KIO 585/20 WYROK dnia 8 czerwca 2020 r.

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 585/20 
 

WYROK 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  marca  2020  r.  przez  Odwołującego  – 

LPW Sp. z o.o. 

z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 (40-599 Katowice)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Górnośląsko-Zagłębiowska 

Metropolia  w Katowicach, ul. Barbary 21A (40-053 Katowice) 

przy udziale  

Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  DS.  Consulting  Sp.  z  o.o.  

siedzibą  w  Gdańsku  przy  ul.  Jaśkowa  Dolina  11b/3  (80-252  Gdańsk),  M.  A.  prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą a2p2 architecture&planning M. A., ul. Wassowskiego 12 

225  Gdańsk)  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie.    

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  Odwołującego  –  LPW  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Katowicach i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr. 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego 

LPW Sp. z o.o. 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od Odwołującego – LPW Sp. z o.o. na rzecz Zamawiającego – Górnośląsko-

Zagłębiowska Metropolia w Katowicach kwotę 3.600,00 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące 

sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku 

wynagrodzeniem pełnomocnika. 


str. 2 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 3 

Sygn. akt: KIO 585/20 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Górnośląsko  –  Zagłębiowską  Metropolię  w  Katowicach  na  Wykonanie  koncepcji  „Roweru 

Metropolitarnego”  dla  Górnośląsko  –  Zagłębiowskiej  Metropolii  (nr  postępowania: 

ZA.270.23.2019

), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.12.2019 r., pod 

nr 636520-N-2019, wobec 

czynności oceny oferty własnej Wykonawca LPW Sp. z o.o. (dalej 

jako  Odwołujący),  wniósł  w  dniu  17  marca  2020r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  (sygn.  akt  KIO  585/20).  Oferta  Wykonawcy  sklasyfikowana  została  na  5 

miejscu w klasyfikacji ofert. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

art.  7  ust.  1  Ustawy  poprzez  prowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  z  naruszeniem  zasad  uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców,  co  przejawiało  się  w  prowadzeniu  czynności  oceny  i  wyboru  oferty  w 

sposób niezapewniający proporcjonalności i przejrzystości, czym doprowadził do: 

a)  naruszenia  art. 

91  ust.  1  Ustawy  poprzez  niezgodny  z  Ustawą  wybór  oferty 

konsorcjum DS. Consulting Sp. z o.o. i A2P2 architekture & planing M. A., 

b)  zaniechania 

dokonania  oceny  oferty  Odwołującego  w  sposób  zgodny  z  kryteriami 

oceny  ofert  oraz  sposobem  przyznawania  punktów  w  ramach  kryterium  „Metodyka 

zarządzania  projektem:  Wykonanie  koncepcji  „Roweru  Metropolitarnego”  dla  

Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz brakiem uzasadnienia obniżenia ilości 

przyznanych  punktów  w  poszczególnych  podkryteriach,  co  skutkowało  przyznaniem 

zbyt  małej  ilości  punktów  i  brakiem  możliwości  weryfikacji  stanowiska 

Zamawiającego. 

c)  naruszenia art. 9

2 ust. 1 Ustawy poprzez brak prawidłowego uzasadnienia prawnego 

i  faktycznego  dokonanej  oceny  oferty  Odwołującego  w  kryterium  „Metodyka 

zarządzania projektem”.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 12 marca 2020r., nakazanie 

dokonania  ponownej  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  zasad  obliczania  punktów  dla  oferty 

Odwołującego zawartych w niniejszym odwołaniu, jak i zasad wynikających bezpośrednio z 

siwz 

i nakazanie dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 


str. 4 

Odwołujący w dniu 12 marca 2020r. (drogą elektroniczną) został poinformowany o wynikach 

przeprowadzonej  oceny ofert  i  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  a  w  dniu  13  marca  2010r. 

otrzymał  na  wniosek  dodatkowo  kartę  oceny  oferty  Odwołującego  oraz  uzasadnienie  do 

oceny metodyki złożonych w innych ofertach.  

W  ocenie  Odwołującego  sposób  dokonania  oceny  jego  oferty  jest  nieproporcjonalny  w 

stosunku  do  kr

yteriów  oceny  określonych  w  siwz,  jak  również  w  stosunku  do  jakości 

przedstawionej wraz z ofertą metodyki zarządzania projektem oraz metodyk złożonych przez 

podmioty  konkurencyjne.  Proporcjonalność  oceny  powinna  przejawiać  się  w  szczególności 

oceną  stopnia  ewentualnych  niedoskonałości  opracowania  w  stosunku  do  kompleksowej 

treści i zawartości merytorycznej oraz założenia, iż przyjęte kryteria są stosowane w taki sam 

sposób  w  stosunku  do  wszystkich  podmiotów  ubiegających  się  o  zamówienie.  Inaczej 

powinny  być  oceniane  błędy,  które  mają  bezpośredni  wpływ  na  pozostałe  elementy 

opracowania,  a  inaczej  te które nie  mają  takiego  przełożenia  lub  nie  mają  bezpośredniego 

wpływu  na  merytoryczną  zawartość  metodyki.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  innego 

sposobu oceny do 

opracowań złożonych przez poszczególne podmioty. 

Zamawiający nie wskazał w jaki sposób została oceniona cała opinia. Nie wskazał również 

wpływu rzekomych pominięć na całość metodyki, jak i zależność pomiędzy poszczególnymi 

częściami przedstawionej metodyki. Ocena Zamawiającego polegać miała na subiektywnym 

przyznaniu  w  poszczególnych  podkryteriach  ilości  punktów,  bez  wskazania  co  leżało  u 

podstaw takiej punktacji. Zamawiający nie wskazał, czy wymienione, rzekome uchybienia są 

kluczowe dla jakości dołączonej metodyki jako całości.  

Brak  przejrzystości  oceny  wynika  z  niemożności  zweryfikowania  dlaczego  Odwołujący 

otrzymał  35,82  pkt  na  60  możliwych,  co  wskazuje  na  braki  w  uzasadnieniu  prawnym  i 

faktycznym. 

Dalsze  wnioski  dotyczą  oceny  w  poszczególnych  podkryteriach,  w  których  Odwołujący 

kwestionuje prawidłowość oceny dokonanej przez Zamawiającego. 

A.  Podkryterium  A 

–  opis  realizacji  procesu  zamówienia  (OP),  gdzie  Odwołujący 

otrzymał 2 na 5 możliwych punktów.  

Odwołujący  przedstawił  tylko  najważniejsze  metody  wykonania  zamówienia  z  uwagi  na 

złożoność  projektu,  dokonując  podziału  na  główne  oraz  uzupełniające  obszary  koncepcji. 

Wartością  dodaną  jest  wskazanie  innowacyjnych  i  specyficznych  dla  projektu  metod  i 

technik,  tj.  wspomagania  pracy  przy  wykorzystaniu  narzędzi  informatycznych  (opartych  na 

Systemach  Informacji  Geograficznej)  oraz  wprowadzenie  dedykowanej  aplikacji  na  telefon 

komórkowy.  


str. 5 

Dodatkowo  Odwołujący  wskazał  na  niespójność  oceny  poszczególnych  ofert.  Dotyczy  to 

wskazania  przy  ofercie  Odwołującego,  iż  zabrakło  szerszej  perspektywy  niż  GZM  i  miasta 

ościenne,  natomiast  przy  innej  ofercie  podano,  że  prowadzenie  analizy  w  miastach 

ościennych GZM nie wydaje się być procesem koniecznym. 

Odwołujący w Metodyce zawarł wszystkie wymagane elementy wskazane w siwz i rzetelnie 

dokonał  ich  analizy.  Dodatkowo  wskazał  metody  i  techniki  dodatkowe  (innowacyjne)  nie 

wymagane w siwz, które zostały pominięte przy ocenie. 

B. 

Organizacja procesu realizacji zamówienia (OR): 

Zamawiający  dokonał  niewłaściwej  oceny  w  zakresie  opisu  struktury  organizacji 

z

espołu projektowego, co skutkowało przyznaniem 4 z 10 możliwych punktów. 

Odwołujący właściwie podzielił role i zakres odpowiedzialności dla poszczególnych członków 

zespołu,  który  odpowiada  celowi  projektu  oraz  doświadczeniu  i  kwalifikacjom  członków 

zespołu. Przedstawiona struktura stanowi wartość dodaną do założeń, ponieważ skład został 

poszerzony względem minimum zaproponowanego w siwz o „specjalistę w zakresie prawno-

organizacyjnym”. Ponadto, wartością dodaną jest przewidziany dla każdego ze specjalistów 

podległy zespół pracowników. 

Wątpliwości budzi wysoka ocena w przedmiotowym podkryterium oferty KPMG Advisory Sp. 

z o.o. sp. k. pomimo, iż opis struktury organizacyjnej ogranicza się jedynie do schematu, na 

którym przedstawiono role członków zespołu bez sprecyzowania zakresu odpowiedzialności. 

Podobnie wątpliwości Odwołujący zgłosił wobec oceny oferty Piela Sp. z o.o. sp. k., w której 

skład  zespołu  został  przedstawiony  na  znacznie  większym  niż  w  pozostałych  ofertach 

poziomie  ogólności  i  nie  uwzględniono  w  strukturze  zespołu  specjalistów  wymaganych  w 

siwz, a opis zakresu odpowiedzialności ograniczony został do dwóch zdań. 

W ocenie Odwołującego jego oferta powinna otrzymać maksymalną liczbę punktów.  

Możliwe  do  wystąpienia  ryzyka  przy  realizacji  projektu  –  zostały  w  sposób 

niewłaściwy ocenione na 1 punkt z możliwych 5 do uzyskania.  

Na  etapie  metodologii  wskazane  zostały  tylko  te  grupy  ryzyka,  które  dostrzegalne  są  na 

etapie przygotowania oferty, stąd informacja o priorytetach zdarzeń ma charakter poglądowy, 

a podobny zapis został powołany w konkurencyjnych metodykach. Zamawiający wskazał na 

błędnie  zdefiniowane  priorytety  zagrożeń,  co  jest  oceną  subiektywną.  W  ocenie 

Odwołującego  np.  brak  współpracy,  brak  wizji  wyboru  systemu  roweru  lub  wybór 

nieodpowiedniego  systemu, 

skutkować  będzie  brakiem  zainteresowania  ze  strony 

użytkowników,  co  ma  istotne  znaczenia  dla  powodzenia  projektu.  Ponadto,  Odwołujący 

wskazał  na  brak  podania  skali  w  jakiej  ocenione  zostało  ryzyko  w  ofercie  konkurencyjnej 


str. 6 

(DS.  Consulting  Sp.  z  o.o./  A2P2 

–  najwyżej  oceniona),  co  nie  pozwala  wnioskować,  czy 

Zamawiający właściwie określa priorytety dla poszczególnych zdarzeń. Odwołujący zawarł w 

metodyce  wszystkie  wymagane  elementy  wskazane  w  siwz  i  powinien  otrzymać 

maksymalną liczbę punktów. 

Metody i technika zarządzenia komunikacją – Odwołujący otrzymał 1 na 5 możliwych 

punktów.  

Jako  nieprawdziwe  wskazuje  stwierdzenie  Zamawiającego,  iż  metodyka  zawiera  tylko 

podstawowe  sposoby  komunikacji.  W  celu  realizacji  jak  najlepszej  dystrybucji  informacji 

Odwołujący  jako  jedyny  zaproponował  utworzenie  „Planu  komunikacji”,  czyli  dokumentu 

regulującego  oczekiwania  dotyczące  komunikacji  przy  tworzeniu  projektu,  mającego 

docelowo realizować wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące komunikacji. W opisie 

harmonogramu  zaproponował  ciągłą  komunikację  na  linii  wykonawca  –  zamawiający, 

dotyczącą  wszystkich  kluczowych  obszarów  związanych  z  prawidłowym  wykonaniem 

opracowania.  Odwołujący  zawarł  w  metodyce  wszystkie  wymagane  elementy  wskazane  w 

siwz i powi

nien otrzymać maksymalną liczbę punktów. 

Model  organizacji  i  zarządzania  –  Odwołujący  otrzymał  1,75  pkt  z  5  możliwych  do 

uzyskania.  

W siwz nie przewidziano punktacji cząstkowej  – można było uzyskać 0, 1, 2, 3, 4, 5 pkt, a 

zatem liczba punktów przyznanych jest niezgodna z siwz. Ocena jest nieprawidłowa również 

dlatego,  że  Odwołujący  założył  zarządzanie  na  dwóch  poziomach,  a  budując  strukturę 

projektu  bazowa

ł  na  zaleceniach  metodyki  Prince2  (wartość  dodana).  Uwzględniono 

konieczność  zapewnienia  komunikacji  pomiędzy  równolegle  pracującymi  zespołami 

(uwzględniono  spotkania  z  udziałem  kierownictwa  projektu,  kierowników  zespołów, 

interesariuszy).  Zbliżony  sposób  zarządzania  projektem  został  przedstawiony  przez  DS. 

Consulting  Sp.  z  o.o./  A2P2,  który  otrzymał  znacznie  więcej  punktów  w  tym  kryterium. 

Odwołujący zawarł w metodyce wszystkie wymagane elementy wskazane w siwz i powinien 

otrzymać maksymalną liczbę punktów. 

Opis  korzyści  i  zalet  projektu  -  Odwołujący  otrzymał  1,75  pkt  z  5  możliwych  do 

uzyskania.  

W siwz  ni

e przewidziano punktacji cząstkowej  – można było uzyskać 0, 1, 2, 3, 4, 5 pkt, a 

zatem  liczba  punktów  przyznanych  jest  niezgodna  z  siwz.  Zamawiający  zarzucił,  iż 

przedstawione  zostały  bardzo  ogólne  korzyści  związane  z  powstaniem  Koncepcji  „Roweru 

Metropoli

tarnego”, z czym Odwołujący się nie zgadza, gdyż jako jedyny wyodrębnił korzyści i 

zalety  zaproponowanego  rozwiązania.  Nie  odnosił  się  do  kwestii  wizerunkowych  i 

środowiskowych, tylko ogólnych zalet i korzyści. W wyniku stworzenia koncepcji nie ulegnie 


str. 7 

pop

rawie  jakość  życia  mieszkańców,  ich  stan  zdrowia,  ani  stan  infrastruktury  rowerowej. 

Przedstawione  przez  DS.  Consulting  Sp.  z  o.o./  A2P2,  korzyści  wynikają  z  ewentualnej 

realizacji Roweru Metropolitarnego, a nie z wykonania jego koncepcji. Odwołujący zawarł w 

metodyce  wszystkie  wymagane  elementy  wskazane  w  siwz  i  powinien  otrzymać 

maksymalną liczbę punktów. 

Opis  narzędzi,  które  pozwolą  na  bieżącą  realizację  projektu  -  Odwołujący  otrzymał 

1,5 pkt z 5 możliwych do uzyskania.  

W siwz  nie  przewidziano  punktacji 

cząstkowej – można było uzyskać 0, 1, 2, 3, 4, 5 pkt, a 

zatem liczba punktów przyznanych jest niezgodna z siwz. Odwołujący przedstawił procedurę 

realizacji  projektu,  która  gwarantowała  sprawną,  efektywną  i  terminową  realizację  projektu 

oraz krokowy proces 

zarządzania zmianami. Procedura zakłada podział realizacji projektu na 

fazy: rozpoczęcie, organizacja, realizacja, rozliczenie i zakończenie projektu, co było zbieżne 

z  działaniami  cząstkowymi  przedstawionymi  u  konkurencji.  Odwołujący  zawarł  w  metodyce 

ws

zystkie  wymagane  elementy  wskazane  w  siwz  i  powinien  otrzymać  maksymalną  liczbę 

punktów. 

C.   

Opis zarządzania harmonogramem oraz logistyką projektu – Odwołujący otrzymał 2 

z 5 możliwych do uzyskania punktów.  

Harmonogram  przedstawiony  został  w  formie  wykresu  Gantta,  którego  realizacja 

przewidziana  jest  na  120  dni.  Podobnie  jak  u  konkurencji,  przedsięwzięcie  podzielone 

zostało  na  trzy  kategorie  czynności:  wstępne,  właściwe-robocze,  końcowe  oraz  dodatkowo 

uwzględniony  został  przegląd  danych  pod  kątem  poprawności,  spójności,  zgodności  z 

założeniami  opracowania  oraz  sprawdzenie  zgodności  analiz  z  przedmiotem  projektu.  W 

przeciwieństwie  do  konkurencji  Odwołujący  nie  narzucił  z  góry  częstotliwości  dostarczania 

raportu  z  wykonanych  prac,  gdyż  przyjął,  że  częstotliwość  i  sposób  raportowania  zostaną 

uzgodnione  według  potrzeb  Zamawiającego  w  „Planie  komunikacji”.  Odwołujący  zawarł  w 

metodyce  wszystkie  wymagane  elementy  wskazane  w  siwz  i  powinien  otrzymać 

maksymalną liczbę punktów. 

Zamawiający  w piśmie z dnia 17.04.2020r. złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego 

oddalenie, jako pozbawionego podstaw. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  92  ust.  1  Pzp  przez  brak  prawidłowego 

uzasadnienia oceny  oferty,  arbitralności  oceny  i nie  podawania ich motywów,  Zamawiający 

wskaza

ł, iż w przywołanym przepisie ustawa nie reguluje szczegółowości uzasadnienia, co w 

orzecznictwie  i  doktrynie  uznaje  się  za  kwestię  ocenną  i  za  wystarczające  przyjmuje  się 

podanie  najważniejszych  i  zrozumiałych  dla  wykonawcy  przyczyn,  które  legły  u  podstaw 


str. 8 

decyzji zamawiającego, tak aby możliwe było poddanie kontroli czynności w ramach środków 

ochrony  prawnej.  Wykonując  obowiązek  z  art.  92  ust.1  Pzp  Zamawiający  przygotował 

dokument  pn.  „Uzasadnienie  do  oceny  metodyk  złożonych  w  ofertach  do  postępowania  o 

ud

zielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie koncepcji „Roweru Metropolitarnego” dla 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii,  ZA.270.23.2019”,  w  którym  wskazał  motywy 

przyjętych  ocen  w  ramach  kryterium  „metodyka  zarządzania  projektem”.  Zamawiający  w 

odnies

ieniu  do  opracowania  Odwołującego  wskazał,  iż  koncepcja  określa  w  sposób 

poprawny  cel  opracowania,  jednak  zabrakło  perspektywy  szerszej  niż  tylko  GZM  i  miasta 

ościenne,  a  wartościowym  byłoby  odniesienie  się  do  doświadczeń  i  rozwiązań  z  innych 

regionów  Polski  i  świata,  zwłaszcza  doświadczeń  dużych  aglomeracji.  Struktura 

organizacyjna  jest  poprawna  i  dostatecznie  odnosi  się  do  każdego  aspektu  wskazanego  w 

siwz.  Odwołujący  przedstawił  ogólne  i  standardowe  przykłady  ryzyk,  które  mogą  wystąpić 

przy realizacji pr

ojektów, wraz ze sposobem ich identyfikacji, szacowania oraz reakcji na nie, 

jednak  błędnie  zdefiniował  priorytety  zagrożeń  wskazując,  np.  „małe  zainteresowanie 

konsultacjami  społecznymi”,  jako najważniejsze zagrożenie.  Odwołujący  z  kolei  przemilczał 

kwest

ie  niezmiernie  istotną  –  kryzys  na  polskim  rynku  systemów  podobnych  do 

projektowanego,  jaki  miał  miejsce  w  2019r.  na  obszarze  metropolitarnym  Gdańsk-Gdynia-

Sopot,  na  obszarze 

Krakowa  (zamknięcia  systemu  roweru  miejskiego)  oraz  we  Wrocławiu 

(zamknięcia  systemu  sparingowego  samochodów  elektrycznych).  Metodyka  zawiera 

podstawowe  sposoby  komunikacji,  wskazując  jako  główny  raportowanie  z  postępu  prac. 

Odwołujący przedstawił 12 bardzo ogólnych korzyści związanych z powstaniem koncepcji, w 

tym  mające  raczej  charakter  celu  jej  utworzenia  (np.  wybór  najlepszego  wariantu 

funkcjonowania),  a  także  w  sposób  minimalistyczny  wypunktował  zalety  realizacji  projektu. 

Harmonogram  zawiera  poprawny  podział  zadań  z  rozbiciem  na  trzy  kategorie  (wstępne, 

właściwe-robocze, końcowe), a Odwołujący przedstawił właściwych specjalistów. 

Odnośnie  podkryterium  A  –  Opis  Realizacji  Procesu  Zamówienia  (OP)  Zamawiający 

wskazał,  iż  w  dużej  mierze  opis  realizacji  przedstawiony  przez  Odwołującego  składa  się  z 

zapisów  OPZ,  co  jest  niewystarczające.  Nieprawidłowy  sposób  posługiwania  się 

nomenklaturą  utrudnia  zrozumienie  metodyki  i  powoduje  wątpliwości  co  do  zdolności 

prawidłowego  wykonania  zamówienia.  Przykładem  jest  posługiwanie  się  terminem  „rower 

standardowy”,  którym  również  Zamawiający  posłużył  się  w  OPZ  dla  rozróżnienia  roweru 

podstawowego  w  danym  systemie  rowerów  specjalnych:  cargo,  tandem,  czy  rower  dla 

dzieci.  U  Odwołującego  termin  ten  pojawia  się  w  analizie  modeli  systemów  rowerów 

publicznych  wśród  modeli  zautomatyzowanych  z  lub  bez  punktów  dokowania  (kolejno  tzw. 

rowery 3 i 4 generacji) co ma świadczyć o pomieszaniu bytów. 


str. 9 

Zamawiający  wyjaśnił,  iż  pomiędzy  twierdzeniem,  że  konkretnej  ofercie  zbrakło  szerszej 

perspektywy  niż  GZM  i  miasta  ościenne,  a  stwierdzeniem,  że  przeprowadzenie  analizy  w 

miastach  ościennych  względem  GZM  nie  wydaje  się  konieczne,  nie  ma  niespójności. 

Zamawiającemu chodziło o to, że systemy wprowadzane na terenie GZM i gmin ościennych 

są Zamawiającemu znane (siedem systemów Nextbike, system IV generacji firmy Geovelo), 

nadto 

żaden z tych systemów nie przystaje do skali planowanego systemu mającego objąć 

GZM. Dlatego Zamawiający oczekiwał analizy systemów podobnych w skali i złożoności do 

systemu  planowanego  w  GZM 

–  jest  to  poważny  brak.  Analiza  przyczyn  zakończenia 

działalności systemów do niedawna działających w innych regionach Polski byłaby niezwykle 

cenna, gdyż system planowany może napotkać podobne trudności. 

Model  przedstawiony  przez  Odwołującego  w  analizie finansowej,  opierający  się na  zakupie 

wyłącznie elementów systemu, jest w  ocenie Zamawiającego chybiony, gdyż nie mamy do 

czynienia  z  całościowym  systemem,  a zbiorem jego części.  Nie ma  przy  tym gwarancji,  że 

wybrany  do  realizacji  wykonawca  wykorzysta  konkretne  elementy  systemu  i  z  ich 

wykorzystaniem  będzie  świadczył  usługę.  Proponowane  przez  Odwołującego  rozwiązanie 

miałoby rację bytu, gdyby jednocześnie wybrano podmiot obsługujący całość systemu. 

W  ocenie  Zamawiającego  nie  było  uprawnione  zakwalifikowanie  Tramwaje  Śląskie  S.A.  i 

PKM Katowice Sp. z o.o. do podmiotów, którym można powierzyć realizację zadania, gdyż 

pomiędzy tymi spółkami oraz Zamawiającym nie występuje żadna formalna czy nieformalna 

więź (nie ma zależności). 

Odwołujący nie wskazał elementów opracowania wynikających z ewentualnego prawa opcji. 

Oferta zos

tała oceniona zgodnie z charakterystyką podkryterium (OP), w którym wskazano, 

iż  oferta  poprawna  (a  taką  jest  propozycja  Odwołującego),  która  odnosi  się  do  każdego 

aspektu wskazanego przez zamawiającego otrzyma 2 pkt (jako akceptowalna). Zamawiający 

ujął w  ten sposób oceny w opisie podkryterium: Oferta jest poprawna, dostatecznie odnosi 

się  do  każdego  aspektu  wskazanego  przez  zamawiającego,  czym  wykonawca  potwierdza 

przeprowadzenie  faktycznej  analizy  lecz  oferta  nie  wnosi  żadnej  wartości  dodanej  do 

założeń. 

W  ocenie  Zamawiającego  wprowadzenie  dedykowanej  aplikacji  na  telefon  nie  jest 

rozwiązaniem  innowacyjnym,  w  czasach  powszechnej  elektronizacji  i  wszechobecności 

Internetu. Nie stanowi wartości dodanej i jest rozwiązaniem niepotrzebnym i niepraktycznym.  

P

odkryterium  „Organizacja  Procesu  Realizacji  Zamówienia  (OR)”  Zamawiający  uznał,  iż 

struktura organizacyjna zespołu projektowego spełnia wymagania siwz, jednak nie wykracza 

poza nie. Wskazani eksperci nie zostali scharakteryzowani, w tym nie zostało przedstawione 

ich  doświadczenie.  Zamawiający  uznał,  iż  struktura  organizacyjna  zespołu  została 


str. 10 

przedstawiona  w  stopniu  podstawowym.  Włączenie  do  zespołu  specjalisty  w  zakresie 

prawno-

organizacyjnym  realizuje  wymóg  minimalny,  gdyż  przedstawienie  aspektów  i 

uwarunk

owań  prawnych  stanowi  jeden  z  wymogów  wskazanych  w  OPZ.  Nie  jest  to  zatem 

wartość  dodana.  Zgodnie  z  siwz  Zamawiający  zobowiązany  był  przyznać  3-4  pkt  gdy 

Struktura  organizacyjna  jest  poprawna,  dostatecznie  odnosi  się  do  każdego  aspektu 

wskazanego  przez  zam

awiającego,  czym  wykonawca  potwierdza  przeprowadzenie 

faktycznej  analizy,  lecz  oferta  nie wnosi  żadnej  wartości  dodanej  do  założeń.  Zamawiający 

przyznał 4 pkt w tym podkryterium. 

Zamawiający  odniósł  się  również  do  oceny  innych  ofert  w  tym  podkryterium  wskazując  w 

odniesieniu do wykonawcy Piela Sp. z o. 

o sp. k. na wskazanie dodatkowych ekspertów oraz 

scharakteryzowanie osób wskazanych do realizacji zadania w tym ich doświadczenia (m.in. 

certyfikowanego kierownika projektu). Metodyka Wykonawcy KPMG Advisory Sp. z o.o. sp.k. 

zawiera  szczegółowy  opis  obowiązków,  kompetencji  i  zakresu  odpowiedzialności  Komitetu 

Sterującego,  jego  przewodniczącego,  Komitetu  Projektu  Zamawiającego  i  Managera 

Projektu. Ponadto, w dalszej części metodyki wykonawca ten przedstawił model organizacji 

zarządzania projektem. 

Pokryterium  Organizacja  Procesu  Realizacji  Zamówienia  (OR)  –  ryzyka  możliwe  przy 

realizacji  projektu 

–  w  ocenie  Zamawiającego  oferta  nie  spełnia  nawet  minimum  wymogów 

stawianych w siwz. Pominięcie kryzysu rynku w 2019r. wskazuje na niedostateczną analizę 

możliwych do  wystąpienia w  przyszłości  przyczyn niepowodzenia projektu na terenie  GZM. 

Zastrzeżenia  Zamawiającego  budzi  i  to,  że  Odwołujący  najwyraźniej  przedstawił  wyłącznie 

ryzyka  dostrzegalne  na  etapie  przygotowywania 

oferty.  Zamawiający  oczekiwał  szerszej 

perspektywy  analizy  ryzyk,  jakie  mogą  wystąpić  na  każdym  etapie  realizacji  projektu,  aby 

uniknąć  zamknięcia działalności,  jak miało to  miejsce  w  2019r.  w  stosunku  do  wskazanych 

wcześniej  w  odpowiedzi  na  odwołanie  projektów,  które  nie  zostały  przez  Odwołującego 

przeanalizowane. 

Pozwalałoby  to  również  na  weryfikację  obaw  Odwołującego  co  do  zbyt 

niskiego zainteresowania konsultacjami  społecznymi  –  wskazanymi  jako  najpoważniejsze  z 

ryzyk, co wydaje się wystarczająco ugruntowane. 

Zamawiający  odniósł  się  również  do  oceny  oferty  konsorcjum  DS.  Consulting  Sp.  z 

o.o./A2P2  architekture  &  planning  M.  A. 

zawierającej  czytelną  trójstopniową  skalę  ryzyk 

określoną normą PN-18002, której zastosowanie nie było wymagane w siwz.      

Organizacja  Procesu  Realizacji  Zamówienia  (OR)  –  metody  i  technika  zarządzania 

komunikacją  –  zastosowane  techniki  Zamawiający  ocenił  jako  podstawowe  spośród 

powszechnie  stosowanych  i  niewystarczające  dla  celów  realizacji  projektu.  Pozostali 

wykonaw

cy  zaoferowali  znacznie  szersze  katalogi  narzędzi  wspomagających.  Ponadto, 


str. 11 

Zamawiający  nie  dopuszczał  innego  rozwiązania,  niż  ciągła  komunikacja,  co  jest  tak 

akcentowane przez Odwołującego. 

Organizacja  Procesu  Realizacji  Zamówienia  (OR)  –  model  organizacji  i  zarządzania  – 

zaproponowany  dwupoziomowy  model  organizacji  i  zarządzania  projektem,  spotkań  jest 

zgodny 

z  siwz,  ale  Odwołujący  nie  poświęcił  należytej  uwagi  spotkaniom  Komitetu 

Sterującego.  Przyjęcie  spotkań  w  odstępach  czterotygodniowych  Zamawiający  ocenił,  jako 

niewystarczające,  natomiast  metodyka  Prince2,  jako  standardowa  nie  kwalifikuje  się  do 

oceny jako wartość dodana. 

Odnośnie  oceny  ułamkowej,  jaką  oferta  Odwołującego  otrzymała  w  kilku  podkryteriach 

Zamawiający wyjaśnił, iż jest ona wynikiem wyliczenia średniej z ocen członków komisji, co 

nie jest sprzeczne z siwz. Oferta była oceniana przez członków komisji w przyjętej skali i nie 

zawierała wartości ułamkowych, dopiero uśredniona ocena siłą rzeczy takie wartości mogła 

przedstawiać,  a  przy  prostym  dodawaniu  ocen  cząstkowych  mogło  dojść  do  przekroczenia 

ilości  punktów  przewidzianych  dla  danego  podkryterium.  Zamawiający  w  ten  sam  sposób 

oceniał wszystkie oferty, zatem nie może mieć to wpływu na wynik oceny i ranking ofert. 

Organizacja  Procesu  Realizacj

i  Zamówienia  (OR)  –  opis  korzyści  i  zalet  projektu 

przedstawione 

przez  Odwołującego  rozwiązania  Zamawiający  ocenił  jako  bardzo  ogólne  i 

minimalistyczne, a niektóre z nich mają raczej charakter celu stawianego przed poszukiwaną 

koncepcją,  niż  zalety  rozwiązania  czy  korzyści  projektu.  Zamawiający  oczekiwał  opisu 

korzyści  i  zalet,  zatem  samo  ich  wypunktowanie  nie  może  być  uznane  za  wystarczające. 

Ponadto, Odwołujący  w  dużej  części  powtórzył  zapisy  OPZ. W sposób  właściwy  zostało to 

uwzględnione  w  ofercie  konkurencyjnej,  co  do  której  Odwołujący  zgłasza  zastrzeżenia,  w 

której  korzyści  zostały  ujęte  w  rozszerzonym  opisie.  Korzyści  środowiskowe  zostały 

natomiast  wskazane  przez  powiązanie  z  wdrożeniem  systemu  roweru  metropolitarnego,  a 

nie sporządzeniem koncepcji, co stanowi wartość dodaną, gdyż Zamawiający nie oczekiwał 

przedstawienia zalet i korzyści z wdrożenia projektu. 

Organizacja Procesu Realizacji Zamówienia (OR) – opis narządzi, które pozwolą na bieżącą 

realizację  projektu.  Przedstawione  narzędzia  zostały  ocenione  jako  niewystarczające,  gdyż 

opis (zacytowany w odpowiedzi) zawiera absolutne minimum czynności określonych do tego 

bardzo  ogólnikowo.  Odwołujący  nie  uwzględnił  specyfiki  zamówienia  i  jego  aspektów 

wskazanych w tym podkryterium. 

Opis  zarządzania  harmonogramem  oraz  logistyką  projektu  –  zawiera  ograniczony  katalog 

czynności,  co  jest  widoczne  wyraźnie  na  tle  innych  ofert  i  odnosi  się  tylko  do  trzech 

podstawowych  kategorii  czynności.  Odwołujący  nie  uwzględnił  prac  wynikających  z  prawa 

opcji  i  uwzględnił  raptem  jeden  kamień  milowy,  a  nie  przewidział  terminów  na  odbiory 


str. 12 

częściowe,  które  pozwoliłyby  na  prawidłowe  zaplanowanie  i  realizację  prac.  Przyjęcie 

pojedynczego  kamienia  milowego  Zamawiający  ocenił  jako  nieprawidłowe,  zważywszy  na 

specyfikę,  skalę  i  złożoność  projektu.  Oferta  mogła  być  uznana  wyłącznie  za  spełniającą 

minimalne wymagania siwz. 

Zamawiający  zauważył,  iż  do  otrzymania  maksymalnej  ilości  punktów  w  którymkolwiek  z 

podkryteriów  nie  było  wystarczające  spełnienie  wymogów  siwz,  co  pozwalało  na  uznanie 

oferty  za  akceptowalną  i  przyznanie  2  pkt  przy  skali  1-5;  3-4;  1-10.  Oceny  wyższe  niż  na 

poziomie  akceptowalnym  wymagały  wyjścia  poza  to,  co  wymagane  w  siwz,  a  ocena 

maksymalna możliwa była wyłącznie w przypadku rzetelnej analizy w stosunku do każdego 

as

pektu wskazanego przez zamawiającego oraz obejmuje wysoce innowacyjne i specyficzne 

dla  projektu  metody  i  techniki  przewidziane  do  realizacji  zamówienia,  stanowiące  istotną 

wartość dodaną dla przedsięwzięcia.    

