KIO 565/20 Sygn. akt KIO 565/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 565/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 27 maja 2020 r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  16 

marca 2020 r. przez 

odwołującego: BonaSoft Sp. z o. o. Sp. K. ul. Bierutowska 57-59; 51-

317 Wrocław w postępowaniu powadzonym  przez zamawiającego: Uniwersytet Wrocławski 

pl. Uniwersytecki 1; 50-

137 Wrocław 

przy udziale 

przystępującego: American Systems Sp. z o.o. 61-737 Poznań, ul.27 Grudnia 

po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami  postępowania  obciąża  BonaSoft  Sp.  z  o.  o.  Sp.  K.  ul.  Bierutowska  57-59; 

317 Wrocław i: 

zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.500 zł 00 gr (słownie: 

jeden  tysiąc  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  BonaSoft  Sp.  z  o.  o. 

Sp. K. ul. Bierutowska 57-59; 51-

317 Wrocław tytułem wpisu od odwołania 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

BonaSoft  Sp.  z  o.  o.  Sp.  K.  ul.  Bierutowska  57-59;  51-

317  Wrocław  kwotę 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącą 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 


dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 

U z a s a d n i e n i e 


Zamawiający  prowadzi  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  realizację 

zadania,  o  wartości  szacunkowej  powyżej  kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie  art.

11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  pod  nazwą:  Usługa 

programistyczna 

polegająca  na  zaprojektowaniu,  implementacji  i  wdrożeniu  Systemu 

rozszerzającego system USOS/USO Sweb w zakresie obsługi Akademików i hoteli asystenta 

oraz  zakup  urządzeń  wspierających  działanie  Systemu.  Postępowanie  nr  referencyjny 

BZP.242.18.2019.EH  

Numer ogłoszenia TED  z dnia 20.11.2019r. 2019/S 224 - 549 88 79. 

Odwołujący  pismem  z  dnia  27  maja  2020  roku,  złożył  oświadczenie o  cofnięciu  odwołania 

wn

osząc  o  umorzenie  postępowania  i  zwrot  na  rachunek  bankowy  z  którego  dokonano 

wpisu, 90% 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek cofnięcia odwołania i na podstawie art. 187 ust. 

8  zdanie  pierwsze  oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

Prawo zamówień  publicznych,  umorzyła postępowanie odwoławcze  wydając postanowienie 

w sprawie.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia 

P

rezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t. Dz. U. 2018r.  z dnia 7 maja 2018r. poz.972) 

orzekła o dokonaniu zwrotu na 

rzecz odwołującego 90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 9.000,00zł. zaliczając w 

koszty postępowania kwotę 1.500,00zł. z kwoty wpisu 13.500,00 złotych.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 


wiper-pixel