KIO 578/20 WYROK dnia 17 czerwca 2020 r.

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 578/20 

WYROK 

z dnia 17 czerwca 2020 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 r. przez wykonawcę: Impuls 

Contractor  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Drukarska  7/49,  30-

348  Kraków  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  Uniwersytet  Jagielloński,  ul.  Gołębia  24,  31-007 

Kraków,  

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Impuls Contractor Sp. z o.o. Sp. k., 

ul. Drukarska 7/49, 30-

348 Kraków, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę: 

Impuls Contractor Sp. z o.o. Sp. k., ul. Drukarska 7/49, 30-

348 Kraków tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  kwotę  505  zł  06  gr  (słownie:  pięćset  pięć  złotych  sześć  groszy)  od 

wykonawcy:  Impuls  Contractor  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Drukarska  7/49,  

348  Kraków  na  rzecz  zamawiającego:  Uniwersytet  Jagielloński,  

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków stanowiącą koszty poniesione z tytułu dojazdu na 

posiedzenie i opłaty skarbowej. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


Sygn. akt: KIO 578/20 

Uzasadnienie 

Zamawi

ający:  Uniwersytet  Jagielloński  w  Krakowie  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego 

przedmiotem  jest: 

„wyłonienie  Wykonawcy  robót  budowlanych  w  zakresie  remontu  

i modernizacji 

pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego „PIAST” w Krakowie”. Ogłoszenie 

o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 grudnia 

2019 r. pod numerem 631339-N-2019. 

Wykonawca Impuls Contractor sp. z o.o. sp. k. 

z siedzibą w Krakowie wniósł odwołanie 

wobec  czynności  podjętych  w  przedmiotowym  postępowaniu  przez  Zamawiającego 

polegających na: badaniu I ocenie ofert, w tym wykluczeniu Odwołującego z postępowania i 

uznania jego oferty za odrzuconą oraz wyborze oferty najkorzystniejszej. Odwołujący zarzucił 

naruszenie 

przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  poprzez  bezpraw

ne  wykluczenie  Odwołującego  

z  postępowania  pomimo  wykazania  spełnienia  wszystkich  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  a  w  szczególności  pkt  5.3.2.1.  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, w tym udowodnienia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,  

art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp, poprzez odrzucenie oferty Odwołującego 

w  sytuacji, 

gdy  nie  zachodziły  podstawy  do  odrzucenia  oferty  wobec  wykazania 

spełniania warunków udziału określonych w SIWZ, 

3.  art. 9

1 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie wyboru oferty, która nie jest 

najkorzystniejsza oraz poprzez niezapewnienie w postępowaniu zachowania uczciwej 

konkurencji, przejrzystości i równego traktowania wykonawców, wobec wyboru oferty 

wykonawcy 

stale współpracującego z Zamawiającym (Firma Remontowo - Budowlana 

Pa - Ka P. K.

), którego oferta również podlegałaby odrzuceniu z tych samych przyczyn. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego, 

unieważnienie czynności wyboru oferty Firma Remontowo - Budowlana Pa - Ka P. 

K. jako najkorzystniejszej, 

ponownego badania i oceny ofert z udziałem oferty Odwołującego, 

ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej; 

Ponadto 

Odwołujący wniósł o: 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  wymienionych  w  treści  odwołania  oraz 

zasądzenie  od  Zamawiającego  zwrotu  kosztów  postępowania  odwoławczego  według  norm 


prawem przepisanych. 

Odwołujący  został  poinformowany  o wynikach  badania i  oceny  ofert  oraz  o wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  dnia  12  marca  2020  r.,  w  tym 

o  wykluczeniu  z  postępowania  i 

odrzuceniu 

jego  oferty.  Zamawiający  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp  odrzucił  ofertę 

O

dwołującego, jako złożoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania. Zamawiający 

wyjaśnił,  iż  zgodnie  z  pkt  5.3.2.1.  SIWZ,  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się 

wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie 

ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej dwie roboty budowlane (dwa 

odrębne  kontrakty),  polegające  na  remoncie  czynnego  obiektu  użyteczności  publicznej  lub 

zbiorowego zamieszkania 

o wartości łącznej tych inwestycji nie mniejszej niż 6 000 000, 00 zł 

PLN brutto (słownie: sześć milionów złotych (PLN)).  

Zamawiający  wskazał,  iż  Odwołujący  przedstawił  dwie  inwestycje  tj.:  „Budowa  i 

Rozbudowa O

środka Doskonalenia Techniki Jazdy "Moto - Park" Kraków ul. Rzepakowa" o 

wartości robót 3 732 343, 98 PLN brutto oraz „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku 

usługowego “Restauracja pod Baranem" Śródmieście przy ul. Św. Gertrudy 21 w Krakowie" o 

wartości  robót  2  442  236,  93  PLN  brutto  wraz  z  dodatkowymi  wyjaśnieniami.  Zamawiający 

stwierdził, iż  w ramach ww. inwestycji, prace o łącznej wartości 2 601 737, 20 zł brutto nie 

stanowią prac remontowych, a zatem skoro Odwołujący nie wykazał łącznej wartości dwóch 

robót polegających na remontach na poziomie 6 000 000,00 zł brutto, to podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta - odrzuceniu. Zdaniem Zamawiającego, prace wymienione  w 

zawiadomieniu 

o  rozstrzygnięciu  postępowania  (pismo  z  dnia  12  marca  2020  r.)  stanowią 

roboty  budowlane  nie  będące  pracami  remontowymi,  co  ma  świadczyć  o  niespełnieniu 

warunku z pkt 5 3.2.1. SIWZ. 

Odwołujący podniósł, że powyższe rozumienie warunku opisanego w pkt 5 3.2.1. SIWZ 

jest wadliwe i sprzeczne z jego treścią oraz wykładnią językową i celowościową.  

Zgodnie z pkt 5.3.2.1. SIWZ - 

opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, 

wykonawca zamówienia powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie 

ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest.  krótszy  -  w  tym  okresie  -  powinien  wykonać  co  najmniej  dwie  roboty 

budowlane 

(dwa odrębne kontrakty), polegając na remoncie czynnego obiektu użyteczności 

publicznej lub zbiorowego zamieszkania 

o wartości łącznej tych inwestycji nie mniejszej niż 6 

000  000.  00  PLN  brutto 

(słownie:  sześć  milionów  złotych  (PLN)),  a  roboty  te  miały  zostać 

wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone.  

Celem spełnienia tego warunku Odwołujący przedstawił dwie inwestycje tj.: „Budowa / 

Rozbudowa  Ośrodka  Doskonalenia  Techniki  Jazdy  "Moto  -  Park"  Kraków  ul.  Rzepakowa"  


wartości robót 3 732 343,98 z) brutto oraz „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku 

usługowego „Restauracja pod Baranem" Śródmieście przy ul. Św. Gertrudy 21 w Krakowie" o 

wartości  robót  2  442  236,  93  zł  brutto.  Obie  inwestycje  polegały  na  remoncie  czynnych 

obiektów  użyteczności  publicznej,  na  dowód  czego  Odwołujący  przedłożył  stosowne 

referencje. Zamawiający dwukrotnie w dniach: 11 i 19 lutego 2020 r. wzywał Odwołującego do 

złożenia wyjaśnień m. in. w przedmiocie spełnienia warunku pkt 5.3.2.1. SIWZ. Odwołujący 

składał  wyjaśnienia  w  dniach  13  li  20  lutego  2020  r.  Odwołujący  w  wyjaśnieniach  podał 

wartości  poszczególnych  robót  remontowych  wymienionych  w  referencjach  wystawionych 

przez  MOTO  PARK  Kraków  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k.  z  siedzibą  w 

Krakowie oraz Restauracj

ę pod Baranem. 

Zamawiający uznał, że szereg prac o wartości: 1 997 157, 45 zi brutto dla inwestycji: 

"Budowa  i  Rozbudowa  Ośrodka  Doskonalenia  Techniki  Jazdy  "Moto  -  Park"  Kraków  ul. 

Rzepakowa" oraz 604 579,75 z

ł brutto dla inwestycji "Przebudowa i nadbudowa istniejącego 

budynku  usługowego  ”Restauracja  pod  Baranem"  Śródmieście  przy  ul.  Św.  Gertrudy  21  w 

Krakowie" 

nie  mieści  się  w  zakresie  definicji  robót  remontowych,  zatem  łączna  wysokość 

wskazanych robót polegających na remoncie jest mniejsza niż 6 000 000, 00 z! brutto.  

Odwołujący wskazał, że zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 21 maja 2019 roku Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), 

przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, 

a  także  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu 

budowlanego.  Nie  ul

ega  wątpliwości,  iż  obie  inwestycje  wskazane  przez  Odwołującego 

polegały w całości na realizacji robót budowlanych o łącznej wartości: 6 174 580, 93 zł brutto 

oraz 

zostały wykonane na podstawie dwóch odrębnych kontraktów w okresie ostatnich pięciu 

lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert  i  polegały  na  remoncie  czynnych  obiektów 

budowlanych użyteczności publicznej, co jest faktem bezspornym.  

Zdaniem  Odwołującego,  postanowienie  pkt  5.3.21.  SIWZ  nie  wymaga,  aby  wartość 

prac remontowych w ramach inwestycji opiewa

ła na 6 000 000,00 zł brutto, ale jedynie żeby 

roboty  polegały  na  remoncie  czynnego  obiektu  budowlanego  użyteczności  publicznej  lub 

zbiorowego zamieszkania, a 

wartość łączna tych inwestycji (a nie tylko prac remontowych w 

ramach robót budowlanych) wynosiła nie mniej niż 6 000 000,00 zł brutto. Odwołujący wskazał, 

iż spełniła tak określony warunek. Zamawiający w treści SIWZ wcale nie określił, iż to wartość 

prac remontowych ma wynosić 6 000 000. 00 zł brutto, a jedynie, że tyle ma wynosić łączna 

war

tość  wskazanych  przez  oferenta  inwestycji  w  ramach,  których  realizowano  roboty 

budowlane.  

P

rzy prawidłowej wykładni zapisu pkt 5.3.2.1 SIWZ, zgodnie ze znaczeniem językowym 

i celowościowym tego postanowienia, Odwołujący spełniła ww. warunek nawet gdyby przyjąć 

(z  czym  nie  sposób  się  nota  bene  zgodzić),  iż  nie  wszystkie  roboty  budowlane  w  ramach 

przedstawionych referencji polegały na wykonaniu prac remontowych.  


Gdyby  Zamawiający  przyjął,  że  do  spełnienia  tego  warunku  konieczne  było,  aby 

wartość samych prac remontowych w ramach dwóch kontraktów była nie mniejsza niż 6 000 

000,  00  zł  brutto,  to  określiłby  to  wprost  w  SIWZ,  a  nie  odwoływałby  się  do  pojęcia  robót 

budowlanych  i 

„wartości  łącznej  tych  inwestycji",  która  to  niewątpliwie  obejmuje  swoim 

zakresem wartość wszystkich robót budowlanych. Tym samym, rozumnie i wykładania zapisu 

5.3.2.1.  SIWZ, 

przez  Zamawiającego  zawarta  w  rozstrzygnięciu  przetargu  jest  oczywiście 

wadliwa.  

Odwołujący podniósł dodatkowo, że zgodnie z art. 3 pkt 8) ustawy z dnia 21 maja 2019 

roku  Prawo  budowlane  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1186),  poprzez  remont  należy  rozumieć 

wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na 

odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym 

dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  budowlanych  innych  niż  użyto  w  stanie  pierwotnym. 

Odtworzenia  stanu  pierwotnego  nie  można  jednak  rozumieć  w  sensie  dosłownym,  gdyż 

ustawodawca  dopuszcza  stosowanie  wyrobów  budowlanych  innych  niż  te,  których  użyto 

pierwotnie, 

budując  obiekt  budowlany.  Aby  roboty  zostały  zakwalifikowane  do  kategorii 

remontu,  nie  mogą  stanowić  bieżącej  konserwacji,  nie  mogą  także  swoim  zakresem 

wyczerpywać znamion odbudowy (por. G. Kuźma, R. Tymiec, Prawo budowlane.'komentarz, 

Warszawa 2020, Wydane: 20, Legałis). Ponadto, według GINB pojęcie „modernizacji" mieści 

się w  zakresie  pojęciowym  „remontu" (por.  prof.  zw.  dr  hab.  Z.  Niewiadomski (red.),  Prawo 

Budowlane, Komentarz, Warszawa 2020, Wydanie: 9, Legalis).  

W  ocenie  O

dwołującego,  brak  jest  podstaw  dla  stwierdzenia,  iż  roboty  budowlane 

wskazane  przez  Zamawiającego  nie  mieszczą  się  w  definicji  prac  remontowych,  ponieważ 

wszystkie prace 

w obrębie obu przedstawionych inwestycji mieszczą się w kategorii remontu 

przy uwzględnieniu, iż w wyniku ich wykonania doszło, obok odtworzenia stanu pierwotnego 

przy  użyciu  nowoczesnych  materiałów,  również  do  modernizacji  obu  czynnych  obiektów 

użyteczności  publicznej.  Tym  samym,  ocena  poczyniona  przez  Zamawiającego  

sprowadzająca się do zakwestionowania części robót budowlanych, jako niemieszczących się 

w definicji prac remontowych, 

jest zasadniczo dowolna i wadliwa. Zamawiający nie wyjaśnił 

dlaczego  zakwestionował  charakter  wskazanej  części  prac  jako  nie  mieszczących  się  

w zakresie robót remontowych. 

Odwołujący wskazał, że orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego przytoczone 

w treści zawiadomienia o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania z dnia 12 marca 2020 roku 

(sygn.  akt  ll  OSK  517/11,  II  OSK  610/2010,  II  OSK  1945/2006)  dotyczyły  zupełnie  innych 

sytuacji  i  kwestii  związanych  z  pozyskiwaniem  pozwoleń  na  budowę  na  realizację 

poszczególnych zamierzeń budowlanych i jako takie nie znajdują zastosowania wprost czy też 

per analogiem 

do przedmiotu postępowania przetargowego.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 i ust. 4 Pzp, 

z postępowania o udzielenie zamówienia 


wyklucza się, wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku  p

odstaw  wykluczenia,  a  ofertę  wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za  odrzuconą.  

W konsekwencji w myśl art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została 

złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  lub 

niezapr

oszonego  do  składania  ofert.  Mając  na  uwadze  argumentację  sformułowaną  

w  odwołaniu  należy  uznać,  że  zastosowanie  przez  Zamawiającego  powyższych  przepisów 

wobec Odwołującego i złożonej oferty nie może być uznane za prawidłowe.  

Ponadto, w myśl art. 91 ust. 1 Pzp, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

a  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  Pzp, 

przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.  

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę Firma Remontowo - Budowlana 

Pa 

Ka 

P. 

K., 

który,  wedle  wiedzy  Odwołującego,  stale  współpracuje  

z Zamawiającym, i dla realizacji warunku opisanego w pkt 5.3.2.1. SIWZ przedstawił referencje 

wystawione  przez 

Zamawiającego oraz wskazał inwestycje w postaci prac budowlanych na 

innym obiekci

e Zamawiającego, tj. Domu Studenckiego przy ul. Bydgoskiej 19B (I i II Etap)  

o  łącznej  wartości  tych  prac  w  kwocie  6  822  783,05  zł  brutto.  Idąc  tokiem  rozumowania 

Zamawiającego,  tak  samo,  jak  w  przypadku  robót  wskazanych  przez  Odwołującego, 

Zamawiający  powinien  zakwestionować  część  spośród  prac  wskazanych  przez  ww. 

wykonawcę, jako nie mieszczących się w definicji prac remontowych, choćby z zakresu: części 

robót  budowlanych,  instalacji  CO,  wentylacji  mechanicznej,  sieci  informatycznej,  natomiast 

pozycja - p

race wg. aneksu nr 1 jest w ogóle nieweryfikowalna w tym kontekście.  

W takim stanie rzeczy 

Odwołujący stwierdził, że ma wątpliwości i zastrzeżenia, co do 

zapewnienia  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  

w przedmiotowym postępowaniu. Zdaniem Odwołującego, nie można nie zauważyć i a priori 

wykluczyć,  iż  okoliczności  postępowania  wskazują  (lub  co  najmniej  mogą  wskazywać),  

że  wzywanie  Odwołującego  do  składania  kolejnych  wyjaśnień  potencjalnie  zmierzało  do 

doprowadzenia do jego 

wykluczenia z postępowania i odrzucenia jego korzystniejszej oferty 

na  rzecz  wyboru  oferty 

droższej,  lecz  złożonej  przez  wykonawcę  stale  współpracującego  

Zamawiającym.  

Pismem z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie. Wniósł 

o oddalenie odwołania w  całości.  Zamawiający wskazał,  że przedmiotem sporu jest to,  czy 

Odwołujący  wykonał  dwie  roboty  budowlane  polegające  na  remoncie  czynnego  obiektu 

użyteczności publicznej lub zbiorowego zamieszkania o wartości łącznej tych inwestycji nie 


mniejszej  niż  6 000 000,00  PLN  brutto.  Analiza  dokumentacji  przedstawionej  przez 

Odwołującego  pozwoliła  na  przyjęcie,  że  obiekty,  w  których  były  prowadzone  roboty  były 

czynnymi obiektami 

użyteczności publicznej.  

Zamawiający  wyjaśnił,  że  wymagał  co  prawda  doświadczenia  w  zakresie  robót 

budowlanych, 

ale nie każdych robót budowlanych, tylko takich, które polegały na remoncie. 

Zdaniem Zamawiającego, pojęcie remontu należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 

3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2029 r. poz. 1186 ze zm.), 

którą  potwierdza  także  orzecznictwo  sądów  administracyjnych  (orzeczenie  WSA  we 

Wrocławiu sygn.. akt II SA/Wr 455/19 z dnia 27 lutego 2020 r., WSA w Olsztynie sygn.. akt II 

SA/OI 171/19 z dnia 18 lipca 2019 r. 

Zamawiający wskazał, że nie ma legalnej definicji pojęcia „inwestycja”, które potocznie 

rozumie  się,  jako  czynności  prowadzące  do  realizacji  przedsięwzięcia  budowlanego.  

W  przedmiotowym  pr

zypadku  słowo  „inwestycja”  zostało  zastosowane  zamiennie  wobec 

słowa  „kontrakt”  lub  „umowa”.  Wykonawca  był  zatem  zobowiązany  do  wykazania,  

że zrealizował dwie roboty budowlane (dwie inwestycje/dwa odrębne kontrakty) polegające na 

remoncie obiektów, a łączna ich wartość wynosi co najmniej 6 mln zł brutto. Niedopuszczalne 

jest rozumienie tego warunku, 

przyjęte przez Odwołującego, iż łączna wartość inwestycji, to 

wartość nie tylko prac remontowych, ale i innych robót budowlanych. 

Zdaniem Zamawiającego, treść warunku jest jednoznaczna i nie wymaga interpretacji. 

Niedozwolona jest interpretacja rozszerzająca na etapie oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. Ponadto, wykładnia treści warunku nie może prowadzić do jego wypaczenia 

i absurdalnych wniosków. 

Zamawiający wskazał, że z przedstawionej przez Odwołującego w ramach wyjaśnień 

umowy z dnia 1 lipca 2017 r. zawartej z J. B. 

wprost wynika, że jej przedmiotem jest wykonanie 

robót  budowlanych:  przebudowy  i  nadbudowy  istniejącego  budynku  mieszkalnego 

polegających na remoncie i przebudowie istniejących pomieszczeń mieszkalnych na poziomie 

piętra 

oraz 

zmianie 

sposobu 

użytkowania 

poddasza  

z  przeznaczeniem  na  lokal  mieszkalny,  wraz  z  instalacjami  wewnętrznymi:  wod-kan-co, 

elektryczną, wentylacji mechanicznej – z wyłączeniem robót rozbiórkowych. Ze względu na 

wątpliwości  związane z  opisem  przedmiotu  umowy:  „przebudowa i  nadbudowa istniejącego 

budynku  mieszkalnego  polegająca  na  remoncie  i  przebudowie...”  Zamawiający  wystąpił  do 

wykonawcy o wyjaśnienia i wskazanie wartości poszczególnych rodzajów robót. Wątpliwości 

Zamawiającego budziły roboty określone w pozycjach: 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – wartość 338 635,79 PLN 

2.  Roboty konstrukcyjne budynku 

– wartość 265 943,97 PLN. 

Z  ww.  umowy 

wynikało,  że  nie  obejmowała  ona  robót  rozbiórkowych.  Niezależnie  od 

powyższego, zarówno roboty konstrukcyjne budynku, które musiały związane z przebudową 


i nadbudową, jak i roboty rozbiórkowe nie mieszczą się w definicji remontu. 

W zakresie drugiej inwestycji „Budowa i Rozbudowa Ośrodka Doskonalenia Techniki 

Jazdy  Moto-

Park  Kraków  ul.  Rzepakowa”,  Zamawiający  nie  uznał  za  roboty  polegające  na 

remoncie robót ujętych w pozycjach: 

poz. 1 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – wartość 1 463 563,47 zł, 

poz. 2 Kompleksowe wyko

nanie torów jazdy i placu manewrowego – wartość 605 945,97 zł. 

poz. 6. Wykonanie elewacji 

– wartość 215 250,00 zł, 

poz. 11. Wykonanie pompowni EPS 

– wartość 177 600,00 zł, 

poz. 12. Instalacja monitoringu 

– wartość 140 743, 98 zł. 

Zamawiający  wskazał,  że  gdyby  z  zakresu  powyższych  robót  wyłączyć  jedynie 

wykonanie torów jazdy i placu manewrowego, to Odwołujący nie spełniłby warunków udziału 

w postępowaniu.  

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego „stałej współpracy” z wykonawcą, którego oferta 

została wybrana, Zamawiający wyjaśnił, że podmiot ten bierze udział w przetargach na takich 

samych zasadach jak inni wykonawcy. Wykonawca ten zrealizował na rzecz Zamawiającego 

inwestycje polegające  na robotach  budowlanych  wykonywanych  w  dwóch etapach  w  domu 

studenckim przy ul. Bydgoskiej 19 B w Krakowie „Remont i przebudowa pomieszczeń (bez 

zmiany  sposo

bu  użytkowania)  istniejącego  budynku  domu  studenckiego  na  cele  wyższej 

uczelni państwowej, jaką jest Uniwersytet Jagielloński (akademik).” Szczegółowy opis robót 

wraz z podziałem na roboty remontowe i roboty inwestycyjne (związane z przebudową) został 

złożony do akta postępowania, wartość robót remontowych w ramach I etapu – 3 404 130,72 

PLN,  a  w  ramach  II  etapu 

–  2 985 402,58  PLN,  łącznie  –  6 389 533,30PLN.  W  ocenie 

Zamawiającego,  zakwalifikowanie  poszczególnych  robót  do  remontu  i  przebudowy  w  tym 

przypadku  nie  budzi  żadnych  wątpliwości,  ponieważ  to  Zamawiający  był  zobowiązany  do 

dokładnego oszacowania i wykonania poszczególnych robót ze względu na określone źródła 

finansowania inwestycji 

– w tym udział Funduszu Pomocy Materialnej Studentów. Jako dowód 

Zamawiający przedstawił „podział finansowania dla robót budowlanych w DS. Bydgoska I i II 

etap. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  uwzględniając  dokumentację  postępowania,  dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  posiadanie  legitymacji  uprawniającej  do 

wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp.  

Nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, poprzez wykluczenie 


Odwołującego  z  postępowania  z  powodu  braku  wykazania  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  określonego  w  pkt  5.3.2.1  SIWZ.  W  konsekwencji  za  prawidłowe  należy 

uznać  zastosowanie  art.  24  ust.  4  Pzp  tj.  uznanie  oferty  Odwołującego  za  odrzuconą. 

Zauważyć  należy  przy  tym,  że na  podstawie  art.  89  ust.  1 pkt  5  Pzp  następuje  odrzucenie 

oferty  w  przypadku,  gdy  oferta 

została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, tj. w trybach 

tzw. dwuetapowych. Nie ma on natomiast zastosowania w przetargu nieograniczonym. 

Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia (SIWZ), przedmiotem postępowania 

jest  wyłonienie  wykonawcy  robót  budowlanych  w  zakresie  remontu  i  modernizacji 

pomieszczeń sanitarnych oraz korytarzy wspólnych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych 

(instalacjami:  elektryczną  i  nisko-prądową,  ciepłej  i  zimnej  wody,  kanalizacyjną  -  w  tym 

w

ymiany  instalacji  z  elementów  żeliwnych  na  PCV,  C.O.,  wentylacją  mechaniczną)  oraz 

przebudowa logii, jak i wymiana dźwigu osobowego wraz z remontem szybu w budynku Domu 

Studenckiego  „Piast”  dla  celów  uczelni  publicznej,  tj.  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  

Krakowie, przy ulicy Piastowskiej 47 w Krakowie na działce nr 341/3 obręb K-4 Krowodrza. 

Zgodnie z postanowieniem pkt 5.3.2.1. SIWZ - 

opis warunków podmiotowych udziału 

w  postępowaniu,  wykonawca  zamówienia  powinien  posiadać  niezbędną  wiedzę  

i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest. krótszy - w tym okresie - powinien wykonać co 

najmniej dwie roboty budowlane 

(dwa odrębne kontrakty), polegając na remoncie czynnego 

obiektu  użyteczności  publicznej  lub  zbiorowego  zamieszkania  o  wartości  łącznej  tych 

inwestycji nie mniejszej niż 6 000 000. 00 PLN brutto (słownie: sześć milionów złotych (PLN)), 

a roboty te miały zostać wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone.  

W ocenie Izby, zasadnicza kwestia sporna w niniejszej sprawie dotyczy rozumienia ww. 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  w  tym  w  szczególności  kwestii,  czy  określoną  w  treści 

warunku 

wartość  6  mln.  zł  należy  odnosić  do  inwestycji  obejmujących  wyłącznie  prace 

remontowe

,  czy  też  obejmujących  oprócz  prac  remontowych  także  inne  rodzaje  robót 

budowlanych  wykonanych  w  ramach  wy

kazanych  kontraktów,  a  zatem,  czy  wykonane 

inwestycje 

mogły  się  składać  z  różnych  rodzajów  robót  budowlanych,  w  tym  remontowych, 

których łączna wartość opiewała na 6 mln. zł. 

Postanowienie  pkt  5.3.2.1.  SIWZ 

wymaga  wykazania  dwóch  robót  budowlanych 

(zadań,  inwestycji)  „polegających  na  remoncie”,  a  zatem  określonego  rodzaju  robót 

budowlanych,  zgodnie  bowiem  z  art.  3  pkt  7  ustawy  z  dnia  21  maja  2019  roku  Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), 

przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, 

a  także  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu 

budowlanego,  przy 

czym  zgodnie z  art.  3  pkt  6  Prawa budowlanego,  przez  budowę należy 


rozumieć  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, natomiast przez przebudowę należy rozumieć 

wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych 

lub  technicznych  istniejącego  obiektu  budowlanego,  z  wyjątkiem  charakterystycznych 

parametrów,  jak:  kubatura,  powierzchnia  zabudowy,  wysokość,  długość,  szerokość  bądź 

liczba  kondygnacji;  w  prz

ypadku  dróg  są  dopuszczalne  zmiany  charakterystycznych 

parametrów  w  zakresie  niewymagającym  zmiany  granic  pasa  drogowego.  Zatem  prace 

remontowe 

stanowią jeden z rodzajów robót budowlanych. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo 

budowlane,  poprzez  remont  należy  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie 

budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a 

niestanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów 

budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.  

Nie sposób zgodzić się z Odwołującym, że wskazana w treści warunku wartość (6 mln. 

zł) dotyczyła inwestycji jako całości przedmiotu danego kontraktu. Taka interpretacja wypacza 

znaczenie  warunku, 

jako  kryterium  wyboru  wykonawcy  gwarantującego  prawidłowe 

wy

konanie  zamówienia,  w  szczególności    uwzględniając  charakter,  zakres  i  specyfikę 

przedmiotu  zamówienia  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Postanowienia  zawartego  w  pkt 

5.3.2.1  SIWZ  nie  można  bowiem  interpretować  w  oderwaniu  od  przedmiotu  zamówienia, 

którego dotyczy. Nie sposób uznać, że wartość określona w  treści warunku miała dotyczyć 

całej inwestycji, tj. zadania, w ramach którego tylko jakaś nieokreślona część miała obejmować 

prace  remontowe 

stanowiące  przedmiot  zamówienia.  Potwierdza  powyższe  również 

sformu

łowanie  „[...]  robót  budowlanych  polegających  na  remoncie  [...]”,  określające  wprost 

rodzaj robót objętych inwestycją o określonej wartości. 

Odwołujący  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

przedstawił w wykazie doświadczenia dwie wykonane inwestycje: 

1.  Budowa  i  Rozbudowa 

Ośrodka  Doskonalenia  Techniki  Jazdy  „Moto  -  Park"  Kraków  ul. 

Rzepakowa - 

o wartości robót 3 732 343, 98 PLN brutto,  

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego “Restauracja pod Baranem" 

Śródmieście przy ul. Św. Gertrudy 21 w Krakowie - o wartości robót 2 442 236, 93 PLN brutto. 

Zamawiający w dniu 11 lutego 2020 r. wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień m. 

in. w przedmiocie spełnienia warunku z pkt 5.3.2.1. SIWZ oraz ewentualnie do uzupełnienia 

przez  wykonawcę  (przedstawienia  nowego  wykazu  doświadczenia)  wykazu  wykonanych 

zadań. 

Odwołujący  złożył  wyjaśnienia  pismem  z  dnia  13  lutego  2020  r.  potwierdzając,    że 

wskazane w wykazie 

zadania potwierdzają spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu 

w z

akresie wymaganej wiedzy i doświadczenia oraz załączył do wyjaśnień umowę z dnia 1 

lipca 2017 r. oraz oświadczenie MOTO-PARK Kraków sp. z. o. o. sp. k. z dnia 12 lutego 2020 


r., 

potwierdzające, że inwestycja wykonana przez Odwołującego na rzecz tego podmiotu na 

podstawie  umowy  z  dnia  7  września  2016  r.  „poległa  na  remoncie  i  była  prowadzona  w 

czynnym obiekcie

”.  

Kolejne  wezwanie 

do  wyjaśnień  z  dnia  19  lutego  2020  r.  obejmowało  żądanie 

przedstawienia przez Odwołującego wyjaśnień w zakresie wartości poszczególnych rodzajów 

robót, w tym zakresu prac remontowych i wartości prac remontowych, które były realizowane 

w ramach przedstawionych przez Odwołującego inwestycji. 

Pismem  z  dnia  20  lutego  2020  r.  Odwołujący  złożył  wyjaśnienia,  w  ramach  których 

przedstawił  wykazy  wykonanych prac  w  zakresie obu  wskazanych inwestycji,  oświadczając 

jednocześnie,  że  wszystkie  wymienione  prace  „wchodziły  w  skład  remontu  w/w  inwestycji”. 

Odwołujący  wskazał  wartości  poszczególnych  robót  wymienionych  w  referencjach 

wystawionych przez MOTO PARK Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z 

siedzibą w Krakowie oraz Restauracja pod Baranem. 

Jak wynika z przedłożonych przez Odwołującego w postępowaniu dokumentów, obie 

wskazane  przez 

Odwołującego  w  wykazie  inwestycje  obejmowały  wykonanie  robót 

budowlanych,  w  ramach  których  wykonywane  były  prace  remontowe,  jak  i  inne  roboty 

budowlane niemające takiego charakteru. Nie można się zgodzić z Odwołującym, że wszystkie 

prace wykonane 

w obrębie obu przedstawionych inwestycji mieszczą się w całości w kategorii 

remontu.   

Nie  można  bowiem  uznać,  że  wykonanie  robót  konstrukcyjnych  lub  też  budowę 

obiektu (plac manewrowy, tor jazdy) 

można zaliczyć do prac remontowych w rozumieniu prawa 

budowlanego j.w.  

Z przedłożonego przez  Odwołującego w ramach wyjaśnień z dnia 20 lutego 2020 r. 

wykazu 

rodzajów robót wraz z kosztami netto i brutto poszczególnych robót wykonanych w 

ramach inwestycji zrealizowanej na rzecz MOTO-

PARK Kraków sp. z. o. o. sp. k., wynika, że 

wykonane zostały m.in.:   

- Roboty 

rozbiórkowe i przygotowawcze - o wartości 1 463 563,47 PLN, 

- Kompleksowe wykonanie 

torów jazdy oraz placu manewrowego - o wartości 605 945,97 PLN, 

- Wykonanie elewacji - 

o wartości 215 250,00 PLN, 

- Wykonanie pompowni EPS - 

o wartości 177 600,00 PLN, 

- Instalacja monitoringu - 

o wartości 140 743,98 PLN, 

które  nie  mogą  być  zakwalifikowane  jako  roboty  stanowiące  remont  w  rozumieniu  Prawa 

budowlanego, gdyż nie stanowiły one „odtworzenia stanu pierwotnego”, lecz roboty budowlane 

obejmujące budowę.  

Jak  wynika  natomiast 

z treści umowy o wykonanie robót budowanych z dnia 1 lipca 

2017 r. 

przedłożonej przez Odwołującego w odniesieniu do zadania wskazanego w pozycji 2 

wykazu,  (§  1  ust  1),  przedmiotem  tej  umowy  były  „roboty  budowlane  polegające  na 

przebudowie  i  nadbudowie  istniejącego  budynku  mieszkalnego,  polegające  na  remoncie  i 


przebudowie  istniejących  pomieszczeń  mieszkalnych  na  poziomie  I  piętra  oraz  zmianie 

sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na lokal mieszkalny, wraz z instalacjami 

wewnętrznymi:  wod-kan,  co,  elektryczną,  wentylacji  mechanicznej,  zgodnie  z  projektem 

przedłożonym przez Inwestora i w zakresie wskazanym w przedmiarze sporządzonym przez 

Inwestora, ale z wyłączeniem robót rozbiórkowych stanowiących przedmiot odrębnej umowy”. 

Nie  można  zatem  uznać,  że  roboty  rozbiórkowe  (które  zgodnie  z  treścią  ww.  umowy  były 

wyłączone  z  tej  umowy)  i  przygotowawcze  o  wartości  338 635,79  PLN  lub  roboty 

konstrukcyjne o wartości 265 943,97 PLN wynikające z zakresu przebudowy obiektu stanowią 

remont w rozumieniu Prawa budowlanego, jako 

„odtworzenie stanu pierwotnego”. 

Podsumowując  powyższe,  w  ocenie  Izby,  słusznie  Zamawiający  nie  uwzględnił 

wartości  ww.  robót  wskazanych  przez  Odwołującego  w  odniesieniu  do  zadania  nr  1  w 

pozycjach robót nr 1, 2, 6, 11, 12 oraz w odniesieniu do zadania nr 2 - w pozycjach robót nr 1 

i 2 wyjaśnień, jako wartości robót budowlanych polegających na remoncie. 

Zauważyć  należy  ponadto,  że  w  wezwaniu  z  dnia  11  lutego  2020  r.  Zamawiający 

wyczerpał obowiązek wezwania Odwołującego do uzupełnienia wykazu na podstawie art. 26 

ust. 3 Pzp. Wykonawca w odpowiedzi na to wezwanie nie złożył nowego wykazu, zatem ocenie 

podlegały  oświadczenia  i  dokumenty  złożone  przez  ww.  wykonawcę  pierwotnie.  Tryb 

wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia wykazu nie może być zastosowany 

ponownie. Z

auważyć należy przy tym, że zarzutu zaniechania takiego wezwania Odwołujący 

nie podnosił w odwołaniu. 

