KIO 574/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 574/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  27  maja  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  26 

marca  2020  r. 

przez  wykonawcę  Arriva  Bus  Transport  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Dąbrowskiego  8/24,  87-100  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gmina  Miasto 

Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Arriva  Bus 

Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 stanowiącej 90% uiszczonego 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 574/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Miasto  Pruszków,  ul.  Kraszewskiego  14/16,  05-800  Pruszków, 

prowadz

ą  wspólnie  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na 

wykonanie  usługi  w  zakresie  Publicznego  Transportu  Zbiorowego 

świadczonego  na  rzecz  miasta  Pruszkowa  na  9  liniach  komunikacyjnych.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  6  marca 

2020  roku,  pod  numerem  2020/S  047-111160

.  Postępowanie  prowadzone  jest  

z zastosowaniem prz

episów właściwych dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych 

w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  zwanej  dalej  „ustawą 

Pzp”. 

Dnia  12.03.2020 

r.  Zamawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej  treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 W  dniu  16.03.2020  r.  wykonawca  Arriva  Bus  Transport  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Dąbrowskiego  8/24,  87-100  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od 

treści SIWZ, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy PZP oraz art. 353 [1] w. zw. z art. 5 

oraz  art.  487  §  2  Kodeksu  cywilnego  poprzez  dokonanie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  naruszający  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  

i  uczciwej  konkurencji,  a  także  w  sposób  nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  

i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  w  zakresie,  w  jakim 

Zamawiający  wymaga,  w  SIWZ  i  we  Wzorze  Umowy  aby  wykonawca  rozpoczął 

świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia od dnia 1 lipca 2020 r. mimo, iż 

termin  ten  jest  zbyt  krótki  na  przygotowanie  się  potencjalnych  wykonawców,  w  tym  

w szczególności odwołującego się do wykonania zamówienia biorąc pod uwagę jego 

skalę  i  niepewny  jeżeli  chodzi  o  jego  długość,  co  w  nieuzasadniony  sposób 

uprzywilejowują  wykonawcę  obecnie  świadczącego  usługi  na  rzecz  Zamawiającego 

(SIWZ, § 1 ust. i 12 wzoru umowy);  

2) zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy PZP oraz art. 353[1] 

w.  zw.  z  art.  5  oraz  art.  487  §  2  Kodeksu  cywilnego  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  nieprecyzyjny  i  niejednoznaczny  oraz  utrudniający  uczciwą 

konkurencję, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć 

wpływ  na  sporządzenie  oferty,  poprzez  nieudostępnienie  wykonawcom  informacji  

o wpływach ze sprzedaży biletów, z tytułu egzekucji i windykacji jazdy bez ważnego 


biletu oraz opłat dodatkowych w kolejnych latach, z podziałem na linię i rodzaj biletów 

począwszy  od  2016  r.,  pomimo,  iż  zgodnie  z  §7  ust.  3  Wzoru  umowy  mają  one 

stanowić  przychód  Wykonawcy  co  uniemożliwia  potencjalnym  wykonawcom,  w  tym 

szczególności  odwołującemu  się  określenie  ceny  oferty  oraz  w  sposób 

nieuzasadniony  uprzywilejowuje  wykonawcę  obecnie  świadczącego  usługi  na  rzecz 

Zamawiającego gdyż on dysponuje tymi danym;  

3  art.  353[1]  w.  zw.  z  art.  5  oraz  art.  487  §  2  Kodeksu  cywilnego  

w związku z art. 7 ust. 1 i 3, art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 139 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

sporządzenie  postanowienia  z  §  6  ust.  3  wzoru  umowy,  w  sposób  naruszający  

zasady  współżycia  społecznego,  nadużywający  pozycji  dominującej  Zamawiającego 

oraz  nie  gwarantujący  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji 

poprzez:  a)  określenie  w  sposób  niejednoznaczny  i  nie  wyczerpujący  zasad 

waloryzacji  wynagrodzenia  Wykonawcy  i  określeniu,  że  stawka  wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za jeden wozokilometr może być waloryzowana od dnia 

1 stycznia 2022

r. w okresach 12 miesięcznych pomimo tego, że waloryzacja powinna 

być obowiązkowa w przypadku zaistnienia wskazanych we Wzorze Umowy § 6 ust. 4 

okoliczności  oraz  b)  ustalenie  waloryzacji  od  dnia  1  stycznia  2022  mimo  tego,  że 

wykorzystywane  przez  Zamawiającego  do  obliczenia  wskaźnika  waloryzacji  są 

publikowane  najpóźniej  do  20  lutego  każdego  roku,  co  prowadzi  do  braku 

zabezpieczenia uzasadnionych interesów wykonawcy;  

4)  art. 91 ust. 1,2 i 3  w  zw.  z art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy PZP poprzez ustalenie kryterium 

wy

boru 

Wykonawcy 

sposób 

utrudniający 

uczciwą 

konkurencje,  

i dyskryminujący poprzez nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia premiowanie 

wykonawców  dysponujących  flotą  autobusów  z  2020  r.  co  utrudnia  dostęp  do 

zamówienia  innym  podmiotom,  zdolnym  w  sposób  prawidłowy  wykonać  przedmiot 

zamówienia. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Odwołujący  w  dniu  25.05.2020  roku,  przed  otwarciem rozprawy  przed  Krajową Izbą 

Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 


zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w  tym  zakres

ie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P

rzewodniczący:      ………………………   


wiper-pixel