KIO 569/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 569/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 27 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu  niejawnym  w dniu 27 maja 2020 r. w 

Warszawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  16  marca 2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwo  Sprzętu 

Ochronnego  „MASKPOL”  S.A.  z  siedzibą  w  Konieczkach,  KREATOR  Sp.  z  o.o.  Sp.k. 

siedzibą  w  Toruniu,  „MODUS”  Przedsiębiorstwo  Odzieżowe  S.A.  z  siedzibą 

Bydgoszczy, Zakład Odzieżowy „MODAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie

postępowaniu prowadzonym przez 3 Regionalną Bazę Logistyczną w Krakowie

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  UNIFEQ 

Europe  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie,  Vestom  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Ostrowi 

Mazowieckiej

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% 

wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 569/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  3  Regionalna  Baza  Logistyczna  w  Krakowie 

  prowadzi  w trybie 

przetargu  ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa 

w latach  2020-

2022  przedmiotów  umundurowania  i  wyekwipowania  –  mundury  polowe

Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 20 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 246-607787. 

W  dn

iu  16  marca  2020  r.  Konsorcjum:  Przedsiębiorstwo  Sprzętu  Ochronnego 

„MASKPOL" S.A., KREATOR Sp. z o.o. Sp.k., „MODUS" Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., 

Zakład  Odzieżowy  „MODAR"  Sp.  z  o.o.  wniosło  odwołanie  wobec  oceny  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  Konsorcjum  UNIFEQ  Europe  Sp.  z  o.o.,  Vestom 

Sp.  z  o.o.  (dalej:  Konsorcjum  UNIFEQ)  i 

zaniechania  żądania  od  Konsorcjum  wyjaśnień 

dotyczących  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających,  że  wykazane  referencjach 

dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego  w  Ogłoszeniu 

zamówieniu,  w  sytuacji,  gdy  złożone  przez  Konsorcjum  oświadczenia  i  dokumenty, 

których mowa w  art.  25 ust.  1 ustawy  Pzp,  budziły  uzasadnione  wątpliwości.  Odwołujący 

zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 26 ust 3 i 4 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp.

W  dniu  26  maja  2020  r.  do  akt  sprawy 

wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze  – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach pos

tępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel