informacje wprowadzają zamawiającego w błąd, 

informacje  wprowadzające  w  błąd  mogą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

zamawiającego, 

przedstawienie informacji wprowadzających w błąd nastąpiło w wyniku lekkomyślności 

lub niedbalstwa wykonawcy. 

Zamawiający podkreślił, że Izba w treści uzasadnienia wyroku z dnia 26 września 2019 

r.  jednoznacznie  potwierdziła  zasadność  dotychczasowego  stanowiska  zamawiającego 

odnośnie sposobu rozumienia wymogu z pkt 7.2.3 lit. b ppkt 13 s.i.w.z. Zgodnie z wymogiem 

zawartym w pkt 7.213, lit. b ppkt 13 s.i.w.z. TO

M I (IDW), osoba proponowana do pełnienia 

funkcji Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej, 

miała legitymować się następującym doświadczeniem: 

„Minimum 10 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących opracowanie 

dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub 

przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic 

min. 4 km na stanowisku/stanowiskach: 

Głównego Projektanta lub 

Projektanta Drogowego 

lub  Kierownik  Zespołu  Projektowego  lub  doświadczenie  przy  realizacji  1  lub  2  zadań 

obejmujących sprawdzenie dokumentacji  projektowej  składającej  się co najmniej  z  projektu 

budowalnego na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej 

długości tych dróg lub ulic min, 4 km na stanowisku/stanowiskach: 


str. 42 

Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej lub Weryfikatora dokumentacji projektowej 

robót drogowych 

Jako opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji proje

ktowej należy rozumieć doprowadzenie 

do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu. ” 

Jak  wskazała  Izba  w  uzasadnieniu  wyroku  wydanego  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

1754/19 „Z postanowień SIWZ przywołanych w informacji o wykluczeniu z 29 sierpnia 2019 r. 

wynika  bowiem,  w  ocenie  Izby,  że  chodziło  o  wykazanie  się  przez  osobę  wskazaną, 

określonym  oczekiwanym  doświadczeniem  "na  stanowisku/stanowiskach",  nie  zaś  o 

wykazanie  jakiegokolwiek  projektanta, 

czy  też  uczestnika  prac  projektowych  zespołu 

drogowego.  Należy  przychylić  się  do  stanowiska  Zamawiającego,  że  osoby  na  danych 

stanowiskach opracowują dane dokumenty i podpisują je, biorą więc odpowiedzialność za ich 

treść.  Przysługują  im  także  z  tego  tytułu  prawa  autorskie,  czy  też  obowiązki  związane  z 

nadzorem. Ni

e można uznać, do czego de facto dąży odwołujący, aby objąć doświadczeniem 

nieograniczoną liczbę osób, które pracowały nad projektem i umożliwić im wykazywanie się 

doświadczeniem  z  niego  wynikającym. W  tym  zakresie także  dowody  przedstawione  przez 

Odwołującego nie są przekonywujące, gdyż można je równie dobrze sprowadzić do tego, że 

osoba wykazana C.) zajmowała się co najwyżej kosztorysowaniem, a i to nie zostało wykazane 

w sposób dostateczny. Sam zaś Odwołujący wyraźnie wskazywał na problemy dowodowe w 

tym zakresie, z uwagi na upływ czasu i zgon Kierownika Projektu". 

W  ocenie  zamawiającego,  za  niezasadne  należy  uznać  tym  samym  wielokrotnie 

przytaczane twierdzenia odwołania, jakoby zgodnie z pkt 7.2.3. lit. b ppkt 13 s.i.w.z. TOM I 

(IDW)  wymaganym  przez  z

amawiającego  doświadczeniem  na  stanowisku  Projektanta 

drogowego  mogła  się  legitymować  niezgłoszona  zamawiającemu  osoba  wyłącznie 

uczestnicząca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, która nie posiadała uprawnienia 

do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicz

nych  w  budownictwie  (nie  była  wpisana  na 

listę  członów  właściwej  Izby  samorządu  zawodowego)  i  nie  podpisywała  przygotowywanej 

dokumentacji.  Z  orzeczenia  Krajowej  Izby  Odwoławczej  jednoznacznie  wynika,  że  za 

Projektanta  drogowego  w  rozumieniu  przedmiotowego  wymogu  s.i.w.z. 

można  uznać 

wyłącznie  zgłoszoną  zamawiającemu  osobę  posiadającą  uprawnienia  do  wykonywania 

samodzielnej  funkcji  technicz

nej  w  budownictwie  (w  zakresie  projektowania)  i  podpisującą 

przygo

towywaną  przez  siebie  dokumentację  projektową.  Zamawiający  przypomniał,  że  w 

złożonym na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy P.z.p. „Wykazie osób” 

na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  na  stanowisko  Głównego 

Weryfikatora  dokum

entacji  projektowej  specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  odwołujący 

wskazał Pana M. P. z doświadczeniem  projektanta drogowego w okresie od 06.2008 r. do 


str. 43 

11.2009  r.  przy  opracowywaniu  dokumentacji  projektowej 

dla zadania „Projekt  Budowlany  i 

Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-

Poznań (węzeł  Kleszczewo), Wschodnia obwodnica  miasta 

Poznania". Było to jedyne zadanie wskazane pierwotnie przez odwołującego w odniesieniu do 

tej osoby. 

Zamawiający zauważył, że odwołujący nie wskazał w treści „Wykazu osób", że Pan M. 

P. 

brał udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej na podanym zadaniu, czy też, że był 

zaangażowany  w  jej  opracowanie.  Odwołujący  chcąc  potwierdzić  spełnianie  wymagań 

zawartych przez z

amawiającego w s.i.w.z. wprost wskazał, że wskazywana przez niego osoba 

tj. p. M. P. posiada 

doświadczenie na stanowisku Projektanta drogowego. 

W treści pisma z dnia 10 marca 2020 r. zamawiający przedstawił szereg okoliczności, 

z  których  jednoznacznie  wynika,  że  Pan  M.  P.  nie  zajmował  stanowiska  Projektanta 

drogowego 

na zadaniu „Projekt Budowlany j Wykonawczy drogi S5 Gniezno-Poznań (węzeł 

Kleszczewo). Wschodnia obwodnica miasta Poznania". 

Zamawiający wyjaśnił, że w okresie od 06.2008 r. do 11.2008 r., wskazywanym przez 

o

dwołującego w „Wykazie osób”, Pan M. P. nie posiadał nawet uprawnień do wykonywania 

samodzielnej  funkcji  technicznej  w  budownictwie  w  zakresie  projektowania.  Z 

dokumentów 

przedłożonych  przez  odwołującego  jednoznacznie  wynika,  że  osoba  ta  została  wpisana  na 

listę  członków  właściwej  izby  samorządu  zawodowego  dopiero  dnia  1  grudnia  2008  r. 

Powołując  przepisy  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o 

samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz  urbanistów 

z

amawiający w piśmie z dnia 10 marca 2020 r. w sposób nie budzący wątpliwości wykazał, że 

osobą  posiadającą  doświadczenie  na  stanowisku  projektanta  drogowego  tj.  osobą 

posiadającą  doświadczenie  w  zakresie  wykonywania  samodzielnej  funkcji  technicznej 

pr

ojektanta,  może  być  wyłącznie  osoba,  która  nie  tylko  posiada  stosowne  uprawnienia 

projektowe  potwierdzone  wpisem  w  drodze  decyzji,  do  centralnego  rejestru,  ale  również 

legitymuje  się  wpisem  na  listę  członków  właściwiej  izby  samorządu  zawodowego, 

potwierdzo

nym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. 

Zamawiający  stwierdził,  że  w  toku  postępowania  dwukrotnie  uzyskał  stanowisko 

zamawiającego, na rzecz którego było realizowane zadanie wskazywane przez odwołującego 

w  „Wykazie  osób",  tj.  Oddziału  GDDKiA  w  Poznaniu.  W  piśmie  z  dnia  21.05.2019r. 

stwierdzono,  że:  „Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  I  Autostrad  Oddział  w  Poznaniu  nie 

potwierdza  informacji 

pełnienia  funkcji  projektanta  drogowego  przez  Pana  M.  P.  przy 

opracowaniu  dokumentacji  projektowej  dla  zadania 

polegającego  na  budowle  drogi    S5 

Gniezno  - 

Poznań  (węzeł  „Kleszczewo)    Na    projektowej  dokumentacji  widnieją  nazwiska 

innych projektantów, ” 


str. 44 

Wobec wyjaśnień odwołującego przedstawionych w piśmie z dnia 18 czerwca 2019 r., 

z

amawiający  pismem  z  dnia  10.07.2019r.  ponownie  zwrócił  się  do  Oddziału  GDDKiA  w 

Poznaniu  o  zweryfikowanie  wykonanej  na  rzecz  ww.  jednostki  organizacyjnej  dokumentacji 

projektowej: 

„Czy Pan M. P. pełnił funkcję Projektanta drogowego na zadaniu: Droga S5 Gniezno - Poznań 

(węzeł  Kleszczewo.  Wschodnia  Obwodnica  miasta  Poznania).  Z  informacji  uzyskanej  od 

Konsultanta wynika, że: Pan M. P. brał czynny udział w projektowaniu jako projektant drogowy.  

Oddział  GDDKiA  w  Poznaniu  pismem  z  dnia  10.07.2019r.  ponownie  nie  potwierdził 

faktu  pełnienia  funkcji  Projektanta  drogowego  przez  Pana  M.  P.  przy  opracowaniu 

dokumentacji projektowej dla wymienionego za

dania. Jednocześnie podkreślono, że nazwisko 

ww. osoby nie figuruje w dokumentacji projekt

owej. Dodatkowo, Oddział GDDKiA w Poznaniu 

na pot

wierdzenie powyższego przekazał fragmenty Projektów Zagospodarowania Terenu, na 

których widnieją nazwiska zespołów projektowych i sprawdzających. 

Zamawiający dokonał także samodzielnego sprawdzenia dokumentacji projektowej dla 

zadania  pn.:  „Projekt  Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-Poznań  (węzeł 

Kleszczewo). Wschodnia obwodnica miasta Poznania". W wyniku tego sprawdzenia ustalono, 

wśród  projektantów  wchodzących  w  skład  zespołów  projektowych  opracowujących 

przedmiotową  dokumentacje  projektową  brak  jest  osoby  Pana  M.  P..  Zauważył,  że 

szczegółowe  zestawienia  projektantów  i  projektantów  sprawdzających  stanowiące  część 

dokumentacji 

projektowej,  przekazane  zostały  zamawiającemu  wraz  z  przedmiotową 

dokumentacją przez jej wykonawcę tj. Biuro Projektowe DHV POLSKA Sp. z o.o. Zestawienia 

te również  nie potwierdzają,  że Pan  M.  P.  zajmował  stanowisko  Projektanta  drogowego  na 

wskazywanym przez o

dwołującego zadaniu. 

W ocenie zamawiającego, nie bez znaczenia dla oceny stanu faktycznego sprawy jest 

również fakt, że okoliczność, że Pan M. P. nie zajmował stanowiska Projektanta drogowego 

na  przedmiotowym  zadaniu  została  w  toku  niniejszego  postępowania  przyznana  przez 

samego od

wołującego. W odpowiedzi na wystosowane przez zamawiającego na podstawie 

art.  26  ust.  4  ustawy  P.z.p. 

wezwanie  do  wyjaśnień  z  dnia  7  czerwca  2019  r.,  odwołujący 

pismem  z  dnia  18  czerwca  2019 

r.  podtrzymał  swoje  stanowisko  w  zakresie  dotyczącym 

pełnienia przez ww. osobę funkcji projektanta drogowego na wskazanym w „Wykazie Osób" 

zadaniu

,  z  zastrzeżeniem,  iż  –  jak  wyjaśnił  odwołujący:  „Formalnie  powyższa  funkcja  nie 

została  zgłoszona  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego,  niemniej  jednak  Pan  M.  P.  brał 

czynny udział w projektowaniu jako projektant drogowy". 

Zamawiający  wskazał,  że  prawidłowość  stanowiska  zamawiającego  co  do  braku 

zajmowania przez Pana M. P. stanowiska Projektanta drogowego na zadaniu wskazanym w 


str. 45 

„Wykazie  osób”  została  prawomocnie  potwierdzona  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  w 

wyroku  z  dnia  26  września  2019  r.  (KIO  1754/19),  gdzie  trafnie  przyjęto:  „Jak  wynika  z 

powyższego,  Wykonawca  zatem  nie  przedstawił  zamawiającemu  żadnych  dowodów  na 

potwierdzenie swojego stanowiska, ale de facto 

jednoznacznie sam potwierdził, Iż wskazana 

przez niego osoba nie została formalnie zgłoszona Zamawiającemu jako projektant drogowy,” 

jest    generalnie  wystar

czające.  choć  pewne  elementy  mogłyby  być  przedstawione  w 

czyteln

iejszy  sposób,  w  zakresie  tego  ile  razy  zamawiający  weryfikował  doświadczenie 

wskazanej  osoby,  w  jakich  terminach

”  (str.  41).  Wskazanym  orzeczeniem  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  potwierdziła  zatem  co  do  zasady  słuszność  stanowiska  zamawiającego  w 

przedmiotowej kwestii. 

Zamawiaj

ący  zaznaczył  również,  że  odwołujący  wbrew  twierdzeniom  odwołania  nie 

wykazał  w  toku  postępowania,  że  Pan  M.  P.  pomimo  braku  formalnego  zajmowania 

stanowiska Projektanta drogowego faktycznie  wykonywał  czynności  projektowe związane  z 

opracowywaniem projektu budowlanego i wykonawczego. Przedstawione przez o

dwołującego 

szczątkowe dowody mogą, zdaniem zamawiającego, wskazywać, że osoba ta zajmowała się 

co  najwyżej  kosztorysowaniem,  przy  czym  zgodzić  się  należy  z  wyrokiem  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z dnia 26 września 2019 r., w którym stwierdzono, że nie zostało to wykazane w 

sposób  dostateczny”.  Również  w  dalszym  toku  czynności  oraz  we  wniesionych  środkach 

ochrony  prawnej  o

dwołujący  nie  przedstawił  jakichkolwiek  dowodów,  z  których  wynikałoby 

wbrew faktom i dowodom przedstawionym przez z

amawiającego, zaangażowanie Pana M. P. 

w  wykonywanie  czynności  projektowych  w  ramach  wskazanego  przez  Odwołującego  w 

„Wykazie Osób” zadania. 

Zamawiający podtrzymał stanowisko, zgodnie z którym analiza przedłożonych przez 

o

dwołującego  dokumentów,  oświadczeń,  wyjaśnień  oraz  informacji  uzyskanych  przez 

z

amawiającego  w  wyniku przeprowadzonych czynności  weryfikacyjnych,  wskazuje  na  to,  iż 

odwołujący w „Wykazie osób” przedstawił informacje niezgodne z rzeczywistością w zakresie 

dot. zajmowania przez Pana M. P. stanowiska Projektanta drogowego na zadaniu wskazanym 

w „Wykazie osób". 

W  zakresie  uzasadnienia  drugiej  przesłanki,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy P.z.p.., z

amawiający wskazał, że w piśmie z dnia 10 marca 2020 r. szczegółowo opisał 

uzasadnił  wszystkie  czynności  podjęte  wobec  odwołującego  w  ramach  procedury 

odw

róconej.  Zamawiający  podtrzymał,  że  podanie  przez  odwołującego  w  „Wykazie  osób” 

nieprawdziwych informacji, skut

kowało mylnym przekonaniem zamawiającego, że wskazane 

doświadczenie Pana M. P. faktycznie spełnia wymogi z pkt 7.2.3 lit. b ppkt 13 s.i.w.z. Gdyby 

zatem z

amawiający nie dołożył należytej staranności w zakresie weryfikacji przedstawionego 


str. 46 

doświadczenia Pana M. P., to oferta odwołującego zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza, 

a więc zamawiający podjąłby inną decyzję aniżeli decyzja, w której w błąd ten nie zostałby 

wprowadzony. Bez znaczenia dla uznania spełnienia przedmiotowej przesłanki jest przy tym 

to czy ostatecznie z

amawiający został skutecznie wprowadzony w błąd czy też nie. W świetle 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.  wykluczeniu  podlega  wykonawca  za  podanie 

wprowadzających w błąd informacji, które nie muszą wpływać na działania zamawiającego, 

ale wystarczy, że mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu - tak miedzy innymi Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 20 lipca 2018 

r., sygn. akt: XXIII Ga 849/18, 

Zamawiający  podniósł,  że  do  informacji  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co do zasady, 

można  zaliczyć  Informacje  stanowiące  podstawę  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

wykluczenia  wykonawcy,  czy  t

eż  odrzucenia  jego  oferty.  Z  uwagi  na  podanie  przez 

o

dwołującego w „Wykazie osób” Informacji nieprawdziwych w zakresie doświadczenia Pana 

M.  P.  na  stanowisku 

Projektanta  drogowego,  niedopuszczalne  było  ich  zastąpienie 

Informacjami  podanymi  przez  o

dwołującego  na  późniejszym  etapie  postępowania 

(uzupełnienie doświadczenia wskazywanej  osoby  zawarte w  piśmie z  dnia 2 lipca  2019 r.). 

Zamawiający  wskazał,  że zgodnie z  jednolitą linią orzeczniczą Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

nieprawdziwej informacji 

mającej lub mogącej mieć wpływ na wynik postępowania nie można 

w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p

.  zastępować  inną  informacją,  choćby  była  prawdziwa  i 

również wskazywała na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W konsekwencji, jeżeli 

wykonawca pr

zedstawia zamawiającemu nieprawdziwe informacje, które stanowią podstawę 

pozytywnej weryfikacji złożonej w postępowaniu oferty, nie może jednocześnie twierdzić, że 

wymagają  one  uzupełnienia.  W  takim  przypadku,  oświadczenie  lub  dokument  wręcz 

potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu tyle, że za pomocą informacji, która 

okazała się nieprawdziwa a nie niepełna czy błędna. Tymczasem przesłanką  zastosowania 

art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. jest sytuacja, 

w której oświadczenia lub dokumenty zawierają tego 

rodzaju  błędy,  że  z  ich  treści  nie  wynika  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu”  (tak  m.in.  wyroki  KIO  z  dnia  21.02.2017  r.  sygn.  akt.  KIO  205/17,  sygn. 

akt.206/17;  wyrok  KIO  z  dnia  21.03.2018  r.  sygn.  akt  KIO  421/18,  KIO  431/18).  Zgodnie  z 

jednolitą linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej, nieprawdziwej informacji mającej lub 

mogące mieć wpływ na wynik postępowania nie można w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

zastępować  inna  informacją,  choćby  była  prawdziwa  i  również  wskazywała  na  spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający  wskazał,  że także  wystąpienie trzeciej  przesłanki  wynikającej  z  art.  24 

ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. 

zostało należycie i szeroko uzasadnione w piśmie zamawiającego 


str. 47 

z dnia 10 marca 2

020 r. Nie można zgodzić się z odwołującym, że zamawiający nie zarzucił 

o

dwołującemu  braku  dochowania  należytej  staranności  przy  weryfikacji  oświadczeń 

składanych  w  postępowaniu.  Zamawiający  wprost  wskazał  i  należycie  uzasadnił,  że  treść 

złożonych przez odwołującego oświadczeń dotyczących doświadczenia Pana M. P. wskazuje 

na to, że możliwe jest przypisanie odwołującemu co najmniej niedbalstwa przy przedstawianiu 

z

amawiającemu  przedmiotowych  informacji.  Zamawiający  przedstawił  rozumienie  pojęcia 

niedbals

twa oraz lekkomyślności odwołując się do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 

dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt: XXIII Ga 849/18. zgodnie z którym: „Działając na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 17 zamawiający wyklucza wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności (tzn. 

jest świadomy, że może podać informacje nieprawdziwe, ale bezpodstawnie sądzi, że do tego 

nie  dojdzie)  lub  niedbalstwa  (tzn.  podaje  nieprawdziwe  Informacje  nie  zdając  sobie  z  tego 

sprawy) przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia". 

Zamawiający zaznaczył, że w świetle przywołanego w piśmie z dnia 10 marca 2020 r. 

postanowienia s.i.w.z. oraz jego rozumienia potwierdzonego przez Kr

ajową Izbę Odwoławczą 

w  wyroku  z  dnia  26.09.2019  r.  (KIO  1754/19),  zdaniem  z

amawiającego  dla  profesjonalisty 

zawodowo 

trudniącego się danego rodzaju działalnością (art, 355 § 2 K.c.) różnica pomiędzy 

zajmowaniem  stanowiska  Projektanta  drogowego  w  ramach  prowadzonych  prac 

projektowych,  a  wyłącznie  uczestniczeniem  w  pracach  zespołu  projektowego  nie  powinna 

budzić najmniejszych wątpliwości. Nie ulega także wątpliwości, na co również zwróciła uwagę 

we  wskazanym  orzeczeniu  Krajowa  Izba  Odwoławcza,  że  zakres  odpowiedzialności 

projektanta jako autora opracowywanej dokumentacji projektowej oraz zakres związanych z 

nią obowiązków np. wynikających z prawa budowlanego i dotyczących świadczenia nadzoru 

autorskiego w zasadniczy sposób odróżnia od siebie zakres odpowiedzialności szeregowego 

członka wieloosobowego zespołu projektowego od osoby zajmującej stanowisko Projektanta 

drogowego. 

Zamawiający  zauważył,  że  zgodnie  z  treścią  oświadczenia  złożonego  przez 

Odwołującego  w  Formularzu  -  Wykaz  osób,  w  związku  z  realizacją  zadania:  „Projekt 

Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-

Poznań  (węzeł  Kleszczewo)  Wschodnia 

obwodnica miasta Poznania" Pan M. P. 

miał legitymować się doświadczeniem na stanowisku 

Projektanta  drogowego  w  okresie  (od  06.2008  do  11,2009).  Posłużenie  się  przez 

profesjonalnego  wykonawcę  sformułowaniem  „na  stanowisku  Projektanta  drogowego" 

wskazuje jednoznacznie, iż osoba, na której doświadczenie powołuje się on w składanych w 

postępowaniu  dokumentach,  faktycznie  pełniła  funkcję  Projektanta  drogowego  na 


str. 48 

przedmiotowym zadaniu. 

Jednocześnie wskazana przez odwołującego osoba nie zajmowała 

stanowiska Projektanta drogowego na przedmiotowym zadaniu. 

Ocena  postępowania  wykonawcy  biorącego  udział  w  prowadzonym  przez  zamawiającego 

postępowaniu w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego winna być oceniana przez 

pryzmat  zawodowego  charakteru  jego  działalności.  Zgodnie  z  art.  355  §  2  K.c.,  należytą 

staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa 

się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Zgodnie z wyrokiem Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 17  października 2018 r. , KIO 1983/18, „Za profesjonalistę należy 

uznać, co do zasady, wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, W 

tym  wypadk

u  wzorzec  należytej  staranności  nakłada  na  wykonawcę,  który  składa  ofertę, 

dokument

y i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan 

rzeczy 

odpowiada  rzeczywistości,  bowiem  te  składane  w  toku  przetargu  zmierzają  do 

udzieleni

a  zamówienia  publicznego  temu  właśnie  wykonawcy  i  mają  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez z

amawiającego, Jeżeli wykonawca przedstawia w złożonym przez siebie 

oświadczeniu  informacje  odnośnie  osób,  którymi  dysponuje,  pozostające  w  sprzeczności  z 

faktami, za

ś zamawiający z łatwością może dotrzeć do właściwych informacji, to uznać należy, 

że  wykonawca  wykazał  się  co  najmniej  niedbalstwem  wpisującym  się  w  hipotezę  normy 

prawnej  uregulowanej  w  treści  art.  24  ust.  1  pkt  17.  Jak  wskazuje  się  w  orzecznictwie, 

przyp

isanie określonej osobie niedbalstwa jest uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała 

się  w  określonym  miejscu  i  czasie  w  sposób  odbiegający  od  właściwego  dla  niej  miernika 

należytej staranności (zob. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2004 r., 

IV CK 151/03). 

Zamawiający  podtrzymał,  że  brak  należytej  weryfikacji  w  innych  prowadzonych 

postępowaniach  podanej  przez  wykonawcę  informacji  i  jednocześnie  dokonanie  rzetelnej 

weryfikacji  tej  informacji  przez  z

amawiającego  w  przedmiotowym  postępowaniu,  nie  może 

legitymizować oczywistej niedbałości w podejmowanych przez wykonawcę działaniach i braku 

rzetelnej  weryfikacji 

okoliczności  faktycznych  objętych  treścią  składanych  oświadczeń.  Nie 

może  również  ulegać  wątpliwości  fakt,  iż  to,  że  dany  zamawiający  nie  zweryfikował 

przekazywanych  mu  w  toku  postepo

wania informacji,  nie zwalniał  wykonawcy  z  obowiązku 

dochowania  należytej,  przynależnej  profesjonaliście  staranności  przy  weryfikowaniu 

oświadczeń składanych zamawiającemu w niniejszym postępowaniu, Przyjęcie w tym zakresie 

odmiennego  stanowiska  prowadziłoby  do  wniosku,  że  brak  należytej  weryfikacji  przez 

w

ykonawcę  lub  innych  zamawiających  podawanej  w  innych  postępowaniach  informacji  i 

niezakwestionowanie  jej  niezgodności  z  rzeczywistością  przez  innych  zamawiających, 

uprawniałoby wykonawcę do posługiwania się tą informacją w kolejnych postępowaniach. 


str. 49 

Zamawiający wyjaśnił, że Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 września 2019 

r,  w  żadnej  mierze  wbrew  stanowisku  zawartemu  w  odwołaniu  nie  przesądziła,  że 

o

dwołującemu nie można zarzuć niedbalstwa lub lekkomyślności w przedstawianiu informacji 

w przedmiotowym „Wykazie osób". Izba wskazała jedynie, że zamawiający w toku ponownego 

badania i oceny ofert powinien dokonać ustaleń w tym zakresie. 

Odnosząc się do zarzutu nr 2 odwołania, dotyczącego naruszenia art. 197 ust. 1 w zw. 

z art. 198a ust. 1 ustawy P.z.p., oraz zarzutu 

nr 3 odwołania dotyczącego naruszenia art. 192 

ust.  3  pkt  1  w  zw.  z  art.  198a  ust.  1  ustawy  P.z.p

.,  zamawiający  wskazał,  że  oczywiście 

bezza

sadne  są  zarzuty  odwołującego  dotyczące  rzekomej  próby  podważenia  przez 

z

amawiającego prawomocnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 września 2019 

roku w sprawie o sygn. akt KIO 1754/19. Wskazanym orzeczeniem 

Krajowa Izba Odwoławcza 

uwzględniła  w  części  odwołanie  wniesione  przez  odwołującego  i  w  konsekwencji  nakazała 

z

amawiającemu  unieważnienie  czynność  wykluczenia  odwołującego  z  postępowania  i 

uznania  jego  ofe

rty  za  odrzuconą  oraz  nakazała  zamawiającemu  powtórzenie  czynności 

badania i oceny ofert. 

Zamawiający  stwierdził,  że  w  uzasadnieniu  wyroku  z  dnia  26  września  2019  r. 

podkreślono, że wykluczenie wykonawcy uznano za niezgodne z przepisami ustawy P.z.p. w 

związku z tym, że zamawiający w sposób niewystarczający uzasadnił tę czynność: „Należy 

bowi

em  uznać,  że  skoro  Zamawiający  w  sposób  niewystarczający  uzasadnił  podstawy 

faktyczne wykluczenia Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, to jednocześnie 

skutkuje  to  uznani

em,  że  także  nie  wykazał  trafności  swojego  stanowiska,  co  do  samej 

koni

eczności czynności wykluczenia Odwołującego na podstawie art 24 ust. 1 pkt 17) Pzp", 

Zamawiający  stwierdził,  iż  –  wbrew  twierdzeniom  odwołującego  –  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  w  orzeczeniu  z  dnia  26  września  2019  r.  nie  stanęła  na  stanowisku,  że  nie 

zai

stniały przesłanki wykluczenia odwołującego, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

P.z.

p. Jak jednoznacznie wynika z uzasadnienia wydanego w sprawie rozstrzygnięcia, Izba 

wskazała  jedynie,  że  zamawiający  powinien  ponowić  czynność  badania  i  oceny  ofert, 

z

wracając  uwagę,  iż  niewystarczająco  uzasadnił  wystąpienie  podstaw  faktycznych 

wykluczenia  o

dwołującego,  co  w  konsekwencji w  ocenie Izby  skutkowało uznaniem,  że nie 

wykazał on trafności swojego stanowiska: 

Zamawiający  podkreślił,  że  stanowisko  o  braku  prawomocnego  rozstrzygnięcia  w 

wyroku  z  dnia  26  września  2019  r.  kwestii  faktycznego  zaistnienia  przesłanek  wykluczenia 

o

dwołującego  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.  potwierdziła  jednoznacznie 

Krajowa Izba Odwoławcza w kolejnym orzeczeniu wydanym w niniejszym postępowaniu, tj. w 

wyroku z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akt KIO 2239/19. Oddalając w całości odwołanie 


str. 50 

Odwołującego Izba jasno wyjaśniła, że: „Nie sposób uznać, jak chce tego odwołujący, że Izba 

przesądziła w treści wyroku, że wobec niego nie  podstawy do wykluczenia z postępowania. 

Stwierdziła  jedynie,  że  zamawiający  w  uzasadnieniu  decyzji  w  sposób  niewystarczający 

uzasadnił podstawy faktyczne wykluczenia odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy  Pzp,  co  w  ocenie  składu  orzekającego  w  sprawie  KIO  1754/19  skutkowało 

jednocześnie  uznaniem,  że  także  nie  wykazał  trafności  swojego  stanowiska,  co  do  samej 

konieczności czynności wykluczenia odwołującego na podstawie tego przepisu. Izba wskazała 

również,  że  "w  konsekwencji  od  ewentualnych  ustaleń  zamawiającego  w  toku  ponownego 

badania  i  oceny  ofert,  jak  i  ewentualnego  wykazania  i  wyczerpującego  uzasadnienia 

wszystkich trzech przesłanek, a więc także drugiej z nich będzie zależało czy była podstawa 

prawna do wykluczenia 

z postępowania na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 17". Skład orzekający 

w sprawie KIO 1754/19 jednoznacznie zatem stwierdził, że nie wszystkie okoliczności zostały 

przez zamawiającego wskazane w uzasadnieniu", 

Odnosząc się do zarzutu nr 4 odwołania dotyczącego naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 2 w 

związku z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p., zamawiający podtrzymał stanowisko, zgodnie z którym 

o

dwołujący nie przedstawił żadnego dowodu, który s.i.w.z., że Pan M. P. zajmował stanowisko 

Projektanta drogowego w rozumieniu s.i.w.z. na przedmiotowym zadaniu. 

Przedłożone przez 

o

dwołującego  „dowody",  zostały  szczegółowo  przeanalizowane  przez  zamawiającego  i 

jednoznacznie  w  ocenie  z

amawiającego  wskazują,  że  osoba  ta  nie  zajmowała  stanowiska 

Projektanta drogowego na wskazanym w 

„Wykazie osób” zadaniu, a stanowisko to zajmowały 

inne osoby. 

Zamawiający  podkreślił,  że  przedkładane  przez  odwołującego  dokumenty  dotyczą 

wyłącznie okoliczności faktycznego udziału przez Pana M. P. przy wykonywaniu dokumentacji 

projekto

wej przez inne osoby zajmujące stanowisko Projektantów drogowych. Zamawiający 

już  powyżej  wskazywał,  że  przedstawione  przez  odwołującego  dowody  mogą  zdaniem 

Zamawiającego wskazywać co najwyżej, że osoba ta zajmowała się kosztorysowaniem, przy 

czym zgodzić się należy z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 września 2019 r., 

sygn.  akt:  KIO  1754/19,  w  którym  stwierdzono,  że  „i  to  nie  zostało  wykazane  w  sposób 

dostateczny". 

Zamawiający wskazał, że w piśmie z dnia 10 marca 2020 r. szczegółowo opisał kolejne 

cz

ynności  podejmowane przez  zamawiającego i przywołał  literalną  treść udzielonych przez 

o

dwołującego odpowiedzi. Zamawiający podtrzymał, że informacje o tym, że Pan M. P. „brał 

czynny udział w projektowaniu jako projektant drogowy" oraz, że „formalnie powyższa funkcja 

nie  została  zgłoszona  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego”  zostały  przekazane 

z

amawiającemu dopiero w piśmie odwołującego z dnia 18.06.2019 r. W pierwszym „Wykazie 


str. 51 

osób” odwołujący na potwierdzenie spełnienia wymagań s.i.w.z. wskazał, że Pan M. P. pełnił 

funkcję Projektanta drogowego. W kolejnych pismach odwołującego, składanych na dalszym 

etapie postępowania, Odwołujący nie wskazywał już, tak jak miało to miejsce w Formularzu - 

„Wykaz osób”, na „doświadczenie Pana M. P. na stanowisku projektanta drogowego”, ale na 

fakt,  iż  w/w  „brał  czynny  udział  w  projektowaniu  jako  projektant  drogowy”,  jednocześnie 

przyznając,  iż  „formalnie  powyższa  funkcja  nie  została  zgłoszona  do  zatwierdzenia  przez 

Zamawia

jącego" - pismo odwołującego z dnia 18.06.2019 r. 

Zamawiający  podniósł,  że  również  zgodnie  z  treścią  oświadczenia,  przekazanego 

przez  GDDKiA  Oddział  w  Poznaniu  za  pismem  z  dnia  10.07.2019r.,  datowanym  na  dzień 

11.07.2019 r., jakie złożone zostało przez Konsorcjum Aecom i podpisane przez p. A. L.-N. i 

p.  M.  P.

:  „Potwierdza  się  uczestnictwo  pana  M.  P.  w  pracach  projektowych  zespołu 

drogowego". 

W  ocenie  zamawiającego,  treść  przedmiotowych  oświadczeń  nie  tylko  zatem 

jednoznacz

nie  potwierdza  zmianę  narracji  odwołującego  w  zakresie  dotyczącym 

doświadczenia Pana M. P., ale – co istotne – drugi z ww. dokumentów wskazuje również na 

to, że sam Pan M. P., wbrew treści złożonego przez odwołującego Formularza - „Wykaz osób”, 

nie przypisywał sobie na spornym zadaniu zajmowania stanowiska Projektanta drogowego, 

potwierdzając wyłącznie, że „uczestniczył on w pracach projektowych zespołu drogowego", 

Odnosząc się do zarzutu nr 5 odwołania dotyczącego naruszenia art. 26 ust. 3 w zw. z 

art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p

., zamawiający wskazał, że wyjątkiem od wzywania do uzupełniania 

dokumentów lub oświadczeń jest zaistnienie przesłanek odrzucenia oferty lub unieważnienia 

postępowania. Jeżeli zatem oferta wykonawcy pomimo zastosowania procedury uzupełnienia 

podlegałaby odrzuceniu lub postępowanie podlegałoby unieważnieniu, to wówczas wezwanie 

wykonawcy do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. nie znajduje zastosowania. 

Zgodnie ze stanowiskiem d

oktryny oraz ugruntowaną linią orzeczniczą KIO, skutek odrzucenia 

oferty obejmuje sytuację, gdy wykonawca złoży nieprawdziwe informacje, a następnie zostanie 

wezwany do uzupełnienia braków w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Czynności tej nie można 

konwa

lidować, a zamawiający jest zobligowany do wykluczenia wykonawcy z postępowania 

tak między innymi - M. Sieradzka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 2018 oraz KIO 

Zamawiający  zaznaczył,  że  również  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wydanym  w 

niniejszy

m postępowaniu wyroku z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akt KIO 2239/19 uznała, 

że nieuprawnione są twierdzenia odwołującego, że w przypadku, gdy zamawiający uzna, że 

dotychczas składane wyjaśnienia są niewystarczające dla potwierdzenia, że dany wykonawca 

spełnia warunek udziału w postępowaniu, winien on wezwać odwołującego do uzupełnienia 


str. 52 

dokumentów. Izba wprost wskazała, że „Odwołujący pomija okoliczność, że wezwanie takle 

może  być  skierowane  do  wykonawcy  jedynie  wówczas,  gdy  złożone  dokumenty  zawierają 

informacje  zgodne  z  prawdą.  W  innym  przypadku  najpierw  materializuje  się  przesłanka 

wynikająca z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiający ma obowiązek 

wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania,  albowiem  nie  może  wezwać  go  do  zastąpienia 

informacji niezgodnej 

z rzeczywistością informacją prawdziwą". 

Odnosząc się do zarzutu nr 6 odwołania dotyczącego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 

w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p., zarzutu 

nr 7 odwołania dotyczący naruszenia art. 24 ust. 1 

pkt  16  lub  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p.  oraz  rzut

u  nr  9  odwołania  dotyczącego 

naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p., zamawiający wskazał, że 

skuteczne  wniesienie  odwołania  przez  wykonawcę  uzależnione  jest  od  jednoczesnego 

zaistnienia 

następujących okoliczności: naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

posiadania  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniesienia  lub  możliwości 

poniesienia 

szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów prawa zamówień 

publicznych. Przepis art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p

. nie nawiązuje do interesu rozumianego jako 

dążenie  do  uzyskania  stanu  ogólnej  zgodności  z  prawem,  ale  do  realizacji  interesu 

konkretnego wykonawcy, w konkretnym postępowaniu, polegającego na uzyskaniu stanu, w 

kt

órym  dany  wykonawca  będzie  mógł  uzyskać  dane  zamówienie.  Wbrew  stanowisku 

Odwołującego nie jest on legitymowany do wniesienia odwołania w zakresie przedmiotowych 

zarzutów. Zgodnie z treścią art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. środki ochrony prawnej przysługują 

w

ykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez 

zamawiającego przepisów ustawy. 

Zamawiający  podtrzymał  swoje  stanowisko,  zgodnie  z  którym  uzasadnione  oraz 

konieczne było wykluczenie odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy  P.z

.p.  W  związku  z  powyższym,  odwołujący,  jako  wykonawca  wykluczony  z 

postępowania,  nie  posiada  interesu  prawnego  w  zakresie  zarzutów  dotyczących  braku 

wykluczenia p

rzystępującego z udziału w przedmiotowym postępowaniu. Niezależnie bowiem 

o

d rozstrzygnięcia Izby, oferta odwołującego albo zostanie uznana za najkorzystniejszą, co 

przesądzi o braku podstaw do rozpoznawania zarzutów dotyczących oferty przystępującego, 

albo  o

dwołujący zostanie skutecznie wykluczony z udziału w postępowaniu, co pozbawi go 

możliwości  kwestionowania  dokonywanych  przez  zamawiającego  czynności  w 

przedmiotowym 

postępowaniu. 

Jednocześnie  zamawiający  wskazał,  że  przystępujący,  pełniąc  rolę  inwestora 

zastępczego na zadaniu pn. „Budowa Drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice 


str. 53 

Gliwice", jednocześnie równolegle sprawował nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych 

realizowanych w ramach przedmiotowego zad

ania tj. sprawował funkcję Inżyniera Kontraktu 

zgodnie z Warunkami kontraktowymi FIDIC. 

W  obu  przypadkach  zarzuty  o

dwołującego  dotyczące  wskazanych  przez 

p

rzystępującego osób na stanowiska Specjalisty ds. rozliczeń i Specjalisty ds. roszczeń nie 

zasługują na uwzględnienie. Skoro, jak jednoznacznie wynika ze stanu faktycznego sprawy, 

obie ww. 

osoby pracowały w zespole Inżyniera Kontraktu, to dla obu ww. osób niewątpliwie za 

spełnioną uznać należy pierwszą część warunków wskazanych przez zamawiającego w pkt 

7.2.b ppkt 5 i 6 s.i.w.z.

, zgodnie z którymi: 

) osoba proponowana do pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń 

wymagana liczba osób: 1 Poświadczenie zawodowe: A) Minimum 18 miesięcy doświadczenia 

zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert lub 10 lat przed 

upływem  terminu  złożenia  wniosku  o  zaakceptowanie  proponowanej  osoby  do  pełnienia 

funkcji Specjalisty ds. rozliczeń na stanowisku/stanowiskach, w zakresie obowiązków którego 

było rozliczanie inwestycji przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę 

lub remont Obiektu Budowlanego (zgodnie z 

poniższą definicją) o wartości robót co najmniej 

200 mln PLN netto każde albo B) Minimum 60 miesięcy doświadczenia, zdobytego w okresie 

ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  lub  10  lat  przed  upływem  terminu 

złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. 

rozlicze

ń  przy  zarządzaniu,  z  ramienia  inwestora,  realizacją  min.  2  zadań  obejmujących 

budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. S o wartości robót co najmniej 200 

mli  PLN  netto  każde  na  stanowisku/stanowiskach:  Dyrektora  jednostki  organizacyjnej 

Inwestora  lub  Dyr

ektora  lub  Zastępcy  Dyrektora  pionu  do  spraw  realizacji  inwestycji,  lub 

Naczelnika  lub  o

soby  kierującej  Wydziałem/Zespołem  do  spraw  realizacji  inwestycji,  lub 

Kierownika Projektu lub 

Specjalisty w zakresie obowiązków którego było rozliczanie inwestycji 

Obiekt  Budowlany  - 

należy  przez  to  rozumieć  budynek,  budowlę,  wraz  z  instalacjami 

zapewniaj

ącymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony 

z użyciem wyrobów budowlanych: 

• 

przy czym przez budynek należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach; 

• 

budowlę należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem jak: 

obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady/ tunele, sieci techniczne, budowle ziemne, 

obronne,  ochronne,  hydro

techniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub 


str. 54 

urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, budowle sportowe, elektrownie; oblekł liniowy - należy przez to 

rozumieć  obiekt  budowlany,  którego  charakterystycznym  parametrem  jest  długość,  w 

szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, 

rurociąg,  linia  i  trakcja  elektroenergetyczna,  linia  kablowa  nadziemna  I  umieszczona 

bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa. 

6) osoba proponowana do funkcji Specjalista 

ds. roszczeń: 

wymagana liczba osób: 1 Poświadczenie zawodowe;, 

A) 

Minimum 18 miesięcy doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert lub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie 

proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań 

obejmujących budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową 

lub  remontem  Obiektu  Budowlanego  (zgodnie  z  poniższą  definicją)  o  wartości  robót  co 

najmniej 

200  mln  PLN  netto  każde,  na  stanowisku/stanowiskach:  w  zakresie  obowiązków 

którego  było  rozpatrywanie  roszczeń  lub  Inżyniera  Kontraktu  lub  Inżyniera  Rezydenta  lub 

Zastępcy  Inżyniera  Kontraktu/Inżyniera  Rezydenta,  który  był  zgłoszony  do  Zamawiającego 

oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera, albo B) Minimum 

60  miesięcy  doświadczenia,  zdobytego  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert  lub  10  lat  przed  upływem  terminu  złożenia  wniosku  o  zaakceptowanie 

proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń przy zarządzaniu, z ramienia 

i

nwestora, realizacją 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont 

dróg lub ulic klasy min, GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto 

każde  na  stanowisku/stanowiskach:  Dyrektora  jednostki  organizacyjnej  Inwestora  lub 

Dyrektora  lub  Zastępcy  Dyrektora  pionu  do  spraw  realizacji  inwestycji,  lub  Naczelnika  lub 

osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji, lub Kierownika Projektu 

lub 

Specjalisty w zakresie obowiązków którego było rozpatrywanie roszczeń 

Obiekt  Budowlany  - 

należy  przez  to  rozumieć  budynek,  budowlę,  wraz  z  instalacjami 

zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony 

z użyciem wyrobów budowlanych: 

• 

przy czym przez budynek należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty I dach; 

• 

budowlę należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem jak: 

obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle ziemne, 


str. 55 

obronne,  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub 

urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, budowle sportowe, elektrownie; obiekt liniowy - 

należy przez to 

rozumieć  oblekł  budowlany,  którego  charakterystycznym  parametrem  jest  długość,  w 

szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, 

rurociąg,  linia    trakcja  elektroenergetyczna,  linia  kablowa  nadziemna  i  umieszczona 

bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa. 

Zamawiający  zauważył,  że  w  zakresie  doświadczenia  osoby  wskazanej  przez 

przyst

ępującego  do  pełnienia  funkcji  geologa,  wyłącznie  zadanie  1  wskazane  przez 

p

rzystępującego  tj.  doświadczenie  wskazanej  osoby  na  stanowisku  geologa  górniczego  w 

Kopalni  Soli  Kłodawa  w  okresie  od  04.2013  do  07.2015  wyczerpuje  wskazany  przez 

z

amawiającego w s.i.w.z. minimalny wymóg doświadczenia. Zaznaczył, że określony w tym 

zakresie w pkt 7.2.b ppkt 7 s.i.w.z. 

minimalny wymóg doświadczenia dla geologa wynosi min, 

18 miesięcy. 

W  zakresie  doświadczenia  osoby  wskazanej  przez  przystępującego  do  pełnienia 

funkcji Hydrologa 

zamawiający wskazał, że również doświadczenie zawodowe w Państwowym 

Instytucie  Badawczym  w  Krakowie  w  okresie  od  12.1996  r.  wyczerpuje  wskazany  przez 

z

amawiającego  minimalny  wymóg  doświadczenia  zgodnie  z  pkt  7.2.b  ppkt  12  s.i.w.z.  tj. 

minimum  18  miesięcy  doświadczenia  zawodowego  w  zakresie  określenia  i  modelowania 

przepływu wód podziemnych oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia badań terenowych 

i wyznaczenie wielkości hydrologicznych w tym wykonanie opracowań hydrologicznych. 

Zamawiający stwierdził, że z odpowiedzi PIG-PIB nie wynika, że Pan P. F. nie wyraził 

zgody  na  dy

sponowanie  jego  osobą  przez  przystępującego.  Natomiast  wynika,  że 

wykorzystanie dorobku zawodowego Pana P. F. 

nie może nastąpić bez jego wiedzy i zgody. 

Podkreślił, że doświadczenie osób w realizacji inwestycji podlega ich wyłącznej dyspozycji i to 

posiadacz  określonego  doświadczenia  może  nim  dysponować.  Zamawiający  się  z  tym 

całkowicie  zgadza.  Zatem  doświadczenie  Pana  P.  F.  pozostaje  poza  Instytutem,  który  nie 

może  w  tym  zakresie  niepodzielnie  dysponować  wiedzą  I  doświadczeniem  swoich 

specjalistów. 

Zamawiający wskazał, że nie znajduje potwierdzenia zarzut odwołującego, a raczej stoi 

w  op

ozycji  do  oświadczenia  Pana  F.  załączonego  do  wyjaśnień  złożonych  na  wezwanie 

zamawiającego 

dnia 

września 

roku 

(znak 

pisma: 

O.KA.D-

3.2410,67.2018/2019.1048.ak). 

Przystępujący w odpowiedzi z dnia 31 października 2019 roku 

potwierdził wskazanie osoby Pana P. F. jako przewidzianej do pełnienia funkcji specjalisty ds. 

hydrologii na warunkach 

wynikających z s.i.w.z.. Istotne jest również to, Pan P. F. współpracuje 


str. 56 

już z przystępującym, mianowicie pełni funkcję inspektora ds. hydrologii i geologii na zadaniu: 

Pełnienie  nadzoru  nad  realizacją  Robót  oraz  zarządzanie  Kontraktem  pn.:  „Budowa  drogi 

ekspresowej  S7  Krak

ów  Rabka Zdrój  na  odcinku Lubień  -  Rabka-Zdrój km  713+580,21-km 

729+410,00 oraz budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-

Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22' 

W  odpowiedzi  n

a  zarzut  nr  8  odwołania  dotyczący  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy 

P.z.p., zamawiający wskazał, że na str. 51 i 52 odwołania opisano okoliczności, które zdaniem 

o

dwołującego  wskazują  na  rzekome  naruszenie  przez  zamawiającego  art.  7  ust.  1  ustawy 

P.z.p.  kwestionuje  zarzuty  kierowane  przez  o

dwołującego  i  wskazuje  na  ich  całkowitą 

bezzasadność. 

W  ocenie  z

amawiającego,  czynności  podejmowane  przez  zamawiającego  w 

przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnienia zawarte w piśmie z dnia 10 marca 2020 r. oraz 

treść  odpowiedzi  na  odwołanie  potwierdzają,  że  zamawiający  nie  podejmuje  działań  czy 

zaniechań mających na celu dyskryminację odwołującego lub jakiegokolwiek innego biorącego 

udział  w  postępowaniu  wykonawcy.  Decyzja  o  wykluczeniu  odwołującego  z  udziału  w 

przedmiotowym  postępowaniu  stanowi  konsekwencję  obowiązujących  przepisów  prawa 

zamówień  publicznych,  a  nie  wyraz  naruszenia  przez  zamawiającego  zasady  równego 

traktowania wykonawców statuowanej treścią art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Stanowisko przystępującego 

Przystępujące do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego Konsorcjum 

DTŚ/INKO wniosło o oddalenie odwołania jako oczywiście niezasadnego. 

Przystępujący  wskazał,  że  odwołujący  w  sposób  celowy  pomija  w  swoim  odwołaniu 

część okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, inne zaś przedstawia w 

takim  świetle,  by  wywołać  błędne  wrażenie  co  do  intencji  poszczególnych  uczestników 

postępowania  czy  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Znamienne  pozostaje  zwłaszcza  to,  że 

o

dwołujący,  przedstawiając  stan  faktyczny  sprawy,  całkowicie  pominął  okoliczność,  że 

czynność  zamawiającego  z  dnia  25  października  2019r.,  polegająca  na  wezwaniu 

o

dwołującego do złożenia   w trybie art. 26 ust. 4 ustawy P.z.p. odnośnie do osoby p. M. P., 

została  przez  odwołującego  zaskarżona.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  wyrokiem  z  dnia  19 

listopada 2019 r., sygn. akt KIO 2239/19, odda

liła odwołanie wniesione przez odwołującego, 

uznając  czynność  zamawiającego  za  zgodną  z  prawem.  Istotne  przy  tym  pozostaje,  że  w 

wyroku  2239/19 

—  który  przez  odwołującego  nie  został  zaskarżony  —  Izba  odniosła  się 

zarówno do treści wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt 

KIO  1754/19

,  dokonując  jego  swoistej  wykładni,  jak  i  do  wymagań  stawianych  przez 


str. 57 

z

amawiającego  w  s.i.w.z.,  co  do  osoby  przewidzianej  do  pełnienia  funkcji  Głównego 

Weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej. 

Przystępujący stwierdził, że odwołujący pominął w odwołaniu wyrok 2239/19, bowiem 

wnioski, jakie Izba wyciąga w przywołanym wyroku, pozostają w sprzeczności z częścią tez, 

jakie obecnie stawia o

dwołujący. 

Równie  nierzetelnie,  w  ocenie  przystępującego,  odwołujący  podszedł  do  kwestii 

samego w

yroku 1754/19, cytując w odwołaniu jego fragmenty w sposób wybiórczy i oderwany 

od kontekstu całej wypowiedzi Izby. W podobny sposób odwołujący cytuje również stanowiska 

z

amawiającego,  próbując  w  ten  sposób  wywołać  wrażenie  o  braku  jego  bezstronności  czy 

niekonsekwencji. 

W ocenie przystępującego, takie jest nieuprawnione i nie zasługuje na akceptację. 

Przystępujący  podniósł,  że  Izba  w  wyroku  1754/19  nie  stanęła  na  stanowisku,  jak 

twierdzi Odwołujący m. in. na str. 9 odwołania, że w niniejszej sprawie nie zaistniały względem 

o

dwołującego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Izba w wyroku 

tym uwzględniła wprawdzie zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 

24 ust. 1 pkt 1 7 Pzp, jednakże było to wyłącznie konsekwencją równoczesnego uwzględnienia 

przez 

Izbę  zarzutu  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  92  ust.  1  pkt  2  ustawy  P.z.p. 

odnoszącego  się  do  braku  prawidłowego  uzasadnienia  czynności  wykluczenia  wykonawcy. 

Izba uznała, że nie może nakazać  zamawiającemu ponownego sporządzenia uzasadnienia 

czynności  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania,  nie  unieważniając  jednocześnie  samej 

czynności  wykluczenia.  Samo  sporządzenie  na  nowo  uzasadnienia  czynności  bez  jej 

unieważnienia,  nie  otwierałoby  bowiem  wykonawcy  drogi  do  zaskarżenia  czynności 

wykluczenia jako takiej. 

Okoliczność,  że  Izba  w  wyroku  1754/19  nie  oceniała  zasadności  samej  czynności 

wykluczenia o

dwołującego z postępowania wynika wprost z treści uzasadnienia tego wyroku. 

Izba w uzasadnieniu tym pisze między innymi: 

„(...)  względem  zaś  uznania,  czy  rzeczywiście  informacja  podana  w  wykazie  osób  zadania 

zrealizowanego dla Oddziału GDDKiA w Poznaniu, w kontekście wymogu z pkt 7.2.3 lit, b ppkt 

s.i.w.z.  stanowi  informacje  wprowadzające  w  błąd,  to  istotne  jest,  że  nie  wystarczy,  aby 

zaistniała  jakakolwiek  przesłanka,  ale  wszystkie  kumulatywnie.  W  konsekwencji  od 

ewentualnych ustaleń zamawiającego w tym zakresie w toku ponownego badania i oceny ofert 

jak i ewentualnego skutecznego wykazania i wyczerpującego uzasadnienia wszystkich trzech 

przesłanek będzie zależało, czy ta informacja ma taki charakter, czy też nie i czy może być 

podst

awą wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.” 


str. 58 

Przystępujący  wskazał,  że  uzasadnienie  wyroku  1754/19  w  sposób  szczegółowy 

wskazuje,  jakie  okoliczności  związane  z  doświadczeniem  p.  P.  i  działaniami  odwołującego 

winny  być  przedmiotem  ponownej  oceny  ze  strony  zamawiającego  oraz  stosownego 

wykaza

nia,  jeżeli  w  wyniku  tej  oceny  zamawiający  zdecyduje  się  ponownie  wykluczyć 

o

dwołującego z postępowania, Izba nie narzuca jednak tym wyrokiem, jaki ma być ostatecznie 

wynik tej oceny. Stwierdzenia o

dwołującego, sugerujące, że pewne okoliczności faktyczne są 

tym wyrokiem przesądzone są więc zbyt daleko idące. 

Przystępujący wskazał, że jego stanowisko co do charakteru i zakresu rozstrzygnięcia 

wyroku 1754/19 potwierdza wyrok 2239/19. Jak czytamy w uzasadnieniu tego wy

roku, właśnie 

w odniesieniu do wyroku 1754/19, (cyt.): 

„Nie sposób uznać, jak chce tego odwołujący, że Izba przesądziła w treści wyroku (wyroku 

), że wobec niego nie zaistniały podstawy do wykluczenia z postępowania. Stwierdziła 

jedynie,  że  zamawiający  w  uzasadnieniu  decyzji  w  sposób  niewystarczający  uzasadnił 

podstawy faktyczne wykluczenia odwołującego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 17 Pzp, co w 

ocenie składu orzekającego w sprawie KIO 1754/19 skutkowało jednocześnie uznaniem, że 

taEe  nie  wykazał  trafności  swojego  stanowiska,  co  do  samej  konieczności  czynności 

wykluczenia odwołującego na podstawie tego przepisu. jednakże w świetle oceny dokonanej 

przez  Izbę  w  cytowanym  wyroku  co  do  tego,  że  uzasadnienie  wykluczenia  jest 

niewystarczające  i  w  przypadku,  gdyby  istniały  okoliczności  skutkujące  koniecznością 

wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający 

winien w sposób szczegółowy przedstawić uzasadnienie faktyczne podjętej decyzji  

Przystępujący  podniósł,  że  znamienne  przy  tym  pozostaje,  że  w  ten  sposób  Izba  w 

w

yroku 2239/19 odniosła się do zarzutu naruszenia przez zamawiającego przepisów art. 192 

ust. 3 pkt 1, art. 197 ust. 1 w zw. z art. 198a ust. 1 ustawy P.z.p. 

poprzez „nieuprawnioną próbę 

podważenia prawomocnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 września 2019 roku 

w sprawie o sygn. akt KIO 1754/19”  

Przystępujący  wskazał,  że  w  niniejszej  sprawie  już  więc  raz  –  właśnie  wyrokiem 

– prawomocnie przesądzone zostało, że wyrok 1754/19 nie stanowi o tym, że wobec 

o

dwołującego nie zachodzą podstawy do wykluczenia. 

Odwołujący  obecnie  po  raz  drugi  stawia  zarzut  nieuprawnionej  próby  podważenia 

przez zamawiającego wyroku 1754/19. 

W tej sytuacji p

rzystępujący podniósł, że wskazany zarzut, jako oczywiście bezzasadny 

i rozstrzy

gnięty już w sposób prawomocny wyrokiem 2239/19, winien zostać oddalony. 


str. 59 

Przystępujący  podniósł,  że  w  związku  z  podaniem  przez  odwołującego 

wprowadzających  w  błąd  informacji  odnośnie  do  doświadczenia  zawodowego  p.  P., 

przewidzianego  w  ofercie  o

dwołującego  do  pełnienia  funkcji  Głównego  Weryfikatora 

dokumentacji  projektowej  specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  Odwołujący  podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. 

Przystępujący wskazał, że zgodnie z wymaganiami s.i.w.z. (pkt 7.2 pkt 3 lit. b ppkt 13 

s.i.w.z.

)  Główny  Weryfikator  dokumentacji  projektowej  specjalności  inżynieryjnej  drogowej 

musi posiadać doświadczenie: 

przy realizacji 1 

lub 2 zadań obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej składającej 

się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. 

GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 4 km na stanowisku/stanowiskach: 

Głównego Projektanta lub Projektanta Drogowego lub Kierownika Zespołu Projektowego. 

Przystępujący stwierdził, że doświadczenie p. P., wskazane w treści formularza 3.4., w 

pkt.  13  wyk

azu  osób  przedstawionego  przez  odwołującego,  składanego  na  potwierdzenie 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określone  przez  odwołującego  jako: 

„doświadczenie na stanowisku Projektanta drogowego” w okresie od 06.2008 r. do 11,2009 r., 

które  obejmowało  opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  „Projektu  Budowlanego  i 

Wykonawczego drogi S5 Gniezno-

Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia Obwodnica miasta 

Poznania. Trasa główna o długości 20,14 km”, ww. wymogów s.i.w.z. nie spełnia. Odwołujący 

sfo

rmułował jednak oświadczenie w wykazie osób odnoszące się do tego doświadczenia w 

taki  sposób,  by  wywołać  wrażenie,  że  doświadczenie  to  odpowiada  wymogom  s.i.w.z.,  co 

pozwala postawić odwołującemu zarzut próby wprowadzenia zamawiającego w błąd. 

Przechodząc do poszczególnych przesłanek zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

P.z.p., 

przystępujący wskazał, co następuje: 

1. Informacje przekazane przez odw

ołującego mogły mieć wpływu na decyzję zamawiającego. 

Przystępujący  stwierdził,  że  odwołujący,  wskazując  na  brak  spełnienia  przesłanki 

stosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p.

, o której tu mowa, stawia tezę, że informacje 

podane  przez  odwołującego  w  wykazie  osób  nie  mogły  mieć  wpływu  na  decyzje 

z

amawiającego,  bowiem  wykonawca  pismem  z  dnia  2  lipca  2019  roku  przekazał 

z

amawiającemu  dodatkowe  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  dotyczące  doświadczenia  p. 

Pogorzelskie

go,  które  potwierdzały,  iż  p.  P.  posiadał  doświadczenie  zgodne  z  wymogami 

s.i.w.z.. 

Abstrahując  od  tego,  czy  takie  samodzielne,  tj.  bez  wezwania  ze  strony 

z

amawiającego, uzupełnienie dokumentów przez odwołującego jest skuteczne, przystępujący 


str. 60 

wskazał, że uzupełnienie informacji odnoszących się do doświadczenia osoby wskazywanej 

na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  dokonywane  po  dacie 

składania  ofert  (na  etapie  badania  i  oceny  ofert)  może  być  traktowane  wyłącznie  jako 

uzupełnienie  dokumentów,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.  Uzupełnienie 

dokumentów  czy  oświadczeń  odnoszących  się  do  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu, poza tym trybem, stałoby w sprzeczności z wyrażoną w art. 7  ustawy P.z.p. 

zasadną zapewnienia równego traktowania wykonawców. 

Przystępujący  stwierdził,  że  okoliczność,  że  odwołujący  pismo  z  dnia  2  lipca  2019r. 

złożył właśnie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. jest przy tym w zasadzie bezsporna, bowiem 

przyznał  to  sam  odwołujący  w  odwołaniu  złożonym  do  pierwszej  ze  spraw  (odwołanie 

rozpoznane  w

yrokiem  1754/19),  powołując  jednocześnie  w  odwołaniu  orzecznictwo  Izby, 

dopuszczające taką możliwość. 

W  ocenie  przystępującego,  powyższy  wniosek  jest  zaś  o  tyle  istotny  w  kontekście 

argumentacji  o

dwołującego,  że  zgodnie  z  ugruntowaną  linią  orzeczniczą  Izby  uzupełnienie 

dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.  jest  możliwe  tylko  w  tej  sytuacji,  gdy 

przesądzone zostanie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

ustawy P.z.p. Tę okoliczność Izba wskazała już odwołującemu w wyroku 1754/19 i wyroku 

— w obu tych sprawach odwołujący zarzucał zamawiającemu zaniechanie wezwania 

go do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. i w obu tych sprawach 

Izba  zarzut  ten  oddaliła,  wskazując,  że  w  pierwszej  kolejności  należy  przesądzić  czy 

o

dwołujący podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17  ustawy 

P.z.

p. Nieprawdziwych informacji nie można bowiem zastąpić informacjami prawdziwymi. 

Przystępujący stwierdził, że w niniejszej sprawie zamawiający mógłby wiec wziąć pod 

uwag

ę  informacje  uzupełnione  przez  odwołującego  pismem  z  dnia  2  lipca  2019  r.  tylko  w 

sytuacji. gdyby 

przyjął że odwołujący nie podlega wykluczeniu. W konsekwencji ocena, czy 

o

dwołujący  podlega  wykluczeniu  musi  nastąpić  z  pominięciem  informacji  złożonych  przez 

o

dwołującego w dniu 2 lipca 2019r. 

Przystępujący  podkreślił,  że  odwołujący  wskazał  w  wykazie  osób  tylko  na  jedno 

zadanie, w realizacji którego uczestniczył p. P. i zdobył doświadczenie. Jest to doświadczenie 

na stanowisku Projektanta drogowego dla zadania „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi 

S5  Gniezno-

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia  Obwodnica  miasta  Poznania.  Trasa 

główna o długości 20,14 km”. Oświadczenie odnoszące się do tego doświadczenia zawierało 

wprowadzającą w błąd informację co do stanowiska zajmowanego na tym zadaniu przez p. P. 

(charakteru i zakresu prac wykonywanych przez niego). Oświadczenie to, jako jedyne, zostało 

złożone w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a co za tym idzie – 


str. 61 

mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Gdyby bowiem zamawiający nie zweryfikował jego 

prawdziwości,  na  jego  podstawie  przyjąłby,  że  odwołujący  spełnia  warunek  udziału  w 

postępowaniu, co z kolei mogłoby skutkować udzieleniem mu zamówienia. 

Przystępujący  przywołał  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie,  XXIII  Wydział 

Gospodarczy Odwoławczy z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt XXIII Ga 849/18, z którego wynika, 

że „nie ma znaczenia to, czy Zamawiający został skutecznie wprowadzony w błąd, na skutek 

czego  podjął  jakiekolwiek  decyzje,  czy  wykonał  jakiekolwiek  czynności.  Takie  stanowisko 

znajduje uzasadnienie nie tylko w zaprezentowanej wykładni gramatycznej i celowościowej, 

ale 

jest  również  zgodne  z  teorią  racjonalnego  ustawodawcy.  Gdyby  bowiem  wola 

ustawodawcy była inna, dałby temu wyraz w brzmieniu przepisu, jak uczynił to choćby w art. 

24  ust.  1 

pkt  16  p.z.p. Omawiana podstawa prawna  posługuje  się  zaś pojęciem  nieostrym, 

niedookreślonym  (okoliczności  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje podejmowane przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia),  co  per  se  oznacza,  że  zakres 

stosowania tego przepisu jest bardzo szeroki. C..) dla spełnienia tej przesłanki wystarczająca 

je

st  sama  możliwość  wywierania  wpływu  na  zachowanie  Zamawiającego.  A  contrario

Zamawiający nie musiał faktycznie dokonać na podstawie tych informacji żadnej czynności". 

W  ocenie  przystępującego,  pierwsza  z  przesłanek  do  zastosowania  w  niniejszej 

sprawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.  j

est  wiec  spełniona.  Informacja  podana  przez 

odwołującego mogła mieć wpływ na decyzję zamawiającego (świadczyła bowiem o spełnieniu 

warunków  udziału  w  postępowaniu),  a  okoliczność,  że  zamawiający  samodzielnie 

zweryfikował jej prawdziwość i ostatecznie nie dał się wprowadzić odwołującemu w błąd, nie 

wyłącza obowiązku wykluczenia odwołującego z postępowania. 

W  ocenie  przystępującego,  bez  znaczenia  dla  spełnienia  omawianej  przesłanki 

stosowania  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.  pozostaje  przy  tym  to,  czy  p.  P.  ma  inne 

doświadczenie zawodowe (w szczególności wskazane w piśmie z dnia 2 lipca 2019 r.), skoro 

doświadczenie to nie było wskazane w wykazie osób i – co za tym idzie – nie może być, bez 

zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p.

, brane pod uwagę w niniejszej sprawie. 

Przystępujący  wskazał,  że  ze  względów  opisanych  powyżej  nie  jest  możliwe 

uwzględnienie  samodzielnego  zarzutu  podniesionego  przez  odwołującego  —  zarzutu 

naruszenia przez z

amawiającego art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

2. Informacje przedstawione przez odw

ołującego wprowadzały w błąd, 

Przystępujący  wskazał,  że  pkt  7.2  pkt  3  lit.  b  ppkt  13  s.i.w.z.  wymagał,  by  osoba 

wskazana  w  ofercie  do  pełnienia  funkcji  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej 


str. 62 

specjalności  inżynieryjnej  drogowej  posiadała  doświadczenie  na  stanowisku/stanowiskach: 

Głównego Projektanta lub Projektanta Drogowego lub Kierownika Zespołu Projektowego. 

Tak określony warunek udziału w postępowaniu nie budził wątpliwości wykonawców 

na etapie poprzedzającym złożenie ofert, w szczególności nie był przedmiotem dodatkowych 

pytań  do  s.i.w.z.  ani  zaskarżenia  do  Izby.  Znamienne  przy  tym  pozostaje,  że  wymóg 

posiadania  określonego  doświadczenia  na  „stanowisku/stanowiskach”  jest  wręcz 

standardowym wymogiem w tego typu postępowaniach (w szczególności prowadzonych przez 

tego  z

amawiającego)  i  przez  wszystkich  profesjonalnych  wykonawców  rozumiany  jest  jako 

wymóg  formalnego  zajmowania  tak  określonego  stanowiska  (co  zazwyczaj  wiąże  się  z 

obowiązkiem zgłoszenia takiej osoby do zamawiającego i uzyskania jego akceptacji), co jest 

równoznaczne z pełnieniem przy realizacji danego zadania samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy — Prawo budowlane, odpowiadającej nazwie 

stanowiska  (oczywiście  tam,  gdzie  przepisy  Prawa  budowlanego  wiążą  dane  stanowisko  z 

samodzielną funkcją techniczną). W przypadku projektanta związek taki istnieje, a co za tym 

idzie 

– nie można zajmować stanowiska projektanta (tu: drogowego), nie spełniając wymogów 

do sprawowania funkcji projektanta określonych przepisami Prawa budowalnego  (posiadanie 

uprawnień  budowlanych,  wpis  na  listę  inżynierów  budownictwa)  i  nie  przyjmując  na    siebie 

obowiązków  i  uprawnień  związanych  ze  sprawowaniem  tej  funkcji.  Nie  wystarczy  więc 

pełnienie jakiejkolwiek roli w zespole projektowym, by móc spełnić warunek udziału, o którym 

mowa. 

Przystępujący  wskazał,  że  okoliczność,  iż  powyżej  przywołane  zapisy  s.i.w.z.  są 

jednoznaczne i mogą być rozumiane tylko w taki sposób w pełni potwierdziła Izba w wyroku 

1754/19, wskazując (cyt.:) „Odnośnie sposobu rozumienia wymogu z pkt. 7.2.3. lit. b ppkt 12 

SIWZ  (...)  Izba  uznaje  stanowisko  Zamawiającego  przedstawione  na  rozprawie.  Z 

postanowień SIWZ wynika bowiem. w ocenie Izby, że chodziło o wykazanie się przez osobę 

wskazana, określonym oczekiwanym doświadczeniem „na stanowisku/na  stanowiskach”. nie 

zaś o wykazanie jakiegokolwiek  projektanta  czy  też  uczestnika prac   projektowych zespołu 

drogowego.  Należy  przychylić  się  do  stanowiska  Zamawiającego,  że  osoby  na  danych 

stanowiskach oprac

owują dane dokumenty i podpisują je, biorą więc odpowiedzialność za ich 

treść.  Przysługują  im  także  z  tego  tytułu  prawa  autorskie,  czy  też  obowiązki  związane  z 

nadzorem. Nie można uznać, do czego de facto dąży odwołujący, aby objąć doświadczeniem 

nieograniczoną liczbę osób, które pracowały nad projektem i umożliwić im wykazywaniem się 

doświadczeniem z niego wynikającym” (str. 42 uzasadnienia wyroku 1754/19). 

Przystępujący wskazał, że powyższe stanowisko Izby przesądza, zarówno jak winna 

być  rozumiana  w  niniejszej  sprawie  s.i.w.z.,  jak  i  tę  okoliczność,  że  doświadczenie  p.  P. 


str. 63 

uzyskane przy realizacji zadania „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno-Poznań 

(węzeł Kleszczewo). Wschodnia Obwodnica miasta Poznania. Trasa główna o długości 20,14 

km”  nie  spełnia  wymogów  s.i.w.z.  Zostało  bowiem  wykazane  przez  zamawiającego.  że  na 

wskazanym kontrakcie p. P. 

nie zajmował  stanowiska Projektanta Drogowego. Tak określone 

stanowisko  zajmowała  inna  osobą,  której  podpisy      widnieją  na  przedstawionej  przez 

za

mawiającego dokumentacji projektowej.  

W ocenie przystępującego, oświadczenie odwołującego było więc wprowadzające w 

błąd.  Odwołujący  w  taki  sposób  skonstruował  bowiem  swoje  oświadczenie,  by  wywołać  u 

odbiorcy,  w  szczególności  u  zamawiającego,  wrażenie,  że  p.  P.  zajmował  na  kontrakcie,  o 

którym mowa, określone stanowisko w rozumieniu s.i.w.z. 

Przystępujący  podniósł,  że  obecnie  odwołujący  wskazuje,  że  jego  oświadczenie  z 

w

ykazu  osób  podyktowane  było  odmiennym  rozumieniem  zapisów  s.i.w.z.  W  ocenie 

p

rzystępującego,  to  stanowisko  odwołującego  przyjęte  zostało  wyłącznie  na  potrzeby 

niniejszej sprawy 

— jest to przyjęta na potrzeby tej sprawy linia obrony. 

Przystępujący  wskazał  że  sposób  rozumienia  s.i.w.z.  przyjęty  przez  Izbę  w  wyroku 

1754/19 jest oczy

wisty dla każdego profesjonalisty działającego na tym rynku. Podkreślił, że 

podobne warunki udziału w postępowaniu, tj. warunki wymagające nabycia przez członków 

personelu  doświadczenia  na  określonym  w  s.i.w.z.  stanowisku,  GDDKiA  oraz  drugi  z 

największych na tym rynku zamawiających  — PKP PLK S.A. — stawiają od lat zarówno  w 

przetargach  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej,  jak  i  w  przetargach  na  prowadzenie 

nadzoru.  Wymóg  ten  od  lat  konsekwentnie  rozumiany  jest  jako  wymóg  zajmowania 

stanowiska,  z  którym  wiąże  się  odpowiedzialność  za  realizacje  danego  zakresu  usługi, 

zwłaszcza,  jeżeli  jest  to  stanowisko  odpowiadające  w  swej  nazwie  jednej  z  samodzielnych 

funkcji w budownictwie, Nie chodzi więc o jakąkolwiek pracę w zespole projektowym, których 

funkcjonowanie, 

jako  zespołu  pomocniczego  dla  projektantów  wiodących,  jest  również 

standardem. 

Tak  określane  warunki  udziału  w  postępowaniu  korespondują  z  wymogami 

prawnymi  (przepisami  Prawa  budowlanego,  które  jako  jednego  z  uczestników  procesu 

budowlanego  wskazują  projektanta,  określając  jego  obowiązki  i  uprawnienia  oraz  ustalając 

warunki, jakie musi spełnić osoba, która chce pełnić tą samodzielną funkcję w budownictwie) 

oraz istniejącą na rynku praktyką, dyktowaną po części wymaganiami wynikającymi z umów 

zawieranych z 

tymi zamawiającymi, która m. in. przewiduje zgłaszanie zamawiającym osób 

pełniących podstawowe stanowiska na kontraktach.  Praktyka ta  oraz  wskazane rozumienie 

zapisów s.i.w.z. potwierdzone jest szeregiem orzeczeń Izby, np. wyrok Izby z dnia 26 kwietnia 

2012 r., sygn. akt: KIO 747/12. 


str. 64 

Przystępujący  wskazał,  że  w  sytuacji,  gdy  zamawiający  stawiają  w  s.i.w.z.  wymóg 

uzyskania doświadczenia na określonym stanowisku, zawsze chodzi o osobę, która formalnie 

zajmowała takie stanowisko (co było ujawnione wobec zamawiającego, a nie wynika wyłącznie 

w wewnętrznych dokumentów wykonawcy) i ponosiła związaną z nim odpowiedzialność. Nie 

chodzi więc o jakikolwiek udział w realizacji projektów — jakąkolwiek formę udziału w pracach 

zespołu projektowego.  

Przystępujący wskazał, że nie można stawiać generalnej tezy, iż „błędne” zrozumienie 

przez  wykonawcę  zapisów  s.i.w.z.  zwalania  wykonawcę  z  odpowiedzialności  za 

wprowadzenie zamawiającego w błąd. Teza ta prowadziłaby do wypaczenia zasad stosowania 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.

,  czyniąc  ten  przepis  w  zasadzie  martwym.  Każdy 

wykonawca, względem którego jest rozważane zastosowanie wskazanego przepisu, mógłby 

bowiem  powołać  się  na  swój  błąd  w  rozumieniu  zapisów  s.i.w.z.  Powoływane  przez 

o

dwołującego orzecznictwo Izby odnoszące się do niejednoznaczności s.i.w.z., jako przesłanki 

zwalniającej wykonawcę z odpowiedzialności za wprowadzenie zamawiającego w błąd, należy 

stosować rozważnie, w tym w szczególności oceny wymaga, czy w realiach danej sprawy, w 

istocie mamy do czynienia z 

obiektywnie niejednoznacznym, niezrozumiałym zapisem s.i.w.z., 

a co za tym idzie, czy faktycznie wykonawca mógł pozostawać w błędnym, ale uzasadnionym 

przekonaniu,  że  prawidłowo  rozumie  zapisy  s.i.w.z.  W  niniejszej  sprawie,  jak  wskazano 

powyżej, z taką sytuacją nie mamy do czynienia. Odwołujący, nawet jeśli pozostawał w błędzie 

co  do  rozumienia  s.i.w.z.

,  to  błąd  ten  nie  był  uzasadniony  —  przeciwnie  przyjęte  przez 

o

dwołującego  rozumienie  zapisów  s.i.w.z.  stoi  w  sprzeczności  z  praktyką  tej  branży, 

wymogami prawa i orzecznictwem Izby. 

Ponadto przystępujący stwierdził, że tezie o błędnym rozumieniu przez odwołującego 

omawianego  powyżej  warunku  udziału  w  postępowaniu  przeczy  także  treść  wykazu  osób 

sporządzonego  przez  odwołującego.  Już  w  pierwszych  wyjaśnieniach  złożonych 

zamawiającemu  (pismo  z  dnia  18  czerwca  2019  r.),  odwołujący  wskazywał,  że  p.  P.  „brał 

czynny  ud

ział  w  projektowaniu”.  Kolejno  odwołujący  przedstawił  zamawiającemu 

oświadczenie własne z dnia 11 lipca 2019r., podpisane dodatkowo przez p. P., w którym mowa 

jest o uczestnictwie p. P. 

w pracach zespołu projektowego (bez wskazywania jakiegokolwiek 

stanowiska). Zn

amienne przy tym pozostaje, że odwołujący wiedząc, iż na spornym kontrakcie 

stanowisko projektanta drogowego 

zajmowała inna osoba (która została przez odwołującego 

zgłoszona do zamawiającego i której podpisy widnieją pod dokumentacją projektową) oraz, że 

p.  P. 

jedynie  uczestniczył  w  pracach  zespołu  projektowego,  nie  złożył  w  wykazie  osób 

oświadczenia  typu:  „uczestniczył  w  pracach  zespołu  projektowego  (będąc  zatrudnionym  u 

wykonawcy  na  stanowisku)"  brał  czynny  udział  w  projektowaniu”.  W  to  miejsce  odwołujący 

wpisał w Wykazie osób: „doświadczenie na stanowisku projektant drogowy”, co wskazywało 


str. 65 

na  „formalne”  zajmowanie  tak  określonego  stanowiska  na  kontrakcie  i  nie  było  zgodne  z 

stanem  rzeczywistym.  To  właśnie  taki  sposób  skonstruowania  przez  Odwołującego  jego 

oświadczenia,  aktualizuje  zarzut  wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego.  Wykonawca  nie 

działał  bowiem  w  sposób  transparentny,  nie  określając  dokładnie,  jaki  charakter  miało 

zatrudnienie p. P. na tym konkretnym zadaniu. 

Przystępujący  podniósł,  że  nawet  gdyby  można  było  przyjąć,  że  p.  P.  faktycznie 

uczestniczył  w  pracach  zespołu  projektowego  realizującego  sporne  zadanie,  to  sposób 

przedstaw

ienia  jego  doświadczenia  przez  odwołującego  w  wykazie  osób  był  taki,  że 

wskazywał na dalej idącą jego rolę w zespole, w tym na „formalne” zajmowanie określonego 

stanowiska  (projektanta  drogowego),  z  którym  wiążą  się  obowiązki  i  odpowiedzialność 

określona przepisami Prawa budowlanego. 

Tym  samym,  w  ocenie  przystępującego,  zdecydowanie  można  mówić  w  niniejszej 

sprawie o wprowadzeniu z

amawiającego w błąd. 

Przystępujący  dodał,  że  odwołujący  nie  wykazał  również  tego,  by  p.  P.  faktycznie 

opracowywał projekt budowlany i wykonawczy w ramach spornego zadania. W uzupełnieniu 

odpowiedzi  na  pierwsze 

z  wezwań  do  złożenia  wyjaśnień  odwołujący  przedstawił 

z

amawiającemu, wspominane już powyżej, oświadczenie z dnia 11 lipca 2019 r. Kolejno, w 

toku postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 1754/19, odwołujący przedstawił 

wydruki wskazujące na właściwości plików odnoszących się do wymiany gruntów i kosztorysu 

opracowanych na potrzeby spornego zadania. Izba w w

yroku 1754/19, odnosząc się do tak 

zgromadzonego materiału dowodowego, wskazała: 

„W tym zakresie także dowody przedstawione  przez Odwołującego nie są przekonywujące, 

gdyż można je równie dobrze sprowadzić do tego, że osoba wskazana /daty na wydrukach VII 

— VI 2009 — daty z wyciągów właściwości plików dotyczące wymiany gruntu i kosztorys 

—  dowody  złożone  przez  Odwołującego  na  rozprawie/  zajmowała  się  co  najwyżej 

kosztorysowaniem, a i to nie zostało wykazane w sposób dostateczny” (str. 42 uzasadnienia). 

Przystępujący podkreślił, że w odpowiedzi na wezwanie z dnia 25 października 2019r. 

o

dwołujący  nie  przedstawił  żadnych  dodatkowych  dowodów,  względem  tych,  które  były 

przedmiotem oceny ze strony Izby w w

yroku 1754/19, które potwierdzałby, że p. P. faktycznie 

opracowywał projekt budowlany i wykonawczy na spornym zadaniu. Odwołujący przedstawił 

wyłącznie  jako  materiał  dodatkowy  zaświadczenie  wydane  przez  siebie  samego  w  dniu  4 

września 2019r., (cyt.:) „w celu załączenia do dokumentacji do Krajowej Izby Odwoławczej”, z 

którego wynika fakt zatrudnienia p. P. na stanowisku Projektant Drogowy, przy czym nazwa 

stanowiska, na jakim jest zatrudniony pracownik nie wskazuje na rolę, jaką dana osoba pełniła 

na  danym  kontrakcie  i  jaki  jest  fakty

czny  zakres  powierzonych  jej  na  nim  zadań  oraz  CV 


str. 66 

(dokument  również  podpisany  tylko  przez  wykonawcę,  który  nie  wskazuje  na  zakres 

realizowanych czynności). 

Przystępujący stwierdził, że w niniejszej sprawie odwołujący nie wykazał więc nawet 

tego, że p. P. wykonywał faktycznie prace, które zarezerwowane są dla projektanta drogowego 

przy  wykonywaniu  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  budowy  drogi,  a  więc,  że  nabył 

praktyczne umiejętności konieczne do należytego wykonania zamówienia, 

W ocenie przyst

ępującego, biorąc pod uwagę powyższe, jak i okoliczność, że nazwisko 

p. P. 

nie pojawia się w dokumentach składających się na projekt budowlany i wykonawczy (co 

wykazał  zamawiający,  przedstawiając  wyciągi  z  tych  dokumentów  wskazujące  na  zespół 

p

rojektantów  opracowujących te dokumenty)  przyjąć należy,  że również kolejna  przesłanka 

stosowania  art.  24  ust,  1  pkt  17  ustawy  P.z.p. 

została  w  niniejszej  sprawie  spełniona. 

Odwołujący wprowadził Zamawiającego bowiem w błąd co do roli, jaką p. P. pełnił na spornym 

kontrakcie. 

Przystępujący wskazał, że w niniejszej sprawie przyjęcie, iż p. P.i zajmował stanowisko 

projektanta  drogowego  na  zadaniu  „Projekt  Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-

Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia Obwodnica miasta Poznania Trasa główna o długości 

20,14  km”,  prowadziłoby  do  absurdalnej  wręcz  sytuacji  i  stanowiło  groźny  dla  całej  branży 

precedens. Oto bowiem zamawiający dysponuje dokumentacją projektową dla tego zadania, 

z  której  wynika,  że  inna  osoba  pełniła  na  zadaniu  stanowisko  projektanta  drogowego  oraz 

wskazującą na to, jakie osoby wchodziły w skład zespołu projektowego wykonawcy, a mimo 

to  przyjmowano  by,  że  w  zasadzie  takim  samym  doświadczeniem  jak  osoby  wskazane  w 

dokumentacji projektowej legitymuje się p. P., względem którego nie zostało nawet wykazane, 

że wykonywał on jakąkolwiek część projektu budowlanego i wykonawczego i który sam nie 

przypisuje sobie pełnienia na tym zadaniu stanowiska projektanta drogowego. Przystępujący 

przypomniał, że p. P., składając w dniu 11 lipca 2019 r. oświadczenie (w aktach sprawy) nie 

przypisywał sobie zajmowania na spornym kontrakcie jakiegokolwiek stanowiska. Oświadczył 

on 

wyłącznie, że uczestniczył w pracach zespołu projektowego. 

3. Działanie w sposób lekkomyślny lub niedbały. 

Przystępujący  wskazał,  że  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.  nie  wymaga 

przypisania wykonawcy winy umyślnej we wprowadzeniu zamawiającego w błąd. W przepisie 

tym mowa jest o lekkomyślności i niedbalstwie, a więc postaciach winy nieumyślnej, przy czym 

przy  niedbalstwie  ustawodawca  nawet  nie  wymaga,  by  niedbalstwo  to  przybrało  postać 

kwalifikowaną — rażącego niedbalstwa. 


str. 67 

Za wyrokiem Izby z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2425/18: Niedbalstwo to nic 

innego,  jak  niezach

owanie  należytej  staranności,  czyli  działanie  nieodpowiadające 

obiektywnemu wzorcowi postępowania właściwemu danemu dłużnikowi. Natomiast o rażącym 

stopniu  niedbalstwa  decyduje  jak  znaczna  jest  różnica  pomiędzy  sposobem  postępowania 

dłużnika a wspomnianym wzorcem. Co istotne, w przypadku oceny należytej staranności w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej musi ona uwzględniać, zgodnie z art. 355 § 

2 k.c., zawodowy charakter tej działalności. Oznacza to, że od przedsiębiorcy wymagana jest 

szczególna staranność wyrażająca się większą zapobiegliwością, rzetelnością, dokładnością 

w działaniu, itd. 

Przystępujący wskazał, że w niniejszej sprawie, jak wynika z decyzji zamawiającego o 

wykluczeniu  o

dwołującego  z  postępowania  z  dnia  10  marca  2020r.,  zamawiający  przypisał 

o

dwołującemu działanie w sposób niedbały, wskazując jednocześnie, że szereg okoliczności 

faktycznych niniejszej sprawy wskazuje nawet na możliwość działania odwołującego w sposób 

lekkomyślny. Zamawiający słusznie przy tym przyjął, że nie musi wykazać, iż w istocie mamy 

do czynienia w niniejszej sprawie z lekkomyślnością, skoro już samo wykazanie niedbalstwa 

skutkuje zastosowaniem art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. 

Przystępujący  podzielił  argumentację  zamawiającego  odnoszącą  się  do  możliwości 

przypisania  o

dwołującemu  działania  w  sposób  niedbały.  Dodał  przy  tym,  iż  odwołujący 

konsekwentnie od pierwszego ze złożonych w niniejszej sprawie odwołań, próbuje wykreować 

tezę,  że  zapisy  s.i.w.z.,  odnoszące  się  do  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 

Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  są 

niejednoznaczne  (niejasne),  czyniąc  z  zarzutu  niejasności  s.i.w.z.  swoją  podstawową  linię 

obrony. Próba ta jest, w ocenie przystępującego, całkowicie chybiona. W niniejszej sprawie, 

wbrew  argumentacji  o

dwołującego,  nie  mamy  do  czynienia  z  niejasnymi  zapisami  s.i.w.z. 

odnoszącymi się do wymogu z pkt 7.2.3 lit. b ppkt 13 s.i.w.z., co potwierdziła Izba wyrokiem 

W tym samym wyro

ku Izba zasugerowała wprawdzie zamawiającemu, że ten winien 

zainteresować  się  tym,  z  jakich  względów  wykonawca  utożsamiał  „czynny  udział  w 

projektowaniu”  ze  spełnieniem  wymagań  s.i.w.z.,  przy  czym  Izba  uznała,  że  okoliczność  ta 

może mieć znaczenie dla ustalenia czy wykonawca działał w sposób nieumyślny. Oceniając 

decyzję zamawiającego o wykluczeniu odwołującego z postępowania okoliczność tą należy 

mieć na względzie — decyzja ta nie zmierza bowiem do wykazania niedbałości odwołującego 

w rozumieniu s.i.w.z., jak sugeruje o

dwołujący, lecz jednoznacznie przesądza, że ewentualna 

niedbałość  wykonawcy  w  zrozumieniu  zapisów  s.i.w.z.,  w  okolicznościach  faktycznych 

niniejszej  sprawy,  nie  może  stanowić  o  braku  możliwości  przypisania  mu  nieumyślnego 


str. 68 

wprowadzenia  z

amawiającego  w  błąd  przy  podawaniu  informacji.  Jest  więc  bezpośrednią 

odpowie

dzią na sugestię ze strony Izby. 

Przystępujący podkreślił, że zamawiający w wezwaniu z dnia 25 października 2019r. 

kwestię wskazaną przez Izbę próbował z odwołującym wyjaśnić, tj. zadał mu pytanie, dlaczego 

„czynny  udział  w  projektowaniu”,  zdaniem  odwołującego,  spełnia  wymagania  s.i.w.z. 

Odwołujący  nie  udzielił  na  to  pytanie  konkretnej  odpowiedzi,  powtarzając  jedynie  zapisy 

s.i.w.z.

,  wskazując  na  rozległe  doświadczenie  zawodowe  p.  P.  i  okoliczność,  że  w  innych 

postępowaniach  tak  samo  rozumiał  podobne  zapisy  s.i.w.z..  Stwierdzenie.  że  dany 

wykonawca również w innych postępowaniach rozumiał w taki sam sposób takie zapisy s.i.w.z. 

nie jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego przyjął on taki sposób rozumienia zapisów s.i.w.z - 

w każdym z tych postępowań, w szczególności dla potrzeb pierwszego z nich. Znamienne przy 

tym pozostaje, że odwołujący nie podjął próby powołania się na jakieś utarte praktyki, zwyczaje 

branży czy dorobek orzeczniczy Izby, bowiem — jak wskazano powyżej — próba taka byłaby 

z  góry  skazana  na  niepowodzenie.  Praktyka  branży  i  orzecznictwo  Izby  wskazują 

jednoznacznie, że zajmowanie stanowiska projektanta jest czymś więcej niż „czynny udział w 

projektowaniu”. 

Po drugie, 

przystępujący w kontekście ostatniego z powołanych przez odwołującego 

argumentów,  przystępujący  zaznaczył,  że  odwołujący  wielokrotnie  już  w  niniejszym 

postępowaniu powoływał się na okoliczność wskazywania tego samego doświadczenia p. P. 

w  innych  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  „akceptację”  takich 

oświadczeń przez innych zamawiających. Izba w wyroku 1754/19 wskazywała przy tym, że 

okoliczność ta mogła wykluczać lekkomyślność czy niedbalstwo odwołującego. Przystępujący 

podkreślił,  że  stwierdzenie  „mogło  wykluczać”,  którym  posługuje  się  Izba,  nie  jest 

równoznaczne  z  przesądzeniem  przez  Izbę  w  wyroku  1754/19,  że  w  istocie  okoliczność  ta 

świadczy  o  braku  możliwości  przypisania  odwołującemu  niedbałości  przy  podawaniu 

informacji  z

amawiającemu.  Izba  ocenę  w  tym  zakresie  pozostawiła  ostatecznie 

zamawiającemu, co odwołujący całkowicie pomija. 

Przystępujący stwierdził, że zamawiający — dokonując tej oceny — winien przy tym 

uwzględnić,  że  w  każdym  z  powołanych  przez  odwołującego  postępowań  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, tj. w postępowaniach: 

Nadzór  nad  projektowaniem  i  realizacją  Robót  oraz  Zarządzanie  Kontraktem  pod 

nazwą „Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii”; 

Pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  Robót  oraz  Zarządzanie  dwoma 

Kontraktami , S

3 Nowa Sól — Legnica (A4), zadanie I i II”; 


str. 69 

Pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  Robót  oraz  Zarządzanie  trzema 

Kontraktami droga 

ekspresowa S5 Poznań — Wrocław zadanie 1, 2 i 3.  

Przystępujący  wskazał,  że  odwołujący  w  wykazie  osób  sporządzonym  na  potrzeby 

uzyskania  wskazanych  zamówień  podawał,  poza  spornym  doświadczeniem  p. 

Pogorzelskiego, również doświadczenie zdobyte przez p, P. na zadaniu: „Projekt budowlany, 

projekt  wykonawczy  na  rozbudowę  drogi  krajowej  nr  91”,  które  bezspornie  wymogi  s.i.w.z. 

spełniało. 

Przystępujący stwierdził, że jest to również okoliczność, którą odwołujący całkowicie 

pomija,  chcąc  —  w  ocenie  przystępującego  —  wywołać  wrażenie,  że  dotychczas  zawsze 

przedstawiał wykaz osób dokładnie o tej samej treści i nie miał z tego tytułu żadnych trudności. 

Tak jednak nie było — odwołujący bazował we wszystkich tych postępowaniach również na 

innym doświadczeniu p. P. . 

Przystępujący  stwierdził,  że  w  tej  sytuacji  nie  jest  więc  wiadome  czy  podstawą  do 

przyjęcia w tamtych postępowaniach, że p. P. (a w ślad za nim odwołujący) spełnia warunek 

udziału  w  postepowaniu  było  sporne  zadanie  czy  drugie  z  podanych  zadań.  Przystępujący 

dodał,  że  w  takim  stanie  fatycznym  nie  istniałyby  podstawy  do  wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania za złożenie nieprawdziwych informacji, nawet jeśli wykazane zostałoby podanie 

nieprawdziwych informacji odnośnie do spornego zadania, bo informacja ta nie miała wpływu 

na  wynik  postępowania  (skoro  wykonawca  równocześnie  podał  inne  zadanie  spełniające 

warunek). Nie wiadomo wiec ostatecznie, na czym o

dwołujący budował swoje przekonanie o 

spełnieniu przez doświadczenie p. P. uzyskane na  spornym zadaniu wymogów s.i.w.z. takie 

przeświadczenie odwołujący mógłby uzyskać tylko w  sytuacji, gdyby doświadczenie to było 

„zweryfikowane” przez Izbę lub choć ta możliwość budzi  uzasadnione wątpliwości, bowiem 

zaniechania  zamawiających  nie  mogą  legitymować  niezgodnych  z    prawem  działań 

wykonawców - gdyby odwołujący uzyskał zamówienie wyłącznie w oparciu o to jedno sporne 

doświadczenie p. P. . Żadna z tych sytuacji nie miała miejsca. Kwestią spełnienia warunku 

udziału w postepowaniu przez odwołującego w tych sprawach nie była weryfikowana  przez 

Izbę  i,  jak  można  założyć,  była weryfikowana z  mniejszą starannością także  przez  samych 

zamawia

jących, skoro odwołujący znajdował się na dalszych pozycjach tzw. listy rankingowej 

i nie miał możliwości uzyskania tych zamówień. 

Przystępujący wskazał, że nieprawdziwe jest więc stwierdzenie odwołującego, zawarte 

na  str.  24  odwołania,  że  (cyt.:)  „Wykonawca  działał  zgodnie  z  dotychczasową  praktyką 

wskazując  te  same  informacje,  jakie  wskazywał  we  wcześniejszych  postępowaniach, 

niepodważane i niekwestionowane przez Zamawiającego, przy założeniu, iż  w poprzednich 

postępowaniach  Zamawiający  również  powinni  dokonać  prawidłowej  weryfikacji 


str. 70 

doświadczenia  AECOM,  co  leży  w  ich  obowiązku,  zgodnie  z  art.  26  Pzp”.  Praktyka  w 

dotychczasowych  postępowaniach  odwołującego  była  inna  i  polegała  na  wskazywaniu 

doświadczenia  p.  P.  zdobytego  na  dwóch  różnych  zadaniach,  to  zaś  powoduje,  że  bez 

dodatkowych  informacji  nie  sposób  ustalić,  które  z  tych  dwóch  doświadczeń  zamawiający 

przyjmowali za potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  z  okoliczności  tej  zdaje  sobie  sprawę,  przy  czym  —  w  ocenie 

p

rzystępującego — celową ją pomija w swojej argumentacji. Podobnie jak celowo, w ocenie 

p

rzystępującego,  w  sposób  całkowicie  wybiórczy  cytuje  na  str.  24  odwołania  fragmenty 

uzasadnienia  wyroku  1

754/19.  Oba  te  zabiegi  mają  wywołać  wrażenie,  że  działania 

o

dwołującego były całkowicie usprawiedliwione, gdy tymczasem bliższa analiza okoliczności 

niniejszej sprawy jednoznacznie wskazuje na niedbalstwo wykonawcy. 

Po  trzecie, 

przystępujący  wskazał,  że  odwołujący  eksponuje  w  swoim  odwołaniu 

okoliczność, że nieracjonalne byłoby przyjęcie, że wprowadzał on w błąd zamawiających co 

do  doświadczenia  p.  P.  zdobytego  na  spornym  kontrakcie,  skoro  osoba  ta  posiada  inne 

bezsporn

e doświadczenie. Okoliczność posiadania przez p. P. innego doświadczenia wyłącza 

co 

najwyżej  możliwość  przypisania  odwołującemu  działania  w  sposób  umyślny.  Faktycznie 

trudno zakładać, że odwołujący wiedział, iż wprowadza zamawiającego w błąd i chciał tego, 

skoro w wyka

zie mógł podać inne doświadczenie p. P. . Okoliczność ta nie wyłącza jednak, 

sama w 

sobie, możliwości przypisania odwołującemu działania w sposób nieumyślny, które — 

właśnie  przy  niedbalstwie  —  zakłada,  że  wykonawca  powinien  wiedzieć,  że  wprowadza 

zamawiającego  w  błąd,  jednak  czyni  to,  bo  nie  dochował  wymaganej  od  niego  staranności 

przy  weryfikacji  podawanych  zamawiającemu  informacji.  W  niniejszej  sprawie  mamy  co 

najmniej do czynienia z taką sytuacją. Odwołujący nie zweryfikował, jaką w istocie rolę pełnił 

p. P. 

na spornym zadaniu, chociaż powinien był, jako profesjonalny wykonawca to uczynić, co 

pozwala na przypisanie mu niedbalstwa 

— działania bez braku wymaganej staranności. 

Po  czwarte, 

przystępujący  podniósł,  że  w  kontekście  argumentacji  odwołującego 

odnoszącej się do kwestii kompetencji do zajmowania stanowiska projektanta (tu: drogowego), 

całkowicie  niezrozumiałe  jest  stanowisko  odwołującego,  jakoby  dla  zajmowania  stanowiska 

projektanta  wystarczające  było  posiadanie  określonych  uprawnień,  nie  zaś  wpisu  na  listę 

inżynierów budownictwa, skoro dopiero te dwa elementy (uzyskanie uprawnień i wpis na listę 

inżynierów budownictwa — rejestracja w samorządzie zawodowym, z którą wiąże się m. in. 

uzyskanie  wymaganego  prawem  ubezpieczenia  od  odp

owiedzialności  cywilnej  związanej  z 

wykonywaniem  określonej  działalności)  świadczą  o  uzyskaniu  kompetencji  niezbędnych  do 

zajmowania  określonego  stanowiska  —  wykonywania  określonej  działalności.  Stanowisko 


str. 71 

o

dwołującego jest niezgodne z wymaganiami Prawa budowlanego i sprzeczne z obowiązującą 

praktyką na rynku. 

Przystępujący zaznaczył, że okoliczność wskazywana przez zamawiającego — brak 

wpisu  na  listę  inżynierów  budownictwa  w  całym  okresie,  w  jakim  p.  P.  zdobył  rzekomo 

doświadczenie  na  stanowisku  projektanta  drogowego  —  ma  świadczyć  o  braku  należytej 

staranności w weryfikacji doświadczenia zawodowego p. P. . Doświadczenie p. P. zdobyte po 

wpisie na listę inżynierów (o ile warunek udziału w postępowaniu brzmiałby: doświadczenie w 

opracowywaniu projektów lub praca w zespole projektowym) spełniałoby wymagania, jednak 

właśnie okoliczność, że odwołujący przypisuje swojemu członkowi personelu doświadczenie 

projektanta  w  okresie,  kiedy  zgodnie  z  prawem  dana  osoba  projektantem  być  nie  mogła, 

świadczy  o  braku  jakiejkolwiek  staranności  po  stronie  wykonawcy,  To  właśnie  brak  tych 

szeroko  rozumianych  kwalifikacji  wymuszał  konieczność  zaangażowania  p.  P.  w  tamtym 

czasie jedynie jako członka zespołu projektowego (jako personel pomocniczy). Obecnie zaś 

okoliczność  ta  jest  przez  odwołującego  marginalizowana,  jakby  możliwość  wzięcia 

odpowiedzialności za wykonane opracowania projektowe nie miała dla odwołującego żadnego 

znaczenia, gdy w rzeczywistości jest dokładnie na odwrót. 

Przystępujący  wskazał,  że  zamawiający  zasadnie  przyjął,  iż  w  niniejszej  sprawie 

za

chodzą podstawy do wykluczenia odwołującego z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 

pkt 17 ustawy P.z.p.

, poprawnie uzasadniając swoją decyzję w tym zakresie. Wskazane na 

str.  38 

odwołania  rzekome  niedociągnięcia  uzasadnienia  decyzji  zamawiającego  o 

wykluczeniu  o

dwołującego  wynikają  bądź  to  z  błędnego  przyjęcia  zakresu  związania 

zamawiającego wyrokiem 1754/19, bądź konsekwentnego pomijania przez odwołującego tych 

fragmentów  uzasadnienia  wyroku  1754/19,  które  są  dla  odwołującego  „niewygodne”  (np. 

możliwość  uwzględnienia  przy  ocenie  dokumentów  uzupełnionych  przez  odwołującego  w 

trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.

),  względnie  są  skutkiem  pobieżnej  i  wybiórczej  analizy 

stanowiska  zamawi

ającego.  Na  tej  zasadzie  przystępujący  wskazuje,  że  zarzut  naruszenia 

przez zamawiającego art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. jest całkowicie chybiony. 

IV,  

Zarzuty względem oferty przystępującego. 

W  pierwszej  kolejności  przystępujący  zarzucił,  że  Odwołujący  nie  ma  interesu  w 

kwestionowaniu  oferty  p

rzystępującego.  W  razie  przywrócenia  odwołującego  do 

postępowania,  to  jego  oferta  —  jako  wyżej  punktowana  od  oferty  przystępującego  —  ma 

szansę zostać wybrana jako najkorzystniejsza. Przy potwierdzeniu przez Izbę, że odwołujący 

zasadnie został z postępowania wykluczony, udzielenie zamówienia innemu wykonawcy nie 

będzie świadczyło o możliwości  poniesienia przez  odwołującego szkody.  Utraci  on  bowiem 

bezpowrotnie możliwość uzyskania zamówienia ze względów niezwiązanych z treścią oferty 


str. 72 

konkurencyjnego wykonawcy. Ewentualne wykluczenie p

rzystępującego z postępowania nie 

ma więc i mieć nie może żadnego wpływu na sytuację odwołującego. 

Kierując się jednak daleko idącą ostrożnością procesową, przystępujący wskazał, że 

s

pełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu i nie zachodzą względem niego podstawy 

do wykluczenia z pos

tępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. I tak: 

Po  pierwsze, 

przystępujący  wyjaśnił,  że  pełniąc  rolę  inwestora  zastępczego  dla 

zadania pn. Budowa Drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice — Gliwice, Część 

Zachód od KM 5+320,00 do KM 8+119,85 odcinek Gl, jednocześnie sprawował nadzór nad 

wykonywaniem  robót  budowlanych  na  tym  zadaniu  (jak  również  innych  zadaniach 

wymie

nionych  w  doświadczeniu  kandydatów  na  stanowiska  specjalisty  ds.  rozliczeń  oraz 

specjalisty ds. roszczeń), w tym przede wszystkim pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w oparciu 

o procedury FIDIC. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, choć zlecone w ramach tej samej 

umowy  co  zlecenie  wykonywania  czynności  właściwych  dla  zamawiającego  (np. 

przeprowadzenie  postępowania  zmierzającego  do  zawarcia  umowy  z  wykonawcą  robót 

budowlanych,  czy  opracowanie  dokumentacji  projektowej),  stanowiło  jej  wyodrębniony 

element. Ok

oliczność ta znajduje dodatkowe potwierdzenie w treści tzw. referencji wydanych 

na rzecz p

rzystępującego, w których pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zasadach FIDIC 

jest wskazywane jako osobny punkt 

— samodzielny zakres zleconych mu usług. 

Zakres o

bowiązków spoczywających na przystępującym, jako Inżynierze Kontraktu, nie 

różnił się przy tym od rodzaju obowiązków, jakie spoczywają na inżynierze kontraktu, który jest 

wybierany  w  osobnym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  nie  będącym 

je

dnocześnie  inwestorem  zastępczym,  w  szczególności  przystępujący,  zgodnie  z  umową 

zawartą  z  inwestorem  właściwym  zobowiązany  był  stworzyć  i  utrzymać  w  całym  okresie 

realizacji  zamówienia  i  okresie  zgłaszania  wad  zespół  inżyniera  kontraktu,  pełniący 

analogic

zne zadania, jak zespoły inżynierów pracujące na innych kontraktach FIDIC. 

W ocenie przystępującego, nie sposób przyjąć, jak chce tego odwołujący, by względem 

inżynierów  i  innych  specjalistów  zatrudnianych  przez  przystępującego  przy  realizacji  tego 

kontra

ktu,  miały  być  stosowane  „surowsze”  wymogi  ustanowione  w  s.i.w.z.  dla  inżynierów 

(specjal

istów) działających z ramienia zamawiającego. 

Po drugie, odnosząc się do zarzutów dotyczących Geologa, przystępujący wskazał, że 

zgodnie z wymogami s.i.w.z. (pkt 7.2 ppkt 3 s.i.w.z. 

zmieniony zmianą nr 3 z dnia 20.09.2018 

pismo  nr  O.KA.D3.2410.67.2018.1054.ak)  Geolog  musi  dysponować  następującym 

doświadczeniem: 


str. 73 

Minimum  18  miesięcy  doświadczenia  zdobytego  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert  lub  10  lat  przed  upływem  terminu  złożenia  wniosku  o 

zaakceptowanie  proponowanej  osoby  do  pełnienia  funkcji  przy  realizacji  1  lub  2  zadań 

obejmujących  budowę  ,  której  częścią  był  tunel  drążony  metodą  górniczą  lub  tarczową  o 

długości  co  najmniej  500  m  na  stanowisku  /stanowiskach  geologa  w  zespole  Inżyniera 

Kontraktu  (  konsultanta)  lub  po  stronie  Wykonawcy  lub  pracowała  przy  drążeniu  wyrobisk 

górniczych ( w skałach) na stanowisku geologa górniczego. 

Przystępujący  wskazał  w  wykazie  osób  trzy  zadania  realizowane  przez  osobę 

przewidzianą do pełnienia tej funkcji, w tym zadanie 1: 

Realizacje obejmujące pracę przy drążeniu wyrobisk górniczych w skałach: 

Kopalnia Soli Kłodawa S.A. 

Zajmowane stanowisko: geolog górniczy 

Okres pełnienia funkcji: od 04.2013 do 07.2015 

Przystępujący podniósł, że samo to zadanie potwierdza spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu  —  obejmuje  łącznie,  wbrew  zarzutowi  odwołującego,  28  miesięcy 

doświadczenia. 

Pozostałe  zadania  został  wskazane  jako  dodatkowe,  potwierdzające,  że  osoba 

prze

widziana  do  pełnienia  funkcji  Geologa  ma  duże  doświadczenie  przy  podobnych 

projektach, w tym jeden taki projekt realizuje obecnie. Argumentacja o

dwołującego jest więc 

całkowicie niezrozumiała. 

Po  trzecie,  odnosząc  się  do  zarzutów  dotyczących  specjalisty  z  zakresu  hydrologii, 

przystępujący  wskazał,  że  zarzut  odwołującego  opiera  się  na  niczym  nie  popartych 

przypuszczeniach co do 

zamiarów osoby wskazanej przez przystępującego do pełnienia tej 

funkcji. Odwołujący nie przedstawił przy tym żadnego dowodu, z którego miałoby wynikać, że 

wskazany  przez  p

rzystępującego  specjalista  nigdy  nie  miał  zamiaru  realizować  niniejszego 

zamówienia,  co  rzekomo  miało  być  okolicznością  wiadomą  przystępującemu.  Tymczasem 

ciężar  wykazania  tych  okoliczności,  na  zasadach  art.  6  K.c.,  spoczywa  na  odwołującym.  Z 

samego faktu, że dana osoba jest od wielu lat zatrudniona na podstawie umowy u pracę u 

tego samego pracodawcy nie można wywodzić, że osoba ta nie planuje, jeśli nadarzy się taka 

okazja, zmienić formy zatrudnienia i osoby pracodawcy, zwłaszcza jeśli wiązać będzie się to 

z korzystną ofertą finansową. 

Przystępujący podkreślił przy tym, że przedstawił zamawiającemu, na etapie badania i 

oceny  ofert,  dodatkowe  oświadczenie  osoby  przewidzianej  do  pełnienia  tej  funkcji. 


str. 74 

Odwołujący,  analizując  to  oświadczenie,  całkowicie  pominął,  że  w  oświadczeniu  tym  jest 

mowa  o  uzgodnieniu  wskazania  tej  osoby  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego 

zamówienia  (a  więc  nie  tylko  w  ofercie)  na  warunkach  wynikających  z  s.i.w.z. W  niniejszej 

sprawie, warunkie

m wynikającym z s.i.w.z. jest zatrudnienie specjalisty do spraw hydrologii na 

podstawie  umowy  o  pracę,  a  co  za  tym  idzie,  już  sama  treść  przedłożonego  oświadczenia 

potwi

erdza,  że  osoba  wskazana  przez  przystępującego  musiała  zdawać  sobie  sprawę  z 

wymogu  zat

rudnienia  na  takiej  właśnie  podstawie.  W  tej  sytuacji,  nie  sposób  stwierdzić, 

dlaczego p

rzystępujący miałby zakładać, że zatrudnienie tego specjalisty na podstawie umowy 

o pracę nie będzie możliwe. 

Z  daleko  idącej  ostrożności,  przystępujący  podniósł,  że  pozyskał  jednak  kolejne 

oświadczenie osoby przewidzianej w ofercie do pełnienia funkcji hydrologa, w którym osoba 

ta potwierdza, że pozostawała i nadal pozostaje w gotowości do zawarcia umowy o pracę z 

firmą  „Drogowa  Trasa  Średnicowa”  S.A.  —  liderem  konsorcjum,  odpowiedzialnym  za 

zatrudnienie tego specjalisty. 

Przystępujący  wskazał,  że,  w  odróżnieniu  od  odwołującego,  skonstruował  swoje 

oświadczenia  w  taki  sposób,  by  działać  możliwie  transparentnie.  Z  oświadczeń  tych 

jednoznacznie  wynika,  w  jaki  sposób  przystępujący  rozumie  zapisy  s.i.w.z.  i  w  jaki  sposób 

potwierdza ich spełnienie. To zaś prowadzi do wniosku, że w przypadku przystępującego nie 

może być mowy o zaistnieniu przesłanego do wykluczenia go z postępowania, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. 

Przystępujący  wskazał,  że  w  dwóch  z  trzech  dotychczas  wniesionych  w  niniejszej 

sprawie przez odwołującego odwołań, odwołujący stawia zamawiającemu zarzut naruszenia 

art. 7 ustawy P.z.p. 

poprzez nierówne traktowane wykonawców, a w zasadzie faworyzowanie 

p

rzystępującego. 

Również  w  niniejszym  odwołaniu  zarzut  ten  został  postawiony,  niemniej  tym  razem 

o

dwołujący  wiąże  go  przede  wszystkim  z  rzekomym  pominięciem  przez  zamawiającego 

wniosków  wynikających  z  wyroku  1754/19,  z  pominięciem  przy  ocenie  ofert  informacji 

przedstawionych  przez  o

dwołującego  w  dniu  2  lipca  2019  r.  oraz  błędnym  sporządzeniem, 

zdaniem o

dwołującego, decyzji o wykluczeniu odwołującego z postępowania. 

Przystępujący wskazał, że żaden z tych zarzutów nie potwierdził się, co w konsekwencji 

prowadzi  do  wniosku,  że  również  zarzut  naruszenia  art.  7  ustawy  P.z.p.,  jako  pochodny 

względem wcześniej omówionych zarzutów, nie znajduje potwierdzenia. 

Przystępujący  stwierdził,  że  zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  w  sposób 

rzetelny  zweryfikował  informacje  podane  przez  wykonawców  uczestniczących  w 


str. 75 

postępowaniu, w tym odwołującego. Okoliczność, że wezwaniem z dnia 25 października 2019 

r.  dał  odwołującemu szanse na  złożenie dodatkowych  wyjaśnień  w  sprawie,  jednoznacznie 

po

twierdza, że zamawiający dążył do wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności 

niniejszej  sprawy  i  poznania  stanowiska  wszystkic

h  zainteresowanych.  Podkreślił,  że 

o

dwołujący  z  możliwości,  jaką  dał  mu  zamawiający,  nie  skorzystał,  tj.  w  odpowiedzi  na 

wskazane  wezwanie nie poda

ł konkretnych odpowiedzi na zadane mu pytanie, a wyłącznie 

wielokrotnie  powtórzył  wcześniejszą  argumentację,  w  „odpowiedziach”  na  poszczególne 

pytania różnie ją ze sobą zestawiając (zmieniając kolejność argumentów, jedne przytaczając 

raz  szerzej, 

raz  węziej).  Wyjaśnienia  te,  podobnie,  jak  wniesione  w  niniejszej  sprawie 

odwołanie,  stanowią  przy  tym  w  przeważającej  mierze  polemikę  z  wymaganiami  s.i.w.z. 

Polemikę, która na obecnym etapie sprawy jest działaniem spóźnionym. 

W tej sytuacji

, w ocenie przystępującego, nie ma podstaw do przyjęcia, że działania 

z

amawiającego naruszyły zasady wynikające z art. 7 ustawy P.z.p. 

Izba ustaliła, co następuje: 

J

ednym  z  warunków  udziału  w  postępowaniu  wskazanym  w  pkt  7.2.  ppkt  3  lit.  b 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia TOM I (IDW), było m. in. dysponowanie osobą, 

proponowaną  do  pełnienia  funkcji  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej 

specjalności  inżynieryjnej  drogowej.  Zgodnie  z  s.i.w.z.  osoba  ta  powinna  legitymować  się 

doświadczeniem: 

„Minimum 10 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących opracowanie 

dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub 

przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic 

min 4 

km na stanowisku/stanowiskach: Głównego Projektanta lub Projektanta Drogowego lub 

Kierownika Zespołu Projektowego 

lub 

doświadczenie  przy  realizacji  1  lub  2  zadań  obejmujących  sprawdzenie  dokumentacji 

projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę 

dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic min 4 km na 

stanowisku/stanowiskach: Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej lub Weryfikatora 

dokumentacji projektowej robót drogowych. 

Jako opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia 

Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu". 


str. 76 

Pismem z dnia 19 kwietnia 2019 roku zamawiający wezwał odwołującego, w trybie art. 

26 ust. 1 ust

awy P.z.p., do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz odpowiednio w s.i.w.z. TOM I (IDW) pkt 7 i 

8,  w  tym  m.  in.  do  złożenia  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności. Zamawiający załączył do tego pisma m. in. wzór 

formularza wykazu osób. 

W dniu 6 maja 2019 roku odwołujący złożył ww. dokumenty i oświadczenia. W wykazie 

osób  na  stanowisko  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności 

inżynieryjnej  drogowej  odwołujący  wskazał  Pana  M.  P.  .  W  kolumnie  5  wykazu  osób, 

zatytułowanej Opis doświadczenia (odpowiednio zgodnie z wymogami określonymi w pkt 7.2 

ppkt 3 lit. b) IDW, wskazano: 

„Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo) Wschodnia 

Obwodnica miasta Poznan

ia. Trasa główna o długości 20,14 km. 

Doświadczenie na stanowisku Projektanta drogowego obejmowało opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

droga klasy S (dwujezdniowa) 

stanowisko: projektant drogowy 

Czas trwania: 06.2008 - 11.2009". 

Pismem z dnia 7 czerwca 

2019 roku zamawiający wezwał odwołującego, w trybie art. 

26 ust. 4 ustawy P.z.p., do wyjaśnienia rozbieżności w zakresie doświadczenia Pana M. P., 

wskazanego  do  pełnienia  funkcji  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej 

specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  na  stanowisku  projektanta  drogowego  obejmującym 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi 

S5  Gniezno- 

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia  Obwodnica  miasta  Poznania".  W 

uzasadnieniu  wez

wania  zamawiający  wskazał,  że  „z  informacji  jakie  uzyskał  z  Oddziału 

GDDKiA  w  Poznaniu  wynika,  że  Pan  M.  P.  na  przedmiotowym  zadaniu  nie  widniał  jako 

projektant drogowy przy opracowywaniu dokumentacji projektowej". 

W odpowiedzi  na  ww.  wezwan

ie, pismem z dnia 18 czerwca 2019 roku, odwołujący 

przekazał  zamawiającemu  wyjaśnienia,  wskazując,  iż  Pan  M.  P.  pełnił  funkcję  projektanta 

drogowego  w  ramach  zadania  pn.  „Projekt  Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno- 

Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia Obwodnica miasta Poznania". Formalnie powyższa 


str. 77 

funkcja nie została zgłoszona do zatwierdzenia przez zamawiającego, niemniej jednak Pan M. 

P. 

brał czynny udział w projektowaniu jako projektant drogowy. 

Dodatkowo odwołujący w dniu 2 lipca 2019 roku, przekazał zamawiającemu dodatkowe 

wyjaśnienia i uzupełnienia dotyczące doświadczenia Pana M. P., wykazując doświadczenie w 

pełnieniu funkcji Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej 

d

rogowej  w  ramach  realizacji  zamówienia  pn.  „Pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i 

realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na 

odcinku  Nowe  Marzy  -  Bydgoszcz  - 

granica  województwa  kujawsko  -  pomorskiego  i 

wie

lkopolskiego  z  podziałem  na  3  części",  w  zakresie  Części  2  polegającej  na  „Pełnieniu 

nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i 

budowa  drogi  ekspresowej  S-

5  na  odcinku  od  węzła  „Dworżysko"  (bez  węzła)  do  węzła 

„Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4 km".  

Ponadto 

odwołujący  przekazał  także  oświadczenie  o  uczestnictwie  Pana  M.  P.  w 

pracach  projektowych  dla  zadania  „Projekt  Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno- 

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia  Obwodnica  miasta  Poznania".  Oświadczenie  to 

zostało podpisane przez Dyrektora Działu Projektowania w AECOM - p. A. L.-N. oraz przez p. 

M.  P.  . 

Z  treści  oświadczenia  wynika  potwierdzenie  uczestnictwa  pana  M.  P.  w  pracach 

projektowych zespołu drogowego dla tematu S5 WOP dla drogi ekspresowej, węzłów, miejsc 

obsługi podróżnych oraz dróg dojazdowych w zakresie między innymi: 

geometrii poziomej i pionowej drogi ekspresowej, węzłów i MOP, 

połączenia projektowanych dróg z istniejącym układem komunikacyjnym, 

zapewnieniem dostępności do działek osób trzecich, 

konstrukcji nawierzchni dróg i parkingów, 

przekrojów normalnych i szczegółów konstrukcyjnych. 

dniu 29 sierpnia 2019 roku zamawiający poinformował odwołującego o wykluczeniu 

go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. Zgodnie z treścią pisma z 

dnia 29 sierpnia 2019 roku, w ocenie zamawiającego, odwołujący w zakresie doświadczenia 

Pana M. P. w wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego w postępowaniu. 

Odwołujący w dniu 9 września 2019 roku złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie  od  niezgodnej  z  prawem  czynności  zamawiającego  polegającej  na  wykluczeniu 

odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.  poprzez 


str. 78 

uznanie,  że  odwołujący  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu. 

Wyrokiem  z  dnia  26  września  2019  roku  sygn.  akt  KIO  1754/20  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  uwzględniła  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  bezzasadnego  uznania,  że 

odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informację wprowadzające 

w błąd zamawiającego, mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w  postępowaniu,  co  skutkowało  wykluczeniem  wykonawcy  z  postępowania,  oraz  zarzutu 

sporz

ądzenia  uzasadnienia  czynności  zamawiającego  polegającej  na  wykluczeniu 

w

ykonawcy  z  postępowania  w  sposób  lakoniczny  i  ogólny,  nie  odnoszący  się  do 

poszczególnych  przesłanek,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  Prawa  zamówień 

publicznych.  W  konsekwencji  Izba  nakaz

ała  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wykluczenia o

dwołującego z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą oraz nakazała 

z

amawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert.  

Izba uznała, że zamawiający w sposób niewystarczający uzasadnił podstawy faktyczne 

wykluczenia odwołującego na podstawie art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy P.z.p., co jednocześnie 

skutkuje  uznaniem,  że  także  nie  wykazał  trafności  swojego  stanowiska,  co  do  samej 

konieczności czynności wykluczenia odwołującego na podstawie art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy 

P.z.p. Izba uznała, że w dużej mierze zamawiający w swoim piśmie z 29.08.2019 r. ograniczył 

się jedynie do powtórzenia przesłanek ustawowych wynikających z art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy 

P.z.p. Dotyczy to przede 

wszystkim przesłanki, zgodnie z którą: a) wykonawca przedstawiając 

informację  działał  lekkomyślnie  lub  w  sposób  niedbały;  b)  informacje  te  mogły  mieć  istotny 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postepowaniu  o  udzielnie 

zamówienia.    

W zakre

sie pierwszej przesłanki, zgodnie z którą wykonawca przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, Izba uznała, że przedstawione w piśmie z 29.08. 2019 

r. uzasadnienie faktyczne jest generalnie wystarczające, choć pewne elementy mogłyby być 

prz

edstawione  w  czytelniejszy  sposób,  w  zakresie  tego  ile  razy  zamawiający  weryfikował 

doświadczenie wskazanej osoby, w jakich terminach i dlaczego nie uznał oświadczenia p. M. 

P. 

z 11.07.2019 r. uzyskanego z Oddziału GDDKiA w Poznaniu. Względem zaś uznania, czy 

rzeczywiście informacja podana w wykazie osób zadania realizowanego dla Oddziału GDDKiA 

w  Poznaniu,  w  kontekście  wymogu  z  pkt  7.2.3  lit.  b  ppkt  13  s.i.w.z.  stanowi  informacje 

wprowadzające  w  błąd,  Izba  stwierdziła,  że  nie  wystarczy,  aby  zaistniały  jakakolwiek 

przesłanka,  ale  wszystkie  kumulatywnie.  W  konsekwencji  od  ewentualnych  ustaleń 

zamawiającego w tym zakresie w toku ponownego badania i oceny ofert, jak i ewentualnego 


str. 79 

skutecznego wykazania i wyczerpującego uzasadnienia wszystkich trzech przesłanek będzie 

zależało, czy ta informacja ma taki charakter, czy też nie i czy może być podstawą wykluczenia 

z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p.   

Na  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystępujący  wniósł  skargę  do  Sądu 

okręgowego  w  Warszawie.  Skarga  została  odrzucona  postanowieniem  z  dnia 

……………………….. sygn. akt ……………………………………………….. 

W dniu 25 października 2019 roku zamawiający, działając w trybie art. 26 ust. 4 ustawy 

P.z.p., 

wezwał odwołującego do złożenia kolejnych wyjaśnień, m.in. w odniesieniu do osoby 

wskazanej  na  stanowisko  Głównego  weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności 

inżynieryjnej drogowej - Pana M. P. w zakresie następujących kwestii: 

1) podania daty uzyskania przez M. P.  

wpisu na listę właściwej Izby samorządu zawodowego, 

potwierdzonego  zaświadczeniem  wydanym  przez  tą  Izbę  oraz  daty,  od  której  Pan  M.  P. 

posiadał ubezpieczenie OC jako projektant; 

2) wyjaśnienia na jakiej podstawie, uwzględniając treść regulacji art. 12 ust. 1 w związku z art. 

12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, odwołujący  uznał, że Pan  M. P. w okresie od czerwca 

2008  roku  do  listopada  2009  roku  posiadał  uprawnienia  budowlane,  umożliwiające 

sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant drogowy przy 

opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania: „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi 

S5  Gniezno-

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia  obwodnica  miasta  Poznania",  a  w 

konsekwencji mógł wykazać się doświadczeniem na tym stanowisku; 

wyjaśnienia sformułowania „czynny udział w projektowaniu jako projektant drogowy", 

odnoszącego się do doświadczenia M. P. przy opracowaniu w okresie od czerwca 2008 roku 

do  listopada  2009  roku,  dokumentacji  projektowej  dla  zadania:  „Projekt  Budowlany  i 

Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-

Poznań (węzeł  Kleszczewo). Wschodnia obwodnica miasta 

Poznania"; 

wyjaśnienia  na  jakiej  podstawie  faktycznej  i  prawnej  (ze  wskazaniem  konkretnej 

podstawy prawnej) odwołujący uważa, że wskazany „czynny udział w projektowaniu" spełnia 

wymogi określone przez zamawiającego w pkt 7.2. ppkt 3 lit. b IDW; 

wskazania, czy i jakie działania zostały podjęte przez odwołującego w celu dokonania 

należytej weryfikacji wskazanego w ofercie doświadczenia Pana M. P. ; 

wyjaśnienia  czy  odwołujący  przed  złożeniem  oświadczeń  zawartych  w  ofercie 

dotyczących  doświadczenia  Pana  M.  P.  żądał  od  niego  przedstawienia  dokumentów 

potwierdzających posiadanie doświadczenia przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla 


str. 80 

zadania: „Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno-Poznań (węzeł Kleszczewo). 

Wschodnia  obwodnica  miasta  Poznania"  oraz  czy  weryfikował  posiadanie  uprawnień  do 

wykonywania  samodzielnej  funkcji  technicznej  w  budownictwie  Pana  M.  P.  w  okresie  od 

czerwca 2008 roku do listopada 2009 roku. 

W dniu 4 listopada 2019 roku odwołujący wniósł odwołanie na czynność wezwania go 

do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy P.z.p. 

Wyrokiem  z  dnia  19  listopada  2019  roku  sygn.  akt  KIO  2239/19  Krajowa  Izba 

Odwoławcza oddaliła odwołanie. 

Na  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  żaden  z  uczestników  postępowania 

odwoławczego nie wniósł skargi do sądu okręgowego. 

Odwołujący pismem z dnia 8 listopada 2019 roku odpowiedział na ww. wezwanie do 

wyjaśnień. W ww. piśmie odwołujący wyjaśnił m.in., że: 

Pan  M.  P. 

został  wpisany  na  listę  Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów 

Budownictwa w dniu 1 grudnia 2008 roku i od tej daty posiadał wymagane ubezpieczenie OC 

jako projektant; 

wymogi s.i.w.z. wskazane w pkt 7.2 ppkt 3 lit. b IDW co do osoby proponowanej na 

stanowisko  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności  inżynieryjnej 

drogowej  nie  wskazywały,  iż  w  okresie  przedstawianego  doświadczenia  osoba  ta  powinna 

posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; 

odwołujący nie wskazał w wykazie osób, iż Pan M. P. w okresie od czerwca 2008 roku 

do  listopada  2009  roku był  uprawniony  do  sprawowania samodzielnej funkcji  technicznej  w 

budownictwie,  a  jedynie,  iż  posiadał  doświadczenie  w  okresie  od  czerwca  2008  roku  do 

listopada  2009  roku  na  stanowisku  projektanta  drogowego,  które  obejmowało  opracowanie 

dokumentacji projektowej; 

4)  dopuszczalne  jest  szerokie  rozumien

ie  pojęcia  „stanowiska  projektant  drogowy"  -  dla 

odwołującego omawiany warunek oznaczał możliwość wskazania każdej osoby, która posiada 

uprawnienia  budowlane  w  zakresie  projektowania  w  specjalności  drogowej  i  która  przez 

minimum  10  miesięcy  brała  udział  w  realizacji  1  lub  2  zadań  obejmujących  opracowanie 

dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub 

przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic 

min 4 km na stanowisku projektanta drogowego; 

pod  sformułowaniem  „czynny  udział  w  projektowaniu  jako  projektant  drogowy" 

odwołujący rozumie jako udział w pracach projektowych na stanowisku projektanta drogowego 


str. 81 

w większym zespole projektowym, gdyż opracowanie dokumentacji projektowych dla dużych 

inwestycji  drogowych  czy  kolejowych  wymaga  zaangażowania  zespołów  projektowych,  w 

ramach których udział bierze nawet po kilku projektantów z danej branży; 

zamawiający  pominął  fakt,  iż  Pan  M.  P.  posiada  również  wymagane  przez 

zamawiającego doświadczenie na innym zadaniu pn. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem 

i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na 

odcinku  Nowe  Marzy  - 

Bydgoszcz  ~  granica  województwa  kujawsko  -  pomorskiego  i 

wielkopolskiego  z  podziałem  na  3  części",  w  zakresie  Części  2  polegającej  na  „Pełnieniu 

nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i 

budowa  drogi  ekspresowej  S-

5  na  odcinku  od  węzła  „Dworzysko"  (bez  węzła)  do  węzła 

„Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4 km"; 

przedmiotowe doświadczenie Pana M. P. było również przedstawiane przez AECOM 

w  ramach  ofert  składanych  w  innych  postępowaniach  przetargowych  prowadzonych  przez 

podmioty pu

bliczne, w tym Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad; w ramach tych 

postępowań  ten  sam  zamawiający  - Generalna Dyrekcja  Dróg  Krajowych i  Autostrad  badał 

oferty AECOM i doświadczenie Pana M. P. i nie było ono nigdy wcześniej zakwestionowane; 

AECOM  jako  pracodawca  Pana  M.  P.

, posiadał wiedzę o jego doświadczeniu, które 

przedstawił w wykazie osób. 

Z

amawiający  pismem  z  dnia  10  marca  2020  roku  poinformował  odwołującego  o 

ponownym wykluczeniu go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. 

pismem następującej treści: 

Zamawiający  -  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Katowicach, 

działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznyc

h  (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579  ze  zm.)  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp",  informuje  co 

następuje: 

Wykonawca, Konsorcjum Firm: AECOM Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa; 

DIM  Pracownia  Projektowa  D

róg  i  Mostów  R.  K.  ul.  Sosnowa  6F,  71-468  Szczecin,  (dalej 

„Wykonawca" lub „Konsorcjum Aecom”). 

zostaje wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 


str. 82 

Dla wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp 

niezbędne jest wykazanie, że łącznie zostały spełnione trzy przesłanki: 

przedstawione przez wykonawcę informacje wprowadzają zamawiającego w błąd, 

informacje  wprowadzające  w  błąd  mogą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

zamawiającego, 

przedstawienie informacji wprowadzających w błąd nastąpiło w wyniku lekkomyślności 

lub niedbalstwa wykonawcy. 

ad. 1) przedstawione przez wykonawcę informacje wprowadzają zamawiającego w błąd, są to 

informacje nieprawdziwe, czyli niemające odzwierciedlenia w rzeczywistości. 

Zgodnie  z  wymogiem  zawartym  w  pkt  7.2.3.  lit.  b)  ppkt  13)  SIWZ  TOM  I  (IDW),  osoba 

proponowana  do  pełnienia  funkcji  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej 

specjalności inżynieryjnej drogowej, miała legitymować się następującym doświadczeniem: 

„Minimum 10 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących opracowanie 

dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowalnego na budowę lub 

przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic 

min, 4 km na stanowisku/stanowiskach: 

Głównego Projektanta 

 lub Projektanta Drogowego lub 

Kierownik Zespołu Projektowego lub doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących 

sprawdzenie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowalnego na 

budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych 

dróg lub ulic mim 4 km na stanowisku/stanowiskach: 

Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej lub 

Weryfikatora dokumentacji projektowej robót drogowych 

Jako opracowanie lub sprawd

zenie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie 

do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu, " 

W złożonym na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp „Wykazie osób” 

na  potwierdzenie  spe

łnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  na  stanowisko  Głównego 

Weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności  inżynieryjnej  drogowej  Wykonawca 

wskazał Pana M. P. z doświadczeniem na stanowisku Projektanta drogowego w okresie od 


str. 83 

08 r. do 11.2009 r. przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania „Projekt 

Budowlany i 

Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-

Poznań (węzeł  Kleszczewo). Wschodnia obwodnica  miasta 

Poznania”  

Zamawiający  weryfikując  przedmiotową  informację  zwrócił  się  do  Oddziału  GDDKiA  w 

Poznaniu pismem z dnia 17.05.2019r., o potwierdzenie następujących informacji: 

„Czy Pan M. P. pełnił funkcję. Projektanta drogowego na zadaniu: Droga S5 Gniezno - Poznań 

(węzeł Kleszczewo), Wschodnia Obwodnica miasta Poznania. 

Prosimy również o wskazanie czy Pan M. P. pełnił ww. funkcję w okresie 06.2008 – 11.2009 

oraz  czy  przedmiotowa  funkcja  obejmowała  opracowanie  dokumentacji  projektowej 

składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę dróg lub ulic 

klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 4 km). " W odpowiedzi 

Zamawiający uzyskał stanowisko Oddziału GDDKiA w Poznaniu pismem z dnia 21.05.2019r. 

(na rzecz którego zadanie było realizowane), zgodnie z którym: 

„Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Poznaniu  (...)  nie  potwierdza 

informacji,  dotyczących  pełnienia  funkcji  projektanta  drogowego  przez  Pana  M.  P.  przy 

opracowaniu  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  polegającego  na  budowie  drogi 

ekspresowej  S5  Gniezno  - 

Poznań  (węzeł  „Kleszczewo”).  Na  dokumentacji  projektowej 

widnieją nazwiska innych projektantów. " 

W  związku  z  powyższym,  Zamawiający  pismem  z  dnia  07.06.2019  r.  znak: 

O.KA.D3.2410.67.2018/2019.545.ak wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, 

do złożenia wyjaśnień w zakresie powyższych rozbieżności dotyczących doświadczenia Pana 

M. P. na ww. zadaniu: 

„w przedłożonym na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykazie Osób w odniesieniu do 

osoby 

wskazanej do pełnienia funkcji: 

2,1.  Głównego  weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności  inżynieryjnej  drogowej  - 

wskazaliście Państwo Pana M. P. z doświadczeniem na stanowisku Projektanta drogowego 

obejmującym  opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania:  „Projekt  Budowlany  i 

Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-

Poznań (węzeł  Kleszczewo), Wschodnia obwodnica  miasta 

Poznania" (od 06.2008 do 112009). 

Z  informacji  jakie  uzyskano  z  Oddziału  GDDKiA  w  Poznaniu  wynika,  że  Pan  M.  P.  na 

prz

edmiotowym zadaniu nie widniał jako projektant drogowy przy opracowaniu dokumentacji 

projektowej

.” 


str. 84 

W odpowiedzi na wystosowane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp 

wezwanie  do  wyjaśnień  z  dnia  7  czerwca  2019r.,  Wykonawca  pismem  nr:  4787-  2437  

WR/84/2019 z dnia 18 czerwca 2019r. podtrzymał swoje stanowisko w zakresie dot. pełnienia 

przez ww. osobę funkcji projektanta drogowego na wskazanym w „Wykazie Osób” zadaniu, z 

zastrzeżeniem, iż jak wyjaśnił Wykonawca: 

„Formalnie powyższa funkcja nie została zgłoszona do zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

niemniej jednak Pan M. P. 

brał czynny udział w projektowaniu jako projektant drogowy." 

Wobec  powyższego  Zamawiający  pismem  nr  O.KA.I-4.4143/4.4.2019.1858.SIWG  z  dnia 

.2019r.  po  raz  drugi  zwrócił  się  do  Oddziału  GDDKiA  w  Poznaniu  o  zweryfikowanie 

wykonanej na rzecz ww. jednostki organizacyjnej dokumentacji projektowej: 

„Czy Pan M. P. pełnił funkcję Projektanta drogowego na zadaniu: Droga S5 Gniezno - Poznań 

(węzeł Kleszczewo, Wschodnia Obwodnica miasta Poznania. 

Z  informacji  uzyskanej  od  Konsultanta  wynika,  że:  Pan  M.  P.  brał  czynny  udział  w 

projektowaniu jako projektant drogowy. " 

Oddział GDDKiA w Poznaniu ponownie pismem znak: O.PO.I-4.41.11.145.3.2019.ed z dnia 

10.07.2019r. nie potwierdził faktu pełnienia funkcji Projektanta drogowego przez Pana M. P. 

przy  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  dla  wymienionego  zadania.  Jednocześnie 

podkreślono,  że  nazwisko  w/w  osoby  nie  figuruje  w  dokumentacji  projektowej.  Dodatkowo, 

Oddział GDDKiA w Poznaniu na potwierdzenie powyższego przekazał fragmenty Projektów 

Zagospodarowania  Terenu  na  których  widnieją  nazwiska  zespołów  projektowych  i 

sprawdzających. 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający - Oddział GDDKiA w Katowicach również sprawdził 

dokume

ntację  pn.:  „Projekt  Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-Poznań  (węzeł 

Kleszczewo). Wschodnia obwodnica miasta Poznania". W wyniku tego sprawdzenia ustalono, 

że wśród projektantów wchodzących w skład zespołów projektowych brak jest osoby Pana M. 

P.. 

Zauważyć  należy  również,  że  szczegółowe  zestawienia  projektantów  i  projektantów 

sprawdzających  stanowiące  część  dokumentacji  projektowej,  przekazane  zostało 

Zamawiającemu  wraz  z  przedmiotową  dokumentacją  przez  jej  Wykonawcę  tj.  Biuro 

Projektowe DHV POLSKA Sp. z o.o. 

Z  przedstawionych  powyżej  faktów  wynika,  iż  nie  prawdą  jest  że  Pan  M.  P.  brał  udział  w 

opracowaniu dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowalnego na 


str. 85 

zadaniu  „Projekt  Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-Poznań  (węzeł  Kleszczewo). 

Wschodnia obwodnica miasta Poznania" na stanowisku projektanta drogowego. 

Nie  jest  tak  jak  twierdzi  Wykonawca,  że  wystarczy  jakikolwiek  czynny  udział,  by  uznać 

spełnienie warunku udziału. Zamawiający, jak wskazano wyżej, wymagał doświadczenia przy 

opracowaniu dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na 

stanowisku  Głównego  projektanta  lub  Projektanta  drogowego  lub  Kierownika  Zespołu 

Projektowego. Do takiego stanowiska przychyliła się również Izba w wyroku z dnia 26 września 

2019r. Sygn. akt: KIO 1754/19: 

„Odnośne  sposobu  rozumienia  wymogu  z  pkt  7.2.3  lit,  b  ppkt  13  SIWZ  przywołanego  w 

informacji  o  wykluczeniu  z  29.08.2019  r., 

Izba  uznaje  stanowisko  Zamawiającego 

przedstawione na rozprawie. Z postanowień SIWZ przywołanych w informacji o wykluczeniu z 

29.08.2019  r,  wynika  bowiem,  w  ocenie  Izby,  że  chodziło  o  wykazanie  się  przez  osobę 

wskazaną, określonym oczekiwanym doświadczeniem „na stanowisku/ stanowiskach", nie zaś 

o  wykazanie  jakiegokolwiek  projektanta,  czy  też  uczestnika  prac  projektowych  zespołu 

drogowego.  Należy  przychylić  się  do  stanowiska  Zamawiającego,  że  osoby  na  danych 

stanowiskach opracowują dane dokumenty i podpisują je, biorą więc odpowiedzialność za ich 

treść.  Przysługują  im  także  z  tego  tytułu  prawa  autorskie,  czy  też  obowiązki  związane  z 

nadzorem. Nie można uznać, do czego de facto dąży Odwołujący, aby objąć doświadczeniem 

nieograniczoną liczbę osób, które pracowały nad projektem i umożliwić im wykazywanie się 

doświadczeniem z niego wynikającym." 

Wykonawca w Wykazie Osób wskazał, że Pan M. P., posiada doświadczenie „na stanowisku 

Projektanta  drogowego  obejmującym  opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania: 

„Projekt Budowlany i Wykonawczy drogi S5 Gniezno-Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia 

obwodnica miasta Poznania” w okresie 06.2008 - 11,2009. " 

Z  informacji  uzyskanych  przez  Za

mawiającego  za pośrednictwem wyszukiwarki  znajdującej 

się  na  stronie  internetowej  Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  wynika,  że  Pan  M.  P.  w 

okresie od czerwca 2008 do listopada 2008 (tj. okresie objętym wskazanym przez Wykonawcę 

doświadczeniem) w ogóle nie był członkiem właściwej Izby samorządu zawodowego. 

Co więcej powyższe okoliczności zostały również potwierdzone przez Wykonawcę w piśmie z 

dnia 08.11.2019r. znak: 4787-

2437/1354/2019. Bezspornym pozostaje zatem fakt, iż Pan M. 

P. 

na listę członków właściwej izby został wpisany w grudniu 2008 rok i od tej daty posiadał 

wymagane ubezpieczenie OC jako projektant. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  osobą  posiadającą  doświadczenie  na  stanowisku  projektanta 

drogowego  tj.  osobą  posiadającą  doświadczenie  w  zakresie  wykonywania  samodzielnej 


str. 86 

funkcji technicznej proj

ektanta, może być wyłącznie osoba, która nie tylko posiada stosowne 

uprawnienia  projektowe  potwierdzone  wpisem  w  drodze  decyzji,  do  centralnego  rejestru,  o 

którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

z  20

06  r.  Nr  156,  poz.  1118  z  późn.  zm.)  (dalej:  „ustawa  Prawo  budowlane"),  ale  również 

legitymuje  się  wpisem  na  listę  członków  właściwiej  izby  samorządu  zawodowego, 

potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - 

za samodzielną funkcję techniczną 

w  budownictwie  uważa  się  działalność  związaną  z  koniecznością  fachowej  oceny  zjawisk 

technicznych  lub  samodzielnego  rozwiązania  zagadnień  architektonicznych  i  technicznych 

oraz  technicznoorganizacyjnych,  a  w 

szczególności  działalność  obejmującą  projektowanie, 

sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego. 

Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania 

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  stanowi  wpis,  w  drodze  decyzji,  do 

centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane, 

oraz  - 

zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  wpis  na  listę  członków  właściwiej  izby  samorządu 

zawodowego,  potwierdzon

y  zaświadczeniem  wydanym  przez  te  izbę,  z  określonym  w  niej 

terminem ważności. 

Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych 

architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz  urbanistów  (Dz.U.  2001  nr  5  poz.  42)  -  Prawo 

wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  oraz  samodzielnego 

projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym 

takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

Zatem we wskazanym przez Wykonawcę okresie od czerwca 2008 roku do listopada 2008 

roku  Pan  M.  P.  nie 

mógł  zajmować  stanowiska  projektanta  drogowego  przy  opracowaniu 

„Projektu  Budowlanego  i  Wykonawczego  drogi  S5  Gniezno-Poznań  (węzeł  Kleszczewo). 

Wschodnia  obwodnica  miasta  Poznania”,  ponieważ  w  myśl  ww.  przepisów  podstawą  do 

wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  stanowi  wpis  na  listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

Analiza  przedłożonych  przez  Wykonawcę  dokumentów,  oświadczeń,  wyjaśnień  oraz 

informacji  uzyskanych  przez  Zamawiającego  w  wyniku  przeprowadzonych  czynności 

weryfikacyjnych, wskazuje na to, iż Wykonawca przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego.  Wykonawca  bez  wątpienia  podał  informacje  nieprawdziwe,  niemające 

odzwierciedlenia w rzeczywistości, bowiem Pan M. P. nie zajmował stanowiska projektanta 

drogowego przy opracowaniu dokumentacji dla ww. zadania. 


str. 87 

Wykonawca nie przedstawił żadnego dowodu na potwierdzenie tego, że oświadczenie złożone 

przez  niego  w  Formularzu  Wykaz  osób  jest  prawdziwe  i  p.  M.  P.  faktycznie  zajmował 

stanowisko projektanta drogowego przy opracowaniu przedmiotowej dokumentacji. 

Pomimo wątpliwości Zamawiającego, Wykonawca wciąż podtrzymywał, że Pan M. P. zdobył 

doświadczenie  na  stanowisku  projektanta  drogowego  na  zadaniu:  „Projekt  Budowlany  i 

Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-

Poznań (węzeł  Kleszczewo). Wschodnia obwodnica  miasta 

Poznania”. 

Po ogłoszeniu wyroku KIO z dnia 26 września 2019r. Sygn. akt: KIO 1754/19 Zamawiający 

pismem z dnia 25.10.2019r znak: O.KA.D-

3.2410.67.2018/2019.1047.ak wezwał Wykonawcę 

do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.. 

W  odpowiedzi  na  powyższe  Wykonawca  pismem  z  dnia  08.11.2019  r.  pismo  nr  4787-

wyjaśnił: 

„Wymogi  SIWZ  wskazane  w  pkt  7.2  ppkt  3  b  IDW,  co  do  doświadczenia  osoby 

proponowanej na stanowisko Głównego weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności 

inżynieryjnej drogowej, nie wskazywały, iż w okresie przedstawianego doświadczenia osoba 

ta  powinna  posiadać  uprawnienia  do  sprawowania  samodzielnej  funkcji  technicznej  w 

budownictwie." 

„przedmiotowe doświadczenie Pana M. P. było również przedstawiane przez AECOM 

w  ramach  ofert  składanych  w  innych  postępowaniach  przetargowych  prowadzonych  przez 

podmioty publiczne, w tym Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach tych 

postępowań, ten sam Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, badał 

oferty AECOM i doświadczenie Pana M. P. i nie było ono nigdy wcześniej zakwestionowane." 

„AECOM jako pracodawca Pana M. P., posiadał wiedzę o jego doświadczeniu, które 

przedstawił  w  Wykazie  osób.  W  związku  z  tym,  nie  było  koniecznym  dodatkowe  żądanie, 

bezpośrednio  od  Pana  M.  P.,  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających  posiadanie 

doświadczenia na tym zadaniu. 

„odnosząc  się  do  weryfikacji  posiadanych  przez  Pana  M.  P.  uprawnień  do 

wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budown

ictwie, wskazujemy, iż AECOM, jako 

pracodawca Pana M. P.

, posiada informacje co do uprawnień i przynależności Pana M. P. do 

odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa. ” 

Nie może ulegać wątpliwości, iż zajmowanie określonego stanowiska pozostaje w integralnym 

związku z odpowiedzialnością jaka się z nim wiąże. Zatem osobą posiadającą doświadczenie 

na stanowisku projektanta drogowego dla danego zadania może być wyłącznie osoba, która 


str. 88 

posiadając  stosowne  uprawnienia  projektowe  faktycznie  zajmowała  stanowisko  projektanta 

drogowego  dla  przedmiotowego  zadania  wchodząc  w  skład  zespołu  projektowego  i  biorąc 

faktyczny  udział  w  prowadzonych  pracach  projektowych  jako  projektant  drogowy,  a  nie  jak 

wskazuje Wykonawca „osoba biorąca czynny udział w pracach zespołu projektowego”. 

Osoby  wykonujące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie  są  odpowiedzialne  za 

wykonywanie  tych  funkcji  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  za 

należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 

Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, 

w  drodze  decyzji,  do  centralnego  rejestru  oraz  - 

zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na 

listę  członków  właściwej  izby  samorządu  zawodowego,  potwierdzony  zaświadczeniem 

wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

Nie  jest  możliwe  wykazanie  doświadczenia  na  stanowisku  projektanta  bez  posiadania 

wymaganych  prawem  uprawnień  oraz  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 

budownictwie. Osoba, która nie posiada wpisu na listę właściwej izby inżynierów, nawet jeżeli 

uzyskała już właściwe uprawnienia budowlane, nie może wykonywać i sprawdzać projektów 

budowlanych,  co  wynika  z  przepisu  art.  6  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o 

samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz  urbanistów,  który 

wyklucza możliwość uznania takiej osoby za projektanta opracowującego projekt budowlany. 

Wykonawca  działający  z  należytą  starannością  musiał  mieć  zatem  świadomość,  że 

doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Głównego Weryfikatora dokumentacji 

projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej wymagane w ramach warunku w pkt 7.2.3. lit. 

b) ppkt 13) SIWZ TOM I (IDW), musi zostać zdobyte w okresie kiedy dana osoba posiadała 

stosowne uprawnienia projektowe i była uprawniona do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych  w  budownictwie  oraz  samodzielnego  projektowania  przestrzeni  w  skali 

regionalnej  i  lokalnej  oraz  faktycznie  zajmowała  stanowisko  projektanta  drogowego  dla 

przedmiotowego zadania wchodząc w skład zespołu projektowego i biorąc faktyczny udział w 

prowadzonych pracach projektowych jako projektant drogowy  

Wykonawca  nie  przedłożył  żadnego  dowodu  na  twierdzenie,  iż  Pan  P.  pełnił  funkcję 

projektanta drogowego na zadaniu. Zamawiający dokonując weryfikacji doświadczenia Pana 

P. 

nie  znalazł  żadnego  dowodu  na  potwierdzenie  stanowiska  Wykonawcy.  Tym  samym, 

oświadczając w formularzu „Wykaz osób”, że Pan P.posiada doświadczenie zgodne z opisem 

warunku udziału, zdobyte w ramach zadania, Wykonawca przedstawił informacje niezgodne 

ze  stanem  faktycznym,  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd.  Należyta  staranność 

profesjonalisty  nakłada na  wykonawcę,  który  składa ofertę,  dokumenty  i  oświadczenia,  aby 

upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. 


str. 89 

Wykonawca posiadał wiedzę zarówno w zakresie posiadanych uprawnień jak i doświadczenia 

Pan P.

, jako jego pracodawca. Zatem nie powinien mieć problemu z ustaleniem faktów. Ze 

strony profesjonalnych podmiotów wymaga się większej staranności w przygotowaniu oferty, 

tym bardziej że Wykonawca, działa na rynku od wielu lat. Przeświadczenie Wykonawcy, że 

dotychczas wykazywane takie samo doświadczenie w innych postępowaniach było uznawane, 

nie oznacza, że ma nadać spornej informacji prawdziwości w aktualnym postępowaniu. 

W konsekwencji powyższego, oceniając złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia oraz biorąc 

pod  uwagę  informacje  uzyskane  z  Oddziału  GDDKiA  w  Poznaniu,  Zamawiający  uznał,  iż 

informacje wskazane przez Wykonawcę w Formularzu - Wykaz osób są nieprawdziwe, czyli 

niemające  odzwierciedlenia  w  rzeczywistości,  a  to  oznacza  że  są  informacjami 

wprowadzającymi zamawiającego w błąd. 

Ad. 2) informacje wprowad

zające w błąd mogą mieć istotny wpływ na decyzje zamawiającego: 

Zamawiający  w  postepowaniu  przewidział  zastosowanie  procedury  odwróconej  zgodnie  z 

treścią art. 24aa ustawy Pzp, która polega na tym, że zamawiający w toku czynności oceny 

ofert nie dokonuje p

odmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków 

udziału  w  postępowaniu,  braku  podstaw  do  wykluczenia),  nie  badając  nawet  wszystkich 

wstępnych  oświadczeń  wykonawców,  składanych  w  szczególności  w  formie  jednolitego 

europejskiego  dokumentu  z

amówienia. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonał oceny 

ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny 

ofert  opisanych  w  SIWZ.  Dopiero  potem,  wyłącznie  w  odniesieniu  do  Wykonawcy,  którego 

oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  (uplasowała  się  na  najwyższej  pozycji 

rankingowej), Zamawiający dokonał oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbadał oświadczenie 

wstępne, a następnie zażądał przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w 

celu  potwie

rdzenia,  że  nie  podlega  on  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wezwał Wykonawcę 

pismem znak O.KA.D-

3.2410.67.2018/2019.371.ak z dnia 19.04.2019r., którego oferta została 

najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp. 

Następnie Zamawiający dokonał weryfikacji oświadczeń i dokumentów pod kątem wykazania 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w odniesieniu do tego Wykonawcy, 

którego  ofertę  ocenił  najwyżej,  tj.  wykonawcy,  który  uplasował  się  na  najwyższej  pozycji  w 

rankingu ofert,  przed  formalnym  poinformowaniem wykonawców  o  czynności  wyboru oferty 

najkorzystniejszej. Należy przy tym rozróżnić proces dokonywania faktycznej oceny ofert przez 

zamawiającego od formalnej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 


str. 90 

jaką  jest  wybór  najkorzystniejszej  oferty,  o  której  zamawiający  informuje  pozostałych 

wykonawców, stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

W wyniku weryfikacji dokumentów i oświadczeń Zamawiający ustalił, iż osoba proponowana 

do  pełnienia  funkcji  Głównego  Weryfikatora  dokumentacji  projektowej  specjalności 

i

nżynieryjnej  drogowej  nie  pełniła  funkcji  projektanta  drogowego  na  zadaniu  wykazanym  w 

Formularzu „Wykaz osób". Było to jedyne zadanie wskazane przez Wykonawcę w odniesieniu 

do  tej  osoby.  Weryfikacja  doświadczenia  oraz  wyjaśnienia  złożone  przez  Wykonawcę, 

potwierdziły to, iż Wykonawca przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, 

niemające  odzwierciedlenia  w  rzeczywistości,  bowiem  Pan  M.  P.  nie  zajmował  stanowiska 

projektanta drogowego przy opracowaniu: „Projektu Budowlanego j Wykonawczego drogi S5 

Gniezno-

Poznań (węzeł Kleszczewo). Wschodnia obwodnica miasta Poznania”  

Informacje przedstawione przez Wykonawcę, pozostają w sprzeczności z rzeczywistością, a 

ich podanie skutkowało mylnym przekonaniem, że wskazane doświadczenie Pana P. spełnia 

wymogi z pkt 7.2.3 lit. b ppkt 13 SIWZ. W konsekwencji, gdyby Zamawiający nie zweryfikował 

doświadczenia Pana M. P., to oferta Wykonawcy zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza - 

a więc Zamawiający dokonałby innej  decyzji,  aniżeli  gdyby w  błąd  nie został  wprowadzony 

(zob. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 września 2019 r. Sygn. akt XIX Ga 

W świetle art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

wykluczeniu  podlega  wykonawc

a  za podanie wprowadzających  w  błąd  informacji,  które  nie 

muszą wpływać na działania zamawiającego, ale wystarczy, że mogą mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu. Do informacji mogących mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez  zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  co  do  zasady,  można  zaliczyć  informacje stanowiące  podstawę  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej, wykluczenia wykonawcy, czy też odrzucenia jego oferty. 

Wykonawca będący profesjonalistą w swojej branży, musiał podczas przygotowywania oferty 

zdawać  sobie  sprawę  z  tego,  iż  przyjęcie  doświadczenia  Pana  M.  P.  na  ww.  zadaniu  na 

stanowisku Projektanta drogowego jako spełniającego warunki udziału odmiennie niż wynika 

z SIWZ, będzie miało realny wpływ na ich ocenę przez Zamawiającego w ramach oceny ofert 

i mogło przesądzić o wyborze oferty najkorzystniejszej, bowiem Wykonawca wezwany został 

do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wskazać również należy, iż Zamawiający podjąłby decyzję o wyborze oferty Wykonawca w 

oparciu o złożone przez niego dokumenty i oświadczenia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp 

uznając je za prawdziwe i wiarygodne. 


str. 91 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  informacje  wymagane  dla  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu są informacjami mającymi istotny wpływ na podstawowe decyzje podejmowane 

przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  bowiem  stanowią  podstawę  do  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu Konsorcjum Aecom przedstawiło informacje w 

taki sposób, aby Zamawiający uznał, że doświadczenie Pana M. P. spełnia wymogi określone 

w SIWZ, a w konsekwencji dokonał wyboru oferty Konsorcjum Aecom jako najkorzystniejszej 

i udzielił zamówienia. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż zaistniała wynikająca z przepisu art. 24 ust. 

1  pkt  17)  ustawy  Pzp,  przesłanka  istotnego  wpływu  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przepis odnosi się do 

wprowadzających w błąd informacji, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez  zamawiającego,  co  oznacza,  że  dla  wypełnienia  przesłanki,  wystarczy  możliwość 

wywarcia  wpływu  na  takie  decyzje.  Zaznaczenia  przy  tym  wymaga,  że  służy  to  ochronie 

uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przeciwdziała udzieleniu 

zamówienia wykonawcy, który działa w postępowaniu w sposób nieprofesjonalny i nierzetelny. 

Ad. 3) przedstawienie informacji wprowadzających w błąd nastąpiło w wyniku lekkomyślności 

lub niedbalstwa wykonawcy. 

Dokonując  oceny  stanu  faktycznego  sprawy  przez  pryzmat  wystąpienia  pozostałych 

przesłanek  uzasadniających  wykluczenie  Konsorcjum  Aecom  z  udziału  w  przedmiotowym 

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p., odwołać się należy do wyroku Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  20  lipca  2018  r.,  sygn.  akt:  XXIII  Ga  849/18.  zgodnie  z 

którym: „Działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p. zamawiający wyklucza wykonawcę, 

który w wyniku lekkomyślności (tzn. jest świadomy, że może podać informacje nieprawdziwe, 

ale bezpodstawnie sądzi, że do tego nie dojdzie) lub niedbalstwa (tzn. podaje nieprawdziwe 

informacje  nie  zdając  sobie  z  tego  sprawy)  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia". 

Uwzględniając  powyższe,  w  ocenie  Zamawiającego,  treść  złożonych  przez  Konsorcjum 

Aycom  oświadczeń  dotyczących  doświadczenia  p.  M.  P.  wskazuje  na  to,  że  możliwe  jest 

przypi

sanie  Wykonawcy  co  najmniej  niedbalstwa  przy  przedstawianiu  Zamawiającemu 

przedmiotowych informacji. 

W pierwszej kolejności  zauważyć należy, że zgodnie z treścią pkt 7.2.3 lit b) ppkt 13 SIWZ 

TOM I (IDW) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Weryfikatora dokumentacji 

projektowej  specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  powinna  legitymować  się  następującym 

doświadczeniem: 


str. 92 

„Minimum 10 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących opracowanie 

dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowalnego na budowę lub 

przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych dróg lub ulic 

min. 4 km na stanowisku/stanowiskach: Głównego Projektanta lub Projektanta Drogowego lub 

Kierownik Zespołu Projektowego lub doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących 

sprawdzenie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowalnego na 

budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o łącznej długości tych 

dróg lub ulic min. 4 km na stanowisku/stanowiskach: 

Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej lub 

Weryfikatora dokumentacji projektowej robót drogowych 

Jako opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie 

do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu. " 

Jak  jednoznacznie  wynika  z  treści  przytoczonego  zapisu  SIWZ,  wymagane  przez 

Zamawiającego  doświadczenie  mogło  zostać  zdobyte  wyłącznie  na  ściśle  i  precyzyjnie 

określonych w SIWZ stanowiskach, w tym na stanowisku projektanta drogowego. Podkreślić 

należy, że prawidłowość sposobu rozumienia przedmiotowego zapisu przez Zamawiającego i 

jednocześnie nieprawidłowe jego rozumienia przez Konsorcjum Aecom, została ostatecznie 

potwierdzona przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 26.09.2019 r., KIO 1754/19, 

w którego uzasadnieniu Izba stwierdziła : 

„Odnośne  sposobu  rozumienia  wymogu  z  pkt  7.2.3  lit.  b  ppkt  13  SIWZ  przywołanego  w 

informacji  o  wykluczeniu  z  29.08.2019  r.,  Izba  uznaje  stanowisko  Zamawiaj

ącego 

przedstawione na rozprawie. Z postanowień SIWZ przywołanych w informacji o wykluczeniu z 

29.08.2019  r.  wynika  bowiem,  w  ocenie  Izby,  że  chodziło  o  wykazanie  się  przez  osobę 

wskazaną, określonym oczekiwanym doświadczeniem „na stanowisku/ stanowiskach”, nie zaś 

o  wykazanie  jakiegokolwiek  projektanta,  czy  też  uczestnika  prac  projektowych  zespołu 

drogowego.  Należy  przychylić  się  do  stanowiska  Zamawiającego,  że  osoby  na  danych 

stanowiskach opracowują dane dokumenty i podpisują je, biorą więc odpowiedzialność za ich 

treść.  Przysługują  im  także  z  tego  tytułu  prawa  autorskie,  czy  też  obowiązki  związane  z 

nadzorem. Nie można uznać, do czego de facto dąży Odwołujący, aby objąć doświadczeniem 

nieograniczoną liczbę osób, które pracowały nad projektem j umożliwić im wykazywanie się 

doświadczeniem z niego wynikającym " 

W  świetle  powyższego,  nie  może  ulegać  wątpliwości,  iż  dla  profesjonalisty  zawodowo 

trudniącego  się  danego  rodzaju  działalnością  (art.  355  §  2  k.c.)  różnica  pomiędzy 

zajmowaniem stanowiska projektanta w ramach prowadzonych prac projektowych, a czynnym 


str. 93 

uczestniczeniem  w  pracach  zespołu  projektowego  nie  powinna  budzić  najmniejszych 

wątpliwości.  Nie  ulega  także  wątpliwości,  na  co  również  zwróciła  uwagę  w  wydanym 

orzeczeniu Krajowa Izba Odwoławcza, że zakres odpowiedzialności projektanta jako autora 

opracowywanej  dokumentacji  projektowej  oraz  zakres  związanych  z  nią  obowiązków  np. 

wynikających  z  prawa  budowlanego  i  dotyczących  świadczenia  nadzoru  autorskiego  w 

zasadniczy  sposób  odróżnia  od  siebie  zakres  odpowiedzialności  szeregowego  członka 

wieloosobowego zespołu projektowego od osoby zajmującej stanowisko projektanta. 

Zauważyć  w  tym  miejscu  należy,  że  zgodnie  z  treścią  oświadczenia  złożonego  przez 

Konsorcjum  Aecom  w  Formularzu  - 

Wykaz  osób,  w  związku  z  realizacją  zadania:  „Projekt 

Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-

Poznań  (węzeł  Kleszczewo)  Wschodnia 

obwodnica miasta Poznania” Pan M. P. miał legitymować się doświadczeniem na stanowisku 

Projektanta  drogowego  w  okresie  (od  06.2008  do  11.2009). 

Posłużenie  się  przez 

profesjonalnego  Wykonawcę  sformułowaniem  „na  stanowisku  Projektanta  drogowego" 

wskazuje, iż osoba, na której doświadczenie powołuje się on w składanych w postępowaniu 

dokumentach, faktycznie pełniła funkcję Projektanta drogowego na przedmiotowym zadaniu. 

Jak wynika natomiast ze stanu faktycznego sprawy, osoba ta nie tylko nie pełniła w aspekcie 

formalnym  funkcji  Projektanta  drogowego  na  przedmiotowym  zadaniu  gdyż  nie  mogła  nie 

posiadając  stosownych  do  tego  uprawnień,  (data  wpisu  na  listę  inżynierów  budownictwa 

warunkująca  nabycie  uprawnień  projektowych  przez  Pana  M.  P.  miała  miejsce  dopiero  w 

grudniu  2008  r.  tj.  po  upływie  6  miesięcy  od  początku  wskazywanego  przez  Konsorcjum 

Aecom  w  Formularzu  - 

Wykaz  osób  okresu),  ale  w  ogóle  jako  projektant  drogowy  nie 

uczestniczyła  w  realizacji  przedmiotowego  zadania.  Powyższe  potwierdzone  zostało  przez 

Zamawiającego  jednoznacznie  w  treści  złożonych  przez  GDDKiA  Oddział  w  Poznaniu 

oświadczeń. 

Co  istotne  w  składanych  na  dalszym  etapie  postępowania  oświadczeniach,  Konsorcjum 

Aecom  nie  wskazywało  już,  tak  jak  miało  to  miejsce  w  Formularzu  -  Wykaz  osób,  na 

„doświadczenie Pana M. P. na stanowisku projektanta", ale na fakt, iż w/w „brał czynny udział 

w projektowaniu jako p

rojektant drogowy", jednocześnie przyznając, iż  „formalnie powyższa 

funkcja nie została zgłoszona do  zatwierdzenia przez Zamawiającego”  - pismo Konsorcjum 

Aecom z dnia 18.06.2019 r. 

Również zgodnie z treścią oświadczenia, przekazanego przez GDDKiA Oddział w Poznaniu 

za pismem z dnia 10.07.2019r., datowanym na dzień 11.07.2019 r., jakie złożone zostało przez 

Konsorcjum Aecom i podpisane przez p. A. L. 

– N. i p. M. P.: „Potwierdza się uczestnictwo 

pana M. P. w 

pracach projektowych zespołu drogowego”, 


str. 94 

Niezależnie od tego, że treść przedmiotowych dokumentów jednoznacznie potwierdza zmianę 

narracji Konsorcjum Aecom w zakresie dotyczącym doświadczenia Pana M. P., to drugi z w/w 

dokumentów wskazuje również na to, że sam Pan M. P. nie przypisywał sobie na spornym 

zadaniu  zajmowania  stanowiska  Projektanta  drogowego,  potwierdzając  wyłącznie,  że 

„uczestniczył on w pracach projektowych zespołu drogowego". 

Okoliczność ta potwierdza, iż Konsorcjum Aecom od początku udziału w prowadzonym przez 

Zamawiającego  postępowaniu  zdawało  sobie  sprawę  z  tego,  że  Pan  M.  P.  nie  był 

Projektantem drogowym w związku z realizacją zadania: „Projekt Budowlany i Wykonawczy 

drogi  S5  Gniezno-

Poznań  (węzeł  Kleszczewo)  Wschodnia  obwodnica  miasta  Poznania”,  a 

także,  że  podnoszone  w  późniejszych  oświadczeniach  „branie  czynnego  udziału  w 

projektowaniu” nie jest pojęciem tożsamym z pojęciem zajmowania „stanowiska projektanta 

drogowego”.  W  konsekwencji  powyższego,  Konsorcjum  Aecom,  albo  od  początku 

postępowania zdawało sobie sprawę z tego, że złożone Zamawiającemu w treści Formularza 

Wykaz osób oświadczenie dotyczące doświadczenia Pana M. P., złożone zostało niezgodnie 

z  rzeczywistością,  albo  zdało  sobie  sprawę  z  tego  faktu  dopiero  w  jego  toku.  Niezależnie 

jednak  od  tego,  która  z  w/w  okoliczności  faktycznych  miała  miejsce,  w  stanie  faktycznym 

sprawy,  w  przedmiotowym  postępowaniu  spełniona  została  również  druga  przesłanka 

uzasadniająca wykluczenie Konsorcjum Aecom z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 

ust. 1 pkt 17 p.z.p. tj. wystąpienie po stronie Konsorcjum Aecom winy nieumyślnej. 

Jeżeli bowiem Konsorcjum Aecom od początku udziału w postępowaniu było świadome tego, 

że  podawane  przez  niego  informacje  dotyczące  doświadczenia  Pana  M.  P.  mogą  być 

informacjami  niezgodnymi  z  rzeczywistością,  działanie  Wykonawcy  winno  zostać  ocenione 

jako działalnie lekkomyślne. Jeżeli natomiast Wykonawca dopiero w toku postępowania zdał 

sobie s

prawę, z tego, że informacje, które podał Zamawiającemu w Formularzu-Wykaz osób 

są informacjami niezgodnymi z rzeczywistością, na co również może wskazywać przytoczona 

powyżej zmiana treści oświadczeń składanych w odniesieniu do doświadczenia Pana M. P., 

to  oznaczałoby  to  wystąpienie  po  stronie  Wykonawcy  niedbalstwa  polegającego  na  braku 

należytego  zweryfikowania  zgodności  z  rzeczywistością  podawanych  Zamawiającemu 

informacji. 

Niewątpliwie  ocena  postępowania  wykonawcy  biorącego  udział  w  prowadzonym  przez 

zamawiającego postępowaniu w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego winna być 

oceniana przez pryzmat zawodowego charakteru jego działalności. Zgodnie z art. 355 § 2 k.c. 

należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 

określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. 


str. 95 

Niewątpliwie  również  wykonawca  biorący  udział  w  postępowaniu  w  przedmiocie  udzielenia 

zamówienia publicznego winien zostać uznany za profesjonalistę. 

Nie może ulegać wątpliwości, iż Wykonawca mógł i powinien był dokonać realnej i rzetelnej 

weryfikacji okoliczności faktycznych zawartych w treści składanych oświadczeń dotyczących 

doświadczenia Pana M. P., czego jednak nie uczynił. 

Działanie takie uznać należy w ocenie Zamawiającego za niedbalstwo. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 października 2018 r. , KIO 1983/18 

„Za  profesjonalistę  należy  uznać,  co  do  zasady,  wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego.  W  tym  wypadku  wzorzec  należytej  staranności  nakłada  na 

wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił 

się,  czy  deklarowany  w  nich  stan  rzeczy  odpowiada  rzeczywistości  bowiem,  te  składane  w 

toku przetargu  zmierzają  do udzielenia zamówienia publicznego temu właśnie wykonawcy i 

mają wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego. Jeżeli wykonawca przedstawia 

w  złożonym  przez  siebie  oświadczeniu  informacje  odnośnie  osób,  którymi  dysponuje, 

pozostające  w  sprzeczności  z  faktami,  zaś  zamawiający  z  łatwością  może  dotrzeć  do 

właściwych informacji, to uznać należy, że wykonawca wykazał się co najmniej niedbalstwem 

wpisującym się w hipotezę normy prawnej uregulowanej w treści art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p.” 

Jak wskazuje się w orzecznictwie, przypisanie określonej osobie niedbalstwa jest uzasadnione 

wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od 

właściwego  dla  niej  miernika  należytej  staranności  (zob.  uzasadnienie  wyroku  Sądu 

Najwyższego z dnia 10 marca 2004 r., IV CK 151/03). 

Nie  ulega  wątpliwości,  iż  złożenie  przez  wykonawcę  biorącego  udział  w  postępowaniu  w 

przedmiocie  udzielenia  zamówienia  publicznego,  niezgodnych  z  rzeczywistością  i 

niezweryfikowanych  informacji  dotyczących  okoliczności  przedmiotowo  istotnych  dla 

prowadzonego postępowania, w sposób oczywisty odbiega od miernika należytej staranności 

przynależnej profesjonaliście. 

Podnoszony przez Wykonawcę argument, zgodnie z którym doświadczenie Pana M. P. było 

również przedstawiane w ramach ofert składanych w innych postępowaniach przetargowych 

prowadzonych przez inne podmioty publiczne, w tym GDDKiA i nigdy nie było kwestionowane, 

nie zasługuje jednocześnie na uwzględnienie. 

Po  pierwsze,  brak  należytej  weryfikacji  w  innych  prowadzonych  postępowaniach  podanej 

przez Wykonawcę informacji i jednocześnie dokonanie rzetelnej weryfikacji tej informacji przez 

Zamawiającego  w  przedmiotowym  postępowaniu,  nie  może  legitymizować  oczywistej 


str. 96 

niedbałości  w  podejmowanych  przez  Wykonawcę  działaniach  i  braku  rzetelnej  weryfikacji 

okoliczności faktycznych objętych treścią składanych oświadczeń. 

Po  drugie,  brak  należytej  weryfikacji  zgodności  z  rzeczywistością  informacji  podanej  przez 

Wykonawcę  w  innych  postępowaniach,  nie  może  nadawać  tej  informacji  prawdziwości  i 

zgodności rzeczywistością w przedmiotowym postępowaniu. 

Po  trzecie,  nie  może  również  ulegać  wątpliwości  fakt,  iż  to,  że  dany  zamawiający  nie 

zweryfikował  w  sposób  należyty  przekazywanych  mu  w  toku  postepowania  informacji,  nie 

z

walniał  Wykonawcy  z  obowiązku  dochowania  należytej,  przynależnej  profesjonaliście 

staranności  przy  weryfikowaniu  oświadczeń  składanych  Zamawiającemu  w  niniejszym 

postępowaniu. 

Przyjęcie w tym zakresie odmiennego stanowiska prowadziłoby do wniosku, że brak należytej 

weryfikacji przez Wykonawcę lub innych zamawiających podawanej w innych postępowaniach 

informacji  i  niezakwestionowanie  jej  niezgodności  z  rzeczywistością  przez  innych 

zamawiających,  uprawniałoby  Wykonawcę  do  posługiwania  się  tą  informacją  w  kolejnych 

postępowaniach. 

Uwzględniając  przytoczone  okoliczności  faktyczne  i  prawne,  stanąć  należy  na  stanowisku, 

zgodnie z którym po stronie Wykonawcę wystąpiła również wina nieumyślna jako przesłanka 

uzasadniająca jego wykluczenie z udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Sposób  sformułowania  przez  Wykonawcę  oświadczenia  zawartego  w  Formularzu  -  Wykaz 

osób dotyczącego doświadczenia Pana M. P. (zwłaszcza uwzględniając późniejszą zmianę 

narracji w tym zakresie), wskazuje, na to iż Wykonawca mógł być świadomy tego, że złożone 

przez  niego  oświadczenie  niewątpliwie  utwierdzające  Zamawiającego  w  przekonaniu,  że 

postawiony  warunek  udziału  w  postępowaniu  został  przez  Wykonawcę  spełniony,  oparte 

zostało o informacje mogące być informacjami nieprawdziwymi, bezzasadnie sądząc, że do 

ujawnienia ich nieprawdziwości nie dojdzie, Działanie takie niewątpliwie wypełnia znamiona 

lekkomyślności. 

Jednocześnie  nawet  przyjmując,  że  działanie  Wykonawcę  nie  wypełniałoby  znamion  winy 

nieumyślnej  w  postaci  lekkomyślności,  to  z  całą  pewnością  w  stanie  faktycznym  sprawy 

działanie  to  winno  zostać  ocenione  jako  niedbalstwo  z  uwagi  na  brak  należytego 

zweryfikowania zgodności z rzeczywistością treści składanych Zamawiającemu oświadczeń. 

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  z  postępowania  wyklucza  ww.  Wykonawcę  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Ppz, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


str. 97 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Z

godnie z modyfikacją s.i.w.z. nr 3 dokonaną w dniu 20 września 2018 roku i dotyczącą 

pkt  7.2  ppkt  3  lit.  b  IDW,  z

amawiający  przewidział  określone  wymagania  dla  Personelu 

kluczowego, w tym dotyczące okresu sprawowania danego stanowiska lub rodzaju inwestycji 

w zależności od tego, czy osoba wskazywana przez wykonawcę sprawowała swoją funkcję 

dla  wykonawcy  robót  budowlanych  lub  dla  nadzoru  albo  przy  zarządzaniu  zadaniem 

inwestycyjnym, z ramienia Inwestora. 

W przypadku, gdy osoba wskazywana na dane stanowisko sprawowała swoją funkcję 

przy  zarządzaniu  zadaniem  inwestycyjnym,  z  ramienia  Inwestora,  zamawiający  oczekiwał 

posiadania przez tą osobę doświadczenia w dłuższym okresie lub innego rodzaju inwestycji 

niż w przypadku pełnienia tożsamego stanowiska przy realizacji robót budowlanych lub przy 

nadzorze. 

Dla osób proponowanych do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń oraz Specjalisty 

ds. ro

szczeń, w przypadku doświadczenia pozyskanego przez te osoby przy zarządzaniu, z 

ramienia  Inwestora,  re

alizacją  zadań  inwestycyjnych,  zamawiający  wymagał  posiadania 

minimum 60 miesięcy doświadczenia. Dodatkowo, w odniesieniu do specjalisty ds. rozliczeń, 

z

amawiający wymagał, aby posiadał on doświadczenie przy realizacji min. dróg klasy S (dróg 

ekspresowych). 

Jak wynika z w

ykazu osób złożonego przez Konsorcjum DTŚ / INKO, doświadczenie 

pozyskane  przez  osoby  proponowane  do  pełnienia  funkcji  Specjalisty  ds.  rozliczeń  oraz 

Specjalisty ds. roszczeń wynika z pracy / współpracy tych osób z Drogową Trasą Średnicową 

S.A.  będącej  inwestorem  zastępczym  inwestycji  związanych  z  budową  Drogowej  Trasy 

Średnicowej. 

Powyższe  potwierdza  wykaz  usług  przedłożony  przez  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  z

amawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  jak  również 

protokoły odbioru załączone przez Konsorcjum DTŚ / INKO do pisma z dnia 31 października 

019  roku  złożonego  na  wezwanie  zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy  P.z.p. W 

w

ykazie  usług,  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  potwierdziło  wykonywanie  usługi  inwestora 

zastępczego na przedsięwzięciu inwestycyjnym Kontrakt nr G1 wchodzący w skład projektu 

Kontynuacja  budowy  Drogowej  Trasy  Średnicowej  Zachód  odcinek  Zabrze  -  Gliwice  - 

Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach. 

protokołów odbioru wynika, iż Drogowa Trasa Średnicowa S.A. była zamawiającym 

zadania  inwestycyjnego  pn.  Budowa  drogi  publicznej  Drogowej  Trasy  Średnicowej.  Część 

Zachód od km 5+320,00 do km 8+119,85, Odcinek G1 w Gliwicach. 


str. 98 

przypadku pełnienia funkcji specjalisty ds. roszczeń przy  zarządzaniu, z ramienia 

Inwestora realizacją zadań inwestycyjnych, jednym z wymogów zamawiającego określonych 

w pkt 7.2 ppkt 3) lit. b) pkt 6) IDW było posiadanie minimum 60 miesięcy doświadczenia na 

stanowisku specjalisty, w zakresie obowiązków którego było rozpatrywanie roszczeń. 

Jako  osobę  proponowaną do  pełnienia funkcji  Specjalisty  ds. roszczeń,  Konsorcjum 

DTŚ / INKO wskazało Panią J. K., która pełniła funkcje specjalisty ds. roszczeń w okresie od 

11 lipca 2012 roku do 5 listopada 2014 roku (Zadanie 1) oraz od 12 grudnia 2013 roku do 21 

grudnia 2015 roku (Zadanie 2). 

przypadku  pełnienia funkcji specjalisty  ds.  rozliczeń  przy  zarządzaniu,  z  ramienia 

Inwestora realizacją zadań inwestycyjnych, jednym z wymogów zamawiającego określonych 

w  pkt  7.2  ppkt  3)  lit.  b)  pkt  5)  IDW  było,  aby  doświadczenie  tej  osoby  dotyczyło  2  zadań 

obejmujących  budowę  lub  przebudowę  lub  remont  dróg  lub  ulic  klasy  min.  S  (tj.  dróg 

ekspresowych). 

Konsorcjum DTŚ/INKO do tej funkcji zaproponowało pana J. N., który uczestniczył on 

w  realizacji  ko

ntraktów  związanych  z  budową  odcinków  Drogowej  Trasy  Średnicowej  jako 

specjalista ds. rozliczeń.

Na  stanowisko  G

łównego  Geologa  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO  zaproponowało  osobę 

Pana B. C., 

wskazując trzy zadania, w których uczestniczył jako geolog górniczy lub technolog 

ds. geologii górniczej. 

Zadania 1 i 3 obejmowały pracę przy drążeniu wyrobisk górniczych w skałach i były 

związane z pracą w Kopalni Soli w Kłodawie. Zadanie 2 dotyczy obecnie realizowanego tunelu 

w ciągu drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój, na odcinku Lubień - Rabka Zdrój. 

Z

amawiający  wymagał minimum 18 miesięcy doświadczenia na stanowisku geologa 

górniczego.  W  ramach  Zadania  1  Pan  B.  C.  pełnił  funkcję  geologa  górniczego.  Z  kolei  w 

ramach Zadania 2, sprawował funkcję technologa ds. geologii górniczej. Zadanie 2 obejmuje 

obecnie realizowany tunel w ciągu drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój, na odcinku 

Lubień - Rabka Zdrój. Pan B. C. sprawuje swoją funkcje na tym zadaniu od dnia 1 lipca 2017 

roku. Z pisma z

amawiającego Oddziału w Krakowie wynika, że funkcja ta jest pełniona od dnia 

1 września 2017 roku. 

Zgodnie z wykaz

em osób, Konsorcjum DTŚ / INKO zaproponowało osobę Pana P. F. 

do pełnienia funkcji Specjalisty ds. hydrologii. 

W ramach badania ofer

ty Konsorcjum DTŚ / INKO przez zamawiającego, zamawiający 

zwrócił się do Państwowego Instytutu Geologii o potwierdzenie doświadczenia Pana P. F. . Z 


str. 99 

odpowiedzi Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że Pan P. F. jest zatrudniony w 

Państwowym Instytucie Badawczym, Oddział Karpacki w Krakowie i zgodnie z obowiązującym 

Zakładowym  Układem  Zbiorowym  Pracy  nie  może  prowadzić  działalności  konkurencyjnej 

wobec  Instytutu.  Jednocześnie,  ze  strony  PIG-PIB  nie  zostało  podpisane  zobowiązanie  do 

oddania swoich zasobów w osobie Pana P. F. . PIG stwierdził, że wykorzystywanie dorobku 

zawodowego Pana P. F. 

bez jego wiedzy i zgody uważa za wysoce niestosowne i wniósł o 

nieuwzględnianie Pana P. F. w prowadzonym postępowaniu przetargowym. 

Mając powyższe na uwadze, pismem z dnia 25 października 2019 roku zamawiający 

zwrócił się do Konsorcjum DTŚ / INKO o wyjaśnienie w trybie art. 26 ust. 4 ustawy P.z.p., czy 

wskazanie Pana P. F. 

do pełnienia funkcji Specjalisty ds. hydrologii przy realizacji zamówienia 

nastąpiło za jego wiedzą i zgodą oraz potwierdzenie czy wykonawca na etapie realizacji usługi 

będzie dysponował ww. osobą.   

W odpowiedzi na wezwanie z

amawiającego, pismem z dnia 31 października 2019 roku 

Konsorcjum DTŚ / INKO oświadczyło, iż wskazanie Pana P. F. do pełnienia funkcji Specjalisty 

ds.  Hydrologii  nas

tąpiło  za  jego  zgodą.  Na  dowód  powyższego,  Konsorcjum  DTŚ  /  INKO 

załączyło  do  wyjaśnień  oświadczenie  Pana  P.  F.,  w  którym  Pan  P.  F.oświadczył,  że 

współpracuje  przy  realizacji  innego  zamówienia  ze  spółką  INTEGRAL  Sp.  z  o.o.  jako 

partner

em  konsorcjum,  w  którym  jako  lider  występuje  Spółka  DTŚ  SA  i  Spółka  DTŚ  SA 

uzgodniła  z  nim  wskazanie  jego  osoby  i  jego  doświadczenia  w  postępowaniu  na  realizację 

zadania  „Budowa  drogi  ekspresowej  S1  (dawniej  S69)  Bielsko-Biała  –  Żywiec  –  Zwardoń, 

odcinek  P

rzybędza  –  Milówka  (obejście  Węgierskiej  Górki)  na  warunkach  wynikających  z 

s.i.w.z., w celu uzyskania tego zamówienia.  

Zgod

nie z § 13 ust. 4 i 5 projektu umowy stanowiącego II część s.i.w.z., zamawiający 

wymaga

ł, aby Specjalista ds. hydrologii został zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez 

Konsultanta. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wniesienia 

i  popierania  zarzutów  dotyczących  czynności  wykluczenia  go  z  przedmiotowego 

postępowania,  natomiast  nie  ma  interesu  w  domaganiu  się  wykluczenia  z  postępowania 

przystępującego konsorcjum DTŚ/INKO. 

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p., 

środki ochrony prawnej, określone w dziale VI 

ustawy  Pzp,  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi, 


str. 100 

jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść 

szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  P.z.p.  Przesłanki  te 

muszą być spełnione łącznie. 

W  rozpoznawanym  przypadku  nie  ulega  wątpliwości,  że  odwołujący  ma  interes  w 

uzyskaniu  danego  zamówienia.  Odwołujący  złożył  ofertę  w  postępowaniu  i  podejmuje 

kons

ekwentne  kroki  w  tym,  by  to  jemu  było  udzielone.  Przesłanka  ta  nie  została  ponadto 

zakwestionowana przez zamawiającego ani przystępującego. 

Izba podziela jednak stanowisko zamawiającego i przystępującego, iż odwołujący nie 

wykazał spełnienia drugiej przesłanki wskazanej w art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p., tj., że poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego tych przepisów, które 

wskazał  w  odniesieniu  do  oferty  przystępującego.  Jak  słusznie  wskazał  zamawiający  w 

odpowiedzi  na  odwołanie,  gdyby  odwołanie  na  czynność  wykluczenia  odwołującego  z 

postępowania zostało uwzględnione,  jego oferta  uznana  by  została za najkorzystniejszą,  w 

związku z czym jakiekolwiek czynności lub zaniechania podjęte wobec oferty przystępującego 

nie  miałyby  wpływu  na  jego  sytuację  w  postępowaniu.  Jeżeli  zaś  odwołanie  na  czynność 

wykluczenia  odwołującego  zostałoby  oddalone,  nie  uzyskałby  on  zamówienia,  ale  z  innych 

przyczyn niż te, które dotyczyły oferty przystępującego.  

Odnosząc się do stanowiska odwołującego, iż jego interes przejawia się w domaganiu 

się, by czynności zamawiającego były zgodne z prawem oraz tym, że postępowanie mogłoby 

zostać unieważnione, wskazać należy na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 kwietnia 

2016 r. sygn. KIO 453/16, 

w którym stwierdzono, że „choć interes wykonawcy zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  powinien  być  szeroko  rozumiany,  to  jednak 

wykonawcy powinni wskazać na czym polega interes w odniesieniu do ich sytuacji w danym 

postępowaniu,  nie  zaś  powoływać  się  ogólnie  na  konieczność  przestrzegania  przepisów 

prawa, czy na możliwość następczego unieważnienia postępowania”. Skład orzekający w pełni 

popiera stanowisko przedstawione we wskazanym orzeczeniu i uznaje je za własne. 

Stwierdzenie, że odwołujący nie posiada legitymacji do podnoszenia zarzutów wobec 

oferty  przystępującego  prowadzi  do  ich  oddalenia  bez  merytorycznego  rozpatrzenia.  Ich 

rozpoznanie  staje  się  bowiem  zbędne  w  sytuacji,  gdy  nawet  pozytywna  ocena  zasadności 

odwołania nie zmieni sytuacji odwołującego. 

Wobec powyższego Izba oddaliła zarzuty wskazane w pkt. 6 i 7 odwołania. 

Odnosząc się do pozostałych zarzutów odwołania, Izba wskazuje, co następuje: 

Izba uznała za bezzasadny zarzut wskazany w pkt. 1 odwołania, tj. zarzut naruszenia 

art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1 

ustawy  P.z.p.  poprzez  bezzasadne  uznanie,  że 


str. 101 

o

dwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informację wprowadzające 

w błąd zamawiającego, mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w p

ostępowaniu, co skutkowało wykluczeniem odwołującego z postępowania, podczas gdy w 

niniejszej sprawie nie zaistniały przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy P.z.p. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wskazany wyżej przepis ustanawia obligatoryjną przesłankę wykluczenia wykonawcy 

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  co  oznacza,  że  zamawiający 

obowiązany jest wykluczyć wykonawcę w każdym przypadku, gdy spowodował on zdarzenie, 

o którym mowa we wskazanym unormowaniu. 

Ocena,  czy  w  rozpoznawanej  sprawie  wystąpiły  okoliczności  obligujące 

zamawiającego  do  wykluczenia przystępującego  na  podstawie art.  24  ust.  1 pkt  17  ustawy 

P.z.p. wymaga ustalenia: 

czy odwołujący przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, 

czy  informacje  te  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

czy przedstawienie tych informacji było wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa. 

Odnosząc powyższe do przedmiotowego postępowania, Izba wskazuje, co następuje: 

W  ocenie  Izby  fakt  zaistnienia  pierwszej  przesłanki,  tj.  przedstawienia  informacji 

wprowadzających  zamawiającego  w  błąd,  nie  budzi  wątpliwości.  Fakt  ten  został  zresztą 

potwierdzony p

rzez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 26 września 2019 roku, sygn. 

akt KIO 1754/19. Co prawda, ustalenia faktyczne nie wiążą Izby w kolejnym postępowaniu, 

niemniej jednak Izba przeanalizowała zarówno treść wskazanego orzeczenia, jak i dokonała 

własnych  ustaleń,  i  potwierdziła,  że  odwołujący  przedstawił  informacje  wprowadzające 

zamawiającego  w  błąd  co  do  doświadczenia  Pana  M.  P.  w  odniesieniu  do  wymagań 

wskazanych w s.i.w.z. 

Izba  nie  podziela  tu  stanowiska  odwołującego,  iż  Izba  w  wyroku  KIO  1754/19 

stwierdziła,  iż  wobec  odwołującego  nie  zachodzi  żadna  z  przesłanek  wykluczenia  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. Z analizy wskazanego orzeczenia wynika, iż Izba 

przyznała,  że  odwołujący  przedstawił  informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd, 

natomiast,  odnosząc  się  do  pozostałych  przesłanek,  uznała,  że  nie  zostały  one  przez 


str. 102 

zamawiającego odpowiednio wskazane i uzasadnione. 

Faktem jest, że Pan M. P.nie pełnił funkcji Projektanta drogowego na zadaniu „Projekt 

Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia 

obwodnica  miasta  Poznania”.  Mimo  to  odwołujący  w  wykazie  osób  złożonym  w  wyniku 

wezwania wystosowanego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy P.z.p. stwierdził, iż Pan M. P. 

zajmował stanowisko Projektanta drogowego w okresie od czerwca 2008 do listopada 2009 

roku. 

Zamawiający  podjął  szereg  czynności  w  celu  ustalenia,  czy  rzeczywiście  Pan  M.  P. 

pełnił wskazaną funkcję. W tym celu zwrócił się do GDDKiA Oddział w Poznaniu z prośbą o 

potwierdzenie  powyższego  faktu.  Uzyskane  informacje  w  sposób  czytelny  i  klarowny 

wskazują, że Pan M. P. nie zajmował wskazanego stanowiska. Co więcej, sam odwołujący, 

poproszony przez zamawiającego o wyjaśnienia w tej kwestii, pismem z dnia 19 czerwca 2019 

roku stwierdził, że Pan M. P.nie został formalnie zgłoszony zamawiającemu, ale brał czynny 

udział  w  projektowaniu  jako  projektant  drogowy.  Podkreślić  należy,  że  sam  Pan  M.  P.  nie 

twierdz

ił, że zajmował stanowisko Projektanta drogowego, ale że jedynie brał udział w pracach 

projektowych zespołu drogowego, co potwierdził w złożonym oświadczeniu. 

Odnośnie sposobu rozumienia wymogu z pkt 7.2.3 lit. b ppkt 13 s.i.w.z., Izba podziela 

stanowisko 

wyrażone  w  wyroku  KIO  1754/19,  zgodnie  z  którym  „Z  postanowień  SIWZ 

przywołanych w informacji o wykluczeniu z 29.08.2019 r. wynika bowiem, w ocenie Izby, że 

chodziło o wykazanie się przez osobę wskazaną, określonym oczekiwanym doświadczeniem 

„na  stanowisko/  stanowiskach”,  nie  zaś  o  wykazanie  jakiegokolwiek  projektanta,  czy  też 

uczestnika  prac  projektowych  zespołu  drogowego.  Należy  przychylić  się  do  stanowiska 

Zamawiającego, że osoby na danych stanowiskach opracowują dane dokumenty i podpisują 

je,  biorą  więc  odpowiedzialność  za  ich  treść.  Przysługują  im  także  z  tego  tytułu  prawa 

autorskie, czy też obowiązki związane z nadzorem. Nie można uznać, do czego de facto dąży 

Odwołujący,  aby  objąć  doświadczeniem  nieograniczoną  liczbę  osób,  które  pracowały  nad 

projekt

em i umożliwić im wykazywanie się doświadczeniem z niego wynikającym.” 

Przyjęcie wskazanej wyżej interpretacji warunku wskazanego w pkt. 7.2.3 lit. b ppkt 13 

s.i.w.z. oznacza, że Pan M. P. nie wykonywał funkcji Projektanta drogowego. Wykonywanie 

jakichkolwiek prac związanych z projektem nie oznacza, że miały one miejsce w związku z 

zajmowaniem stanowiska Projektanta drogowego. W ocenie Izby, odwołujący był świadomy 

wymagań zamawiającego w tym zakresie, ponieważ w wykazie osób wskazał, że Pan M. P. 

zajmował  stanowisko  Projektanta  drogowego.  Dopiero  później,  w  związku  z  prowadzonym 

przez zamawiającego postępowaniem wyjaśniającym, zmienił stanowisko, twierdząc, że Pan 

M. P. 

pracował jedynie przy wskazanym projekcie. 

N

iezależnie od powyższego Izba stwierdza, że nawet przyjmując szerokie rozumienie 


str. 103 

pojęcia  „stanowiska  Projektanta  drogowego”  (tak  jak  wskazuje  odwołujący),  również  i  w  tej 

sytuacji 

przyjąć należy, że odwołujący wprowadził zamawiającego w błąd. Dla ustalenia tego 

faktu istotne 

okazały się informacje przekazane zamawiającemu w piśmie z dnia 8 listopada 

2019  roku.  Odwołujący  wskazał,  że  Pan  M.  P.  został  wpisany  na  listę  Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 1 grudnia 2008 roku i od tej daty posiadał 

wymagane ubezpieczenie OC jako projektant. 

Z powyższego wynika, że Pan M. P. w okresie od czerwca 2008 roku do grudnia 2008 

roku nie mógł zajmować stanowiska Projektanta drogowego, ponieważ nie posiadał uprawnień 

do  wykonywania  zawodu  projektanta. 

Nie  mógł  również  pracować  przy  opracowaniu 

dokumentacji drogowej, a jeżeli nawet wykonywał jakieś czynności przy tym projekcie, to nie 

na stanowisku projektanta. Pan M. P. 

takich czynności nie mógł wykonywać, gdyż stosownych 

uprawnień  nie  posiadał.  Powyższe  potwierdza,  że  odwołujący  w  tym  zakresie  wprowadził 

zamawiającego w błąd. 

W  ocenie  Izby  zasadnym  jest  twierdzenie,  że  odwołującemu  można  przypisać  co 

najmniej niedbalstwo przy przedstawieniu nieprawdziwych i

nformacji, co zamawiający wykazał 

w piśmie z dnia 10 marca 2020 roku, w którym poinformował o wykluczeniu odwołującego z 

postępowania. 

Wskazana  przesłanka  uzależnia  wykluczenie  wykonawcy  od  tego,  czy  można  mu 

przypisać winę we wprowadzeniu w błąd zamawiającego. Winę na gruncie prawa cywilnego 

dzieli się na umyślną, czyli polegającą na działaniu lub zaniechaniu, bądź winę nieumyślną, 

cechującą się niedołożeniem należytej staranności – niedbalstwem albo lekkomyślnością. 

Definicja należytej staranności zawarta jest w art. 355 § 1 K.c. Dłużnik obowiązany jest 

do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Jak 

precyzuje  rodzima  judykatura,  przypisanie  określonej  osobie  niedbalstwa  jest  uzasadnione 

tylko wtedy, gdy osoba ta zac

howała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający 

od właściwego dla niej miernika należytej staranności (wyrok SN z 10 marca 2004 r., IV CK 

151/03).  W  praktyce  jego  zastosowanie  polega  na  wyznaczeniu  stosownego  modelu, 

ustalającego  optymalny  w  danych  warunkach  sposób  postępowania,  odpowiednio 

skonkretyzowanego  i  aprobowanego  społecznie,  a  następnie  na  porównaniu  zachowania 

dłużnika z tak określonym wzorcem. O tym, czy na tle konkretnych okoliczności można danej 

osobie  postawić  zarzut  braku  należytej  staranności  w  dopełnieniu  obowiązków,  decyduje 

jednak  nie  tylko  niezgodność  jej  postępowania  z  wyznaczonym  modelem,  lecz  także 

empirycznie  uwarunkowana  możliwość  oraz  powinność  przewidywania  odpowiednich 

następstw zachowania.  

Tak  ukształtowane  zasady  zostały  w  znaczny  sposób  zaostrzone  w  stosunku  do 

profesjo

nalistów.  Przepis  art.  355  §  2  K.c.  precyzuje,  że  należytą  staranność  dłużnika  w 

zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu 


str. 104 

zawodowego  charakteru  tej 

działalności.  W  istotę  aktywności  gospodarczej  wliczony  jest 

bowiem niepisany wymóg niezbędnej wiedzy fachowej, obejmującej nie tylko czysto formalne 

kwalifikacje,  ale  także  doświadczenie  wynikające  z  praktyki  zawodowej  oraz  ustalone 

zwyczajowo standardy p

ostępowania. 

Odnosząc  powyższe  do  przedmiotowego  postępowania  stwierdzić  należy,  iż 

odwołujący  nie  dołożył  należytej  staranności  wymaganej  dla  uczestnika  postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego.  Odwołujący  miał  świadomość  tego,  iż  wykazane przez 

niego doświadczenie nie potwierdza wymaganych w postępowaniu zdolności do wykonania 

przedmiotu zamówienia. Z przedstawionych przez niego informacji wynikało bowiem, iż Pan 

M.  P. 

posiada  doświadczenie  na  stanowisku  Projektanta  drogowego.  Z  całą  pewnością 

odwołujący miał odpowiednią wiedzę co do doświadczenia Pana M. P., ponieważ – jak sam 

wskazywał  –  zatrudnia  go  od  czerwca  2008  roku.    Niemniej  jednak  przystępujący  stworzył 

wrażenie,  iż  posiadane  doświadczenie  odpowiada  wymogom  ustalonym  przez 

zamawiającego,  przez  co  wprowadził  lub  mógł  wprowadzić  w  błąd  zamawiającego. 

Podkreślenia wymaga, iż dyspozycja art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. znajduje zastosowanie 

nie tylko w sytuacji skutecznego wprowadzenia w błąd zamawiającego, ale także w wówczas, 

gdy czynność wykonawcy  może wywołać taki skutek. 

W ocenie Izby czynnościom odwołującego można przypisać co najmniej niedbalstwo, 

polegające  na  działaniu  w  sposób  niestaranny,  bez  dbałości  o  dokładność,  rzetelność  czy 

zgodn

ość z wymaganiami prawnymi i formalnymi. Podkreślenia wymaga, że odwołującego, z 

uwagi na profesjonalny charakter jego działalności, obowiązuje podwyższona staranność, o 

której mowa w art. 355 § 2 K.c. Owa staranność obejmuje również czynności podejmowane w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  które  charakteryzuje  się  wysokim 

stopniem  sformalizowania,  niemniej  jednak  wykonawca  przystępujący  do  takiego 

postępowania winien znać obowiązujące w tym zakresie przepisy i zasady z nich wynikające i 

stosować je przy dokonywanych czynnościach. 

Co do trzeciej przesłanki wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie art. 

24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z.p.,  w  ocenie  Izby  n

ie  ulega  wątpliwości,  że  wskazane  przez 

odwołującego  informacje  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Informacje  te  miały  bowiem 

wykazać posiadaną przez odwołującego zdolność techniczną i zawodową, zatem decydowały 

o jego uczestnictwie w postępowaniu i możliwości uzyskania zamówienia. 

Izba uznała za nieuzasadnione zarzuty wskazane w pkt. 2 i 3 odwołania, tj: 

- zarzut naruszenia art. 197 ust. 1 w zw. z art. 198a ust. 1 ustawy P.z.p. 

poprzez nieuprawnioną 

próbę  podważenia  prawomocnego  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  26  września 

2019  roku  w  sprawie  o  syg

n.  akt  KIO  1754/19,  w  którym  Izba  ustaliła,  iż  w  stosunku  do 


str. 105 

odwołującego nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 

24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  P.z.p.,  mimo  że  zamawiający  nie  skorzystał  z  jedynego 

dopuszczalnego w tym celu środka w postaci złożenia skargi na ww. wyrok Izby i wykluczył 

odwołującego z postępowania w oparciu o te same okoliczności, które zostały już ocenione 

przez Izbę w ww. wyroku;   

-  art.  192  ust.  3  pkt  1  w  zw.  z  art.  198a  ust.  1  ustawy  P.z.p. 

poprzez  nieuprawnioną próbę 

podważenia prawomocnego wyroku KIO z dnia 26 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt 

KIO  1754/19,  ni

ezastosowanie  się  do  wskazań  Izby  z  ww.  wyroku  oraz  zakwestionowanie 

ustaleń KIO w ww. wyroku, mimo że zamawiający nie skorzystał z jedynego dopuszczalnego 

w tym celu środka w postaci złożenia skargi na ww. wyrok KIO, podczas gdy Izba w ww. wyroku 

ustaliła, iż brak jest podstaw do wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie art. 

24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P.z

.p.,  unieważniła  czynność  zamawiającego  polegającą  na 

wykluczeniu 

odwołującego  z  postępowania,  nakazała  zamawiającemu dokonanie ponownej 

oceny oferty w

ykonawcy i wskazała, jakie czynności w tym celu zamawiający powinien podjąć 

oraz jakie okoliczności powinien wyjaśnić. 

Izba podkreśla, iż z czynności podejmowanych przez zamawiającego nie wynika, że 

zamawiający kwestionował wyrok Krajowej Izby Odwoławczej wydany w sprawie KIO 1754/19. 

Wręcz  przeciwnie  –  zamawiający  wykonał  w  całości  nakazane  tym  wyrokiem  czynności. 

Podkreślić  należy,  iż  Izba  nakazała  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wykluczenia 

odwołującego  z  postępowania  i  uznania  jego  oferty  za  odrzuconą  oraz  nakazała 

z

amawiającemu  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert.  Sposób  wykonania  wyroku 

zo

stał wskazany przez Izbę w uzasadnieniu orzeczenia, gdzie na szczególną uwagę zasługuje 

fragment: „W konsekwencji od ewentualnych ustaleń zamawiającego w tym zakresie w toku 

ponownego  badania  i  oceny  ofert,  jak  i  ewentualnego  skutecznego  wykazania  i 

wyczer

pującego uzasadnienia wszystkich trzech przesłanek będzie zależało, czy ta informacja 

ma taki charakter, czy też nie i czy może być podstawą wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17) 

Pzp.”  

Z powyższego wynika, że zamawiający, wykonując wyrok KIO 1754/19, był uprawniony 

do zbadania, czy w rozpoznawanym przypadku zachodzą wszystkie przesłanki wykluczenia 

odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. Zamawiający 

wykonał nakazane czynności i w ich wyniku potwierdził, że odwołujący podlega wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 17 ustawy P.z.p. Były to nowe czynności zamawiającego, na 

które  odwołującemu  przysługiwało  odwołanie  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Z  faktu,  iż 

czynności  te  potwierdziły  prezentowane  wcześniej  przez  zamawiającego  stanowisko,  iż 

odwołujący podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p., nie należy 


str. 106 

wnioskować, że zamawiający nie wykonał wyroku Izby i ponownie wykluczył odwołującego z 

podstępowania na podstawie tych samych przesłanek co poprzednio. O tym, że zamawiający 

wykonał  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  świadczy  wezwanie  odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień  oraz  wskazanie  w  informacji  o  wykluczeniu  odwołującego  tych  wszystkich 

przesłanek, których brak został stwierdzony w wyroku KIO 1754/19. 

Izba uznała za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 

1 ustawy P.z.p. poprzez wskazanie w uzasadnieniu czynności zamawiającego polegającej na 

wykluczeniu  odwołującego  z  postępowania  informacji  nieprawdziwych  i  niewynikających  z 

materiału  dowodowego  zgromadzonego  w  postępowaniu,  co  uniemożliwia  prawidłową 

kontrolę  tej  czynności  przez  KIO  oraz  świadczy  o  naruszeniu  przez  zamawiającego 

podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zwłaszcza 

zasady przejrzystości oraz uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Izba  podtrzymuje  argumentację  wskazaną  wyżej. W  ocenie Izby  zebrany  w  sprawie 

materiał dowodowy wskazuje na zasadność podjętych przez zamawiającego czynności.  

Izba  nie  p

odziela stanowiska odwołującego  co do  tego,  że zamawiający  w  piśmie o 

wykluczeniu odwołującego wskazał nieprawdziwe informacje, że odwołujący nie przedstawił 

żadnego  dowodu  na  potwierdzenie  doświadczenia  Pana  M.  P.  na  zadaniu  pn.  „Projekt 

Budowlany  i  Wykonawczy  drogi  S5  Gniezno-

Poznań  (węzeł  Kleszczewo).  Wschodnia 

Obwodnica miasta Poznania” oraz że ww. zadanie było jedynym zadaniem wskazanym przez 

odwołującego w odniesieniu do osoby Pana M. P. . 

Izba  ustaliła,  że zamawiający  w  piśmie informującym  o  wykluczeniu odwołującego  z 

postępowania nie wskazał, że odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu na potwierdzenie 

doświadczenia  Pana  M.  P.  na  ww.  zadaniu,  ale  że  nie  przedstawił  żadnego  dowodu  na 

potwierdzenie, 

że oświadczenie złożone przez odwołującego w wykazie osób jest prawdziwe 

i  Pan  M.  P. 

faktycznie  zajmował  stanowisko  projektanta  drogowego  przy  opracowaniu 

przedmiotowej dokumentacji. 

Izba stwierdziła, iż takiego dowodu, o którym pisze zamawiający, odwołujący istotnie 

nie przedstawił. Dowody, które złożył odwołujący, dotyczą jedynie okoliczności, iż Pan M. P. 

brał udział przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. Faktem jest również to, że odwołujący 

w wykazie osób przedstawił tylko jedno zadanie dotyczące Pana M. P. . Drugie zadanie zostało 

przedstawione  dopiero  później,  po  wszczęciu  przez  zamawiającego  postępowania 

wyjaśniającego co do zadania wskazanego w wykazie osób, i nie zostało ono uwzględnione z 

uwagi 

na stwierdzenie, iż odwołujący wprowadził zamawiającego w błąd. 


str. 107 

Odnosząc  się  do  stwierdzenia,  iż  zamawiający  sugeruje,  iż  odwołujący  w  trakcie 

postępowania  zmienił  swoje  oświadczenie  w  zakresie  doświadczenia  Pana  M.  P.,  Izba 

wskazuje,  że  fakt  zmiany  oświadczenia  został  przez  zamawiającego  wykazany  i  wynika  ze 

zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego.  W  tym  zakresie  Izba  podtrzymuje 

argumentację wskazaną wyżej. 

Odnosząc  się  do  argumentu,  iż  zamawiający  nie  wyjaśnił,  dlaczego  nie  wziął  pod 

uwagę  doświadczenia  Pana  M.  P.  w  zadaniu  pn.  „Pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i 

realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na 

odcinku  Nowe  Marzy  -  Bydgoszcz  - 

granica  województwa  kujawsko  -  pomorskiego  i 

wielkopolskiego  z  podziałem  na  3  części",  w  zakresie  Części  2  polegającej  na  „Pełnieniu 

nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i 

budowa  drogi  ekspresowej  S-

5  na  odcinku  od  węzła  „Dworzysko"  (bez  węzła)  do  węzła 

„Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4 km", Izba wskazuje, że zadanie to zostało 

przez odwołującego wykazane później, już po wszczęciu przez zamawiającego postępowania 

wyjaśniającego,  samodzielnie  i  bez  wezwania  go  przez  zamawiającego.  W  trakcie 

prowadzonego  postępowania  zamawiający  ustalił,  że  odwołujący,  podając  informacje 

dotyczące  doświadczenia  Pana  M.  P.  na  zadaniu  w  Poznaniu,  wprowadził  go  w  błąd.  Tym 

samym  zamawiający  nie  był  uprawniony  do  uwzględniania  doświadczenia  Pana  M.  P. 

nabytego podczas realizacji zadania w Bydgoszczy. Nie miał też obowiązku informowania go 

o  tym,  skoro  podstawą  wykluczenia  było  wprowadzenie  w  błąd  na  podstawie  w 

okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. 

Izba uznała za nieuzasadniony zarzut naruszenia  art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy P.z.p. 

poprzez jego niezastosowanie, pominięcie wezwania odwołującego do złożenia 

innych  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  odwołującego  warunku  udziału  w 

postępowaniu oraz nieuwzględnienie złożonego przez odwołującego w dniu 2 lipca 2019 roku 

pisma z dodatkowymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami dotyczącymi doświadczenia Pana M. P., 

które  potwierdzało,  iż  Pan  M.  P.  posiada  doświadczenie  zgodne  z  wymogami  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.), co skutkowało bezpodstawnym ustaleniem przez 

z

amawiającego,  iż  w  stosunku  do  odwołującego  zachodzą  przesłanki  do  wykluczenia  z 

p

ostępowania; 

Wobec uzn

ania za zasadne wykluczenie odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

17 ustawy P.z.p., za nie

zasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

Wykonawca, który przedstawił informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p., 

nie  jest  wzywany  do  uzupełnienia  dokumentów  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p. 

Zgodnie bowiem z jednolitą linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku złożenia 


str. 108 

nieprawdziwych informacji wyłączona jest możliwość uzupełnienia dokumentów w trybie art. 

26 ust. 3 ustawy P.z.p

., zaś ocenie zamawiającego podlegają wyłącznie dokumenty pierwotnie 

złożone przez wykonawcę wraz z ofertą (tak m.in. wyrok KIO z 2.04.2015 r., KIO 526/15; wyrok 

KIO z 11.02.2015 r., KIO 177/15, wyrok KIO z 13.07.2015 r

., KIO 1370/15). Jeżeli wykonawca 

winny jest wprowadzenia w błąd nieprawdziwym oświadczeniem lub dokumentem, nie można 

jednocześnie twierdzić, że takie oświadczenie lub dokument zawiera błędy dotyczące braku 

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.  

Odnosząc  się  do  stanowiska  odwołującego,  iż  zamawiający  nie  ustalił  w  sposób 

jednoznaczny,  czy  odwołującemu  można  ewentualnie  przypisać  działanie  w  sposób 

lekkomyślny czy niedbały, oraz w którym momencie i w odniesieniu do którego oświadczenia 

o

dwołujący rzekomo wprowadził zamawiającego w błąd, Izba wskazuje, że w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  wykazanie  określonej  postaci  winy  nieumyślnej  byłoby 

niezwykle trudne, gdyż wymagałoby dowodów spoza dokumentacji o udzielenie zamówienia, 

które  potwierdzałyby  powody  wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego.  Uzyskanie  takich 

dowodów,  czy  to  przez  prowadzącego  postępowanie,  czy  też  przez  konkurenta,  jest  mało 

prawdopodobne,  gdyż  wymaga  dostępu  do  wewnętrznych  dokumentów  wykonawcy, 

ewentualnie  uzy

skania  zeznań  świadków.  Takie  podejście  ograniczałoby  znacząco 

zastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p.

, co w ocenie Izby nie było celem ustawodawcy. 

Celem  bowiem  przepisu  jest  ochrona  zamawiającego  przed  nieuczciwym,  jak  również 

nieprofesjonalnym 

działaniem wykonawców, którzy, decydując się na udział w postępowaniu, 

winni dołożyć należytej staranności w weryfikacji składanych dokumentów.  

Tym samym, w ocenie Izby, brak jest podstaw do zobowiązywania zamawiającego, by 

ustalał,  czy  odwołujący  podał  nieprawdziwe  informacje  z  powodu  lekkomyślności  czy  też  

niedbalstwa.  Zamawiający  wskazał,  że  było  to  co  najmniej  niedbalstwo,  czyli  działanie  w 

sposób  niestaranny,  bez  dbałości  o  dokładność,  rzetelność  czy  zgodność  z  wymaganiami 

prawnymi i formalnymi. Taka konstatacja wynika z ustalonego stanu faktycznego, z czym Izba 

się  zgadza.  Przeprowadzenie  postępowania  dowodowego  w  celu  ustalenia,  czy  działanie 

odwołującego było konsekwencją innej formy winy po jego stronie, nie zmieniłoby nic w sytuacji 

odwołującego w przedmiotowym postępowaniu. Ustawodawca nakazuje bowiem wykluczenie 

wykonawcy z postępowania bez względu na rodzaj winy. 

Co  do  momentu,  w  którym  odwołujący  wprowadził  zamawiającego  w  błąd, 

zamawiający wskazywał ten moment w sposób jasny i czytelny na str. 6 pisma informującego 

o  wykluczeniu  odwołującego  z  postępowania:  Zamawiający  uznał,  że  informacje wskazane 

przez  Wykonawcę  w  Formularzu  –  Wykaz  osób  są  nieprawdziwe,  czyli  niemające 


str. 109 

odzwierciedlenia  w  rzeczywistości,  a  to  oznacza,  że  są  informacjami  wprowadzającymi 

zamawiającego w błąd.   

Izba uznała za nieuzasadniony zarzut naruszenia  art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy P.z.p. 

poprzez jego niezastosowanie, pominięcie wezwania odwołującego do złożenia 

innych  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  odwołującego  warunku  udziału  w 

postępowaniu oraz nieuwzględnienie złożonego przez odwołującego w dniu 2 lipca 2019 roku 

pisma z dodatkowymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami dotyczącymi doświadczenia Pana M. P., 

które  potwierdzało,  iż  Pan  M.  P.  posiada  doświadczenie  zgodne  z  wymogami  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.), co skutkowało bezpodstawnym ustaleniem przez 

z

amawiającego,  iż  w  stosunku  do  odwołującego  zachodzą  przesłanki  do  wykluczenia  z 

p

ostępowania; 

Wobec uznania za zasadne wykluczenie odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

17 ustawy P.z.p., za nie

zasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

Wykonawca, który przedstawił informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p., 

nie  jest  wzywany  do  uzupełnienia  dokumentów  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p. 

Zgodnie bowiem z jednolitą linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku złożenia 

nieprawdziwych informacji wyłączona jest możliwość uzupełnienia dokumentów w trybie art. 

26 ust. 3 ustawy P.z.p

., zaś ocenie zamawiającego podlegają wyłącznie dokumenty pierwotnie 

złożone przez wykonawcę wraz z ofertą (tak m.in. wyrok KIO z 2.04.2015 r., KIO 526/15; wyrok 

KIO z 11.02.2015 r., KIO 177/15, wyrok 

KIO z 13.07.2015 r., KIO 1370/15). Jeżeli wykonawca 

winny jest wprowadzenia w błąd nieprawdziwym oświadczeniem lub dokumentem, nie można 

jednocześnie twierdzić, że takie oświadczenie lub dokument zawiera błędy dotyczące braku 

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.  

Odnosząc się do zarzutu, iż zamawiający nie wziął pod uwagę doświadczenia Pana M. 

P.

na zadaniu w Bydgoszczy, Izba podtrzymuje argumentację wskazaną wyżej, z której wynika, 

iż  zadanie  to  zostało  przez  odwołującego  wykazane  później,  bez  wezwania  go  przez 

zamawiającego.  W  związku  z  tym,  że  odwołujący,  podając  informacje  dotyczące 

doświadczenia  Pana  M.  P.  na  zadaniu  w  Poznaniu,  wprowadził  zamawiającego  w  błąd, 

zamawiający nie był obowiązany ani uprawniony do uwzględniania doświadczenia Pana M. P. 

nabytego podczas realizacji zadania w Bydgoszczy. 

Izba uznała za nieuzasadnione zarzuty wskazane w pkt. 8 i 9 odwołania, tj. 

- zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez prowadzenie p

ostępowania w sposób 

niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz 

niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości;  


str. 110 

- zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. pop

rzez uznanie, iż 

oferta złożona przez Konsorcjum DTŚ / INKO jest ofertą najkorzystniejszą, a w konsekwencji 

zaniechanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

odwołującego. 

Podniesienie tych zarzutów te jest konsekwencją zarzutów wskazanych w pkt. 1 – 7. 

związku z oddaleniem tych zarzutów, oddaleniu podlegają również zarzuty wskazane w pkt. 

8 i 9 odwołania. 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy 

Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 


wiper-pixel