KIO 594/20 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 594/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Małgorzata Matecka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  9  kwietnia  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

19 marca  2020  r.  przez 

wykonawcę:  Aspello  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Opolu  w  postępowaniu prowadzonym  przez  zamawiającego:  Skarb  Państwa  -

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Aspello  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Opolu 

kwoty  15.0

00  zł  00  gr (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), stanowiącej 

uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  dor

ęczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt KIO 594/20 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Instytut Ekspertyz 

Sądowych  im.  Prof.  dra  Jana  Sehna  w  Krakowie  pn.  „Wykonanie  i  wdrożenie 

zintegrowanego  systemu  informatycznego  do  zarządzania  działalnością  opiniodawczą 

Instytutu  Ekspertyz  Sądowych  im.  Prof.  dra  Jana  Sehna  w  Krakowie  (ZP  20/2019), 

ogłoszonym  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 października 2019 r. pod 

numerem: 

2019/S 

wykonawca 

Aspello 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu w dniu 19 marca 2020 r. wniósł do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej odwołanie na czynność wykluczenia go z postępowania oraz zaniechanie 

podania  pełnego  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego  ww.  czynności,  zarzucając 

zamawiającemu naruszenie przepisów art. 24 ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako 

„ustawa Pzp”, oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

W  dniu  30  marca  2020  r. 

do  akt  sprawy  wpłynęło  pismo  zamawiającego  stanowiące 

odpowiedź  na  odwołanie.  W  dniu  7  kwietnia  2020  r.  do  akt  sprawy  wpłynęło  pismo 

zamawiającego  stanowiące  uzupełnienie  odpowiedzi  na  odwołanie,  zawierające 

oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania. 

Izba  stwier

dziła,  iż  w  świetle  złożonego  przez  zamawiającego  oświadczenia  zachodzi 

podstawa do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. 

W sytuacji, o której mowa w tym przepisie, zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia 

czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  z żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel