KIO 560/20 POSTANOWIENIE dnia 15 czerwca 2020 roku

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 560/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

Członkowie:   

Monika Szymanowska 

Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  po

siedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  15  czerwca  2020  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

16  marca  2020  roku 

przez  Odwołującego  -  wykonawcę  NTT  Technology  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Skarb  Państwa, Komendę Główną 

Policji w Warszawie, z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawców: 

Intraris  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 

Co

mputex Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

Towarzystwo  Handlowe  Alplast  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  z 

siedzibą  w  Niekaninie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

Immitis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bydgoszczy,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500zł 

00  gr  (słownie:  trzynastu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

kwoty  uiszczonego  wpisu  na  rzecz  wykonawcy 

Odwołującego  -  NTT  Technology 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………….. 

……………………………. 


sygn. akt KIO 560/20 

UZASADNIENIE 

Dnia 16 marca 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w Warszawie, na 

podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Praw

o  zamówień  publicznych  

(t.j.  Dz.U.  z  2019r.,  poz.  1843  ze  zmianami),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  odwołanie  złożył 

wykonawca NTT Technology 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący NTT” 

lub „NTT”)  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby 

funkcjonariuszy  i  pracowników  Policji  w  ramach  umowy  ramowej”  prowadzi  Zamawiający: 

Skarb Państwa, Komenda Główna Policji w Warszawa, z siedzibą w Warszawie. Ogłoszenie 

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia 

04/03/2020 pod numerem ogłoszenia 2020/S 045-106139. 

Odwołanie dotyczyło: 

rozdziału XIV SIWZ (Opis kryterium wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny 

ofert dla komputerów typ 1, 2, 3) w zakresie kryterium oceny ofert nr 4 „Certyfikat TCO dla 

komputera”,  pkt  7  załącznika  nr  1  do  SIWZ  (formularz  ofertowy)  oraz  pkt  II.2.5  ogłoszenia  

o zamówieniu (kryterium jakości - K4 - certyfikat TCO dla komputera) 

rozdziału  XV  SIWZ  (Opis  kryteriów  wyłonienia  wykonawcy  w  celu  zawarcia  umowy 

wykonawczej)  pkt  1  w  zakresie  kryterium  oceny  ofert  przyjętego  w  celu  zawarcia  umowy 

wykonawczej  - 

kryterium  nr  4  „Certyfikat  TCO  dla  komputera”  oraz  pkt  II.2.5  ogłoszenia  

o zamówieniu (kryterium jakości - K4 - certyfikat TCO dla komputera) 

postanowień  SIWZ  i  ogłoszenia  o  zamówieniu  bez  podziału  na  części  zamówienia 

oraz bez możliwości składania ofert częściowych tj. w szczególności w zakresie: rozdziału IV 

pkt 1, pkt 3 SIWZ (p

rzedmiot zamówienia, niedopuszczenie składania ofert częściowych), pkt 

II.1.6  i  pkt  II.2.4  ogłoszenia  o  zamówieniu  (brak  podziału  na  części,  brak  możliwości 

składania ofert częściowych), 

załącznika nr 2 do SIWZ pkt 1 (opis przedmiotu zamówienia) - dla komputera PC typ 

1 - biurowe: 

a) 

w zakresie wymogów dla zasilacza: „posiadający certyfikat 80 Plus Platinium”, 

b) 

w  zakresie  wymogów  dla  płyty  głównej:  „funkcja  przypominająca  o  wymianie  filtra 

przeciwkurczowego”, 

„funkcja 

pozwalająca 

na 

bezpieczne 

wymazanie 

danych  

z  zainstalowanego  dysku  twardego”,  „funkcja  uruchamiania  komputera  z  klawiatury  - 

dedykowany port USB”; 


c) 

w zakresie wymogów dla obudowy, gdzie obudowa musi posiadać „4 x USB 3.0”, „1x 

USB  3.0  Typu  C  na  przednim,  bocznym  lub  górnym  panelu  w  (wyprowadzone  z  płyty 

głównej)”, „możliwość zamontowania filtra przeciwkurzowego na przodzie obudowy”. 

załącznika nr 2 do siwz pkt 2 (opis przedmiotu zamówienia) - dla komputera PC typ 2 

- typu AIO: 

a) 

w  zakresie  postanowienia  dotyczącego  zasilacza:  „posiadający  certyfikat  80  Plus 

Platinium”, 

b) 

w  zakresie  wymogów  płyty  głównej:  „funkcja  przypominająca  o  wymianie  filtra 

przeciwkurzowego", 

„funkcja 

pozwalająca 

na 

bezpieczne 

wymazanie 

danych  

z  zainstalowanego  dysku  twardego",  „funkcja  uruchamiania  komputera  z  klawiatury  - 

dedykowany port USB"; 

c) 

w  zakresie  wymogów  dla  obudowy  zgodnie,  z  którym  obudowa  musi  posiadać  „4x 

USB 3.0", „1 x USB 3.0 Typu C na przednim, bocznym lub górnym panelu w (wyprowadzone 

z płyty głównej)” „możliwość zamontowania filtra przeciwkurzowego na przodzie obudowy"; 

d)  w zakresie wymogów dla myszy: „laserowa bezprzewodowa tego samego producenta 

co komputer”; 

e) 

w  zakresie  wymogów  dla  klawiatury:  „bezprzewodowa,  tego  samego  producenta,  

co komputer”; 

załącznika nr 2 do siwz pkt 3 (opis przedmiotu zamówienia) - dla komputera PC typ 3 

typu  AIO:  w  zakresie  postanowienia  dotyczącego  klawiatury  i  myszy:  „mysz  i  klawiatura 

tego samego producenta co komputer". 

Odwołujący NTT zarzucał naruszenie: 

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  91  ust.  2d  w  zw.  z  art.  101a  ust.  6 

ustawy  Pzp  poprzez  sformułowanie  w  rozdziale  XIV  SIWZ  kryterium  oceny  ofert  nr  4  - 

Certyfikat  TCO  dla  komputera  oraz  poprzez  sformułowanie  w  rozdziale  XV  pkt  1  SIWZ 

kryterium oceny ofert w celu zawarcia umowy wykonawczej - kryterium nr 4 - certyfikat TCO 

dla komputera oraz poprzez zawarcie tego kryterium w pkt II.2.5 ogłoszenia o zamówieniu, 

podczas  gdy  kryterium  oceny  -  certyfikat  TCO  dla  komputera  - 

narusza  zasadę  uczciwej 

konkurencji i nie może stanowić zgodnego z ustawą Pzp kryterium oceny ofert przyjętego dla 

wyboru  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  ramowej  oraz  kryterium  oceny  ofert  wykonawczych 

przyjętego dla zawarcia umowy wykonawczej, 

art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 w zw. z art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 96 ust. 1 pkt 11 

ustawy Pzp poprzez zaniechanie podzielenia zamówienia na części w zakresie trzech typów 

komputerów  (komputera  PC typ 1, komputera  typ 2  - komputery  wydajne, komputera  typ 3 

typ  All  in  one)  i  dwóch  typów  monitorów  (monitor  led  typ  1,  monitor  typ  led  2)  oraz 

niedopu

szczenie składania ofert  częściowych i  prowadzenie postępowania bez  podziału na 

części łącznie dla wszystkich trzech typów komputerów i dwóch typów monitorów, podczas 


gdy takie prowadzenie postępowania narusza zasadę uczciwej konkurencji i ogranicza liczbę 

podmiotów zdolnych do obiegania się o udzielenie zamówienia,   

art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  wskazany  w  petitum  odwołania,  który  narusza  uczciwą 

konkurencje,  postan

owienia  OPZ  kwestionowane  stanowią  warunki  naruszające  uczciwą 

konkurencję,  w  efekcie  czego  prowadzą  do  nieuzasadnionego  uprzywilejowania  niektórych 

producentów sprzętu komputerowego, eliminując jednocześnie innych. 

Odwołujący NTT wnosił o nakazanie Zamawiającemu: 

usunięcie  z  rozdziału  XIV  SIWZ  kryterium  oceny  ofert  nr  4  -  Certyfikat  TCO  dla 

komputera,  usunięcie  z  rozdziału  XV  SIWZ  kryterium  oceny  ofert  K4  -  Certyfikat  TCO  dla 

komputera  oraz  w  konsekwencji  powyższego  o  usunięcie  z  załączników  do  SIWZ 

pos

tanowień  dotyczących  certyfikatu  TCO,  jako  kryterium  oceny  ofert  dla  zawarcia  umowy 

ramowej oraz dla zawarcia umów wykonawczych na podstawie umowy ramowej, 

usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ dla komputera PC typ 1 - biurowe (załącznik nr 2 

do  SIWZ  pkt 

1)  oraz  dla  komputera  typ  2  (załącznik  nr  2  do  SIWZ  pkt  2)  wymogu  dla 

zasilacza, że musi posiadać certyfikat 80 plus platinium 

Ewentualnie 

o zastąpienie tego wymogu, warunkiem posiadania certyfikatu 80 plus Bronze; 

usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ dla komputera PC typ 1 - biurowe (załącznik nr 2 

do SIWZ pkt 1) oraz dla komputera typ 2 (załącznik nr 1 do SIWZ pkt 2) wymogu dla płyty 

głównej, że musi ona posiadać funkcję przypominającą o wymianie filtra przeciwkurzowego, 

usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ dla komputera PC typ 1 - biurowe (załącznik nr 2 

do SIWZ pkt 1) oraz dla komputera typ 2 (załącznik nr 2 do SIWZ pkt 2) wymogu dla płyty 

głównej,  że  musi  ona  posiadać  funkcję  pozwalającą  na  bezpieczne  wymazanie  danych  

z zainstalowanego dysku twardego, 

usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ dla komputera PC typ 1 - biurowe (załącznik nr 2 

do SIWZ pkt 1) oraz dla komputera typ 2 (załącznik nr 2 do SIWZ pkt 2) wymogu dla płyty 

głównej, że musi ona posiadać funkcję uruchamiania komputera z klawiatury  - dedykowany 

port USB, 

usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ dla komputera PC typ 1 - biurowe (załącznik nr 2 

do  SIWZ  pkt  1)  oraz  dla  komputera  typ  2  (załącznik  nr  2  do  SIWZ  pkt  2)  wymogu  dla 

obudowy,  że  musi  ona  posiadać  „1  x  USB  3.0  Typu  C  na  przednim,  bocznym  lub  górnym 

panelu  w  (wyprowadzone  z  płyty  głównej)"  oraz  musi  zapewniać  możliwość  umieszczenia 

filtra przeciwkurzowego na przodzie obudowy, 

zmianę  postanowienia  dotyczącego  obudowy  w  załączniku  nr  2  do  SIWZ  dla 

komputera  PC  typ  1  - 

biurowe  (załącznik  nr  2  do  SIWZ  pkt  1)  oraz  dla  komputera  typ  2 

(załącznik nr 2 do SIWZ pkt 2) że obudowa musi posiadać 4 x USB 3.0 na postanowienie, że 

obudowa powinna posiadać „2x USB 2.0 i 2x USB 3.0"; 


usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ dla komputera typ 2 - wydajne (załącznik nr 2 do 

SIWZ pkt 2) wymogu dla myszy, że musi mieć tego samego producenta, co komputer, 

usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ dla komputera typ 2 - wydajne (załącznik nr 2 do 

SIWZ pkt 2) wymogu dla klawiatury, że musi mieć tego samego producenta, co komputer, 

usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ dla komputera typ 3 - typ AIO (załącznik nr 2 do 

SIWZ pkt 3) wymogu dla myszy i klawiatury, że muszą one mieć tego samego producenta, 

co komputer, 

zmiany treści SIWZ i OPZ (załącznik nr 2) oraz ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

zapewniający zgodność opisu przedmiotu zamówienia z ustawą Pzp, tj. nakazanie podziału 

zamówienia  na  części  i  dopuszczenie  możliwości  składania  ofert  częściowych/udzielenie 

zamówienia  w  częściach  w  zakresie  odrębnych  części:  Komputer  PC  typ  1  (komputery 

biurowe), Komputer typ 2 (komputery wydajne), Komputer typ 3 - (komputery typu All in one), 

monitory led typ 1, monitory led typ 2. 

Wykonawca  wskazał,  że  przysługuje  mu  interes  w  uzyskaniu  zamówienia 

kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego 

przepisów  ustawy  Pzp.  SIWZ  w  postępowaniu  w  zakresie  OPZ  zawiera  postanowienia 

naruszające  PZP.  Gdyby  SIWZ  została  sporządzona  prawidłowo,  Odwołujący  NTT  miałby 

możliwość  złożenia  oferty  zgodnej  z  SIWZ  i  uzyskania  zamówienia.  Wystarczające  jest 

wskazanie  na  naruszenie  przepisów  prowadzące  do  powstania  hipotetycznej  szkody  

w postaci utrudnienia dostępu do zamówienia lub spowodowania konieczności ubiegania się 

o zamówienie niezgodnie z prawem, w tym zawarcia niezgodnej z przepisami prawa umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  

Termin  na  wniesienie  odwołania  został  zachowany.  Kopia  odwołania  została 

prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości.  

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wyznaczony  do  rozpoznania 

niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje: 

Do  postępowania  odwoławczego  zgłoszenie  przystąpienia  złożyli  następujący 

wykonawcy: 

Intraris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po stronie Zamawiającego; 

Computex Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, po stronie Odwołującego; 

Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Niekaninie, po stronie 

Odwołującego; 

Immitis Sp. z o.o. z 

siedzibą w Bydgoszczy, po stronie Odwołującego 


Izba potwierdziła skuteczność przystąpień.  

Odwołujący,  w  dniu  12  czerwca  2020  roku,  przed  wyznaczonym  terminem 

posiedzenia  i  rozprawy  przed  Izbą  na  dzień  15  czerwca  2020  roku,  złożył  oświadczenie  

o wycofaniu odwołania w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez 

osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy.  

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie 

oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  postanowił  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  ponieważ  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  uznać 

należy  za  oświadczenie  najdalej  idące  złożone  przez  Stronę,  która  zainicjowała 

postępowanie  odwoławcze.  Złożenie  takiego  oświadczenia  warunkuje  zakończenie 

postępowania  odwoławczego  bez  konieczności  rozpoznawania  zarzutów  i  merytorycznego 

stanowiska  Izby.  Odwołujący  podejmuje  bowiem  decyzję  o  ostatecznym  zaniechaniu 

kontynuowania sporu przed Izbą.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uw

zględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia  

i  rozprawy,  zatem  za  rzecz  Odwołującego  należało  zwrócić  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).  

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………….. 

……………………………. 


wiper-pixel