KIO 586/20 POSTANOWIENIE dnia 30 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski  

po  rozpozna

niu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  postępowania  odwoławczego 

30  marca  2020  r

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej 17 marca 2020 r. 

przez 

wykonawcę: Althea Polska S.A. z siedzibą w Mikołowie  

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa serwisowa nad tomografami 

komputerowymi (nr 

postępowania SP ZOZ ZSM/ZP/11/2020) 

prowadzonym 

przez  zamawiającego:  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Althea 

Polska  S.A. 

z  siedzibą  w  Mikołowie  kwoty  6750  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Zespół  Szpitali 

Miejskich  w  Chorzowie  {dalej

:  „Zamawiający”}  prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na usługi  pn.  Usługa  serwisowa  nad  tomografami 

komputerowymi (nr 

postępowania SP ZOZ ZSM/ZP/11/2020). Ogłoszenie o tym zamówieniu 

12  marca  2020 

r.  zostało  zamieszczone  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  nr 

522995-N02020.  Wa

rtość  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

17  marca  2020  r.  Althea  Polska  S.A. 

z  siedzibą  w  Mikołowie  {dalej:  „Odwołujący”} 

w

niosła w stosownej formie elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie 

od 

treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  {dalej  również:  „specyfikacja”  lub  „SIWZ”}  dotyczących  opisu  przedmiotu 

za

mówienia i warunków udziału w postępowaniu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp:  

1.  Art.  29  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1 

–  przez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny,  nieprecyzyjny  oraz  uniemożliwiający 

wykonawcom  ustalenie  rzeczywistego  zakresu  świadczenia,  co  dodatkowo  narusza 

zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę uczciwej konkurencji, podczas gdy 

Zamawiający  powinien  umożliwić  wykonawcom    ubiegającym  się  o  udzielenie  tego 

zamówienia  (a  nie  tylko  producentowi  serwisowanych  urządzeń  lub  podmiotom  z  nim 

powiązanych) poznanie informacji niezbędnych na potrzeby dokonania wyceny swojego 

świadczenia także w zakresie obowiązku wykonania aktualizacji oprogramowania stacji 

opisowej AW 4.5.  

2.  Art. 29 ust. 1 w zw.  z art. 29 ust. 2 w zw.  z art. 29 ust. 3 w zw.  z art. 7 ust. 1 

– przez 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny,  nieprecyzyjny  oraz 

uniemożliwiający  wykonawcom  ustalenie  rzeczywistego  zakresu  świadczenia, 

co 

dodatkowo  narusza  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  i  zasadę  uczciwej 

konkurencji oraz nie zapewnia możliwości wykazania przez wykonawcę równoważności 

oferowanych świadczeń w stosunku do tych preferowanych w treści SIWZ, podczas gdy 

Zamawiający  powinien  umożliwić  wykonawcom    ubiegającym  się  o  udzielenie  tego 

zamówienia  (a  nie  tylko  producentowi  serwisowanych  urządzeń  lub  podmiotom  z  nim 

powiązanych) poznanie informacji niezbędnych na potrzeby dokonania wyceny swojego 


świadczenia także w zakresie obowiązku posiadania niezbędnych uprawnień przez swój 

personel na etapie realizacji przedmiotu umowy, a w ostateczności dopuścić możliwość 

spełnienia  wymaganego  w  SIWZ  świadczenia  w  równoważny  i  możliwy  do  wykazania 

przez wykonawc

ę sposób. 

3.  Art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 

– przez ustalenie warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w sposób niezwiązany z oceną zdolności 

w

ykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  nadmiarowy  i  nieproporcjonalny, 

dodatkowo w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę 

uczciwej  konkurencji,  podczas  gdy  warunek  udziału  w  postępowaniu  powinien  być 

związany  z oceną realnej zdolności  wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, 

dodatkowo  nie  powinien  wprowadzać  jakichkolwiek  preferencji  na  rzecz  producenta 

serwisowanych urządzeń lub podmiotów z nim powiązanych. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania następujących zmian SIWZ:  

Doprecyzowania  zakresu  wymaganych  aktualizacji  stacji  AW  tj.  wskazania  ilości 

zakresu  tych  aktualizacji  oraz  określenie  wersji  oprogramowania  do  jakiej  wskazana 

stacjia  AW  powinna  zostać  zaktualiozwana  w  okresie  trwania  umowy,  a  jeżeli  takie 

doprezyzowanie  okazałoby  się  niemożliwe  –  usunięcia  kwestionowanego  zapisu 

z SIWZ. 

Dopuszczenia  legitymowania  się  uprawnieniami  (certyfikatami)  potwierdzonymi  przez 

podmiot  prowadzący  szkolenia  dla  osób  serwisujących  urządzenia  tożsame 

tomografem od co najmniej 2 lat liczonych od terminu składania ofert,  czyli usunięcia 

sformułowania „niezwiązany w żaden sposób z Wykonawcą 

Ponadto  w  uzasadnieniu  sprecyzowano 

powyższą  listę  zarzutów  przez  podanie 

okol

iczności  faktycznych  i  prawnych,  które  według  Odwołującego  uzasadniają  wniesienie 

odwołania. 

27  marca  2020  r. 

wpłynęło  do  Izby  pismo  Odwołującego  (datowane  na  20  marca 

2020  r.) 

zawierające  oświadczenie  o wycofaniu  powyższego  odwołania  i  wniosek 

umorzenie postępowania odwoławczego oraz zwrot 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 


uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z tych  względów  –  działając na  podstawie art.  187  ust.  8 oraz  art.  192 ust.  1 zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972)

, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel