KIO 599/20 WYROK dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 10 lipca 2020

Sygn. akt KIO 599/20 

WYROK 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:            

Aldona Karpińska  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  10  czerwca  2020  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20  marca  2020  r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia CIVIS POLSKA Sp. z o.o. 

w  Warszawie  i  Polski  Holding  Ochrony  S.A.  w  Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym 

przez zamaw

iającego Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie  

przy udziale: 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Agencja Ochrony Osób i 

Mienia Z. Sp. z o.o. w Warszawie, SOLID SECURITY Sp. z o.o. w Warszawie; SOLID Sp. z 

o.o. w Warszawie; 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia DGP Security Partner Sp. 

z  o.  o.  w  Katowicach,  DGP  Provider  Sp.  z  o.  o.  w  Legnicy,  7  MG  Sp.  z  o.  o.  w  Legnicy, 

EKOTRADE  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  EKOTRADE  OCHRONA  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie, 

EKOTRADE SECURITY Sp. z o.o. w Warszawie, AGOPOL-EKOTRADE Sp. z o.o. ZPCHr w 

Słupsku; 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia DGP Security Partner Sp. 

z o. o. w Katowicach, DGP Provider Sp. z o. o. w Legnicy

, Dersław Sp. z o.o. w Zawadzie, 

STEKOP S.A. w Warszawie, STEKOP OCHRONA Sp. z o.o. 

w Kolonii Porosłach; 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Impel Technical Security 

Sp. z o.o. 

we Wrocławiu, Impel Defender Sp. z o.o. we Wrocławiu, Impel Safety Sp. z o.o. we 

Wrocławiu,  Impel  Provider  Sp.  z  o.o.,  we Wrocławiu,  Impel  Facility  Services  Sp.  z  o.o.,  we 

Wrocławiu, GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu 

zgłaszających  swoje  przystąpienia  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

1. oddala 

odwołanie; 


2.  kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  CIVIS  POLSKA  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  i  Polski  Holding  Ochrony  S.A.  w 

Warszawie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  CIVIS  POLSKA  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  i  Polski  Holding 

Ochrony S.A. w Warszawie 

tytułem wpisu od odwołania; 

2.2.  zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  CIVIS 

POLSKA  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  i  Polski  Holding  Ochrony  S.A.  w  Warszawie  na  rzecz 

Polskich  Kole

i  Państwowych  S.A.  w  Warszawie  kwotę  3.600  zł  (słownie:  trzy  tysiące 

sześćset złotych) stanowiącą uzasadnione koszty postępowania odwoławczego poniesione z 

tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zam

ówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………… 


Sygn. akt KIO 599/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Polskie  Koleje  Państwowe  S.A.  w  Warszawie  –  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.),  dalej  jako:  „ustawa”  lub  „Pzp” 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  sektorowego  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne 

usługi,  których  przedmiotem  jest  świadczenie  usług  ochrony  fizycznej  osób  i  mienia  na 

dworcach kolejowych znajdujących się w zarządzie zamawiającego. Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane  zostało  28  stycznia  2020  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

numerem  2020/S  019-

043311.  Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwota  wskazana  w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Zamawiający  przesłał  informację  o  odrzuceniu  oferty  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o  udzielenie zamówienia  CIVIS  POLSKA  Sp.  z  o.o.  w Warszawie  i  Polski 

Holding Ochrony S.A. 

w Warszawie, którzy 20 marca 2020 r. wnieśli odwołanie. Zachowany 

został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp 

przez czynność odrzucenia oferty 

odwołującego  w  zakresie  zadań  1,  2,  3,  5  i  6,  która  według  zamawiającego  nie 

została  zabezpieczona  wadium  w  sposób  opisany  w  Rozdziale  XI  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, dalej jako: „SIWZ”, tj. odwołujący wniósł wadium w 

sposób nieprawidłowy; 

art. 7 ust. 3 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp przez czynność udzielenia zamówienia w 

zakresie Zadania 1 wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia 

Impel  Technical  Security  Sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu,  Impel  Defender  Sp.  z  o.o.  we 

Wrocławiu,  Impel  Safety  Sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu,  Impel  Provider  Sp.  z  o.o.,  we 

Wrocławiu,  Impel  Facility  Services  Sp.  z  o.o.,  we  Wrocławiu,  GWARANT  Agencja 

Ochrony  S.A.  w  Opolu,  dalej  jako:  „Konsorcjum  Impel”,  wybranemu  przez 

zamawiającego niezgodnie z przepisami ustawy; 

3.  art. 7 ust. 3 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp 

przez czynność udzielenia zamówienia w 

zakresie Zadania 2 wykonawcom 

wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia 

Agencja Ochrony Osób i Mienia Z. Sp. z o.o. w Warszawie, SOLID SECURITY Sp. z 

o.o.  w  Warszawie;  SOLID  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  dalej  jako: 

„Konsorcjum  Z.” 

wybranemu przez z

amawiającego niezgodnie z przepisami ustawy; 

4.  art. 7 ust. 3 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp 

przez czynność udzielenia zamówienia w 


zakresie Zadania 3 wykonawcom 

wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia 

DGP Security Partner Sp. z o. o. w Katowicach, DGP Provider Sp. z o. o. w Legnicy, 

Dersław  Sp.  z  o.o.  w  Zawadzie,  STEKOP  S.A.  w Warszawie,  STEKOP  OCHRONA 

Sp.  z  o.o. 

w  Kolonii  Porosłach,  dalej  jako:  „Konsorcjum  DGP”  wybranemu  przez 

z

amawiającego niezgodnie z przepisami ustawy; 

5.  art.  7  ust.  3 

Pzp  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  czynność  udzielenia  zamówienia  w 

zakresie Zadania 5 Konsorcjum DGP wybranemu przez z

amawiającego niezgodnie z 

przepisami ustawy; 

6.  art. 7 ust. 3 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp p

rzez czynność udzielenia zamówienia w 

zakresie Zadania 6 wykonawcom 

wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia 

DGP Security Partner Sp. z o. o. w Katowicach, DGP Provider Sp. z o. o. w Legnicy, 

7  MG  Sp.  z  o.  o.  w  Legnicy,  EKOTRADE  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  EKOTRADE 

OCHRONA  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  EKOTRADE  SECURITY  Sp.  z  o.o.  w 

Warszawie,  AGOPOL-EKOTRADE  Sp.  z  o.o.  ZPCHr 

w  Słupsku,  dalej  jako: 

„Konsorcjum  DGP  Partner”  Security  wybranemu  przez  zamawiającego niezgodnie z 

przepisami ustawy; 

7.  art.  7  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  wyboru  oferty 

o

dwołującego  złożonej  w  przetargu  w  zakresie  Zadań  nr  1,  2,  3,  5  i  6,  jako 

najkorzystniejszej; 

art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp przez czynność udzielenia zamówienia w zakresie Zadania nr 

1  Konsorcjum  Impel,  pomimo  obowiązku  unieważnienia  przetargu  przez 

z

amawiającego; 

9.  art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp pr

zez czynność udzielenia zamówienia w zakresie Zadania nr 

Konsorcjum  Zubrzycki,  pomimo  obowiązku  unieważnienia  przetargu  przez 

z

amawiającego; 

art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp przez czynność udzielenia zamówienia w zakresie Zadania nr 

3  Konsorcjum  DGP,  pomimo  obo

wiązku  unieważnienia  przetargu  przez 

z

amawiającego; 

art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp przez czynność udzielenia zamówienia w zakresie Zadania nr 

5  Konsorcjum  DGP,  pomimo  obowiązku  unieważnienia  przetargu  przez 

z

amawiającego; 

art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp przez czynność udzielenia zamówienia w zakresie Zadania nr 

6  Konsorcjum  DGP 

Partner  Security,  pomimo  obowiązku  unieważnienia  przetargu 

przez 

zamawiającego. 

Odwołujący wniósł o: 

1. uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu: 


a) 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  Impel,  jako  najkorzystniejszej 

oferty złożonej w przetargu w zakresie Zadania nr 1; 

b) 

przeprowadzenie ponownej czynności badania i oceny ofert w zakresie Zadania nr 1 i 

wyboru jako najkorzystniejszej oferty o

dwołującego; 

c) 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  Z.  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej w przetargu w zakresie Zadania nr 2; 

d) 

przeprowadzenie ponownej czynności badania i oceny ofert w zakresie Zadania nr 2 i 

wyboru jako najkorzystniejszej oferty o

dwołującego; 

e) 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  DGP  jako  najkorzystniejszej 

oferty złożonej w przetargu w zakresie Zadania nr 3; 

f) 

przeprowadzenie ponownej czynności badania i oceny ofert w zakresie Zadania nr 3 i 

wyboru jako najkorzystniejszej oferty od

wołującego; 

g) 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  DGP  jako  najkorzystniejszej 

oferty złożonej w przetargu w zakresie Zadania nr 5; 

h) 

przeprowadzenie ponownej czynności badania i oceny ofert w zakresie Zadania nr 5 i 

wyboru jako najkorzystniejszej oferty o

dwołującego; 

i)   

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  DGP  Security  Partner  jako 

najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu w zakresie Zadania nr 6; 

j) 

przeprowadzenie ponownej czynności badania i oceny ofert w zakresie Zadania nr 6 i 

wyboru jako najkorzystniejszej oferty o

dwołującego; 

2.  zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  zwrotu  kosztów  postępowania,  w 

tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. 

Odwołujący w odwołaniu złożył również wniosek ewentualny o: 

uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu: 

a) 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  Impel,  jako  najkorzystniejszej 

oferty złożonej w przetargu w zakresie Zadania 1; 

b) 

unieważnienia czynności wyboru oferty Konsorcjum Z., jako najkorzystniejszej oferty 

złożonej w przetargu w zakresie Zadania 2; 

c) 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  DGP,  jako  najkorzystniejszej 

oferty złożonej w przetargu w zakresie Zadania 3; 

d) 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  DGP,  jako  najkorzystniejszej 

oferty złożonej w przetargu w zakresie Zadania 5; 

e) 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  DGP  Security  Partner,  jako 

najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu w zakresie Zadania 6; 

f) 

unieważnienie przetargu w zakresie Zadań nr 1, 2, 3, 5 oraz 6; 


2.  zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  zwrotu  kosztów  postępowania,  w 

tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. 

W  uzasadnieniu  wskazał,  że  ostatnim  dniem,  w  którym  zamawiający  (w  przypadku 

braku zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub innego przypadku braku konieczności 

utrzymywania  wadium)  mógłby  skutecznie  domagać  się  wypłaty  wadium  wniesionego  w 

formie  gwarancji  bankowej  albo  ubezpieczeniowej,  przez  któregokolwiek  z  wykonawców 

biorących  udział  w  postępowaniu,  w  przypadku  spełnienia  przesłanek  zatrzymania  wadium 

byłby  tylko  i  wyłącznie  dzień  15  maja  2020  roku.  Wobec  powyższego  wadium  zostało 

wniesione  przez  odwołującego  prawidłowo  i  zamawiający  nie  powinien  odrzucać  oferty 

odwołującego z tego powodu, że wadium nie było ważne do 17 maja 2020 r.  

Odwołujący wywodził dla uzasadnienia zarzutu naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, że  

obecna sytuacja wywołana epidemią COVID-19 w sposób znaczący wpływa na prowadzenie 

postępowania  -  gdyż  może  wręcz  uniemożliwić  zawarcie  umowy  przez  zamawiającego  z 

wybranym wykonawcą. Dodatkowo samo wykonanie zamówienia w sposób opisany w SIWZ, 

jak  również  przewidziane  przez  zamawiającego  warunki  oraz  zasady  opisane  w  umowie 

stanowiącej  załącznik  do  SIWZ  mogą  okazać  się  niemożliwe  do  realizacji,  gdyż  w  obecnej 

sytuacji  konieczne  jest  zapewnienie  dodatkowych  zabezpieczeń  dla  pracowników 

wykonujących usługi, co wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie wykonawców, których 

nie mogli oni przewidzieć składając oferty w przetargu w dniu 18 lutego 2020 r. 

 Wykonawc

y  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  Konsorcjum  Impel, 

Konsorcjum  Z.,  Konsorcjum  DGP  oraz  Konsorcjum  DGP  Security  Partner 

zgłosili 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  odpowiednio  w 

częściach 1, 2,  3 i 5 oraz 6. Przystępujący zachowali przesłanki przystąpienia wskazane w 

art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. Wnieśli o oddalenie odwołania. 

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z 7 maja 2020 r. wniósł o oddalenie 

odwołania. 

Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas 

której strony i uczestnicy podtrzymali dotychczasowe stanowisko.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 7 części (zadań): 

Zadanie 1 - 

Dworce OGN Gdańsk; 

Zadanie 2 - Dworce OGN Katowice; 


Zadanie 3 - 

Dworce OGN Kraków; 

Zadanie 4 - 

Dworce OGN Poznań; 

Zadanie 5 - Dworce OGN Warszawa; 

Zadanie 6 - 

Dworce OGN Wrocław 

Zadanie 7 - 

Dworzec Kraków Główny 

Zamawiający dopuścił możliwość złożenia przez wykonawców ofert na jedno, kilka lub wszystkie 

zadania,  z zastrzeżeniem braku możliwości  złożenia oferty częściowej w ramach jednej części 

(zadania).  

W rozdziale XI 

SIWZ zamawiający ustalił wymagania dotyczące wadium. W rozdziale XI 

ust.  7  zalecił,  aby  w  przypadku  składania  przez  wykonawcę  wadium  w  formie  gwarancji 

bankowej  lub  ubezpieczeniowej, 

dokument  gwarancji  zawierał  między  innymi  następujące 

elementy:  

1)  nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji  (Polskie  Koleje 

Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), gwaranta 

(banku  lub  instytucji,  ubezpieczeniowej  udzielających  gwarancji)  oraz  wskazanie  ich  siedzib  i 

adresu;  

2)  przytoczenie  nazwy  i  przedmiotu  niniejszego  postępowania,  znak  postępowania 

nadany przez Zamawiającego;  

3) kw

otę gwarancji;  

4)  okres,  na  jaki  gwarancja  została  wystawiona  (odpowiadający  co  najmniej  terminowi 

związania ofertą);  

5)  zobowiązanie  gwaranta  do  nieodwołalnego  i  bezwarunkowego  zapłacenia  kwoty 

gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ust. 13. 

Natomiast  stosownie  do 

rozdziału  XI  ust.  8  SIWZ  dokumenty  wadium  muszą 

zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności 

i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp. 

W  r

ozdziale  XII  ust.  1  SIWZ  zamawiający  ustalił,  że  wykonawcy  będą  związani  ofertą 

przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert. 

Zamawiający otworzył oferty 18 lutego 2020 r. o godz. 10:30. 

Od

wołujący  wniósł  wadium  w  formie  gwarancji  o  numerze  G/100190010717-20 

wystawionej  17  lutego  2020  r.  przez  bank  Intensa  SanPaolo  S.p.  A.  w  Turynie.  Strona  druga 

gwarancji zawiera stwierdzenie: 

„Niniejsza Gwarancja jest ważna od 17 lutego 2020 roku do dnia 15 maja 2020 roku do 

godziny 16:00 CET, a jeżeli ten dzień przypadałby w dniu, w którym Bank jest zamknięty dla celu 

prowadzenia działalności w Polsce, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank 


będzie  otwarty  w  Polsce  w  określonym  powyżej  celu  (okres  do  godziny  16:00  CET  takiego 

ostatniego dnia zwany 

jest dalej „Terminem Ważności”)”. 

10  marca  2020  r.  z

amawiający  przekazał  wykonawcom  informacje  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  w  zadaniach  nr  1-5  i  7  oraz  o  odrzuceniu  oferty  o

dwołującego  w 

zadaniach 1, 2, 3, 5 i 6 z powodu 

nieprawidłowego wniesienia wadium na podstawie art. 89 ust. 

1  pkt  7b  Pzp. 

Wybór  najkorzystniejszej  oferty  w  zadaniu  nr  6  nastąpił  17  marca  2020  r. 

Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszych ofert następujących wykonawców: 

1.  Konsorcjum Impel (Zadanie nr 1); 

2.  Konsorcjum Z. (Zadanie nr 2); 

3.  Konsorcjum DGP(Zadanie nr 3); 

4.  Konsorcjum DGP (Zadanie nr 5); 

5.  Konsorcjum DGP Security Partner (Zadanie nr 6). 

W tym stanie rzeczy odwołujący wniósł odwołanie. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Okoliczności faktyczne w postaci treści gwarancji odwołującego nie są sporne. Istota 

sporu wymaga natomiast oceny postanowień SIWZ oraz wykładni przepisów ustawy. 

Izba  nie  podzieliła  poglądu  odwołującego  i  uznała,  że  z  postanowień  SIWZ  wynika 

wymaganie  zamawiającego,  aby  oferta  była  zabezpieczona  wadium  przez  cały  okres,  w 

którym wykonawca jest nią związany. Wymaganie to zamawiający jasno i wyraźnie wskazał 

w  postanowieniach  rozdziału  XI  ust.  7  i  8  SIWZ.  Konstatacji  tej  nie  przeczy  użycie  przez 

zamawiającego  w  pierwszym  zdaniu  rozdziału  XI  ust.  7  SIWZ  zwrotu  „zaleca  się”. 

Zamawiający  wskazywał  w  tym  postanowieniu  w  sposób  taksatywny  katalog  elementów, 

które  powinny  znaleźć  się  w  treści  gwarancji,  jednak  w  odniesieniu  do  okresu,  na  jaki 

gwarancja  została  wystawiona,  podkreślił,  że  okres  ten  powinien  odpowiadać  co  najmniej 

terminowi  związania  ofertą.  Wymaganie  ważności  wadium  w  całym  okresie  związania  ofertą 

wynika ponadto w sposób jednoznaczny z postanowienia rozdziału XI ust. 8 SIWZ. 

Stwierdzić jednak należy, że nawet gdyby postanowienia SIWZ budziły wątpliwości co 

do zgodności długości terminu ważności wadium z terminem związania ofertą, to kwestia ta 

jest rozstrzygnięta w przepisach ustawy.  

Art.  45  ust.

Pzp  stanowi,  że  wadium  wnosi  się  przed  upływem  terminu  składania 

ofert.  Przepis  ten  wskazuje  na  związek  terminu  ważności  wadium  z  rozpoczęciem  biegu 


terminu związania ofertą następującym zgodnie z art. 85 ust. 5 Pzp z dniem upływu terminu 

składania ofert.  

Z  kolei  art.  85  ust.  2 

głosi,  że  wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek 

zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko 

raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą,  zwrócić  się  do 

wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o  oznaczony  okres,  nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 4 Pzp przedłużenie terminu związania ofertą 

jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 

nie  jest 

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia  dotyczy 

jedynie wyko

nawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Powołany przepis 

dotyczy  instytucji  przedłużenia  terminu  związania  ofertą,  jednak  w  sposób  nie  budzący 

wątpliwości  wskazuje,  że  oferta  powinna  być  zabezpieczona  wadium  w  całym  okresie,  w 

którym  wykonawca jest nią związany.  Instytucja wadium ma bowiem  na celu co  do  zasady 

zabezpieczenie  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Potwierdzają  to 

przepisy kodeksu cywilnego (art. 70

§ 1 i 2 k.c. w zw. z art. 14 Pzp). Na gruncie zamówień 

public

znych  wadium,  przez  możliwość  jego  zatrzymania  w  sytuacji  zawinionego 

nieuzupełnienia na  wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 i 3a Pzp oświadczeń, dokumentów lub 

pełnomocnictw  lub  odmowy  poprawienia  omyłki,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp, 

zabezpiecza 

również prawidłowość wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W  konsekwencji  stwierdzić  należy,  że  wadium  wniesione  przez  odwołującego  nie 

obejmuje całego okresu związania ofertą. Gwarancja jest ważna od 17 lutego 2020 r. do 15 

maja 2020 r. do godz. 16.00, podczas gdy 90 dni

owy okres związania ofertą upływał 17 maja 

2020 r. Termin ważności wadium nie ulegnie przedłużeniu do 18 maja 2020 r. (poniedziałek). 

Stosownie  do  treści  gwarancji  przedłużenie  to  mogłoby  nastąpić,  jedynie  w  sytuacji,  gdyby 

bank nie pracował w 15 maja 2020 r.  

Skoro  wadium  wniesione  przez  odwołującego  nie  zabezpieczało  jego  oferty  przez 

cały 90-dniowy okres związania, zamawiający trafnie odrzucił tę ofertę na podstawie art. 89 

ust.  1  pkt  7b  Pzp.  Przepis  ten  ma  charakter  imperatywny  i  nakazuje 

zamawiającemu 

odrzucenie  oferty,  jeśli  wadium  nie  zostało  wniesione  albo  zostało  wniesione  w  sposób 

nieprawidłowy.  W  ocenie  Izby  nieprawidłowe  wniesienie  wadium  polegać  może  w 

szczególności na wniesieniu wadium w formie innej, niż przewidziana w art. 45 ust. 6 Pzp lub 

w sytuacji, gdy termin jego ważności upływa wcześniej niż termin związania ofertą. 

Odwołujący  argumentował,  że  przy  czynności  wykluczenia  powinno  się  uwzględnić 

funkcjonalne  znaczenie  wadium  w  kontekście  faktu,  że  dwa  dni  po  upływie  wadium 


wniesionego  przez  odwołującego  to  sobota  i  niedziela,  w  czasie  których  bank  wystawca 

gwarancji jest nieczynny. Izba nie zgodziła się z tym poglądem, gdyż jego przyjęcie nie jest 

możliwe  w  świetle  wymagań  ustawy.  Przepisy  dotyczące  wadium,  za  wyjątkiem  możliwości 

rezygnacji  z  żądania  wadium  przez  zamawiającego,  mają  charakter  bezwzględnie 

obowiązujący. Zamawiający nie może zatem odstępować od ich stosowania.  

Należy  też  zwrócić  uwagę,  że  ograniczenie  ważności  wadium  przez  odwołującego 

polega również na skróceniu okresu jego obowiązywania do godz. 16. Stosownie bowiem do 

art. 111 § 1 k.c. termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Przyznanie 

racji  odwołującemu  oznaczałoby  konieczność  oceny  wymagań  dotyczących  wadium  z 

uwzględnieniem  organizacji  pracy  banku  wystawcy  gwarancji.  Prowadziłoby  to  do 

relatywizacji  wymagań  zamawiającego  w  stosunku  do  poszczególnych  wykonawców  i  w 

konsekwencji  do  ich  nierównego  traktowania.  Ci  spośród  nich,  których  banki  pracowałyby 

dłużej 15 maja 20202 r. lub pracowałyby w sobotę, zabezpieczyliby swoje oferty wadiami w 

dłuższym  okresie  czasu,  niż  odwołujący.  Odwołujący  byłby  również  preferowany  kosztem 

wykonawców, którzy  wnieśli wadium w pieniądzu oraz tych, których gwarancje opiewały na 

17  maja  2020  r.  Tymczasem  zas

ady  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

zawarte  w  art.  7  ust.  1  Pzp,  w  szczególności  równego  traktowania  oraz  przejrzystości, 

nakazują,  aby  wymagania  stawiane  przez  zamawiającego  były  takie  same  dla  wszystkich 

wykonawców.  

Uwzględnieniu  indywidulanych  uwarunkowań  wykonawców  przy  wnoszeniu  wadium 

stoi  na  przeszkodzie  również  bezwzględnie  obowiązujący  charakter  przepisów  dotyczący 

wadium. Przepisy ustawy dotyczące wadium -  za wyjątkiem wynikającej z art. 45 ust. 2 Pzp 

możliwości odstąpienia od żądania wniesienia wadium w postępowaniach o niższej wartości 

mają charakter iuris cogentis i nie mogą być modyfikowane. 

Wobec  powyższego  Izba  uznała,  że  zamawiający  zasadnie  wykluczył  odwołującego 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 

Zaprezentowana 

argumentacja dotyczy zarzutów odwołania w zakresie zadań 1, 2, 3 

oraz 5 i 6, gdyż treść gwarancji wadialnej odwołującego była w każdej z nich taka sama co 

do  okresu  ważności  wadium.  Fakt  podnoszony  przez  zamawiającego,  że  oferta  złożona 

przez 

odwołującego,  była  najkorzystniejsza  jedynie  w  zadaniu  nr  1  i  6,  powoduje,  że  w 

odniesieniu  do  zadań  2  ,3  oraz  5  podstawą  do  oddalenia  odwołania  jest  również  brak 

spełnienia wymagań zawartych w art. 179 ust. 1 Pzp. Przepis ten stanowi, że środki ochrony 

prawnej  przysługują wykonawcy,  jeśli  miał  lub  ma interes w  uzyskaniu danego zamówienia 

oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przepisów  ustawy.  Skoro 

ewentualne  potwierdzenie  zarzutów  odwołania  nie  przyniosłoby  skutku  w  postaci  wyboru 

oferty  odwołującego  w  zadaniach  2,  3  oraz  5,  odwołujący  nie  mógł  i  nie  może  ponieść 


szkody  w  związku  z  zarzucanymi  zamawiającemu  naruszeniami  przepisów  ustawy  w  tych 

zadaniach.  

Postępowanie  nie  podlega  unieważnieniu  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  6  Pzp. 

Zamawiający  zobowiązany  jest  dokonać  czynności  unieważnienia,  jeśli  prowadzenie 

postępowania lub udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było  wcześniej  przewidzieć.  Zgodnie  z  art.  190  ust.  1  Pzp  ciężar  wykazania  zaistnienia 

przesłanek powołanego przepisu spoczywa na odwołującym, jako stronie wywodzącej skutki 

prawne  ze  swoich  twierdzeń.  Odwołujący  konieczność  unieważnienia  postępowania 

wywodził ze stanu epidemii. Uszło jednak jego uwadze, że art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp posługuje 

się  pojęciem  interesu  publicznego,  który  jest  kategorią  szerszą  niż  interes  samego 

zamawiającego oraz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym samego 

odwołującego.  Interes  publiczny,  w  ocenie  Izby,  wymaga  świadczenia  usług  ochrony,  a  w 

konsekwencji  kontynuowania  p

ostępowania  i  zawarcia  umów  z  wybranymi  wykonawcami. 

Również  stan  epidemii  istniejący  w  dacie  wniesienia  odwołania,  jak  i  obowiązujące  w  dniu 

wydania  wyroku  ograniczenia,  mające  na  celu  zmniejszenie  zagrożeń  związanych  z 

możliwością zachorowania na COVID-19, nie stoją na przeszkodzie kontynuacji postępowań 

i  zawieraniu  umów.  Stan  epidemii  nie  wstrzymał  wszczętych  postępowań.  Natomiast 

obowiązująca od 8 marca 2020 r. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób 

zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  (Dz.  U.  2020  poz.  374  ze  zm.) 

przewiduje  rozwiązania  umożliwiające  dostosowanie  umowy  do  istniejących  warunków. 

Dotyczą one m.in. kar umownych, wypłaty wynagrodzenia oraz możliwości zmiany umowy. 

Wobec powyższego zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp 

należy uznać za całkowicie chybiony.  

Jedynie  dla  porządku  warto  wskazać,  że  odwołujący  błędnie  formułuje  zarzut 

odwołania,  gdy  zarzuca  zamawiającemu  udzielenie  zamówienia  w  częściach  1,  2,  3,  5,  6. 

Udzielenie  zamówienia  na  gruncie  Pzp  oznacza  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego.  Odwołujący  natomiast  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 


W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzekła,  jak  w  pkt  1 

sentencji.  

O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp uwzględniając koszty 

wynagrodzenia  pełnomocnika  zamawiającego  w  kwocie  3.600  zł  zgodnie  z  §  3  pkt  2  lit.  b 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (Dz. U. z 2018  poz. 972). 

Przewodniczący: 


wiper-pixel