KIO 568/20 POSTANOWIENIE dnia 15 czerwca 2020 roku

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 568/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

Członkowie:   

Monika Szymanowska 

Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  po

siedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  15  czerwca  2020  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

16 marca 2020 roku 

przez Odwołującego - wykonawcę Towarzystwa Handlowego Alpast 

Sp. z o.o. Sp. k. 

z siedzibą w Niekaninie 

w  postępowaniu prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Skarb  Państwa, Komendę Główną 

Policji w Warszawie, z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawców: 

Intraris  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 

NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

Immitis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bydgoszczy,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500zł 

00  gr  (słownie:  trzynastu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

kwoty  uiszczonego  wpisu  na  rzecz  wykonawcy 

Odwołującego  -  Towarzystwa 

Handlowego Alpast Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Niekaninie 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………….. 

……………………………. 


sygn. akt KIO 568/20 

UZASADNIENIE 

Dnia 16 marca 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w Warszawie, na 

podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(t.j.  Dz.U.  z  2019r.,  poz.  1843  ze  zmianami),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  odwołanie  złożył 

wykonawca  Towarzystwo  Handlowe 

Alpast  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Niekaninie 

(dalej „Odwołujący Alplast” lub „Alplast”)  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby 

funkcjonariuszy  i  pracowników  Policji  w  ramach  umowy  ramowej”  prowadzi  Zamawiający: 

Skarb Państwa, Komenda Główna Policji w Warszawa, z siedzibą w Warszawie. Ogłoszenie 

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia 

04/03/2020 pod numerem ogłoszenia 2020/S 045-106139. 

Odwołanie złożono wobec treści SIWZ w zakresie następujących jej postanowień : 

Część  XIV  -  Opis  kryteriów  z  podaniem  ich  znaczenia  i  sposobu  oceny  ofert,  dla 

Komputerów typ 1,2 i 3, pkt. 4 Tabeli K4- certyfikat TCO dla komputera, w zakresie, w jakim 

punkty będą poznawane wyłącznie komputerom posiadającym w/w certyfikat, z pominięciem 

komputerów  posiadających  równoważne  certyfikaty  wystawione  przez  inne  organizacje, 

aniżeli TCO; 

Część  XV  -  Opis  kryteriów  wyłonienia  wykonawcy  w  celu  zawarcia  Umowy 

Wykonawczej, kryteria dla zamówienia wykonawczego obejmującego zakup komputerów lub 

obejmującego  zakup  komputerów  i  monitorów,  dla  Komputerów  typ  1,2  i  3  lub  dla 

Komputerów  typ  1,2  i  3  i  monitorów  LED  Typ  1  i  2,  pkt.  4  Tabeli  K4-  certyfikat  TCO  dla 

komputera  - 

w  zakresie,  w  jakim  punkty  będą  przyznawane  wyłącznie  komputerom 

posiadającym  w/w  certyfikat,  z  pominięciem  komputerów  posiadających  równoważne 

certyfikaty wystawione przez inne orga

nizacje, aniżeli TCO; 

załącznik nr 2 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”), Komputery PC typ 1- 

biurowe, CPV 30213000-5, Parametry Minimalne: 

płyta główna-  w  zakresie,  w jakim  Zamawiający wymaga wyposażenia płyty  głównej 

w: 

3.1.1.  4 gniazda p

amięci RAM 

3.1.2.  2x USB 2.0,4x USB 3.0 lub 6x USB 3.0 na tylnym panelu 

wbudowany  (wlutowany)  układ  TPM,  bez  dopuszczenia  rozwiązania  równoważnego 

w  postaci  modułu  INTEL  PTT  (tzw.  fTPM)  zintegrowanego  na  stałe  z  chipsetem  płyty 

głównej. 


karta  graficzna- 

w  zakresie  wymogu  wyposażenia  jej  w  jedno  złącze  analogowe 

video; 

zasilacz- w zakresie wymogu posiadania przez zasilacz certyfikatu 80 Plus Platinum; 

obudowa komputerowa  - 

w zakresie wymogu wyposażenia obudowy w 4 x USB 3.0 

oraz  1  x  USB 

3.0.  Typu  C  na  przednim,  bocznym  lub  górnym  panelu  w  (wyprowadzone  z 

płyty głównej; 

załącznik nr 2 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”), Komputery PC typ 2- 

wydajne, CPV 30213000-5, Parametry Minimalne: 

płyta główna-  w  zakresie,  w jakim  Zamawiający wymaga wyposażenia płyty  głównej 

w: 

4 gniazda pamięci RAM 

4.1.2.  2x USB 2.0,4xUSB 3.0 lub 6x USB 3.0 na tylnym panelu 

wbudowany  (wlutowany)  układ  TPM,  bez  dopuszczenia  rozwiązania  równoważnego 

w postaci modułu INTEL PTT (tzw. fTPM) zintegrowanego na stałe z chipsetem płyty głównej 

Karta  graficzna- 

w  zakresie  wymogu  wyposażenia  jej  w  jedno  złącze  analogowe 

video; 

zasilacz- w zakresie wymogu posiadania przez zasilacz certyfikatu 80 Plus Platinum; 

obudowa  komputerowa-  w  za

kresie  wymogu  wyposażenia  obudowy  w  4  x  USB  3.0 

oraz  1  x  USB  3.0.  Typu  C  na  przednim,  bocznym  lub  górnym  panelu  w  (wyprowadzone  z 

płyty głównej); 

klawiatura  - 

w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga, by klawiatura pochodziła od 

producenta komputera; 

mysz- 

w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga, by mysz pochodziła od producenta 

komputera. 

Zamawiającemu zarzucono naruszenie: 

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  91  ustawy  Pzp,  polegające  na  określeniu  kryteriów  oceny 

ofert  sprzecznych  z  regułami  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców, 

nieznajdującego  odzwierciedlenia  w  realnych,  uzasadnionych  potrzebach  Zamawiającego  i 

faworyzującego Wykonawców  oferujących  urządzenia  posiadające  certyfikat  jednej  z  wielu 

równoważnych organizacji certyfikujących (TCO) 

art.  29  ust.  1- 

3  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  polegające  na  dokonaniu 

opisu  przedmiotu  zamówienia  z  naruszeniem  zasady  proporcjonalności,  przejrzystości  i  w 

sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję, polegający na: 

a) 

faworyzowaniu 

urządzeń konkretnego producenta; 

b) 

postawieniu  w  stosunku  do  zamawianych  urządzeń  wymogów  nieuzasadnionych 

realnymi  potrzebami  Zamawiającego  i  zbędnych  (w  tym  żądanie  rozwiązań  technicznych 


niemożliwych  do  realnego  wykorzystania  przez  Zamawiającego  wobec  treści  innych 

wymogów minimalnych zawartych w OPZ), zwłaszcza w świetle innych wymagań SIWZ, 

c) 

określenie wymogów w sposób dyskryminujący i ograniczający konkurencję  

Alplast wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i: 

nakazanie  Zamawiającemu  zmiany  kwestionowanych  postanowień  SIWZ  w 

następujący sposób: 

1.1.  Część  XIV  -  Opis  kryteriów  z  podaniem  ich  znaczenia  i  sposobu  oceny  ofert,  dla 

Komputerów typ 1, 2 i 3, pkt. 4 Tabeli K4 - certyfikat TCO dla komputera: 

Lp. 

Nazwa kryterium 

Waga 

Współczynnik  do  wyznaczenia  liczby 

punktów uzyskanej przez Wykonawcę 

Sposób oceny 

Certyfikat  TCO  dla 

Komputera 

lub 

równoważny 

Maksymalizacja 

1.2.  Część  XV  -  Opis  kryteriów  wyłonienia  wykonawcy  w  celu  zawarcia  Umowy 

Wykonawczej, kryteria dla zamówienia wykonawczego obejmującego zakup komputerów lub 

obejmującego  zakup  komputerów  i  monitorów,  Dla  Komputerów  typ  1,2  i  3  lub  dla 

Komputerów typ 1,2 i 3 i Monitorów LED Typ 1 i 2: 

na następujące: 

załącznik nr 2 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”), Komputery PC typ 1- 

biurowe, CPV 30213000-

5, Parametry Minimalne na następujące:  

gniazda pamięci RAM 2 gniazda pamięci RAM, z możliwością rozbudowy do 64 GB RAM. 

USB 

– 2.0, 4x-USB-3.0 lub 6x USB-3.0 na tylnym panelu 6 USB na tylnym panelu, czego; 2 

x usb 2.0 oraz 4 x usb 3.0 (w tym jedno nsb 3.0 typu C. (...) wbudowany (wlutowany) układ 

TPM 

lub moduł INTEL PTT zintegrowany na stałe z chipsetem płyty głównej 

karta graficzna na następujące: 

Zint

egrowana  lub  dedykowana,  ze  wsparciem  dIaDirectX  12,  OpenGL  4.5,  wyposażona  w 

min. dwa złącza cyfrowe oraz jedno złącze analogowe video (...) 

zasilacz na następujące: 

230V  50Hz,  zasilacz  pozwalający  na  stabilną  pracę  przy  maksymalnym  obciążeniu 

(rozbu

dowie)  komputera  o  wszystkie  możliwe  karty  rozszerzeń,  posiadający  certyfikat  80 

Plus Bronze

, moc 180W, wyposażony w aktywny filtr PFC 

Lp. 

Nazwa kryterium 

Waga 

Współczynnik do wyznaczenia liczby 
punktów uzyskanej przez Wykonawcę 

Sposób oceny

Certyfikat TCO dla 

Komputera lub 

równoważny 

Maksymalizacja


obudowa komputerowa na następujące: 

Typu: mini tower lub SFF, 4 x USB 3.0 oraz 1 x USB 3.0 Typu C na przednim, bocznym lub 

górnym  panelu  w  (dedykowanych  złączy  na  płycie  głównej),  gniazdo  audio,  przycisk 

POWER. 

Możliwość  zamontowania  filtra  przeciwkurzowego  na  przodzie  obudowy  -  rozwiązanie 

producenta. 

załącznik nr 2 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”), Komputery PC typ 2- 

wydajne, CPV 30213000-5, Parametry Minimalne: 

2.1. płyta główna na następujące: 

4 gniazda pamięci RAM 2 gniazda pamięci RAM, z możliwością rozbudowy do 64 GB RAM. 

2x USB 2.0; 4x USB 3.0 lub 6x USB 3.0 na tylnym panelu 6 USB na tylnym panelu, czego: 2 

x usb 2.0 oraz 4 x usb 3.0 (w tym jedno usb 3,0 typu C, f...) wbudowany (wlutowany) układ 

TPM 

lub moduł INTEL PTT zintegrowany na stałe z chipsetem płyty głównej. 

Karta graficzna na następujące: 

Zintegrowana  lub  dedykowana,  ze  wsparciem  dla 

DirectX  12,  OpenGL  4.5,  wyposażona  w 

min. dwa złącza cyfrowe oraz jedno złącze analogowe video (...) 

zasilacz na następujące: 

230V  50Hz,  zasilacz  pozwalający  na  stabilną  pracę  przy  maksymalnym  obciążeniu 

(rozbudowie)  komputera  o  wszystkie  możliwe  karty  rozszerzeń,  posiadający  certyfikat  80 

Plus Platinum Bronze, moc 180W, wyposażony w aktywny filtr PFC 

obudowa na następujące: 

Typu: mini tower lub SFF, 4 x USB 3.0 oraz 1 x USB 3.0 Typu C na przednim, bocznym lub 

górnym panelu w (wyprowadzone z płyty głównej dedykowanych złączy na płycie głównej), 

gniazdo audio, przycisk POWER. 

Możliwość  zamontowania  filtra  przeciwkurzowego  na  przodzie  obudowy  -  rozwiązanie 

producenta. 

klawiatura na następujące: 

bezprzewodowa  tego  samego  producenta  co  komputer,  n

isko  profilowa,  układ  QWERTY  z 

wydzielonym blokiem numerycznym 

mysz na następujące: 

laserowa  bezprzewodowa  tego  samego  producenta  co  komputer  2  przyciskowa  z  rolką 

(scroll). Załączona podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek 

Odwołujący Alplast wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania w myśl art. 179 ust. 

1  ustawy  Pzp,  jest  bowiem  podmiotem  zdolnym  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  i 

zainteresowanym  jego wykonaniem.  Konstrukcja OPZ jako  całości  uniemożliwia mu jednak 

realne  złożenie  oferty  konkurencyjnej.  Powyższe  skutkuje  ryzykiem  utraty  możliwości 

zawarcia  z  Zamawiającym  umowy  na  realizację  zamówienia  oraz  poniesieniem  szkody 


majątkowej  -  utraty  korzyści,  jakie  Alplast  osiągnąłby  z  realizacji  uzyskanego  ewentualnie 

zamówienia. 

Termin  na  wnie

sienie  odwołania  został  zachowany.  Kopia  odwołania  została 

prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości.  

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wyznaczony  do  rozpoznania 

niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje: 

Do  postępowania  odwoławczego  zgłoszenie  przystąpienia  złożyli  następujący 

wykonawcy: 

Intraris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po stronie Zamawiającego; 

NTT Technology 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po stronie Odwołującego; 

Immitis Sp. z o.o. z 

siedzibą w Bydgoszczy, po stronie Odwołującego 

Izba potwierdziła skuteczność przystąpień.  

Odwołujący,  w  dniu  15  czerwca  2020  roku,  przed  wyznaczonym  terminem 

posiedzenia  i  rozprawy  przed  Izbą  na  dzień  15  czerwca  2020  roku  na  godz.  10.00,  złożył 

oświadczenie o wycofaniu odwołania w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało 

złożone przez osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy.  

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie 

oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  postanowił  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  ponieważ  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  uznać 

należy  za  oświadczenie  najdalej  idące  złożone  przez  Stronę,  która  zainicjowała 

postępowanie  odwoławcze.  Złożenie  takiego  oświadczenia  warunkuje  zakończenie 

postępowania  odwoławczego  bez  konieczności  rozpoznawania  zarzutów  i  merytorycznego 

stanowiska  Izby.  Odwołujący  podejmuje  bowiem  decyzję  o  ostatecznym  zaniechaniu 

kontynuowania sporu przed Izbą.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia  

i  rozprawy,  zatem  za  rzecz  Odwołującego  należało  zwrócić  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

na rach

unek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu 


pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).  

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………….. 

……………………………. 


wiper-pixel