KIO 573/20 POSTANOWIENIE dnia 19 czerwca 2020 r.

Data: 13 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 573/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 19 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  19  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 

2020 roku przez wykonawc

ę B. W. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: B. W. 

ALNAG  w  Krakowie, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Centrum 

Personalizacji  Dokumentów  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  

Warszawie 

przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie Zamawiającego:  

A.  Tronus Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, 

B.  J. P. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FORNICA J. P. w Gdańsku,  

postanawia: 

umarza postępowanie; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 

zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:    ………………….……… 


Sygn. akt: KIO 573/20 

U z a s a d n i e n i e 

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

Warszawie 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi,  w trybie  przetargu  nieograniczonego,  na 

podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (dalej:  „ustawa 

Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie, dostawa i montaż 

mebli  n

a  potrzeby  Centrum  Personalizacji  Dokumentów  MSWiA",  numer  referencyjny: 

2/CPD/PN/ZAKUP_MEBLE/2020

. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zmieszczone w dniu 23 

stycznia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia: 505114-N-2020 

W  dniu  10  marca  2020 

r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  odrzuceniu  oferty  i 

wyborze  najkorzystniejszej  oferty. W  dniu  16  marca  2020  r.  B. W. 

prowadząca  działalność 

gospodarczą pod nazwą: B. W.ALNAG w Krakowie (dalej: „Odwołująca”) wniosła odwołanie 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 7 ust. 1 ustawy P

zp przez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu, polegające na potraktowaniu w 

różny sposób wykonawców będących w tożsamej sytuacji, bez obiektywnego uzasadnienia; 

2)  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  w  dniu  17  lutego  2020  roku  wezwania 

TRONUS POLSKA sp. z o. o. do uzupełnienia dokumentu - ilustrowanych opisów produktów 

wskazanych jako systemowe w załączniku nr 1 do SIWZ, zawierających wymiary produktów i 

ich zdjęć lub szczegółowych rysunków technicznych] oraz nazw producenta potwierdzających, 

że  ofertowane  meble  spełniają  minimalne  parametry  określonego  przez  Zamawiającego  w 

załączniku nr 1 do SIWZ, które to dokumenty, zgodnie z pkt VIA.3 SIWZ miały być złożone 

wraz z ofertą; 

3)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  P

zp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

TRONUS POLSKA sp. z o. o., pomimo, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w zakresie rozdz. IX pkt 2 SIWZ oraz formularza oferty, który stanowi 

załącznik nr 2 do SIWZ gdyż w ofercie wskazany został tylko procent oferowanych mebli, bez 

wskazania modelu; 

4)  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  brak  wykluczenia 

TRONUS  POLSKA  sp.  z  o.  o.  z  postępowania,  pomimo  tego,  że  wykonawca  nie  złożył 

prawidłowego oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, a co za tym idzie, 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia z postępowania; 


5)  art.  89  ust  1  pkt  2  ustawy  P

zp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

FORNICA  J.  P.

, pomimo, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia m. in. w zakresie poz. 12, 13 i 17 opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi 

załącznik nr 2 do SIWZ; 

art. 91 ust 1 ustawy pzp poprzez dokonanie wyboru oferty złożonej przez FORNICA J. 

P. 

jako oferty najkorzystniejszej, pomimo tego, że podlega ona odrzuceniu jako niezgodna z 

treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

7)  art,  7  ust.  3  ustawy  P

zp  przez  dążenie  do  udzielenia  zamówienia  wykonawcy 

wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy Pzp; 

8)  art. 8 ust 1 w zw. z art 96 ust 3 ustawy Pzp w zw. z art 7 ust 1 ustawy Pzp, poprzez 

odmowę ujawnienia treści opisów produktów złożonych przez TRONUS POLSKA sp. z o. o. w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust 3 ustawy Pzp; 

9)  art,  8  ust  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  11  ust  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o 

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  poprzez  uznanie,  że  opisy  produktów,  złożone  przez 

TRONUS POLSKA sp. z o. o. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, podczas gdy 

dokumenty  te  zawierać  powinny  informacje  na  temat  wymiarów  produktów,  ich  zdjęcia  lub 

szczegółowe  rysunki  techniczne  potwierdzające,  że  ofertowane  meble  spełniają  minimalne 

parametry  określone  przez  Zamawiającego  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ,  a  więc  publicznie 

dostępne,  co  nie  mieści  się  w  kategorii  informacji  technicznych,  technologicznych, 

organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających dla wskazanego wyżej 

wykonawcy wartość gospodarczą; 

10) art. 7 ust 1 i ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art 91 ust 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie 

postępowania  w  sposób  sprzeczny  z  zasadą  przejrzystości  i  uniemożliwienie  Odwołującej 

zweryfikowania oferty 

firmy TRONUS POLSKA sp. z o. pod kątem spełniania wymagań SIWZ. 

Wskazując  na  powyższe,  Odwołująca  wniosła  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i 

nakazanie Zamawiającemu w trybie art 192 ust 3 pkt 1 ustawy Pzp: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  FORNICA  J.  P.  jako 

najkorzystniejszej; 

2)  odtajnienia 

opisów produktów, złożonych przez TRONUS POLSKA sp. z o. o., z uwagi 

na fakt, że dokumenty te nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 

odrzucenia oferty złożonej przez FORNICA J. P. oraz oferty złożonej przez TRONUS 

POLSKA  sp.  z  o.  o.  z  uwagi  na  to,  że ich treść nie odpowiada treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, a niezgodności tej nie można poprawić jako innej omyłki polegającej 


na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodującej 

istotnych zmian w treści oferty, w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp; 

dokonania wyboru złożonej przez B. W. ALNAG oferty jako najkorzystniejszej. 

Jak  wynika  z  pisma  Zamawiającego  z  dnia  26  marca  2020  r.  kopia  odwołania  została 

przekazana drogą elektroniczną wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w 

dniu  18  marca  2020  r.  W  terminie  ustawowym  do  Prezesa  Krajowej  Izby  O

dwoławczej  po 

stronie  Zamawiającego  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  wnieśli 

wykonawcy:  Tronus  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  J.  P.  prowadzący 

działalność gospodarcza pod nazwą FORNICA J. P. w Gdańsku.  

Przed terminem posiedzenia i rozprawy, pismem z dnia 18 czerwca 

2020 r., Odwołująca 

złożyła  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania.  Skutkuje  to  zakończeniem  postępowania 

odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. Zgodnie bowiem z art. 

187 ust. 8 ustawy Pzp 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w 

takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania, Izba wydaje postanowienie. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy 

Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w spraw

ie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972), 

nakazując  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego kwoty stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:    ……………..…………….. 


wiper-pixel