KIO 562/20 POSTANOWIENIE dnia 15 czerwca 2020 roku

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 562/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

Członkowie:   

Monika Szymanowska 

Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  p

osiedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  15  czerwca  2020  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

16  marca  2020  roku 

przez  Odwołującego  -  wykonawcę  Computex  Sp.  z  o.o.  

Sp. K. z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Skarb  Państwa, Komendę Główną 

Policji w Warszawie, z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawców: 

Intraris  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 

NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

Immitis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bydgoszczy,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500zł 

00  gr  (słownie:  trzynastu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

kwoty  uiszczonego  wpisu  na  rzecz  wykonawcy  Odwo

łującego  -  Computex  

Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………….. 

……………………………. 


sygn. akt KIO 562/20 

UZASADNIENIE 

Dnia  16  marca  2020  roku  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej  w Warszawie, na 

podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(t.j.  Dz.U.  z  2019r.,  poz.  1843  ze  zmianami),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  odwołanie  złożył 

wykonawca  Computex  Sp.  z  o.o.  Sp.  K

.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  „Odwołujący 

Comp

utex” lub „Computex”)  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby 

funkcjonariuszy  i  pracowników  Policji  w  ramach  umowy  ramowej”  prowadzi  Zamawiający: 

Skarb Państwa, Komenda Główna Policji w Warszawa, z siedzibą w Warszawie. Ogłoszenie 

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia 

04/03/2020 pod numerem ogłoszenia 2020/S 045-106139. 

Odwołujący  Computex  zarzucał  Zamawiającemu  naruszenie  następujących 

przepisów ustawy Pzp:  

1)  art.  7  ust.  1  oraz  art.  100  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  określenie  kryteriów  oceny 

ofert  w  sposób  sprzeczny  z  zasadą  proporcjonalności  oraz  uczciwej  konkurencji,  mogący 

prowadzić do wykorzystania umowy ramowej do ograniczenia konkurencji;  

2) art. 353

 kc w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 100 

ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  ukształtowanie  przesłanek  wypowiedzenia  umowy  ramowej  w 

sposób  sprzeczny  z  zasadami  współżycia  społecznego  i  proporcjonalności  oraz  mogący 

prowadzić do wykorzystania umowy ramowej do ograniczenia konkurencji;  

3)  art.  29  ust.  2  oraz  art.  100  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia zakresie komputerów typ 1 i 2 w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję 

oraz mogący prowadzić do wykorzystania umowy ramowej do ograniczenia konkurencji. 

Odwołujący  Computex  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu dokonania:  

1) zmiany SIWZ 

w zakresie kryteriów oceny ofert dla zawarcia umowy ramowej oraz 

dla  zamówień  wykonawczych,  poprzez  doprowadzenie  do  zróżnicowania  oceny 

poszczególnych typów komputerów oraz monitorów w tych kryteriach, uwzględniającej różne 

parametry tych komputerów  i  monitorów, które  podlegają  ocenie  w  tych kryteriach (dotyczy 

zarzutu nr 1);  

2) zmiany SIWZ poprzez wykreślenie § 9 ust. 1 pkt 4) umowy ramowej;  

3) zmiany SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla komputerów typ 1 i 2 

poprzez  dopuszczenie  możliwości  stosowania  kart  rozszerzających  funkcjonalność 


komputera w zakresie portów USB oraz przejściówek w celu spełnienia wymagań w zakresie 

portów USB. 

Computex  zaznaczył,  że  posiada  interes  w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  

a będące przedmiotem odwołania czynności Zamawiającego wprost skutkują powstaniem po 

jego  stronie  szkody  z  uwagi  na  fakt,  iż  niezgodne  z  ustawą  Pzp  opisanie  przedmiotu 

zamówienia, ukształtowanie kryteriów oceny ofert i warunków umowy prowadzi do istotnego 

utrudnienia a wręcz uniemożliwienia uczestnictwa w postępowaniu w celu zawarcia umowy 

ramowej, ewentualnie uzyskania poszczególnych zamówień wykonawczych objętych umową 

ramową.  

Termin  na  wniesienie  odwołania  został  zachowany.  Kopia  odwołania  została 

prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości.  

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wyznaczony  do  rozpoznania 

niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje: 

Do  postępowania  odwoławczego  zgłoszenie  przystąpienia  złożyli  następujący 

wykonawcy: 

Intraris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po stronie Zamawiającego; 

NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po stronie Odwołującego; 

Immitis Sp. z o.o. Z siedzibą w Bydgoszczy, po stronie Odwołującego 

Izba potwierdziła skuteczność przystąpień.  

Odwołujący,  w  dniu  10  czerwca  2020  roku,  przed  wyznaczonym  terminem 

posiedzenia  i  rozprawy  przed  Izbą  na  dzień  15  czerwca  2020  roku,  złożył  oświadczenie  

o wycofaniu odwołania w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez 

osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy.  

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie 

oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  postanowił  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  ponieważ  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  uznać 

należy  za  oświadczenie  najdalej  idące  złożone  przez  Stronę,  która  zainicjowała 

postępowanie  odwoławcze.  Złożenie  takiego  oświadczenia  warunkuje  zakończenie 

postępowania  odwoławczego  bez  konieczności  rozpoznawania  zarzutów  i  merytorycznego 

stanowiska  Izby.  Odwołujący  podejmuje  bowiem  decyzję  o  ostatecznym  zaniechaniu 

kontynuowania sporu przed Izbą.  


Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia  

i  rozprawy,  zatem  za  rzecz  Odwołującego  należało  zwrócić  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).  

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………….. 

……………………………. 


wiper-pixel