KIO 571/20 POSTANOWIENIE dnia 18 czerwca 2020 r.

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 571/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  w  dniu  18  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  16  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  Stołeczne  Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Warszawie 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa 

– Ośrodek Sportu i Rekreacji m st. Warszawy w Dzielnicy Wola 

przy udziale wykonawcy 

Multigrupa sp. z o.o. we Wrocławiu, zgłaszającego przystąpienie 

do post

ępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Stołecznego  Wodnego  Ochotniczego  Pogotowia  Ratunkowego 

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Warszawie kwoty 6.75

0 zł 00 gr (słownie: sześciu 

tysięcy  siedmiuset  pięćdziesięciu  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 571/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  m  st.  Warszawy  w 

Dzielnicy  Wola,  zwane 

dalej  „zamawiającym”,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.), 

zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego 

przedmiotem  jest 

„świadczenie  kompleksowej  usługi  zabezpieczenia  ratowniczego  poprzez 

zapewnienie wykonywania i  nadzoru  nad bezpieczeństwem  osób korzystających z  pływalni 

Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola w 2020 r.”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

19 listopada 2019 r., poz. 624010-N-2019. 

16  marca  2020  r.  wykonawca 

Stołeczne  Wodne  Ochotnicze  Pogotowie  Ratunkowe 

Stowarzyszenie  Kultury  Fizycznej  w  Warszawie,  zwany  dalej 

„odwołującym”,  wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

18  czerwca  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołujący  doręczył  Prezesowi 

Kraj

owej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  W  myśl 

zaś art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w 

wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  Uwzględniając powyższe,  Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada  przepis 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  powołanego  rozporządzenia, 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  7.50,00 

zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przew

odniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel