KIO 581/20 POSTANOWIENIE dnia 5 czerwca 2020 r.

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 581/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Małgorzata Matecka 

wo

bec cofnięcia w dniu 5 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  17  marca  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia:  S4H  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Olsztynie  oraz  Medicare  Services  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Olsztynie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Szpital  Powiatowy 

Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym 

Mieście Lubawskim 

przy udziale 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: IZAN+ spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  Vendi  Cleaning  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Łodzi,  Naprzód  Hospital  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Krakowie  oraz  Naprzód  Service  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Łodzi,  zgłaszających  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowe

go  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia:  S4H  spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie oraz Medicare Services spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Olsztynie  kwoty  6  750,00  zł  (słownie: 

sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt: KIO 581/20 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 17 marca 2020 r. wykonaw

cy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: S4H 

spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Olsztynie  oraz  Medicare  Services 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie wnieśli do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi utrzymania 

czystości,  wykonywania  prac  pomocniczych  przy  pacjencie  i  prac  porządkowych 

(nr: 5/PN/2020

,  nr  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych:  515380-N-2020) 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

przez zamawiającego: Szpital Powiatowy 

Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym 

Mieście  Lubawskim.  Odwołanie  zostało  wniesione  na  czynność  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty  oraz  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: IZAN+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedz

ibą w Krakowie, Vendi Cleaning spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Łodzi, Naprzód Hospital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

oraz Naprzód Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. 

W  dniu  18  marca  2020  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia: 

IZAN+  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  Vendi  Cleaning 

s

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Łodzi,  Naprzód  Hospital  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Krakowie  oraz  Naprzód  Service  spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi zgłosili przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego. 

W  dniu  5  czerwca  2020  r.  do  Prezesa  Izby 

wpłynęło  pismo  zawierające  oświadczenie 

o

dwołującego o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam

ówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

,  dalej  jako  „ustawa  Pzp”,  Izba  postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze 

wywołane ww. odwołaniem. 

kosztach 

postępowania 

odwoławczego 

orzeczono 

stosownie 

do 

treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 


odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………….. 


wiper-pixel