KIO 593/20 WYROK dnia 22 czerwca 2020 roku

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO  593/20 

WYROK 

z dnia 22 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodn

iczący:     Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:             Klaudia Cyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  16  czerwca  2020  roku,  w  Warszawie, 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  w  dniu  19  marca  2020  roku  

S&T Services Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa  

przy  udziale 

wykonawcy  Sygnity  Business  Solutions  spółka  akcyjna  z  siedzibą  w  Zielonej 

Górze  zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 593/20 

po stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie. 

Nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  z  dnia  9  marca  2020  roku 

poinformowania  Odwołującego  o  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielnie 

zamówienia publicznego pod nazwą „Świadczenie usług wsparcia sytemu SAP ERP". 

Nakazuje  Zamawiającemu  powtórzenie  czynności  poinformowania  Odwołującego   

o podjętej czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego względem 

Odwołującego z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego zgodnie z regulacją 

art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy.   

Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15 000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S&T 


Services  Polska  spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Warszawie ty

tułem wpisu od odwołania,  

zasądza  od  Zamawiającego  Miasto  Stołeczne  Warszawa  na  rzecz  wykonawcy 

S&T  Services  Polska  spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Warszawie 

kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset 

złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione 

tytułem wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:    ………………………………………… 


Sygn. akt: KIO  593/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  –  Miasto  Stołeczne Warszawa  –    prowadzi  postępowanie  o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą „Świadczenie usług wsparcia sytemu SAP ERP". 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w dniu 22 listopada 2019 roku pod numerem 2019/S 226-554701. 

19 marca 2020 roku 

działając na podstawie art. 180 ust. 1 w związku z art. 179 ust. 1 

ustawy 

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.; dalej: „Pzp” lub 

„ustawa”)  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  następujących  czynności  i  zaniechań 

Zamawiającego: 

  wykluczenia  Odwołującego  z  Postępowania,  pomimo  że  Odwołujący  spełnia 

wszystkie  warunki  udziału  w  Postępowaniu,  a  wskazana  przez  Odwołującego  

na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  Postępowaniu  „usługa  utrzymania 

Zintegrowanego  Informatycznego  Systemu  Wspomagania  Zarządzania  Uczelnią 

opartego na oprogramowaniu SAP dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie” jest 

zgodna z wymogami Zamawiającego z pkt 12.2.1. Specyfikacji  Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) – (Zarzut 1), 

ewentualnie 

  zaniechania  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  podmiotowych  

w  tym  formularza  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  („JEDZ”),  

w zakresie dot. zdolności technicznej i zawodowej (Cześć IV pkt C JEDZ), w sytuacji 

gdy  w  ocenie  Zamawiającego  wskazana  w  JEDZ  usługa  nie  potwierdza  spełnienia 

przez  Odwołującego  warunku  udziału  w  Postępowaniu  z  pkt  12.2.1.  SIWZ,  

a Odwołujący w wyjaśnieniach z dnia 17 lutego 2020 r. oświadczył Zamawiającemu, 

że  posiada  doświadczenie  również  z  realizacji  innych  usług,  które  potwierdzają 

spełnienie tego warunku (Zarzut 2),  

oraz wobec 

  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Sygnity  Business  Solutions  S.A. 

(dalej „Sygnity") pomimo, że oferta Odwołującego powinna zostać sklasyfikowana na 

I miejscu w rankingu ofert (Zarzut 3). 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 


1)  art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12  zw. z art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 

ust.  1  pkt  5  ustawy  przez  ich  błędne  zastosowanie  i  wykluczenie  Odwołującego  

z  Postępowania,  a  w  konsekwencji  odrzucenie  oferty,  pomimo  tego,  że Odwołujący 

wykazał,  że  spełnienia  warunki  udziału  w  Postępowaniu,  w  tym  w  zakresie 

wskazanym w pkt 12.2.1. SIWZ; 

2)  art.  91  ust.  1  ustawy  przez  w

ybór  oferty  Sygnity  jako  oferty  najkorzystniejszej  

w  Postępowaniu,  podczas  gdy  zgodnie  z  kryteriami  oceny  ofert  obowiązującymi  

w  Postępowaniu  oferta  Odwołującego  powinna  zostać  sklasyfikowana  na  I  miejscu  

w rankingu ofert,  

ewentualnie  

3)  art.  26  ust.  3 

ustawy  przez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia 

dokumentów  podmiotowych  -  w  tym  formularza  JEDZ,  w  zakresie  dot.  zdolności 

technicznej  i  zawodowej  potwierdzającej  spełnienie  wskazanego  pkt  12.2.1.  SIWZ 

warunku udziału w postępowaniu; 

4)  art. 7 

ust. 1 p.z.p., poprzez prowadzenie Postępowania w sposób naruszający zasadę 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na naruszenie 

wyżej wymienionych przepisów ustawy.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz  nakazanie 

Zamawiającemu      unieważnienie  czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  Postępowania, 

unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy Signity, powtórzenie czynności badania  

i  oceny  ofert,  wybór  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  Postępowaniu, 

ewentualnie 

wezwanie  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  podmiotowych,  w  tym 

formularza JEDZ w  zakresie niezbędnym  do  wykazania kwestionowanego warunku udziału 

w postępowaniu, zgodnie z uzasadnieniem niniejszego odwołania. 

Odwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  na  okoliczności  wskazane  

w  treści  odwołania  oraz  o  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu 

kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  doradztwa  prawnego,  według  norm 

przepisanych i zgodnie z fakturą przedstawioną przez Odwołującego na rozprawie. 

Odwołujący  podniósł,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania  ponieważ  jest 

wykonawcą,  który  złożył  najkorzystniejszą  cenowo  ofertę  w  Postępowaniu.  Unieważnienie 

niezgodnych  z  ustawą  czynności  Zamawiającego  spowoduje,  że  oferta  Odwołującego, 

znajdzie  się  na  pierwszym  miejscu  w  rankingu  ofert,  co  spowoduje  uzyskanie  przez 

Odwołującego  przedmiotowego  Zamówienia.  Ewentualne  nieuwzględnienie  odwołania 

pozbawi Odwołującego możliwości uzyskania przedmiotowego Zamówienia, czego skutkiem 


będzie poniesienie przez Odwołującego szkody w postaci' utraty korzyści, jakie osiągnąłby 

uzyskując  Zamówienie.  Okoliczności  te  wyczerpują  przesłanki  z  art.  179  ust.  1  ustawy 

warunkujące dopuszczalność wniesienia odwołania. 

Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty: 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług wsparcia systemu 

SAP  ERP.  Zgodnie  z  pkt.  12.2.1.  SIWZ 

za  spełniających  warunki  udziału  w  postępowaniu 

Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 

wykażą,  że  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli 

okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  to  w  tym  okresie,  należycie  wykonali  lub 

wykonują: 

a) 

co najmniej 

jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto, na rzecz 

co  najmniej  600  użytkowników  nazwanych,  których  przedmiotem  było  świadczenie 

usług  serwisu  powdrożeniowego  systemu  SAP  ERP  w  jednostce  sektora  finansów 

publicznych  lub  jednostkach  użyteczności  'publicznej  przez  okres  nie krótszy  niż  12 

miesięcy obejmujących co najmniej pięć wskazanych modułów: 

  Finanse (FI), 
  Rachunkowość budżetowa (FM),  
  Kontroling (CO), 
  Rozliczenia masowe (FICA), 
  Środki trwałe (FIAA), 
  Kadry i płace (HRPA, HRPY),  
  Hurtownia danych (BW)  

b) 

co najmniej 

jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto, na rzecz 

co  najmniej  600  użytkowników  nazwanych,  których  przedmiotem  było  świadczenie 

usług  nadzoru  nad  systemem  SAP  ERP  w  zakresie  usług  jakie  dostępne  są  dla 

licencjobiorców  Oprogramowania  Standardowego  w  ramach  Wsparcia  Producenta 

na  poziomie  SAP  Enterprise  Support  systemu  SAP  ERP  w  jednostce  sektora 

finansów  publicznych  lub  jednostkach  użyteczności  publicznej  przez  okres  nie 

krótszy niż 12 miesięcy obejmujących wskazane moduły: 

  Finanse (FI), 
  Rachunkowość budżetowa (FM), 
  Kontroling (CO), 
  Rozliczenia masowe (FICA), 
  Środki trwałe (FIAA),   


  Kadry i płace (HRPA, HRPY), 
  Hurtownia danych (BW)” 

Na  potwierdzenie  spełnienia  powyższego  warunku  udziału  w  Postępowaniu  w  Formularzu 

JEDZ podmiotu udo

stępniającego zasoby Odwołującemu w zakresie wiedzy i doświadczenia 

firmy  Atos  Polska  S.A.  (dalej  „Atos")  -  wskazano  realizowane  na  rzecz  Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  w  Krakowie  („UJ”)  „świadczenie  usług  utrzymania,  rozwoju  i  edukacji 

Zintegrowanego  Informatycznego  Systemu  Wspomagania 

Zarządzania  Uczelnią  opartego 

na  oprogramowaniu  SAP”  o  łącznej  wartości  3  800  000,00zł.  Zamawiający  w  odniesieniu  

do  powyższej  usługi  wskazanej  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w 

Postępowaniu wezwał Odwołującego w dniu 30 stycznia 2020 r. do uzupełnienia Formularza 

JEDZ w sposób wprost określony przez Zamawiającego w wezwaniu „poprzez wskazanie:  

a) 

Jaka  jest  wartość  usługi,  której  przedmiotem  było  świadczenie  usług  serwisu 

powdrożeniowego  systemu  SAP  ERP  wykonanej  dla  Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie; 

b) 

Jaka  jest  wartość  usługi,  której  przedmiotem  był  świadczenie  usług  nadzoru 

nad  systemem  SAP  ERP  w  zakresie  usług  jakie  dostępne  są  dla 

licencjobior

ców  Oprogramowania  Standardowego  w  ramach  Wsparcia 

Producenta  na  poziomie  SAP  Enterprise  Support  systemu  SAP  ERP 

wykonanej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  

O

dwołujący  z  ostrożności  podniósł,  że  na  tym  etapie  Postępowania,  z  uwagi  na  treść 

wezw

ania  Zamawiającego  nie  miał  podstaw  do  przedłożenia  Formularza  JEDZ 

uzupełnionego  o  dodatkowe/inne  usługi,  w  realizacji  których  zdobył  doświadczenie, 

stanowiące potwierdzenie spełnienie warunku udziału w Postępowaniu z pkt 12.2.1. SIWZ - 

a  swoją  odpowiedź  ograniczył  do  ustosunkowania  się  do  treści  samego  wezwania 

załączając  Formularz  JEDZ  uwzględniający  w  Części  IV  lit.  C  rozróżnienie  wartości 

elementów  projektu  realizowanego  dla  UJ  w  zakresie  odpowiadającym  warunkom  z  pkt 

12.2.1. lit a) i b) SIWZ.  

Następnie,  w  zakresie  udzielonego  na  wezwanie  z  30  stycznia  2020  r.  „uzupełnienia" 

Odwołującego,  Zamawiający  w  dniu  13  lutego  2020  r.  wezwał  na  podstawie  art.  26  ust.  4 

ustawy 

„do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  dokumentów  potwierdzających  spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 12.2.1 lit. a) i b) SIWZ”, wynikających 

zdaniem  Zamawiającego  z  rozbieżności  pomiędzy  Formularzem  JEDZ,  a  informacjami 

uzyskanymi  przez  Zamawiającego  od  UJ.  W  wezwaniu  tym  Zamawiający  powołał  się  na 

informacje, które uzyskał od UJ, twierdząc, że:  


Z  informacji  przedstawionych 

przez wskazanego Zleceniodawcę jednoznacznie wynika,  że: 

usługi  utrzymania,  to  jest  pielęgnacji  (maintenance)  oraz  usuwania  usterek  (serwisu) 

Zintegrowanego  Informatycznego  Systemu  Wspomagania 

Zarządzana  Uczelnią 

opartego  na  oprogramowaniu  SAP  w  celu  zapewnieni

a  ciągłości  poprawnej  i  bezawaryjnej 

pracy Systemu oraz niezakłóconego korzystania Systemu przez Użytkowników wyniosły we 

wskazanym okresie:  

maintenance: 1 524 838,09 zł brutto  

usuwanie uste

rek: 1 500 651,00 zł brutto 

natomiast  usługi  świadczenie  serwisu  powdrożeniowego  systemu  SAP  ERP  wyniosły  we 

wskazanym okresie łącznie: 844 364,25 zł brutto w tym: 

  usługi rozwojowe: 414 756,00 zł brutto; 
  analiza przed upgradem: 49 200,00 brutto;  
  upgrade: 352 856,25 zł brutto; 
  usługi edukacyjne: 27 552,00 zł brutto. 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  w  sposób  arbitralny  i  co  najistotniejsze  błędny 

merytorycznie dokonał „wykładni” informacji uzyskanych od UJ na potrzeby oceny spełnienia 

warunku  udziału  w  Postępowaniu  przez  Odwołującego.  Zamawiający  przyjął,  że  wartość 

usług  serwisu  powdrożeniowego  systemu  SAP  ERP  (o  których  mowa  w  pkt  12.2.1.  lit.  a) 

SIWZ) wyniosła łącznie  844 364,25 zł brutto, a wartości usługi nadzoru na systemem SAP 

ERP  w  zakresie  usług  jakie  dostępne  są  dla  licencjobiorców  Oprogramowania 

Standardowego  w  ramach  Wsparcia  Producenta  na  poziomie  SAP  Enterprise  Support 

systemu  SAP  ERP  (maintanenance)  (pkt  12.2.1.  lit.  b)  SIWZ)  wyniosła  1  514  838,09  zł 

brutto. 

Z  powyższą  jak  wskazał  Odwołujący  interpretacją  Zamawiającego,  prowadzącą  w 

konsekwencji do wykluczenia Odwołującego z Postępowania nie zgodził się i to co najmniej 

w ze względu na kilka okoliczności faktycznych i prawnych. 

W  zakresie  Zarzutu  1  - 

wykluczenia  Odwołującego  z  Postępowania  pomimo  tego,  że 

wykonawca  ten  spełnia  warunki  udziału  w  Postępowaniu  Odwołujący  podał,  że  pomimo 

tego,  że  Odwołujący  wykazał  spełnienie  warunków  udziału  w  Postępowaniu,  został  przez 

Zamawiającego wykluczony z Postępowania.  