W  dniu  23  marca 

2020  r.  do  postępowania  odwoławczego  przystąpili  po  stronie 

Zamawiającego  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie:  DS.  Consulting  Sp.  z 

o.o. 

z siedzibą w Gdańsku oraz M. A. (a2p2 architecture&planning M. A.) z Gdańska (dalej 

zwani Konsorcjum DS.). 

Zamawiający  oraz  Przystępujący  złożyli  dodatkowe  pisma  procesowe,  w  których 

prezentowali dalsze argumenty, mające uzasadniać oddalenie odwołania. 

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  w  brzmieniu  po  nowelizacji 

dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca 

2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku kwestionowanej czynności  Zamawiającego, jaką była ocena  oferty  Odwołującego  w 

kryterium pozacenowym. 

Oceny tej należało dokonać z uwzględnieniem sytuacji faktycznej, 

jaka  istniała w momencie składania odwołania, a która  stanowiła efekt niższej  oceny  oferty 

Odwołującego, niż możliwa według ustalonych zasad oceny, co miało dalszą konsekwencję 

w  postaci  wyboru  oferty  Konsorcjum  DS. 

Nie  przesądzając  o  zasadności  zarzutów  Izba 

zobowiązana  była  przyjąć  stan  hipotetyczny  wynikający  z  wniosków  Odwołującego  -  o 

dokonaniu  wadliwej  oceny  jego  oferty,  która  doprowadziła  do  nieprawidłowego  ustalenia 


str. 13 

wyniku  postępowania.  Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  iż  czynność  stanowiąca 

przedmiot  zarzutu  mogła  prowadzić  do  naruszenia  przepisów  Ustawy  wskazanych  w 

podstawie zarzutów. Izba uznała, iż odwołanie służyć ma ochronie interesów Wykonawcy w 

postępowaniu, przede wszystkim przez usunięcie nieprawidłowych czynności, co pozwoli na 

ich powtórzenie zgodnie z ustalonymi zasadami oceny ofert.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  iż  spełnione  zostały  przesłanki  z  art.  179  ust.  1 

Ustawy.  

W  świetle  przedstawionych  stanowisk  oraz  analizy  dokumentacji  postępowania  Izba 

uznała, iż odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.  

R

ozpoznając  odwołanie  Izba  stanęła  przed  koniecznością  rozstrzygnięcia  o  zasadności 

zarzutów  sprowadzających  się  do  uzasadnienia  oceny  oferty  Odwołującego  w  kryterium 

pozacenowy

m „”Metodyka zarządzania projektem”: opis realizacji procesu zamówienia (OP); 

or

ganizacja  procesu  realizacji  zamówienia  (OR);  opis  zarządzania  harmonogramem  oraz 

logistyką  projektu  z  uwzględnieniem  współpracy  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą 

(OH). Chociaż odwołanie zawiera również odesłania do oceny ofert konkurencyjnych w tych 

kryte

riach, to zarzuty nie były skierowane wobec poprawności oceny innych oferty. Dotyczy 

to również zarzutu związanego ze sposobem uzasadnienia oceny oferty Odwołującego, który 

Wykonawca  wyraźnie  odnosił  do  braku  sporządzenia  dostatecznego  uzasadnienia  oceny 

o

ferty własnej. Mimo, iż Odwołujący porównywał sposób oceny jego oferty i ofert złożonych 

w  postępowaniu,  to  miało  to  wyłącznie  na  celu  wykazanie  nierównej  oceny  ofert  i 

doprowadzenie do podwyższenia oceny oferty Odwołującego. Tym samym, będąc związaną 

pods

tawą  i  zakresem  zarzutów,  Izba  nie  była  uprawniona  do  weryfikowania  poprawności 

ocen

y  pozostałych  ofert,  a  stanowisko  Odwołującego  odnoszące  się  do  innych  propozycji, 

miało wyłącznie walor dodatkowej argumentacji.  

Przechodząc  zatem  do  podniesionych  zarzutów  Izba  uwzględniając  przedłożoną 

dokumentację postępowania ustaliła zasady, jakie obowiązywały dla dokonania oceny ofert 

w tym postępowaniu. 

Zamawiający w siwz (pkt XVI) w kryterium II przewidział punkty przyznawane na podstawie 

„jakości”  merytorycznej  dokumentu  dołączonego  do  oferty,  tj.  metodyki  zarządzania 

projektem,  który  ma  odzwierciedlać  sposób  realizacji  zamówienia  oferowany  przez 

Wykonawcę oraz winien być spójny z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Punkty przyznawane 

miały  być  indywidualnie  przez  każdego  z  merytorycznych  członków  komisji,  podstawiane 

następnie  do  wzoru.  Maksymalnie  w  kryterium  „Metodyka  zarządzania  projektem”  możliwe 

było przyznanie 60 punktów.  


str. 14 

Zamawiający zdefiniował oceny, jakie możliwe były do uzyskania w podkryteriach opisanych, 

jako 

OP  oraz  OR,  prezentując  przedział  punktowy  możliwy  do  przyznania  w  zależności  od 

stopnia,  w  jakim  oferta  wychodzi  naprzeciw  wymaganiom  należytej  realizacji  zamówienia  i 

maksymalizuje 

prawdopodobieństwo 

opracowania 

optymalnej 

koncepcji 

roweru 

metropolitarnego 

(OP)  oraz  oceny  stopnia  w  jakim  wykonawca  przedstawił  strukturę 

organizacyjną  zespołu  (OR).  W  obu  podkryteriach  zdefiniowane  zostały  oceny: 

nieakceptowal

ne,  akceptowalne,  dobre,  bardzo  dobre,  doskonałe.  W  podkryterium  OH 

Zamawiający  oceniał  czy  wykonawca  przedstawił  harmonogram  prac  w  Projekcie,  czy 

przyjęty harmonogram jest wykonalny w skali punktów 0-5, odsyłając również do skali oceny 

przyjętej w podkryteriach OP i OR. 

Oferta Odwołującego uzyskała łącznie w kryterium „Metodyki zarządzania projektem” 30 pkt 

na 

60 możliwych.  Żadna z  ofert  nie uzyskała maksymalnej  ilości  punktów  w  tym  kryterium. 

Najwyżej oceniona została oferta Konsorcjum DS (50,25 pkt).  

W podkryterium OP oferta została oceniona na 2 pkt, co oznaczało ocenę „akceptowalną” – 

Oferta  jest 

poprawna,  dostatecznie  odnosi  się  do  każdego  aspektu  wskazanego  przez 

zamawiającego,  czym  wykonawca  potwierdza  przeprowadzenie  faktycznej  analizy  lecz 

oferta  nie  wnosi  żadnej  wartości  dodanej  do  założeń.  Dla  uzyskania  oceny  doskonałej 

(zgodnie z żądaniem Wykonawcy przedstawionym w odwołaniu) konieczne było wykazanie 

przed  Zamawiającym,  iż  oferta  pokazuje  przeprowadzenie  rzetelnej  analizy  w  stosunku  do 

każdego  aspektu  wskazanego  przez  zamawiającego  oraz  obejmuje  wysoce  innowacyjne  i 

specyficzne dla projektu 

metody i techniki przewidziane do realizacji zamówienia, stanowiące 

istotną wartość dodaną dla przedsięwzięcia.   

W podkryterium OR oferta została oceniona na 26 pkt, na co składały się punkty cząstkowe 

W  kwestionowanych  podkryteriach  oferta  Odwołującego  uzyskała  oceny  od: 

„nieakceptowalnej” do „akceptowalnej”. W trzech nie objętych zarzutami podkryteriach ocena 

była „doskonała”.  

W  podkryterium  OH,  oceniano  harmonogram  prac  w  Projekcie    -  czy  jest  on  wykonalny. 

Oferta Odwołującego uzyskała ocenę 2 pkt, co kwalifikowało ofertę, jako „akceptowalną”.  

W  karcie  oceny  ofert  Zamawiający  przedstawił  punkty  przyznane  przez  członków  komisji 

oceniającej metodykę. W podkryterium (OR): B.4, B.5 i B.6 oferta uzyskała średnią 1,75 pkt. 

Zamawiający  przekazał  uzasadnienie  do  oceny  metodyk  złożonych  w  ofertach  do 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  zawierające  opis  dotyczący  oceny 

każdej ze złożonych metodyk. Wszystkie metodyki w ofertach zostały przez Zamawiającego 

odtajnione w toku czynności podjętych w postępowaniu. 


str. 15 

Ocena okoliczności faktycznych ustalonych w sprawie, w szczególności wprowadzenie opisu 

przyjętej  skali  ocen,  jak  i  zapewnienie  przez  Zamawiającego  możliwości  zapoznania  się 

przez  wykonawców  z  treścią  metodyk,  doprowadziło  do  uznania,  iż  objęte  odwołaniem 

czynności Zamawiającego zostały przez Izbę ocenione jako prawidłowe. Zasadniczo oceny 

działania Zamawiającego Izba dokonała w oderwaniu od oceny ofert konkurencyjnych, co jak 

wskazano  na  wstępie,  nie  było  objęte  przedmiotem  zarzutów.  Ponieważ  złożone  oferty 

prezentowały odmienne metodyki, nie było celowym porównywanie uzyskanych ocen, które 

stanowiły  składową  ocen  cząstkowych  zawartych  w  opracowaniach  założeń.  Wybiórcze 

odnoszenie  się  do  treści  dokumentów  mogło  prowadzić  do  błędnych  wniosków. 

Uwz

ględniając zakres zarzutów Izba odniosła wyłącznie do oceny oferty Odwołującego oraz 

uzasadnienia tej oceny przekazanej Wykonawcy w dniu 12 i 13 marca 2020 r. 

Na  wstępie,  odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  92  ust.  1  Ustawy,  poprzez  brak 

prawidłowego  uzasadnienia  prawnego  i  faktycznego  dokonanej  oceny  oferty  Odwołującego 

w  kryterium  „Metodyka  zarządzania  projektem”,  któremu  Odwołujący  w  toku  rozprawy 

nadawał  wiodące  znaczenie,  Izba  uznała,  iż  nie  zasługiwał  on  na  uwzględnienie.  Będąc 

związaną  zakresem  zarzutu,  Izba  uwzględniła  okoliczności  wynikające  z  opisu  sposobu 

oceny  ofert  wskazanego  w  siwz,  jak  również  zakresu  informacji  przekazanych  w  karcie 

oceny ofert oraz uzasadnieniu do oceny metodyk. 

Odwołujący w uzasadnieniu tego zarzutu 

wskazywał na naruszenie zasady proporcjonalności, która w odniesieniu do sposobu oceny 

ofert powinna przejawiać się w szczególności oceną stopnia ewentualnych niedoskonałości 

przedstawionego  opracowania  w  stosunku  do  kompleksowej  treści  i  zawartości 

merytorycznej przedstawion

ego dokumentu oraz, że przyjęte kryteria oceny są stosowane w 

taki  sam  sposób  w  stosunku  do  wszystkich  podmiotów  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia.  Odwołujący  zarzuca  brak  wskazania,  w  jaki  sposób  oceniona  została  cała 

opinia oraz wpływu poszczególnych, rzekomych pominięć na całość metodyki jak i zależność 

pomiędzy  poszczególnymi  częściami.  Ponadto,  Odwołujący  nie  ma  możliwości 

zweryfikowania  przyczyn  dla  których  otrzymał  35,82  pkt  (rzeczywista  ilość  punktów 

uzyskanych to 30) 

na 60 możliwych. 

Odnosząc się do tak postawionego zarzutu Izba uznała, iż przedstawiona karta oceny oferty 

Odwołującego  zawierająca  punkty  cząstkowe  składające  się  na  ocenę  w  kryterium 

„Metodyka  zarządzania  projektem”,  wraz  z  uzasadnieniem  opisowym,  odnosiły  się  do 

wszystkich  pod

kryteriów  istotnych  z  punktu  widzenia  opisu  sposobu  oceny  ofert.  Istotne 

znaczenie 

dla tego zarzutu, co zostało pominięte przez Odwołującego, ma wskazana w siwz 

skala oceny ofert. Zamawiający przedstawił bowiem wytyczne, jakie będą obowiązywały przy 

ocenie 

metodyk, co pozwalało podjąć polemikę z oceną oferowanego podejścia. Dokumenty 

te  należało  całościowo  odnosić  do  wyniku  oceny  oferty  Odwołującego,  która  chociaż 


str. 16 

wyrażona  ilością  punktów,  również  uwzględniała  kompleksowy  obraz  oceny  oferowanego 

podejścia, uznanego za „akceptowalny”. Odwołujący prezentując szczegółowe zastrzeżenia 

co  do  dokonanej  oceny  w  podkryteriach  odnosił  się  do  okoliczności,  które  miał  pominąć 

Zamawiający lub dokonał wadliwej ich oceny. Można oczywiście rozważać, czy uzasadnienie 

oceny 

mogło  być  pełniejsze,  chociażby  w  świetle  odpowiedzi  na  odwołanie,  zasadnym 

pozostawało  jednak  ustalenie,  czy  Wykonawca  mógł  na  podstawie  przekazanych  mu 

dokumentów  zweryfikować  motywy,  jakimi  kierował  się  Zamawiający  przyznając  punkty 

cząstkowe.  Oczekiwanie  sformułowane  w  odwołaniu  co  do  zakresu  uzasadnienia,  w 

zasadzie oznaczały, iż Zamawiający powinien przedstawić opracowanie, w którym dokonać 

miałby  szczegółowej  analizy  wpływu  uchybień  na  wartość  opracowania  jako  całości.  

Ponieważ Zamawiający z góry określił jak będzie oceniał metodyki i nie wskazał, iż oceniać 

będzie  wpływ  uchybień  lub  innych  błędów  na  całość  opracowania,  to formułowanie  na  tym 

etapie  takich  wniosków  nie  mogło  być  skuteczne.  Przedłożone  uzasadnienie  do  oceny 

metodyki, w ocenie Izby poz

walało poznać najważniejsze elementy mające wpływ na ocenę, 

również w odniesieniu do ofert konkurencyjnych, które uzyskały wyższą, a niekiedy również 

niższą  punktację  od  Odwołującego.  Należy  w  tym  miejscu  podkreślić,  iż  ujawnienie  przez 

Zamawiającego  w  całości  wszystkich  metodyk  pozwalało  na  dokładną  analizę  decyzji  o 

przyznaniu  punktów,  a  w  oparciu  o  wytyczne  zawarte  w  siwz,  czyniło  możliwym  jej 

zakwestionowanie. 

W przypadku braku dostępu do ocenianych dokumentów, niezależnie od 

stopnia szczegółowości uzasadnienia ocen, Wykonawca miałby wyłącznie informację wtórną 

wobec  treści  dokumentów.  Z  tej  przyczyny  twierdzenie  Odwołującego,  jakoby  nie  mógł 

odnieść  się  do  czynności  oceny  ofert,  było  niezgodne  ze  stanem  faktycznym.  Wniesione 

odwołanie,  zasadniczo  sprowadzało  się  do  zakwestionowania  ocen  cząstkowych  poprzez 

podważenie  argumentów  Zamawiającego,  co  oznaczało  możliwość  poddania  kontroli 

czynności oceny oferty Odwołującego, prezentowanej w dalszej części uzasadnienia wyroku. 

Tym samym zarzut naruszenia art. 9

2 ust. 1 Ustawy Izba oddaliła. 

Przechodząc do szczegółowej analizy zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 Ustawy w związku z 

kwestionowaną  oceną  oferty  Odwołującego  w  kryterium  pozacenowym,  Izba  uznała,  iż  

odpowiadała  ona  ustalonym  zasadom  i  nie  prowadziła  do  ustalenia  wadliwego  wyniku 

postępowania.  Izba  dokonała  oceny  czynności  Zamawiającego  w  świetle  okoliczności 

wskazanych  w  uzasadnieniu  do  oceny  metodyk  oraz  wytycznych  wynikających  z  siwz, 

zgodnie z którymi dla uzyskania oceny wyższej niż „akceptowalna” nie było wystarczającym 

zawarcie  w  m

etodyce  wszystkich  wymaganych  elementów  wskazanych  w  siwz.  Dla 

uzyskania  maksymalnej  ilości  punktów  (o  co  wnosił  Odwołujący)  konieczne  było  uzyskanie 

oceny  „doskonałej”,  co oznaczało,  potrzebę  zawarcia  opisu pozwalającego  na stwierdzenie 

dokonania  rzetelnej  analizy  w  stosunku  do  każdego  aspektu  wskazanego  przez 


str. 17 

Zamawiającego  oraz  przedstawienia  wysoce  innowacyjnych  i  specyficznych  dla  projektu 

propozycji stanowiących istotną wartość dodaną dla przedsięwzięcia.  

Odnosząc się do kryterium OP, w którym Odwołujący otrzymał 2 pkt, ocena Zamawiającego 

mieściła  się  w  skali  ocen  dla  podejścia  uznawanego  za  „akceptowalne”,  co  oznaczało 

uznanie 

oferty  za  poprawną,  dostatecznie  odnoszącą  się  do  każdego  aspektu,  czym 

Wykonawca  potwierdza 

przeprowadzenie  faktycznej  analizy  lecz  oferta  nie  zawiera  żadnej 

wartości  dodanej.  Zamawiający  w  uzasadnieniu  oceny  wskazał  na  brak  uwzględnienia 

szerszej perspektywy niż GZM i miasta ościenne, co zdaniem Odwołującego było niespójne 

z  oceną  oferty  konkurencyjnej,  gdzie  wskazane  zostało,  że  przeprowadzenie  analizy  w 

miastach ościennych względem GZM nie wydaje się konieczne.  

W  ocenie  Izby  nie  ma  niespójności  w  ocenie  tego  elementu,  gdyż  oba  opisy  oznaczają,  iż 

sama  analiza  sprowadzona  do 

znanych Zamawiającemu, lokalnych systemów rowerowych, 

nie  była  dostateczna  z  uwagi  na  nieporównywalną  skalę  i  złożoność  planowanego  w  GZM 

systemu. 

Przedstawione  w  odpowiedzi  na  odwołanie  szersze  uzasadnienie  tej  okoliczności 

nie  zmieniało  oceny  i  jej  uzasadnienia,  które  w  tym  elemencie  pozwalało  uznać,  iż 

Wykonawca dokonał analizy, która nie kwalifikowała się do uznania za rzetelną. Nie można 

odmówić słuszności stanowisku Zamawiającego, iż analiza przyczyn zakończenia w 2019 r. 

działalności  systemów  zbliżonych  skalą  do  planowanego  do  wdrożenia  u  Zamawiającego 

systemu,  byłaby  niezwykle  cenna  i  pozwalałaby  na  wyższą  ocenę  metodyki  w  tym 

elemencie. Słusznie Zamawiający zauważył, iż Odwołujący w swoim stanowisku potwierdza 

prawidłowość  oceny  podnosząc,  iż  Mając  na  uwadze  złożoność  projektu  Odwołujący 

przedstawił tylko najważniejsze metody wykonania przedmiotu  zamówienia. Należy jeszcze 

dodać, iż Odwołujący nie wskazał w jakim zakresie opracowanie zawierać miałoby elementy 

podnoszące  jego  wartość  analityczną.  Wskazane  w  odwołaniu  narzędzia  jak  aplikacja  na 

telefon  komórkowy,  czy  też  narzędzie  informatyczne  oparte  na  Systemach  Informacji 

Geograficznej  nie  stanowią  wysoce  innowacyjnych  i  specyficznych  dla  projektu  propozycji. 

Odwołujący  poza  samym  ich  wymienieniem  nie  przedstawił  żadnej  argumentacji,  która 

pozwalałaby przyjąć stanowisko odmienne.    

Odnosząc  się  do  kryterium  OR,  w  którym  w  poz.  od  2  do  6  Odwołujący  otrzymał  punkty 

mieszczące  się  w  skali  ocen  dla  podejścia  uznawanego  za „nieakceptowalne”  (czyli:  oferta 

nie  uwzględnia  lub  w  pełni  nie  uwzględnia  wymagań  SIWZ,  nie  odnosi  się  do  aspektów 

wskazanych  przez  zamawiającego  do  oceny  w  tym  podkryterium,  nie  identyfikuje 

ewentualnych błędów w założeniach lub proponuje działania powodujące ich powstanie. Jest 

niezgodna  z  przepisami  prawa  zasadami  wiedzy  technicznej  lub  warunkami  technicznymi) 

oraz  „akceptowalne”  (czyli:  oferta  jest  poprawna,  dostatecznie  odnosi  się  do  każdego 


str. 18 

aspektu 

wskazanego przez  zamawiającego, czym wykonawca potwierdza przeprowadzenie 

faktycznej analizy lecz ofer

ta nie zawiera żadnej wartości dodanej).  

Zamawiający  w  uzasadnieniu  oceny  wskazał,  że  Wykonawca  przedstawił  ogólne  i 

standardowe  przykłady  ryzyk,  które  mogą  wystąpić  przy  realizacji  projektów,  wraz  ze 

sposobem  ich  identyfikacji,  szacowania  oraz  reakcji  na 

nie.  Wykonawca  błędnie  jednak 

zidentyfikował  priorytety  zagrożeń,  wskazując  np.  „małe  zainteresowanie  konsultacjami 

społecznymi”  jako  najpoważniejsze  zagrożenie.  Za  to  nie  pochylił  się  nad  podstawową 

kwestią  wyboru  modelu  biznesowego,  co  w  aspekcie  wydarzeń  roku  2019  (Trójmiasto, 

Kraków)  ma  ogromne  znaczenie.  Odwołujący  natomiast  wyjaśnił,  iż  wskazał  tylko  te  grupy 

ryzyka,  które  dostrzegalne  są  na  etapie  przygotowania  oferty,  a  informacja  o  priorytetach 

zdarzeń ma charakter poglądowy. Ponieważ zawarł wszystkie wymagane elementy powinien 

otrzymać maksymalną liczbę punktów. 

Zgodnie  z  siwz  w  podkryterium  B.2  Zamawiający  oceniać  miał  sposób  zdefiniowania  ryzyk 

możliwych do wystąpienia przy realizacji projektu, jak również to, czy wykonawca przedstawił 

wyczerpuj

ące  informacje  na  temat  zarządzania  ryzykiem.  Ocena  na  poziomie  1  pkt 

oznaczała,  iż  Zamawiający  ocenił  podejście  jako  „nieakceptowalne”.  W  ocenie  Izby 

Odwołujący  przyznał,  iż  nie  uwzględnił  wszystkich  ryzyk  możliwych  do  wystąpienia  przy 

realizacji projektu

, co oznaczało, iż oferta nie odnosi się w pełni do aspektów wskazanych do 

oceny w tym podkryterium. Wskazuje na to zarówno uzasadnienie zarzutu, jak i stanowisko 

przedstawione na rozprawie, w którym przyznał, iż w innych ofertach ryzyka zostały szerzej 

pr

zedstawione.  Ponadto,  Zamawiający  wskazał  na  błędy  Wykonawcy,  w  tym  brak 

odniesienia  się  do  wyboru  modelu  biznesowego,  co  może  decydować  o  powodzeniu 

projektu.  Powyższe  przesłanki  wystarczały  do  uznania  oferowanego  podejścia  jako 

nieakceptowalnego. 

Kolejny

m  elementem  oceny  w  kryterium  B.3  był  opis  metod  i  technik  zarządzania 

komunikacją,  w  tym  opracowania  szczegółowych  procedur  komunikacji  między 

następującymi  stronami  projektu  –  Wykonawcą,  a  Zamawiającym,  przy  wykonywaniu 

zamówienia. Zamawiający przyznał Wykonawcy 1 punkt, co oznaczało ocenę podejścia jako 

„nieakceptowalnego”.  Zamawiający  wskazał,  iż  metodyka  zawiera  podstawowe  sposoby 

komunikacji  przy  realizacji  projektu,  wskazując  jako  główny  raportowanie  z  postępu  prac. 

Wykonawca w opracowaniu w pkt 2.3 

metodyki wskazał, iż raportowanie stanu wykonanych 

prac  będzie  głównym  przesłaniem  komunikacji  z  punktu  widzenia  Wykonawcy.  Jako 

preferowany  sposób  komunikacji  Wykonawca  wskazał  na  wykorzystanie  środków 

komunikacji elektronicznej (np. poczta e-

mail), środków komunikacji telefonicznej ora kontakt 

osobisty. W opisie mechanizmu wskazano wyłącznie na potrzebę każdorazowego określenia 

czasu  odpowiedzi  adresata  oraz  zaproponowano  sporządzenie  dokumentu  –  „Plan 


str. 19 

komunikacji”,  zawierającego  zbiór  procedur  i  wskazówek  obejmujących  w  szczególności 

określenie osób odpowiedzialnych za komunikację , określenie informacji i treści które mają 

być  przekazane  oraz  form  przekazu  dotyczące  formatu,  zawartości,  poziomu 

szczegółowości, ram czasowych komunikacji, częstotliwości i metody przekazu informacji. W 

swoim  stanowisku  Odwołujący  podkreślał  szczególny  walor  „Planu  komunikacji”,  który  miał 

wyróżniać jego opracowanie na tle ofert konkurencyjnych.  

Odnosząc  się  do  tej  propozycji  Izba  uznała,  iż  opis  zawarty  w  metodyce  nie  pozwalał  na 

stwierdzenie,  aby  Wykonawca  opracował  szczegółową  procedurę  komunikacji  między 

stronami  projektu.  „Plan  komunikacji”  faktycznie  zawiera  wyłącznie  zarys  tematyczny 

dokumentu  bez  wskazania konkretnych rozwiązań,  mających  zapewnić  odpowiedni  poziom 

kom

unikacji.  Zamawiający  nie miał  zatem  podstaw  do  dokonania wyższej  oceny  propozycji 

Wykonawcy, czy jak żąda tego Odwołujący przyznania oceny doskonałe.     

Kolejnym  zakwestionowanym  elementem  oceny  był  model  organizacji  i  zarządzania 

Projektem  (podkryterium 

B.4),  w  którym  Wykonawca  otrzymał  średnią  punktów  1,75. 

Zgodnie  z  opisem  podkryterium,  Zamawiający  oceniać  miał  w  jaki  sposób  wykonawca 

przedstawił  opracowanie  modelu  organizacji  i  zarządzania  Projektem  obejmującym 

zarządzanie na dwóch poziomach: I poziom – Komitet Sterujący z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego  oraz  Wykonawcy  odpowiedzialny  za  podejmowanie  kluczowych  decyzji;  II 

poziom 

–  zespoły  robocze:  prawny,  informatyczny.  Zamawiający  w  uzasadnieniu  oceny 

wskazał,  iż  Model  organizacji  i  zarządzania  Projektem  bazować  będzie  na  zaleceniach 

metodyki Prince2 i uwzględni dwupoziomowe zarządzanie. 

Średnia punktów wskazuje na ocenę „akceptowalną”, czyli uznanie oferty za poprawną, lecz 

nie  zawierającą  żadnej  wartości  dodanej  do  założeń.  Uwzględniając  opis  elementów 

ocenianych  w  podkryterium,  model  obejmujący  zarządzanie  na  dwóch  poziomach  (Komitet 

Sterujący  oraz  zespoły  robocze)  opisany  w  metodyce  stanowił  odzwierciedlenie  założeń 

Zamawiającego.  Wartością  dodaną  miało  być  założenie  budowy  struktury  bazującej  na 

zaleceniach  metodyki  Prince2.  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wskazał,  iż 

stosowanie  metodyki  Prince2  nie  stanowi  wartości  dodanej,  jest  bowiem  standardową 

metodą skutecznego zarządzania realizacją projektów. Odnosząc się do tego elementu Izba 

p

rzyjęła  wyjaśnienia  Zamawiającego  mając  na  względzie,  iż  w  metodyce  oprócz  ogólnego 

wskazania  na  przyjęcie  zaleceń  Prince2,  nie  przedstawił  konkretnego,  przyjętego  na 

potrzeby  tego  projektu  rozwiązania.  Wykonawca  wskazuje  wyłącznie  na  dostosowanie  w 

optyma

lny sposób zaleceń do projektu, odpowiedni dobór ludzi, czy też przypisanie ról oraz 

zakresu udziału w projekcie przedstawicieli Zamawiającego. Nie prezentuje jednak sposobu 

dostosowania  zaleceń  Prince2  do  tego  projektu.  Trudno  w  tych  warunkach  przyjąć,  iż 

metodyka zawiera wartość dodaną, która powinna podnosić ocenę oferty.    


str. 20 

Ocena  podkryterium  B.5 

–  opis  korzyści  projektu  również  prezentowała  wynik  dla  oceny 

„akceptowalnej”,  a  Zamawiający  w  uzasadnieniu  wskazał,  iż  Wykonawca  przedstawił  12 

bardzo  ogólnych  korzyści  związanych  z  powstaniem  koncepcji,  które  należałoby  traktować 

m.in.  jako  cel  jej  utworzenia  (np.  wybór  najlepszego  wariantu  funkcjonowania  Roweru 

Metropolitarnego  na  terenie  GZM)  wraz  z  minimalistycznym  wypunktowaniem  zalet 

wynikających  z  realizacji  projektu.  Uzasadnienie  to  odnosiło  się  wprost  do  elementów 

ocenianych  w  tym  podkryterium,  czyli  opisu  korzyści  projektu  i  zalet  proponowanego 

rozwiązania.  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  przywołał  zapisy  z  metodyki,  które 

były  powtórzeniem  treści  siwz.  Przy  takiej  formule  opisu  korzyści  i  zalet  Zamawiający  nie 

miał  podstaw  do  podniesienia oceny, co  wymagałoby  wskazania na  elementy  prezentujące 

wartość dodaną. Odwołujący tłumaczył przyczyny, dla których pominął kwestie wizerunkowe 

i  środowiskowe  i  potwierdził,  iż  skupił  się  tylko  na  ogólnych  zaletach  i  korzyściach 

rozwiązania.  Odwołujący  nie  wskazał,  elementów  koncepcji,  które  kwalifikowałyby  się  do 

oceny, jako stanowiące istotną wartość dodaną dla przedsięwzięcia.  

W  podkryterium  B.6 

–  opis  narzędzi,  oferta  Odwołującego  otrzymała  średnią  ocen, 

mieszczącą  się  w  ocenie  „akceptowalna”.  Zamawiający  w  uzasadnieniu  wskazał,  iż  Opis 

narzędzi realizacji projektu przedstawiono w oparciu o pięć etapów z podziałem na trzy fazy: 

przygotowawczą, wykonawczą i zamknięcia. Opis zarządzania zmianą podzielono na ogólne 

czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne. Zgodnie z opisem w podkryterium oceniany miał być 

opis  narzędzi  realizacji  projektu  oraz  zarządzania  zmianą  pod  kątem  oceny  możliwości 

oceny bieżącej projektu, w tym opracowanie procedur zarządzania i wprowadzania zmian w 

ramach  prowadzenia  projektu.  Opis 

przedstawiony  przez  Odwołującego  nie  odnosił  się  do 

narzędzi  wspomagających  realizację  projektu,  jakie  przykładowo  były  ujęte  przez  innych 

wykonawców  (MS  Projekt,  JIRA,  Confluance,  Ms  Teams,  KPMG  Traffic  Tool).  Sam  opis 

procedury  realizacji  projektu  nie był  wystarczający  do  podwyższenia oceny  do  „doskonałej” 

(zgodnie z żądaniem Odwołującego). 

W podkryterium C - o

pis zarządzania harmonogramem oraz logistyką projektu – Odwołujący 

otrzymał  2  z  5  możliwych  do  uzyskania  punktów.  Zamawiający  w  uzasadnieniu  oceny 

wskazał,  iż  Harmonogram  zawiera  poprawny  podział  zadań  z  rozbiciem  na  trzy  kategorie: 

wstępne, właściwe-robocze, końcowe.  

Zgodnie  z  opisem  oceny  ofert  harmonogram 

oceniany  miał  być  pod  kątem  jego 

wykonalności. 

Harmonogram  przedstawiony  został  w  formie  wykresu  Gantta,  którego  realizacja 

przewidziana  jest  na  120  dni

,  a Wykonawca  przyjął  czasookresy  dla  czynności  wstępnych 

(20  dni),  roboczych  (81  dni),  końcowych  (19  dni).  Zamawiający  dopiero  w  odpowiedzi  na 


str. 21 

odwołanie  wskazał  na  brak  uwzględnienia  prawa  opcji,  przyjęcie  tylko  jednego  kamienia 

milowego  oraz  brak  przewidzenia  terminów  na  odbiory  częściowe,  które  pozwoliłyby  na 

prawidłowe zaplanowanie i realizację prac.  

Wp

rawdzie  Zamawiający  nie  wskazał  w  uzasadnieniu  na  braki  w  opisie  harmonogramu,  to 

również  Odwołujący  nie  przedstawił  elementów  opisu  mających  wnosić  wartość  dodaną,  a 

przez  to  podnoszących  ocenę.  Zasadniczo  Izba  zgadza  się  z  ogólną  oceną  oferty 

Odwołującego, w tym argumentu Zamawiającego i Przystępującego, iż sposób uzasadnienia 

oceny  oferty  Wykonawcy 

był  wynikiem  lakonicznego  ujęcia  w  metodyce  zagadnień 

ocenianych  w  podkryteriach.  Trudno  oczekiwać  od  Zamawiającego  dokonania  wyższej 

oceny,  gdy  w  dokumencie 

nie  ma  szczegółowych,  dostosowanych  do  przedmiotowego 

projektu  rozwiązań  podnoszących  szanse  powodzenia  wdrożonego  projektu.  Zamawiający 

oczekiwał  propozycji  pozwalających  skutecznie  wdrożyć,  a  następnie  kontynuować  projekt 

„Roweru  Metropolitarnego”.  Przedstawiona koncepcja  była  jedynie  poprawna,  co  pośrednio 

również  potwierdza  treść  odwołania.  Odwołujący  zasadniczo  skupiał  się  na  podkreśleniu 

walorów  opracowania  wskazując  na  jego  kompletność.  Taka  argumentacja  nie  mogła 

prowadzić do podwyższenia oceny, w szczególności zgodnie z żądaniem Odwołującego do 

skali „doskonałej”.        

W związku z powyższym odwołanie w całości podlegało oddaleniu na podstawie art. 191 ust. 

1 Ustawy. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 3

pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania  wpis  wniesiony  przez  Odwołującego  w  kwocie  7.500,00  zł.  oraz  koszty 

wynagrodzenia pełnomocnika Zamawiającego w wysokości ustalonej na podstawie rachunku 

złożonego przed zamknięciem rozprawy i obciążyła nimi Odwołującego.  

Przew

odniczący: ………………………. 


wiper-pixel