Z  uwagi  na  niewykazanie  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  

w  pkt  5.3.2.1  SIWZ  w  zakresie  wykazania 

łącznej  wartości  dwóch  robót  polegających  na 

remontach na poziomie 6 000 000,00 zł brutto, gdyż prace o wartości: 1 997 157,45 zł brutto 

dla  inwestycji: 

Budowa i  Rozbudowa  Ośrodka Doskonalenia  Techniki  Jazdy  "Moto  -  Park

Kraków ul. Rzepakowa" oraz prace o wartości 604 579,75 zł brutto dla inwestycji „Przebudowa 

i nadbudowa istniejącego budynku usługowego ”Restauracja pod BaranemŚródmieście przy 

ul. 

Św. Gertrudy 21 w Krakowie", o łącznej wartości 2 601 737, 20 zł brutto nie stanowią prac 

remontowych,  a 

zatem  łączna  wysokość  wykazanych  robót  polegających  na  remoncie  jest 

mniejsza niż  6 000 000,  00  zł  brutto,  Odwołujący  podlegał  wykluczeniu z  postępowania na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  a  złożona  przez  niego  oferta  podlegała  uznaniu  za 

odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp.  

myśl art. 91 ust. 1 Pzp, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zgodnie  

z  art.  7  ust.  1  Pzp,  z

amawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.  


W  pierwszej  kolejności  Izba  wskazuje,  że  oferta  złożona  przez  Odwołującego,  która 

podlega

ła  odrzuceniu  nie  mogła  być  oceniana  w  kontekście  kryteriów  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. Ocenie w ramach art. 91 ust. 1 Pzp nie podlega

ją bowiem oferty odrzucone.  

Odnosząc  się  do  czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Firma 

Remontowo  -  Budowlana  Pa  -  Ka  P.  K.

,  Izba  stwierdziła,  że  Zamawiający  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  wybrał  jako  najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez  wykonawcę  Firma 

Remontowo  -  Budowlana  Pa  -  Ka  P.  K.

,  który  wykazał  spełnianie  warunku  udziału  w 

postępowaniu  określonego  w  pkt  5.3.2.1  SIWZ.  Wskazane  w  tym  zakresie  przez  ww. 

wykonawcę  inwestycje w postaci robót budowlanych wykonanych na obiekcie Zamawiającego 

Dom Studencki przy ul. Bydgoskiej 19B (I i II Etap) o łącznej wartości w kwocie 6 822 783,05 

PLN brutto 

potwierdzają spełnienie ww. warunku, w tym w zakresie wymaganej wartości robót 

budowlanych  polegających  na  remoncie.  Według  danych,  którymi  dysponuje  Zamawiający 

i które zostały złożone w poczet materiału dowodowego, prace o wskazanej wartości wprost 

zostały  zakwalifikowane  jako  remontowe  w  ramach  kalkulacji,  przyjętych  w  rozliczeniu 

wykonanych  ww. 

inwestycji.  Wymaganą  wartość  prac  remontowych  powyżej  6  mln.  zł 

potwierdzają także zestawienia „Podział robót na remontowe i inwestycyjne DS. Bydgoska 19B 

Etap I i II

, na które powoływał się Odwołujący.  

Zauważyć  należy,  że  w  ramach  niniejszego  zarzutu  Odwołujący  podnosił  jedynie 

wątpliwości i zastrzeżenia co do zasadności uznania części robót budowlanych, instalacji CO, 

wentylacji  mechanicznej,  sieci  informatycznej,  za  prace  remontowe,  jednak 

Odwołujący  nie 

wykazał,  że  prace  wykonane  w  ramach  ww.  inwestycji  nie  stanowiły  remontu.  Podkreślić 

należy, że wątpliwości oraz zastrzeżenia nie dowodzą zasadności zarzutu. W postępowaniu 

odwoławczym 

zarzuty 

podlegają 

bowiem 

ocenie 

uwzględnieniem 

zasady 

kontradyktoryjności  postępowania  (art.  190  ust.  1  Pzp),  która  oznacza  obowiązek  stron 

i  uczestników  postępowania  odwoławczego  do  wskazywania  dowodów  dla  stwierdzenia 

faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Wskazać  zatem  należy,  że  ciężar  dowodowy 

wykazania  zasadności  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu  w  tym  przypadku  spoczywał  

w całości na Odwołującym, który stosownych dowodów nie przedstawił.  

Izba  stwierdziła  także,  że  sama  okoliczność,  iż  dany  wykonawca  współpracuje  

z  Zamawiającym  na  podstawie innych kontraktów  nie  dowodzi  naruszenia zasady  równego 

traktowania  wykonawców  i  naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji.  Nieudowodnione 

pozostało też twierdzenie Odwołującego, iż wzywanie Odwołującego do składania kolejnych 

wyjaśnień  „potencjalnie  zmierzało  do  doprowadzenia  do  wykluczenia  Odwołującego  

z postępowania”. 

Izba  nie  znalazła  zatem  podstaw  do  stwierdzenia  naruszenia  przez  Zamawiającego 

przepisu  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp,  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty 


najkorzystniejszej  - 

oferty  podmiotu  stale  współpracującego  z  Zamawiającym  tj.  Firmy 

Remontowo - Budowlanej Pa - Ka P. K. 

. Odwołujący nie wykazał okoliczności skutkujących 

obowiązkiem  wykluczenia  tego  wykonawcy  (z  tych  samych  przyczyn  jak  w  przypadku 

Odwołującego)  oraz  nie  wykazał  naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców i zasady przejrzystości prowadzonego postępowania. 

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

15  marca  2010  roku 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel