KIO 570/20 POSTANOWIENIE dnia 30 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski  

po  rozpozna

niu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  postępowania  odwoławczego 

30  marca  2020  r

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej 16 marca 2020 r. 

przez 

wykonawcę: Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie  

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych wraz 

z  umeblowaniem  pomieszczeń  w  ramach  zadania:  „Budynek  ambulatoryjny  –  rozbudowa 

Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej” (nr postępowania 7/2020) 

prowadzonym 

przez  zamawiającego:  Wielkopolskie  Centrum  Onkologii  z  siedzibą 

w Poznaniu 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  ba

nkowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Warbud  S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  18000  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście 

tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Wielkopolskie  Centrum  Onkologii  z  siedzibą  w  Poznaniu  {dalej: 

„Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  {dalej 

również:  „ustawa pzp”  lub  „pzp”} 

w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

na roboty budowlane pn. 

Wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń 

w  ramach  zadania:  „Budynek  ambulatoryjny  –  rozbudowa  Wielkopolskiego  Centrum 

Onkologii  w  kierunku  ul.  Strzeleckiej”  (nr  postępowania  7/2020).  Ogłoszenie  o  tym 

zamówieniu  6  marca  2020  r.  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  nr  2020/S_047  pod  poz.  109846.  Wa

rtość  przedmiotowego  zamówienia 

przekracza kwoty okr

eślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

16 marca 2020 r. Warbud S.A. 

z siedzibą w Warszawie {dalej: „Odwołujący”} wniosła 

w  stosownej  formie  elektronicznej  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie 

od 

treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia {dalej również: „specyfikacja” lub „SIWZ”} dotyczących kryteriów oceny ofert. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 91 ust. 

2c w zw. z art. 7 ust. 1 

– przez ustanowienie kryterium jakości „Doświadczenie kierownictwa 

robót”  (pkt  XIII  SIWZ  oraz  sekcja  II.2.5.  ogłoszenia  o  zamówieniu)  w  sposób  niezwiązany 

przedmiotem  zamówienia  i  nieodnoszący  się  do  jakości  robót  budowlanych,  jak  również 

sposób  naruszający  zasadę  uczciwej  konkurencji,  zasadę  równego  traktowania 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zasadę proporcjonalności.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania  zmiany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  sposobu  oceny 

powyższym  kryterium  w  taki  sposób,  aby  faktycznie  odnosiło  się  ono  do  jakości  robót 

budowalnych,  a  także  było  związane  z  przedmiotem  zamówienia,  np.  dzięki  punktowaniu 

doświadczenia  kadry  kierowniczej  przy  realizacji  robót  podobnych  do  robót  objętych 

przedmiotem  zamówienia  tj.  np.  robót  wykonywanych  na  terenie  funkcjonującego  szpitala 

lub przynajmniej na obiektach kategorii 1264.      

Ponadto  w  uzasadnieniu  sprecyzowano 

powyższą  listę  zarzutów  przez  podanie 

okol

iczności  faktycznych  i  prawnych,  które  według  Odwołującego  uzasadniają  wniesienie 

odwołania. 

19  marca  2020  r. 

wpłynęło  do  Izby  pismo  Odwołującego  zawierające  oświadczenie 

wycofaniu powyższego odwołania i wniosek o umorzenie postępowania odwoławczego. 


W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgo

dnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z tych  względów  –  działając na  podstawie art.  187  ust.  8 oraz  art.  192 ust.  1 zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972)

, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel