KIO 589/20 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 589/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Małgorzata Matecka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  9  kwietnia  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

18 marca 2020 r. przez 

wykonawcę: ZETO Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z  siedzibą  w  Olsztynie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gminę 

Kalinowo 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

ZETO  Projekt  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Olsztynie  kwoty  7.5

00  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy)

, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Suwałkach. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt KIO 589/20 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Kalinowo 

na  uruchomienie  e-

usług,  zakup  niezbędnej  infrastruktury  IT  oraz  wartości  niematerialnych 

i prawnych  w  ramach  projektu  pn.  e-Administracja  w  Gminie  Kalinowo, 

ogłoszonym 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 marca 2020 r. pod numerem: 522305-N-2020, 

wykonawca  ZETO  Pro

jekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Olsztynie 

w dniu 18 marca 2020 r. 

wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na treść 

ogłoszenia o zamówieniu oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) – 

w  zakresie  o

pisu  przedmiotu  zamówienia,  zarzucając  zamawiającemu  naruszenie 

następujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

, dalej jako „ustawa Pzp”: 

1.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp 

poprzez ustalenie treści 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  w  SIWZ,  a  także  w  Załączniku  nr  1  do  SOPZ,  która 

wskazuje konkretny podmiot i cenę, którą oferent jest obowiązany uwzględnić w  swojej 

ofercie,  w  sytuacji  gdy  z

amawiający posiada także istotne, z punktu widzenia realizacji 

zamówienia,  oprogramowanie  co  najmniej  dwóch  producentów,  co  narusza  zasadę 

równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji; 

art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  w  związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie 

przedmiotu 

zamówienia  w  sposób,  który  utrudnia  uczciwą  konkurencję  i  równe 

traktowanie  wykonawców  oraz  poprzez  zamieszczenie  w  dokumentacji  przetargowej 

sporządzonej  przez  zamawiającego  postanowień  niejednoznacznych,  niezrozumiałych, 

nieprecyzyjnych,  niepełnych  i  uniemożliwiających  tym  samym  przygotowanie  oferty 

szacowanie  kosztów  realizacji  zamówienia,  co  ogranicza  w  sposób  niedozwolony 

dostęp wykonawców do zamówienia; 

3.  art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w zw

iązku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nieustalenie 

treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  w  treści  SIWZ  oraz  SOPZ  minimalnych, 

precyzyjnych parametrów równoważności rozwiązań, wymagań systemu dostarczanego 

jako alternatywa do modernizacji, co utrudnia uczciwą konkurencję i równe traktowanie 

wykonawców,  a  także  poprzez  umieszczenie  w  treści  SIWZ  oraz  SOPZ:  a)  takich 

postanowień  SIWZ  oraz  SOPZ,  które  uniemożliwiają  w  praktyce  dostarczenie 

rozwiązania  równoważnego,  a  jedynie  w  teorii  przewidują  możliwość  zastosowania 

rozwiązania  równoważnego,  b)  takich  postanowień  SIWZ  oraz  SOPZ,  które  nie 

dopuszczają  wymiany  systemów  dziedzinowych,  a  jedynie  ich  modernizację  przez 

obecnych dosta

wców, postanowień, które w sposób nieprecyzyjny formułują wymagania 


modernizacji  syst

emów  dziedzinowych,  które  dają  zamawiającemu  możliwość 

odrzucenia  każdego  rozwiązania,  które  miałoby  polegać  na  wymianie  systemów 

dziedzinowych,  c) 

nieumieszczenie  w  treści  SIWZ  oraz  w  SOPZ  minimalnych 

parametrów  równoważności  produktów,  w  oparciu  o  które  dokonana  zostanie  ocena 

spełnienia  wymagań  opisu  przedmiotu  zamówienia,  co  uniemożliwia  jednoznaczne 

przesądzenie kwestii  równoważności  produktów  wykonawcy  powoduje brak możliwości 

oceny  i  porównania  złożonych  ofert,  w  warunkach  uczciwej  i  równej  konkurencji, 

d) 

nieumieszczenie  opisu  funkcjonalnego  rozwiązania  równoważnego  w  zakresie 

wymiany systemów dziedzinowych; 

4.  art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, tj. zasady legalizmu poprzez taki

e skonstruowanie treści SIWZ 

jego  załączników,  które  nakazuje  zawsze  w  jego  realizacji  obowiązek  wzięcia  udziału 

w realizac

ji  zamówienia  wskazanego  przez  zamawiającego  podmiotu,  za  określoną 

cenę,  a  nadto  niewskazanie  w  treści  dokumentacji  przetargowej  sposobu  dokonania 

przez z

amawiającego wyboru wskazanego do realizacji części przedmiotu zamówienia, 

podmiotu. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  w  treści  SIWZ  wskazanych 

zmian,  zaś  w  razie  upływu  terminu  składania  ofert  przed  wydaniem  wyroku  przez  Izbę  – 

nakazanie zamawiającemu unieważnienia postępowania. 

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

W  dniu  27  marca  2020  r. 

do  akt  sprawy  wpłynęło  pismo  zamawiającego  stanowiące 

odpowiedź na odwołanie, zawierające oświadczenie o uwzględnieniu zarzutów odwołania – 

za  wyjątkiem  zarzutu  wskazanego  w  pkt  3.  Ponadto  pismem  z  dnia  30  marca  2020  r. 

zamawiający poinformował o dokonanej czynności unieważnienia postępowania. 

W  dniu  3  kwietnia  2020  r.  do  akt  sprawy  wpłynęło  pismo  odwołującego,  zawierające 

oświadczenie  o  wycofaniu  zarzutu  wskazanego  w  pkt  3  odwołania,  tj.  zarzutu 

nieuwzględnionego przez zamawiającego.  

Izba stwierdziła, iż w świetle złożonych przez zamawiającego oraz odwołującego oświadczeń 

zachodzi  podstawa  do  umorzenia  po

stępowania  odwoławczego  zgodnie  z  art.  186  ust.  3a 

ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sp

rawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel