KIO 583/20 POSTANOWIENIE dnia 1 czerwca 2020 r.

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 583/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

 po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  1  czerwca  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  17  marca  2020  r.  przez  odwołującego: 

Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  w  Grodzisku  Maz.  Sp.  z  o.o.  

Grodziska  Mazowieckiego  (

ul.  Chełmońskiego  33,  05-825  Grodzisk  Mazowiecki)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gmina  Milanówek  w  Milanówku  (ul. 

Kościuszki 45, 05-822 Milanówek), 

przy udziale wykonawcy:  Przewozy Autokarowe K. G. z Radzymina (05-250 Radzymin, ul. 

Konopnickiej  41

)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. 

z o.o. z Grodziska Mazowieckiego (

ul. Chełmońskiego 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki)   

kwoty 

6.750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), 

stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 583/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez 

zamawiającego:  Gmina  Milanówek  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest:  „Świadczenie  usług  regularnego  przewozu  osób  w 

publicznym transporcie zbiorowym autobusami będącymi własnością przewoźnika na dwóch 

liniach komu

nikacyjnych w ramach komunikacji miejskiej miasta Milanówka oraz przyległych 

miejscowości”.  (znak:  ZP.271.1.4.TOM.2020.JS).  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

zamieszczone w BZP z dnia 10.02. 2020 r. Nr 510983-N-2020.  

Wnoszący  odwołanie  wykonawca:  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  w 

Grodzisku  Mazowieckim  Sp.  z  o.o. 

(Odwołujący  lub  wykonawca PKS)  wniósł    odwołanie  w  

związku  z  czynnością  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  Przewozy  Autokarowe  K.  G.  z 

siedzibą w Radzyminie (wykonawca Przewozy Autokarowe). Zarzucił Zamawiającemu: 

dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz 

art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp poprzez zaniechanie uznania za odrzuconą oferty wykonawcy  

Przewozy  Autokarowe  zaw

ierającej  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  i  dokonanie  wyboru,  sprzecznie  z  przepisami  Pzp,  oferty  tego 

wykonawcy jako najkorzystniejszej, 

dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 

ust.  1  pkt  12  Pzp  poprzez  zaniechanie  uznania  za  odrzuconą  oferty  wykonawcy 

Przewozy  Autokarowe     

podlegającego  wykluczeniu  z  postępowania,  z  powodu  nie 

wykazania przez tego w

ykonawcę posiadania niezbędnych zdolności technicznych oraz 

dokonanie wyboru of

erty najkorzystniejszej w sposób dowolny. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  1) 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 2) dokonania ponownego badania 

i  oceny  ofert;    3)  wykluczenie  wykonawcy  Przewozy  Autokarowe  K.  G. 

z  siedzibą  w 

Radzyminie  z  postępowania;  4)  odrzucenie  oferty  wykonawcy  Przewozy  Autokarowe;  5) 

ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 


Do postępowania odwoławczego na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy Pzp w piśmie 

z  dnia  20  marca  2020  r. 

zgłosił  przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  wykonawca:  

Przewozy Autokarowe K. G. z Radzymina 

wnosząc o oddalenie odwołania.  

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 7 kwietnia 2020 r.) wniósł 

o  oddalenie  odwołania  w  całości.  Ponadto  wniósł  o  przeprowadzenie  dowodów  (na  

okoliczności braku podstaw odrzucenia oferty wykonawcy przystępującego do postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  i  art.  90  ust.  1  i  ust.  1a  ustawy  Pzp  oraz 

wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. pkt 12 ustawy 

Pzp)  -  z 

dokumentacji  postępowania  przetargowego,  w  tym  złożonych  przez 

Przystępującego  do  postępowania  odwoławczego  wyjaśnień  i  dowodów  przedłożonych  na 

wezwanie 

Zamawiającego,  a  także  na  okoliczność  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny,  m.in. 

dotychczasowych um

ów zawartych z Odwołującym i raportów zużycia paliwa.  

Odwołujący  w  piśmie  z  dnia  25  maja  2020  r.  (złożonym  do  akt  sprawy  w  dniu 

wskazując    na  art.  187  ust.8  ustawy  Pzp    -  oświadczył,  że  cofa  odwołanie 

wniesione  pismem. 

Także  wniósł  o  zwrot  wpisu  na  wskazany  przez  wykonawcę  rachunek 

bankowy. 

Izba stwierdza 

co następuje: 

P

ostępowanie  odwoławcze  w  tej  sprawie  z  uwagi  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie 

pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

na po

dstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  orzekła  również  o 

zwrocie 

na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości  7.500 zł.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel