KIO 577/20 POSTANOWIENIE dnia 26 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 577/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  26  maja  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

16 marca 2020  r.  przez 

wykonawcę  Suntar  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

w Tarnowie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  Bibliotekę  Śląską 

w Katowicach 

przy  udziale  wykonawcy 

Integrated  Solutions  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Warszawie,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Suntar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie kwoty 13 500 zł 00  

gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt KIO 577/20 

U z a s a d n i e n i e 

Biblioteka  Śląska  w  Katowicach  (dalej:  Zamawiający),  prowadzi  postępowanie,  na 

podstawie  przepisów  ustawy  z dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j. 

Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843; dalej: Prawo zamówień publicznych), którego przedmiotem jest 

„Dostawa  platformy  serwerowej,  systemu  backupu,  macierzy  dyskowych,  urządzeń 

sieciowych,  serwera  kompresji,  systemu  zasilania  awaryjnego  oraz  stacji  roboczych  na 

potrzeby  projektu  pn.:  Śląskie  Digitarium.  Digitalizacja  i  udostępnianie  zasobów  instytucji 

kultury województwa śląskiego.” 

Postępowanie  zostało  ogłoszone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

4 marca 2020 r., pod numerem 2020/S 045-105994. 

W  dniu  16  marca  2020 

r.  przez  wykonawcę  Suntar  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Tarnowie (dalej: Odwołujący) zostało wniesione odwołanie. 

W dniu 25 maja 

2020 r. Odwołujący cofnął odwołanie. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 Prawa zamówień 

publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na 

rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

W konsekwencji orzeczono, jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel