KIO 555/20 WYROK dnia 28 maja 2020 r.

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 555/20 

WYROK 

 z dnia 28 maja 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Magdalena Rams  

Protokolant:  

Mikołaj Karaska   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja  2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  w  dniu  16 marca  2020  r.  przez  wykonawcę  PRZP 

Systemu Informatyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Połańcu,  

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę – Miasto Elbląg,  

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  Gminie  –  Miasto  Elbląg 

dokonanie:  (a) 

unieważnienia  czynności  odrzucenie  oferty  wykonawcy  PRZP 

Systemu  Informatyczne  S

p.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Połańcu;  (b)  unieważnienia 

czynność  wyboru  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  PPHU  Computer  - 

Service.pl  jako  oferty  najkorzystniejszej;  (c) 

powtórzenia  czynności  badania  i 

oceny oferty wykonawcy PRZP Systemu Informatyczne Sp. z o.o., z siedzibą w 

Połańcu.  

Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę – Miasto Elbląg i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę tytułem 

wpisu od odwołania; 


zasądza  od  zamawiającego  Gminy  –  Miasta  Elbląg  na  rzecz  wykonawcy  PRZP 

Systemu 

Informatyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Połańcu kwotę 18 600  zł 00 gr 

(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione 

koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy  wyrok  - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący: 

………………………………. 


Sygn. akt: KIO 555/20  

UZASADNIENIE  

W  dniu  16  marca  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  PRZP  Systemy  Informacyjne  Sp.  z  o.o. 

(dalej  „Odwołujący”)  zarzucając 

zamawiającemu Gminie – Miasto Elbląg (dalej „Zamawiający”) naruszenie w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

pn.: 

„Dostawa  sprzętu  komputerowego”,  numer  sprawy  DZP.271.101.2019.AS  (dalej 

postępowanie"): 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

poprzez  odrzucenie  oferty  Odwołującego,  pomimo  że  treść  oferty  Odwołującego 

odpowiada treści SIWZ; 

z  ostrożności  procesowej  -  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z 

naruszeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie poprawienia w 

ofercie  Odwołującego  innej  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ, 

niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, i w konsekwencji naruszenie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego; 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Horyzont  z 

przyczyn  wskazanych  w  niniejszym  odwołaniu,  pomimo  że  treść  tej  oferty  nie 

odpowiada treści SIWZ; 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez 

zaniechanie 

dokonania 

wyboru 

oferty 

Odwołującego 

jako 

najkorzystniejszej oferty. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu,  aby:  (i) 

unieważnił czynność odrzucenia oferty Odwołującego; (ii) unieważnił czynność wyboru oferty 

złożonej przez wykonawcę PPHU Computer - Service.pl B. W. jako oferty najkorzystniejszej; 

(iii) 

powtórzył  czynność  badania  i  oceny  oferty  Odwołującego;  (iv)  w  razie  uznania  przez 

Izbę, że treść oferty Odwołującego faktycznie nie odpowiada treści SIWZ - aby Zamawiający 

poprawił  w  ofercie  Odwołującego  inną  omyłkę  polegającą  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ, 

niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, w sposób wskazany w treści odwołania; (iv) 

odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcę Horyzont z powodu niezgodności jej treści z treścią 

SIWZ,  z  przyczyn  wskazanych  w 

odwołaniu,  w  konsekwencji  dokonał  wyboru  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty. 


Odwołujący  wskazał  odnośnie  zarzutów  dotyczących  oferty  złożonej  przez  wykonawcę 

Horyzont,  że  jakkolwiek  Zamawiający  odrzucił  tą  ofertę  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp,  tj.  z  powodu  niezgodności  jej  treści  z  treścią  SIWZ,  to  jednak  jak  wynika  z 

uzasadnienia  faktycznego  odrzucenia  ww.  oferty  Zamawiający  nie  dostrzegł  i  nie  uczynił 

podstawą odrzucenia wszystkich niezgodności treści ww. oferty z treścią SIWZ. Ponieważ w 

świetle  przyjętych  w  SIWZ  kryteriów  oceny  ofert,  oferta  wykonawcy  Horyzont  jest  ofertą 

najkorzystniejszą  (tj.  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  innych  kryteriów  oceny 

ofert),  nie sposób  wykluczyć,  że  wykonawca Horyzont  wniesie odwołanie wobec czynności 

odrzucenia  jego  oferty  i  skutecznie  podważy  wskazane  przez  Zamawiającego  podstawy 

faktyczne odrzucenia jego oferty. Dlatego konieczne jest, aby odrzucenie oferty wykonawcy 

Horyzont  nastąpiło  z  uwzględnieniem  wszystkich  niezgodności  jej  treści  z  treścią  SIWZ,  w 

tym także niezgodności wskazanych w niniejszym odwołaniu. 

Zarzut  naruszenia 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy Pzp 

poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo że treść oferty Odwołującego 

odpowiada treści SIWZ, Odwołujący wskazał, co następuje: 

W  dniu  6  marca  2020  r. 

Odwołujący  otrzymał  od  Zamawiającego  drogą  elektroniczną 

informację  o  wyborze  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Computer-Service.pl  jako 

najkorzystniejszej  oferty,  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  oraz  o  odrzuceniu  niektórych 

innych  ofert,  w  tym  oferty  wykonawcy  Horyzont.  Zgodnie  z  ww.  informacją  Zamawiający 

odrzucił  ofertę  Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Zamawiający 

podał  następujące  uzasadnienie  faktycznie  odrzucenia  oferty  Odwołującego:  „Zgodnie  z 

zapisami w pkt III 

ppkt 18 SIWZ Zamawiający wymagał, aby Wykonawca w kolumnie „Opis 

oferowanego  sprzętu"  formularza  —  „WYCENA  DOSTAWY",  którego  wzór  stanowi 

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ, podał w przypadku oprogramowania producenta, nazwę wersji i 

parametry  oprogramowania. 

Jednocześnie  zgodnie  z  zapisami  w  pkt  lII  ppkt  19  SIWZ  w 

przypadku  zgodności  oferowanego  oprogramowania  z  parametrami  oprogramowania 

opisanymi przez Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 9 do 

SIWZ,  dopuszczał  zastosowanie  zapisu „zgodnie z  SIWZ"  i  wskazania producenta  i  nazwę 

wersji. 

Wykonawca w złożonej wraz z ofertą WYCENIE DOSTAWY: 

a)  nie  podał  parametrów  zaoferowanego  systemu  operacyjnego  Windows  10  Pro,  ani  nie 

zastosował  zapisu  „zgodnie  z  SIWZ".  Wpisał  jedynie  „64  bit",  co  jest  niewystarczające  i 

uniemożliwia  Zamawiającemu  zweryfikowanie  oprogramowania,  jakie  oferuje  Wykonawca, 

co jest niezgodne z 

wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ,   


b)  nie  podał  parametrów  zaoferowanego  oprogramowania  antywirusowego  Endpoint 

Protection Standard, ani nie zastosował zapisu „zgodnie z SIWZ". Wpisał jedynie „licencja 12 

miesięcy",  co  jest  niewystarczające  i  uniemożliwia  Zamawiającemu  zweryfikowanie 

oprogramowania,  jakie  oferuje  Wykonawca,  co  jest  niezgodne  z  wymaganiami  opisanymi 

przez Zamawiającego w SIWZ." 

W  ocenie  Odwołującego  jak  wynika  z  przytoczonego  powyżej  uzasadnienia  odrzucenia 

oferty niezgodno

ści treści oferty Odwołującego z treścią SIWZ Zamawiający upatruje w tym, 

że Odwołujący: 

aj  nie  podał  parametrów  zaoferowanego  systemu  operacyjnego  Windows  10  Pro,  ani  nie 

zastosował zapisu „zgodnie z SIWZ". Wpisał jedynie „64 bit" (...) 

b)  nie  podał  parametrów  zaoferowanego  oprogramowania  antywirusowego  Endpoint 

Protection Standard, ani nie zastosował zapisu „zgodnie z SIWZ". Wpisał jedynie „licencja 12 

miesięcy" 

Odwołujący  wskazał,  że  stanowisko  Zamawiającego  jest  wewnętrzne  sprzeczne.  Z  jednej 

strony Za

mawiający twierdzi, że Odwołujący nie podał parametrów zaoferowanego systemu 

operacyjnego Windows 10 Pro oraz nie podał parametrów zaoferowanego oprogramowania 

antywirusowego  Endpoint  Protection  Standard.  Z  drugiej  jednak  strony  Zamawiający 

przyznał, że Odwołujący pewne parametry ww. oprogramowania w swojej ofercie podał, tj. w 

przypadku systemu operacyjnego Windows 10 Pro Odwołujący podał: „64 bit", co oznacza, 

że  zaoferował  64  -  bitową  wersję  systemu  Windows  10  Pro,  natomiast  w  przypadku 

oprogramowania an

tywirusowego Endpoint Protection Standard Odwołujący podał: „licencja 

12  miesięcy",  co  oznacza,  że  zaoferował  ww.  oprogramowanie  antywirusowe  z  licencją  na 

aktualizację bazy wirusów na 12 miesięcy. 

Ponadto

, w ocenie Odwołującego, z uzasadnienia faktycznego odrzucenia zdaje się wynikać, 

że  Zamawiający  oczekiwał  od  Odwołującego  podania  jeszcze  jakiś  innych,  bliżej 

nieokreślonych parametrów zaoferowanego oprogramowania. Odwołujący wskazuje zatem i 

p

odkreśla,  że  w  pkt  III  ppkt  18  SIWZ  Zamawiający  ograniczył  się  do  stwierdzenia,  iż: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanego sprzętu" formularza 

„WYCENA  DOSTAWY",  którego  wzór  stanowi  ZAŁĄCZNIK  NR  9  do  SIWZ,  podał 

producenta,  model,  opis  i  parametry  oferowanego  sprzętu  komputerowego,  a  w  przypadku 

oprogramowania  podał  producenta,  nazwę  wersji  i  parametry  oprogramowania”.  Zatem  w 

przypadku  oprogramowania  Zamawiający  wymagał  podania  w  ofercie  producenta,  nazwy 

wersji i parametrów oprogramowania, przy czym Zamawiający w żaden sposób nie dookreślił 

jakich konkretnie parametrów oczekuje w ofercie. W ocenie Odwołującego, w SIWZ próżno 


szukać  wskazania  czy  choćby  sugestii,  że  w  ofertach  wykonawcy  mają  podać  jakąś 

konkretną  listę  parametrów  oprogramowania.  Takiej  listy  parametrów  oprogramowania 

wymaga

nych  do  podania  w  ofercie  Zamawiający  nie  przedstawił  też  w  uzasadnieniu 

faktycznym odrzucenia, co więcej, nie wskazał tam nawet punktu czy postanowienia SIWZ, 

w  którym  taka  lista  miałaby  się  znajdować.  Jest  poza  sporem,  że  we  wskazanym  przez 

Zamawiającego pkt III ppkt 18 SIWZ żadnej listy parametrów oprogramowania wymaganych 

do  podania  w  ofercie  nie  zamieszczono  - 

jest  tam  mowa wyłącznie o bliżej  nieokreślonych 

„parametrach  oprogramowania".  Listy  parametrów  oprogramowania  wymaganych  do 

podania  w  ofercie  ni

e  zawiera  również  wskazany  przez  Zamawiającego  formularz  — 

„WYCENA  DOSTAWY",  którego  wzór  stanowi  ZAŁĄCZNIK  NR  9  do  SIWZ.  W  formularzu 

tym, w kolumnie „Opis oferowanego sprzętu", Zamawiający ograniczył się do wskazania, że 

w przypadku oprogramowania wymaga 

podania przez wykonawcę następujących informacji: 

„System  operacyjny:  producent:  nazwa  wersji:  parametry:  Oprogramowanie  antywirusowe: 

producent: nazwa wersji: 

parametry:" 

Zatem,  w  ocenie  Odwołującego,  także  w  ww.  formularzu  w  żaden  sposób  nie  zostało 

dookreślone przez Zamawiającego jakie konkretnie parametry oprogramowania wykonawcy 

mają podać w swoich ofertach. W ocenie Odwołującego zarzucana jego ofercie niezgodność 

z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ w rzeczywistości nie ma miejsca, 

g

dyż  Zamawiający  nie  zawarł  w  SIWZ  żadnych  wymagań  odnośnie  wymaganej  w  ofercie 

l

isty parametrów oprogramowania, tj. nie określił jakie konkretnie parametry oprogramowania 

muszą zostać podane w ofercie przez wykonawcę. 

Odwołujący  wskazał,  że  wobec  braku  jakichkolwiek  wymagań  SIWZ  odnośnie  listy 

parametrów oprogramowania, które należało podać w ofercie, Odwołujący miał pełne prawo 

przyjąć,  że  Zamawiający  pozostawił  wykonawcom  swobodę  w  wyborze  parametrów 

oprogramowania,  które  można  podać  w  ofercie.  Odwołujący  podał  zatem  te  parametry 

oprogramowania,  które  uznał  za  najbardziej  istotne  z  punktu  widzenia  użytkownika 

oprogramowania, tj.: 

a)  w przypadku systemu operacyjnego 

Windows 10 Pro parametr: „64 bit, oznaczający 

bitową  wersję  systemu  Windows  10  Pro  i  istotny  dla  użytkownika,  gdyż 

system operacyjny Windows 10 Pro występuje w wersji zarówno 64-bitowej jak i w 

wersji 32-bitowej; 

b)  w  przypadku  oprogramowania  antywirusowego  Endpoint  Protection  Standard 

parametr:  „licencja  12  miesięcy",  oznaczający  oprogramowanie  antywirusowe  z 

licencją na 12 miesięcy i istotny dla użytkownika, gdyż informujący o wykupionej 

subskrypcji baz wirusów na okres 12 miesięcy. 


Jeżeli  Zamawiający  oczekiwał  podania  w  ofertach  jakiś  innych,  konkretnych  parametrów 

oprogramowania,  to  powin

ien  to  jasno  i  wyraźnie  wskazać  w  SIWZ,  oczywiście  z 

zaznaczeniem jakie konkretnie parametry wykonawcy mają zamieścić w ofertach. Jest poza 

sporem, że takiego nakazu Zamawiający w SIWZ nie zamieścił. Odwołujący powołał się na 

orzeczenie wyroku SO w Nowym S

ączu z dnia 18 marca 2015 roku, sygn. akt III Ca 70/15, 

wyrok KIO o sygn. akt: KIO 473/14. 

W  ocenie  Odwołującego,  jeżeli  intencją  Zamawiającego  było,  aby  wykonawcy  w  swoich 

ofertach  podali  jakieś  konkretnie  parametry  oprogramowania,  to  Zamawiający  nie  dał  tej 

intencji  wy

starczającego  wyrazu  w  treści  SIWZ  i  nie  może  takiego  niewyrażonego  w  treści 

SIWZ  wymogu  wprowadzać  na  obecnym  etapie  postępowania,  tj.  po  upływie  terminu 

składania  ofert.  Zwłaszcza  za  niedopuszczalne  uznać  należy  odrzucenie  oferty 

Odwołującego z  tego powodu,  że Odwołujący  nie dostosował  się do  niezawartych w  SIWZ 

oczekiwań czy wyobrażeń Zamawiającego dotyczących zawartości oferty. 

Niezależnie  od  powyższego  Odwołujący  wskazał,  że  nie  może  zgodzić  się  z  twierdzeniem 

Zamawiającego,  jakoby  parametry  oprogramowania  podane  przez  Odwołującego  w  ofercie 

uniemożliwiały  Zamawiającemu  zweryfikowanie  oprogramowania,  jakie  oferuje Odwołujący. 

Po  pierwsze,  z  żadnego  punktu  SIWZ  nie  wynika,  że  podane  w  ofercie  parametry 

oprogramowania  miały  służyć  Zamawiającemu  do  „zweryfikowania  oprogramowania” 

(cokolwiek miałoby to oznaczać). W SIWZ próżno szukać choćby sugestii, że Zamawiający 

będzie „weryfikować oprogramowanie" na podstawie parametrów oprogramowania podanych 

w  ofercie  przez  wykonawcę.  Po  drugie,  twierdzenie  Zamawiającego  o  „zweryfikowaniu 

oprogramowania"  na  podstawie  podanych  w  ofercie  parametrów  oprogramowania  nie 

wytrzymuje  konfrontacji  z  brzmieniem  SIWZ.  Otóż  jak  wskazał  sam  Zamawiający  w 

uzasadnieniu faktycznym odrzucenia, w świetle SIWZ w pełni dopuszczalne było niepodanie 

w ofercie żadnych parametrów oprogramowania i ograniczenie się do stwierdzenia: „zgodnie 

z  SIWZ".  Mianowicie  w  pkt  III  ppkt  19 

SIWZ  Zamawiający  wskazał,  że:  „W  przypadku 

zgodności  oferowanego  oprogramowania  z  parametrami  oprogramowania  opisanymi  przez 

Zamawiającego  w  WYCENIE  DOSTAWY  stanowiącej  ZAŁĄCZNIK  NR  9  do  SIWZ, 

dopuszcza  się  zastosowanie  zapisu  „zgodnie  z  SIWZ"  i  wskazania  producenta  i  nazwę 

wersji."  Powstaje  zatem  pytanie,  czy  w  takim  wypadku  Zamawiający  mógłby  ograniczyć 

„zweryfikowanie  oprogramowania"  do  zbadania,  czy  w  ofercie  użyte  zostało  sformułowanie 

„zgodnie z SIWZ"? Odwołującego wskazał, że niezależnie od tego, czy wykonawca podał w 

swojej ofercie parametry oprogramowania (i jakie konkretnie parametry podał), czy też użył 

sformułowania „zgodnie z SIWZ", Zamawiający, znając producenta i wersję zaoferowanego 


oprogramowania, powinien zweryfikować we wszystkich dostępnych źródłach czy faktycznie 

zaoferowane  oprogramowanie,  określone  poprzez  wskazanie  jego  producenta  i  nazwy 

wersji, posiada parametry wskazane przez wykonawcę w ofercie i czy faktycznie jest zgodne 

z SIWZ. W tym celu Zamawiający jak najbardziej może i powinien sięgnąć do „zewnętrznych" 

źródeł  informacji,  np.  do  informacji  podawanych  na  temat  danego  oprogramowania  przez 

jego producenta. 

