KIO 559/20 POSTANOWIENIE dnia 15 czerwca 2020 roku

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 559/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

Członkowie:   

Monika Szymanowska 

Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  po

siedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  15  czerwca  2020  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

16 marca 2020 roku 

przez Odwołującego - wykonawcę MBA System Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie 

w  postępowaniu prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Skarb  Państwa, Komendę Główną 

Policji w Warszawie, z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawców: 

Intraris  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 

Compute

x Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

NTT  Technology  Sp.  z o.o.  z 

siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego; 

Immitis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bydgoszczy,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500zł 

00  g

r  (słownie:  trzynastu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

kwoty  uiszczonego  wpisu  na  rzecz  wykonawcy 

Odwołującego  -  MBA  System  

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zam

ówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………….. 

……………………………. 


sygn. akt KIO 559/20 

UZASADNIENIE 

Dnia 16 marca 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w Warszawie, na 

podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(t.j. 

Dz.U.  z  2019r.,  poz.  1843  ze  zmianami),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  odwołanie  złożył 

wykonawca 

MBA System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący MBA” lub 

„MBA”)  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczon

ego na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby 

funkcjonariuszy  i  pracowników  Policji  w  ramach  umowy  ramowej”  prowadzi  Zamawiający: 

Skarb Państwa, Komenda Główna Policji w Warszawa, z siedzibą w Warszawie. Ogłoszenie 

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia 

04/03/2020 pod numerem ogłoszenia 2020/S 045-106139. 

Odwołanie złożono wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej „SIWZ”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2  

i  3  do  SIWZ.  Zgodnie  z  Rozdziałem  IV  pkt  3  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert 

częściowych. 

Czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego Odwołujący MBA zarzucał naruszenie: 

a) 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który  utrudnia  uczciwą  konkurencję,  opisanie 

zamówienia w taki sposób, że łącznie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ spełnia 

produkt jednego konkretnego producenta. 

Odwołujący MBA wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

a) 

zmianę treść SIWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania, 

b) 

dokonaną  zmianę  SIWZ  przekazał  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym 

przekazano SIWZ, oraz zamieścił zmianę SIWZ na stronie internetowej, na której SIWZ jest 

udostępniana, 

c) 

przesunął  termin  składania  ofert  o  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie 

zmian w ofertach, z uwzględnieniem postanowień art. 12a ust. 2 ustawy Pzp. 

Odwołujący  MBA  wskazał,  że  jest  wykonawcą,  który  ma  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia  oraz  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego  wskazanych  przepisów  ustawy.  Odwołujący  jest  zainteresowany 

udzieleniem  mu  przedmiotowego  zam

ówienia. W  sytuacji, gdy  postanowienia SIWZ zostały 

sformułowane w sposób sprzeczny z ustawą, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia 

w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję,  preferując  jeden  konkretny  produkt  jednego 


konkretnego  producenta,  Odwołujący  nie  ma  możliwości  złożenia  oferty  spełniającej 

jednocześnie wszystkie wymagania SIWZ.  

Ponadto  Odwołujący  MBA  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów 

ustawy  Pzp  może  ponieść  szkodę.  Gdyby  Zamawiający  postąpił  zgodnie  z  przepisami 

ustawy,  to  pr

awidłowo  sformułowałby  postanowienia  SIWZ,  w  szczególności  w  zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia, faktycznie umożliwiając złożenie oferty spełniającej wszystkie 

wymagania SIWZ. Poprzez kwestionowane w odwołaniu postanowienia SIWZ Zamawiający 

pozbawił  Odwołującego  MBA  możliwości  uzyskania  zamówienia.  W  rezultacie  nie  można 

osiągnąć zysku, który był planowany.  

Termin  na  wniesienie  odwołania  został  zachowany.  Kopia  odwołania  została 

prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości.  

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wyznaczony  do  rozpoznania 

niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje: 

Do  postępowania  odwoławczego  zgłoszenie  przystąpienia  złożyli  następujący 

wykonawcy: 

Intraris Sp. z o.o. z sie

dzibą w Warszawie, po stronie Zamawiającego; 

Computex Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, po stronie Odwołującego; 

NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po stronie Odwołującego; 

Immitis Sp. z o.o. Z siedzibą w Bydgoszczy, po stronie Odwołującego 

Izba potwierdziła skuteczność przystąpień.  

Odwołujący  MBA,  w  dniu  12  czerwca  2020  roku,  przed  wyznaczonym  terminem 

posiedzenia  i  rozprawy  przed  Izbą  na  dzień  15  czerwca  2020  roku,  złożył  oświadczenie  o 

wycofaniu  odwołania  w  całości.  Oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  zostało  złożone  przez 

osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy.  

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie 

oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  postanowił  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  ponieważ  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  uznać 

należy  za  oświadczenie  najdalej  idące  złożone  przez  Stronę,  która  zainicjowała 

postępowanie  odwoławcze.  Złożenie  takiego  oświadczenia  warunkuje  zakończenie 

postępowania  odwoławczego  bez  konieczności  rozpoznawania  zarzutów  i  merytorycznego 

stanowiska  Izby.  Odwołujący  podejmuje  bowiem  decyzję  o  ostatecznym  zaniechaniu 

kontynuowania sporu przed Izbą.  


Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia  

i  rozprawy,  zatem  za  rzecz  Odwołującego  należało  zwrócić  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).  

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………….. 

……………………………. 


wiper-pixel