KIO 56/20 WYROK dnia 27 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 56/20 

WYROK 

  z dnia 27 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  23  stycznia  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesioneg

o  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  stycznia  2020  r.  przez 

wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  H.  S.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Zakład  Produkcyjno-Handlowo-Usługowy 

„FALCO”  H.  S.  oraz  D.  C.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Zakład 

Usług Leśnych DAN-WOOD C. D.

postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

– Nadleśnictwo Szczytno

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  D.  D. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D. Usługi Leśne i Rolnicze oraz K. 

D. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Olcha  K.  D.,  zgłaszających 

przyst

ąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka:  

Oddala odwołanie; 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  H.  S.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Zakład 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy „FALCO” H. S. oraz D. C. prowadzącego działalność 

gospodarczą  pod  firmą:  Zakład  Usług  Leśnych  DAN-WOOD  C.  D.  i  zalicza  w poczet 

kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Olsztynie.  

Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  –  Nadleśnictwo 

Szczytno 

  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie 

Nadleśnictwa Szczytno w roku 2020. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8 ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu 

zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  6  listopada  2019  r.  pod 

numerem 2019/S 217-532949. 

W dniu 13 stycznia 2020 r. Konsorcjum: H. S. 

prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą:  Zakład  Produkcyjno-Handlowo-Usługowy  „FALCO”  H.  S.  oraz  D.  C.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Zakład  Usług  Leśnych  DAN-WOOD  C.  D.  wniosło 

odwołanie w  zakresie pakietu II, zarzucając Zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty 

Konsorcjum D. D. 

Usługi Leśne i Rolnicze oraz Olcha K. D., co stanowi art. 89 ust. 1 pkt 2 w 

zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wskazał,  że  3  stycznia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  o  wyborze 

jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  ww.  Konsorcjum.  Zdaniem  Zamawiającego 

oferta ta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert i spełniała wszystkie 

przepisy  ustawy  Pz

p  oraz  warunki  przedstawione  w  SIWZ. W  ocenie  Odwołującego  wybór 

oferty  najkorzystniejszej  nastąpił  z  naruszeniem  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  3 

ustawy Pzp. 

Odwołujący  podał,  że  Zamawiający  w  pkt.  13  ppkt  13.8  SIWZ  dotyczącym  sposobu 

obliczenia 

ceny określił, że: „Przy obliczaniu całkowitej wartości prac Zamawiający wymaga, 

aby stosować jedną uśrednioną stawę w: 

a)  pozyskaniu drewna 

ścinka i wyrób za 1 m3 bez względu na kategorię cięć i wykonywany sortyment, 

zrywce drewna za 1 m3 bez względu na kategorię cięć i odległość, 

b) 

pozostałych pracach z pozyskania oraz w zagospodarowaniu (HOD, OCHRL, OCIHRP. 

UTRZ): 

  w pracach 

ręcznych. 

dyżurach na dostrzegalniach ppoż., 

w pracach transportowych wewnętrznych, 

  w pracach mechanicznych, 


w pracach sprzętem specjalistycznym, za roboczogodzinę lub godzinę pracy sprzętu, 

wynikającą  z  katalogu pracochłonności  lub faktycznego czasu  pracy  (w  zależności 

od wykonywanych prac)”.  

Ponadto  Zamawiający  w  Załączniku  nr  2  do  SIWZ  określił  wzór  kosztorysu 

ofertowego, wg którego miały zostać skalkulowane oferty.  

Odwołujący  podniósł,  że  oferta konsorcjum  D.  D.  Usługi  Leśne  i Rolnicze,  Olcha  K. 

D.

, w kosztorysie ofertowym w zakresie prac ręcznych wymienionych w pkt. 3, 4 i 8 zawierała 

zróżnicowane stawki, tj. odpowiednio 25,00 zł, 24,00 zł i 22,90 zł. Tym samym nie spełniała 

ona  wymogu  określonego  przez  Zamawiającego  w piet  13  ppkt.  13.8  SIWZ.  Oferta  ta  – 

zdaniem  Odwołującego  –  wobec  niespełnienia  wymogów  określonych  w SIWZ  powinna 

zostać odrzucona, czego Zamawiający zaniechał i czym dopuścił się naruszenia art. 89 ust. 

1 pkt. 2 ustawy Pzp. W ocenie Odwołującego Zamawiający dopuścił się również naruszenia 

art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp,  dokonał  bowiem  czynności  wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej 

oferty,  która  nie  spełniała  wymogów  SIWZ  i tym  samym  naruszała  przepisy  ustawy  Pzp. 

Natomiast  oferta  Odwołującego  w  kosztorysie  ofertowym  w  pozycjach  3,  4  i  8  zawierała 

jednakowe, uśrednione stawki dla określonych przez Zamawiającego prac ręcznych tj. 21,00 

zł  i  tym  samym  spełniała  wymogi  SIWZ  Zamawiającego,  w  związku  z  czym  jako 

najkorzystniejsza  i  spełniająca  wszystkie  wymogi  określone  w  przedmiotowym 

postępowaniu, w tym SIWZ oraz w przepisach winna zostać wybrana jako najkorzystniejsza, 

czego Zamawiający wbrew przepisom ustawy Pzp nie uczynił. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum:  D.  D. 

Usługi  Leśne  i  Rolnicze,  Olcha  K.  D.,  jako  niezgodnej  z  treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  alternatywnie:  unieważnienie  umowy  w 

przypadku jej zawarcia przez Zamawiającego. 

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpiło Konsorcjum: 

D.  D.  p

rowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  D.  Usługi  Leśne  i Rolnicze,  K.  D. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Olcha  K.  D.,  wnosząc  o  oddalenie 

odwołania. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska  stron  i  dowody  przedstawione  na  rozprawie,  Izba 

ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 


zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. Izba nie podzieliła 

stanowiska Zamawiającego, że o braku interesu, o którym mowa w ww. przepisie świadczy 

to, że w razie uwzględnienia odwołania również oferta Odwołującego podlegałaby oddaleniu 

z uwagi niepodanie uśrednionej stawki w poz. 3, 10 i 11 kosztorysu. Odnosząc się do tego 

stanowiska  stwierdzić  należy,  że  przewidywania  Zamawiającego  co  do  ewentualnego 

dalszego  przebiegu  postępowania  przetargowego  mają  charakter  hipotetyczny  i  nie  mogą 

stanowić  podstawy  uniemożliwienia  wykonawcy  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej. 

Nie  wiadomo  bowiem,  czy  nawet  gdyby  doszło  do  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  to 

odrzucenie  to  stałoby  się  ostateczne.  Ponadto  ewentualne  unieważnienie  postępowania 

powodu odrzucenia wszystkich ofert może leżeć w interesie Odwołującego. 

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

W punkcie 13 SIWZ Zamawiający określił następujące wytyczne dotyczące sposobu 

obliczenia ceny: 

Wykonawca zobowiązany jest podać w Ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) łączną cenę 

za  wszystkie  pozycje  (prace)  przewidziane  w  Kosztorysie  Ofertowym  (załącznik  nr  2  do 

SIWZ) dla Pakietu, na który składa swoją ofertę. 

Ceny  jednostkowe  za  poszczególne  pozycje  (prace)  wchodzące  w  skład  Pakietu 

powinny  być  podane  na  Kosztorysie  Ofertowym.  Każda  cena  jednostkowa  musi  być  tak 

podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynności, 

której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów 

realizacji  innych  czynności.  Cena  łączna  wynikająca  z  Kosztorysu  Ofertowego  za 

poszczególne  pozycje  (prace)  wchodzące  w  skład  danego  Pakietu  powinna  zostać 

przeniesiona do Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

Oferta (załącznik  nr  1  do  SIWZ)  oraz  Kosztorys  Ofertowy  (załącznik  nr  2  do  SIWZ) 

muszą być wypełnione odrębnie dla każdego Pakietu, na który ofertę składa Wykonawca. 

