KIO 598/20 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 598/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Małgorzata Matecka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  9  kwietnia  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

20 marca  2020  r.  przez 

wykonawcę:  Budimex  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Uniwersytet Łódzki 

przy  udziale  wykonawcy  Hochtief  Polska 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwoty 20.000 zł 00 gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  uiszczony  wpis  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt KIO 598/20 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez zamawiającego – 

Uniwersytet  Łódzki  pn.  „Budowa  budynku  dydaktycznego  Wydziału  Nauk  o  Wychowaniu 

Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 65 i ul. Lindleya 5 w Łodzi” (10/DIR/UŁ/2020), 

ogłoszonym  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w dniu  11  marca  2020  r.  pod 

numerem:  2020/S  050-117709,  wykonawca  Budi

mex  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą 

w Warszawie  w dniu  20 marca  2020  r. 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie na czynność zamawiającego polegającą na ustaleniu treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zarzucając zamawiającemu naruszenie przepisów: 1) art. 139 ust. 1 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z 2019  r.  poz. 

, dalej jako „ustawa Pzp”, w zw. z art. 5 i 353(1) Kodeksu cywilnego w zw. z art. 647 

Kodeksu cywilnego w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz 2) art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. 

z art. 5 i 353(1) Kodeksu cywilnego w zw. z art. 

581 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego. 

W  dniu  25  marca  2020  r.  wykonawca  Hochtief  Polska 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą 

Warszawie zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego. 

Żaden  wykonawca  nie  zgłosił  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. 

W  treści  pisma  z  dnia  30  marca  2020  r.  zamawiający  oświadczył,  iż  uwzględnił  w  całości 

zarzuty 

odwołania, o czym poinformowani zostali wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  złożonego  przez  zamawiającego  oświadczenia  zachodzi 

podstawa d

o umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel