KIO 584/20 WYROK dnia 22 czerwca 2020 r.

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 584/20 

WYROK 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Protokolant:             Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  18  czerwca  2020  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  marca  2020  r.  przez 

W

ykonawcę  Przedsiębiorstwo  Robót  Sanitarno-Porządkowych  Sp.  z  o.o.  (ul.  Pszenna 

00  Nowy  Dwór  Gdański)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego 

Gmina Nowy Dwór Gdański (Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański) 

przy  udziale  Wykonawcy  D.  G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  OAZA 

Usługi Ogrodnicze D. G. (ul. Koszarowa 1A, 82-550 Prabuty) zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie 

kosztami  postępowania  obciąża  Wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Robót  Sanitarno-

Porządkowych Sp. z o.o. (ul. Pszenna 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański) i  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. (ul. Pszenna 1, 82-

00 Nowy Dwór Gdański) tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku

Przewod

niczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 584/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający:  Gmina  Nowy  Dwór  Gdański  prowadzi  postępowanie  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  wykonywanie  usług  pn.  „Utrzymanie  terenów  zielonych 

administrowanych przez Gminę Nowy Dwór Gdański". 

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych Sp. z o.o. wniósł odwołanie 

wobec  czynności  wyboru  oferty  Wykonawcy  D.  G.  prowadzącego  działalność  gospodarczą 

pod 

firmą OAZA Usługi Ogrodnicze D. G. . 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  oraz  art.  82  ust.  3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  ww. 

Wykonawcy,  w  sytuacji,  gdy  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  dokonania  wyboru 

oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  spełniającej  wymagania  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia; naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy Pzp będące konsekwencją naruszeń 

w powyższym zakresie, poprzez udzielenie zamówienia Wykonawcy wybranemu niezgodnie 

z  przepisami,  naruszenie  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  będące  konsekwencją  naruszeń  w 

powyższym  zakresie,  poprzez  prowadzanie  postępowania  w  sposób  nie  zapewniający 

zachowania uczciwej konkurenc

ji oraz równego traktowania wykonawców.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu: 

unieważnienia  decyzji  o  wyborze  oferty  Wykonawcy  D.  G.  prowadzącego  działalność 

gospodarcz

ą  pod  firmą  OAZA  Usługi  Ogrodnicze  D.  G.;  powtórzenia  czynności  badania  i 

oceny ofert; odrzucenia oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród nieodrzuconych, tj. oferty Odwołującego, 

ewentualnie,  na  wypa

dek  nieuwzględnienia  żądania  wniósł  o:  uwzględnienie  odwołania  w 

całości i nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia decyzji o wyborze oferty Wykonawcy D. 

G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  OAZA  Usługi  Ogrodnicze  D.  G.; 

wezwania  tego 

Wykonawcy  do  wyjaśnień  odnośnie  złożonego  Wykazu  osób  i  po  ich 

otrzymaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert. 

Zamawiający w treści siwz (pkt V ppkt 2 lit c) wskazał warunki udziału w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej, stano

wiąc, że: 

„c)  warunek  ten  zostanie  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  lub  będzie 

dysponował  następującymi  osobami  -  min.  6  osób,  w  tym  co  najmniej  jedna  osoba 

posiadająca  prawo jazdy  kategorii  uprawniającej  do kierowania ciągnikiem  z  przyczepą  lub 

samochodem ciężarowym lub dostawczym (...)”. 

Natomiast  w  pkt  VII  ppkt  4  Zamawiający  wskazał  dokumenty,  jakie  będzie  zobowiązany 


złożyć  Wykonawca,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  w  celu  potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

„W  zakresie  wskazanym  w  pkt  V  ust  2  lit.  c)  niniejszej  SIWZ  -  wykaz  osób,  skierowanych 

przez Wykonawcę do  realizacji  zamówienia publicznego,  wraz  z  informacjami na temat  ich 

kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 

wykonanie  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności 

oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - według wzoru na załącznikach nr 

4 do SIWZ

”. 

Działając  na  podstawie  art.  29  ust.  3a  ustawy  Pzp,  Zamawiający  w  Opisie  przedmiotu 

zamówienia  w  jego  pkt  14  zastrzegł,  że  „wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub 

podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  pracowników  wykonujących  czynności 

dotyczące  utrzymania  terenów  zielonych."  Szczegółowy  sposób  dokumentowania 

zatrudnienia  ww

.  osób,  uprawnienia  Zamawiającego  w  zakresie  kontroli  spełnienia  tego 

wymogu  przez  wykonawcę  oraz  możliwe  do  nałożenia  sankcje  w  razie  jego  niespełnienia 

doprecyzowano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do siwz. 

W § 7 projektu umowy znalazło się zobowiązanie Wykonawcy do zatrudniania pracowników 

wykonujących  przedmiot  zamówienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  oraz  uprawnienia 

kontrolne  Zamawiającego.  Z  kolei  w  §  6  ust.  1  pkt  5)  projektu  umowy  przewidziano 

uprawnienie Zamawiającego do  nałożenia na Wykonawcę kary  umownej  za niedopełnienie 

wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

Zamawiający,  działając  w  trybie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp,  wezwał  Wykonawcę,  którego 

o

ferta była najkorzystniejsza, tj., Wykonawcę D. G. prowadzącego działalność gospodarcza 

pod 

firmą  OAZA  Usługi  Ogrodnicze  D.  G.,  do  przedłożenia  w  ciągu  5  dni  dokumentów 

potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia  oraz  spełnianie  warunków  udziału,  w  tym 

wykazu osób wg załącznika nr 4 do siwz wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami. 

W  odpowiedzi  na  to  wezwanie,  Wykonawca  w  dniu  3.03.2020r.  złożył  żądane  przez 

Zamawiającego  dokumenty,  w  tym  wykaz  osób  sporządzony  wg  wzoru  stanowiącego 

załącznik nr 4 do siwz. 

W  kolumnie  tabeli  „podstawa  dysponowania"  w  odniesieniu  do  osób  wskazanych  w 

wierszach  2-

6  (wiersz  1  dotyczył  Wykonawcy  osobiście)  Wykonawca  wskazał,  że  będzie 

współpracował z tymi osobami na podstawie umowy cywilno-prawnej, a nie umowy o pracę, 

co  zdaniem  Odwołującego  nastąpiło  wbrew  jednoznacznym  wymogom  Zamawiającego 

zawartym w siwz. 

Jak  dalej  wskazał  Odwołujący,  pomimo  wymogu  siwz,  Wykonawca  D.  G.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  OAZA  Usługi  Ogrodnicze  D.  G.  nie  oświadczył,  że 


wszystkie  osoby,  które  będą  wykonywały  czynności  dotyczące  utrzymania  terenów 

zielonych,  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  za

mówienia  zostaną  przez  Wykonawcę 

zatrudnione na umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy, ale złożył wprost oświadczenie, że będzie wykonywał przedmiot zamówienia 

niezgodnie  z  wymogami  siwz-

współpracując  z  tymi  osobami  na  podstawie  umów 

cywilnoprawnych. 

Tym  samym  Wykonawca  złożył  jasne  oświadczenie  w  tym  zakresie  - 

oświadczając,  pomimo  jasnego  i  klarownego  wymogu siwz,  że  nie  zrealizuje  tego  wymogu 

OPZ  wykonując  przedmiot  zamówienia.  Okoliczność  ta  zdaniem  Odwołującego,  powinna 

stanowić podstawę do odrzucenia oferty tego Wykonawcy. 

Odwołujący  wskazywał  także,  że  Zamawiający  winien  jest  dokonać  oceny  złożonej  oferty 

zgodnie  z  wymaganiami,  które  sam  ukształtował  i  nie  jest  w  obliczu  obowiązujących 

przepisów uprawniony do odstępowania od tych zasad dla jednego z oferentów - narusza to 

bowiem  podstawowe  zasady  polskiego  systemu  zamówień  publicznych,  zawarte  choćby  w 

art. 

7  ust.  1  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  „Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzyst

ości." Tak dokonany wybór narusza także zasadę zawartą w ust. 3 przywołanego 

art. 

7  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy 

wybranemu zgodnie z przepisami ustaw. 

W ocenie Odwołującego, ta część oferty (oświadczenie co do podstawy dysponowania) nie 

podlega procedurze uzupełnień, przewidzianej w art. 26 ustawy Pzp, bowiem zatrudnienie na 

umowę o pracę nie było warunkiem udziału w postępowaniu (warunek dotyczył liczby osób i 

stanowisk,  na jakich miały  być  one zatrudnione),  a tylko tego może dotyczyć  wezwanie do 

uzupełnień  czy  wyjaśnień  przewidziane  w  tym  przepisie.  Tym  samym  złożenie  innego 

oświadczenia  przez  wykonawcę  na  wezwanie  (tj.  wskazującego  umowę  o  pracę  jako 

podstawę dysponowania tymi osobami) na tym etapie stanowiłoby niedopuszczalna zmianę 

oferty.  Niemniej,  wyłącznie  na  wypadek  nie  podzielenia  tego  poglądu  przez  Izbę,  z 

ostrożności  Odwołujący  zawarł  żądanie  ewentualne,  co  do  nakazania  Zamawiającemu 

unieważnienia  decyzji  o  wyborze  oferty  D.  G.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  OAZA  Usługi  Ogrodnicze  D.  G.,  wezwania  tego  Wykonawcy  do  wyjaśnień  odnośnie 

złożonego Wykazu osób i po ich otrzymaniu powtórzenia czynność badania i oceny ofert. 