Cenę  łączną  należy  podać  w  złotych  w  kwocie  brutto  w  odniesieniu  do  całego 

przedmiotu zamówienia dla danego Pakietu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w Kosztorysie 

Ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) zastosowanej stawki podatku VAT.  

Stawkę  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  należy  uwzględnić  w  wysokości 

obowiązującej na dzień składania ofert. 


Określony  w  SIWZ  rzeczowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  oraz  postanowienia 

wynikające  z  wzoru  umowy  załączonego  do  SIWZ  (załącznik  nr  13  do  SIWZ)  stanowią 

podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty. 

Wykonawca,  składając  ofertę,  obowiązany  jest  poinformować  Zamawiającego 

(w Ofercie   

–  załącznik  nr  1  do  SIWZ),  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania 

Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów 

usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

p

rowadzić  do  jego  powstania,  oraz  wskazując  ich  wartość  bez  kwoty  podatku.  Brak 

wskazania w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) informacji, czy wybór oferty będzie 

prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami 

o po

datku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy 

nie  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie 

przepisami o podatku od towarów i usług. 

13.8      Przy  obliczaniu  całkowitej  wartości  prac  Zamawiający  wymaga  aby  stosować  jedną 

uśrednioną stawkę w:  

a)  pozyskaniu drewna  

ścinka i wyrób za 1 m3 bez względu na kategorię cięć i wykonywany sortyment,  

zrywce drewna za 1 m3 bez względu na kategorię cięć i odległość,  

b)  pozostałych  pracach  z  pozyskania  oraz  w  zagospodarowaniu  (HOD,  OCHRL, 

OCHRP, UTRZ):  

w pracach ręcznych, 

dyżurach na dostrzegalniach ppoż.,  

w pracach transportowych wewnętrznych, 

 w pracach mechanicznych,  

w  pracach  sprzętem  specjalistycznym,  za  roboczogodzinę  lub  godzinę  pracy 

sprzętu, wynikającą z katalogu pracochłonności lub faktycznego czasu pracy (w zależności 

od wykonywanych prac).  

W  załączniku  nr  2  do  SIWZ  Zamawiający  określił  wzór  kosztorysu  ofertowego, 

obejmujący następujące pozycje: 

Lp. 

Wyszczególnienie usług i rodzaju prac 

J.m.  

Ilość 

r.) 

Pozyskanie 


Ścinka i wyrób sortymentów 

m

Zrywka drewna 

m

Inne  prace  z  zakresu  pozyskania 
drewna 

Podwóz drewna 

m

Prace ręczne 

rh   

Prace 

sprzętem 

mechanicznym 

rh  

Zagospodarowanie lasu 

Prace ręczne 

rh 

Prace ręczne (zbiór szyszek So, Św, Ol z drzew leżących) 

kg 

Prace podwozowe 

rh 

Podwóz drewna 

m

Grodzenia 

Prace ręczne 

rh 

Prace podwozowe  

rh 

Odśnieżanie dróg leśnych 

rh 

Prace mech. sprz. specjalistycznym (pługi, frezy glebowe i inne) 

rh 

Prace mech. sprz. specjalistycznym 

– rębaki  

rh 

Utrzymanie obiektów małej retencji 

rh 

Zgodnie  z  §  10  ust.  3  wzoru  umowy  (załącznik  nr  13  do  SIWZ),  wynagrodzenie 

należne  Wykonawcy  za  wykonanie  prac  stanowiących  przedmiot  udzielonych  Zleceń 

obliczane będzie na podstawie ilości odebranych prac, według cen jednostkowych podanych 

w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie.  

Stosownie  do  §  11  ust.  2  wzoru  umowy,  wynagrodzenie  stanowić  będzie  iloczyn 

wskazanych  w  Kosztorysie  Ofertowym  zawartym  w  Ofercie  cen  jednostkowych  za 

poszczególne prace oraz ilości wykonanych prac.  


W  załączniku  nr  3.1  do  SIWZ  Zamawiający  określił  rozmiar  prac  według  czynności, 

w załączniku nr 4 do SIWZ – Opis technologii wykonawstwa prac leśnych. 

Przystępujący  złożył  wraz  z  ofertą  kosztorys,  w  którym  w  poz.  3  w  odniesieniu  do 

prac ręcznych podał stawkę 25,00 zł, w poz. 4 stawkę 24,00 zł, a w poz. 8 w odniesieniu do 

prac ręcznych stawkę 22,90 zł. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87 

ust. 2 pkt 3

. Określona tym przepisem przesłanka odrzucenia oferty znajduje zastosowanie 

przypadku  merytorycznej  niezgodności  zaoferowanego  świadczenia  lub  sposobu  jego 

wykonania  z  wymaganiami  wynikającymi  z  SIWZ.  W  ocenie  Izby  przesłanka  taka  nie 

zaistniała w rozpoznawanej sprawie. 

Odwołanie  zostało  oparte  na  tezie,  że  stosownie  do  punktu  13.8  SIWZ  wykonawca 

zobowiązany  był  zaoferować  tę  samą,  uśrednioną  stawkę  za  wszystkie  prace  ręczne, 

określone w punktach 3, 4 i 8 kosztorysu ofertowego. W ocenie Izby twierdzenie takie nie ma 

oparcia w treści SIWZ, a jest wynikiem jej nieuprawnionej interpretacji, z pominięciem innych 

postanowień tego dokumentu oraz specyfiki przedmiotu zamówienia. 

Po pierwsze stwierdzić  należy, że  w postanowieniu punktu 13.8 SIWZ Zamawiający 

nie  podał,  że  wymaga  zaoferowania  tej  samej  stawki  dla  wszystkich  prac  ręcznych,  bez 

względu  na  to  jakiego  elementu  przedmiotu  zamówienia  one  dotyczą.  Wobec  powyższego 

przedmiotowe  postanowienie  powinno  być  interpretowane  z  uwzględnieniem  całokształtu 

postanowień SIWZ i specyfiki kosztorysu, który został przez Zamawiającego przygotowany.  

W  ocenie  Izby  z  przedmiotowego  postanowie

nia  wynika,  że  wymóg  zastosowania 

stawki  uśrednionej  dotyczy  stawki  w  obrębie  wyszczególnionych  przez  Zamawiającego 

pozycji kosztorysowych, co oznacza, że mimo iż obejmują one szereg zróżnicowanych prac, 

nie należy  tych stawek  różnicować,  ale  wycenić  te  prace  według  stawki  uśrednionej.  Tylko 

bowiem  taka  interpretacja  jest  logicznie  uzasadniona  i  uwzględniająca  inne  postanowienia 

SIWZ. 

Zauważyć  należy,  że  kosztorys  ofertowy  został  opracowany  bez  szczegółowego 

rozbicia  poszczególnych  pozycji,  Zamawiający  ujął  w  nim  prace  ręczne  zbiorczo  dla  prac 

z zakresu  pozyskania  oraz  zbiorczo  dla  prac  z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  w  ramach 

których wyodrębnił prace ręczne dotyczące grodzenia. Nie ma wątpliwości, że w zakres ww. 

grup  prac  ręcznych  wchodzą  prace  o  bardzo  zróżnicowanym  charakterze,  szczegółowo 

wyspecyfikowane w załącznikach nr 3.1 i 4 do SIWZ.  


Zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do SIWZ: 

na  prace  ręczne,  o  których  mowa  w  poz.  3  kosztorysu  ofertowego,  składają  się  prace 

wymienione w dziale „pozyskanie” (POZ), grupa czynności „POZ-P” – 4 pozycje; 

na  prace  ręczne,  o  których  mowa  w  poz.  4  kosztorysu  ofertowego,  składają  się  prace 

wymienione w kilkudziesięciu pozycjach załącznika; 

na  prace  ręczne,  o  których  mowa  w  poz.  8  kosztorysu  ofertowego,  składają  się  prace 

wymien

ione w dziale „ochrona lasu” (OCHRL), w trzech grupach czynności „OGRODZN”, 

„O-GRODZR”, „O-GRODZS”, tj. kilkadziesiąt pozycji. 

Zatem  na  daną  pozycję  kosztorysu  określoną  jako  „prace  ręczne”  składają  się 

zróżnicowane  prace  o  różnej  specyfice.  Wobec  braku  rozbicia  pozycji  dotyczących  prac 

ręcznych  na  bardziej  szczegółowe  elementy,  uzasadnione  jest  przyjęcie,  że  intencją 

Zamawiającego  było,  aby  wykonawcy  w tych  grupach  prac  podali  stawkę  uśrednioną,  tj. 

jedn

ą uśrednioną stawkę dla poz. 3, jedną uśrednioną stawkę dla poz. 4 i jedną uśrednioną 

stawk

ę dla poz. 8. Postanowienie punktu 13.8 SIWZ należy więc traktować jako instrukcję co 

do  sposobu  wyceny  pozycji  obejmujących  zróżnicowane  rodzajowo  prace,  a potrzeba 

udzielenia  takich  wytycznych  uzasadniona  jest  brakiem  rozbicia  tych  pozycji  na  bardziej 

szczegółowe. Postanowienie to nie zmienia kosztorysu ofertowego (nie łączy trzech pozycji 

kosztorysu  w  jedną  –  a  do  tego  de  facto  prowadziłaby  interpretacja  prezentowana  przez 

Odwołującego),  ale  wskazuje  na  sposób  obliczenia  stawek  dla  pozycji  w  nich 

przewidzianych.  

Zauważenia  wymaga,  że  zgodnie  z  postanowieniem  punktu  13.2  SIWZ  każda  cena 

jednostkowa  musi  być  tak  podana,  aby  pokrywać  wszelkie  koszty  i  ryzyka  Wykonawcy 

związane  z  realizacją  czynności,  której  dotyczy.  Ww.  postanowienie  zakazuje  doliczania 

kosztów  realizacji  danej  czynności  do  kosztów  realizacji  innych  czynności.  Jednocześnie 

świetle § 10 ust. 3 i § 11 ust. 2 wzoru umowy, wynagrodzenie wykonawcy ma charakter 

kosztorysowy,  zależny  od  zakresu  wykonanych  faktycznie  prac.  Powyższe  oznacza,  że 

uśrednienie  stawki  za  prace  ręczne  w  całym  kosztorysie  prowadziłoby  do  niezgodności 

sposobu jego sporządzenia z punktem 13.2 SIWZ, biorąc bowiem pod uwagę zróżnicowanie 

tych  prac,  zastosowanie  jednej  stawki  prowadzić  by  mogło  do  zakazanego  przenoszenia 

kosztów między pozycjami kosztorysu, a w konsekwencji do tego, że rozliczenie wykonanych 

prac nie odpowiadałoby faktycznie poniesionym kosztom. 

W  związku  z  powyższym  należy  stwierdzić,  że  brak  jest  podstaw  do  uznania  oferty 

Przystępującego za niezgodną z punktem 13.8 SIWZ. 


Wobec  niestwierdzenia  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy, 

odwołanie podlegało oddaleniu. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparc

iu  o  przepisy  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r

. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r.  poz.  972),  stosownie  do  wyniku  postępowania  obciążając  kosztami  postępowania 

Odwołującego. 

Pr

zewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel