KIO 564/20 POSTANOWIENIE dnia 26 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 564/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  26  maja  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

16  marca  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Przedsiębiorstwo  Sprzętu  Ochronnego  MASKPOL  S.A.,  Kreator  Sp.  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  Sp.  k.,  MODUS  Przedsiębiorstwo  Odzieżowe  S.A.,  Zakład 

Odzieżowy MODAR Sp. z o.o. z siedzibą lidera w Pankach

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  3  Regionalną  Bazę  Logistyczną  

z siedzibą w Krakowie

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  UNIFEQ 

Europe  Sp.  z  o.o.,  VESTOM  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  lidera  w  Warszawie,  zgłaszających 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwo 

Sprzętu 

Ochronnego 

MASKPOL 

S.A., 

Kreator 

Sp. 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  Sp.  k.,  MODUS  Przedsiębiorstwo  Odzieżowe  S.A.,  Zakład 

Odzieżowy  MODAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  lidera w  Pankach  kwoty  13  500  zł  00    gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt: KIO 564/20 

U z a s a d n i e n i e 

3  Regionalna  Baza  Logistyczna  z  siedzibą  w  Krakowie  (dalej:  zamawiający) 

prowadzi  postępowanie  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę  w  latach  2020  

2022  przedmiotów  umundurowania  i  wyekwipowania  -  mundury  potowe  letnie;  nr  sprawy 

13/2020 (dalej „postępowanie”). 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Wartość zamówienia 

przekracza kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W 

tymże  postępowaniu,  w  dniu  16  marca  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwo  Sprzętu  Ochronnego 

MASKPOL  S.A.,  Kreator  Sp.  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.,  MODUS 

Przedsiębiorstwo  Odzieżowe  S.A.,  Zakład  Odzieżowy  MODAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

lidera w Pankach (dalej: o

dwołujący), zostało wniesione odwołanie. 

Zamawiający w dniu 17 marca 2020 r., zgodnie z dyspozycją  art. 185 ust. 1 ustawy 

Pzp, poinformował o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania do wzięcia 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym.  Termin  na  zgłoszenie  przystąpienia,  zgodnie  z  art. 

185  ust.  2  ustawy  Pzp,  upłynął  w  dniu  20  marca  2020  r.  Do  postępowania  odwoławczego 

przystąpili, we wskazanym wyżej terminie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia:  UNIFEQ  Europe  Sp.  z  o.o.,  VESTOM  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  lidera  w 

Warszawie

zgłaszając  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. 

W dniu 25 maja 2020 r. o

dwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania. 

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp, 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Jednocześnie  Izba  postanowiła  o  zwrocie  na  rzecz 

o

dwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

Ze względu na powyższe okoliczności, orzeczono, jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel