KIO 580/20 POSTANOWIENIE dnia 22 czerwca 2020 r.

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt KIO 580/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś      

wobec cofnięcia w dniu 19 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w dniu 17 marca 2020 r. przez wykonawców:  

G. 

L.; 

J. 

L. 

– 

prowadzący 

działalność 

gospodarczą  

w ramach spółki cywilnej pod firmą GB Technology s.c., ul. Garbarska 21, 25-826 Kielce 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gmina  Jerzmanowice-Przeginia,  

ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice 

przy  udziale  wykonawcy:  KRISBUD  Sp.  z  o.o.,  ul.  Lipcowa  58,  32-540  Trzebinia 

– 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1) umarza postępowanie odwoławcze;   

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy:  1)  G.  L.;  2)  J.  L. 

–  prowadzący  działalność  gospodarczą  w  ramach  spółki 

cywilnej 

pod 

firmą 

GB 

Technology 

s.c., 

ul. 

Garbarska 

25-826  Kielce  kwoty  

000  zł    00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Krakowie. 

              Przewodniczący: ……………………….. 


Sygn. akt KIO 580/20  

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Jerzmanowice-Przeginia  z  siedzibą  w  Jerzmanowicach  – 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pn.  „Budowa  kompleksu  boisk  wraz  z  remontem  budynku  zaplecza 

szatniowo - gospodarczego we 

wsi Przeginia”, numer postępowania: IR.271.1.1.2020.AK, na 

podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  zwanej  dalej 

„ustawa Pzp”, „ustawa” lub „Pzp”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

rok: 2020 nr pozycji: 508953-N-2020. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Odwołujący – wykonawcy: 1) G. L.; 2) J. L. – prowadzący działalność gospodarczą w 

ramach  spółki  cywilnej  pod  firmą  GB  Technology  s.c.  z  siedzibą  w  Kielcach  –  wniósł  na 

podstawie art. 180 ust. 2 pkt 3, 4 i 6 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy odwołanie wobec czynności 

i zaniechań Zamawiającego, polegających na: 

1) wykluczeniu Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, 

lub  ewentualnie,  zaniechaniu  zastosowania  art.  26  ust.  3  i  wezwania  Odwołującego  do 

uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;  

2) odrzuceniu oferty Od

wołującego;  

3) dokonaniu wyboru oferty KRISBUD Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu. 

Zwięzłe przedstawienie zarzutów:  

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu,  że  podejmując  ww.  czynności,  naruszył  następujące 

przepisy ustawy Pzp:  

1) art. 24 ust. 

1 pkt 12 poprzez jego błędne zastosowanie w sytuacji, gdy Odwołujący wykazał 

spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  opisanych  w  SIWZ  i  ogłoszeniu  o 

zamówieniu,  a  obowiązek  posiadania  przez  wykonawcę  autoryzacji  producenta 

nawierzchni  boiska  z  trawy  syn

tetycznej  oraz  nawierzchni  kortu  tenisowego,  której  brak 

stwierdził  Zamawiający,  nie  został  w  dokumentacji  postępowania  ukształtowany  jako 

warunek udziału w postępowaniu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, lub ewentualnie art. 

26  ust.  3  poprzez  jego  niezast

osowanie  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  był  do  tego 

zobowiązany przed wykluczeniem Odwołującego, wobec stwierdzenia nieprawidłowości lub 

braku dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu;  

2)  art.  92  ust.  1  poprzez  zaniechanie  podania  jakiegokolwiek  uzasadnienia  faktycznego  i 


prawnego czynności odrzucenia oferty Odwołującego;  

3) art. 92 ust. 1 poprzez zaniechanie podania uzasadnienia faktycznego i prawnego czynności 

wykluczenia Odwołującego z postępowania, w szczególności poprzez:  

a) 

zaniechanie  wskazania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  którego  spełnienia 

Odwołujący rzekomo nie wykazał, wraz z odwołaniem się do konkretnych postanowień 

dokumentacji postępowania,  

b)  zaniechanie  wskazania  podsta

wy  prawnej  czynności  podjętej  w  stosunku  do 

Odwołującego z uwagi na rzekome złożenie nieprawdziwego oświadczenia,  

c) 

zaniechanie  wskazania  podstawy  prawnej  czynności  podjętej  w  stosunku  do 

Odwołującego z uwagi na niepowołanie się przez Odwołującego na potencjał spółki KTL 

SPORT Sp. z o.o. przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

d) 

zaniechanie  wskazania  podstawy  prawnej  czynności  podjętej  w  stosunku  do 

Odwołującego  z  uwagi  na  stwierdzenie  przez  Zamawiającego,  że  „okoliczność 

powoływania  się  na  udział  podwykonawców  w  zakresie  prac  związanych  z 

nawierzchniami  sportowymi,  przy  jednoczesnym  braku  powoływania  się  na  zasoby 

podwykonawcy,  świadczy  o  tym,  że  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunków 

udziału”,  

e)  zaniechanie  wskazania  podstawy 

prawnej  czynności  podjętej  w  stosunku  do 

Odwołującego  z  uwagi  na  nieprzedłożenie  wraz  z  ofertą  zobowiązania  podmiotu 

trzeciego;  - 

co  uniemożliwia  weryfikację  prawidłowości  czynności  Zamawiającego  i 

efektywne uzyskanie ochrony prawnej w postępowaniu odwoławczym;  

art. 7 ust. 1 poprzez rażące naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców, polegające na dokonaniu wyboru oferty KRISBUD Sp. z o.o. i wykluczeniu 

Odwołującego w sytuacji, w której okoliczność stanowiąca podstawę faktyczną wykluczenia 

Odwołującego występuje również w stosunku do wykonawcy KRISBUD Sp. z o.o. 

Wniosek (żądanie) co do rozstrzygnięcia odwołania:  

W związku z powyższymi zarzutami, Odwołujący wniósł o:  

1) uwzględnienie odwołania;  

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wykluczenia  Odwołującego  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  -  ewentualnie  - 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonanie 

wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 

3) nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego;  

4) nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy KRISBUD 

Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu;  

5)  nakazanie 

Zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny ofert, z uwzględnieniem 


oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu. 

W dniu 19 czerwca 2020 r. 

Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pismo 

wskazując, że cofa w całości odwołanie oraz wnosi - stosownie do dyspozycji art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp - o zwrot 90% 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania na wskazany 

rachunek bankowy.  

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  22  czerwca  2020  r.  uznała,  że  odwołanie  zostało 

skutecznie cofnięte.  

W  tych  okolicznościach  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  art. 

187  ust.  8  ustawy  Pzp  i  nakazała  dokonanie  zwrotu  Odwołującemu  90%  kwoty  uiszczonej 
tytułem wpisu.  

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

oraz  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  Izba  uwzględniła  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 
Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwo

łania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) - 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a.  

Przewodniczący:………………………… 


wiper-pixel