KIO 57/20 POSTANOWIENIE dnia 23 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  w  dniu  23  stycznia  2020  r.  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego,  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  stycznia 2020  r.  przez  wykonawcę  AbbVie 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

AbbVie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  –  Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę 

produktów  leczniczych,  wyrobów  medycznych  dietetycznych  środków  specjalnego 

przeznaczenia  medycznego,  suplementów  diety,  smoczków  i  artykułów  dla  niemowląt  do 

Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii    pod 

numerem 2019/S 244-599618. 

W  dniu  13  stycznia  2020r.  wykonawca 

AbbVie  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

(dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie wobec opisu przedmiotu zamówienia.  

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 14 

stycznia 2020 r.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zam

awiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  -  w  terminie  przewidzianym  w  ustawie  -  żaden 

wykonawca.  

Pismem  z  dnia  22  stycznia  2020 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w 

której oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając powyższe zważyła, co następuje.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp,  w 

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez o

becności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

W  związku  z  faktem,  że  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca,  a  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu, 

postępowanie odwoławcze - stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 Pzp - należało umorzyć.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018r. poz. 972) jednocześnie orzekając w 

tym  zakresie  o  konieczności  dokonania  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego 

Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący: ……………………………….  


wiper-pixel