KIO 567/20 POSTANOWIENIE dnia 31 marca 2020 roku

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 567/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 marca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: Ewa Sikorska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  31  marca  2020  roku  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  16 

marca  2020  roku  przez  wykonawcę  M.  K.  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zespół 

S

zkół w Koniecpolu 

postanawia  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  na  rzecz  M.  K. 

kwoty  

500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej 

równowartość uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

–  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  na  niniejsze  postanowienie,  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 567/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Zespół  Szkół  w  Koniecpolu  –  działając  na  podstawie  przepisów 

ustawy  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

),  zwanej  dalej  „ustawą  P.z.p.”,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publi

cznego,  którego  przedmiotem  jest  wyposażenie  pracowni  szkolnych  w  sprzęt 

komputerowy i biurowy. 

W dniu  16  marca  2020  roku  wykonawca  M.  K. 

(dalej: odwołujący)  wniósł odwołanie 

wobec  opisu  przedmiotu  zamówienia  (załącznik  nr  8  do  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia – s.i.w.z.) w zakresie: pkt 1 Komputer, Lp. 13 BIOS oraz pkt 1 Komputer Lp. 14 

obudowa, który narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a 

wręcz preferujący konkretnego wykonawcę. 

Powyższym  postanowieniom  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

opisującym przedmiot zamówienia, odwołujący zarzucił naruszenie; 

1)  art.  2

9 ust.  2 i  3 w  związku z  art.  7 ust.  1 ustawy  P.z.p.,  polegające na  opisaniu 

przedmiotu zamówienia w taki sposób, że wymogi spełnia wyłącznie komputer dostarczany 

przez  jednego  producenta  tj.  firmę  NTT  System  S.A.,  co  narusza  zasadę  uczciwej 

konkurencji i 

równego traktowania wykonawców poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w 

taki  sposób,  że  spełnienie  wszystkich  wymienionych  wymagań  charakteryzuje  produkty 

dostarczane  tylko  przez  jednego  producenta  (NTT  System  S.A.),  wobec  tego  w  praktyce 

niemożliwe jest zaoferowanie produktu równoważnego, 

2)  art.  29  ust. 

2  i  3  w  związku  z  art.  30  ust.  9  oraz  art.  7  ust.  1  ustawy  P.z.p., 

polegające na wskazaniu w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech dostarczanego 

produktu, które są nieadekwatne dla funkcjonalności i użytkowania przedmiotu zamówienia, 

co  prowadzi  do  utrudnienia  uczciwej  konkurencji  i  ograniczenia  kręgu  wykonawców 

mogących brać udział w postępowaniu. 

Mając  na  względzie  opisane  zarzuty  odwołujący  wniósł  o  zmianę  treści  opisu 

przedmiotu  zamówienia,  co  pozwoli  dostarczyć  komputer  przynajmniej  dwóch  innych 

producentów, nie tylko firmy NTT System S.A. 

Ponadto odwołujący  wniósł  o zasądzenie na  jego rzecz  od  zamawiającego kosztów 

postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  wynagrodzenia  pełnomocnika  według  norm 

przepisanych. 


Pismem  z  dnia  19 

marca  2020  r.  zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu.  

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia 

żaden wykonawca. 

Izba zważyła, co następuje: 

Art.  186  ust

.  2  zd.  pierwsze  ustawy  P.z.p.  stanowi,  iż  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie żaden wykonawca. 

Tym  samym  stwierdzić  należy,  iż  na  skutek  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesiony

ch  w  odwołaniu,  jak  i  okoliczności,  iż  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił 

żaden  wykonawca  Izba  uznała,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186 

ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. 

Rozstrzygając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Izba  uwzględniła 

okoliczność, iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy 

P.z.p.,  orzekając  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na 

rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: …………………………. 


wiper-pixel