Odwołujący powołał się na orzeczenie KIO z dnia 20 sierpnia 2019 r., sygn. 

akt KIO 1498/19.  

Ponadto

, w ocenie Odwołującego, w świetle utrwalonego orzecznictwa Izby Zamawiający ma 

prawo  i  obowiązek  weryfikować  prawdziwość  informacji  podawanych  we  wnioskach  i 

ofertach  przez  wykonawców.  Zgodnie  bowiem  z  art.  24  ust  1  pkt  17  ustawy  Pzp 

Zamawiający  ma  obowiązek  wykluczyć  z  postępowania  wykonawcę,  który  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Aby powyższy obowiązek wykonać, Zamawiający 

musi najpierw zbadać, czy informacje podane przez wykonawcę są prawdziwe. Stanowisko 

takie Izba wyraziła w szeregu orzeczeń, w tym m.in. w wyroku z dnia 21 września 2012 r., o 

sygn.  akt:  KIO  1908/12, w  wyroku  KIO  z  dnia  26  stycznia  2011  r.,  sygn.  akt:  KIO  93/11,  w 

wyroku z dnia 28 lutego 2011 r., sygn. akt: KIO 304/11. 

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  nie  bez  powodu  bezwzględnie  wymagał  podania  w 

ofercie  producenta  i  nazwy  wersji  oferowanego  oprogramowania,  tj.  nawet  wtedy,  gdy 

wykonawca, 

opisując zaoferowane oprogramowanie, posłużył się w ofercie sformułowaniem 

„zgodnie  z  SIWZ".  Bezwzględne  wymaganie  informacji  co  do  producenta  i  nazwy  wersji 

oferowanego  oprogramowania  jednoznacznie  wskazuje,  że  to  na  podstawie  tych  właśnie 

informacji Zam

awiający zamierzał weryfikować, czy zaoferowane oprogramowanie faktycznie 

spełnia  wymagania  SIWZ.  W  innym  wypadku  żądanie  tych  informacji  byłoby  pozbawione 

sensu,  skoro  Zamawiający  mógłby  się  ograniczyć  do  sprawdzenia,  czy  wykonawca 

zadeklarował w ofercie, że oferuje oprogramowanie „zgodnie z SiWZ". 

Niezależnie od powyższego Odwołujący podkreślił, że wskazana w jego ofercie przy użyciu 

pełnej  nazwy  handlowej  licencja  oprogramowania  Microsoft  Windows  10  Pro,  wraz  z 

parametrem „64 bit', pozwala na kompletną weryfikację zaoferowanego oprogramowania, tj. 

systemu  operacyjnego.  Identycznie  rzecz  się  ma  z  zaoferowanym  przez  Odwołującego 

oprogramowaniem antywirusowym. Odwołujący w swojej ofercie jasno i wyraźnie wskazał, iż 

oferuje oprogramowanie ESET Endpoint Prot

ection Standard, oraz dodatkowo dookreślił, że 

w  tym  przypadku  oferuje:  „licencja  12  miesięcy".  Zatem  Zamawiający  z  chwilą  zapoznania 


się  z  ofertą  Odwołującego  nabył  pełną  wiedzę  na  temat  producenta  oraz  nazwy 

zaoferowanego  oprogramowania,  zarówno  systemu  operacyjnego  jak  i  oprogramowania 

antywirusowego.  Podane  parametry  miały  na  celu  dokładne  dookreślenie  architektury 

oprogramowania  w  przypadku  oprogramowania  Windows  10  Pro  oraz  długości  trwania 

licencji w przypadku oprogramowania antywirusowego. 

Odwołujący raz jeszcze podkreślił, że podane przez niego nazwy producentów oraz nazwy 

wersji 

oprogramowania 

umożliwiają 

Zamawiającemu 

szczegółowa 

weryfikację 

zaoferowanych programów i sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami SIWZ. Nie sposób 

też  nie  zauważyć,  że  zaoferowane  oprogramowanie  (zarówno  system  operacyjny  jak  i 

oprogramowanie antywirusowe) jest oprogramowaniem zamkniętym, tj. gotowym produktem 

dostarczanym  przez  jego  producenta.  Zarówno  Microsoft  Windows  10  Pro  jak  i  ESET 

Endpoint  Protection  Standard  to  ty

powe  przykłady  tzw.  oprogramowania  z  półki  (ang,  Off-

the-

shelf  software),  czyli  oprogramowania  stanowiącego  produkt  wytworzony  na  szeroki 

rynek,  tj.  dl

a  dużej  liczby  klientów,  które  jest  dostarczane  wielu  klientom  w  identycznej 

postaci.  Podkreślić  trzeba,  że  w  przypadku  zaoferowanego  przez  Odwołującego 

oprogramowania  nie  jest  możliwa  zmiana  jego  parametrów  ani  przez  Odwołującego,  ani 

przez  jakikolwiek  inny  podmiot,  nie  istnieje  więc  możliwość,  że  zaoferowane  przez 

Odwołującego oprogramowanie nie jest identyczne w stosunku do produktu wprowadzonego 

na rynek przez jego producenta. 

W ocenie Odwołującego, mając na uwadze powyższe, Zamawiający mógł bez najmniejszego 

trudu  zweryfikować  zgodność  oprogramowania  zaoferowanego  przez  Odwołującego 

(zarówno  systemu  operacyjnego  jak  i  oprogramowania  antywirusowego)  z  wymaganiami 

SIWZ  na  kilka  sposobów,  takich  jak  skorzystanie  z  ogólnodostępnych  specyfikacji 

technicznych,  umów  licencyjnych,  poprzez  zapytanie  skierowane  do  producenta  lub 

dystrybutora  oprogramowania  lub  wezw

anie  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień.  Tym 

samym, 

twierdzenia  Zamawiającego,  jakoby  niepodanie  przez  Odwołującego  parametrów 

zaoferowanego  systemu  operacyjnego  Windows  10  Pro  oraz  niezastosowanie  zapisu 

„zgodnie  z  SIWZ"  było  niewystarczające  i  uniemożliwiało  Zamawiającemu  zweryfikowanie 

oprogramowania, trudno oceniać inaczej niż jako  niepoważne. Z postanowień SIWZ wynika 

bowiem  w  sposób  niebudzący  wątpliwości,  że  Zamawiający  doskonale  zna  parametry 

zaoferowanego  przez  Odwołującego  systemu  operacyjnego,  ponieważ  z  niego  korzysta. 

Mianowicie  w  pkt  III.,  ppkt.  4.1.  1)  SIWZ,  opisując  swoje  wymagania  wobec  systemu 

operacyjnego, Zamawiający wskazał, że: „System operacyjny klasy PC, który musi spełniać 

następujące  wymagania  poprzez  wbudowane  mechanizmy,  bez  użycia  dodatkowych 

aplikacji: 


zgodny  z  systemem  komputerowym  Zamawiającego  tzn.  możliwość  uruchamiania 

posiadanego  przez  Zamawiającego  oprogramowania,  które  jest  aktualnie  używane 

na systemach Windows od wersjiXP do wersji Windows 10 (PL, 32/64 bity)". 

Zamawi

ający zatem niejako „z urzędu" ma informacje na temat parametrów zaoferowanego 

przez Odwołującego systemu operacyjnego Windows 10 Pro w wersji 64- bitowej i także na 

tej podstawie mógł bez trudu ustalić, iż system ten spełnia wszystkie wymagania określone w 

SIWZ. 

Odnośnie  postawionego  z  ostrożności  procesowej  zarzutu  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy 

Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

poprawienia  w  ofercie  Odwołującego  innej  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  z 

SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty, i w konsekwencji naruszenie art. 89 

ust.  1 pkt  2 ustawy  Pzp poprzez  odrzucenie oferty  Odwołującego,  Odwołujący  wskazał,  że 

stawia powyższy zarzut wyłącznie z ostrożności procesowej i wyłącznie na wypadek gdyby 

Izba uznała, że treść oferty Odwołującego faktycznie nie odpowiada treści SIWZ. W ocenie 

Odwołującego  nie  ma  niezgodności  pomiędzy  treścią  jego  oferty  a  treścią  SIWZ,  co 

Odwołujący  wykazał powyżej. Jeśli jednak Izba uznałaby, że niezgodność taka istnieje i że 

Zamawiający zasadnie zarzucił Odwołującemu, że ten: 

a) 

nie podał parametrów zaoferowanego systemu operacyjnego Windows 10 Pro ani nie 

zasto

sował zapisu „zgodnie z SIWZ”; 

b) 

nie  podał  parametrów  zaoferowanego  oprogramowania  antywirusowego  Endpoint 

Protection Standard ani nie za

stosował zapisu „zgodnie z SIWZ”, 

to  Odwołujący  wskazuje  i  podkreśla,  że  powyższa  niezgodność  może  zostać  usunięta  na 

po

dstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, czyli poprzez poprawienie w ofercie Odwołującego 

innej  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  niepowodującej  istotnych zmian  w 

treści  oferty,  którą  Zamawiający  mógł  i  powinien  poprawić.  W  konsekwencji  wystąpienie   

powyższej  omyłki  nie  uprawniało  Zamawiającego  do  odrzucenia  oferty  Odwołującego  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. O powyższym przesądzają następujące względy. 

Odwołujący powołał się na orzeczenie KIO z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. akt KIO 105/17. 

W  ocenie  Odwołującego  w  niniejszej  sprawie  spełnione  są  wszystkie  warunki 

dopuszczalności  poprawienia  innej  omyłki,  wskazane  w  przytoczonym  powyżej  wyroku.  O 

tym, że poprawienie omyłki w ofercie Odwołującego jest dopuszczalne, gdyż nie spowoduje 

istotnych  zmian  w  treści  oferty  Odwołującego,  rozstrzyga  szereg  względów.  Przede 


wszystkim  wskazać  trzeba,  że  Zamawiający  nie  zarzucił  Odwołującemu,  iż  zaoferowane 

przez  niego  oprogramowanie  (system  operacyjny  i  oprogramowanie  antywirusowe)  nie 

spełniają wymagań opisanych w pkt III ppkt 4. SIWZ. Jest to zrozumiałe o tyle, że zarówno 

zaoferowany  przez  Odwołującego  system  operacyjny  jak  i  oprogramowanie  antywirusowe 

wszystkie wskazane w SIWZ wymagania spełniają. Z uzasadnienia faktycznego odrzucenia 

wyn

ika w sposób niebudzący wątpliwości, że przyczyna odrzucenia oferty Odwołującego był 

wyłącznie  brak  informacji  w  ofercie  a  nie  zaoferowanie  oprogramowania  niespełniającego 

wymagań  Zamawiającego.  Ponadto,  jak  wskazał  sam  Zamawiający  w  uzasadnieniu 

faktyczny

m odrzucenia, w świetle postanowień SIWZ w pełni dopuszczalne było niepodanie 

w ofercie żadnych parametrów oprogramowania i ograniczenie się do stwierdzenia: „zgodnie 

z  SIWZ".  Mianowicie  w  pkt  III.  ppkt  19 

SIWZ  Zamawiający  stwierdził,  że:  „W  przypadku 

zgod

ności  oferowanego  oprogramowania  z  parametrami  oprogramowania  opisanymi  przez 

Zamawiającego  w  WYCENIE  DOSTAWY  stanowiącej  ZAŁĄCZNIK  NR  9  do  SIWZ, 

dopuszcza  się  zastosowanie  zapisu  „zgodnie  z  SIWZ"  i  wskazania  producenta  i  nazwę 

wersji."  Odwołujący  wskazuje  i  podkreśla,  że  w  przypadku  zaoferowanego  przez  niego 

oprogramowania  (systemu    operacyjnego  i  oprogramowania  antywirusowego)  powyższe 

postanowienie  SIWZ  znajduje  zastosowanie  w  całej  rozciągłości,  gdyż  zaoferowane  przez 

Odwołującego  oprogramowanie  jest  zgodne  z  parametrami  oprogramowania  opisanymi 

przez  Zamawiającego  w  WYCENIE  DOSTAWY,  stanowiącej  ZAŁĄCZNIK  NR  9  do  SIWZ. 

Zatem  Odwołujący  mógłby  się  ograniczyć  do  wskazania  w  swojej  ofercie,  że  oferuje 

oprogramowanie  „zgodnie  z  SIWZ”,  oraz  do  wskazania  producenta  i  nazwy  wersji.  Innymi 

słowy  Odwołujący  nie  miał  obowiązku  podawać  w  swojej  ofercie  parametrów  oferowanego 

oprogramowania  (

pomijając  tutaj  kwestię  jakie  konkretnie  miałby  podać  parametry)  a 

niezgodność  pomiędzy  treścią  jego  oferty  a  treścią  SIWZ  sprowadza  się  do  braku 

stwierdzenia „zgodnie z SIWZ". W ocenie Odwołującego nie ma wątpliwości, że poprawienie 

oferty  Odwołującego  poprzez  uzupełnienie  jej  o  powyższe  stwierdzenie  nie  spowoduje  nie 

tylko  istotnej  zmiany  treści  oferty  Odwołującego,  ale  w  ogóle  żadnej  merytorycznej  zmiany 

oferty  Odwołującego.  Przedmiotem  oferty  Odwołującego  pozostanie  to  samo 

oprogramowanie  (system  operacyjny  i  oprogramowanie  antywirusowe),  co  wskazane  w 

ofercie  od  momentu  jej  złożenia  Zamawiającemu.  W  żaden  sposób  nie  zmienią  się  też 

parametry  zaoferowanego  oprogramowania.  Jak  to  już  bowiem  wskazano  powyżej 

zaoferowane  przez  Odwołującego  oprogramowanie  (zarówno  system  operacyjny  jak  i 

oprogramowanie antywirusowe) jest oprogramowaniem zamkniętym, tj. gotowym produktem 

dostarczanym 

przez  jego  producenta.  Zarówno  Microsoft  Windows  10  Pro  jak  i  ESET 

Endpoint  Protection  Standard  to  typowe  przykłady  tzw.  oprogramowania  z  półki  (ang.  Off-

the-

shelf  software),  czyli  oprogramowania  stanowiącego  produkt  wytworzony  na  szeroki 

rynek,  tj.  dla  d

użej  liczby  klientów,  które  jest  dostarczane  wielu  klientom  w  identycznej 


postaci. 

Odwołujący  podkreślił,  że  w  przypadku  zaoferowanego  przez  Odwołującego 

oprogramowania  nie  jest  możliwa  zmiana  jego  parametrów  ani  przez  Odwołującego,  ani 

przez  jakikolwiek  i

nny  podmiot,  nie  istnieje  więc  możliwość,  że  zaoferowane  przez 

Odwołującego oprogramowanie nie jest identyczne w stosunku do produktu wprowadzonego 

na rynek przez jego producenta. 

W świetle  powyższego poprawienie popełnionej  przez  Odwołującego omyłki  jak  najbardziej 

będzie  się  mieścić  w  granicach  zastosowania  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Odwołujący 

podkreślił,  że  poprawienie  omyłki  w  jego  ofercie  nie  będzie  stanowić  wytworzenia  zupełnie 

odmiennego,  nowego  oświadczenia  woli  wykonawcy,  np.  w  przedmiocie  oferowanego 

świadczenia, czy dowolnego wypełnienia go dodatkową treścią, co do której zamawiający nie 

posiada żadnych danych i informacji (vide wyrok KIO z dnia 30 czerwca 2010 r. o sygn. akt 

KIO  1127/10,  wyrok  KIO  z  dnia  8  stycznia  2013  r.  o  sygn.  akt  KIO  2813/12).  W 

rzeczywistości  oferta  Odwołującego  w  żaden  sposób  się  nie  zmieni,  gdyż  nie  ma  żadnych 

wątpliwości,  że  zaoferowane  przez  Odwołującego  oprogramowanie  (system  operacyjny  i 

oprogramowanie antywirusowe) posiada parametry „zgodnie z SIWZ" a Odwołujący jedynie 

nie  stwierdził  tego  wprost  w  swojej  ofercie.  Zatem  uzupełnienie  oferty  Odwołującego  o 

powyższą  informację  w  żaden  sposób  treści  tej  oferty  nie  zmieni  -  przedmiotem  oferty 

Odwołującego pozostanie to samo oprogramowanie o tych samych parametrach. 

N

a marginesie Odwołujący wskazał, że w uzasadnieniu faktycznym odrzucenia Zamawiający 

zdawkowo stwierdził, iż: „ Wskazane braki w ofercie Wykonawcy nie stanowią innych omyłek 

polegających  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia, 

niepowodujących  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  o  których  mowa  w  art.  87  ust  2  pkt  3) 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  wobec  powyższego  nie  mogą  być  przez 

Zamawiającego  poprawione".  Zamawiający  jednak  w  żaden  sposób  nie  uzasadnił  swojego 

stanowiska 

ani  nawet  nie  wyjaśnił  dlaczego  braku  pewnych  informacji  w  ofercie 

Odwołującego rzekomo nie można uznać  za inną omyłkę w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy  Pzp.  W  ocenie  Odwołującego  jest  dokładnie  na  odwrót,  co  Odwołujący  wykazał 

powyżej.  Tym  samym  Odwołujący  wnosi  o  nakazanie  Zamawiającemu,  aby  Zamawiający 

poprawił  w  ofercie  Odwołującego  inną  omyłkę  polegającą  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ, 

niepowodującą  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  poprzez  dopisanie  w  formularzu  — 

„WYCENA  DOSTAWY",  w  kolumnie  „Opis  oferowanego  sprzętu",  przy  parametrach 

zaoferowanego  przez  Odwołującego  systemu  operacyjnego  i  oprogramowania 

antywirusowego sformułowania: „zgodnie z SIWZ". 

Odwołujący  zauważył,  że  nie  będzie  dopuszczalne  „uzupełnienie"  przez  Zamawiającego 

uzasadnienia 

faktycznego odrzucenia oferty Odwołującego poprzez wskazanie dodatkowych 


okoliczności  uzasadniających  odrzucenie  oferty  w  odpowiedzi  na  odwołanie  czy  w  trakcie 

rozprawy  przez  Krajową  Izbą  Odwoławczą.  Wszystkie  informacje  w  tym  zakresie  winny 

zostać  podane  przez  Zamawiającego  w  piśmie  informującym  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego.  Powyższe  stanowisko  Izba  wyraziła  wielokrotnie,  m.in.  w  wyroku  z  dnia  21 

września 2017 r. sygn. akt KIO 1857/17. Zamawiający jest związany podanymi przez siebie 

podstawami odrzuce

nia oferty Odwołującego, zarówno prawnymi jak i faktycznymi. Dlatego 

już  teraz  Odwołujący  wnosi  o  pominięcie  przez  Izbę  jakiegokolwiek  uzasadnienia 

faktycznego  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  które  wykraczałby  poza  to,  co  Zamawiający 

stwierdził w przekazanej Odwołującemu w dniu 6 marca 2020 r. informacji o wyborze oferty 

złożonej  przez  wykonawcę  Computer-Service.pl  jako  najkorzystniejszej  oferty  oraz  o 

odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  jeżeli  Zamawiający  takie  uzasadnienie  usiłowałby 

przedstawić czy to w odpowiedzi na odwołanie czy też w trakcie rozprawy przed Izbą. Jest 

bowiem poza sporem, że wyczerpujące, jednoznaczne i precyzyjne uzasadnienie odrzucenia 

oferty  Odwołującego  powinno  zostać  podane  Odwołującemu  zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  3 

ustawy Pzp w ramach 

uzasadnienia tej czynności. 

W ocenie Odwołującego  rozpatrzenie przez  Izbę  ewentualnego dodatkowego uzasadnienia 

faktycznego  będzie  niemożliwe  także  z  tego  względu,  że  takie  dodatkowe  okoliczności  nie 

zostały objęte zarzutami odwołania, a tym samym zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp leżą 

poza  zakresem  kognicji  Izby.  Zgodnie  z  ww.  przepisem  Izba  nie  może  orzekać  co  do 

zarzutów,  które  nie  były  zawarte  w  odwołaniu.  Jak  słusznie  wskazano  w  wyroku  z  dnia  31 

października  2012  r.,  sygn.  akt:  KIO  2231/12,  „w  orzecznictwie  Izby  akcentuje  się,  iż  za 

zarzut należy uznać nie tylko wskazanie naruszeń w zakresie ustawy Pzp. Za zarzuty należy 

uznać  także  oświadczenia  wykonawcy,  w  których  wykazuje  on  istnienie  okoliczności 

faktycznych, które podważają prawidłowość czynności zamawiającego w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, rozumianą jako zgodność czynności zamawiającego z 

przepisami  ustawy  Pzp,  które  stanowią  zarazem  podstawę  zgłaszanych  żądań.  Z  tego 

względu wskazanie innych okoliczności faktycznych jako podstawy stwierdzenia naruszenia 

tego  samego  przepisu  ustawy  Pzp  stanowi  nowy  zarzut  (por.  postanowienie  KIO  z  dnia  30 

lipca  2009  r.  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO/UZP  935/09,  wyrok  KIO  z  dnia  5  maja  2010  r.  w 

sprawie  o  sygn.  akt  KIO  636/10,  wyrok  KIO  z  dn

ia  28  października  2011  r.  sygn.  akt:  KIO 

2222/11,  KIO  2223/11)."  Ponieważ  Odwołujący  w  odwołaniu  nie  odniósł  się,  gdyż  z 

oczywistych  względów  nie  mógł  tego  zrobić,  do  ewentualnego  dodatkowego  uzasadnienia 

faktycznego odrzucenia jego oferty, uzasadnienie t

akie nie jest objęte zarzutami odwołania i 

tym samym nie powinno być przez Izbę rozpatrywane. 


Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 89 ust. 1 

pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  FHU 

Horyzont K. L. 

(dalej „Horyzont”) z przyczyn wskazanych w odwołaniu, pomimo że treść tej 

ofe

rty nie odpowiada treści SIWZ, Odwołujący wskazał, że treść oferty wykonawcy Horyzont 

nie odpowiada treści SIWZ, a zatem zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z art. 82 

ust.  3  ustawy  powinna  zostać  ona  odrzucona  przez  Zamawiającego.  Przesądzają  o  tym 

następujące  względy.  Wykonawca  Horyzont  zaoferował  Zamawiającemu  komputery 

stacjonarne wyposażone w karty graficzne GeForce G210, które są produktami wycofanymi 

z produkcji. Skutkiem tego jest w przypadku tego wykonawcy brak możliwości dostarczenia 

przedmiotu zamówienia wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ogłoszeniem 

postępowania  przetargowego.  Tymczasem  Zamawiający  w  pkt  III  ppkt  12.  SIWZ  zastrzegł, 

że:  „Wykonawca  musi  dostarczyć  przedmiot  zamówienia  fabrycznie  nowy,  wyprodukowany 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ogłoszeniem Dostępowania przetargowego". Odwołujący 

wskazał,  że  ogłoszenie  postępowania  przetargowego  nastąpiło  27  grudnia  2019  r. 

ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  w  D.U.U.E.  z  dnia  27  grudnia  2019  r.,  nr 

ogłoszenia:  2019/S  249-  617747),  natomiast  karty  graficzne  serii  GeForce  210 

wprowadzone  na  rynek  w  2009  r.)  zostały  wycofane  z  produkcji  na  długo  wcześniej  niż  6 

miesięcy przed publikacją ww. ogłoszenia, jak również z dniem 14 maja 2018 r. zakończono 

wsparcie  sterowników  Windows  dla  tej  serii  kart  graficznych,  a  zatem  wcześniej  niż  6 

miesięcy przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. Ponadto Odwołujący wskazał, że 

wykonawca  Horyzont  zaoferował  Zamawiającemu  komputery  stacjonarne  wyposażone  w 

zasilacz opisany jako TFX 300W APFC 120mm. W ocenie Odwołującego jest oczywiste, że 

parametr 120mm odnosi się do rozmiaru wentylatora zasilacza i z przyczyn konstrukcyjnych 

wyklucza  możliwość  zastosowania  zasilacza  w  formacie  TFX.  Zasilacze  w  formacie  TFX 

(jedynym,  który  można  umieścić  w  wymaganym  przez  Zamawiającego,  ze  względu  na 

ograniczenie  wielkości  obudowy,  komputerze)  wyposażone  są  wyłącznie  w  wentylatory  o 

średnicy  80  mm.  W  przypadku  zaoferowania  zasilacza  wyposażonego  w  wentylator  o 

rozmiarze  120  mm  uznać  trzeba,  że  wykonawca  Horyzont  zaoferował  zasilacz  w  formacie 

ATX,  czyli  zasilacz  niemożliwy  do  zamontowania  w  obudowie  o  wymiarach  maksymalnych 

wskazanych  pr

zez  Zamawiającego  w  SIWZ.  Zamawiający  zastrzegł  bowiem  odnośnie 

komputera  stacjonarnego  w  pkt  III,  ppkt  3 

a)  SIWZ,  że:  Jednostka  centralna  w  małej 

obudowie o maksymalnych rozmiarach: głębokość 420 mm, szerokość 150 mm, długość 345 

mm umożliwiająca pracę w pionie jak i poziomie, musi posiadać minimum 2 wejścia USB z 

przodu  obudowy,  minimum  4  wejścia  USB  z  tyłu  obudowy,  ciche  wentylatory  Zamawiający 

wymagała  zatem,  aby  zaoferowane  mu  komputery  były  wyposażone  w  wentylatory,  przy 

czym  jednocześnie  określił  maksymalne  wymiary  obudowy  komputera,  do  których  to 

wymiarów trzeba było dostosować zarówno wymiary oferowanych wentylatorów jak i format 


zasilacza.  Z  oferty  wykonawcy  Horyzont  wynika,  że  wykonawca  ten  nie  zastosował  się  do 

ograniczeń narzuconych przez Zamawiającego w SIWZ. 

W  ocenie  Odwołującego  w  świetle  powyższego,  treść  oferty  wykonawcy  Horyzont  jest  w 

oczyw

isty  sposób  niezgodna  z  treścią  SIWZ.  W  ocenie  Odwołującego,  nie  jest  możliwe 

usunięcie  opisanych  powyżej  niezgodności  pomiędzy  treścią  ww.  oferty  a  treścią  SIWZ  w 

żaden  sposób  przewidziany  ustawą  Pzp.  Każda  próba  usunięcia  opisanej  powyżej 

niezgodności  musiałaby  bowiem  polegać  na  zastąpieniu  zaoferowanych  przez  wykonawcę 

Horyzont  komputerów  stacjonarnych  innymi,  niewskazanymi  w  ofercie  komputerami, 

spełniającymi  wymagania  SIWZ.  Tymczasem  zarówno  art.  84  ust.  1  jak  i  art.  87  ust.  1 

ustawy Pzp wyraźnie zabraniają dokonywania jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 

terminu  składania  ofert.  Zakaz  modyfikacji  treści  oferty  poprzez  składanie  wyjaśnień  został 

wyraźnie wyartykułowany w art. 87 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp.  

W  ocenie  Odwołującego  za  niedopuszczalne  byłoby  poprawienie  opisanych  powyżej 

niezgodności treści oferty  wykonawcy Horyzont z treścią SIWZ w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy  Pzp,  czyli  jako  innej  omyłki.  Dokonanie  poprawki  na  tej  podstawie  wymagałoby 

bowiem  uprzedniego  zwrócenia  się  do  wykonawcy  Horyzont  o  wyjaśnienia  jakie  inne 

produkty  (komputery  stacjonarne)  spełniające  wymagania  SIWZ  oferuje  Zamawiającemu  w 

miejsce  produktów  (komputerów  stacjonarnych)  wskazanych  w  ofercie.    W  ocenie 

Odwołującego  w  ofercie  wykonawcy  Horyzont  brak  jest  informacji,  które  pozwalałyby 

Zamawiającemu  na  samodzielne  jej  poprawienie  i  dostosowanie  do  treści  SIWZ.  Z  oferty 

wykonawcy  Horyzont  nie  wynika  bowiem  w  żaden  sposób  jakie  inne  produkty  (komputery 

stacjonarne) spełniające wymagania SIWZ wykonawca ten miałby oferować Zamawiającemu 

w miejsce produktów (komputerów stacjonarnych) wskazanych w ofercie. 

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 91 

ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej oferty, 

Odwołujący wskazał, że zarzut ten stanowi konsekwencję zarzutów 

postawionych  i  opisanych  powyżej.  Ponieważ,  jak  to  zostało  wykazane  powyżej, 

Zamawiający  całkowicie  bezpodstawnie  odrzucił  ofertę  Odwołującego,  pomimo  że  jej  treść 

odpowiada  treści  SIWZ,  to  Zamawiający  jako  najkorzystniejszą  ofertę  winien  wybrać  ofertę 

Odwołującego,  bowiem  jest  ona  ofertą  korzystniejszą  niż  wybrana  przez  Zamawiającego 

oferta złożona przez  wykonawcę PPHU  Computer-Service.pl, tj.  przedstawia korzystniejszy 

od tej oferty bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. 


Izba ustaliła co następuje: 

Izba  postanowiła  dopuścić  w  poczet  materiału  dowodowego  następujące  dokumenty:  (i) 

specyfikację istotnych warunków  zamówienia  wraz  z  załącznikami i  wyjaśnieniami  jej  treści 

(dalej  „SIWZ”)  na  okoliczność  ustalenia  przedmiotu  zamówienia  oraz  wymagań 

Zamawiaj

ącego co do przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu; (ii) ofertę 

Odwołującego oraz wykonawcy Horyzont na okoliczność ustalenia ich treści; (iii) informację o 

wyborze  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  6  marca  2020  r. 

na okoliczność ustalenia wyników 

postępowania  oraz  przyczyn  odrzucenia  oferty  Odwołującego  oraz  oferty  wykonawcy 

Horyzont; 

(vi)  protokół  postępowania  przetargowego  na  okoliczność  ustalenia  przebiegu 

postępowania;  (v)  korespondencję  e-mailowa  pomiędzy  firmą  Dagma  oraz  Odwołującym, 

wydruki ze strony internetowej Microsoft oraz Eset na okoliczność ustalenia zgodności oferty 

Odwołującego z wymaganiami wskazanymi w SIWZ.  

Na  podstawie  powyższych  dokumentów  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego. 

Rozdziale  III  „Opis  przedmiotu  zamówienia”,  pkt  4  SIWZ  Zamawiający  zawarł 

postanowienia 

dotyczące  wymagań  systemu  operacyjnego  oraz  oprogramowania 

antywirusowego. W 

pkt 18, Zamawiający wskazał: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w 

kolumnie 

„Opis  oferowanego  sprzętu"  formularza  —  „WYCENA  DOSTAWY",  którego  wzór 

stano

wi  ZAŁĄCZNIK  NR  9  do  SIWZ,  podał  w  przypadku  oprogramowania  producenta, 

nazwę wersji i parametry oprogramowania. Jednocześnie zgodnie z zapisami w pkt 19 SIWZ 

w  przypadku  zgodności  oferowanego  oprogramowania  z  parametrami  oprogramowania 

opisanymi przez Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 9 do 

SIWZ, dopuszczał zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ". 

Izba ustaliła, że do SIWZ Zamawiający załączył m.in. załącznik nr 9 „Wycena Dostawy”. W 

nagłówku  poszczególnych  kolumn,  Zamawiający  wskazał  następujące  informacje:  „Opis 

Zamawiającego  (minimalne  wymagania)”,  „Ilość”,  „Opis  oferowanego  sprzętu”,  „Cena  bez 

VAT”,  Stawka  VAT  5%”,  Kwota  VAT  (zł)”,  Cena  (brutto)  zł”.  W  zakresie  systemu 

operacyjnego  Zamawiający  wskazał:  „System  operacyjny:  producent:……….,  nazwa 

wersji:………………….,  parametry.  Podobny  opis  został  zmieszczony  odnośnie 

oprogramowania antywirusowego.  

Izb

a ustaliła na  podstawie oferty  złożonej  przez  Odwołującego,  iż  w  treści  Załącznika nr 9, 

Odwołujący zamieścił następujące informacje: 


System operacyjny: 

Producent: Microsoft 

Nazwa wersji: Windows 10 Pro 

Paramtery: 64 bit 

Oprogramowanie antywirusowe: 

Producent: ESET 

Nazwa wersji: Endpoint Protection Standard 

Paramtery: licencja 12 miesięcy  

Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  w  dniu  6  marca  2020  r.  Zamawiający  poinformował 

wykonawców  o  wyborze  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Computer-Service.pl  jako 

najkorzystniejszej  oferty,  o  odrzuceniu  of

erty  Odwołującego  oraz  o  odrzuceniu  niektórych 

innych  ofert,  w  tym  oferty  wykonawcy  Horyzont.  Zgodnie  z  ww.  informacją  Zamawiający 

odrzucił  ofertę  Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Zamawiający 

podał  następujące  uzasadnienie  faktycznie  odrzucenia  oferty  Odwołującego:  „Zgodnie  z 

zapisami w pkt III ppkt 18 SIWZ Zamawiający wymagał, aby Wykonawca w kolumnie „Opis 

oferowanego  sprzętu"  formularza  —  „WYCENA  DOSTAWY",  którego  wzór  stanowi 

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ, podał w przypadku oprogramowania producenta, nazwę wersji i 

parametry  oprogramowania. 

Jednocześnie  zgodnie  z  zapisami  w  pkt  lII  ppkt  19  SIWZ  w 

przypadku  zgodności  oferowanego  oprogramowania  z  parametrami  oprogramowania 

opisanymi przez Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 9 do 

SIWZ,  dopuszczał  zastosowanie  zapisu „zgodnie z  SIWZ"  i  wskazania producenta  i  nazwę 

wersji. 

Wykonawca w złożonej wraz z ofertą WYCENIE DOSTAWY: 

a)  nie  podał  parametrów  zaoferowanego  systemu  operacyjnego  Windows  10  Pro,  ani  nie 

zastoso

wał  zapisu  „zgodnie  z  SIWZ".  Wpisał  jedynie  „64  bit",  co  jest  niewystarczające  i 

uniemożliwia  Zamawiającemu  zweryfikowanie  oprogramowania,  jakie  oferuje  Wykonawca, 

co jest niezgodne z wymaganiami opisany

mi przez Zamawiającego w SIWZ;  

b)  nie  podał  parametrów  zaoferowanego  oprogramowania  antywirusowego  Endpoint 

Protection Standard, ani nie zastosował zapisu „zgodnie z SIWZ". Wpisał jedynie „licencja 12 

miesięcy",  co  jest  niewystarczające  i  uniemożliwia  Zamawiającemu  zweryfikowanie 

oprogramowania,  jakie  oferuje  Wykonawca,  co  jest  niezgodne  z  wymaganiami  opisanymi 

przez Zamawiającego w SIWZ." 

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Horyzont na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  2 ustawy 

Pzp. Zamawiający wskazał, iż oferta wykonawcy jest niezgodna z wymaganiami wskazanymi 


w  SIWZ  tj.  wykonawca  w  Załączniku  nr  9  SIWZ  nie  określił  producenta  zaoferowanego 

oprogramowania  antywirusowego,  co  uniemożliwiało  zweryfikowanie  jakie  oprogramowanie 

jest oferowane przez wykonawcę.  

Izba zważyła co następuje: 

I

zba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  przesłanki 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu  zamówienia, 

naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp  może  spowodować  poniesienie 

przez  nie

go  szkody,  polegającej  na  nieuzyskaniu  zamówienia.  W  przypadku  zasadności 

podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów  mogłoby  dojść  do  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej. 

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  

W  ocenie  Izby  w  przedmiot

owym  postępowaniu  Zamawiający  niezasadnie  dokonał 

odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeśli  jej  treść  nie 

odpowiada  treści  SIWZ,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Ustawodawca 

zobowiązał  więc  zamawiającego  do  odrzucenia  ofert  tych  wykonawców,  którzy  zaoferowali 

przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych 

elementów  istotnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Aby  zastosować  podstawę 

odrzucenia oferty z art. 89 ust.1 

pkt 2 Pzp musi być możliwe uchwycenie na czym konkretnie 

taka  niezgodność  polega,  czyli  co  i  w  jaki  sposób  w  ofercie  nie  jest  zgodne  z  konkretnie 

wskazanymi,  skwantyfikowanymi  i  ustalonymi  jednoznacznie  postanowieniami  SIWZ. 

Odrzuceniu  podlega  zatem  wyłącznie  oferta,  której  treść  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ  w 

sposób  zasadniczy  i  nieusuwalny,  gdyż  obowiązkiem  zamawiającego  jest  poprawienie  w 

złożonej ofercie niezgodności z SIWZ niemających istotnego charakteru. O ile każdorazowo 

treść  oświadczenia  woli  składanego  w  postępowaniu  w  ramach  oferty  należy  rozpatrywać 

przez pryzmat zamiaru wykonawcy, wyrażającego się wolą uczestnictwa w postępowaniu, o 

tyle kluczową sprawą jest, czy w konkretnym stanie faktycznym możliwe jest ustalenie treści 

oświadczenia co do oferowanego przedmiotu w sposób nie naruszający nadrzędnej zasady 

zachowania  uczciwej  konkurencji  pomiędzy  wykonawcami.  Reasumując,  o  niezgodności 

treści  oferty  z  treścią  SIWZ  można  mówić  tylko  w  przypadku,  gdy  przedmiot  zamówienia 


wynikający z oferty nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia opisanemu w SIWZ. Ta 

niekompatybilność  oparta  może  być  na  wielu  płaszczyznach  oferty,  czy  to  w  zakresie 

wykonania czy też sposobie wykonania zamówienia. Jednocześnie za niezgodnych z treścią 

SIWZ nie uważa się sytuacji, w których to aspekty formalne oferty nie odpowiadają zapisom 

SIWZ.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  uznała,  iż  w  analizowanym  stanie  faktycznym  brak  było 

podstaw do stwierdzenia niezgodności oferty Odwołującego z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w 

SIWZ co do przedmiotu zamówienia. Wskazać należy w pierwszej kolejności, iż 

w  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  Zamawiający  wskazał  wyłącznie,  iż  podstawą 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  jest  brak  podania  w  Załączniku  nr  9  do  SIWZ  parametrów 

zaoferowanego  systemu  operacyjnego  oraz  oprogramowania  antywirusowego,  przy 

jednoczesnym braku zastosowania zapisu „zgodnie z SIWZ”. Zauważyć przy tym należy, że 

Zamawiający  nie  sprecyzował  w  żaden  sposób  jakich  konkretnie  minimalnych  parametrów 

określonych  w  SIWZ,  w  tym  w  Załączniku  nr  9  SIWZ  oferowane  przez  Odwołującego 

produkty  nie  spełniają.  Zamawiający  również  nie  kwestionował  sposobu  identyfikacji 

zaoferowanych  przez  Odwołującego  produktów  w  zakresie  określenia  producenta  oraz 

nazwy wersji oprogramowania antywirusowego oraz systemu operacyjnego.  

Nie ulega wątpliwości, iż w Załączniku nr 9 do SIWZ „Opis Zamawiającego”, Zamawiający w 

sposób jednoznaczny wskazał, iż przygotowana prze niego Tabela zawiera opis minimalnych 

wymagań.  W  zakresie  systemu  operacyjnego  oraz  oprogramowania  antywirusowego 

Zamawiający odwołał się do pkt III ppkt 4 SIWZ, wskazując tym samym, iż w przywołanym 

punkcie SIWZ zawarte są minimalne wymagania Zamawiającego co do oferowanego przez 

wykonawców  systemu  operacyjnego  i  oprogramowania  antywirusowego.  Innymi  słowy, 

wskazane  przez  wykonawców  w  Załączniku  nr  9  do  SIWZ  produkty  poprzez  określone  ich 

producenta oraz nazwy wersji powinny co najmniej spełniać wymagania minimalne określone 

przez  Zamawiającego.  Zasadne  jest  więc  wnioskowanie,  że  gdyby  wykonawca  chciał 

zaoferować produkt z parametrami wyższymi niż minimalne, to wówczas te parametry winny 

być wskazane w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Inna stanowisko nie znajduje, w 

ocenie  Izby,  uzasadnienia  logicznego.  Za  bezcelowe  uznać  należałoby  bowiem 

przepisywanie  w  załączniku  nr  9  do  SIWZ  minimalnych  parametrów  określonych  przez 

Zamawiającego  w  pkt  III  ppkt  4  SIWZ,  przy  jednoczesnym  dopuszczeniu  możliwości 

posłużenia się przez wykonawcę zapisem „zgodnie z SIWZ”.  

W ocenie Izby wskazanie 

przez Odwołującego w treści Załącznika nr 9 do SIWZ producenta 

oraz  nazwy  systemu  operacyjnego  i  oprogramowania  antywirusowego  pozwala  na 


komp

letną  weryfikację  zaoferowanych  produktów  pod  względem  zgodności  z  minimalnymi 

wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego.  W  decyzji  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego  brak  jest  jakiekolwiek  informacji  czy  Zamawiające  dokonał  weryfikacji 

produktów  zaoferowanych  przez  wykonawcę  pod  kątem  spełnienia  minimalnych  wymagań 

dotyczących systemu operacyjnego i oprogramowania antywirusowego określonych w SIWZ. 

W  ocenie  Izby,  Zamawiający  ograniczył  się  wyłącznie  do  formalnej  oceny  Załącznika  nr  9 

wykonawcy tj. co sposo

bu jego formalnego wypełnienia, zgodnie z zapisami SIWZ, pomijając 

okoliczność, iż informacje zawarte w treści oferty pozwalają na ustalenie treści oświadczenia 

woli 

wykonawcy do co oferowanych produktów, a tym samym umożliwiają weryfikację jakich 

konkretn

ie minimalnych parametrów produkty te nie spełniają.  

Izba stanęła na stanowiska, że uchybienie wykonawcy poprzez brak zawarcia w Załączniku 

nr  9  zapisu  „zgodnie  z  SIWZ”  stanowi  uchybienie  co  do  formy,  nie  zaś  co  merytorycznej 

zawartości  oferty.  Podkreślić  bowiem  należy,  że  w  złożonej  ofercie  Odwołujący  zawarł 

informację  co  do  producenta  oraz  rodzaju  oferowanych  produktów,  zidentyfikował  tym 

samym,  co  nie  było  kwestionowane  przez  Zamawiającego  w  decyzji  o  odrzuceniu  oferty 

wykonawcy,  przedmiot  swojego  świadczenia.  Za  logiczne  i  poprawne  przyjąć  należy,  że 

składając  ofertę  oraz  identyfikując  przedmiot  swojego  świadczenia,  Odwołujący  kieruje  się 

zapisami  SIWZ, 

oświadczył,  że  oferuje  produkt  zgodny  z  minimalnymi  wymaganiami 

zawartymi  w  SIWZ.  Przyjęcie  odmiennego  stanowiska  prowadziłoby  do  absurdalnych 

wniosków  tj.  iż  wykonawca  składa  celowo  ofertę  niezgodną  z  wymaganiami  zawartymi  w 

SIWZ. Odwołujący składając oświadczenie w formularzu oferty o  zapoznaniu się ze SIWZ i 

braku  wniesienia  zastrzeżeń  co  do  jej  treści,  potwierdził  jednocześnie,  iż  składając  ofertę 

oferuj

e produkty spełniające minimalne wymagania wskazane przez Zamawiającego.  

W ocenie Izby uchybienie 

Odwołującego ma charakter czysto formalny i nie może skutkować 

zastosowaniem  wobec  wykonawcy  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.   

Przyjęcie  odmiennej 

interpretacji 

oznaczałoby  nieuprawnioną  analizę  treści  oferty  wykonawcy  wyłącznie  na 

podstawie  wybranych  zapisów  w  poszczególnych  kolumnach,  bez  całościowej  analizy 

oświadczenia  złożonego  przez  wykonawcę.  Oznaczałoby  również  prymat  formy  wyrazu 

oświadczenia  woli  wykonawcy  nad  jego  merytoryczną  treścią,  co,  w  ocenie  Izby,  stoi  w 

sprzeczności w zapisem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i utrwaloną liną orzeczniczą opartą 

na  tej  regulacji  stanowiącą,  iż  uchybienia  formalne  co  do  sposobu  wypełnienia  oferty  nie 

mogą skutkować zastosowaniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

W  ocenie 

Izby  w  analizowanym  stanie  faktycznym  nie  ma  żadnych  wątpliwości,  iż 

n

iezależnie  od  tego,  czy  wykonawca  podał  w  swojej  ofercie  parametry  systemu, 


oprogramowania  czy  też  użył  sformułowania  „zgodnie  z  SIWZ",  Zamawiający,  znając 

producenta  i  wersję  zaoferowanego  oprogramowania/systemu,  powinien  zweryfikować  czy 

faktycznie zaoferowane oprogramowanie 

posiada parametry wskazane przez wykonawcę w 

ofercie  i  czy  faktycznie  jest  zgodne  z  SIWZ.  B

ezwzględne  wymaganie  informacji  co  do 

producenta i nazwy  wersji oferowanego oprogramowania/systemu jednoznacznie  wskazuje, 

że  to  na  podstawie  tych  właśnie  informacji  Zamawiający  zamierzał  weryfikować,  czy 

zaoferowane  oprogramowanie/system 

faktycznie  spełnia  wymagania  SIWZ.  W  innym 

wypadku żądanie tych informacji byłoby pozbawione sensu, skoro Zamawiający mógłby się 

ograniczyć  do  sprawdzenia,  czy  wykonawca  zadeklarował  w  ofercie,  że  oferuje 

oprogramowanie „zgodnie z SIWZ". 

Argumentacja pod

niesiona przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie, w ocenie Izby, 

nie  zasługiwała  na  uwzględnianie.  Po  pierwsze,  wywody  Zamawiającego  co  do  rzekomych 

różnych  wersji  językowych  produktów  zaoferowanych  przez  Odwołującego  nie  znajdują 

odzwierciedlenia  w 

treści  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  a  tym  samym 

podnoszenie  ich  na  obecnym  etapie  postępowaniu  uznać  należy  ze  spóźnione.  Ponadto, 

podczas  rozprawy  Odwołujący  przedłożył  dowody  potwierdzające  możliwość  konfiguracji 

zaoferowanych  produktów  w  języku  polskim,  jako  jedną  z  funkcjonalności  oferowanych 

produktów  (tj.  korespondencja  e-mailowe  z  firmą  Dagma  oraz  informacje  ze  strony 

internetowej  Microsoft). 

Po  drugie,  argumentacja  Zamawiającego  o  jego  braku  obowiązku 

poszukiwania  w  źródła  zewnętrznych  potwierdzenia,  iż  oferowane  przez  wykonawców 

produkt

y spełniają wymagania zawarte w SIWZ w analizowanym stanie faktycznym skłania 

do  postawienia  pytania  co  konkretnie  badał  i  analizował  Zamawiający  w  ofertach 

wykonawców  i  co  było  źródłem  wiedzy  Zamawiającego  o  produktach  oferowanych  przez 

wykonawców.  Sam  Zamawiający  nie  sprecyzował  w  decyzji  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego  informacji  o sposobie czy  zakresie weryfikacji  produktów  oferowanych przez 

poszczególnych wykonawców, takich informacji nie zawarł również w SIWZ. Gdyby dopuścić 

wyłącznie  formalną  weryfikację  przez  Zamawiającego  ofert  wykonawców  ograniczającą  się 

wyłącznie  do  czysto  formalnego  uwzględnienia  przez  poszczególnych  wykonawców 

wymogów  formalnych  zawartych  w  SIWZ,  bez  ich  merytorycznej  weryfikacji,  to  procedura 

badania i oceny ofert nie osiągnęłaby zamierzonego przez ustawodawcę celu – tj. ustalenia 

czy  produkty  oferowane  rzeczywiście,  a  nie  wyłącznie  formalnie,  na  papierze,  spełniają 

wymagania określone w SIWZ.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  uznała  za  zasadny  zarzut  naruszenia  przez 

Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający bowiem nieprawidłowo ustalił, 

że  brak  wskazania  w  Załączniku  nr  9  do  SIWZ  parametrów  zaoferowanego  przez 


Odwołującego systemu operacyjnego i oprogramowania antywirusowego stanowi podstawę 

do zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Wobec  uznanie  przez  Izbę  za  zasadny  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp, 

potwierdził się zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.  

Zarzuty dotyczące oferty wykonawcy Horyzont 

W  ocenie  Izby  nie  potwierdziły  się  zarzuty  Odwołującego  podniesione  wobec  oferty 

wykonawcy  Horyzont  tj.  niezgodności  oferty  wykonawcy  z  wymaganiami  wskazanymi  w 

SIWZ dotyczących kart graficznych GeForce G210 oraz zasilaczy TFX 300W APFC 120 mm. 

Treść  zarzutu  Odwołującego  nie  została  poparta  żadnym  materiałem  dowodowym  na 

wykazania zasadności podniesionych twierdzeń. Jak Izba wielokrotnie wskazywała w swoim 

orzecznictwie,  postępowanie  odwoławcze  jest  postępowaniem  kontradyktoryjnym.  

Odwołujący  poza  ogólnymi,  niczym  niepopartymi  twierdzeniami  nie  podał  żadnych 

racjonalnych  argumentów  potwierdzających  zasadność  podniesionych  zarzutów,  mimo  iż  – 

zgodnie  z  art.  6  k.c. 

–  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu  tego 

wywo

dzi skutki prawne. Nie przedłożył żadnych dokumentów na wykazanie prawdziwości, a 

tym  bardziej  zasadności  podniesionych  twierdzeń.    Tym  samym,  w  ocenie  Izby,  nie  było 

żadnych  podstaw  do  uwzględnienia  zarzutów  odniesionych  przez  Odwołującego  wyłącznie 

na  po

dstawie  jego  subiektywnych  twierdzeń  względem  oferty  konkurencyjnej  w 

postępowaniu.  

Zarzut naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp  

Zarzut  został  podniesiony  przez  Odwołującego  z  ostrożności  procesowej,  na  wypadek 

nieuwzględnienia przez Izbę  zarzutu naruszenia  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponieważ 

Izba  uznała  za  zasadny  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  zarzutu 

naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie podlegał rozpoznaniu przez Izbę.  

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art. 

192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepis 

§  3  ust.  2  w  zw.  z  §  5  ust.  3  pkt  1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 


sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238). 

Przewodniczący:      ………………….……….. 


wiper-pixel