KIO 582/20 POSTANOWIENIE dnia 31 marca 2020 roku

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 582/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 marca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: Ewa Sikorska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  31  marca  2020  roku  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17 

marca  2020  roku  przez  wykonawcę  HTS  BAXTER  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Tykocinie w postępowaniu prowadzonym przez  Szpital Ogólny w 

Wysokiem Mazowieckiem 

postanawia  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  na  rzecz  HTS 

BAXTER  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Tykocinie  kwoty  7 500  zł  00  gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej równowartość uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

–  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  na  niniejsze  postanowienie,  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 582/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – działając na podstawie 

przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz.  1843

),  zwanej  dalej  „ustawą  P.z.p.”,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publi

cznego,  którego  przedmiotem  jest  usługa  pralnicza  obejmująca  pranie  dezynfekcyjne 

oraz  obróbkę  bielizny  pościelowej,  szpitalnej,  operacyjnej,  barierowej,  odzieży  roboczej, 

odzieży i bielizny dziecięcej i niemowlęcej, pieluch oraz innych wyrobów tekstylnych łącznie z 

transportem. 

W  dniu  17  marca  2020  roku  wykonawca  HTS  BAXTER 

Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Tykocinie (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie wobec czynności oraz 

zaniechań zamawiającego polegających na: 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  wniesionej  przez  Pana  W.  R.

,  prowadzącego 

działalność  gospodarczą pod nazwą:  Zakład  Produkcyjno  Usługowo Handlowy  „OLG-MAR” 

W.  R. 

ZPCh w  Sokołowie Podlaskim  (dalej:  „OLG-MAR”)  na  podstawie  art.  89  ust.  1 pkt  3 

ustawy P.z.p.

, której złożenie w zakresie Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2 stanowi czyn nieuczciwej 

konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegającym na 

złożeniu  oferty  o  treści  niezgodnej  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy,  zawierającej  informacje 

nieprawdziwe,  co  w  rezultacie doprowadziło do  zaniechania  wyboru oferty  odwołującego w 

p

ostępowaniu jako najkorzystniejszej; 

co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz 

art. 3 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

zaniechaniu  wykluczenia  OLG-MAR  w  ramach  Pakietu  nr  1  i  Pakietu  nr  2,  z 

p

ostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy P.z.p. z uwagi na wprowadzenie 

w  błąd  zamawiającego  poprzez  podanie  nieprawdziwych  informacji,  z  których  wynika,  że 

OLG-  M

AR  spełniała  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  w  konsekwencji  zaniechanie 

odrzucenia oferty OLG-

MAR w ramach obu wskazanych Pakietów, na podstawie art. 89 ust. 

1  pkt  5  ustawy  P.z.p.

,  co  doprowadziło  do  zaniechania  wyboru  oferty  odwołującego  w 

p

ostępowaniu jako najkorzystniejszej; 

co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 3, art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17, art. 24 ust. 4 oraz art. 91 ust. 1 

ustawy P.z.p.; 


zaniechania dokonania czynności odrzucenia oferty OLG-MAR w zakresie Pakietu nr 

1  i  Pakietu  nr  2,  podczas  g

dy  oferta ta jest  niezgodna  ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia; 

co stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. 

dokonanie wyboru oferty OLG-MAR jako najkorzystniejszej w Pakiecie nr 1 i Pakiecie 

nr  2  w  p

ostępowaniu,  podczas  gdy  oferta  ta  podlega  odrzuceniu  a  wykonawca  OLG-MAR 

wykluczeniu z p

ostępowania i zaniechanie wyboru oferty odwołującego; 

co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 3, art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Mając na względzie powyżej podniesione zarzuty odwołujący wniósł o uwzględnienie 

odwołania i nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienie  wyboru  oferty  OLG-MAR  w  ramach  Pakietu  nr  1  i  Pakietu  nr  2  w 

postępowaniu, 

dokonanie  ponownej  ceny  ofert  złożonych  w  ramach  Pakietu  nr  1  i  Pakietu  nr  2  w 

p

ostępowaniu; 

3)  wykluczenia z p

ostępowania wykonawcy OLG-MAR; 

4)   odrzucenie  oferty  OLG-

MAR  złożonej  w  ramach  Pakietu  nr  1  i  Pakietu  nr  2  z 

p

ostępowania; 

5)   dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  w  p

ostępowaniu  w  ramach  Pakietu  nr  1 

oraz Pakietu nr 2 oferty o

dwołującego. 

Ponadto o

dwołujący wniósł o zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego 

kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  prawnego  w 

p

ostępowaniu. 

Pismem  z  dnia  18  marca  2020  r. 

zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu.  

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia 

żaden wykonawca. 

Izba zważyła, co następuje: 


Art.  186  ust.  2  zd.  pier

wsze  ustawy  P.z.p.  stanowi,  iż  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie żaden wykonawca. 

Tym  samym  stwierdzić  należy,  iż  na  skutek  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych  w 

odwołaniu,  jak  i  okoliczności,  iż  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił 

żaden  wykonawca  Izba  uznała,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186 

ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. 

Rozstrzygając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Izba  uwzględniła 

okoliczność, iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy 

P.z.p.,  orzekając  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na 

rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: …………………………. 


wiper-pixel