KIO 566/20 POSTANOWIENIE dnia 14 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 566/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 14 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu  niejawnym  w dniu 14 maja 2020 r. w 

Warszawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  16  marca  2020  r.  przez  wykonawcę 

PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

przy udziale wykonawców 

1)   Budimex S.A. 

z siedzibą w Warszawie,  

Przedsiębiorstwo  Robót  Wodnych  i  Ekologicznych  „EKO-WOD”  Sp.  z  o.o. 

siedzibą w Świdnicy

z

głaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje zwrot z rach

unku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł  00    gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

wpisu 

od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 566/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki  Wodnej  w  Gliwicach 

  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja jazów odrzańskich na 

odcinku  w  zarządzie  RZGW  Gliwice,  woj.  opolskie  —  etap  Il.  Wartość  zamówienia  jest 

większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie o  zamówieniu opublikowane  zostało  w  Dzienniku Urzędowym  Unii  Europejskiej 

5 marca 2020 r., pod numerem 2020/S 046-107804. 

W  dniu  16  marca  2020  r.  wykonawca  PORR  S.A.  wniósł  odwołanie  wobec 

postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia:  rozdział  7  SIWZ  i  §  3  ust.  2 

Wzoru umo

wy, § 1 ust. 8 Wzoru umowy (część Il SIWZ), § 1 ust. 10 Wzoru umowy, § 13 ust. 

2  Wzoru  umowy,  pkt  1.5  Specyfikacji  Technicznej  ST  450 

–  Część  Ogólna,  pkt  2.1 

Specyfikacji Technicznej ST 450 

– Część Ogólna, pkt 2.5 Specyfikacji Technicznej ST 450 – 

Część  Ogólna,  pkt  3.5.1  Specyfikacji  Technicznej  ST  450  –  Część  Ogólna,  pkt  3.8.5 

Specyfikacji Technicznej ST 450 

– Część Ogólna, pkt 11.4 Specyfikacji Technicznej ST 450 

– Część Ogólna, pkt 1.7 Opisu Przedmiotu Zamówienia dla jazu Dobrzeń (dok. III. l.d OPZ): 

dla  jazu  Groszowice  (dok.  111.1.g  OPZ),  dla  jazu  Krepa  (dok.  Ill.l.k  OPZ),  pkt  1.9  Opisu 

Przedmiotu  Zamówienia  dla  jazu  Dobrzeń  (dok.  iii.  l.d  OPZ).  dla  jazu  Groszowice  (dok. 

111.1.g OPZ). dla jazu Krepa (dok. Ill.l.k OPZ). 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów:  

art.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  31  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  niezałączeniem  do 

dokumentacji  postępowania  decyzji  administracyjnych,  które,  zgodnie  z  dokumentacją 

postępowania (w tym z postanowieniami Wzoru umowy), kształtują zakres przedmiotowy 

zamówienia  i są  wiążące  dla  wykonawców,  co  skutkuje  brakiem  możliwości  ustalenia 

planowanych  kosztów  robót  budowlanych  oraz  przygotowania  oferty,  szczególnie 

zakresie obliczenia ceny oferty, a tym samym, wobec braku możliwości oszacowania 

zakresu ryzyk, prowadzić będzie do złożenia ofert nieporównywalnych;  

2)  art.  353

  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  36  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez 

określenie  nierealnego  terminu  realizacji  zamówienia,  co  w  połączeniu  z  wadliwością 

doku

mentacji  Postępowania  oraz  przerzuceniem  na  wykonawców  wszelkich  ryzyk 

związanych  z wydłużeniem  terminu  realizacji  umowy,  stanowi  o  nadużyciu  zasady 

swobody umów;  

3)  art. 353

 Kc w zw. z art. 140 ust. 1 z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez:  


określenie,  że  w  przypadku  przedłużenia  terminu  realizacji  umowy,  wykonawcy  nie 

będzie  przysługiwało  roszczenie  o  zapłatę  przez  Zamawiającego  kosztów  ogólnych 

(§ 13 ust. 2 Wzoru umowy);  

określenie,  że  obowiązkiem  wykonawcy  w  ramach  umowy  jest  wykonanie  robót 

budowlany

ch,  które  nie  zostały  wyszczególnione  w  Przedmiarze  Robót,  oraz 

Ofercie Wykonawcy i stanowiącym jej część Wycenionym Przedmiarze Robót (§ 1 

ust. 10 Wzoru umowy), gdy zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia 

wynikający z umowy musi być tożsamy z tym, które zawarte jest w ofercie; 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób 

niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców, 

proporcjonalności i przejrzystości. 

W  dniu  12  maja  2020  r.  do 

Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze  – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ust

awy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  18.000  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel