KIO 572/20 POSTANOWIENIE dnia 15 czerwca 2020 roku

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 572/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

Członkowie:   

Monika Szymanowska 

Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  po

siedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  15  czerwca  2020  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

16  marca  2020  roku 

przez  Odwołującego  -  wykonawcę  Immitis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Bydgoszczy 

w  postępowaniu prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Skarb  Państwa, Komendę Główną 

Policji w Warszawie, z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawców: 

Intraris  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 

NTT  Tech

nology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

Computex Sp. z o.o. Sp. K. 

z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

MBA  System  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Warszawie,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

Towarzystwo  Handlowe  Alplast  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  z  siedzibą  w  Niekaninie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 


nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500zł 

00  gr  (słownie:  trzynastu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

kwoty  uiszczonego  wpisu  na  rzecz  wykonawcy 

Odwołującego - Immitis Sp. z o.o.  

z siedzibą w Bydgoszczy  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 d

ni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………….. 

……………………………. 


sygn. akt KIO 572/20 

UZASADNIENIE 

Dnia  16  marca 

2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w Warszawie, na 

podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(t.j.  Dz.U.  z  2019r.,  poz.  1843  ze  zmianami),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  odwołanie  złożył 

wykonawca  Immi

tis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bydgoszczy  (dalej  „Odwołujący  Immitis”  lub 

„Immitis”)  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby 

funkcjonariuszy  i  pra

cowników  Policji  w  ramach  umowy  ramowej”  prowadzi  Zamawiający: 

Skarb Państwa, Komenda Główna Policji w Warszawa, z siedzibą w Warszawie. Ogłoszenie 

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia 

04/03/2020 pod numerem ogłoszenia 2020/S 045-106139. 

Odwołanie złożono wobec treści SIWZ w zakresie: 

załącznika nr 2 do SIWZ OPZ, w części dotyczącej urządzeń Komputery PC Typ 1- 

biurowe oraz Komputery PC Typ 2 - 

wydajne, odnośnie następujących wymogów: 

grupa  wymogów:  Płyta  Główna,  dotyczy  portów  USB  (tył),  w  zakresie,  w  jakim 

Zamawiający żąda wyposażenia urządzenia w porty 2x USB 2.0, 4x USB 3.0 lub 6x USB 3.0 

na tylnym panelu 

grupa wymogów: obudowa komputerowa – wyposażenie urządzenia w port 1 x USB 

3.0 Typu C na przed

nim, bocznym lub górnym panelu w (wyprowadzone z płyty głównej), 

grupa  wymogów:  zasilacz  -  wyposażenie  go  w  zasilacz  z  certyfikatem  80  Plus 

(Platinum) 

grupa wymogów: karta graficzna – wymóg uzyskania w teście PassMark G3D więcej 

niż 1344 punkty; 

załącznika  nr  2  do  SIWZ  OPZ  oraz  załącznika  nr  6  do  SIWZ  -  Do  formularza 

ofertowego w zakresie komputera PC typ 2 - 

wydajny, grup wymogów: mysz i klawiatura, w 

zakresie, w jakim: 

• 

przedmiotowe  załączniki  są  ze  sobą  wzajemnie  sprzeczne  w  zakresie  w/w  grup 

wymogów dot. komputera PC typ 2 - wydajny; 

• 

załącznik  nr  2 wymóg  dostarczenia myszy  i  klawiatury  tego samego producenta,  co 

komputer. 

Zamawiającemu zarzucono naruszenie przepisów: 

1.  art.  7  ust.  1  PZP  w  zw.  z  art.  100  ust.  4  PZP  w  zw.  z  art.  101a  PZP  p

olegające  na 

wszczęciu  i  prowadzeniu  postępowania,  pomimo  że  Zamawiający  posiada  zawarte  i 

obowiązujące,  niewykonane  w  całości  wcześniejsze  umowy  ramowe  na  dostawę  urządzeń 


tego  samego  rodzaju,  co  objęte  zamówieniem  w  ramach  obecnego  postępowania,  a  tym 

sa

mym sam fakt wszczęcia i prowadzenia postępowania: 

stanowi  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji,  wskutek  dążenia  przez 

Zamawiającego  do  zawierania  kolejnych  umów  ramowych  w  tym  samym  przedmiocie  (na 

dostawy tego samego rodzaju) bez zamiaru ich faktyczn

ej realizacji (udzielenia zamówień na 

urządzenia w ilości takiej, jak objęte umową), 

zmierza  do  obejścia  przepisów  o  umowie  ramowej  (poprzez  poszerzenie  kręgu 

wykonawców realizujących zamówienia na dostawy tego rodzaju, co objęte wcześniejszymi 

umowami ramowymi), 

służy  ograniczeniu  konkurencji  oraz  stanowi  o  nadużyciu  pozycji  dominującej 

Zamawiającego, który przyznaje sobie arbitralne uprawnienie do wyboru kręgu wykonawców, 

spośród  których  będzie  dokonywał  podmiotu  realizującego  określone  dostawy  (poprzez 

stworzenie  mu  warunków  do  jednostronnego  wyboru,  w  ramach  które  z  kilku  zawartych 

odrębnych umów ramowych udzielać będzie danego zamówienia, a tym samym - stworzenie 

po  jego  stronie  możliwości  pozakonkurencyjnego  określania  kręgu  wykonawców,  którzy 

uz

yskają  możliwość  realizacji  zamówień,  stwarzając  nieuczciwą  przewagę  konkurencyjną  i 

nierównowagę stron na korzyść Zamawiającego; 

2. art. 29 ust. 1- 

3 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP polegające na dokonaniu opisu przedmiotu 

zamówienia: 

z  naruszeniem  zasad

y  proporcjonalności  i  w  sposób  mogący  utrudniać  uczciwą 

konkurencję,  postawienia  w  odniesieniu  do  zamawianych  urządzeń  wymogów  co  do  ich 

parametrów  minimalnych  nieznajdujących  uzasadnienia  w  realnych  potrzebach 

Zamawiającego,  zwłaszcza  w  świetle  innych  wymagań  SIWZ,  określenie  wymogów  co  do 

parametrów  zamawianych urządzeń  rozpatrywanych jako  całość  w  sposób dyskryminujący, 

sztucznie zawężający konkurencję, 

w  sposób  faworyzujący  (na  skutek  łącznego  postawienia  wielu  ograniczających 

konkurencję wymogów) jednego producenta (HP); 

w  sposób  nieprecyzyjny  i  niejednoznaczny,  w  tym  zawierający  sprzeczności 

pomiędzy poszczególnymi opublikowanymi dokumentami postępowania  

a  w  efekcie  - 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  którego  całokształt  powoduje 

ogranicz

enie dostępu do udziału w postępowaniu Wykonawcom zainteresowanym udziałem, 

zdolnym  do  zaoferowania  sprzętu  odpowiadającego  uzasadnionym  potrzebom 

Zamawiającego. 

Odwołujący Immitis wnosił o: 

uwzględnienie odwołania w całości, 

nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia prowadzonego postępowania w całości 


LUB 

zmiany  kwestionowanych  postanowień  załącznika  nr  2  do  SIWZ  -  OPZ  w  zakresie 

następujących postanowień: 

2.2.1.  Komputery PC Typ 1- biurowe: 

Płyta Główna powinno być: 

4 gniazda pamięci RAM, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 lub 6x USB 3.0 na tylnym panelu, albo 2 x 

USB 3.0 oraz 4 x USB 2.0, z czego 2 x USB 2.0 zostanie wyprowadzone z dedykowanego 

złącza na płycie głównej na tylnej części obudowy 

1x  Gigabit  Ethernet,  1  x  gniazdo  mikrofonu  lub  line-

in,  1  x  gniazdo  słuchawek  lub  linę  out. 

Płyta  główna  musi  posiadać  funkcje  blokowania  wejścia  do  BIOS  oraz  blokowania  startu 

systemu  operacyjnego,  (gwarantujący  utrzymanie  zapisanego  hasła  nawet  w  przypadku 

odłączenia  wszystkich  źródeł  zasilania  i  podtrzymania  BIOS).  Bios  w  płycie  głównej  musi 

posiadać  funkcje  blokowania/odblokowania  BOOT-owania  stacji  roboczej  z  zewnętrznych 

urządzeń.  Możliwość  ustawienia  portów  USB  w  trybie  "no  BOOT",  czyli  podczas  startu 

komputer  nie  wykrywa  urządzeń  typu  USB,  natomiast  po  uruchomieniu  systemu 

operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość ustawienia hasła na dowolny zamontowany 

w  komputerze  dysk  twardy.  Możliwość  wyłączania  wszystkich  portów  USB,  pojedynczo. 

Wbudowany (wlutowany) układ TPM. 

Funkcja uruchamiania komputera z klawiatury-dedykowany port USB. 

Funkcja pozwalająca na bezpieczne wymazanie danych z zainstalowanego dysku twardego. 

Funkcja przypominająca o wymianie filtra przeciwkurzowego. 

LUB 

4 gniazda pamięci RAM, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 lub 6x USB 3.0 na tylnym panelu albo 2 x 

USB 3.0 oraz 2 x USB 2.0 na tylnym panelu. 1x Gigabit Ethernet, 1 x gniazdo mikrofonu lub 

line-

in, 1 x gniazdo słuchawek lub linę out. 

Płyta  główna  musi  posiadać  funkcje  blokowania  wejścia  do  BIOS  oraz  blokowania  startu 

systemu  operacyjnego,  (gwarantujący  utrzymanie  zapisanego  hasła  nawet  w  przypadku 

odłączenia  wszystkich  źródeł  zasilania  i  podtrzymania  BIOS).  Bios  w  płycie  głównej  musi 

p

osiadać  funkcje  blokowania/odblokowania  BOOT-owania  stacji  roboczej  z  zewnętrznych 

urządzeń.  Możliwość  ustawienia  portów  USB  w  trybie  "no  BOOT",  czyli  podczas  startu 

komputer  nie  wykrywa  urządzeń  typu  USB,  natomiast  po  uruchomieniu  systemu 

operacyjnego por

ty USB są aktywne. Możliwość ustawienia hasła na dowolny zamontowany 

w  komputerze  dysk  twardy.  Możliwość  wyłączania  wszystkich  portów  USB,  pojedynczo. 

Wbudowany (wlutowany) układ TPM. 

Funkcja uruchamiania komputera z klawiatury-dedykowany port USB. 

Funkcja 

pozwalająca na bezpieczne wymazanie danych z zainstalowanego dysku twardego. 

Funkcja przypominająca o wymianie filtra przeciwkurzowego. 


obudowa komputerowa powinno być: 

Typu: mini tower lub SFF, 4 x USB 3.0 oraz 1 x USB 3.0 Typu C na przednim, bocznym lub 

górnym  panelu  w  (wyprowadzone  z  płyty  głównej),  gniazdo  audio,  przycisk  POWER. 

Możliwość  zamontowania  filtra  przeciwkurzowego  na  przodzie  obudowy  -  rozwiązanie 

producenta. 

zasilacz powinno być: 

230V  50Hz,  zasilacz  pozwalający  na  stabilną  pracę  przy  maksymalnym  obciążeniu 

(rozbudowie)  komputera  o  wszystkie  możliwe  karty  rozszerzeń,  posiadający  certyfikat  80 

Plus Platinum. moc 180W, wyposażony w aktywny filtr PFC 

karta graficzna powinno być: 

Zintegrowana  lub  dedykowana,  ze  wsparcie

m  dla  DirectX  12,  OpenGL  4.5,  wyposażona  w 

min. dwa złącza cyfrowe oraz jedno złącze analogowe video. 

Zaoferowana  karta  graficzna  musi  uzyskiwać  w  teście  PassMark  G3D  Mark  wynik  4700 

punktów1344 punkty, wynik zaproponowanej karty graficznej musi znajdować się na stronie 

https://www.videocardbenchmark.net.  

2.2.2.  Komputery PC Typ 2 - wydajne: 

Płyta Główna - powinno być: 

4 gniazda pamięci RAM, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 lub 6x USB 3.0 na tylnym panelu, albo 2 x 

USB 3.0 oraz 4 x USB 2.0. z czego 2 x USB 2.0 zostanie wyprowadzone z dedykowanego 

złącza na płycie głównej na tylnej części obudowy 

1x  Gigabit  Ethernet,  1x  gniazdo  mikrofonu  lub  line-

in,  1  x  gniazdo  słuchawek  lub  linę  out. 

Płyta  główna  musi  posiadać  funkcje  blokowania  wejścia  do  BIOS  oraz  blokowania  startu 

systemu  operacyjnego,  (gwarantujący  utrzymanie  zapisanego  hasła  nawet  w  przypadku 

odłączenia  wszystkich  źródeł  zasilania  i  podtrzymania  BIOS).  Bios  w  płycie  głównej  musi 

posiadać  funkcje  blokowania/odblokowania  BOOT-owania  stacji  roboczej  z  zewnętrznych 

urządzeń.  Możliwość  ustawienia  portów  USB  w  trybie  "no  BOOT",  czyli  podczas  startu 

komputer  nie  wykrywa  urządzeń  typu  USB,  natomiast  po  uruchomieniu  systemu 

operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość ustawienia hasła na dowolny zamontowany 

w  k

omputerze  dysk  twardy.  Możliwość  wyłączania  wszystkich  portów  USB,  pojedynczo. 

Wbudowany (wlutowany) układ TPM. 

Funkcja uruchamiania komputera z klawiatury-dedykowany port USB. 

Funkcja pozwalająca na bezpieczne wymazanie danych z zainstalowanego dysku twardego. 

Funkcja przypominająca o wymianie filtra przeciwkurzowego. 

LUB 

4 gniazda pamięci RAM, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 lub 6x USB 3.0 na tylnym panelu albo 2 x 

USB 3.0 oraz 2 x USB 2.0 na tylnym panelu. 1x Gigabit Ethernet, 1x gniazdo mikrofonu lub 

line-in, 

1 x gniazdo słuchawek lub linę out. 


Płyta  główna  musi  posiadać  funkcje  blokowania  wejścia  do  BIOS  oraz  blokowania  startu 

systemu  operacyjnego,  (gwarantujący  utrzymanie  zapisanego  hasła  nawet  w  przypadku 

odłączenia  wszystkich  źródeł  zasilania  i  podtrzymania  BIOS).  Bios  w  płycie  głównej  musi 

posiadać  funkcje  blokowania/odblokowania  BOOT-owania  stacji  roboczej  z  zewnętrznych 

urządzeń.  Możliwość  ustawienia  portów  USB  w  trybie  "no  BOOT",  czyli  podczas  startu 

komputer  nie  wykrywa  urządzeń  typu  USB,  natomiast  po  uruchomieniu  systemu 

operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość ustawienia hasła na dowolny zamontowany 

w  komputerze  dysk  twardy.  Możliwość  wyłączania  wszystkich  portów  USB,  pojedynczo. 

Wbudowany (wlutowany) układ TPM. 

Funkcja uruchamiania komputera z klawiatury-dedykowany port USB. 

Funkcja pozwalająca na bezpieczne wymazanie danych z zainstalowanego dysku twardego. 

Funkcja przypominająca o wymianie filtra przeciwkurzowego, 

obudowa komputerowa powinno być; 

Typu: mini tower lub SFF, 4 x USB 3.0 oraz 1 x USB -3.0 Typu G na przednim, bocznym lub 

górnym  panelu  w  (wyprowadzone  z  płyty  głównej),  gniazdo  audio,  przycisk  POWER. 

Możliwość  zamontowania  filtra  przeciwkurzowego  na  przodzie  obudowy  -  rozwiązanie 

producenta. 

zasilacz - 

powinno być: 

230V 

50Hz,  zasilacz  pozwalający  na  stabilną  pracę  przy  maksymalnym  obciążeniu 

(rozbudowie)  komputera  o  wszystkie  możliwe  karty  rozszerzeń,  posiadający  certyfikat  80 

Plus Platinum, moc 180W, wyposażony w aktywny filtr PFC 

karta graficzna - 

powinno być: 

Zintegrowana  lub  dedykowana,  ze  wsparciem  dla  DirectX  12,  OpenGL  4.5,  wyposażona  w 

min. dwa złącza cyfrowe oraz jedno złącze analogowe video. 

Zaoferowana  karta  graficzna  musi  uzyskiwać  w  teście  PassMark  G3D  Mark  wynik  4700 

punktów1344 punkty, wynik zaproponowanej karty graficznej musi znajdować się na stronie 

https://www.videocardbenchmark.net. 

mysz - 

powinno być: 

USB,  laserowa  bezprzewodowa  tego  samego  producenta  co-komputer,  2  przyciskowa  z 

rolką (scroll). Załączona podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek. 

klawiatura - 

powinno być: 

bezprzewodowa  tego  samego  producenta  co  komputer,  USB, 

nisko  profilowa,  układ 

QWERTY z wydzielonym blokiem numerycznym. 

Odwołujący Immitis posiada interes we wniesieniu odwołania, jest bowiem podmiotem 

w  pełni  zdolnym  i  realnie  zainteresowanym  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia.  Sposób 

skonstruowania opisu przedmiotu zamówienia jako całości czyni jednak powyższą zdolność 


iluzoryczną  i  uniemożliwia  mu  złożenie  oferty  konkurencyjnej,  skutkując  utratą  możliwości 

zaw

arcia z Zamawiającym umowy na realizację zamówienia. 

Immitis jest więc narażony na poniesienie szkody majątkowej w postaci utraty korzyści, jakie 

osiągnąłby z realizacji uzyskanego ewentualnie zamówienia.  

Termin  na  wniesienie  odwołania  został  zachowany.  Kopia  odwołania  została 

prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości.  

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wyznaczony  do  rozpoznania 

niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje: 

Do  postępowania  odwoławczego  zgłoszenie  przystąpienia  złożyli  następujący 

wykonawcy: 

Intraris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po stronie Zamawiającego; 

NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po stronie Odwołującego

Computex Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, po stronie Odwołującego

MBA System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po stronie Odwołującego

Towarzystwo  Handlowe  Alplast  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  z  siedzibą  w  Niekaninie,  po 

stronie Odwołującego; 

Izba potwierdziła skuteczność przystąpień.  

Odwołujący,  w  dniu  15  czerwca  2020  roku,  przed  wyznaczonym  terminem 

posiedzenia  i  rozprawy  przed  Izbą  na  dzień  15  czerwca  2020  roku  na  godz.  10.00,  złożył 

oświadczenie o wycofaniu odwołania w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało 

złożone przez osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy.  

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie 

oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  postanowił  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  ponieważ  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  uznać 

należy  za  oświadczenie  najdalej  idące  złożone  przez  Stronę,  która  zainicjowała 

postępowanie  odwoławcze.  Złożenie  takiego  oświadczenia  warunkuje  zakończenie 

postępowania  odwoławczego  bez  konieczności  rozpoznawania  zarzutów  i  merytorycznego 

stanowiska  Izby.  Odwołujący  podejmuje  bowiem  decyzję  o  ostatecznym  zaniechaniu 

kontynuowania sporu przed Izbą.  


Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia  

i  rozprawy,  zatem  za  rzecz  Odwołującego  należało  zwrócić  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).  

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………….. 

……………………………. 


wiper-pixel