KIO 576/20 WYROK dnia 26 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 576/20 

WYROK 

z dnia 26 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie  w dniu  25 maja 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  16  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  APIS 

Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  3  maja  85,  37-

500  Jarosław  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie 

orzeka: 

1.  Oddala odwo

łanie, 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  APIS  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  3  maja  85,  

500  Jarosław  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  

00  zł  00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawcę  APIS  Polska Sp.  z  o.o.,  ul.  3  maja  85,  37-500 Jarosław tytułem  wpisu od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

d

oręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby  Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Toruniu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 576/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto  i  Gmina 

Jabłonowo  Pomorskie  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nie

ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

„Budowa  obiektu  rekreacyjno  sportowego  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  

w  miejscowości  Jabłonowo  Pomorskie  polegająca  na  budowie  placu  zabaw,  siłowni 

zewn

ętrznej oraz zagospodarowaniu terenu na obiekcie”. Postępowanie to prowadzone jest 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

, zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane  w 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  10  lutego  2020  r.  pod  pozycją 

510928-N-2020.  

W  dniu  16  marca  2020  r.  wykonawca  APIS  Polska  Sp.  z  o.o. 

(dalej:  „Odwołujący”) 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

przez  prowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  oraz  równego 

traktowania przedsiębiorców; 

art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp  przez  zanie

chanie wezwania do złożenia wyjaśnień co 

do  przedłożonych  referencji  i  oferowanych  urządzeń,  w  tym  referencji  z  dnia  23  września 

2019  r.,  podczas  gdy  z  ich  treści  wynikało  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  

a ewentualne wątpliwości Zamawiającego co do wartości poszczególnych robót branżowych 

można było wyjaśnić poprzez wskazanie wartości robót instalacyjnych w ramach wykazu nr 3 

czy  też  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  na  zasadzie  art.  26  ust.  3  do 

przedłożenia chociażby wykazu robót/referencji w tym zakresie, czemu Zamawiający uchybił 

uznając  przedwcześnie  ofertę  Odwołującego  za  odrzuconą,  podczas  gdy  Odwołujący  nie 

podlegał wykluczeniu oraz spełnił warunki udziały w postępowaniu; 

art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  przez  niejednoznaczne  i  nieprecyzyjne  wezwanie 

Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  zgodności  urządzeń  zabawowych  

i  urządzeń  fitness  z  wymaganymi  normami,  przez  co  wykonawca  nie  mógł  precyzyjnie 

zweryfikować,  jakie  kwestie  budzą  wątpliwości  Zamawiającego,  co  w  świetle  wskazanego 

przepisu jest 

dla Zamawiającego obligatoryjne; 


art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  przez  wykluczenie  O

dwołującego  z  postępowania, 

podczas gdy O

dwołujący wykazał, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu; 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp 

przez  wykluczenie  Odwołującego  z  postępowania, 

pomimo braku ku temu podstaw; 

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp 

przez dokonanie rozszerzającej wykładni Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), tj. rozdziału III ust. 3 i 4 SIWZ, polegającej 

na  uznaniu, 

iż  Zamawiający  na  etapie  składania  oferty  wymagał  dostarczenia  certyfikatów 

lub  deklaracji  zgodności  na  urządzenia,  podczas  gdy  wskazane  zapisy  SIWZ,  a  także 

przepisy  ustawy  Pzp 

dopuszczają  ewentualne  przedłożenie  raportu  kontrolnego 

przeprowadzonego  przez  instytucję  zewnętrzną  wystawionego  przez  akredytowaną 

jednostkę,  potwierdzającego  wymogi  bezpieczeństwa  zgodne  z  nomami,  a  Odwołujący  

w  piśmie  z  dnia  2  marca  2020  r.  wprost  zadeklarował,  że  dokona  certyfikacji  całego  placu 

przez  instytucję  zewnętrzną  akredytowaną,  potwierdzając  tym  samym  wymogi 

bezpieczeństwa  zgodnie  ze  wskazanymi  przez  Zamawiającego  normami,  co  doprowadziło 

do błędnego uznania, iż doszło do wprowadzenia w błąd przez Odwołującego; 

art. 30b ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp przez błędne uznanie, że 

w

ykonawca nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z zapisu rozdziału III ust. 3 i 4 SIWZ, 

podczas  gd

y  zapis  ten  (a  także  przepisy  ustawy  Pzp)  dopuszcza  ewentualne  przedłożenie 

raportu  kontrol

nego  przeprowadzonego  przez  instytucję  zewnętrzną  wystawiony  przez 

akredytowane  jednostki  potwierdzające  wymogi  bezpieczeństwa  zgodne  z  nomami,  

a Odwołujący w piśmie z dnia 2 marca 2020 r. wprost zadeklarował, że dokona certyfikacji 

całego placu przez instytucję zewnętrzną akredytowaną, potwierdzając tym samym wymogi 

bezpieczeństwa zgodnie z wskazanymi przez Zamawiającego normami; 

art. 91 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie dokonania wyboru oferty O

dwołującego; 

innych przepisów wymienionych w treści niniejszego zawiadomienia. 

Odwołujący  nie  zgodził  się  z  decyzją  Zamawiającego  z  dnia  9  marca  2020  r.  

o  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania.  Odwołujący  stwierdził,  że  z  dokumentów 

przedłożonych  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  2  marca  2020  r.,  a  to  w  szczególności  

z treści referencji Urzędu Miejskiego w Rabce - Zdroju z dnia 23 października 2019 r. wprost 

wynika, że Apis Polska Sp. z o.o. wykonywała budowę przyłącza sieci wodociągowej  - 461 

mb,  jak  również  budowę  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  -  130  mb,  gdzie  całość  inwestycji 


opiewała  na  kwotę  8  396  277.05  PLN  brutto.  Zdaniem  Odwołującego,  jeżeli  Zamawiający 

miał jakiekolwiek wątpliwości co do wartości robót instalacyjnych w ramach wykazu robót nr 

,  winien  wezwać  wykonawcę  do  wyjaśnienia  tej  kwestii  na  zasadzie  art.  26  ust.  4  ustawy 

Pzp

,  czy  do  złożenia  wykazu  robót  na  zasadzie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  -  czemu 

Zamawiający uchybił, a swoje wątpliwości  w tym zakresie bez uprzedniego ich wyjaśnienia 

uczynił podstawą do wykluczenia i uznania oferty wykonawcy za odrzuconą, mimo iż spełniał 

on warunki udziału w postępowaniu i mógł ten fakt wyjaśnić również na zasadzie art. 87 ust. 

1 ustawy Pzp, 

gdyby tylko Zamawiający dał mu na to szansę.  

W  kwestii  elementów  wyposażenia  placu  zabaw  i  siłowni  zewnętrznej  Odwołujący 

wskazał, że Zamawiający wzywając w tym zakresie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 

26 ust. 4 ustawy Pzp 

zobowiązany był wskazać swoje wątpliwości podlegające wyjaśnieniu 

przez  wykonawcę  w  sposób  jednoznaczny,  czego  Zamawiający  nie  uczynił.  Odwołujący 

powołał  się  na  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  17  grudnia  2013  r.,  w  którym 

stwierdzono, że Zamawiający nie może wykluczyć wykonawcy za brak spełnienia warunków 

udziału w  postępowaniu  w  sytuacji, gdy  nie ma pewności,  że  warunek  nie został  spełniony 

(sygn.  akt  KIO  2754/13,  KIO  2747/13). 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  powinien 

wyjaśnić wszelkie wątpliwości, tym bardziej w sytuacji, gdy wcześniej dokonywana czynność 

wyjaśnienia  nie  dotyczyła  bezpośrednio  tej  kwestii,  a  wątpliwości  pojawiły  się  dopiero  po 

dokonanych  uprzednio  wyjaśnieniach.  W  ocenie  Odwołującego,  Zamawiający  powinien 

wezwać  wykonawcę  do  wyjaśnień  wprost  wyrażając,  jakie  okoliczności  wymagają 

wyjaśnienia.  Tymczasem  Zamawiający  zaniechał  powyższego  przedwcześnie  wykluczając 

O

dwołującego  z  postępowania  i  traktując  ofertę  złożoną  przez  Odwołującego  jako 

odrzuconą.  Odwołujący  przywołał  też  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  17  marca 

2017 r., sygn. akt KIO 415/17, wyrok 

Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 8 maja 2013 r., 

sygn.  akt  XII  Ga  186/13

,  oraz  wyrok  Zespołu  Arbitrów  z  dnia  4  lipca  2003  r.,  sygn.  akt 

UZP/ZO/0-936/03. 

Odnosząc  się  do  elementów  wyposażenia  zewnętrznej  siłowni  i  placu  zabaw  – 

zestaw 

ławka  i  prostownik  pleców,  i  zarzutu,  że  wykonawca  nie  podał  informacji  dot.  max 

obciążenia, bowiem w kartach technicznych Odwołującego co do zasady takie informacje nie 

są zamieszczane Odwołujący stwierdził, że w sytuacji, gdy Zamawiający powziął wątpliwość, 

to na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

mógł wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień. 

Podobnie, 

w przypadku elementu poligon, podciąg nóg i drabinka, zestawu twister i wahadło 

czy  zestawu  integracyjnego w  kształcie  zamku z  kolejki,  jak  i  pozostałych urządzeń,  co do 

których Zamawiający miał wątpliwości, a zaniechał ich wyjaśnienia. Odwołujący wyjaśnił, że 

od  wielu  lat  zajmuje  się  produkcją  tego  typu  urządzeń,  każde  z  urządzeń  posiada  kartę 


techniczną, jednakże wykonawca zamieścił na nich informacje, jego zdaniem najistotniejsze. 

Wobec  powyższego,  jeśli  karty  techniczne  nie  określały  pewnych  kwestii  czy  były  mało 

czytelne, 

a Zamawiający powziął wątpliwości co do pewnych kwestii, winien wezwać do ich 

wyjaśnienia. 

Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  dokonując  wykluczenia  wykonawcy  bez 

wyjaśnienia  powyższych  kwestii,  a  zatem  nie  mając  całkowitej  pewności  co  do  braku 

spełnienia  przez  Odwołującego  warunków  udziału  w  postępowaniu,  działał  z  naruszeniem 

przepisów art. 26 ust. 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.  

O

dnosząc  się  do  twierdzenia  Zamawiającego,  że  Odwołujący  na  dzień  składania 

ofe

rty  nie  posiadał  dokumentu  potwierdzającego  spełnienie  przez  urządzenia  zgodności  

z  wymaganą  normą,  zaś  proces  certyfikacji  jest  zaplanowany  dopiero  po  zrealizowaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  i  zdaniem  Zamawiającego,  nie  są  one  wystarczające  do 

uznania, 

że  oferowane  elementy  wyposażenia  placu  zabaw  i  siłowni  zewnętrznej 

odpowiadają normom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, Odwołujący stwierdził, że 

wymóg  przedłożenia  certyfikatów  zgodności  z  normą  PN-EN  16630  lub  PN-EN  1176 

wystawionych  przez  akredytow

aną  jednostkę  oraz  deklarację  zgodności  z  normą  PN-1176 

na  etapie  badania  ofert  jest  wymogiem  nadmiernym  i  nie  ma  uzasadnienia  w  SIWZ. 

Odwołujący  zauważył,  że  w  rozdziale  III  ust.  3  i  4  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  że  

„W  przypadku  montażu  dostarczonych  elementów  wyposażenia  placu  zabaw  i  siłowni 

zewnętrznej przez Wykonawcę/podwykonawcę, montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta.  Wykonawca  któremu  zostanie  udzielone  niniejsze  zamówienie  będzie 

zobowiązany  do  przedstawienia  certyfikatu/ów  wystawionego/ych  przez  akredytowaną 

jednostkę  (deklarację  zgodności  producenta/  dostawcy,  bądź  raport  kontrolny 

przeprowadzony 

przez  instytucję  zewnętrzną  wystawiony/-e  przez  akredytowane  jednostki/ 

laboratori

um/Inspekcję  Handlową)  potwierdzającą  wymogi  bezpieczeństwa  zgodne  z  ww. 

nomami”.  Zamawiający  dał  zatem  wybór  wykonawcy,  tj.  wykonawcy,  któremu  zostanie  już 

udzielone  zamówienie,  aby  przedstawił  certyfikaty  bądź  raport  kontrolny  przeprowadzony 

przez  niezależną  instytucję  (akredytowaną  jednostkę).  Zgodnie  z  powyższym,  Odwołujący 

potwierdzi  zgodność  urządzeń  z  normą  przedkładając  certyfikat  całego  placu  wydany  po 

uprzednim zbadaniu przez instytucję zewnętrzną akredytowaną, potwierdzającą tym samym 

wymogi bezpieczeństwa zgodne z ww. normami, co jest zgodne również z postanowieniami 

rozdziału XII ust. 3 SIWZ, gdzie czytamy, że „Zamawiający w dokumentacji powykonawczej 

będzie  wymagał  przedstawienia  dokumentów  (zaświadczeń),  niezależnego  podmiotu 

uprawn

ionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że  dostarczone  i  zamontowane 

elementy  wyposażenia  siłowni  i  placu  zabaw  odpowiadają  określonym  normą  lub 


specyfikacjom  technicznym

.  W  tym  celu  Zamawiający  będzie  wymagał  zaświadczeń  lub 

certyfikatów  lub  deklaracji  zgodności  producenta  (dostawcy),  wystawionych  przez 

akredytowane 

jednostki  lub  Inspekcję  Handlową,  które  jednoznacznie  potwierdzą  wymogi 

określone w rozdziale III ust. 4.”.  

odpowiedzi  na  zarzuty,  jakoby  Odwołujący  zaproponował  w  ofercie  elementy 

wyposażenia  placu  zabaw,  które  zdaniem  Zamawiającego  nie  są  równoważne,  bowiem  

w  jego  opinii  nie  gwarantują  uzyskania  parametrów  technicznych,  w  szczególności 

dotyczących  bezpieczeństwa  użytkowania  oraz  jakości  wykonania,  nie  gorszych  od 

założonych w dokumentacji technicznej, Odwołujący wskazał, co następuje. 

W  zakresie  eleme

ntów  wyposażenia  zewnętrznej  siłowni  i  placu  zabaw  -  zestaw 

ławka i prostownik pleców, i twierdzenia Zamawiającego, że Odwołujący nie podał informacji 

dotyczących  maksymalnego  obciążenia,  Odwołujący  podał,  że  w  kartach  technicznych 

Odwołującego, co do zasady, takie informacje nie są zamieszczane. Odwołujący wskazał, że 

w sytuacji, w której Zamawiający powziął wątpliwość, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

mógł  ponownie  wezwać  Odwołującego  do  wyjaśnień.  Analogicznie,  w  przypadku  elementu 

poligon,  podciąg  nóg  i  drabinka,  zestawu  twister  i  wahadło  czy  zestawu  integracyjnego  

w  kształcie  zamku  z  kolejki,  jak  i  pozostałych  urządzeń,  co  do  których  Zamawiający  miał 

wątpliwości, a zaniechał wezwania do ich wyjaśnienia. Odwołujący  wyjaśnił, że od wielu lat 

zajmuj

e  się  produkcją  tego  typu  urządzeń,  każde  z  urządzeń  posiada  kartę  techniczną, 

jednakże  wykonawca  zamieścił  na  nich  informacje,  jego  zdaniem  najistotniejsze,  a  nie 

wszystkie  możliwe,  zatem  jeśli  Zamawiający  powziął  wątpliwość,  winien  umożliwić 

wykonawcy  jej 

wyjaśnienie.  Odwołujący  podniósł,  że  z  uwagi  na  zagospodarowanie 

inwestycji,  bezzasadne  jest  stanowisko  Zamawiającego  dotyczące  wymiarów  urządzeń. 

Projekt  zagospodarowania  terenu  pozwala  na  znaczne  zwiększenie  wymiarów  urządzeń,  

a  co  za  tym  idzie, 

również  stref  bezpieczeństwa,  co  wykonawca  wziął  pod  uwagę  

i skalkulował w cenie oferty. 

Odwołujący  zwrócił  również  uwagę  na  okoliczność,  że  Zamawiający  nie  wskazał  

w dokumentacji jakikolwiek tolerancji do urządzeń. Urządzenia zamieszczone do projektu to 

wpro

st karty techniczne urządzeń konkurencyjnej firmy Satemus, których wymiary wskazane 

są  co  do  jednego  centymetra.  Odwołujący  podniósł,  że  nie  jest  to  właściwie  opisany 

przedmiot zamówienia - brak w nim jest tolerancji wymiarów. Odwołujący wskazał, że każdy 

producent posiada własne rozwiązania techniczne i nie możliwe jest uzyskanie identycznych 

wymiarów urządzeń. 

Jak  zauważył  Odwołujący,  Zamawiający  wyłącznie  w  jednym  urządzeniu  fitness 


(zestaw  Twister  i  Wahadło)  określił  głębokość  posadowienia  na  -0,8m,  w  pozostałych 

urządzeniach fitness nie było określonej głębokości posadowienia. Ponadto, jak określono w 

rozdziale  III  ust.  1  pkt  2  lit.  m,  „wszystkie  elementy  siłowni  będą  wyposażone  w  bloki 

kotwiące  przewidziane  przez  producenta  danego  urządzenia”.  Odwołujący  (równocześnie 

producent)  zaproponował  posadowienie  systemowe  w  postaci  bloków  kotwiących 

betonowych na głębokości -0,6m, które według ww. postanowienia SIWZ jest dopuszczone. 

Dla 

Odwołującego  oczywistym  jest,  że  posadowienie  urządzeń  wykonane  jest  na 

fundamencie  betonowym

;  Odwołujący  uznał,  że  powstałe  w  tym  zakresie  wątpliwości 

Zamawiający  mógł  wyjaśnić.  Odwołujący  stwierdził  też,  że  postanowienie  SIWZ  odnośnie 

sposobu  fundamentowania  (jakim  jest  blok  betonowy)  jest  poświadczony  w  rozdziale  V 

formularza 

ofertowego,  zgodnie  z  którym  wykonawca  nie  wnosi  zastrzeżeń  co  do  zapisów 

SIWZ  i  właściwego  wykonania  zamówienia,  oraz  że  wyposażenie  placu  i  siłowni  będzie 

spełniało wymagania zawarte w normach. 

Za  nieuzasadnione  uznał  Odwołujący  twierdzenie  Zamawiającego  dotyczące 

rozbieżności grupy wiekowej użytkowników urządzeń, ponieważ norma PN-EN 1176-1:2017 

uznaje  trudności  w  rozwiązywaniu  problemów  dotyczących  bezpieczeństwa  wg.  kryterium 

wieku 

tylko  dlatego,  że  umiejętność  radzenia  sobie  z  ryzykiem  oparta  jest  na  poziomie 

umiejętności  indywidualnych  użytkowników,  a  nie  wieku.  Ponadto,  użytkownicy  inni  niż 

zamierzony  przydział  wiekowy  będą  na  pewno  korzystać  z  wyposażenia  placu  zabaw.  

W  związku  z  powyższym,  określanie  wieku  użytkowników  np.  od  3  do  15  może  być 

krz

ywdzące  dla  młodszych  dzieci  jako  przejaw  dyskryminacji.  Kryterium  dostępności  jest 

łatwo lub trudnodostępność użytkowników, a nie ich wiek. 

Powołując się na art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia 

nie  można  opisywać  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą  konkurencję,  Odwołujący 

zauważył, że do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym 

samym  sprzeczności  z  prawem,  wystarczy  jedynie  zaistnienie  możliwości  utrudniania 

uczciwej  konkurencji  poprzez  zas

tosowanie  określonych  zapisów  w  specyfikacji, 

niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji (zob. wyrok SO w Bydgoszczy 

z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt II Ca 693/5), wyrok KIO z dnia 16 czerwca 2008 r., sygn. 

akt KIO/UZP 553/08). 

Odwo

łujący  podniósł,  że  Zamawiający  nie  może  narzucać  wyglądu,  cech 

charakterystycznych  urządzeń,  czy  sposobu  mocowania  konstrukcji,  gdyż  wskazuje  to  na 

konkretnego  producenta,  a  co  za  tym  idzie,  ogranicza  k

onkurencję  i  jest  sprzeczne  z  ww. 

ustawą. 


Odwołujący zwrócił uwagę na pogląd wyrażony w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 

z dnia 5 Iipca 2016 r.

, zgodnie z którym Zamawiający ma obowiązek wzywać wykonawców 

do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  dokumentów  lub  oświadczeń,  jeśli  ma  co  do  nich 

wątpliwości,  przy  czym  o  wyjaśnienia  te  może  zwracać  się  wielokrotnie,  aż  do  uzyskania 

jasnego obrazu sytuacji. Zamawiający nie jest w tym zakresie w żaden sposób ograniczony, 

a  jeśli  rozpoczął  procedurę  wyjaśnień,  powinien  doprowadzić  ja  do  końca.  Pozwala  to 

zapobiec  sytuacji,  w 

której  z  powodu  istniejących  wątpliwości,  zamawiający  wyklucza  

z  postępowania  wykonawcę,  który  spełnia warunki  udziału w  postępowaniu czy  odrzucenia 

oferty

, która zaspokaja jego potrzeby (sygn. akt KIO 1376/16).   

Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  nie  miał  podstaw  do  wykluczenia 

Odwołującego z postępowania, bowiem Odwołujący spełnił warunki udziału w postępowaniu 

określone  w  treści  SIWZ.  W  ocenie  Odwołującego,  czynność  ta  została  dokonana  

z naruszeniem art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Odwołujący wniósł o: 

Uwzględnienie odwołania; 

Unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania; 

Dokonanie 

czynności ponownej oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 

Prowadzenie 

postępowania,  w  szczególności  zaś  dokonania  oceny  ofert,  w  sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 

Dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej ofe

rty złożonej przez Odwołującego. 

Na 

rozprawie 

strony 

podtrz

ymały  dotychczas  prezentowane  stanowiska. 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o jego oddalenie. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  wymieniony  w  treści  uzasadnienia,  jak 

również  stanowiska  stron  zaprezentowane  na  piśmie  i  ustnie  do  protokołu  posiedzenia  

i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 


Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka 

ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji 

ich  potwierdzenia  się,  wskazuje  na  pozbawienie  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  jego  realizacji,  narażając  go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie 

wymiernej szkody.  

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  zarzutów  Izba  uznała,  że  nie 

zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.   

Izba stwierdziła, że zakres robót obejmuje m.in. dostawę i montaż wyposażenia placu 

zabaw  oraz  siłowni  zewnętrznej.  Wymogiem  Zamawiającego  było,  aby  elementy 

wyposażenia  placu  zabaw  i  siłowni  zewnętrznej  spełniały  wymagania  zawarte  w  normach, 

odpowiednio  z  grupy  PN-EN:  1176  lub  16630  lub  957  lub  12346  lub  PN-EN  ISO  20957. 

Przedmiotowe  wymaganie  Zamawiający  zapisał  w  rozdziale  III  ust.  2  SIWZ.  Wymóg  ten 

zawarty  został  także  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  Formularz  ofertowy,  gdzie  w  pkt  VI  

w  kolumnie  4  tabeli  Zamawiający  wymagał  złożenia  przez  wykonawcę  oświadczenia  

w  zakresie  nazwy  i  numeru  normy 

oraz  nazwy  posiadanego  dokumentu  (zaświadczenia, 

certyfikat

u  itp.)  potwierdzających  zgodność  oferowanego  sprzętu  z  normą  bezpieczeństwa 

wskazaną  przez  Zamawiającego  w  rozdziale  III  ust.  2  SIWZ.  Wymaganie  to  potwierdził 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  7  do  SIWZ  z  dnia  25  lutego  2020  r.,  w  której 

Zamawiający  stwierdził:  „Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  i  zamontować  elementy 

wyposażenia  placu  zabaw  oraz  siłowni  zewnętrznej  spełniające  wymagania  zawarte  

w normach, o których mowa w rozdziale III ust. 2 SIWZ. W tym celu w formularzu ofertowym 

Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego elementy wyposażenia 

posiadają dokumenty  potwierdzające  zgodność oferowanego sprzętu  ze wskazanymi  przez 

Zamawiającego  normami  bezpieczeństwa.  Dlatego  w  części  VI.  Formularza  ofertowego 

należy  wskazać  nazwę  i  numer  normy  oraz  nazwę  posiadanego  dokumentu  w  formie 

zaświadczenia  lub  certyfikatu.”.  Zamawiający  nie  wymagał  załączenia  do  oferty  ww. 

dokumentów,  a  jedynie  złożenia  oświadczenia,  że  poszczególne  elementy  przedmiotu 

zamówienia  spełniają  wymagania  przywołanych  norm  potwierdzone  stosownymi 

dokumentami.    

Odwołujący  w  złożonej  ofercie  w  pkt  VI  Formularza  ofertowego  odnośnie  każdego  

z element

ów wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw wymienionego w tabeli (poz. 1-

złożył  oświadczenie,  że  posiada  certyfikat  zgodności  z  normą  PN-EN  16630,  certyfikat 

zgodności z normą PN-EN 1176 lub deklarację zgodności z normą PN-EN 1176.  

Izba ustaliła, że w piśmie z dnia 28 lutego 2020 r. skierowanym do Odwołującego na 


podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiaj

ący wyraził wątpliwości co do posiadania przez 

oferowane  przez  Odwołującego  elementy  wyposażenia  placu  zabaw  i  siłowni  zewnętrznej 

wymaganych  certyfikatów.  Zamawiający  zwrócił  się  o  wykazanie,  że  oferowane  przez 

Odwołującego  sprzęty  i  urządzenia  posiadają  wymagane  dokumenty  potwierdzające 

zgodność  oferowanego  elementu  wyposażenia  z  normą  bezpieczeństwa  wskazaną  przez 

Zamawiającego  w  rozdziale  III  SIWZ.  W  tym  celu  Zamawiający  zwrócił  się  o  złożenie 

wyjaśnień np. w postaci dostarczenia wskazanych w ofercie certyfikatów zgodności z normą 

PN-EN 16630 lub PN-

EN 1176 wystawionych przez akredytowaną jednostkę oraz deklaracji 

zgodności z normą PN-EN 1176.  

Odwołujący odpowiadając na ww. wezwanie Zamawiającego w piśmie z dnia 2 marca 

2020  r. 

oświadczył,  że  oferowane  elementy  posiadają  dokument  odpowiednio  w  formie 

certyfikatu lub deklaracji zgodności z normą PN-EN 1176 lub 16630. W tym samym piśmie 

Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  dał  wybór  wykonawcom,  tj.  wykonawca,  któremu 

zostanie udzielone zamówienie przedstawi certyfikaty bądź raport kontrolny przeprowadzony 

przez  niezależną  instytucję  (akredytowaną  jednostkę).  Odwołujący  złożył  oświadczenie,  że 

skalkulował  w  ofercie  i  dokona  certyfikacji  całego  placu  przez  instytucję  zewnętrzną 

akredytowaną, potwierdzając tym samym wymogi bezpieczeństwa zgodnie z ww. normami.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  Izba  nie  miała  wątpliwości,  że  wymaganiem 

Zamawiającego  sformułowanym  w  dokumentacji  postępowania  było,  aby  oferowane  przez 

wykonawców  elementy  wyposażenia  posiadały  dokumenty  potwierdzające  zgodność  ze 

wskazanymi  przez  Zamawiającego  normami  bezpieczeństwa.  Kwestionowanie  przez 

Odwołującego  przedmiotowego  wymagania  na  obecnym  etapie  postępowania  jest 

działaniem  spóźnionym.  W  tym  miejscu  należy  wskazać,  że  wymaganie  opisane  powyżej, 

wskazane m.in.  w rozdziale III 

ust. 2 SIWZ i w Załączniku nr 1 do SIWZ, jest wymaganiem 

osobnym od wymogu opisanego w rozdziale III SIWZ ust. 4, gdzie Zamawiający sformułował 

wymaganie  wobec  wykonawcy,  któremu  zostanie  udzielone  zamówienie.  Obydwa  te 

wymagania,  choć  dotyczące  dokumentów  potwierdzających  wymogi  bezpieczeństwa,  nie 

stanowią  wobec  siebie  alternatywy  –  obowiązują  one  wykonawcę,  ale  na  różnych  etapach 

postępowania, tj. jedno w toku ubiegania się o zamówienie (rozdziale III ust. 2 SIWZ), drugie 

zaś po jego uzyskaniu (rozdziale III ust. 4 SIWZ).   

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  nie  wykazał  spełniania  wymogu,  aby  elementy 

wyposażenia  placu  zabaw  i  siłowni  zewnętrznej  spełniały  wymagania  zawarte  w  normach, 

odpowiednio z grupy PN-EN: 1176 lub 16630 lub 957 lub 12346 lub PN-EN ISO 20957, co 

znajduje  potwierdzenie  w  stosownych  dokumentach  posiadanych  przez  Odwołującego. 

Powyższe stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 


Pzp. 

Z  uwagi  na  okoliczność,  że  składając  ofertę  Odwołujący  złożył  nieprawdziwe 

oświadczenie o posiadaniu certyfikatów i deklaracji potwierdzających już na etapie składania 

ofert,  że  ofertowane  urządzenia  spełniają  wymagania  stosownych  norm,  ziściła  się  także 

przesłanka do wykluczenia Odwołującego z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy  Pzp

.  Nie  ulega  bowiem  wątpliwości,  że  Odwołujący  przedstawił  w  tym  zakresie 

informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu.  

Nie  potwierdził  się  także  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  26  ust.  4 

ustawy  Pzp  przez  niejednoznaczne  i  nieprecyzyjne  wezwanie  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących zgodności urządzeń zabawowych i urządzeń fitness  z  wymaganymi 

normami. 

Jak wskazano powyżej, w wezwaniu z dnia 28 lutego 2020 r. Zamawiający wyraził 

wątpliwości co do posiadania przez oferowane przez Odwołującego elementy wyposażenia 

placu  zabaw  i  siłowni  zewnętrznej  wymaganych  certyfikatów  i  zwrócił  się  o  wykazanie,  że 

oferowane  sprzęty  i  urządzenia  posiadają  wymagane  dokumenty  potwierdzające  zgodność 

oferowanego  elementu  wyposażenia  z  normą  bezpieczeństwa  wskazaną  przez 

Zamawiającego w rozdziale III SIWZ. Zamawiający pozostawił wykonawcy dowolność co do 

sposob

u  wykazania  powyższego.  Przykładowo  jedynie  Zamawiający  wskazał,  że  owo 

wykazanie może nastąpić przez dostarczenie wskazanych w ofercie certyfikatów i deklaracji. 

Przykładowe  wskazanie  sposobu  wykazania  spełniania  wymagania  postawionego  przez 

Zamawiającego  nie  stanowiło  zobowiązania  do  złożenia  Zamawiającemu  na  tym  etapie 

postępowania ww. dokumentów.  

Izba  nie  stwierdziła  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  30b  ust.  4  ustawy  Pzp. 

Odwołujący  nie  wskazał  Zamawiającemu  na  okoliczności  wymienione  w  tym  przepisie,  nie 

złożył też oświadczenia o posiadaniu innych środków dowodowych.   

Izba  nie  dopatrzyła  się  uchybień  w  decyzji  Zamawiającego  o  wykluczeniu 

Odwołującego  z  postępowania  z  uwagi  na  niewykazanie  spełniania  warunku  udziału  

w post

ępowaniu opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 3 lit. a SIWZ. Zamawiający wymagał od 

wykonawców wykazania się wykonaniem w sposób należyty m.in. co najmniej jednej roboty 

budowlanej 

obejmującej  swoim  zakresem  wykonanie  zewnętrznych  przyłączy  kanalizacji 

sanitarnej  lub  przyłączy  wodociągowych  o  wartości  roboty  budowlanej  nie  mniejszej  niż 

100 000 PLN brutto. 

Izba stwierdziła, że z dokumentów złożonych przez Odwołującego wraz 

z  pismem  z  dnia  2  marca  2020  r.  nie  wynika  spełnianie  przedmiotowego  warunku. 

Odwołujący w Wykazie robót budowlanych (Załącznik nr 6 do SIWZ) przywołał dwie roboty  

w  celu  wykazania  spełniania  ww.  warunku  (poz.  3  i  4  Wykazu),  nie  określił  jednak,  jaka 

wartość tych robót obejmowała wykonanie zewnętrznych przyłączy kanalizacji sanitarnej lub 


przyłączy  wodociągowych.  Wartość  ta  nie  wynikała  także  z  pozostałych  dokumentów 

złożonych  przez  Odwołującego,  w  tym  z  dokumentu  wystawionego  przez  Urząd  Miejski  

w  Rabce-Zdroju. 

Uchybienie  to  mogło  zostać  zniwelowane  przez  wezwanie  Odwołującego 

do  uzupełnienia  dokumentów  w  przedmiotowym  zakresie,  jednak  działanie  takie 

Zamawiającego  byłoby  bezprzedmiotowe  z  uwagi  na  stwierdzoną,  opisaną  powyżej, 

podstawę  do  wykluczenia  Odwołującego  i  odrzucenia  złożonej  przez  Odwołującego  oferty. 

Ustawodawca  zwal

nia  Zamawiającego  z  obowiązku  wezwania  wykonawcy  do  uzupełnienia 

dokumentów  czy  złożenia wyjaśnień  w  sytuacji, gdy  pomimo ich złożenia,  uzupełnienia  lub 

poprawienia  przez  wykonawcę  lub  udzielenia  wyjaśnień,  oferta  wykonawcy  podlega 

odrzuceniu (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).  

Nie znalazło potwierdzenia w dokumentacji postępowania stanowisko Odwołującego 

zasadności wezwania Odwołującego do wyjaśnień w zakresie parametrów zaoferowanego 

przedmiotu  zamówienia  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  informacji  o  decyzji  

o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  Zamawiający  stwierdził,  że  przedmiot  zamówienia 

zaoferowany  przez  Odwołującego  nie  jest  równoważny  do  przedmiotu  opisanego  przez 

Zamawiającego  w  dokumentacji,  w  szczególności  nie  gwarantuje  uzyskania  parametrów 

technicznych,  w  szczególności  dotyczących  bezpieczeństwa  użytkowania  oraz  jakości 

wykonania,  nie  gorszych  od  założonych  w  dokumentacji  (pismo  Zamawiającego  z  dnia  9 

marca  2020  r.). 

Zamawiający  wskazał  na  szereg  niezgodności  bądź  na  brak  informacji  

o poszczególnych parametrach ujmując je w 24 pozycje. Zamawiający uznał, że Odwołujący 

nie  wykazał  równoważności  oferowanych  elementów  wyposażenia  placu  zabaw  i  siłowni 

zewnętrznej  z  elementami  opisanymi  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  a  tym  samym  nie 

potwierdził  zgodności  oferowanych  elementów  wyposażenia  placu  zabaw  i  siłowni 

zewnętrznej  z  wymaganiami  wskazanymi  w  SIWZ  pod  względem  jakościowym, 

technologicznym, ilościowym, ani zgodności wykonania z wymaganą normą bezpieczeństwa.  

Zamawiający  opisał  kryteria  równoważności  w  rozdziale  III  ust.  9  i  10  SIWZ. 

Zamawiający  wskazał,  że  podane  w  SIWZ  oraz  dokumentacji  technicznej  wszystkie  nazwy 

własne  (np.  pochodzenie,  producent)  mają  wyłącznie  charakter  przykładowy  (pomocniczy)  

w  celu  doprecyzowania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  dla  określenia  podstawowych 

pa

rametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń, wyposażenia, dlatego 

należy  je  rozpatrywać  łącznie  z  wyrazem  równoważny,  o  ile  zagwarantują  one  uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

Za

mawiający zdefiniował również pojęcie oferty równoważnej, przez którą należało rozumieć 

ofertę,  która  oferuje  wykonanie  zamówienia  z  wykorzystaniem  materiałów,  sprzętów, 

wyposażenia,  produktów  posiadających  co  najmniej  minimalne  podstawowe  parametry 

techni

czne  wskazane  jako  wymagane  przez  Zamawiającego  w  dokumentacji  oraz 


spełniających  funkcje  tożsame  jak  materiały,  sprzęt,  wyposażenie  i  produkty  określone  

w  SIWZ  lub  posiadających  właściwości  zbliżone  do  określonych  przez  Zamawiającego. 

Zamawiający  dopuścił  zastosowanie  rozwiązań  równoważnych  poprzez  wskazanie  przez 

wykonawcę np. nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm, o ile 

zaproponowane  rozwiązania  będą  miały  te  same  cechy  funkcjonalne  i  których  jakość  nie 

będzie gorsza od jakości określonej w dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne, 

zgodnie  z  wymogiem  Zamawiającego,  musiały  odpowiadać  wymaganiom  przepisów  prawa 

dotyczących  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  stwierdził,  że  możliwość  zastosowania 

rozwiązań  równoważnych będzie uzależniona od  ich zgodności  z  parametrami  określonymi 

w projekcie oraz akceptacji Zamawiającego lub inspektora nadzoru. Zamawiający zastrzegł, 

że wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że 

oferowany  przez  niego 

przedmiot  zamówienia  spełnia  wymagania  określone  w  SIWZ  i  jej 

załącznikach,  z  zastrzeżeniem  rozdziału  III  ust.  9  SIWZ.  Jak  wskazał  Zamawiający, 

informacje  dotyczące  oferowania  rozwiązań  równoważnych  wykonawca  zobowiązany  jest 

zawrzeć w treści formularza ofertowego. Zamawiający stwierdził, że niewypełnienie tej części 

formularza  ofertowego  traktowane  będzie  jako  przyjęcie  i  zaoferowanie  rozwiązań 

zaproponowanych  przez  projektanta  w  dokumentacji  projektowej.  Ponadto,  jak  wymagał 

Zamawiający,  wykonawca  oferujący  rozwiązania  równoważne  zobowiązany  był  do 

załączenia kart technicznych urządzeń oferowanych jako równoważne, które będą zawierały: 

wizualizację  produktu,  parametry  wielkościowe,  materiałowe,  technologiczne,  zestawienie 

funkcjonalności  oraz  elementów  poszczególnych  urządzeń  placu  zabaw,  elementów  małej 

architektury oraz siłowni zewnętrznej i toalety kontenerowej.  

Odwołujący  nie  zakwestionował  powyższego  opisu  kryteriów  równoważności  

w terminie przewidzianym w art. 182 ust. 2 ustawy Pzp.   

Odwołujący zaoferował rozwiązania równoważne, wypełnił kolumnę piątą Formularza 

ofertowego  wskazu

jąc  typ  oraz  producenta  elementów  wyposażenia,  a  także  załączył  do 

oferty karty techniczne poszczególnych elementów.  

W dniu 28 lutego 2020 r. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających,  że  proponowane 

rozwiązania  równoważne  spełniają  wymagania  określone  w  SIWZ  i  jej  załącznikach. 

Zamawiający  stwierdził,  ze  wprawdzie  Odwołujący  załączył  do  oferty  karty  techniczne,  ale 

tylko części elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej, które nie zawierają 

wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji wskazanych w rozdziale III ust. 10 

SIWZ.  Ponadto,  jak  stwierdził  Zamawiający,  Odwołujący  dołączył  dwie  różne  karty 

t

echniczne  huśtawki  z  siedziskiem  bocianie gniazdo,  gdzie SIWZ przewiduje dostawę tylko 


jednej  huśtawki  z  siedziskiem  bocianie  gniazdo,  gdzie  SIWZ  przewiduje  dostawę  jednej 

huśtawki tego typu. 

Złożone  przez  Odwołującego  w  dniu  2  marca  2020  r.  w  odpowiedzi  na  powyższe 

wezwanie  dokumenty  nie  potwierdziły  równoważności  oferowanych  przez  Odwołującego 

urządzeń  z  elementami  przedmiotu  zamówienia  opisanymi  przez  Zamawiającego  

w dokumentacji 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie z dnia 9 marca 2020 

r. 

Izba  miała  na  uwadze,  że  Odwołujący  nie  zakwestionował  wymagań  Zamawiającego 

dotyczących oferty obejmującej urządzenia równoważne opisanych w rozdziale III ust. 9 i 10 

SIWZ. Ponadto, c

iężar wykazania równoważności spoczywa na Odwołującym. Ustawodawca 

wskazał  bowiem  w  art.  30  ust.  5  ustawy  Pzp,  że  wykonawca,  który  powołuje  się  na 

rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez  zamawiającego,  jest  obowiązany  wykazać,  że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez  zamawiającego.  W  przedmiotowej  sprawie  Odwołujący  nie  wykazał  wypełnienia 

równoważności wymagań postawionych przez Zamawiającego, nie wykazał Zamawiającemu 

m.in.,  że  zaoferowane  urządzenia  zagwarantują  uzyskanie  parametrów  technicznych  nie 

gorszych  od  założonych  w  dokumentacji  postępowania,  że  posiadają  te  same  cechy 

funkcjonale, a także że ich jakość nie jest gorsza od jakości określonej przez Zamawiającego 

w  dokumentacji  technicznej. 

Nawet  gdyby  uznać,  że  ww.  uchybienie  Odwołującego  byłoby 

możliwe  do  naprawienia  w  trybie  wyjaśnień  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp, 

podejmowanie  takich  działań  przez  Zamawiającego  byłoby  niezasadne  z  uwagi  na 

stwierdzoną  podstawę  do  wykluczenia  Odwołującego  i  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

Odwołującego.  

Dodatkowo,  Izba  uznała,  że  wszelkie  twierdzenia  Odwołującego  dotyczące 

nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, jak też innych wymagań sformułowanych 

przez  Zamawiającego  są  spóźnione,  jako  że  zostały  podniesione  z  uchybienie  terminu 

wskazanego w art. 182 ust. 2 ustawy Pzp. 

Na  skutek  powyższego,  Izba  stwierdziła,  że  nie  zasługuje  na  uwzględnienie  także 

zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.    

Mając na  uwadze,  że  zarzuty  podniesione przez  Odwołującego nie potwierdziły  się, 

na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  w

ysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972). Izba nie 


uwzględniła  wniosku  Zamawiającego  o  obciążenie  Odwołującego  kosztami  zastępstwa 

procesowego 

według norm przepisanych. Na podstawie §3 pkt 2 rozporządzenia w  sprawie 

wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  Izba  orzeka  o  kosztach 

postępowania na podstawie złożonych do akt sprawy rachunków. Zamawiający stosownego 

rachunku do zamknięcia rozprawy nie złożył.  

Przewodniczący :  ………………………………   


wiper-pixel