Zamawiający informując Odwołującego o wykluczeniu z Postępowania naruszył art. 92 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem, Zamawiający informując wykonawców o 

wykluczeniu  i  odrzuceniu  ofert  winien  był  wskazać  na  powody  odrzucenia  oferty  -  podając 

uzasadnienie  faktyczne  i  praw

ne.  Tymczasem  Zamawiający  w  informacji  o  wykluczeniu  z 

Postępowania  ograniczył  się  do  lakonicznego  przytoczenia  fragmentu  pisma  otrzymanego 

od UJ, które zdaniem Zamawiającego potwierdzać miało niespełnienie przez Odwołującego 


warunku  udziału  w  Postępowaniu.  Zamawiający  nie  wskazał  Odwołującemu  według  jakich 

kryteriów  porównywał  projekt realizowany  dla UJ  z treścią  omawianego warunku udziału w 

Postępowaniu.  Nie  wskazał  również  dokładnej  treści  zadanego  UJ  pytania  jak  i  całości 

udzielonej  przez  Uniwersytet  od

powiedzi.  Mając  na  uwadze  treść  informacji  o  wykluczeniu 

Zamawiający,  z  prawdopodobieństwem  graniczacym  z  pewnością  można  przyjąć,  że 

Zamawiający podjął decyzje o wykluczeniu wyłącznie w oparciu o odpowiedź UJ, przyjmując 

przez to nieprawidłową interpretację stanu faktycznego, na który powoływał się Odwołujący. 

Postępujący z należytą starannością Zamawiający, w sytuacji, gdy powziął wątpliwości co do 

wskazanego  w  JEDZ  projektu,  winien  był  wystąpić  do  UJ  o  całość  umowy  zawartej  z 

wykonawcą  (umowa  z  19  października  2016  t.  nr  CRZP/UJ/154/2016  „Umowa 

SAPUJ/2016”), której łączne wynagrodzenie brutto wyniosło 6 074 807,95 zł - i na podstawie 

tej  Umowy  i  ew.  protokołów  odbioru  porównać  czy  dane  świadczenia  realizowane  przez 

Atos, odpowiadają przedmiotowo wymogom SIWZ. Ma to znacznie z dwóch względów - po 

pierwsze  Zamawiający  nie  zdefiniował  w  treści  warunku  z  pkt.  12.2.1.  a)  i,  b)  SIWZ,  jakie 

konkretnie świadczenia uzna za „serwis” i  „nadzór” nad systemem SAP ERP w rozumieniu 

przedmiotowych  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Po  drugie,  specyfika  projektów 

wdrażania,  serwisowania  czy  rozbudowywania  systemów  SAP  ERP  charakteryzuje  się 

zawsze  wysokim  stopniem  unikatowości  w  związku  z  dostosowywaniem  ich  do  specyfiki  i 

potrzeb  danego  klienta.  Tym  samym,  to  czy  dane  świadczenie  odpowiada  treści  warunku 

udziału  w  Postępowaniu  należało  odnieść  do  faktycznie  realizowanych  elementów  tego 

projektu realizowanego dla UJ. Mając na uwadze treść umowy, jak i protokołów z realizacji 

projektu  dla  UJ,  należy  stwierdzić,  że  wartość  usług  polegających  na  serwisie 

powdrożeniowym systemu SAP ERP wyniosła 1.855.734,97 zł., tj. przekroczyła 1 500 000 zł 

brutto, a wartość usług, których przedmiotem było świadczenie usług nadzoru nad systemem 

SAP ERP  wyniosła 2.004.118,37 zł., więc przekroczyła 2 000 000,00 zł brutto. Wartości te 

wskazane  były  w  wyjaśnieniach  Odwołującego  z  dnia  17  lutego,  złożonych  na  wezwanie 

Zamawiającego z dnia 13 lutego 2020. 

Zamawiający  całkowicie  pominął  wspomniane  wyżej  wyjaśnienia  Odwołującego  z  dnia  17 

lutego 2020 r., 

w których Odwołujący w szczególności uzasadnił przypisanie poszczególnych 

świadczeń  do  wskazanych  powyżej  wartości.  Zamawiający  nie  wskazał  w  uzasadnieniu 

wykluczenia Odwołującego z postępowania, z jakiego powodu wyjaśnienia te zostały uznane 

za niewiaryg

odne czy niewystarczające. Odwołujący nie może w związku z tym odnieść się 

w odwołaniu do ewentualnej argumentacji Zamawiającego w tym zakresie, ponieważ nie jest 

ani 

uprawniony,  ani  zobowiązany  do  antycypowania  jego  stanowiska.  Stanowisko  

to  powinno 

było  w  sposób  kompleksowy  zostać  wyrażone  w  uzasadnieniu  faktycznym 

wykluczenia Odwołującego z postępowania. 


W  zakresie  Zarzutu  2  - 

zaniechania  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  Formularza 

JEDZ 

– zarzut ewentualny 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  zaniechał  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia 

Formularza JEDZ potwierdzenia spełnienia warunku udziału w Postępowaniu z pkt. 12.2.1. 

SIWZ. Zaniechanie to skutkuje naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

W  opinii  Odwołującego Zamawiający,  nawet  jeśli  nie  był  w  stanie  jednoznacznie  przypisać 

świadczeń  wykonywanych  w  ramach  projektu  realizowanego  przez  Atos  na  rzecz  UJ  

do  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu  to  powinien  był  umożliwić  Odwołującemu 

uzupełnienie  Formularza  JEDZ  o  inne  projekty  zgodne  z  wymogami  SIWZ.  Na  możliwości 

taką  wskazał  Zamawiającemu  sam  Odwołujący  w  treści  wyjaśnień  z  17  lutego  2020  r., 

zaznaczając,  że  dysponuje  możliwością  wykazania  spełniania  przedmiotowego  warunku, 

także  innymi  usługami  o  zakresie  wymaganym  przez  Zamawiającego.  Nie  pozostawia  też 

wątpliwości,  że  Zamawiający  nie  pozbawił  się  uprawnienia  do  wezwania  do  uzupełnienia 

Formularza  JEDZ  o  inne  projekty  potwierdzające  spełnienie  warunków  udziału  

w  Postępowaniu  i  wezwanie  takie  nie  byłoby  kolejnym  wezwaniem  w  tym  samym 

przedmiocie.  Jak  z

ostało  opisane  powyżej,  procedurę  wyjaśnień  którą  prowadził  

z  Odwołującym  zawęził  wyłączenie  do  wyjaśniania  wskazanego  w  JEDZ  projektu 

realizowanego  dla  UJ.  Innymi  słowy,  przedmiotem  zainteresowania  Zamawiającego  było 

jedynie ustalenie, w jaki sposób rozkładają się świadczenia w ramach usług realizowanych 

przez  Atos  na  rzecz  UJ,  wskazanych  w  JEDZ.  Jeżeli  Zamawiający  wskutek  dokonanych 

ustaleń stwierdziłby, że przedstawiona na potwierdzenie warunku usługa nie spełnia jednak 

wymagań,  to  powinien  był  zwrócić  się  o  uzupełnienie  odpowiednich  dokumentów 

podmiotowych w celu wykazania spełniania przedmiotowych warunków. 

Zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  Formularza  JEDZ  stanowi  zatem 

naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy. W tym kontekście należy bowiem wskazać, iż z treści art. 

26  ust.  3  ustawy  wypływa  nie  tylko  uprawnienie  Zamawiającego  do  wyjaśnienia  

i  uzupełniania  treści  dokumentów  przedłożonych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków 

udziału  w  Postępowaniu,  lecz  także  zobowiązanie  do  takiego  działania  w  celu  rzetelnego 

przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Jeśli  zatem 

Zamawiający  miał  jakiekolwiek  wątpliwości  co  do  usługi  wskazanej  w  JEDZ  to  był  

on  zobligowany  do  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  JEDZ.  Zamawiający  jednak 

b

ez uzasadnienia zdecydował się „skrócić” procedurę badania ofert i dokumentów złożonych 

na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, co doprowadziło do wyboru 

oferty istotnie droższej niż oferta Odwołującego.  

Na marginesie jedynie Odwołujący  wskazał,  że  działanie takie nie jest zgodne  z  interesem 

Zamawiającego.  Wybór  oferty  Sygnity  S.A.  oznaczałby  kolejne  przedłużenie  świadczenia 


usług objętych zamówieniem przez ten podmiot. Stan, w którym jeden wykonawca obsługuje 

kluczowy  system  informaty

czny  Zamawiającego  przez  okres  ponad  14  lat  (Sygnity  S.A. 

wykonuje  w  tym  zakresie  prace  u  Zamawiającego  począwszy  od  wdrożenia,  które 

rozpoczęło się w 2006 r.), jest z definicji stanem niekorzystnym i dziwi fakt, że Zamawiający 

nie  próbuje  skorzystać  z  okazji  do  uniezależnienia  się  od  jedynego  dostawcy  takich  usług. 

Jak wynika bowiem w szczególności z cen zaoferowanych w przedmiotowym postępowaniu, 

stan taki prowadzić może do konieczności zapłaty wynagrodzenia w wysokości wyższej, niż 

w  wypadku  powierzenia 

realizacji  świadczenia  usług  innemu  podmiotowi.  Stan  taki  jest 

niekorzystny  również  w  dłuższej  perspektywie,  bowiem  im  dłużej  utrzymuje  się  stan 

uzależnienia  od  jednego  wykonawcy,  tym  trudniej  jest  zrezygnować  z  jego  usług  i  tym 

trudniejsze  może  być  konkurencyjne  konstruowanie  kolejnych  postępowań  na  te  usługi. 

Odwołujący podał mając na uwadze powyższe, że zarzut jest zasadny.  

W  zakresie  Zarzutu  3 

–  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  Sygnity,  podczas  

gdy  za  najkorzystniejszą  powinna  zostać  uznana  oferta  Odwołującego.  Odwołujący  podał,  

że  czynności  i  zaniechania  Zamawiającego  opisane  w  ramach  Zarzutów  1  i  2  prowadzą  

do  wniosku,  że  Zamawiający  bezzasadnie  wykluczył  Odwołującego  z  Postępowania,  

co  doprowadziło  w  konsekwencji  do  wyboru  oferty  Sygnity  jako  oferty  najkorzystniejszej  

w Postępowaniu. W konsekwencji, Zamawiający naruszył także art. 91 ust. 1 ustawy przez 

co Zarzut 3 należy uznać za zasadny. 

Po przeprowadzeniu rozpra

wy z udziałem Stron oraz uczestnika postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i stanowisk Stron K

rajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

I. 

Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  

art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.; 

dalej: „Pzp” lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało złożone 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  16  marca  2020  roku  oraz  została  przekazana  

w  ustawowym  terminie  kopia  odwołania  Zamawiającemu,  co  Strony  potwierdziły  

na posiedzeniu z ich udziałem.  

II. 

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy– Środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 


zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

III. 

Zgodnie z  brzmieniem  przepisu art.  192 ust  2 ustawy  Prawo zamówień  publicznych 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ 

lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

dokonawszy  oceny  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów,  biorąc  pod  uwagę  stanowiska 

Stron 

i uczestnika postępowania odwoławczego przedstawione na rozprawie oraz w pismach 

procesowych stwierdziła, że odwołanie jest zasadne. 

IV. 

Na  podstawie  art.  191  ust.  2  ustawy 

wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan 

rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania.  Na  podstawie  art.  190  ust.  1  ustawy  –  Strony  

i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  

do  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie  swych 

twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania 

odwoławczego  mogą  przedstawiać  aż  do  zamknięcia  rozprawy.  Przepis  ten  nakłada  

na  Strony  postępowania  obowiązek,  który  zarazem  jest  uprawnieniem  Stron,  wykazywania 

dowodów na stwierdzenie faktów, z których wywodzą skutki prawne.  

Podkreślenia  wymaga  w  tym  miejscu,  że  postępowanie  przed  Izbą  stanowi  postępowanie 

kontradyktoryjne,  czyli  sporne,  a  z  istoty  tego  postępowania  wynika,  że  spór  toczą  Strony 

postępowania  i  to  one  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów,  z  których  wywodzą 

określone skutki prawne.  

Mając  na  uwadze,  że  stosunki  z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych  mają  charakter 

cywilnoprawny, powołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku 

–  Kodeks  cywilny,  zgodnie  z  którym  kodeks  reguluje  stosunki  cywilnoprawne  między 

osobami  fizycznymi  i  osobami  prawnymi,  przechodząc  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego,  który 

stanowi,  że  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu  tego  wywodzi 

skutki prawne 

należy wskazać, że właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. 

Przepis  art.  6  Kodeksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie  wymaganie 

udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie  określonych 

skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z 


faktu  tego  wywodzi  skutki  prawne;  e

i  incubit  probatio  qui  dicit  non  qui  negat  (na  tym  ciąży 

dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).  

Izba  wskazuje,  że  postępowanie  odwoławcze  jest  odrębnym  od  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  postępowaniem,  które  ma  na  celu  rozstrzygnięcie 

powstałego  pomiędzy  Stronami  sporu.  W  trakcie  postępowania  odwoławczego  

to  Odwołujący  kwestionuje  podjęte  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  

i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem 

okr

eślonych działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym 

ciąży ciężar dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe. Izba wskazuje 

w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn. akt 

X  Ga  32/09,  w  którym  to  orzeczeniu  Sąd  wskazał  między  innymi  Ciężar  udowodnienia 

takiego twierdzenia spoczywa na tym uczestniku postępowania, który przytacza twierdzenie 

o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (…) 

V.  

Skład  orzekający  Izby  rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  

w skład których zgodnie z par. 8 ust. 1 rozporządzenia z Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 

marca 2018 roku 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. 

z  2018  r.  poz.  1092  ze  zm.) 

wchodzą  odwołanie  wraz  z  załącznikami  oraz  kopia 

dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  dokumentacja 

postępowania w postaci elektronicznej, a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma 

przeka

zywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem. 

Izba uwzględniła stanowiska i oświadczenia Stron i uczestnika postępowania odwoławczego 

złożone ustnie do protokołu.  

Izba  uwzględniła  stanowisko  Zamawiającego  zawarte  w  piśmie  procesowym  z  dnia  

9 czerwca 2020 roku 

Odpowiedź na odwołanie

Izba dopuściła dowody zawnioskowane i złożone przez Odwołującego w trakcie rozprawy: 

  dowód  nr  1  –  wyciąg  z  umowy  ramowej  z  SP  Polska  spółka  z  ograniczona 

odpowiedzialnością wraz z Warunkami dotyczącymi Pomocy technicznej świadczonej 

przez sprzedawcę VAR, 

  dowód  nr  2  –  Wydruk  z  systemu  Atos  Polska  spółka  akcyjna  –  miesięczny  wymiar 

wsparcia dla danego obszaru biznesowego. 


Izba dopuściła dowód zawnioskowany i złożony przez Zamawiającego w trakcie rozprawy: 

  dowód nr 3 – „Plan Usług SAP ENTERPRISE SUPPOTY”. 

Izba  dopuściła  dowody  zawnioskowane  i  złożone  przez  Sygnity  Business  Solutions  spółka 

akcyjna  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze    (dalej:  Sygnity  lub  uczestnika  postępowania 

odwoławczego)  w trakcie rozprawy: 

  dowód nr 4 – Umowa nr CRZP/UJ/154/2016 z dnia 19 października 2016 roku, 
  dowód nr 5 – korespondencja email – wycena MT dla UJ (2016 rok) – dokument ten 

nie jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa.   

VI. 

Izba ustaliła: 

Izba ustaliła, że w dniu 9 marca 2020 roku Zamawiający powiadomił Odwołującego - 

S&T Services Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – o 

wykluczeniu wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, bowiem 

nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 12.2.1 lit.a i lit b 

SIWZ. 

W stanowisku swoim Zamawiający wskazał: że wykonawca przedstawił usługę zrealizowaną 

na  łączną  kwotę  3 800 000,00  zł.  Zamawiający  pismem  z  dnia  30  stycznia  2020  r.  wezwał 

wykonawcę  S&T  Services  Polska  spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy

,  do  uzupełnienia  formularza  JEDZ  poprzez 

wskazanie  wartości  usługi,  której  przedmiotem  było  świadczenie  usług  serwisu 

powdrożeniowego  systemu  SAP  ERP  wykonanej  oraz  wskazanie  wartości  usługi,  której 

przedmiotem 

było  świadczenie  usług  nadzoru  nad  systemem  SAP  ERP  w  zakresie  usług, 

jakie dostępne są dla licencjobiorców Oprogramowania Standardowego w ramach Wsparcia 

Producenta na poziomie SAP Enterprise Support systemu SAP ERP. Wykonawca pismem z 

dnia  3  lutego  2020  r,  podał,  że  wartość  usługi,  której  przedmiotem  było  świadczenie  usług 

serwisu  powdrożeniowego  systemu  SAP  ERP  wynosiła  1  800  000,00  zł  brutto,  natomiast 

wartość usługi, której przedmiotem było świadczenie usług nadzoru nad systemem SAP ERP 

w zakresie usług, jakie dostępne są dla licencjobiorców Oprogramowania Standardowego w 

ramach  Wsparcia  Producenta  na  poziomie  SAP  Enterprise  Support  dla  systemu  SAP  ERP 

wynosiła 2 000 000,00 zł brutto. 

Zamawiający  w  celu  wyjaśnienia  co  do  przedstawionych  kwot  w  oparciu  o  par.  2  ust.  6 

Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  zwrócił  się  e-mailow  bezpośrednio  do  właściwego 


podmiotu, tj. do wystawcy dokumentu należytego wykonania usługi o dodatkowe informacje. 

Z uzyskanych informacji 

wynikało że wartość usługi serwisu powdrożeniowego systemu SAP 

ERP  wynosiła  łącznie  844 364,25  zł  brutto  na  dzień  wskazany  w  referencji,  natomiast 

wartość  usługi  nadzoru  nad  systemem  SAP  ERP  w  zakresie  usług,  jakie  dostępne  są  dla 

licencjobiorców  Oprogramowania  Standardowego  w  ramach  Wsparcia  Producenta  na 

poziomie SAP Enterprise Support systemu SAP ERP (maitenance

) wynosiła 1 514 838,09 zł 

brutto. 

W  związku  z  rozbieżnościami  wynikającymi  z  oświadczenia  Wykonawcy,  a 

informacjami 

złożonymi  przez  wystawcę  referencji  Zamawiający  pismem  z  dnia  13  lutego 

2020 r. wystąpił do Odwołującego o wyjaśnienie zaistniałych różnic. Wykonawca pismem  z 

dnia  17  lutego  2020  r.  w  całości  podtrzymał  swoje  oświadczenie  oraz  wskazał,  elementy, 

które  jego  zdaniem  stanowią  składowe  ceny.  Zamawiający  w  celu  ostatecznego 

zweryfikowania  zaistniałych  różnic  i  wyjaśnienia  wątpliwości  wystąpił  pismem  z  dnia  24 

lutego 2020 r. do władz Zleceniodawcy usługi z prośbą o wskazanie dokładnej kwoty brutto 

usług  nadzoru  nad  systemem  SAP  w  ramach  wsparcia  producenta  na  poziomie  SAP 

Enterprise  Support  na  dzień  składania  ofert,  tj.  17  grudnia  2019  r.  Zamawiający  w  dniu  3 

marca 2020 r, otrzymał pismo, w którym Zleceniodawca usługi wskazał, że:  „wartość usług 

nadzoru  nad  systemem  SAP  w  ramach  wsparcia  producenta  na  poziomie  SAP  Enterprise 

Support  zawiera  się  w  pozycji  „maintenance”  wynagrodzenia  wykonawcy  umowy,  której 

dotyczy  przedłożony  wniosek.  Zleceniodawca  wypłacił  wykonawcy  do  dnia  17.12.2019  r.  w 

ramach  tej  części  wynagrodzenia  łącznie  kwotę  1  514  838,09  zł  brutto".  W  związku  z 

powyższym Zamawiający postanawia jak wyżej. 

Zamawiający wezwał wykonawcę pismem z dnia 30 stycznia 2020 roku, na podstawie 

art.  26  ust.  3  ustawy  do  uzupełnienia  Formularza  JEDZ  przez  wskazanie  wartości  usługi, 

której  przedmiotem  było  świadczenie  usług  serwisu  powdrożeniowego  systemu  SAP  ERP 

wykonanej  dla  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  oraz  wskazanie  wartości  usługi,  której 

przedmiotem  było  świadczenie  usług  nadzoru  nad  systemem  SAP  ERP  w  zakresie  usług, 

jakie dostępne są dla licencjobiorców Oprogramowania Standardowego w ramach Wsparcia 

Producenta  na  poziomie  SAP  Enterprise  Support  systemu  SAP  ERP  wykonanej  dla  dla 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Przy  piśmie  z  dnia  3  lutego  2020  roku  Odwołujący  podał  informacje,  że  wartość 

usługi, której przedmiotem było świadczenie usług serwisu powdrożeniowego systemu SAP 

ERP  wynosiła  1  800  000,00  zł  brutto,  natomiast  wartość  usługi,  której  przedmiotem  było 

świadczenie usług nadzoru nad systemem SAP ERP w zakresie usług, jakie dostępne są dla 


licencjobi

orców  Oprogramowania  Standardowego  w  ramach  Wsparcia  Producenta  

na poziomie SAP Enterprise Support dla systemu SAP ERP 

wynosiła 2 000 000,00 zł brutto.  

Zamawiający  pismem  z  dnia  13  lutego  2020  r.  zwrócił  się  o  wyjaśnienie  rozbieżności  jakie 

wynikały  z  informacji  podanych  przez  Uniwersytet  Jagielloński,  w  odpowiedzi  na  pytanie 

Zamawiającego, a informacjami jakie wynikała z przedstawionego, uzupełnionego JEDZa w 

dniu 3 lutego 2010 przez Odwołującego.  

Z pismem z dnia 17 lutego 2020 roku Odwołujący przedstawił Zamawiającemu wyjaśnienia  

w  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  13  lutego  2020  roku,  wskakując  między  innymi,  

że  podtrzymuje  oświadczenie  własne  oraz  potwierdza  wskazanie  Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  i  jednocześnie  wyjaśnia,  że  rozbieżność  ma  charakter  pozorny  i  wynika 

jedynie  z  faktu,  że  warunki  udziału  w  postepowaniu  postawione  przez  Państwa  w  SIWZ 

zostały nazwane odmiennie od usług świadczonych w ramach umowy nr CRZP/UJ/154/2016 

z  dnia  19  października  2016  roku  realizowanej  na  rzecz  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w 

Krakowie.  Oznacza  to,  że  wynagrodzenie  za  poszczególne  usługi  nie  pokrywa  się  1:1  z 

wartościami wskazanymi odpowiednio w pkt 12.2.1 lit.a i 12.2.1 lit b SIWZ. (…) Podstawowa 

rozbieżność  wynika  z  faktu,  że  w  Umowie  z  Uniwersytetem  Jagiellońskim  zamawiający  nie 

posługuje  się  pojęciami  „nadzór”  i  serwis  powdrożeniowy”.  W  dalszej  części  przedstawił 

argumentację do powyższego stwierdzenia.  

Zamawiający  zwracał  się  dwukrotnie  do  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  o  przedstawienie 

informacji  w  zakresie  realizow

anej  umowy  z  19  października  2016  roku  tj.  w  dniu  4  lutego 

oraz w dniu 17 lutego 2020 roku.  

VII 

W zakresie 

zarzutów odwołania Izba zważyła: 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12  zw. 

z  art.  24  ust.  4  w  zw. 

z  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  przez  ich  błędne  zastosowanie  i 

wykluczenie  Odwołującego  z  Postępowania,  a  w  konsekwencji  odrzucenie  oferty,  pomimo 

tego,  że  Odwołujący  wykazał,  że  spełnienia  warunki  udziału  w  Postępowaniu,  w  tym  w 

zakresie wskazanym w pkt 12.2.1. SIWZ 

– Izba uznała zarzut za zasadny.  

Izba  wskazuje, 

że  zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  2  i  3  ustawy  Zamawiający  informuje 

niezwłocznie  wszystkich  wykonawców  o  (2)  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni,  


3)  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  

a  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  89  ust.  4  i  5,  braku  równoważności  lub  braku 

spełniania  wymagań  dotyczących  wydajności  lub  funkcjonalności  –  podając  uzasadnienie 

faktyczne i prawne.  

Ustawodawca 

art. 

ustawy 

uks

ztałtował 

obowiązek 

Zamawiającego  

do  niezwłocznego  poinformowania  wykonawców  o  ich  wykluczeniu  z  postępowania  

o  udzielnie  zamówienia  publicznego  jak  również  odrzucenia  oferty  wykonawcy  

z  postępowania.  Oznacza  to,  że  w  okolicznościach,  w  których  w  ocenie  Zamawiającego 

zaistniały podstawy do dokonania ww. czynności Zamawiający obowiązany jest do  podania 

wykonawcy uzasadnienia 

faktycznego i prawnego podjętej czynności.  

Izba  wskazuje,  że 

zasadność  czynności  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania 

oraz  odrzucenia  oferty 

podlega  ocenie  Izby  w  kontekście  okoliczności  faktycznych  

i  prawnych  przedstawionych  przez  zamawiającego  w  uzasadnieniu  tej  czynności. 

Przywołany  na  wstępie  przepis,  stanowiący  realizację  zasad  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  takich  jak  przejrzystość  postępowania  oraz  równe  traktowanie 

wykonawców  i  zachowanie  uczciwej  konkurencji  (art.  7  ust.  1  ustawy)  oraz  jawność 

postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy) nakłada na Zamawiającego obowiązek zakomunikowania 

wykonawcom,  dlaczego  uznał,  że  dany  wykonawca  podlega  wykluczeniu  i  oferta  podlega 

odrzuceniu, a po stronie wykonawcy kształtuje prawo do uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy 

na temat przyczyn 

jego wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty. To na podstawie 

informacji  przekazanej  zgodnie

  z  art.  92  ust.  1  pkt  2  i  3

  ustawy  wykonawca  po  pierwsze, 

podejmuje decyzję, czy skorzystać ze środków ochrony prawnej, a po drugie - jakie zarzuty 

sformułować  w  odwołaniu  i  w  jaki  sposób  polemizować  ze  stanowiskiem  Zamawiającego. 

Kluczowym  do  skorzystania  z  uprawnień  przypisanych  wykonawcy  jest  uzasadnienie 

faktyczne 

przedstawione  przez  Zamawiającego  w  zakresie  zawiadomienia  o  wykluczeniu 

wykonawcy  lub  odrzuceniu  oferty.  P

owinno  wyczerpująco  obrazować,  jakie  przyczyny  legły  

u  podstaw  decyzji  Z

amawiającego,  tak  aby  wykonawca,  gdy  dokonanej  przez 

Zamawiającego  oceny  nie  podziela,  mógł  się  do  wskazanej  przez  Zamawiającego 

argumentacji  usto

sunkować.  Powyższe  prowadzi  do  wniosku,  że  zasadność  zarzutów 

odwołania kwestionujących czynność wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty może być 

oceniana  wyłącznie  w  zakresie  tych  okoliczności,  które  zostały  przez  Zamawiającego 

przedstawione  jako  uzasad

niające  wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania  o  udzielnie 

zamówienia  publicznego  i  odrzucenie  oferty.  Tym  samym  ocena  dokonywana  przez  Izbę  

w  tym  zakresi

e  nie  może  wykraczać  poza  uzasadnienie  przedstawione  przez 

Z

amawiającego  i  polegać  na  badaniu  istnienia  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  


z  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  i  odrzucenia  oferty  w  szerszym 

aspekcie. 

W  ocenie  Izby  w 

rozpoznawanej  sprawie  Zamawiający  w  uzasadnieniu  czynności 

wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  podał 

podstawę  prawną  tj.  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  oraz  podał  podstawę  prawną  odrzucenia 

oferty tj. art. 24 ust. 4 ustawy.  

Natomiast uzasadnienie faktyczne, jakie 

Zamawiający zawarł w piśmie z dnia 9 marca 2020 

roku, 

należy jedynie ocenić jako ustalenie stanu faktycznego, które dopiero będzie stanowiło 

podstawę  uzasadnienia  czynności  Zamawiającego.  Wskazanie  przez  Zamawiającego 

sfomułowanie, że w związku z powyższym Zamawiający postanawia jak wyżej nie może być 

uznane 

za 

uzasadnienie 

faktyczne 

czynności  Zamawiającego,  które  pozwala  

na  zidentyfikowanie  faktycznie  dokonanej  przez  Zamawiającego  oceny.  Brak  jest  

w  uzasadnieniu  niewątpliwie  argumentacji  odnoszącej  się  do  tego,  jak  i  dlaczego  ustalony 

przez  Zamawiającego  stan  faktyczny  doprowadził  do  uznania  przez  Zamawiającego,  

że wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie sposób uznać 

za  uzasadnienie  faktyczne  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  przytaczaniu  treści 

pism,  w  jakich  posiadanie  w  trakcie  procedu

ry  wszedł  Zamawiający.  Uzasadnieniem 

faktycznym  czynności  Zamawiającego  byłyby  wnioski  jakie  Zamawiający  wyprowadził  

na podstawie dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu, które mogłyby również stanowić 

o kształtowaniu  zarzutów  odwołania.  Trudno  polemizować  z  ustaleniami  dokonanymi  przez 

Zamawiającego  w  piśmie,  gdy  Odwołujący  nie  zna  –  poza  ogólnym  stwierdzeniem,  że  ten 

stan stanowił podstawę wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty  – przesłanek jakie 

stanowiły  podstawę  wykluczenia,  a  które  Zamawiający  wywiódł  w  oparciu  o  ten  stan 

faktyczny.  

Powyższe  stanowisko  Izby  potwierdził  sam  Zamawiający  w  złożonym  piśmie  procesowym, 

bowiem  po  przytoczeniu 

–  bardzo  podobnie  jak  wygląda  uzasadnienie  zawarte  w  piśmie  

z dnia 9 marca 2020 roku 

– stanu faktycznego podał Mając na uwadze przedstawiony stan 

faktyczny sprawy, Zamawiający odnosi się do poszczególnych uchybień, wskazanych przez 

Odwołującego w Zarzucie nr 1.  

Zamawiający  powołując  się  w  ww.  piśmie  na  orzecznictwo  Izby  wskazał,  że  treść  pisma  

z dnia 9 marc

a 2020 roku czyni zadość wszystkim wymogom wskazanym w art. 92 ust.1 pkt 

2  i  3  ustawy.  Izba  nie  podzieliła  tej  argumentacji,  bowiem  uznała,  że  przytoczenie  stanu 

faktycznego  nie  może  być  uznawane  za  uzasadnienie  czynności  faktycznych  podjętych 

przez  Zamawi

ającego  w  postępowaniu.  W  rozpoznawanym  przypadku  Zamawiający  

nie  podał  informacji  faktycznie  uzasadniających  jego  decyzję  jaka  byłaby  wynikiem  jego 


czynności  w  postępowaniu.  W  zasadzie,  jedynie  na  podstawie  wnioskowania  z  pisma  

i  wskazania  przez  Zamawia

jącego,  że  na  podstawie  ustalonego  stanu  faktycznego  tak 

postanowił  można  byłoby  wywieść  określony  wniosek,  jednakże  każdorazowo  byłaby  

to  subiektywna  ocena,  której  nie  sposób  skonfrontować  ze  stanowiskiem  Zamawiającego 

bowiem takiego w piśmie z dnia 9 marca 2020 roku nie ma. To obowiązkiem Zamawiającego 

jest wskazanie uzasadnienia faktycznego podjętej czynności, natomiast nie jest obowiązkiem 

wykonawcy  poszukiwanie  i  wywodzenie  takiego  uzasadnienia  z  przedstawionego  przez 

Zamawiającego stanu faktycznego.  

W  piśmie  z  dnia  9  czerwca  2020  roku  Zamawiający  wskazał,  że 

uzasadnienie  faktyczne 

zawiadomienia  o  wykluczeniu  z  postępowania  w  sposób  wyczerpujący  obrazuje,  jakie 

przyczyny  legły  u  podstaw  decyzji  Zamawiającego.  W  ocenie  Izby  ww.  piśmie  nie 

przedstawiono 

uzasadnienia  decyzji  Zamawiającego,  a  „przyczyny”  o  jakich  traktuje 

Zamawiający  są  wskazaniem  chronologicznie  podejmowanych  czynności.  Dalej 

Zamawiający  wskazuje  na  zakres  informacji,  ich  treść  oraz  obszerność  uzasadnienia 

wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania,  jest  adekwatna  do  całokształtu  sytuacji 

Odwołującego  w  przedmiotowym  postępowaniu.  W  zasadzie  nie  wiadomo  nadal  czym  jest 

owy  „całokształt  sytuacji  Odwołującego”  do  którego  adekwatne  jest  pismo  z  9  marca  2020 

roku 

–  Izba  zaznacza,  że  właśnie  z  pisma  powinna  wynikać  jednoznaczna  i  uzasadniona 

ocena  sytuacji  wykonawcy  w  postępowaniu  kształtująca  się  w  wyniku  podjętych  przez 

Zamawiających  czynności.  Zamawiający  wskazuje  na  „obszerność  uzasadnienia 

wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania”,  które  zawarte  jest  w  piśmie  z  dnia  9  marca 

2020  roku,  jednakże  to  w  żaden  sposób  nie  uzasadnia,  że  Zamawiający  zawał  informacje 

jakie faktycznie stanowią uzasadnienie czynności faktycznych Zamawiającego. Zamawiający 

nie wyjaśnił co też rozumie pod stwierdzeniem „zakres informacji”, natomiast w ocenie Izby 

to jest kluczowy element, który legł u podstawy uwzględnienia zarzutu odwołania. Informacje 

jakie  podał  Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  9  marca  2020  roku  stanowią  chronologiczne 

zestawienie  czynności  Zamawiającego  w  postępowaniu,  brak  natomiast  stanowiska 

Zamawiającego  uzasadniającego  podjętą  czynność.  Izba  wskazuje,  że  bez  przytaczania 

chronologii czynności zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, gdyby zawierało faktyczne 

uzasadnienie  czynności  Zamawiającego,  można  potraktować  za  właściwe.  Natomiast 

uzasadnienie  czynności  faktycznych  Zamawiającego  polegające  na  podaniu  stanu 

faktycznego bez podania uzasadnienia faktycznego 

podjętej czynności nie może być uznane 

za odpowiadające normie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.  

Izba 

dostrzegła,  ze  uzasadnienie  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  nie  zawiera 

żadnego  odniesienia  dotyczącego  złożonego  wyjaśnienia  w  dniu  17  lutego  2020  roku,  

jak  również  pism  złożonych  przez  Uniwersytet  Jagielloński  w  odpowiedzi  na  zapytania 


Zamawiającego.  Przyczyny,  sposób,  argumentacja  Zamawiającego  w  zakresie  oceny  

tych dokumentów,  w  obliczu pisma z  dnia 9 marca 2020  roku,  pozostają    jedynie  w  sferze 

domysłów Odwołującego bowiem nie zostały w żaden sposób wyartykułowane.  

W  piśmie  procesowym  Zamawiający  podał,  że  n

a  marginesie  warto  dodać,  że  treść 

odwołania wskazuje, że Odwołujący zrozumiał, jaka była podstawa faktyczna wykluczenia go 

z  postępowania.  W  ocenie  Izby  to  zdanie  również  uzasadnia  uwzględnienie  postawionego 

przez  Odwołującego  zarzutu,  bowiem  jednoznacznie  potwierdza,  że  wykonawca  musiał 

„zrozumieć”,  co  oznacza,  że  na  podstawie  stanu  faktycznego  przedstawionego  w  piśmie  

z  dnia  9  marca  2020  roku  musiał  dokonać  wnioskowania.  Wnioskowanie  to  miałoby 

doprowadzić  do  uzasadnienia  faktycznego,  jednakże  nie  podanego  przez  Zamawiającego,  

a  wyinterpretowanego  przez  wykonawcę.  Zamawiający  wskazując,  że  wykonawca 

„zrozumiał”  podstawę faktyczną  wykluczenia z  postępowania,  którą  to  ocenę przeprowadził 

w  oparciu  o  treść  odwołania  jedynie  potwierdził,  że  brak  jest  ww.  piśmie  uzasadnienia 

faktycznego czynności Zamawiającego.    

Izba wskazuje również, że dopiero Odpowiedź na odwołanie zawiera informacje, iż podstawą 

decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  była  informacja  otrzymana  od  UJ  

o faktyczne

j kwocie zrealizowanego zamówienia we wskazanym zakresie oraz katalog usług 

wchodzących  w  skład  serwisu  producenckiego  na  poziomie  SAP  Enterprise  Support. 

Informacja ta ponownie w sposób jednoznaczny potwierdza, że pismo z dnia 9 marca 2020 

roku nie zawie

ra żadnego uzasadnienia faktycznego decyzji Zamawiającego. W ww. piśmie 

nie  ma  żadnego  odniesienia  do  katalogu  usług  wchodzących  w  skład  serwisu 

producenckiego na poziomie SAP Enterprise 

Support, jak również jakiejkolwiek argumentacji 

związanej z oceną dokonaną przez Zamawiającego w powyższym zakresie.   

Izba  uwzględniając  powyżej  przedstawioną  argumentację  uznała,  że  Zamawiający 

naruszył  postanowienia  art.  92  ust.1  pkt  2  ustawy,  bowiem  nie  podał  uzasadnienia 

faktycznego  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  do  czego  był  obowiązany.  

W  odniesieniu  do  wskazanego  w  zarzucie  naruszenia  art.  92  ust.1  pkt  3  Izba  wskazuje,  

że zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wytłuczonego uznaje się za odrzuconą 

–  wskazany  w  ustawie  skutego  powstaje  z  mocy  prawa  i  nie  wymaga  uzasadnienia  przez 

Zamawiającego.  W  zakresie  naruszenia  art.  89  ust.1  pkt  5  ustawy  Izba  zaznacza,  

że ta regulacja prawna nie ma zastosowania w tym stanie faktycznym.  

W  ocenie  Izby  brak  podania  uzasadnienia  faktycznego  wykluczenia  wykonawcy  

z  postępowania o udzielnie zamówienia publicznego  powoduje,  że nie  może on  skutecznie 


wnieść odwołania od tej czynność, co oznacza w ocenie Izby, że konieczne jest powtórzenie 

czynności  z  dnia  9  marca  2020  roku.  Tym  samym  Izba  nakazała  unieważnienie  czynności  

z dnia 9 marca 2020 roku oraz powtórzenie czynności zawiadomienia o podjętej czynności  

w  postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  względem Odwołującego  z  podaniem 

uzasadnienia faktycznego i prawnego.  

Izba  zaznacza,  że  uwzględnienie  odwołania  nie  oznacza,  że  Izba  dokonała  jakichkolwiek 

czynności w zakresie oceny podstaw wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielnie 

zamówienia  publicznego,  wręcz  przeciwnie  Izba  nie  dokonywała  oceny  czynności 

wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  dokonanej  przez  Zamawiającego  na  podstawie 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy,  a  uznała  jedynie  że  brak  było  uzasadnienia  dokonania  

tej czynności w piśmie z dnia 9 marca 2020 roku. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  uznała  nieprzydatność  dowodów  złożonych  przez  strony  

uczestnika  postępowania  odwoławczego  w  trakcie  rozprawy  dla  rozstrzygnięcia  zarzutu 

odwołania.   

W zakresie zarzutu naruszenia 

art. 91 ust. 1 ustawy przez wybór oferty Sygnity jako 

oferty  najkorzystniejszej 

w  Postępowaniu,  podczas  gdy  zgodnie  z  kryteriami  oceny  ofert 

obowiązującymi  w  Postępowaniu  oferta  Odwołującego  powinna  zostać  sklasyfikowana  na  

I miejscu w rankingu ofert 

– Izba uznała zarzut za niezasadny.   

Izba  nie  stwierdzała  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  na  podstawie  innych,  niż 

okre

ślone  w  SIWZ  kryteriów  oceny  ofert.  Odwołujący  nie  podniósł  żadnych  okoliczności 

faktycznych  wskazujących  na  nieprawidłowość  dokonania  oceny  ofert  w  kontekście 

ustalonych  kryteriów  oceny  ofert,  czyli  zastosowania  bądź  niezastosowania  przez 

Zamawiającego ustalonych kryteriów oceny ofert. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  3  ustawy  przez  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  podmiotowych  -  w  tym  formularza  JEDZ,  w 

zakresie dot. zdolności technicznej i zawodowej potwierdzającej spełnienie wskazanego pkt 

12.2.1. SIWZ warunku udziału w postępowaniu – Izba wskazuje:  

w odniesieniu do zarzutu ewentualnego, tj. naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Izba wskazuje, 

że z uwagi na uwzględnienie zarzutu głównego odwołanie w części odnoszącej się do ww. 

zarzutu ewentualnego nie podlega rozpoznaniu. 


Izba  wskazuje,  odnosząc  się  do  podniesionych  zarzutów  odwołania  (art.  7  ust.  1 

ustawy)

,  że  na  kanwie  zamówień  publicznych  granicą  stosowania  i  naruszenia  zasad  

w  stosunku  jednego  wykonawcy  jest  naruszenie  tej  zasady  w  stosunku  do  innego 

wy

konawcy  biorącego  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 

Naruszenie  zasady  równego traktowania  wykonawców  będzie  miało  miejsce,  gdy  działania 

podejmowane w stosunku do wykonawcy będą powodowały inną, nierówną w postępowaniu 

sytuację  pozostałych  wykonawców  lub  wykonawcy.  Granicą  dopuszczalności  działań 

Zamawiającego  odnośnie  danego  wykonawcy  zawsze  będzie  naruszenie  zasady  /  zasad  

w  odniesieniu  do  innego  wykonawcy.  Zasady  Prawa  zamówień  publicznych  –  w  tym 

wypadku równego traktowania wykonawców – nie są dane tylko jednemu wykonawcy, a ich 

ocena  dokonywana  w  danym  postępowaniu  oraz  podejmowane  przez  Zamawiającego 

czynności  bądź  zaniechania  czynności  oceniane  w  kontekście  zasad  muszą  

być  dokonywane  z  uwzględnieniem  interesów  wszystkich  wykonawców.  Izba  uznała,  

że  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  Zamawiający 

naruszył zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 

3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:    ………………………………………… 


wiper-pixel