KIO 561/20 POSTANOWIENIE dnia 30 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron 30 marca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 16 marca 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

przez 

wykonawcę: MKL BUD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Budowa  budynku  świetlicy 

wiejskiej  wraz  z  zagospodarowani

em  terenu  na  dz.  nr  ew.  916  obr.  Kanie,  gmina  Brwinów 

(nr post

ępowania ZP.271.5.2020) 

prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Brwinów  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  MKL 

BUD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 10000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy 

z

łotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7 dni 

od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Gmina  Brwinów  {dalej:  „Zamawiający”}  prowadzi  na  podstawie ustawy 

z dnia  29  stycznia  2004 r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843) 

{dalej  również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie 

o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane  pn.  Budowa  budynku  świetlicy 

wiejskiej  wraz  z  zagospodarowani

em  terenu  na  dz.  nr  ew.  916  obr.  Kanie,  gmina  Brwinów 

(nr 

postępowania ZP.271.5.2020)Ogłoszenie o tym zamówieniu 16 stycznia 2020 r. zostało 

zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  nr  503268-N-2020.  Wartość 

przedmioto

wego  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

16 marca 2020 r. 

MKL BUD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie {dalej: „Odwołujący”} 

wniósł w stosownej formie elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie 

od zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez D. K. WIG-DAR z Grodziska Mazowieckiego 

{dalej: „Wig-Dar”}, która została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. 

Odwołujący  zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp 

{jeżeli poniżej nie wskazano innych aktów prawnych}: 

1.  Art.  89  ust  1  pkt  7a 

–  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  WIG-DAR,  pomimo  że 

wykonawca  ten 

został  przez  Zamawiającego  wezwany  w  trybie  art.  85  ust  2  pzp 

do 

wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i nie dokonał skutecznego 

przedłużenia związania ofertą z zachowaniem jego ciągłości. 

2.  Art. 90 ust 1a pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 

ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji 

–  przez 

zaniechanie  obligatoryjnego  wezwania  wykonawcy  WIG-

DAR  do  wyjaśnienia  rażąco 

niskiej  ceny,  przy  jednoczesnym  braku  okoliczności  pozwalających  na  zaniechanie 

sformułowania  takiego  wezwania,  a  także  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  WIG-DAR,  pomimo 

że  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3.  Art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust 1 

– przez wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

Unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2.  Odrzucenia oferty wykonawcy WIG-DAR. 

Powtórzenia  oceny  ofert  w  Postępowaniu,  co  ma  spowodować  wybór  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Ponadto  odwołanie  zawiera  uzasadnienie,  w  którym  przedstawiono  okoliczności 


faktyczne i prawne dla sprecyzowania powyższych zarzutów. 

W  piśmie  z  17  marca  2020  r.  Zamawiający  poinformował,  że  17  marca  2020  r. 

przekazał kopię odwołania pozostałym wykonawcom. 

Izba  ustaliła,  że  do  Prezesa  Izby  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia 

do 

postępowania odwoławczego w tej sprawie. 

26 marca 2020 r. 

wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie (datowana na 24 marca 

2020  r.), 

w której Zamawiający oświadczył,  że uwzględnia powyższe odwołanie oraz wnosi 

na podstawie art. 90 ust. 1a pzp o umorzenie postępowania. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  pzp  w  przypadku  uwzgl

ędnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy  przystąpili  do  postępowania odwoławczego po  stronie 

w

ykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje 

powt

arza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wyraził 

wolę uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jednocześnie żaden 

wykonawca 

nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego po jego stronie. 

Izba  zwa

żyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  w  tej  sprawie  konieczne  i  wystarczające  jest  uwzględnienie  przez 

Z

amawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Natomiast  dalsze  czynności, 

które  Zamawiający  faktycznie  już  podjął  lub  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom 

odwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Tym  niemniej  przypomnieć  należy,  że  art.  186  ust.  2  zd. 

drugie  ustawy  pzp  nakazuje  w  takim  przypadku 

Zamawiającemu  w  prowadzonym 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  wykonać,  powtórzyć  lub  unieważnić  czynności 

zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

W

obec  stwierdzenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu,  a  po  jego  stronie  nie  przystąpił  żaden  wykonawca,  Izba  –  działając 


na podstawie  art.  186  ust.  2  w  zw.  z  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  pzp 

–  umorzyła 

postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron tego postępowania. 

Or

zekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy 

art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  pzp 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując 

doko

nanie na rzecz Odwołujących zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 

1  pkt  1  lit.  a  r

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

o

dwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 


wiper-pixel