KIO 557/20 POSTANOWIENIE dnia 7 kwietnia 2020 roku

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 557/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 kwietnia 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: Ewa Sikorska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  7  kwietnia  2020  roku  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  16 

marca  2020  roku  przez  wykonawcę  ALSTAL  Grupa  Budowlana  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzia

lnością  Spółka  komandytowa  w  Jacewie  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

Uniwersytet Łódzki w Łodzi 

postanawia  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  na  rzecz 

ALSTAL  Grupy  Budowlanej 

Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółki 

komandytowej w Jacewie kwoty 20 

000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero 

groszy) 

stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

–  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  na  niniejsze  postanowienie,  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 557/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Uniwersytet  Łódzki  w  Łodzi  –  działając  na  podstawie  przepisów 

ustawy  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

),  zwanej  dalej  „ustawą  P.z.p.”,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publi

cznego, którego przedmiotem jest remont, przebudowa i termomodernizacja budynków 

Centrum Szkoleniowo-

Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 

w Łodzi – etap II. 

W  dniu  16  marca  2020  roku  wykonawca  ALST

AL  Grupa  Budowlana  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Jacewie (dalej: odwołujący) wniósł 

odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy  P.z.p. czynności  zamawiającego podjętych 

oraz zaniechanych 

w postępowaniu, tj. od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej: s.i.w.z.), tj. od 

ukształtowania warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

Czynnościom  i  zaniechaniom  zamawiającego  odwołujący  postawił  następujące 

zarzuty: 

naruszenie  art.  7  ust.  1 

w  związku z art. 29  ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy 

P.z.p. 

poprzez błędne przyjęcie, że zamawiający nie jest zobowiązany do jednoznacznego i 

wyczerpującego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  uwzględniającego  wszystkie  wymagania  i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, 

naruszenie  art.  353

  w  zw.  z  art.  647  kodeksu  cywilnego,  art.  5  K.c.  w  zw.  z 

art.  7  ust.  1  i  w  zw.  z  art.  14  oraz  art.  139  ustawy  P.z.p.,  poprzez  wykorzystanie  pozycji 

dominującej  zamawiającego  i  uprzywilejowanie  pozycji  zamawiającego  wobec  wykonawcy, 

polegające na: 

ustaleniu  zasad  wynagrodzenia,  który  przerzuca  wszystkie  ryzyka  wykonania 

dodatkowych, nieprzewidzianych prac na wykonawcę,    

ustaleniu zasad odbioru końcowego w taki sposób, który umożliwia zamawiającemu 

odmowę odbioru końcowego prac także w przypadku wystąpienia wad nieistotnych. 

Ws

kazując  na  powyższe  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

z

amawiającemu, aby dokonał zmian w s.i.w.z. i jej załącznikach w sposób wskazany przez 

o

dwołującego: 


Pismem  z  dnia  26  marca  2020  r.  zamaw

iający  oświadczył,  że  uwzględnił  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu.  

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia 

żaden wykonawca. 

Izba zważyła, co następuje: 

Art.  186  ust.  2  zd.  pierwsze  ustawy  P.z.p.  stanowi, 

iż  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie żaden wykonawca. 

Tym  samym  stwierdzić  należy,  iż  na  skutek  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu,  jak  i  okoliczności,  iż  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił 

żaden  wykonawca  Izba  uznała,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186 

ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. 

Rozstrzygając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Izba  uwzględniła 

okoliczność, iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy 

P.z.p.,  orzekając  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na 

rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: …………………………. wiper-pixel