Ponadto  Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  inne  nieprawidłowości  w  ofercie  Wykonawcy  D.  G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  OAZA  Usługi  Ogrodnicze  D.  G.,  w  tym 

oświadczeń  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  2  do  siwz,  które  w  ocenie 

Odwołującego  zostały  złożone  nieprawidłowo,  a  mianowicie  nie  zostały  w  ogóle  złożone 

oświadczenia na str. 4 oferty - nie wiadomo zatem, względem czego Wykonawca na dole tej 

strony  oświadczył,  że  „wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są 


aktualne i zgodne z prawdą", skoro żadnych nie podał. Zamawiający wyraźnie przy każdym z 

tych  oświadczeń  wskazał,  że  „w  przypadku  gdy  oświadczenie  nie  dotyczy  Wykonawcy, 

należy przekreślić oświadczenie lub wpisać „NIE DOTYCZY"". 

Izba zważyła i ustaliła co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  przygotowując  ofertę,  wykonawcy  byli  zobowiązani  wypełnić  formularz 

ofertowy  stanowiący  załącznik  nr  1  do  SIWZ  oraz  oświadczenie  wykonawcy  stanowiące 

załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca D. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Oaza  Usługi  Ogrodnicze  D.  G.  podpisał  (a  także  opatrzył  datą  i  nazwą  miejscowości) 

zawarte  w  załączniku  nr  2  do  SIWZ  oświadczenia:  „Oświadczam,  że  nie  podlegam 

wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12-22  ustawy  Pzp.”,  a  także: 

„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1)  ustawy  Pzp.”  Powyższe  oznacza,  że  Wykonawca  złożył  w  treści  oferty  oświadczenia  o 

braku  podstaw  do  wykluczenia  go  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12-22 

ustawy Prawo z

amówień publicznych, a także art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Wykonawca ten nie wypełnił oświadczenia zawartego na kolejnej stronie: „Oświadczam, że 

zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …. 

ustawy  Pzp  (podać  mającą  zastosowanie  podstawę  wykluczenia  spośród  wymienionych  w 

art.  24  ust.  1  pkt  13-14,  16-

20  lub  art.  24  ust.  5  ust.  1  ustawy  Pzp).  Jednocześnie 

oświadczam,  że  w  związku  z  ww.  okolicznością,  na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp 

podjąłem  następujące  środki  naprawcze……”  Zamawiający  nad  oświadczeniem  dopisał 

uwagę:  „w  przypadku,  gdy  oświadczenie  nie  dotyczy  Wykonawcy,  należy  przekreślić 

oświadczenie lub wpisać „NIE DOTYCZY”. 

Oświadczenie  to  pozostało  niewypełnione  przez  Wykonawcę.  Jednakże  na  dole  strony 

znalazły się wypełnione odręcznie data i podpis Wykonawcy.  

W ocenie Izby, 

Wykonawca złożył oświadczenie co do braku podstaw do wykluczenia go z 

postępowania.  Okoliczność,  że  nie  wypełnił  wskazanego  oświadczenia  nie  oznacza,  że 

zachodzą  podstawy  do  wykluczenia  go  z  postępowania.  Przede  wszystkim  oświadczenie 

było  skierowane  do  podmiotów,  co  do  których  zachodzi  podstawa  do  wykluczenia  z 

postępowania.  Fakt,  że  Wykonawca  nie  przekreślił  oświadczenia,  nie  oznacza 

automatycznie 

podstawy  do  wykluczenia,  w  sytuacji,  gdy  w  treści  oferty  znajduje  się 

podpisane  jednoznaczne 

oświadczenie  Wykonawcy  o  tym,  że  nie  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania  na  tych  samych  podstawach  prawnych.  Treść  oferty  Wykonawcy,  w  sytuacji 

wypełnienia  oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  go  z  postępowania  i 

niewypełnienia oświadczenia,  zgodnie z  którym zachodzą  wobec Wykonawcy  podstawy  do 


wykluczenia  z  postępowania  (na  tych  samych  podstawach  prawnych),  jednoznacznie 

wskazuje na brak podstaw do wykluczen

ia Wykonawcy z postępowania.  

Podobne  uwagi  należy  odnieść  do  oświadczeń  dotyczących  realizacji  zamówienia  przy 

udziale  podwykonawców  lub  podmiotów  trzecich.  Odwołujący  wskazał  na  niewypełnione 

oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ załączony do oferty):  

„Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  na  którego  zasoby  powołuję  się  w  niniejszym 

postępowaniu,  tj.:  ……(podać  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu 

NIP/PESEL,  KRS/CEIDG)  nie  podlega/ją  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia”.  Zamawiający  dopisał  uwagę:  „w  przypadku,  gdy  oświadczenie  nie  dotyczy 

Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać „NIE DOTYCZY”. 

„Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y  będący/e  podwykonawcą  ……  (podać 

nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu  NIP/PESEL,  KRS/CEIDG)  nie 

podlega/ją  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia”.  Zamawiający  dopisał 

uwagę:  „w  przypadku,  gdy  oświadczenie  nie  dotyczy  Wykonawcy,  należy  przekreślić 

oświadczenie lub wpisać „NIE DOTYCZY”. 

W  ocenie  Izby,  brak  w

ypełnienia  przez  Wykonawcę  tych  oświadczeń  oznacza,  że 

Wykonawca nie zamierza 

realizować zamówienia przy udziale podwykonawców, jak również 

przy  udziale  podmiotów  trzecich.  W  szczególności,  w  sytuacji  gdy  w  ofercie  w  formularzu 

ofertowym  str.  2  znajduje  si

ę również niewypełnione oświadczenie (pkt. V i VI) o treści: „V. 

Podwykonawca:  Informujemy,  że  zamierzamy  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia 

podwykonawcy.  Zakres  wykonywanych  prac  oraz  nazwy  firm  i  adresy  podwykonawców: 

……”  Zamawiający  dodał  uwagę:  „w  przypadku  niewypełnienia  ww.  punktu  Zamawiający 

uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.” 

„VI.  Poleganie  na  zasobach  podmiotów  trzecich:  Informujemy,  że  będziemy  polegać  na 

zasobach  podmiotu  trzeciego.  Nazwa  podmiotu:  ……”  Zamawiający  dodał  uwagę:  „w 

przypadku niewypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie polegał 

na zasobach podmiotu trzeciego.” 

Powyższe  oznacza,  że  brak  wypełnienia  oświadczeń  oznaczał  (zgodnie  z  sugestią/ 

dyspozycją  Zamawiającego),  że Wykonawca  nie  zamierza  realizować  zamówienia  ani  przy 

udziale 

podwykonawców, ani przy udziale podmiotów trzecich. 

Tym samym, z treści całości oferty wynikał sposób realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca  nigdzie  nie  wpisał  podmiotów,  przy  udziale  których  zamierza  realizować 

zamówienia i zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego oznacza to, że zrealizuje zamówienie 

samodzielnie. 

Nie  można  zatem  uznać,  że  oferta  nie  została  wypełniona,  skoro  sam 

Zamawiający  opisał  sposób  rozumienia  braku  wypełnienia  poszczególnych  pól  oferty.  Nie 

można także uznać, że z treści przedmiotowej oferty nie można odczytać informacji, których 

wymagał Zamawiający.  


W świetle powyższych ustaleń brak było podstaw do uwzględnienia zarzutu Odwołującego. 

Zamawiający  w  treści  SIWZ  przedstawił  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej, stanowiąc, że: 

„c)  warunek  ten  zostanie  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  lub  będzie 

dysponował  następującymi  osobami  -  min.  6  osób,  w  tym  co  najmniej  jedna  osoba 

posiadająca  prawo jazdy  kategorii  uprawniającej  do kierowania ciągnikiem  z  przyczepą lub 

samochodem ciężarowym lub dostawczym (...)”. 

Wykonawca  przedstawił  wykaz  osób,  w  którym  w  kolumnie  ostatniej  „podstawa 

dysponowania” wpisał w wierszach 2-6 „umowa cywilno-prawna”.  

Jak wynika 

z treści warunku, nie odnosi się on do podstawy zatrudnienia w trakcie realizacji 

przedmiotu  umowy.  Treść  warunku odnosi  się do dysponowania osobami  (w  ilości  min.  6), 

które  posiadają  określone  kwalifikacje.  W  treści  wykazu  wykonawcy  zamieścić  mieli  dane 

dotyczące wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

W  treści  opisu  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  wymagał  zatrudnienia  przez 

Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  pracowników  wykonujących 

cz

ynności dotyczące utrzymania terenów zielonych.  

Powyższe  oznacza  zatem,  że  postanowienie  pkt  14  OPZ  dotyczy  sposobu  realizacji 

zamówienia.  

Z  treści  SIWZ  (pkt.  XV.2  SIWZ)  wynika  także,  że  oświadczenie  wykonawcy  o  zatrudnieniu 

określonych osób na podstawie umowy o pracę musi zostać dostarczone do Zamawiającego 

najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem na podpisanie umowy. Postanowienie to 

dodatkowo  wskazuje,  że  oświadczenie  wykonawcy  o  zatrudnieniu  będzie  składane  w 

terminie  późniejszym  (na  2  dni  przed  wyznaczonym  terminem  na  podpisanie  umowy),  nie 

zaś na etapie składania ofert. Trudno zatem wywieść z postanowień SIWZ, aby Zamawiający 

postawił  wymaganie  co  do  zatrudnienia  pracowników  na  podstawie  umowy  o  pracę  w 

momencie  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia.  Zamawiający  przewidział  w  treści  SIWZ 

zatrudnienie określonego personelu na podstawie umowy o pracę dopiero na czas realizacji 

zamówienia.  

Zamawiający  na  pytanie  Izby  wyjaśnił,  że  zawarte  w  załączniku  stanowiącym  wykaz  osób 

stwierdzenie:  „podstawa  dysponowania”  dotyczyć  miało  oświadczenia  wykonawcy,  czy 

zrealizuje  zamówienie  przy  wykorzystaniu  zasobów  własnych,  czy  podmiotu  trzeciego. 

Oświadczenie takie jest wymagane przepisami prawa. 

Powyższe  okoliczności  oznaczają,  że  nie  można  uznać,  aby  oświadczenie  o  podstawie 

dysponowania 

poszczególnymi  osobami  zawarte  w  wykazie  osób  odnosiło  się  do  sposobu 


zatrudnienia wskazanych w wykazie osób w trakcie realizacji zamówienia.  

Nawet  jeśli  istniały  ku  temu  wątpliwości,  Zamawiający  miał  możliwość  ich  wyjaśnienia  na 

podstawie  art.  87  ust.  1  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Izba  nie  nakazywała 

jednak  Zamawiającemu  dokonania  takich  wyjaśnień,  gdyż  pisemne  wyjaśnienie  w  tym 

zakresie  złożył  Wykonawca  D.  G.,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Oaza 

Usługi Ogrodnicze D. G. . Wyjaśnienie to zostało złożone w piśmie procesowym z 20 marca 

2020  roku, 

stanowiącym  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego. W treści przystąpienia Wykonawca wyjaśnił, że: „Firma Oaza w załączniku 

nr  4  do  SIWZ  przedstawiła  w  tabeli  „podstawa  dysponowania”  jaki  jest  stan  faktyczny  na 

dzień  składania  oświadczenia.  W  trakcie  realizacji  firma  Oaza  zmieni  podstawę 

dysponowania pracowników zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) tak jak 

w  jego  pkt  14  zastrzegł  Zamawiający,  że  „wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub 

podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  pracowników  wykonujących  czynności 

dotyczące utrzymania terenów zielonych.”  

W  związku  z  powyższym,  Izba  uznała  za  nieuzasadniony  zarzut  naruszenia  przez 

Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  D.  G., 

prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod firmą Oaza Usługi Ogrodnicze D. G., z uwagi na niezgodność treści oferty 

z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  konsekwencji  Izba  uznała  za 

bezzasadny  zarzut  naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo  z

amówień publicznych, poprzez 

zaniechanie dokonania wyboru of

erty Odwołującego jako najkorzystniejszej oraz naruszenia 

art.  7  ust.  1  i  art.  7  ust.  3  ustawy  Prawo  z

amówień  publicznych,  będące  konsekwencją 

naruszeń  w  powyższym  zakresie  poprzez  prowadzanie  postępowania  w  sposób  nie 

zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

postanowień  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Izba nie zasądziła kosztów dojazdu na rozprawę, o które wnioskował Zamawiający.   

Zamawiający przedstawił fakturę z 12 czerwca 2020 roku wystawioną przez Polski Koncern 

Naftowy  Orlen  S.A. 

na  kwotę  235,61  zł.  Nie  przedstawił  jednak  żadnego  rozliczenia 

kilometrów. Co więcej, faktura został wystawiona 12 czerwca 2020 roku, natomiast rozprawa 

miała miejsce 18  czerwca 2020 roku. W  związku z  powyższym  Izba  nie zasądziła kosztów 


dojazdu na rozprawę.  

Przewodniczący:   

…………………………… 


wiper-pixel